Page 1


V podj et j uBl ubi td. o. o.i nf or maci j skest or i t veseod ust anovi t veukvar j amozr azvoj em i ni mpl ement aci j o speci al ni hpr ogr amski hr eši t ev. S svoj i m znanj em i ni zkušnj amiponuj amocel ovi t er eši t ve, kisonepogr ešl j i vevt ehnol oškozaht evni hokol j i h. St r okovnost ,poznavanj ezaht evnat r gut erši r ok spekt ert ehni čnegaznanj a,nam omogoča upr avl j anj e,r azvoji nkončnoi zvedbor eši t evza šet akozaht evnei zzi ve.


St or i t ver azvoj avpr vivr st ivkl j učuj ej o anal i zei nocenezaht evst r anke.Nat osl edir azvojr eši t vet ernj ena nat ančnai mpl ement aci j a.


Blubit splošno  

Brošura Blubit d.o.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you