Blpd Newsletter Volume 123, November 2019

Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 123 เดือน พฤศจิกำยน 2562 BLPD Corner : ติดตำมสถิติกำรสแกน QR Code ด้วย QR Code Analytics Thailand 4.0 in ASEAN : เงินบำทแข็งตัวกระทบต่อคน ไทยอย่ำงไร? Q&A : กำรสมัครเรียน e- learning ต้องทำอย่ำงไร ต้อง ใช้เอกสำรหรือไม่ ? แนะนำหลักสูตร : แผนฝึกอบรมเดือนธันวำคม 2562

B

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดีครับ ชำว พศ.สำรทุกท่ำน เมื่อต้นเดือนพฤศจิกำยน 2562 ประเทศไทยในฐำนะประธำนอำเซียนได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดกำรประชุมสุด ยอดอำเซียนครั้งที่ 35 ขึ้นที่กรุงเทพมหำนครและนนทบุรี ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้นับว่ำประสบควำมสำเร็จอย่ำงมำก อันนำไปสู่ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆของประเทศสมำชิก ประเทศไทยก็ได้รับโอกำสนี้ด้วย นอกจำกนี้เรำยังมีประเพณี ที่สำคัญของไทยที่เป็นที่รู้จักของประเทศต่ำงๆนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้ำค่ำเดือนสิบสอง ในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมำนำนจวบจนปัจจุบันนี้ ในเดือนนี้เรำมีสำระ มำกมำยมำฝำกท่ำ นผู้อ่ ำ นทุ กท่ ำ น รวมถึ งกำรอบรมที่ เ ป็น ประโยชน์ ต่อ กำรทำงำนทำงด้ ำ นวิ ทยำศำสตร์ แ ละ เทคโนโลยีหลำยหลักสูตร ทีมงำน พศ.สำรขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุข สุขภำพ แข็งแรง พร้อมจะก้ำวสู่ปีใหม่ที่จะมำถึงเร็วๆนี้

แ ผ น ฝึ ก อ บ ร ม เ ดื อ น ธั น ว ำ ค ม

รหัส

2 5 6 2

หลักสูตร

วันที่

Q012 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

11 ธันวาคม 2562

S008 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี

12-13 ธันวาคม 2562

C005 การสอบเทียบเครื่องชั่ง

17-18 ธันวาคม 2562

Q011 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025

19 ธันวาคม 2562

M002 การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

19-20 ธันวาคม 2562

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 1 ฉ บั บ ที่ 1 2 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 6 2


BLPD Corner : ติดตำมสถิติกำรสแกน QR Code ด้วย QR Code Analytics นวพร เลิศธาราทัต

ปั จ จุ บั น มี ผู้ ใช้ QR Code ในการกิจ กรรมหลายอย่าง ไม่ว่า จะเป็น การช าระเงิน การโปรโมทสิ นค้ า การ ลงทะเบียนสัมมนา หรือการตอบแบบสอบถามหลายรูปแบบ QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ย่อจาก Quick Response Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ มาจากประเทศญี่ปุ่น QR Code มี มาตรฐานของหลักการเข้ารหัส 4 แบบ (ตัวเลข อักขระอักษรเลข ไบต์/เลขฐานสอง และคันจิ) สาหรับเก็บข้อมูลดิบ QR Code จะเห็นในรูปแบบสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม แทนข้อมูลต่างๆ สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมืออ่านภาพ เช่น กล้อง ถ่ายรูป เครื่องสแกน บนเครื่องสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่จะนามาใช้กับสินค้า สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะเป็น URL (ยูอาร์แอล) เว็บไซต์ ที่จดจายากเพราะยาวและบางทีก็ซับซ้อนมาก ทาให้นาเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา พิมพ์ ปัจจุบันยังนามาใช้ในการชาระเงินโดยไม่ต้องมีเงินสดหรือบัตรเครดิต และที่นิยมใช้อีกรูปแบบคือการลงทะเบียนสัมมนา ประชุม สารวจความคิดเห็น โดยใช้การสแกน QR Code QR Code สามารถสร้างขึ้นง่ายจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เปิดให้สามารถนาข้อมูลใส่และสร้าง QR Code เพื่อนาไปวางไว้ ที่ต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แต่ก็ต้องอ่านเงื่อนไขการใช้งานแต่ละเว็บให้ครบถ้วนว่าสามารถใช้งาน QR Code ที่สร้างนี้ได้ ตลอดไป ไม่ใช่มีอายุการใช้งาน เมื่อครบระยะเวลาจะไม่สามารถใช้งาน นอกจากการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามต่าง ๆ จากการสแกน QR Code แล้ว เครื่อง มือนึงช่วยให้สร้าง QR Code ที่เหนือกว่า QR ทั่วไป ด้วย มีประสิทธิภาพในการนาไปใช้งานเพิ่มขึ้นคือการสร้าง QR Code แบบ QR Code Analytics ซึ่งจะสร้าง QR Code มาให้โดยมีความพิเศษคือจะจัดเก็บ จานวนคนที่สนใจสแกนจริงๆเท่าไร เทียบกับคนที่ตอบแบบสอบถาม หรือซื้อสินค้า รวมทั้งทราบข้อมูลผู้สแกนอื่นๆ แล้วแต่ๆละผลิตภัณฑ์ที่มีจะสร้างขึ้น เช่น ตัวอย่างจากเว็บ YourQR.today , qrd.by จะเก็บข้อมูลผู้สแกนทั้งหมด (Total Scan)พร้อมเวลา ข้อมูลผู้เข้ามาสแกนซ้า (Unique User) ข้อมูล Device ต่าง ๆประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทบราวเซอร์ ที่ใช้งาน รวมทั้งข้อมูล พื้นที่ส แกน (Location) ซึ่งจะนาเสนอในรูปแบบกราฟ หรือ ตารางข้อมูล

Brows-

ภาพจาก https://qrd.by/qr-code-analytics อ่านต่อหน้า 4 BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 1 ฉ บั บ ที่ 1 2 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 6 2 | 3


ติดตำมสถิติกำรสแกน QR Code ด้วย QR Code Analytics (ต่อจำกหน้ำ 3) GPS Location Track-

Track Unique Visi-

ภาพจาก https://qrd.by/qr-code-analytics ทาให้ ส ามารถน าข้อมูล ไปวิเคราะห์ เพื่อใช้งานได้ เช่น ช่ว งเวลาที่ลู กค้าซื้อสิ นค้า หรือดูข้อมูล สิ นค้า หรือผู้ ตอบ แบบสอบถามต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามทางช่องทางใดได้สะดวก และช่วงเวลาใด เว็บไซต์หลาย ๆ เว็บได้เปิดบริการให้สร้าง QR Code Analytics พร้อมจัดเก็บรายงานให้ด้วยมีทั้งบริการฟรี และมี ค่าใช้จ่าย ผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าทดลอง หรือนาไปปรับใช้กับงานของท่านได้ จะทาให้ทางานได้เร็วขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีก้าว ไปอย่างรวดเร็ว อ้ำงอิง QR Code (คิ ว อาร์ โค้ ด ) คื อ อะไรและมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร : https://www.mindphp.com/คู่ มื อ /73-คื อ อะไร/1836-what-is-qrcode.html เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 QR Code Generator : https://yourqr.today/ เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 QR Code Generator : https://qrd.by/ เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562

Q & A : กำรสมัครเรียน e- learning ต้องทำอย่ำงไร ต้องใช้เอกสำรหรือไม่ ? ดลยา สุขปิติ

การสมัครเรียน ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จาเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร แต่ ขอให้ผู้สมัครเรียน ทาตามขั้นตอนดังนี้  1. สมัครเป็นสมาชิก ดูวิธีการสมัครที่ เมนู "สมัครสมาชิก" หน้าเว็บ  2. ทาการยืนยันการเป็นสมาชิกที่อีเมลที่ท่านแจ้งไว้ หากไม่พบอีเมล ให้ ตรวจสอบที่ Junkbox หรืออีเมล์ขยะ ** หากไม่พบเมนู class catalog เพื่อเลือกหลักสูตรลงทะเบียน 

แสดงว่าท่านยังไม่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกที่ส่งไปที่อีเมลของท่าน **

4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 1 ฉ บั บ ที่ 1 2 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 6 2


Thailand 4.0 in ASEAN : เงินบำทแข็งตัวกระทบต่อคนไทยอย่ำงไร ? สมบัติ คงวิทยา

จากรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน ในข้อ ๓ แนวโน้ม เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย จากธนาคารแห่งประเทศไทของวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒(https://www.bot.or.th/Thai/ PressandSpeeches/Press/2019/Pages/n5662.aspx)

“การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากปัจจัยด้านกาลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจากการจ้างงานและชั่วโมง การทางานในภาคการผลิตเพื่อการส่งออกได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการส่งออกที่หดตัว ขณะเดียวกันรายได้เกษตรกรมี แนวโน้มหดตัวในปีหน้าจากผลของฐานราคาที่สูงจากปัญหาภัยธรรมชาติปีนี้ นอกจากนี้ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอาจเป็น ปัจจัยกดดันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ของครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัว แม้ในระยะสั้นการบริโภคจะได้รับแรงสนับสนุน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2562” อ่านต่อหน้า 6 BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 1 ฉ บั บ ที่ 1 2 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 6 2 | 5


เงินบำทแข็งตัวกระทบต่อคนไทยอย่ำงไร ? (ต่อจำกหน้ำ 5) จากรายงานข้างต้นนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ง่าย ๆ ก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศในการพิจารณา คือ ถ้าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินที่น้อยลงกว่าแต่เดิม เราเรียกว่า เงินบาทแข็งตัว(เงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็ เพราะมีเงินจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นกว่าไหลออก)

ข้อดีของเงินบำทแข็งค่ำ  

ข้อเสียของเงินบำทแข็งตัว

คนไทยมีกาลังซื้อมากขึ้น ผู้นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เปรียบ ซื้อสินค้าได้มากขึ้น และ ราคาถูกลง เป็นผลดีต่อการ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปเที่ยวต่างประเทศ หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่กู้จากต่างประเทศลดลง นักลงทุนคนไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้น (เป็นผลดีต่อการนาเงินบาทไปลงทุนต่างประเทศ)

6 |BLPD NEWSLETTER

    

การส่งออกมีปัญหา การว่างงานมีมากขึ้น ธนาคารเกิดหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในไทย ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ปี ที่ 1 1 ฉ บั บ ที่ 1 2 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 6 2


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425 Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

ที่ปรึกษำ นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์ นำยเกรียงไกร นำคะเกศ http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/