Page 1

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 25 23 – 29 มิถุนายน 2013

พระสงฆ์ ประจาบ้ านพักสงฆ์ คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี/ คุณพ่ อดนัย พิลาจันทร์ / คุณพ่ อเทพณรงค์ พุดษา/ สังฆานุกรอติชาติ ธรรมวงค์

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์จากคุณพ่อเจ้ าวัด พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ในพระวรสารพระเยซูเจ้าถามบรรดาศิษย์วา่ “ประชาชนว่า เราเป็ นใคร” คาถามแรกยังไม่สาคัญเท่ากับคาถามที่สอง “ท่านล่ะว่าเราเป็ นใคร” เช่นกัน เราซึ่ ง ติดตามพระเยซูเจ้ามาหลายปี เรามองพระเยซูเจ้าว่าเป็ นใครสาหรับเรา เวลานี้ พระองค์อยากจะ ฟังจากปากของเรามากกว่า เรารู ้จกั พระองค์มากแค่ไหน และรู ้จกั พระองค์ถูกต้องหรื อเปล่า พระเยซูเจ้ายินดีพอใจกับคาตอบที่เปโตรได้ตอบแทนเพื่อนๆ สาวกด้วยกัน “พระองค์ คือพระคริสต์ ของพระเจ้ า” เป็ นการยอมรับว่าพระองค์คือพระแมสซิ ยาห์หรื อผูท้ ี่พระเจ้าส่ งมา ที่มนุษย์รอคอย เพื่อความรอดของมนุษย์ พระเยซูเจ้าถือโอกาสขยายความเพื่อบรรดาศิษย์จะได้เข้าใจชัดเจนถูกต้องเกี่ยวกับตัว ของพระองค์วา่ พระองค์เป็ นใคร พระองค์จึงเสริ มว่า “บุตรแห่ งมนุษย์ จะต้ องรับทรมานเป็ นอัน มาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ ปฏิเสธไม่ ยอมรับ และจะถูกประหารชี วติ แต่ จะกลับคืนชีพในวันทีส่ าม”นี่เป็ นการเผยความจริ งเกี่ยวกับตัวพระเยซูเจ้าเอง พระองค์เป็ น ใคร พระองค์เลือกอะไร พระองค์มาเพื่ออะไร พระเยซูเจ้าเผยให้ทราบว่าพระองค์เป็ นพระแมส ซิ ยาห์ เป็ นผูน้ าความรอด แต่ไม่ใช่ในความหมายผูน้ าทางการเมืองที่จะมาปลดปล่อยชาวยิวให้ พ้นจากอานาจของอาณาจักรโรมัน แต่พระองค์เป็ นผูน้ าทางด้านจิตวิญญาณเพื่อปลดปล่อยเรา มนุษย์ให้หลุดพ้นจากอานาจบาป ซึ่งจะทาให้เรามนุษย์ตอ้ งพินาศตลอดนิรันดร

จากนั้น พระเยซูเจ้าจึงได้ให้ความหมายของการเป็ นศิษย์ติดตามพระองค์ ความหมาย ของการเป็ นคริ สตชน “ถ้ าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้ กางเขนของตน ทุกวันและติดตามเรา ผู้ใดใคร่ รักษาชี วติ ผู้น้ ันจะต้ องสู ญเสี ยชี วติ แต่ ถ้าผู้ใดเสี ยชี วติ เพราะเรา ผู้น้ ันจะรักษาชี วติ ได้ ” ทาให้เราเข้าใจว่า ทุกคนและทุกวันย่อมมีกางเขนแบก ไม่มากก็นอ้ ย เช่น ความเจ็บป่ วย ความทุกข์กายทุกข์ใจ ความตาย ปัญหาอุปสรรค ความผิดหวัง ล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่ อง อ่อนแอ ความไม่เข้าใจ ความสงสัย ความท้อแท้ อยูท่ ี่วา่ เราจะรับกับสิ่ งเหล่านี้ อย่างไร เราจะปฏิเสธเพื่อจะได้ทาตามใจตนเองหรื อเราจะยอมรับเพื่อทาตามน้ าพระทัยของพระ ด้วย ความเชื่อ ความวางใจและชีวิตที่ชิดสนิทกับพระองค์ หากเรายอมรับยินดีแบกกางเขนของตน สู ้ทนเพราะเห็นแก่พระเยซูเจ้า เพราะเห็นแก่พระอาณาจักรสวรรค์ ยึดมัน่ ในพระองค์ผเู ้ ดียว ไม่ ยอมให้สิ่งอื่นมาชักจูง เราก็กาลังเลียนแบบพระเยซูเจ้า ดังนี้ก็สมกับที่นกั บุญเปาโลกล่าวไว้ใน บทอ่านที่สองว่า “ท่ านทุกคนทีไ่ ด้ รับศีลล้ างบาปในพระคริ สตเจ้ า ก็สวมพระคริสตเจ้ าไว้ ” เรา เป็ นของพระคริ สตเจ้า และพระคริ สตเจ้าก็อยูใ่ นเรา ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่นอ้ งทุกคนให้เรา เจริ ญชีวิตสมกับเป็ นคริ สตชน ศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริ ง

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่ 1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2013 จานวน 13,061 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน 2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 13 : อ่านพระวาจาโดย นางอลิษา เชียนพลแสน กับ ครู ณฐั ิยา ศิริสวัสดิ์ พร้อมผูช้ ่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิ ทธิ์ / สท.สมจิตร / สท.สุ รศักดิ์ / นายอดุลย์ 3. วันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย.13 : สมโภชนักบัญยอห์ น แบปติสต์ บังเกิด / วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน สมโภช นักบุญเปโตร และเปาโล อัครสาวก 4. นักเรียน ป.5 ป.6 : ที่ตอ้ งการจะเข้าบ้านเณร เข้าอาราม ไม่วา่ คณะใดก็ตาม ทางวัดจะให้มีการ เตรี ยมตัว เรี ยกว่าเตรี ยมเณร เตรี ยมนาง จึงขอให้มาสมัครลงชื่อที่วดั ตลอดอาทิตย์น้ ี 5. ขอขอบคุณ : กลุ่มบีอีซีชุมชนป่ าหว้านที่มาช่วยซิ สเตอร์ ทาความสะอาดวัดทุกวันเสาร์


6. ขอประกาศอีกครั้ง : ทางวัดจะขอทดลองให้มีมิสซาทุกเดือนที่ศาลาพักศพสุ สานศักดิ์สิทธิ์ เป็ นมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับ และเป็ นมิสซาวันศุกร์ ตน้ เดือนไปในตัว เป็ นโอกาสที่พี่นอ้ ง จะ ได้ไปเยีย่ มหลุมศพจุดเทียนให้กบั บรรพบุรุษ ญาติพี่นอ้ งของเราในแต่ละเดือน มิสซาจะเริ่ ม วันศุกร์ ตน้ เดือน เดือนกรกฏาคม เวลา 19.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่นอ้ งทุกท่าน และของด มิสซาเย็นของวันศุกร์ ตน้ เดือนที่วดั 7. ขอขอบคุณผู้บริจาคกระเบือ้ งปูพนื้ ระเบียงวัด (กล่ องละ 500 บาท) : ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ .อุทิศให้มารี อา สายใจ ฉิ มวงศ์,ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม 2 กล่อง / พลมารี เปรสิ เดียม ความรอด ของคนไข้ 2 กล่อง / คุณยายคาเลี่ยม เหนือกลาง 2 กล่อง / ยายนาง ลาดบาศรี 2 กล่อง / ครอบครัว นายบุญเลิศ 2 กล่อง / นายกิตติศกั ดิ์ – นางศิรินนั ท์ ด.ช.นันทกิตติ์ ด.ช.อธิ ฎนัน สาเภา 2 กล่อง / ครอบครัวนายสุ วฒั น์ – นางราศี ศรี ครชุม 2 กล่อง / คุณยายคาหล้า เหล่าบุญมา อุทิศให้มีคาแอล เสมียน เหล่าบุญมา และปู่ ย่า ตา ยาย 2 กล่อง / ครอบครัวนายชัยณรงค์ นางวารุ ณี มณี รัตน์ 1 กล่อง / ลุงจานงค์ อาพันธ์ อุทิศให้ อันนา บาถิน เหวี่ยน 2 กล่อง / ครอบครัว อ.ชัยพล ผ่องใส ทุพแหม่ง 4 กล่อง / ครอบครัวนายพิภพ นางลักขนา บัวดิษฐ์ 2 กล่อง / นายคงศักดิ์ แร่ ถ่าย 1 กล่อง / นาง นงลักษณ์ แร่ ถ่าย 1 กล่อง / ครอบครัว ผอ.นิทศั น์ เสมอพิทกั ษ์ อุทิศให้เปโตร คาแผ่น,อันนา บุญเพียง,ยอแซฟ ดาเกิง เสมอพิทกั ษ์,ซี มอน วิชระ,ยอแซฟ เชิดศักดิ์,นิโคลัส อุทยั เสมอพิทกั ษ์ 2 กล่อง / นาอัมพร เสมอพิทกั ษ์ อุทิศให้ฟรังซิ สโก ขอด,มารี อา ศรี จนั ทร์,มารี อา ไพศรี คาพุทธ 1 กล่อง / คุณยายสวรรค์ คาศรี อุทิสให้ยอแซฟ พริ้ ง คาศรี ,มารี อา มักดาเลนา ชลธี ,ยอแซฟ พิทกั ษ์ บรณชัย,ยอแซฟ สิ ทธิ กร 4 กล่อง / ลุงหมวก ทองมูล 1 กล่อง / ป้ าบุญลอง พงศ์ศิวกุล อุทิศให้ อันนา บาบ่าน,เปโตร องบ่าน,เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,อันนา คาพี และญาติที่ล่วงลับ 2 กล่อง / คุณกัลยารัตน์ อุทิศให้ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,เปโตร องขาย, อันนา บาขาย และญาติที่ล่วงลับ 2 กล่อง / อุทิศให้โทมา อ่อน,มารี อา นวลตา ซึ มเมฆ,เปโตร ขัน, มารี อา ฝ้ าย ตงกงนาม 2 กล่อง / อุทิศให้ยวง สุ ทธิ ,เซซี ลีอา เพียง 3 กล่อง / นางประสาน อุทิศให้ สเตฟาโน นาตัน ยงบรรทม,ยอแซฟ ถนอม ซึ มเมฆ วิญญาณในไฟชาระ 4 กล่อง / นายสายัน

สรรค์นิกร อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร 2 กล่อง / นางคนึงนิยต์ อุทิศให้ฟรังซิ ส สุ ข,อันนา หนูหลาบ ซึ มเมฆ,เปาโล ประสิ ทธิ์ ,ยอห์น ประจวบ,อันเดร เริ่ ม 1 กล่อง / ครอบครัวคุณฮุยเด็ง อภิรัตน์มนตรี ,ครอบครัวคุณพรรณทิพย์ แซ่ลิม้ อุทิศให้ เปโตร อาลิม แซ่ลิม้ ,ลูซีอา แม่ประทัย แซ่ลิม้ ,ยอแซฟ สุ รชัย พีรพงศ์พิพฒั น์ 5 กล่อง / กาทารี นา สนลัย พงศ์พิศ สมปอง ดิง 3 กล่อง / คุณยายฉลาด เชียนพลแสน 1 กล่อง / นายกองเพชร ศุพาศรี อุทิศให้ยอห์น จิก,อันนา คาแส่ ว ทองอันตัง 2 กล่อง / ครอบครัวนางคาผิน อยูแ่ ร่ , ครอบครัวนางเพ็ญศรี อยูแ่ ร่ 1 กล่อง / ครอบครัว นายสุรพงษ์ นางลดาวัลย์ กาแก้ว 1 กล่อง / ครอบครัว พ.อ.อ.สุ รพล ครู แววศรี ปลัง่ กลาง 8 กล่อง / ครอบครัวนายวรจิตร – นางพันชีวา ทองอันตัง อุทิศให้ ซี มอน เฮือง,มารี อา จันดี ทองอันตัง 1 กล่อง / อุทิศให้คุณแม่คลารา หมวย แซ่อ้ ึง 4 กล่อง / ครอบครัวครู สุรสิ ทธิ์ – ครู ไพลินทร์ อุดมเดช 2 กล่อง / นายกรกฎ – น.ส.กชกร อุดมเดช 2 กล่อง / ครอบครัวนายพิบูลย์ชยั นางนิรภัย แดงลีท่า 2 กล่อง / นางประภาศรี ตระกูลมา อุทิศให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย 1 กล่อง / ยายเปรี ยบ นาง นวลอนงค์ เชียนพลแสน นายปริ พนธ์ นายปราณนต์ สายสมร 8 กล่อง / ครอบครัวนายประเสริ ฐชัย เชียนพลแสน 2 กล่อง / กลุ่มบีอีซี ท่าแร่ ใต้ กลุ่ม3 2 กล่อง / นางสมคิด บือกุศล 1 กล่อง / ครอบครัว นายประเสริ ฐ ลาดบาศรี 2 กล่อง / ครอบครัวนายเรื องศักดิ์ นางไพวรรณ สี สาวัน และลูกๆ อุทิศให้ คาเบรี ยล จันทรา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม,ยวง สมเนตร สี สาวัน 2 กล่อง / ครอบครัวนายประสิ ทธิ์ นางชไมพร พาพรหมฤทธิ์ 2 กล่อง / ครอบครัวนายสมนึก,นางศรี วิไล วงษ์จิตรพิมล 2 กล่อง / อุทิศให้เปาโล วิระชัย,อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง 2 กล่อง / สุ ขสาราญนายเอกสิ ทธิ์ ,นายชินศักดิ์, น.ส.จิราภรณ์ แสงเสน,อุทิศให้เปโตร ดต.กองพัน แสงเสน 2 กล่อง / อุทิศให้คาเบรี ยล ไพฑูรย์, มารี อา ธนพรรณ ทิพจร 2 กล่อง / ครอบครัวคุณยายเพ็ง ค้ าจุน,อุทิศให้อนั ตน พรมมา,อันนา สอน พันนาคา วิญญาณในไฟชาระ 1 กล่อง / นางพิกลุ ทอง อุ่นหล้า,โมเสส ปรี ดา,มารธา หนูเพียง เดชาเลิศ,ยวง บัปติสตา ชาศรี ,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า 2 กล่อง / นายยงยุทธ พีรพงศ์พิพฒั น์ 10 กล่อง / นางวนิดา สกนธวัฒน์ อุทิศให้ยวง กิ่ง,ลิดิอา คาใส,เกาดิอุส วีระศักดิ์ สกนธวัฒน์ และ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 2 กล่อง สรุ ป ณ เวลานีไ้ ด้

ทั้งหมด 364 กล่ อง ยังขาดอีก 16 กล่อง ขอพีน่ ้ องช่ วยกันบริจาคต่ อไป


จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิม่ เติมได้ ที่ โทร. 085-4619822 / 089-7793903

ปฏิทนิ มิสซาอาทิตย์ ที่ 12 เทศกาลธรรมดา วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2013 วัน/เวลา 23 มิ.ย.13 06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์  สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว และ 23 มิ.ย.13 ทุกคน 07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายพรชัย แร่ ถ่าย  สุขสาราญครอบครัว น.ส.พิศสวาท เชียงแมน  สุขสาราญครอบครัว นางดารุ ณี ยงบรรทม  สุขสาราญครอบครัว ยายม้วน เชียงแมน  สุขสาราญครอบครัว นายอินทวี ใจเสรี  สุขสาราญครอบครัว นายภูจิวตั ร – นางกุลธิดา ฤทธิปะ ,พ่อสุ่ม – ศุลีพร เสมอพิทกั ษ์,พ่อคาพุด แม่สุพดั ฤทธิปะ  สุขสาราญครอบครัว นายยุทธชัย – นางประภัสสร, ด.ช.ธนวัฒน์,ด.ช.รัฐภูมิ กายราช  สุขสาราญครอบครัว นายวิลยั แร่ วงคต  สุขสาราญครอบครัว นายวิเศษ แดงลีท่า  สุขสาราญครอบครัว นายคงศักดิ์ แร่ ถ่าย, อุทิศให้ ยอแซฟ แดง,มารี อา ลอม,ยอแซฟ สิ มมา,อันนา ทุมมาดี แร่ ถ่าย,เปาโล ทองสี อ่างนุย้ ,มีคาแอล สมิง,เทเรซา อรุ ณ,อันนา จันษี ,เปโตร ชวนชม,สมมิตร แร่ ถ่าย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  สุขสาราญครอบครัว นายวิรัช อุดมเดช, อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด  อุทิศให้ เปโตร ลาธาร นามโยธา  อุทิศให้ อันนา บาล เด่นไชยรัตน์  อุทิศให้ มารี อา สนไล ซึมเมฆ  อุทิศให้ เปาโล เอกสิ ทธิ์ แสงสว่าง 

ผู้ขอ -

ทาบุญ -

คุณชลิตา

200

นางนงลักษณ์ นางพิศสวาท นางม่าน ยายม้วน นายธนากร ลูก

200 500 500 500 200 300

นายยุทธชัย

200

คุณรัชนีกร นางมาลินี นางนงลักษณ์

200 200 1,000

ค.นายวิรัช

500

ยายสมดี นางวิไลลักษณ์ ครู พจนา นางนงพงา

200 300 200 200

 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์, ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ยออากิม มงคล ใจเป็ น,ยอแซฟ แช่ม,ยุติโน ทรงสิ ทธิ์ เชียงแมน  อุทิศให้ อันโตนีโอ เข้ม เสมอพิทกั ษ์,ยอเซปิ นา ปัดชา, เทเรซา ริ วาน  อุทิศให้ เปโตร ราศี,อันนา ชไมพร,เทเรซา แท่ง,ยอแซฟ แพง ลาดบาศรี ,ยอแซฟ บุญทวี,เปาโล ประกาศ ลาดบาศรี  อุทิศให้ ยอแซฟ ถวิล,โรซา เทวี กาแก้ว,ซิสเตอร์ เทเรซา มารี ,เทเรซา พรทิพย์ อาจุฬา,ยอแซฟ แช่ม,ยุติโน ทรงสิ ทธิ์ เชียงแมน  อุทิศให้ โรซา มารี อา วิญญู บุญแฮด วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนา เหี ยน ใจเสรี ,เปโตร ดิ้ง, กาทารี นา วิไล อุดมเดช,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,เซซีลีอา พิมพา อุดมเดช,มีคาแอล ทวี,กาทารี นา พันมหา,เปาโล สมศักดิ์ เดชศิริอดุ ม  อุทิศให้ ฟรังซิสโก พาณิ ช รักษานาม ครบ 1 เดือน  อุทิศให้ มาระโก ไอสวรรค์ อินธิเสน  อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ต่วน,เทเรซา ล้อง,ยอแซฟ ไพโรจน์ ,ปี โอ วระพรรณ,อันตน สุพจน์ ตระกูลมา วิญญาณที่ไม่มีใคร คิดถึง  อุทิศให้ อังแซม ประยัง,เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า,เบนาโด ตัน,อักแนส สุริ เชียงแมน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายคาเผียน,นางนวลจันทร์,ด.ช.ธนดล 23 มิ.ย.13 อุ่นหล้า 10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายสุริยา – ครู นภาพร กาญจนเกต

นางพิสมัย

200

นางจุฑารัตน์

500

ยายม้วน

500

ยายฉลาด

200

นางลดาวัลย์

300

ลูก

200

นายอลงกรณ์

200

นางยวนจิตร นางสุวรักษ์ นางมาลินี

200 200 200

นางมาลินี

200

นางนวลจันทร์

200

อ.ปรี ชา

200


 สุขสาราญครอบครัว อ.ปรี ชา – นางปริ ญญา กาญจนเกต ,ครอบครัว ธานีรัตน์ – วนารัตน์ เต็มปลื้ม  สุขสาราญครอบครัว นายสนอง แร่ ถ่าย,พ่อชวนจิตร, แม่อาภัย มือกุศล,อุทิศให้ มัทธิว สว่าง,มารี อา มักดาเลนา หนูรื่น แร่ ถ่าย,อังแนส สุริ,เบนาโด ตัน เชียงแมน  อุทิศให้ มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร  อุทิศให้ ยอแซฟ ทองคายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์ มังกาย,เทเรซา แสงจันทร์ แม็กกินเนส,คามิลโล เถิง ,อันนา น้อย มังกาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกลุ วิญญาณญาติพี่องที่ล่วงลับไปแล้วของครอบครัว มามีกลุ นามละคร สมานพงษ์ ซาร์คเคดิส  อุทิศให้ มีคาแอล นิชชัย ทองอันตัง  อุทิศให้ มารี อา ใหล พาพรหมฤทธิ์  อุทิศให้ เปาโล ชู,ลูซีอา ล้วน ทรงเล็กสิ งห์  อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเฟื อง,มารธา คาแมง กายราช, ยอแซฟ ปรี ชา,น.ส.ปริ ญญา,ด.ญ.จิตจุฑา โฉมฉิ น  อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,ซิสเตอร์ มารี อา กอแรตตี กองสี ชมภูจนั ทร์,เปโตร ศรี สมุทร,อักแนส ทองมา,ยอแซฟ วิชา ชมภูจนั ทร์  อุทิศให้ อันนา ฉลอง หาญริ นทร์,ปู่ ย่า ตา ยายทั้งสองฝ่ าย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อาทิตย์  อุทิศให้ ลูซีอา สมจิตร มามีกลุ ,ยอแซฟ ฤดู,อันนา เฉลิม, 23 มิ.ย.13 ลูซีอา พงเพชร ซึมเมฆ,มีคาแอล มานิตย์,เปโตร คาฝ้ าย, 19.00 น. มักดาเลนา ละมัย ศรี วรกุล วิญญาณในไฟชาระ  อุทิศให้ ยอห์น จิก,อันนา คาแส่ว ทองอันตัง

อ.ปรี ชา

200

ด.ญ.ศิรินนั ท์

200

ค.ตาเหงี่ย

200

ครู ชูศรี ลูกหลาน

200 300

คุณเนาวรัตน์

300

นางบุญถม ลูกหลาน นางสุพตั รา นางพงลดา

300 200 200 300

อ.ปรี ชา

200

อ.ปรี ชา

200

คุณไพรัตน์

500

นางวิลาวรรณ

300

วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอนิรุทธิ์ ทรงเล็กสิ งห์, 24 มิ.ย.13 สุขสาราญแด่ นางอัมพร ทรงเล็กสิ งห์,อุทิศให้ พ่อบุญมา, 06.00 น. แม่สุคา สิ งหะกุล,มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน พิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์  อุทิศให้ มีคาแอล นิชชัย ทองอันตัง วันอังคาร  อุทิศให้ เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา ลบ,ยวง เล้ง,เปโตร ลาธาร, 25 มิ.ย.13 เปโตร สร้าง,มอนิกา พอ,มารี อา พายา 06.00 น.  อุทิศให้ อันนา บาขาย,เปโตร บุญฮ้าว,เปโตร สมชัย สุวรรณศรี ,อักแนส วิไล ทองอันตัง  อุทิศให้ เทเรซา เหรี ยญ จันทิวงศ์ ครบ 45 ปี วิญญาณญาติพี่ น้องทั้งสองฝ่ าย  อุทิศให้ เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง ,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,มารี อา พะเยาว์ บังแมน วิญญาณในไฟชาระ วันพุธ  อุทิศให้ โทมา สงบ,เบเนดิกตา อาภรณ์,เทเรซา ประพันธ์, 26 มิ.ย.13 เปโตร วีระ,เทเรซา เทวี,เปโตร ทรงศักดิ์ เสมอพิทกั ษ์ 06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ หนูลม งอยกุดจิก 19.00 น.  พิธีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ วันพฤหัส 27 มิ.ย.13 06.00 น. วันศุกร์ 28 มิ.ย.13 06.00 น. วันเสาร์ 29 มิ.ย.13 06.00 น.

ป้ าอ้อง

300

ภรรยา ลูกๆ นางบุญถม ครู ละออศรี

200 200 200

คุณรัตดา

200

นางนงพะงา

200

นางบังอร

300

นายธานี

200

นางสมหมาย -

200 -

 สุขสาราญครอบครัว นายสมศักดิ์ พาพรหมฤทธิ์,อุทิศให้ วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ าย วิญญาณในไฟชาระ

คุณกรรณิ กา

300

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สายสุนีย ์ ยงบรรทม

น.สายสุนีย ์

200

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ฟ้ าตะวัน อิ่มแสน ครบ 5 ปี  สุขสาราญครอบครัว นางอิ่มลัดดา แสงเสน  อุทิศให้ ยวง บัปติสตา กิติวฒั น์ ปทุมมาศ

แม่ นางอิ่มลัดดา นางละออ

200 200 300

ปีที่ 28 ฉบับที่ 25 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 23 29 มิ ย 56