Bendruomenės operos mokykla“

Page 1

Šančių pjesės kolektyvinio rašymo dirbtuvės.

Bendruomenės operos mokykla“ 2018 m. birţelio 11‒15 d. Šančiuose vyks mokymai skirti bendruomenės operos meno mėgėjams ir profesionalams. Mokymus organizuoja Ţemųjų Šančių bendruomenė, kuri savo veikla jau ne vienerius metus rodo vietos kultūros gyvybingumą, pilnavertiškumą ir aukštą meninę kokybę. Šis renginys trins ribas tarp aukštojo ir mėgėjų meno ir stengsis suvienyti įvairių sričių atstovus bendram kūrybiniam darbui. Organizuodama kultūros renginius įvairiose Šančių viešose erdvėse, bendruomenė keičia nuomonę, jog kultūros ir meno kūrimas yra tik privilegijuotųjų teisė ir savo veiksmais teigia, kad kūrybingumas vienija ţmones nepriklausomai nuo jų pajamų, išsilavinimo, paţiūrų, gebėjimų ar amţiaus. Renginio iniciatoriai Vita Gelūnienė ir Ed Carroll tiki, kad visi norintys kurti ţmonės yra menininkai, tačiau ne visi turi vienodus įrankius bei vienodus įgūdţius jais pasinaudoti. Operos mokykla suburs kelias dešimtis vietinių bei tarptautinių kultūros aktyvistų ir menininkų. Penkių dienų trukmės paskaitų, seminarų bei praktinių uţsiėmimų metu bus siekiama tobulinti asmeninius įgūdţius ir mokytis vieniems iš kitų, siekiant sukurti bendruomenės operą Kopūstų lauke. Praktinius ir teorinius uţsiėmimus ves profesionalai iš Šančių ir kitų pasaulio šalių. Operos libretas, sukurtas pačių šančiškių kolektyvinio rašymo dirbtuvių metu, taps kūrybine atspirtimi mokyklai. Vienas iš svečių, rašytojas, tyrėjas ir menininkas Francois Matarasso, taip apibūdina bendruomenės operos mokyklos reikšmę: „Kiekvienas ţmogus turi teisę kurti ir dalintis savo kūrybos rezultatais lygiai taip, kaip ir dţiaugtis bei dalyvauti kitų kūryboje. Formuoti savo kultūros identitetą taip, kad jis būtų pripaţintas kitų, yra ypač svarbu kiekvieno ţmogaus augimui ir orumui. Jei ţmonės negali savęs išreikšti


kultūroje, tuomet sunku tikėtis, kad jie gebės tai padaryti kitose srityse, įskaitant politiką. Jei ţmonės yra tik įsivaizduojami ir vaizduojami kitų, tuomet sunku tikėtis, kad jie taps laisvi ir lygūs visuomenės nariai.“ Bendruomenės operą numatoma statyti „Kopūstų lauko“ teritorijoje, kurioje nuo 2014 m. Ţemųjų Šančių bendruomenė įgyvendina įvairias kultūrines ir socialines veiklas. 2016 „Kopūstų laukas“ uţ svarų indėlį į kultūrą ir tvarų aplinkos vystymą pelnė pasaulinio miestų tinklo „United Cities and Local Governments, Agenda 21 for Culture” pripaţinimą. Renginį organizuoja Ţemųjų Šančių bendruomenė. Kontaktai: vita_geluniene@yahoo.com, tel. nr.: 869993787 https://www.facebook.com/events/1711787482238469/

Dalinę paramą renginiui suteikė Britų taryba. Partneriai: Europos tarybos Faro konvencijos tinklas Faro Convention Network, Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Šančių seniūnija, Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Šančių padalinys.