Page 1

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่ ปี ที่ 28 ฉบับที่ 22 2 – 8 มิถุนายน 2013

พระสงฆ์ ประจาบ้ านพักสงฆ์ คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อดนัย พิลาจันทร์ / คุณพ่ อเทพณรงค์ พุดษา / สังฆานุกร วรเมธ มาหนู

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์จากคุณพ่อเจ้ าวัด วันนี้สมโภชพระวรกาย และพระโลหิ ตของพระเยซูเจ้า หรื อพูดง่ายๆคือ สมโภช ศีลมหาสนิท เราได้ยนิ พระวรสารพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปั งห้าก้อน กับปลาสองตัวเลี้ยงผูค้ น มากมาย อันเป็ นการบ่งบอกว่าต่อไปพระองค์จะทรงเลี้ยงวิญญาณของมนุษย์ท้ งั โลกด้วย พระวรกาย และพระโลหิตของพระองค์ พี่นอ้ งที่รัก ศีลมหาสนิทเป็ นอาหารแท้ และเครื่ องดื่มแท้ที่ให้ชีวติ นิรันดร เป็ นอาหาร ทิพย์ที่ลงมาจากสวรรค์ เป็ นศีลแห่งความรัก เพราะพระเยซู เจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์ ทั้งหมดให้แก่เราเพื่อความรอดพ้นของเรา ในบูชามิสซา พระเยซูเจ้ามาหาเราผ่านทางพระวาจา และศีลมหาสนิท โลกไม่อาจจะ ให้สิ่งเหล่านี้ได้เราจะพบได้ก็ในบูชามิสซาเท่านั้น เวลาที่เรารับศีลมหาสนิท จึงขอให้เรา ตระหนักให้ดีวา่ เรากาลังมารับอะไร นอกนั้น ฝูงชนที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงล้วนแต่เป็ นคนต่า ต้อย มาหาพระองค์ดว้ ยความทุกข์ ความเจ็บป่ วย จึงสอดคล้องกับความหมายของศีลมหาสนิท ที่ทาให้เราเป็ นหนึ่งเดียวกัน เพราะเรามารับพระเยซูเจ้าจากปั งก้อนเดียวกัน เราจึงต้องเจริ ญ ชีวติ ให้สอดคล้องด้วยการรัก และรับใช้ซ่ ึ งกันและกัน อยากให้เราถามตนเองว่าเราปฎิเสธต่อผู ้ ต่าต้อย คนจน คนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไร ขอพระเยซูเจ้ าทรงอวยพรพี่น้องทุกคน ให้ มีความรั กความศรั ทธาต่ อศีลมหาสนิทมากขึ น้

1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2013 จานวน 12,672 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน 2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 13 : อ่านพระวาจาโดย นางลัดดาพร บุริพา กับ นางพิสมัย ศรี วรกุล พร้อมผูช้ ่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ / อ.ศรี สว่าง / ครู ปองปรี ดา / นายชัยณรงค์ 3. เปิ ดเรียนคาสอน : เริ่ มวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 13 นี้ขอพ่อแม่ผปู ้ กครองได้ส่งลูกหลานมาเรี ยน คาสอนที่วดั โดยพร้อมหน้า 4. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 13 เป็ นวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า มิสซา สาหรับผูส้ ูงอายุ เวลา 14.00 น. ในภาคเช้าพระสงฆ์จะไปส่ งศีลมหาสนิทให้กบั ผูป้ ่ วยตามปกติ และในวันเดียวกันนี้ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสกลนครจะมาประเมินกลุ่มผูส้ ู งอายุดีเด่นระดับ ตาบลในบ้านท่าแร่ ของเรา ณ ศาลามาร์ติโน เวลา 14.00 น. – 16.00 น. 5. ขอเชิญสมาชิกกลุ่มพระหฤทัย : เข้าเงียบเตรี ยมจิตใจในวันสมโภชพระหฤทัยฯ ในวัพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 13 เวลา 12.00 น. ที่อารามรักกางเขนแห่ งท่าแร่ และในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2013 ขอเชิญ สมาชิกทุกท่าน และชมรมผูส้ ูงอายุร่วมมิสซาสมโภชพระหฤทัยฯ เวลา 14.00 น. ที่อาสนวิหารอัคร เทวดามีคาแอล ท่าแร่ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน 6. วันเสาร์ ที่ 8 มิ.ย.13 : ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี ย ์ 7. ทางวัดจะให้มีคณะกรรมการดนตรี ศกั ดิ์สิทธิ์ ของวัดเพื่อช่วยกันขับร้อง และรับผิดชอบเรื่ อง บทเพลงในมิสซาวันอาทิตย์และโอกาสสาคัญ รับผิดชอบโดยคุณพ่อดนัย พิลาจันทร์ 8. เพื่อให้ระเบียงของวัดเป็ นอันสาเร็ จ ยังคงเหลืออีก 2 รายการ จึงขอบอกบุญเชิญชวนพี่นอ้ งได้ช่วย กันจองทาบุญ มีรายการดังต่อไปนี้ - ทาบุญบริ จาคกระเบื้องเป็ นกล่อง สาหรับปูพ้ืนระเบียงวัด กล่องละ 500 บาท ทางวัดต้องการ ใช้ท้ งั หมด 380 กล่อง (พื้นที่ท้ งั หมด 380 ตรม.) - ทาบุญบริ จาคสแตนเลสหลังม้านัง่ เป็ นเมตร เมตรละ 3,300 บาท มีท้ งั หมด ด้านละ 26 เมตร 9. สารวัด : สารวัดจะเพิ่มเป็ น 2 หน้า คือจะมีขอ้ คิดประจาอาทิตย์จากคุณพ่อเจ้าวัด เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจ ของพี่นอ้ งทุกท่าน


จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิม่ เติมได้ ที่ โทร. 085-4619822 / 089-7793903

ปฏิทินมิสซาอาทิตย์ ที่ 8 เทศกาลธรรมดา วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2013 วัน/เวลา 2 มิ.ย.13 06.00 น. อาทิตย์ 2 มิ.ย.13 07.30 น.

โอกาส / จุดประสงค์  สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

ผู้ขอ -

ทาบุญ -

สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้ า  สุขสาราญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว และ ทุกคน  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.สุ ประดิษ บุญธง  สุขสาราญครอบครัว นายกอง เด่นไชยรัตน์,นายสาเริ ง – นางวิยดา จันทร์พิลา,นางดารุ ณี – น.ส.โสภิดา น.ส.บูชิกา กงพันลาด,น.ส.จินตนา,นายระเบียบ เด่นไชยรัตน์,นายสมบัติ – นางวิภารัตน์ โพธิ์ปฐม,นายศรนารายณ์,นางไอลดา เด่นไชยรัตน์,น.ส.ณัฐฏ์ชุดา แก้วเมืองคุณสิ น  สุขสาราญครอบครัว นายชาญณรงค์ บุดดีดว้ ง  สุขสาราญครอบครัว ครู พรเทพ - นางจันทร์เพ็ญ  อุทิศให้ วิญญาณญาติพี่นอ้ งตระกูลนิยมธรรมทั้งสองฝ่ าย วิญญาณชาวท่าแร่ ที่ล่วงลับทุกคน วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  อุทิศให้ มารี อา ยายเฮือง กงพันราช  อุทิศให้ อักแนส วิไล ทองอันตัง  อุทิศให้ มารี อา ทองดี บุตรโค  อุทิศให้ เปโตร ลาธาร นามโยธา  อุทิศให้ อันนา บาล เด่นไชยรัตน์  อุทิศให้ฟิลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์, ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 

คุณชลิตา

200

นางเดือนเพ็ญ นางวิยดา

200 200

นายชาญณรงค์ นางจันทร์เพ็ญ คุณชลิตา

200 200 200

ลูกๆหลานๆ อ.เชาวเลข ลูกหลาน ยายสมดี นางวิไลลักษณ์ นางพิสมัย

200 200 200 300 200 200

 อุทิศให้ เปาโล เอกสิ ทธิ์ แสงสว่าง  อุทิศให้ มารี อา ยายทองดี บุตรโค ครบ 100 วัน,ยอห์น คาวัง บุตรโค,คาร์โร สุพฒั ชัย ซึมเมฆ,เปโตร พงษ์ศกั ดิ์ ,อักแนส อนงค์,มารี อา ประไพ,มาร์การี ตา บุญรัตน์,ยอแซฟ ประไพ  อุทิศให้ ราฟาแอล อิน,มารธา ไข อาจุฬา,คาบีแอล ทีตา, อันโตนีโอ เฉลี่ยม ทองอันตัง,ยอแซฟ คาฟอง,ยวง บัปติสตา ทองถิน,ฟิ ลิปเป วัชริ นทร์,ฟิ ลิป ธานินทร์ ปูนเข็ม,เปโตร สานิต,มารี อา หนูพิน,เปโตร สุริยา กันเสนา,เปโตร เสบียง, มาแชล ยงยุทธ อยูแ่ ร่  อุทิศให้ เปโตร สงค์,โรซา ผาลัย แสนหัวเมือง,มีคาแอล คาหาญ,มีคาแอล อนุวฒั น์ ชมภูจนั ทร์,เทเรซา ประชิน,อันนา วิลา,เทเรซา มนภา  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท อุดมเดช  อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์ บังแมน,เปโตร เฝื อน,กาทารี นา วันทา,ฟรังซิส ทอง ชาแสน,เปาโล เลียนทอง เนืองทอง  อุทิศให้ มารี อา สนไล ซึมเมฆ ครบ 6 ปี  อุทิศให้ ยออากิม คัง บุดดีดว้ ง,ยอแซฟ สุ ภาษิต,มารี อา ยายกุล อุปรี ย ์  อุทิศให้ ฟรังซิสโก มานิตย์ รักษานาม ครบ 1 อาทิตย์  อุทิศให้ ยอแซฟ หนูลม งอยกุดจิก  อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา,ยออากิม ทวี อุดมเดช,ยอแซฟ ประเทียบ,อักแนส ถวิล,ยวง บัปติสตา สุทิน ,เปาโล สมชัย,ยอแซฟ สมศักดิ์ มานะโพน,มาร์การี ตา สุรินทร์ ชมภูจนั ทร์,ยอแซฟ นาตัน เมืองแพน  อุทิศให้ ราฟาแอล คาเพชร,อานาสตาซีอา คาแผ่น,เทเรซา วอนจิตร สกนธวัฒน์  อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง ครบ 4 ปี

กานันวีระพันธ์ นางมนตรี

200 500

นางเสรี พฒั

500

นางจุฑารัตน์

300

ครอบครัว นางจันทร์เพ็ญ

300 200

ครู พจนา นายชาญณรงค์

200 200

นางญวนจิตร นางสมหมาย นายเอกชัย

200 200 200

นางรัตนา

300

ลูกหลาน

200


อาทิตย์ 2 มิ.ย.13 10.30 น.

อาทิตย์ 2 มิ.ย.13 19.00 น.

วันจันทร์ 3 มิ.ย.13 06.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว นายบัวไท ยงบรรทม  สุขสาราญครอบครัว นางศิรดา เชาวน์,สุขสาราญคล้าย วันเกิด นางศิรดา เชาวน์  อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา,มารี อา หนูทอม คาสุขมุ ,เปาโล ธีระพล,ชวนมา  อุทิศให้ มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร  อุทิศให้ เทเรซา เทวี อุ่นใจชน  อุทิศให้ ยอแซฟ ทองคายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์ มังกาย,เทเรซา แสงจันทร์ แม็กกินเนส,คามิลโล เถิง ,อันนา น้อย มังกาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกลุ วิญญาณญาติพี่องที่ล่วงลับไปแล้วของครอบครัว มามีกลุ นามละคร สมานพงษ์ ซาร์คเคดิส  อุทิศให้ ยอแซฟ ประสพ,ยอแซฟ วีระวัฒน์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 20 ปี วิญญาณพ่อ แม่ ญาติพี่นอ้ ง วิญญาณในไฟชาระ  อุทิศให้ คาเบรี ยล ไพฑูรย์,มารี อา ธนพรรณ ทิพจร,วิกตอ โสม,ลูซีอา บาล คาผาเยือง  อุทิศให้ ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,เปโตร องขาย,อันนา บาขาย โงวัน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน  อุทิศให้ ยอแซฟ หนูลม งอยกุดจิก  อุทิศให้ ยาโกเบ คา อุ่นหล้า,มักดาเลนา ญา,ยอแซฟ เภา อิ่มบุญสุ,มารธา หนูเถื่อน,มีคาแอล สมศรี ,มารี อา ไพศาล เพียงกล้า,อักแนส อัมพร มังกาย  อุทิศให้ เปาโล เอกสิ ทธิ์ แสงสว่าง  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.นพพรรณ อ้นสูงเนิน  สุขสาราญครอบครัว นายโสมนัส เสมอพิทกั ษ์  อุทิศให้ ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์ 

นางดวงใจ นางศิรดา

200 200

นางโสมธิฎา

200

ค.ตาเหงี่ย

400

ครู ชูศรี นายอนน ลูกหลาน

200 200 300

คุณเนาวรัตน์

300

ป้ าวิลาวรรณ

200

นางมารศรี

300

นางกัลยารัตน์

200

นางสมหมาย นางสาราญ

200 300

นางอุมาพร นางพิสมัย นายโสมนัส ภรรยา ลูกๆ

200 200 200 200

 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง วิญญาณใน ไฟชาระ วันอังคาร  พระสงฆ์ เข้ าเงียบ  ( มีมิสซาตามปกติ ) 4 มิ.ย.13  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.จันทร์จิรา สารี ทา 06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อพงศ์ศิระ คาศรี  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณรจนา กายราช, อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์, แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว ,อันนา บาเทียว พงษ์พศิ ,องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกลุ วิญญาณในไฟชาระ  อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง วิญญาณใน ไฟชาระ วันพุธ  พระสงฆ์ เข้ าเงียบ  ( มีมิสซาตามปกติ ) 5 มิ.ย.13  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ธี รภัทร อุดมเดช,สุขสาราญ 06.00 น. ครอบครัวตระกูลอุดมเดช ตระกูลเหมะธุลิน  สุขสาราญครอบครัว ยายประพร ทองอันตัง  อุทิศให้ อันนา บาบ่าน,เปโตร องบ่าน,เปโตร องขาย, อันนา บาขาย,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,อันนา คาพี, ยอแซฟ บุญดี,เปโตร หวิง่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  อุทิศให้ โทมา สงบ,เบเนดิกตา อาภรณ์,เทเรซา ประพันธ์, เปโตร วีระ,เทเรซา เทวี,เปโตร ทรงศักดิ์ เสมอพิทกั ษ์  อุทิศให้ เบเนดิกโต มุข,อันนา คาไหว,อันนา คาพอง,อันนา สุทศั สา,เทเรซา สุดารัตน์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน วิญญาณในไฟชาระ  อุทิศให้ เปาโล เอกสิ ทธิ์ แสงสว่าง วันพฤหัส  อุทิศให้ เปโตร คาเสี้ ยน,กาทารี นา หนูพร,มีคาแอล วิจิตร 6 มิ.ย.13 ,เปาโล ประสิ ทธิ์,มารี อา ประสาน,ฟรังซิสโก ปราโมทย์, 06.00 น. มารี อา สร้อยสุดา,ยวง บัปติสตา ศราวุธ อุดมเดช  อุทิศให้ เปโตร สุภา ทองอันตัง,กาทารี นา จุลลา,เยโนเวฟา

ลูกหลาน

200

นางดวงใจ แม่ คุณรจนา

200 200 300

ลูกหลาน

200

คุณวิลเลียม

500

ยายประพร ป้ าบุญลอง

300 200

นายธานี

200

ยายประพร

200

ด.ญ.ไอญาดา คุณวิเลียม

200

300

นางสาราญ

200


วันศุกร์ 7 มิ.ย.13 06.00 น.

14.00 น.

หนูทอม,อังแนส ประชาน,มัทธิว เสนอ ทองอันตัง,เปโตร ไสย ทรงพล,มารี อา อุดร วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพทักษ์,พระคุณ เจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน,คุณพ่อเปาโล สมพร อุปพงษ์, คุณพ่อเปโตร สุดสาคร ศรี วรกุล,คุณพ่อเปาโล พิชิต ศรี อ่อน, คุณพ่อมาระโก ถวิล แสวงนาม,คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย  อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง วิญญาณใน ไฟชาระ  อุทิศให้ เปาโล เอกสิ ทธิ์ แสงสว่าง  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางอลิษา เชียนพลแสน  อุทิศให้ เปาโล ศรี สุพรรณ,กาทารี นา หนูพร,อันนา กนกวรรณ เหมะธุลิน,เปาโล ประดิษ โสริ นทร์,มาเซอร์ มีคาแอลลา ทองเทพ อุดมเดช,พ่อคา,แม่แดง วิญญาณในไฟ ชาระ  อุทิศให้ อังเดร พื้น,มารี อา เสริ ม เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณพี่ น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  อุทิศให้ ยอห์น บัปติส ณรงค์ ยงดี,โนแอล ประจักษ์ ตระกูลมา,ยอแซฟ บุญทวี ลาดบาศรี ,ยอแซฟ ประสงค์ กายราช,ยวง นิยม ชัยหมื่น,ดอนบอสโก ชัยพล เดชาเลิศ, เบเนดิก ศิลา ทองอันตัง,ยออากิม ทวี อุดมเดช,ยอแซฟ ณรงค์ คอมแพงจันทร์,เปโตร วิจิตร โชติกีรติเวช  อุทิศให้ เปโตร บุญส่ง โพธิ์สว่าง,โทมัส มุสา,คริ สตินา คาเลี่ยม,ยวง ประดิษฐ์ อุปพงษ์,ยอแซฟ ปรี ชา โฉมฉิ น วิญญาณพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง วิญญาณใน ไฟชาระ  มิสซาสมโภชดวงพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  มิสซาสุขสาราญแด่สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุทุกท่าน, 

นายโสมนัส

200

ลูกหลาน

200

ด.ญ.ไอญาดา นางอลิษา คุณวิลเลียม

200 200 200

ลูกๆ

200

นายโสมนัส

200

นางบรรจง

200

ลูกหลาน

200

คุณวิลเลียม ป้ าครวญ

200 200

19.00 น. วันเสาร์ 8 มิ.ย.13 06.00 น.

อุทิศให้สมาชิกผูส้ ูงอายุที่ล่วงลับทุกคน  อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์,มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี,อังเยรา ฝ้ าย ว่ามป้ อง,มารี อา สนไล ซึมเมฆ, คุณพ่อมาระโก ถวิล แสวงนาม,มีคาแอล ปงจิต ฤทธิปะ,อันนา เพิด ชมภูจนั ทร์ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  มิสซาศุกร์ตน้ เดือน  อุทิศให้ ยวง บัปติสตา กิติวฒั น์ ปทุมมาศ

ป้ าครวญ

200

-

-

นางละออ

300

คณะกรรมการสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่ ประจาปี 2013 - 2015 1. นายถนอม 2. นายอัยการ 3. นายอดุลย์ 4. นายพงศ์ศกั ดิ์ 5. นายสุนนั ท์ 6. นายสุรศักดิ์ 7. นายเฉลิมชัย 8. นายประสิ ทธิ์ 9. นายธวัฒชัย 10. นางลาพร 11. นายนิทศั น์ 12. นายคมดี 13. นางคาพิศ 14. นายปราโมทย์ 15. นายไพรัช 16. นายธีรภัทร 17. นายปองปรี ดา 18. นายศิริชยั

สุขสง่าเจริ ญ จาปาราช ตระกูลมา อุดมเดช ทองอันตัง บุริพา ยงบรรทม บริ บูรณ์ ทรงหาคา สารธิยากุล เสมอพิทกั ษ์ ชัยหมื่น บังแมน อุปพงษ์ ยงคาชา ยงดี เหล่าบุญมา ศรี วรกุล

เลขาธิการ ฯลฯ รองเลขาธิการ ฯลฯ รองเลขาธิการ ฯลฯ เลขานุการ ฯลฯ ผูช้ ่วยเลขานุการ ฯลฯ ผูช้ ่วยเลขานุการ ฯลฯ ผูช้ ่วยเลขานุการ ฯลฯ เหรัญญิก ฯลฯ ผูช้ ่วยเหรัญญิก ฯลฯ ประธานฝ่ ายพิธีกรรม ประธานฝ่ ายงานอภิบาลแพร่ ธรรมบีอีซี และกระแสเรี ยก ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ ายปฎิคม และวัฒนธรรม ผูช้ ่วยเหรัญญิก ฯลฯ ประธานฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา ประธานฝ่ ายกิจการเยาวชน ประธานฝ่ ายส่งเสริ มชีวติ ครอบครัว ประธานฝ่ ายก่อสร้าง และบูรณะ ฯลฯ

ปีที่ 28 ฉบับที่ 22 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา 2 8 มิ ย 56  
Advertisement