Page 1

EXPERIMENTOS CON AUGA

-1–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

ÍNDICE EXPERIMENTO Nº 1:

O CICLO DA AUGA…………………….............................................................................. 3 FICHA DO EXPERIMENTO..................................................................................... 10

EXPERIMENTO Nº 2:

QUE FORZA TEN A AUGA.................................................................................... 11

EXPERIMENTO Nº 3:

É UNHA PATACA OU É UNHA MAZÁ.................................................................. 14

EXPERIMENTO Nº 4:

POR QUE NON SE AFUNDEN OS PEIXES............................................................ 16

EXPERIMENTO Nº 5:

COMO FUNCIONA UN SUBMARINO..................................................................... 19

EXPERIMENTO Nº 6:

CONSTRUIMOS UN SUBMARINO.......................................................................... 21

EXPERIMENTO Nº 7:

PARECE QUE SE AFUNDE..................................................................................... 24

EXPERIMENTO Nº 8:

POR QUE NON BAIXA A AUGA............................................................................ 27 FICHA DOS EXPERIMENTOS 2 AO 8.................................................................... 29

-2–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

A auga que se atopa na natureza é sempre a mesma. Circula e renóvame polo CICLO DA AUGA.

MATERIAIS NECESARIOS:  Unha caixa preparada por nós, que ten unha bandexa na parte de arriba e está aberta por diante.  Macetas de plantas.  Auga quente e un recipiente de metal.  Cubiños de xeo.

-3–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

DESENVOLVEMENTO: 1. Colocar as plantas dentro da caixa. 2. Colocar os cubiños de xeo na bandexa da parte de arriba da caixa. 3. Pór o recipiente de metal coa auga quente dentro da caixa de xeito que o vapor de auga que sae chegue ata a bandexa da parte de arriba. 4. Observar o que pasa.

-4–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

A calor transforma parte da auga quente en estado líquido en vapor de auga, estado gasoso, este proceso chámase EVAPORIZACIÓN . Cando o vapor da auga atópase coa bandexa fría, volve ao estado líquido, líquido ou sexa auga, CONDÉNSASE, CONDÉNSASE, e precipítase (cae as gotiñas da auga) polo peso. Así mesmo na bandexa tíñamos xeo, auga en estado sólido, sólido e pola calor pasa ao estado líquido, líquido ou sexa DERRÉTESE e convértese en auga.

CONCLUSIÓN:

O Sol quenta a auga dos ríos, os lagos e os océanos, ata que unha parte dela evapórase. evapórase O vapor de auga ascende e, como nas capas altas da atmosfera a temperatura é menor, arrefríase e condénsase formando as nubes. Cando se xuntan moitas gotas de auga nunha nube, o peso provoca que se precipiten á terra en forma de auga, neve ou saraiba.

-5–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

FOTOS DO EXPERIMENTO

-6–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

-7–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

-8–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

-9–

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

 Coloca unha palabra en cada oco: CHUVIA- EVAPORIZACIÓN- PRECIPITACIÓNCONDENSACIÓN- RÍO- OCÉANO-SOL

Agora completa este parágrafo: líquido, líquido, gasoso, condénsase, auga,

neve, evapórase, menor, nubes, precipiten.

O Sol quenta a auga dos ríos, dos lagos e dos océanos, que se atopa en estado.................ata que unha parte dela ............... e pasa a estado................... O vapor de auga ascende e, como nas capas altas da atmosfera a temperatura é ..................., arrefríase e ........ .......... ..................... ............... formando as .................. Cando se xuntan moitas gotas de ................... nunha nube, o peso provoca que se ...................... á terra en forma de auga, .................. ou saraiba.

- 10 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

Para que un obxecto flote o importante é a súa forma, non o material do que está feito.

MATERIAIS NECESARIOS: • • •

Plastilina. Auga. Cunco.

DESENVOLVEMENTO:

1. 2. 3. 4.

Enche un cunco con auga. Introduce unha bóla de plastilina. Observa que pasa? Fai un barquiño coa mesma cantidade de plastilina. Agora introdúceo de novo no cunco o barquiño que acabas de facer. Observa

agora que pasa?.

- 11 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

Cando botamos a bóla de plastilina na auga, afúndese. Cando botamos o barquiño modelado coas mesma cantidade de plastilina, este flota. Por que?

A auga despraza cara arriba todos os obxectos que se introducen nela. A forza de ese empurro é igual ao peso da auga que o obxecto desaloxa.

- 12 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

No caso da bóla de plastilina, afúndese pois a bola de plastilina pesa máis ca bola de auga de desaloxa. No caso do barquiño feito coa mesma cantidade de plastilina, coma está cheo de aire, pesa menos que ca cantidade de auga de desaloxa cando o somerxemos, por iso flota.

CONCLUSIÓN:

Os barcos de aceiro flotan pois segundo dixo Arquímedes: “Todo corpo somerxido nun fluído experimenta un empurro cara arriba igual ao peso do fluído desaloxado”. Isto é o PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES.

FOTOS DO EXPERIMENTO

- 13 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

Para saber se un obxecto flota ou se afunde non só importa o seu peso, senón o teu tamaño.

MATERIAIS NECESARIOS: • • • •

Pataca Mazá Cunco con auga Sal

DESENVOLVEMENTO:

1. Pela e corta en cachiños de distinto tamaño a pataca e a mazá: media mazá, cuartos, oitavos e un anaco do tamaño da punta dun dedo. 2. Mete os anacos de mazá no cunco. Que pasa? 3. Mete os anacos de pataca no cunco. Que pasa? 4. Agora bota sal na auga de remexe ata que se disolva. 5. Volve a facer o paso 2 e 3 e observa que pasa.

- 14 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

A mazá flota e a pataca afúndese. Por que? Porque a mazá é máis lixeira que a auga, e a pataca é máis pesada ca auga. Se isto se fai en auga salgada, flotan todos os anacos. Por que? A auga salgada empurra os obxectos para arriba con máis forza cá doce. Por iso énos máis sinxelo flotar no mar que na piscina.

CONCLUSIÓN:

Para saber se un obxecto flota ou se afunde non só importa o seu peso, senón o seu tamaño. Outra aplicación do Principio de Arquímedes xa visto no experimento 2. Ademais o empurre da auga salgada é maior có da auga doce.

FOTOS DO EXPERIMENTO

- 15 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

Os peixes teñen unha pequena bolsa que enchen ou baleiran de auga segundo a profundidade á que queiran nadar.

MATERIAIS NECESARIOS: • • •

6 bólas 3 globos e 3 gomas un recipiente con auga.

DESENVOLVEMENTO:

1. Coloca as 6 bólas no recipiente de auga. Que lles pasa? 2. Coloca 2 bólas nun globo e péchao sen deixar aire algún dentro. Bótao no recipiente. Que ocorre? 3. Coloca 2 bólas noutro globo e péchao cun pouco de aire dentro. Bótao no recipiente. Que ocorre? 4. Coloca 2 bólas no terceiro globo e péchao con bastante aire dentro. Bótao no recipiente. Que ocorre?

- 16 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

O globo que non ten aire dentro, afúndese. O globo que ten algo de aire, flota un pouco. O globo que ten bastante aire, mantense na superficie.

- 17 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

CONCLUSIÓN:

Os 3 globos teñen aproximadamente o mesmo peso , pero teñen distintos tamaños. Canto máis aire ten o globo, máis espazo ocupa. Xa vimos que un corpo afúndese cando pesa máis que a cantidade de auga que desaloxa ( PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES), por iso o globo que só ten as bólas, sen nada de aire, afunde, pois pesa máis que a auga de desaloxa. Nos outros casos pesa menos, pois ao ter aire coas bólas, desaloxa máis auga, e esta pesará máis que o propio globo. Por iso os peixes teñen unha pequena bolsa que enchen ou baleiran con auga para regular á profundidade á que queren nadar, e se queren subir á superficie só teñen que enchela con aire..

FOTOS DO EXPERIMENTO

- 18 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

Os submarinos teñen uns grandes depósitos que enchen de auga cando se queren somerxer e que baleiran cando queren subir á superficie.

MATERIAIS NECESARIOS: • •

Un frasco de vidro de 200 ml. Un recipiente con auga.

DESENVOLVEMENTO: 1. Tapa o frasco baleiro e méteo no recipiente con auga. Que pasa? 2. Enche o frasco cun cuarto de auga, tápao e méteo no recipiente con auga. Que pasa? pasa? 3. Enche o frasco cun cuarto de auga, tápao e méteo no recipiente con auga. Que pasa? 4. Enche o frasco ata a metade de auga, tápao e méteo no recipiente con auga. Que pasa? 5. Enche o frasco enteiro de auga, tápao e méteo no recipiente con auga. Que pasa?

- 19 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

Cando o frasco está baleiro, flota. Cando o frasco está con algo de auga, xa non flota na superficie e cada vez vaise afundindo máis. Cando está cheo totalmente de auga, afúndese.

CONCLUSIÓN:

Os submarinos funcionan de forma parecida. Os submarinos teñen uns grandes depósitos que enchen de auga cando se queren somerxer e que baleiran cando queren subir á superficie.

- 20 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

Os submarinos teñen uns compartimentos cheos de aire nos que deixan que entre a auga, así fanse máis pesados e logran afundirse. Para volver á superficie, deixan saír a auga. ¡ O submarino vólvese máis lixeiro e flota!

MATERIAIS NECESARIOS: • • • •

Un frasco de vidro de 200 ml. Un globo e unha goma elástica. Un tubo de plástico. Un recipiente con auga.

DESENVOLVEMENTO:

1. Coloca o globo no extremo do tubo de plástico e asegúrao con unha goma. 2. Sopla polo tubo e comproba que podes inflar o globo. 3. Mete dentro do recipiente de auga o frasco de vidro baleiro. Que lle pasa ao frasco a medida que se enche de auga ata a metade? 4. Quita o frasco de vidro e mete nel o globo que temos agarrado ao tubo de plástico e asegúrate de que quede ben metido. Volve a metelo no recipiente de auga. 5. Unha vez que se enche de auga, volverá a somerxerse. Xa tes a maqueta dun submarino.

- 21 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

6. Agora sopla polo tubo de plástico e enche de aire o globo que está dentro do frasco, que pasa? 7. Se deixamos que salga o aire, entrará auga no recipiente, que pasa?

QUE OCORRE?

Cando soplamos polo tubo de plástico e enche de aire o globo que está dentro do frasco, este farase máis lixeiro e subirá para a superficie. Cando deixamos que salga o aire, entrará auga no recipiente, este farase máis pesado e volverá a afundirse.

CONCLUSIÓN:

Os submarinos teñen uns compartimentos cheos de aire nos que deixan que entre a auga, así fanse máis pesados e logran afundirse. Para volver á superficie, deixan saír a auga. ¡ O submarino vólvese máis lixeiro e flota!

- 22 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

FOTOS DO EXPERIMENTO

- 23 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

Ás veces temos un recipiente baleiro, coma pode ser un vaso de plástico, pero ¿está baleiro totalmente? ¿ O aire ocupa espazo?

MATERIAIS NECESARIOS: • • •

Un recipiente transparente grande con auga. Un vaso de 200 ml transparente. Unha cortiza pequena.

DESENVOLVEMENTO:

1. Botamos a cortiza no recipiente grande con auga. Que pasa? 2. Colocamos o vaso pequeno invertido sobre a cortiza pero sin metelo na auga. Que pasa? 3. Agora empurramos o vaso cara abaixo ata que quede casi afundido. Que pasa? 4. Se nos fixamos, o nivel da auga no interior do vaso é máis baixo que no recipiente grande. Por que que non entra a auga? 5. Afundiuse a cortiza ou segue flotando?

- 24 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

1. Cando votamos a cortiza na auga observamos que flota. 2. Cando lle poñemos o vaso enriba a cortiza segue flotando. 3. Cando empurramos o vaso cara abaixo a cortiza parece que tamén se afunde.

4. No vaso que poñemos invertido sobre a cortiza non estaba baleiro, senón que estaba cheo de aire que ao non poder saír empurra cara abaixo a auga e o nivel da auga tamén baixa. 5. A cortiza segue flotando.

CONCLUSIÓN: O aire tamén ocupa lugar.

- 25 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

OUTRA POSIBILIDADE POSIBILIDADE DE COMPROBAR ISTO

No vaso usado neste experimento poñemos no fondo un pano de papel. Logo metémolo bocabaixo e comprobamos se entrou ou non a auga. O pano estará seco o mollado?

FOTOS DO EXPERIMENTO

- 26 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

MATERIAIS NECESARIOS: • • • • •

Un funil pequeno. Unha botella mediana transparente. Auga Plastilina Un vaso de 1 litro.

DESENVOLVEMENTO:

1. Metemos auga na botella coa axuda do funil e comprobamos que pasa? 2. A continuación baleiramos a botella e colocamos o funil na boca, selándoa con plastilina. Que pasa agora cando intentamos botar auga polo funil? 3. Por último quitamos a plastilina que sela a boca da botella e observamos, que pasa?

- 27 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

QUE OCORRE?

1. Comprobamos que a auga pasa directamente polo funil ata a botella sen ningún impedimento. 2. Cando selamos a boca da botella coa plastilina e botamos auga, esta non pode baixar e quedará no funil. Por que? Porque a botella está chea de aire que ocupa lugar e non deixa baixar o auga. 3. Cando quitamos a plastilina o aire xa ten por onde saír e a auga pode entrar.

CONCLUSIÓN: O aire tamén ocupa lugar.

- 28 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

2. QUE FORZA TEN A AUGA¡ a. Que pasa cando botamos a bola de plastilina na auga? ........................................................................................................................... b. Que pasa cando facemos un barco coa mesma plastilina e o poñemos na auga? ........................................................................................................................... c. Quen foi Arquímedes? ...........................................................................................................................

3. É UNHA PATACA OU É UNHA MAZÁ? a. Que lle pasa a pataca e a mazá cando as somerxemos en auga salgada? Por que? ................................................................................... .....................................................................................................................

4. POR QUE NON SE AFUNDEN OS PEIXES? a. Que fan os peixes para poder flotar?.................................................. ........................................................................................................................

- 29 –

Beatriz López Pires


EXPERIMENTOS CON AUGA

5. COMO FUNCIONA UN SUBMARINO? a. Que fan os submarinos para poder irse fondo?................................................................................................

ao

6. CONSTRUÍMOS UN SUBMARINO a. Que fixemos no experimento para que a nosa maqueta do submarino subise á superficie? .......................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 7. PARECE QUE SE AFUNDE? a. Que é o que impide que a cortiza do experimento se afunda? .......................................................................................................................... 8. POR QUE NON BAIXA A AUGA? a. Por que non entraba a auga na botella despois de pórlle plastilina na boca?...................................................................................

...........................................................................................................................

Fai un debuxo dun experimento feito na clase.

- 30 –

Beatriz López Pires

cuadernillo  

cuadernillo experimentos con agua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you