Page 1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 เดือน มกราคม 2556

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดีปใี หม่ 2556 ยินดีต้อนรับสู่ปีงูเล็กกันนะคะ ปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ำมำในชีวิตนะคะ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำน กำรเป็นคนดีกันค่ะ เดือนนีม้ ีควำมสำคัญอีกหลำยๆ เรื่อง เช่น เป็นเดือนของวันเด็ก ซึ่งเป็นเยำวชนที่เป็น ควำมหวังของชำติในอนำคตต่อไป และเป็นวันครูด้วยค่ะ ดังนั้นเรำมำร่วมกันพัฒนำตนเอง ใฝ่หำควำมรู้จำก แหล่งต่ำงๆ กันค่ะ แผนกำรฝึกอบรมประจำปีของ พศ. สำมำรถมีส่วนร่วมให้ท่ำนที่สนใจฝึกฝนวิทยำยุทธ์ใน ด้ำนวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำรเข้ำมำร่วมอบรมกับเรำได้มำกมำยหลำยหลักสูตรด้วยกันค่ะ

หลักสูตรฝึกอบรม เมษายน 2556 Q007 การจัดทาเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO/IEC 17025

2-3 เมษายน 2556

M005 ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยา

2-3 เมษายน 2556

B004 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

4-5 เมษายน 2556

Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ

9-10 เมษายน 2556

C006 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

23-24 เมษายน 2556

B002 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

25-26 เมษายน 2556

Q003 การคานวณค่าทางสถิติสาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

29-30 เมษายน 2556

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 75/7 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร อีเมล : blpd@dss.go.th โทรศัพท์ : 0 2201 7460 โทรสาร : 0 2201 7461

2

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

ดาวน์โหลด แผนฝึกอบรม

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6


ะ ค ม วไห

หนา

ดร. ณัฏฐกำนต์ เกตุคุ้ม : natthakarn@dss.go.th

ช่วงนี้

(ธันวาคม-มกราคม) เชื่อว่า หลายคนในประเทศไทยคงมี ความสุขเพิ่มมากขึน้ เล็กน้อย เนือ่ งจากสภาพอากาศที่ ดีขึ้นมากอย่างที่รู้สึกได้ อุณหภูมิที่ลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล ให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้น และเป็นเวลายาวนานมากขึ้นเมื่อ เทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่า ผู้อ่านหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองใหญ่ๆที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวที่ ยาวนานเช่นนี้มาก่อน จะมีความแช่มชื่น สดใส อารมณ์ดี มากขึ้นกับบรรยากาศเช่นนี้นะคะ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเรื่องดีของคนบางกลุ่ม แต่ในสิ่งที่ดี ของใครบางคน ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายของใครหลายๆ คนได้เช่นกัน ดังคากล่าวของคติจีนที่เชื่อว่าสรรพสิ่งใน สากลจักรวาล ล้วนมีสองด้านคือ “หยินและหยาง” เป็น กฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติ เป็นปรัชญาของลัทธิ เต๋าที่เชื่อว่าสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จะต้องมีสิ่งคู่กันเสมอ มีมืดก็ต้องมีสว่าง มีร้อนก็ต้องมีเย็น มีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชาย หาก ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะไม่สมดุลซึ่งจะนาหายนะมาให้ ดังนั้น การที่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ นอกจากจะให้ความสดชื่น แจ่มใสกับคนเมืองแล้วก็ตาม ก็อาจจะมีผลร้ายต่อคน ต่างจังหวัดในถิ่นทุรกันดารที่ขาดสาธารณูปโภคที่ครบครัน พวกเค้าก็อาจจะไม่มีความสุข สนุกสนานสดชื่นเหมือนคนใน เมืองอย่างเราๆ นะคะ ดังนั้น ถ้าเรามีกาลังที่มากกว่าและพอที่จะช่วยเหลือพวกเค้าเหล่านั้นได้บ้าง ก็ขอเสนอให้พวกเรา แบ่งปันเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มหรืออุปกรณ์ที่ช่วยคลายหนาวได้ให้กับส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เปิดรับความช่วยเหลือ เหล่านี้ เช่น กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาจังหวัดต่างๆ เป็นต้น เพื่อแบ่งปันความสุขของพวก เราให้ถึงกันทั่วประเทศนะค่ะ 

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6

3


การวิเคราะห์องค์ประกอบยาเม็ดโบราณที่พบในซากเรือ Pozzino ปวิน งำมเลิศ : pawin@dss.go.th >>>> เมื่อเร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทาการ วิเคราะห์องค์ประกอบของยาเม็ดโบราณอายุกว่า 2,000 ปี (140 – 130 ปีก่อนคริสตกาล) โดย Maria Perla Colombini ศาสตราจารย์ทางเคมีแห่งมหาวิทยาลัย Pisa กล่าวว่าใช้เทคนิคการแยกชิ้นส่วนบางๆจากเม็ดยาด้วยมีด ผ่าตัด แล้วนาไปวิเคราะห์ด้วย Mass Spectrophotometer

พบองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิดในยาเม็ดโบราณ เหล่านี้ เช่น เหล็กออกไซด์ สารประกอบของสังกะสี แป้ง ไขผึ้ง ยางสน น้ามันมะกอก และอนุพันธุ์จากพืช อื่นๆ อีก และรู้สึกประหลาดใจที่ส่วนประกอบเหล่านี้ ยังคงสภาพดีอยู่แม้จมอยู่ในน้าทะเลลึกเป็นระยะเวลานาน นับพันปีก็ตาม

ภาพภาชนะบรรจุยาโบราณ (A) ภาชนะทาจากดีบุกที่ปิดสนิท (B) เมื่อเปิดออกมาพบว่ายาทั้ง 6 เม็ดยังคงสภาพดีอยู่ (ภาพจากวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) โดย Giachi และคณะ)

ยาเม็ ด โบราณที่ พ บในซากเรื อ Pozzino หรื อ Tuscany ได้ เขีย นบทความไว้ใ นวารสาร Proceedings “Relitto del Pozzino” ได้ รั บ การค้ น พบเมื่ อ ปี ค.ศ. of the National Academy of Sciences (PNAS) ว่ า 1974 หลังจากจมอยู่ใต้น้าลึก 18 เมตร ที่ชายฝั่ง Tus- ยาเม็ดเหล่านี้ใช้รักษาอาการติดเชื้อที่ดวงตา และเมื่อทา cany ประเทศอิตาลี แม้จ ะค้น พบยานี้ ห ลายสิ บปีแล้ ว การเปรี ย บเที ย บกั บ ยาโบราณที่ ค้ น พบจากท้ อ งที่ อื่ น ๆ แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบอย่างเต็มรูปแบบเพิ่งเริ่มขึ้น ได้ แ ก่ Theophrastus (371-286 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล), เมื่ อ เร็ ว ๆนี้

โดยดร. Gianna Giachi นั ก วิ จั ย แห่ ง Pliny the Elder and Dioscorides (1 ศตวรรษแรกหลัง

หน่วยงานอนุรักษ์มรดกที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีแห่ง คริสตกาล ) 4

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

อ่านรายละเอียดต่อหน้า 8 เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6


เชื้อโรคที่มาจากเครื่องใช้ IT ดลยำ สุขปิติ : dollaya@dss.go.th

การใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรานั้น

มีเครื่องอานวยความสะดวก มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไอที (IT) เช่น โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์พกพา ซึ่ง ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทั้ง คีย์บอร์ดและเมาส์ ล้วนสัมผัสโดยตรงกับตัวผู้ใช้ แล้ว อุปกรณ์เหล่านี้นี่เองที่เป็นประตูของเชื้อโรคสู่ร่างกาย เชื่อว่าคนส่วนมาก ไม่ค่อยได้ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหน้าสัมผัสของ อุปกรณ์ IT ตั้งแต่เริ่มใช้งานนกระทั่งเครื่องชารุดหรือเลิกใช้

“ไวรัสที่ก่อโรค อาจจะแบ่งได้เป็นกลุ่มทีท่ าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร เหมือนแบคทีเรีย ซึ่งพบว่าก่อโรคได้ทุกเพศ ทุกวัย และกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบ” ประเด็นที่อยากจะกระตุ้นเตือน บรรดาผู้ใช้งานคือ ให้ระมัดระวังเรื่องความ สะอาด รวมไปถึงการปนเปื้อนของเชื้อ โรค ซึ่งการใช้มือ นิ้วมือแตะสัมผัสกับ คีย์บอร์ด กุมเมาส์ เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ นั้นย่อมได้รับเชื้อโรค สาหรับอุปกรณ์ที่ ใช้งานส่วนบุคคลก็อาจจะพอควบคุม ความสะอาดได้บ้าง แต่อุปกรณ์ที่มีการ ใช้งานอย่างสาธารณะโดยเฉพาะร้าน อินเตอร์เน็ต จุดบริการอินเตอร์เน็ตที่ สนามบิน โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ที่ ไม่มีการจากัดผู้ใช้งานต้องระมัดระวัง

เชื้อโรคแฝงจาก IT

เชื้อโรคที่ควรให้ความระมัดระวัง ก็คงหนีไม่พ้น 2 กลุ่มใหญ่ คือ แบคทีเรีย และไวรัส ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ทาให้เจ็บป่วยได้ BLPD

NEWSLETTER

อย่างรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็ ว่าได้ แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมักจะทา ให้เกิดอาการ ไข้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่าย เหลวเป็นน้า บางกรณีอาจจะรุนแรง กระทั่งถ่ายเป็นมูกเลือดเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วอาการโรคอาหารเป็นพิษ จากแบคทีเรียบางชนิดอาจจะทาให้เกิด อาการไตวายในเด็กได้ด้วย ไวรัสที่ก่อโรค อาจจะแบ่งได้เป็น กลุ่มที่ทาให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษต่อ ระบบทางเดินอาหารเหมือนแบคทีเรีย ซึ่งพบว่าก่อโรคได้ทุกเพศ ทุกวัย และ กลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบ อ่านรายละเอียดต่อหน้า 8

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6

5


การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโลหะด้วยเทคนิคสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรสโกปี นพเก้ำ เอกอุ่น : noppakao@dss.go.th

Spark emission spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ ทดสอบปริมาณ ธาตุในตัวอย่างโลหะประเภทต่างๆ ได้พร้อมกันหลายธาตุ ในเวลาเดียวกัน โดยสามารถทดสอบได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยใช้หลักการ atomic emission spectroscopy

ผลิตภัณฑ์ดาเนินอย่างต่อเนื่องไม่ต้องหยุดชะงักเพื่อรอ ผลการทดสอบ ปัจจุบันมีวิธีมาตรฐานที่ใช้เทคนิคนี้ใน การทดสอบโลหะต่างๆ เช่น ASTM E415-99a, ASTM E2151-2004 สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ของโลหะด้วยเทคนิคสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรสโกปี” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2556 เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 1. ทฤษฎี หลักการของเทคนิคสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรเมตรี 2. การประยุกต์ใช้เครื่องสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ และการบารุงรักษาเครื่องมือ 3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี การสอบกลับได้ และ การประมาณค่าความไม่แน่นอน 4. ข้อกาหนดด้านวิชาการสาหรับเทคนิคสปาร์กอิมิส ชันสเปกโทรเมตรี 5. การควบคุมคุณภาพผลทดสอบและการตรวจสอบ สมรรถนะของเครื่องมือ 6. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่องสปาร์กอิมิส ชันสเปกโทรมิเตอร์และศึกษาเอกสารระบบคุณภาพ ของห้องปฏิบัติการ

ดังนั้นเทคนิคสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรเมตรี (Spark emission spectrometry) จึงเป็นวิธีที่สามารถ ใช้ทดสอบโลหะ เพื่อหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ รอง สารปนเปื้อนในโลหะ และตัวอย่างที่นาไฟฟ้าได้ โดยตรง สามารถทดสอบตัวอย่างในสถานะของแข็งโดย ไม่ต้องย่อยตัวอย่างให้เป็นสารละลาย เทคนิคนี้ได้รับการ ยอมรับในอุตสาหกรรมโลหะ เนื่องจากสามารถให้ผลการ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ หรือ ทดสอบที่รวดเร็ว และมีความเที่ยงในระดับความ สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 0 2201 7460 เบี่ยงเบนสัมพัทธ์ร้อยละ 2 –3 ทาให้กระบวนการผลิต อีเมล blpd@dss.go.th

6

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6


เชื้อโรคที่มาจากเครื่องใช้ IT ต่อจากหน้า 5 ข้อแนะนา:

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคใน สถานการณ์ต่างๆ คนทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ ผิวสัมผัสของคีย์บอร์ดและเม้าส์อย่างสม่าเสมอ ก่อน การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ควรมีการล้างทาความสะอาดมือ และนิ้วมือด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการใช้ห้องน้า เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะมาจากทางเดินอาหารและ ปนเปื้อนไปสู่หน้าสัมผัสของอุปกรณ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการ วางแพร่เชื้อโรค ไปสู่ผู้ใช้งานคนถัดๆ ไป (หมายความว่า อาจจะมีเหยื่อมากกว่า 1ราย) แม้ว่าเชื้อโรคส่วนมากจะ ไม่สามารถเจริญเติบโตบนผิวสัมผัสเหล่านี้ได้ แต่เชื้อโรค ที่ปนเปื้อนอยู่อาจจะยังไม่ตาย เพียงแต่รอเวลาให้ผู้โชค ร้ายรายต่อไป รับเอาเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินอาหาร แล้ว ก่อให้เกิดโรคต่อไป นอกจากนี้ให้อนุมานว่าอุปกรณ์ IT สาธารณะไม่ สะอาด ดังนั้น ระหว่างการใช้งาน ไม่ควรใช้มือหรือนิ้วมือ นาอาหารเข้าปากเป็นอย่างยิ่ง และ ที่ลมื ไม่ได้ คือ

การล้างมือทาความสะอาดหลังการใช้งานอุปกรณ์ I T สาธารณะทุกชนิด ในทุกสถานที่ด้วย เอกสำรอ้ำงอิง โดย: ผศ.นสพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตว์แพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งที่มำ : http://momypedia.com

การวิเคราะห์องค์ประกอบยาเม็ดโบราณที่พบในซากเรือ Pozzino ต่อจากหน้า 4 พบความเชื่อมโยงกันในองค์ประกอบของยาโบราณดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้สารประกอบของสังกะสีในยาเม็ดโบราณ แหล่งข่ำว http://www.abc.net.au/news/2013-01-08/shipwreck-tablets-shed-light-on-roman-healthcare/4456732 http://www.aolnews.com/2010/12/21/shipwrecked-2-000-year-old-pills-give-clues-to-ancient-medicine/ http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20937910 http://news.discovery.com/history/ancient-medicinal-ingredients-shipwreck-130107.html

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6

7


คาถามจากผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ที่ผ่ำนมำ ผู้เข้ำอบรมถำมว่ำ “ทำอย่ำงไรเมื่อคนในองค์กรไม่ให้ ควำมร่วมมือในกำรจัดทำระบบควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร” เป็นคำถำมที่ แสดงถึงควำมตั้งใจของผู้เรียนที่จะนำควำมรู้และหลักกำรที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไป paweena@dss.go.th ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติกำรของตน แต่ในฐำนะวิทยำกรต้องตอบว่ำ เป็นคำถำมที่ เกิดขึ้นในทุกครั้งที่บรรยำยหลักสูตรดังกล่ำว เนื่องจำกตำมหลักกำรแล้วนั้น กำรจัดทำระบบควำมปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติกำรเป็นเรื่องที่ไม่ยำกและสำมำรถทำได้จริง แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในองค์กรจำก ทุกหน่วย ซึ่งกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรทำงำนนั้นยำก เนื่องจำกคนเรำนั้นมีควำมตระหนักในเรื่องควำม ปลอดภัยในระดับที่แตกต่ำงกัน กำรให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำระบบควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรจึงมีควำม มำกน้อยต่ำงกันไปด้วย จะเห็นว่ำองค์กรที่สำมำรถจัดทำระบบฯ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมนั้น ผู้บริหำรองค์กรจะต้อง ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเข้มแข็ง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรผลักดันนโยบำยควำมปลอดภัย กำรสนับสนุนด้ำน งบประมำณและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงจริงจัง มีทีมงำนและบุคลำกรในองค์กรให้ควำมร่วมมือ อย่ำงแข็งขัน ซึ่งหำได้ยำกนัก ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมบำงท่ำนให้ข้อคิดเห็นว่ำ “น่ำจะให้ผู้บริหำรเข้ำเรียนหลักสูตร นี้” ส่วนผู้บริหำรบำงบริษัทจัดหลักสูตรนี้ให้บุคลำกรในองค์กรเพรำะ “ผู้ปฏิบัติงำนไม่มีควำมรู้ และไม่ให้ควำม ร่วมมือในกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัย” เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในบริษัทบำงแห่งถึงกับปวดศีรษะเพรำะ “ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใส่ PPE” ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นต้องสร้ำงควำมตระหนัก ให้กับบุคลำกรให้ทั่วถึง ทั้งองค์กร อันเป็นก้ำวแรกในกำรสร้ำงระบบควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร ควำม ตระหนักสำมำรถสร้ำงได้ด้วยกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำร จัดฝึกอบรมหรือกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยเพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีกำรจัดกำรของแต่ ละหน่วยงำน หำกทุกคนในองค์กรมีควำมตระหนักและให้ควำมร่วมมือ ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรจะเกิดขึ้น ได้ไม่ยำกนัก ดร. ปวีณำ เครือนิล

8

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6


ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ นำยอนุสิทธิ์ สุขม่วง บรรณำธิกำร นำงอุมำพร สุขม่วง กองบรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425 Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

BLPD

NEWSLETTER

ปี ที่ 5 ฉ บั บ ที่ 5 4

เ ดื อ น ม ก ร ำ ค ม 2 5 5 6

9


โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

BLPD Newsletter Vol.54  
BLPD Newsletter Vol.54  

BLPD Newsletter Vol.54 พศ.สาร (BLPD Newsletter) ฉบับที่ 54 เดือน มกราคม 2556 ของสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์...

Advertisement