Page 1

P R O Z A P ro Z a

I S

E E N

U I T G AV E

VA N

P R O

S E N E C T U T E

4 Opening Waalsdorp • 6 Huren • 8 Wonen in Hoog Langen • 12 Pro Arte

Naar aanleiding van een advertentie in het NRC Handelsblad, ben ik twee jaar geleden met mijn zoon naar de Open Dag in Hoog Langen gegaan. Het was direct raak.” Mevrouw Linskens besloot de stap te maken na het overlijden van haar man. “We woonden in een stolpboerderij, verdeeld in vijf appartementen. Een heerlijke plek, maar toen ik alleen achterbleef was het wel erg afgelegen. Hoog Langen ligt aan de rand van Lochem en heeft een goede infrastructuur. Zo stopt de bus voor de deur, die me snel naar een station brengt. Lochem zelf biedt genoeg mogelijkheden op cultureel gebied en in zorglocatie Tusselerhof kunnen we eveneens culturele activiteiten bijwonen.” Mevrouw Linskens woont op de begane grond in een 3-kamerappartement van 85 m2. “Het zit mij als gegoten.

Mijn (klein)kinderen kunnen altijd blijven logeren in de extra kamer. Door de hoge plafonds en ramen oogt het veel groter. Het uitzicht is geweldig, daar geniet ik elke dag van. We kunnen het onderling in Hoog Langen allemaal goed met elkaar vinden, maar we zitten niet op elkaars lip.” Quilten is de grote passie van mevrouw Linskens. In de woonkamer hangt een kleurrijk werk aan de muur en ze is bezig met een sprei voor haar kleinzoon. “Zorg kunnen we aan huis ontvangen van medewerkers uit Tusselerhof. Over de toekomst maak ik me (nog) niet druk. Mocht het nodig zijn op termijn, dan hoop ik terecht te kunnen in Tusselerhof. Dat geeft mij een prettig vangnet en de sfeer daar vind ik erg plezierig. Enfin, voorlopig ben ik nog zelfstandig genoeg om van alles te ondernemen.”

Nummer 16 • winter 2013 • jaargang 8


Voorwoord De ontwikkelingen ten aanzien van de ouderenzorg in Nederland blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Zo heb ik u, bewoner en externe Vriend van Pro Senectute, afgelopen juni en september geïnformeerd tijdens bijeenkomsten. Inmiddels zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Om u een rode draad te bieden in deze wirwar van besluiten en ­ontwikkelingen, bied ik u hierbij een overzicht.

Ontwikkelingen in ouderenzorgland

D

e AWBZ-bezuinigingen zijn vanaf januari 2013 ingezet, de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) 1 en 2 zijn inmiddels uit het vergoedingen­systeem en ZZP 3 komt vanaf ­januari 2014 te vervallen. Er wordt van ouderen verwacht dat ze zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. We zijn van verzorgingsstaat overgegaan naar een ‘participatie’staat, althans in woorden. Meer eigen verantwoordelijkheid, langer zelfstandig wonen met thuiszorghulp en mantelzorg. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar werkt het ook zo in de praktijk. Mantelzorg bijvoorbeeld, dat zou het ideale plaatje moeten vormen. Hebben kinderen of andere dier­baren daar tijd voor in deze ratrace van economische crisis en zijn ­ wij in onze cultuur hier wel toe in staat? Willen wij en kunnen wij uit participatiegevoel onze ouders of onze buurman wassen? Of hebben wij daar te veel gêne voor. In

2

PROZA winter 2013

andere landen en werelddelen, zoals bijvoorbeeld in Afrika is dat wel heel normaal. Daar raakt iedereen elkaar veel gemakkelijker aan en zorgen ze voor elkaar omdat dat bij de cultuur hoort. Onlangs was de ‘Dag van de Mantelzorger’ in ons land om mantelzorgers eens in het zonnetje te zetten en terecht. Enorme bewondering heb ik voor al die mantelzorgers die dit gewoon doen omdat ze vinden dat ze dit moeten doen. Puur uit liefde, medeleven en uit verantwoordelijkheidsgevoel. Chapeau!

Hoe ziet de ouderenzorg in de nabije toekomst er uit? Ouderen willen vaak zelf ook zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Dit zal niet voor iedereen even ideaal lijken als het is. Het huis vergt onderhoud en naar mate de gezondheid achteruit gaat zal de mobiliteit verminderen. Daardoor neemt de kans op eenzaamheid ook toe. Zeker voor

ouderen die hun partner zijn verloren. Mantelzorg is zoals gezegd niet vanzelfsprekend. Pro Senectute gelooft al sinds de oprichting in 1922 dat het wonen met gelijkgestemde senioren daadwerkelijk de kwaliteit van leven kan verhogen. Daarin werden we onlangs nog bevestigd door wethouder Klein, tijdens de opening van de gerenoveerde woonlocatie Waalsdorp. Zie artikel op pagina 4. In onze woonlocaties is altijd iemand in de buurt om een praatje mee te maken, voor hulpvragen of om samen mee te eten, concerten mee te luisteren en andere sociale activiteiten mee te beleven. De zorg om een eigen huis is er niet meer, ook voor ­eventuele kinderen is het een last minder om later niet nog het huis van vader of moeder te moeten verkopen. Zowel in emotioneel als in financieel opzicht. U treft in dit winternummer van Proza tevens een artikel over huren


Tijdens de Vriendenbijeenkomsten zijn vragen gesteld, waarbij u hieronder de belangrijkste terugvindt.

1

Kunnen externe Vrienden, die (nog) niet bij Pro Senectute wonen, ook thuiszorg van Pro Senectute ontvangen? Incidenteel bieden wij thuiszorg aan, maar we zijn niet van plan dit uit te breiden. Thuiszorg bieden aan mensen die nog in de eigen thuissituatie wonen, is niet onze ‘core-business’.

versus in eigen huis blijven wonen. Zie ­artikel op pagina 6.

En wat wordt de rol van de Gemeenten? De verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen zal zoals begin november bekend gemaakt door Staatssecretaris Van Rijn, in tegenstelling tot eerdere besluiten, niet vanuit de Gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) georganiseerd worden, maar vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Een logischer keus zou ik zeggen: ‘schoenmaker blijf bij je leest’. De kennis over verzorging hadden Gemeenten moeten inhuren en vanzelfsprekend is deze kennis wel aanwezig bij de zorgverzekeraars. Door dit besluit krijgen mensen die dit nodig hebben verzorging en verpleging ‘uit één hand’. Eerder zou de Gemeente verantwoordelijk worden gesteld voor de verzorging van mensen thuis. En zouden de verzekeraars de verpleging moeten vergoeden. De Gemeenten behouden wel de verantwoordelijkheid voor taken zoals huishoudelijke hulp en begeleiding van kwetsbare mensen, gefinancierd vanuit de WMO. Rest mij u een gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Bart Magielse, Voorzitter Raad van Bestuur

2

Wat is niet-planbare zorg?

3

Is het mogelijk de ziektekostenverzekering uit te breiden voor aanvullende ouderenzorg?

4

Is er ook zorg mogelijk in woonlocaties van Pro Senectute?

5

Hoe bereidt Pro Senectute zich voor op de aanpassingen aan de gebouwen voor de zwaardere zorgvraag?

Dat is zorg die niet op vaste tijden is in te plannen, zoals bijvoorbeeld voor het helpen bij naar de WC gaan.

Dat is nog niet het geval. Het zou een goede ontwikkeling zijn in de ouderenzorg. Als u bijvoorbeeld op grond van de ZZP-indicatie bepaalde zorg ontvangt en u wilt dit uitbreiden, dan kan dat een goede optie zijn.

Dat varieert per locatie. In Waalsdorp, Den Haag, met 113 appartementen is 24-uurszorg in huis. In Oranjepark, Soest, werken we met externe thuiszorg via Zorgpalet Soest-Baarn. In Lochem en Amsterdam wordt de zorg vanuit de nabij gelegen zorglocaties geleverd. Over het algemeen geldt dat we in overleg met de vraag van bewoners, kijken naar de beste besteding van de beschikbare middelen op basis van de indicatie. Indien er meer gewenst is, kan men particulier extra zorg inhuren.

Inmiddels is een aantal zorglocaties geschikt gemaakt voor de zwaardere zorg. Enkele moeten nog aangepast worden. Het gaat vooral om sanitaire aanpassingen, het realiseren van kleinschalige woningen in de locatie zelf voor ouderen met dementie en om bijvoorbeeld klimaatinstallaties.

winter 2013 PROZA

3


Pro Society Comfort en zekerheid

Wethouder Klein opent In het vervolg op het artikel over Waalsdorp in het vorige nummer van Proza, treft u hierbij het artikel van de officiële opening door Karsten Klein, wethouder Jeugd, Welzijn en Sport.

N

a een intensieve renovatie van twee jaar is het complex met 113 appartementen aan de Jan Muschlaan in Den Haag volledig gemoderniseerd. Het gebouw heeft een rigoureuze facelift ondergaan. De puien van de vijf torens aan de voor- en achterkant zijn uitgebouwd. Hierdoor zijn de appartementen ruimer én met meer lichtinval. Bewoners zijn ­verheugd en tevreden over het

Wethouder Karsten Klein

4

PROZA winter 2013

resultaat. “Het was een hectische periode maar nu plukken we daar de vruchten van”, aldus een bewoonster.

Vrijdag 18 oktober Als feestelijk welkom in Waalsdorp werden de gasten ontvangen met een glaasje Kir en het muzikale duo ‘Sans Souci’ op de achtergrond. In de lounge stroomde het rond twee uur vol met bewoners en

andere genodigden. Bestuurder Bart Magielse opende met een toespraak. Hij schetste een beeld van de roerige renovatie en interne ­verhuisperiode. Vol lof prees hij de bewoners en medewerkers voor hun geduld en begrip. Vervolgens informeerde hij iedereen over de overheidsbesluiten ten aanzien van de ouderenzorg in Nederland. Door de beperkingen in de AWBZ-regelingen, adviseert de regering oude-


gerenoveerd Waalsdorp ren langer zelfstandig te blijven wonen eventueel met hulp van mantelzorgers en thuiszorg. Maar daar zitten natuurlijk ook nadelen aan. Mantelzorg is geen vanzelfsprekendheid en er is kans op vereenzaming. Ook het onderhoud van het eigen huis vergt vaak behoorlijk wat inspanningen, kosten en energie. Waalsdorp speelt goed in op deze ontwikkelingen. Hier kunnen senioren elkaar vinden in hun gemeenschappelijke achtergronden. Voor de sociale contacten kunnen bewoners elkaar treffen in de gemeenschappelijke ruimten en tijdens de vele

culturele activiteiten. De moderne en frisse ambiance na de renovatie bevordert het wooncomfort. Na een muzikaal intermezzo, arriveerde wethouder Karsten Klein met een toelichting en de officiële onthulling van het staatsieportret van het koningspaar. “Een initiatief als Waalsdorp juicht de Gemeente toe. Het is heel belangrijk dat er voor senioren woonvoorzieningen worden gerealiseerd waar men zo lang als mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. En omdat er 24-uurszorg in huis is, geeft dat bewoners een veilig

gevoel. Waalsdorp heeft daarnaast het voordeel dat senioren een verwantschap met elkaar hebben. Kortom, Waalsdorp is een goed voorbeeld en speelt in op de regeringsbesluiten ten aanzien van de ouderenzorg.” Wethouder Klein eindigt met een compliment aan de bewoners voor hun flexibiliteit in de roerige verbouwingstijden. Na afloop van de openingsreceptie heeft een aantal bewoners hun appartement opengesteld voor bezichtiging. Met veel plezier hebben medewerkers van Pro Senectute groepjes geïnteresseerden rondgeleid.

winter 2013 PROZA

5


Nieuws

huren

Wat speelt er in de markt van aanbieders

In de jaren zestig en zeventig schoten verzorgingshuizen als paddenstoelen uit de grond. Ouderen konden hier geheel verzorgd wonen, bekostigd vanuit de AWBZ-pot. De grootste reden was om sociale woningen vrij te maken voor jonge gezinnen.

D Door het groeiend aantal 足vermogende ouderen en de behoefte de oude dag door te brengen zoals men dat gewend is, stijgt de doelgroep die een hoog bedrag kan en wil betalen voor kwalitatief hoogwaardige (zorg)huisvesting. *

6

PROZA winter 2013

oor alle huidige overheidsbesluiten is het woonzorgaanbod voor ouderen behoorlijk in beweging. De AWBZbeperkingen zorgen voor een afbouw van de verzorgingshuis足 capaciteit. En een toename in de zwaardere zorgvraag. Dit heeft tot gevolg dat veel aanbieders hier niet op voorbereid zijn of niet de middelen hebben de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen zal de vergrijzing doorstijgen tot rond de 2040. Blijkbaar bieden genoemde factoren ook weer kansen voor nieuwe initiatieven. In 2013 zijn twintig

nieuwe particuliere huizen gerealiseerd, ten opzichte van vijf in 2012. En de verwachting is dat deze 足stijging voortzet.

Wat typeert nu die particuliere woonzorgaanbieder? De particuliere aanbieders streven een duidelijk winstoogmerk na en begeven zich veelal in het topsegment van de ouderenmarkt. Ze richten zich voornamelijk op vermogende ouderen. De exclusieve locaties liggen meestal in een landelijke of stedelijke omgeving op riante percelen. Deze locaties stralen veel luxe en


Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 130 particuliere woonzorg­ locaties in exploitatie. Daarnaast zijn er concrete plannen voor minimaal 25 nieuwe locaties.*

exclusiviteit uit met nadruk op wooncomfort en persoonlijke aandacht. Daarvoor worden behoorlijk hoge huren en particuliere bijdragen (zorg en diensten) gevraagd.

Waar staat Pro Senectute in de markt ten opzichte van de particuliere aanbieders? Als Stichting zonder winstoogmerk onderscheiden wij ons van de particuliere aanbieders. Wij bieden gelijkgestemde senioren een stijlvolle woonomgeving om harmo­ nieus met elkaar te kunnen wonen, zonder daar de hoofdprijs voor te vragen. Stijlvol, niet luxueus wel harmonieus. Onze historie dateert uit 1922. Destijds was al het uitgangspunt samen te wonen met mensen met overeenkomstige achtergronden en interesses, waarbij het maken van sociale contacten gemakkelijk verloopt. Daarin is niet

veel veranderd. Nog steeds zoeken senioren die zich herkennen in hun overeenkomstige achtergronden elkaar op en ontmoeten elkaar vooral tijdens de (in de meeste locaties) gezamenlijke maaltijd en de culturele activiteiten. Privacy en een correcte bejegening zijn tevens belangrijke onderscheidende e ­ lementen voor de omgang met bewoners. Daarbij respecteren we de wens van de bewoner om zoveel en zolang als mogelijk de regie in eigen hand te houden.

Waarom huren? Het liefst blijven senioren waarschijnlijk gewoon wonen in hun eigen huis. Maar met de blik op de toekomst en de kans dat de gezondheid minder wordt, willen zij graag in een omgeving wonen waarin zij zich prettig voelen. Een moeilijke beslissing. Er zijn aan beide keuzes voor- en nadelen. Het eigen huis kan qua grootte en onderhoud behoorlijk wat aandacht en kosten opeisen. Vaak maken kinderen zich zorgen over de zelfredzaamheid van hun ouders en of er wel snel genoeg zorg kan komen als dat nodig is. En als een partner wegvalt, is er kans op vereenzaming. Wonen met gelijkgestemde senioren en

voldoende culturele activiteiten geven vele mogelijkheden voor nieuwe sociale contacten. En het feit dat het eigen huis verkocht is, geeft niet alleen de ouders maar ook de in de toekomst achterblijvende kinderen veel rust.

En hoe is het geregeld met de zorg in woonlocaties van Pro Senectute? In de woonlocaties willen we zelfstandige senioren harmonieus met elkaar laten wonen, zo lang als de gezondheid dat toelaat. Is er een (lichte) zorgvraag, dan wordt via de zorgalarmering zorg vanuit de locatie of extern (mogelijk vanuit een nabij gelegen zorg­locatie) georganiseerd. Als de zorgvraag te zwaar wordt, is er de mogelijkheid tot verpleging in een zorglocatie. Voor ouderen met dementie heeft een aantal van onze zorglocaties kleinschalige woningen gerealiseerd. Pro Senectute wil bewoners zoveel mogelijk een zorgcontinuüm bieden.

Momenteel is ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. *

* Bron: Artikel ‘Prachtig boven tachtig’, DTZ Zadelhoff.

winter 2013 PROZA

7


Locatie

Wonen in Hoog Langen Pro Senectute heeft vijf zorg- en vijf woonlocaties verspreid in het land. Iedere locatie heeft een eigen uitstraling binnen de Pro Senectute identiteit. In Lochem bevinden zich de twee woonlocaties Stadenbos en Hoog Langen en de zorglocatie Tusselerhof. Onderling verschillend van karakter. Naar aanleiding van een interview met bewoonsters mevrouw Linskens en mevrouw Kampman, nemen we dit keer Hoog Langen onder de loep.

8

PROZA winter 2013


“Onze appartementen bieden een schitterend uitzicht”

H

oog Langen is in 2004 gebouwd door Maas Architecten. Het is een modern gebouw gevestigd aan de rand van Lochem met 20 appartementen van verschillende afmetingen. Het is schitterend gelegen met uitzicht op oude beukenbomen, weilanden en maisvelden. Het geeft een ­buitengevoel, terwijl de bus voor de deur stopt.

gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. Daarnaast gaan we eenmaal per maand met elkaar uit eten. Iedere keer weer een ander restaurantje uitproberen. Vanzelfsprekend hebben we individueel ook contact met elkaar en zijn er vriendschappen ontstaan. En, als we willen, kunnen we aansluiten bij de culturele activiteiten in ­Tusselerhof.

Wat maakt Hoog Langen bijzonder?

U bent zeer tevreden in Hoog Langen, toch staan er enkele appartementen te huur, hoe kan dat?

Allereerst natuurlijk de ligging en het comfort. Onze appartementen bieden een schitterend uitzicht. Verder hebben we onderling goed contact. Er is duidelijk sprake van een bepaalde verbondenheid, maar we laten elkaar ook vrij. Iedereen heeft behoefte aan een bepaalde privacy, ook omdat we allemaal (nog) redelijk zelfstandig zijn. Pro Senectute is een belangrijke verbindende factor en dat maakt de locatie eveneens bijzonder.

Hoe is het contact onderling? Elke vrijdagochtend organiseren we een koffieochtend in de

Ja, dat begrijpen wij eerlijk gezegd ook niet. Voor senioren die nog zelfstandig willen wonen, maar wel de zekerheid van zorg willen hebben, is het een ideale locatie. Het geeft ons een veilig gevoel dat we via de 24-uurszorgalarmering, zorg kunnen ontvangen vanuit ­Tusselerhof. We vinden het prettig dat alles ‘in één hand’ vanuit Pro Senectute geregeld is. Afhankelijk van wat we nodig hebben, kunnen we het bestellen. Zo is er bijvoorbeeld een maaltijdservice en op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend een taxiservice naar

Lochem om boodschappen te doen voor bewoners die dat gemakkelijk vinden. De chauffeur helpt even­ tueel met het dragen van de boodschappen naar het appartement.

Hebt u een idee hoe we de appartementen die nog vrij zijn kunnen verhuren? Mogelijk kunnen we ook mensen vanuit het westen hiervoor inte­ resseren. En mevrouw Linskens oppert om geïnteresseerden ­tijdens een Open Dag met bewoners in contact te brengen. Wij willen hiervoor graag onze appartementen openstellen. Zo krijgt men een goed beeld van de sfeer en de woonomgeving.

winter 2013 PROZA

9


Locatienieuws Opening De Zonnehoek

Kleinschalig Wonen in Tusselerhof Na een jaar van voorbereidingen is op 16 oktober de Kleinschalige Woning in Tusselerhof geopend. Deze woonvoorziening met een gemeenschappelijke huiskamer en aangrenzende appartementen, huisvest acht cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag.

T

ijdens de opening benadrukte bestuurder Bart Magielse dat deze ontwik­ keling past in het beleid van Pro Senectute. Hij complimenteerde allen die hieraan hebben bijgedragen. Wethouder Wilma Heesen wees in haar toelichting op de ­toenemende zorgvraag. Ze toonde zich verheugd dat Tusselerhof daar op inspeelt en een breder aanbod aan zorg realiseert. Wilma Heesen verrichtte samen met bewoonster

Hannie Driezes werkt als verzorgende op De Zonnehoek en ziet al na korte tijd hoe de gerichte benadering zijn vruchten afwerpt. “Er is rust en de bewoners voelen zich duidelijk op hun gemak. De appartementen grenzen aan de centrale huiskamer. Alles wat we nodig hebben is direct voorhanden en er heerst een huiselijke sfeer, waar de bewoners goed onder gedijen.”

10

PROZA winter 2013

mevrouw Henstra de openingshandeling met de onthulling van de naam: ‘De Zonnehoek’.

Inspelen op stijgende zorgvraag Gezien de stijgende zorgvraag in Tusselerhof, wilden we ook hier de opvang van bewoners met dementie realiseren. We wilden voorkomen dat uitplaatsing van bewoners naar een verpleeghuis op enig moment onvermijdelijk zou zijn. Het streven van Pro


Senectute is zoveel als mogelijk een zorgcontinuüm te bieden om dit te voorkomen. Het realiseren van de Kleinschalig Woning betekende de nodige huisvestingsaanpassingen en het bijstellen van het zorgplan. Daarnaast was (bij)scholing voor medewerkers noodzakelijk. Vorig jaar zijn diverse werkgroepen aan de gang gegaan met de voorbereiding van de invoering van Kleinschalig Wonen. Eerst is bepaald wat er inhoudelijk zou gaan veranderen en vervolgens is dit door een bouwteam vertaald in ruimtelijke aanpassingen. Die verbouwing is in amper drie maanden gerealiseerd.

Begeleiding en zorg Het team dat speciaal voor De Zonnehoek is geselecteerd bestaat onder andere uit enkele Gespecia-

liseerd Verzorgenden Psychogeriatrie. De overige medewerkers hebben speciale scholing gevolgd om de specifieke bewonersgroep adequaat te kunnen begeleiden. Zoals in al onze locaties, spelen vrijwilligers ook hier een belangrijke rol in de dagbesteding van de bewoners. Voor De Zonnehoek werken geselecteerde vrijwilligers die affiniteit hebben met deze doelgroep. Hiervoor volgden zij een aantal workshops om de ­doelgroep te begrijpen en goed met hen overweg te kunnen. De aankleding van de nieuwe voorziening is met veel aandacht voor warmte en huiselijkheid ontwikkeld. Bewoners en mantelzorgers voelen zich er thuis. Verzorgenden begeleiden vooral ook de mantelzorgers in de nieuwe situatie waarin zij hun naasten aantreffen.

Marie-José Hoogveld, Manager Wonen, Welzijn en Zorg, benadrukt dat niet het organisatorisch belang voorop staat, maar dat het gaat om het welzijn van de cliënten. “De kleinschaligheid sluit veel beter aan op de beleving van de bewoners, juist nu hun geestelijke vermogens achteruit gaan. De behoefte aan geborgenheid en duidelijke structuren neemt daarmee toe en dat is precies wat we bieden in deze huiskamer. Het team heeft zich goed verdiept in de doelgroep en weet haarfijn in te spelen op de behoefte van de individuele bewoner waarvan de levensgeschiedenis bekend is. Uiteraard is die kennis van alle bewoners in Tusselerhof aanwezig, maar juist in de fase van dementie is het zo belangrijk om daar op terug te kunnen grijpen.”

winter 2013 PROZA

11


Pro Arte De gelijkgestemdheid van de bewoners van Pro Senectute komt sterk tot uiting in hun culturele interesse. Inspelend hierop organiseren vele locaties exposities van kunstenaars. Dit kunnen ook kunstwerken van bewoners zelf zijn. Het is in elk geval een kijkje waard. Waalsdorp Tijdens de opening van woonlocatie Waalsdorp was er een bijzondere expositie te bezichtigen bestaande uit schilder- en tekenkunst gemaakt door bewoners zelf. Hierbij treft u een overzicht van de kunst die in woonlocatie Waalsdorp te zien is.

Oproep

aan kunstzinnige bewoners van alle locaties Kunst van bewoners op het centraal bureau De ervaring leert dat exposities van kunstwerken van onze bewoners over het algemeen erg de moeite waard zijn. Zelfs zo bijzonder dat medewerkers in Amsterdam op het Centraal Bureau hier ook graag naar zouden willen kijken. Welke bewoners willen meedoen aan de oproep om twee Ă drie kunstwerken (per locatie) van bewoners ten toon te stellen op het Centraal Bureau van Stichting Pro Senectute in Amsterdam? De bedoeling is dat het ongeveer een jaar lang in Amsterdam komt te hangen. De selectie per locatie kunt u samen (mogelijk met de schilderclub) in uw eigen locatie organiseren. Rond half januari willen we de selectie rond hebben en vanaf 3 februari willen we de kunstwerken op het Centraal Bureau in Amsterdam kunnen bezichtigen. U kunt dit nader bespreken met de manager van uw locatie.

Colofon Proza, het huisblad van de Vereniging Pro Senectute, verschijnt tweemaal per jaar en bevat informatie over PRO-ZAken. Redactie Eveline Leopold, Manager PR & Communicatie Stichting Pro Senectute. Concept en vormgeving Zabriski grafisch ontwerpers en adviseurs, Leiden. Fotografie Leen Dekker. Drukwerk NPN Drukkers, Breda. Redactieadres Centraal Bureau Stichting Pro Senectute, Cronenburg 75, 1081 GM Amsterdam. T 020 540 01 50. E-mail e.leopold@pro-senectute.nl. Website www.pro-senectute.nl

www.pro-senectute.nl

Proza #16 2013  
Advertisement