Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 เดือน พฤศจิกำยน 2558

Q&A เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (stabilizer) และป้องกันสัญญาณรบกวน BLPD Article ไฟไหม้และระเบิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน แนะนำหลักสูตร แนวทางปฏิบัติสาหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยา อาหาร BLPD Corner ปั่นจักรยาน : ออกกาลังกาย...แถมได้เงิน เปิดประตูสู่อำเซียน พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดีค่ะ สมำชิกชำว พศ. สำร ทุกท่ำน เดือนพฤศจิกำยน อำกำศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ฤดูหนำวอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วนะคะ อำจจะทำให้หลำยๆ ท่ำนเป็นไข้หวัด ได้ ขอให้ทุกท่ำนดูแลสุขภำพด้วยนะคะ สำหรับเดือนพฤศจิกำยน 58 นี้ พศ. ได้เปิดให้กำรฝึกอบรมหลำกหลำยหลักสูตร มีหลักสูตรฝึกอบรมถึง 9 หลักสูตร ด้วยกัน ประกอบไปด้วย ด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 2 หลักสูตร ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพจำนวน 4 หลักสูตร ด้ำน เทคนิคกำรวิเครำะห์ด้ำนเคมีที่เป็นพื้นฐำน จำนวน 2 หลักสูตร และด้ำนจุลชีววิทยำ จำนวน 1 หลักสูตร รีบลงทะเบียนกันนะค่ะ ก่อนที่จะเต็มและปิดรับสมัค รไปซะก่อน และหลักสูตรอื่ นๆ ที่น่ำสนใจอีกมำกมำย ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดแผนกำรฝึกอบรม ประจำปีงบประมำณ 2559 ได้ทำง website http://blpd.dss.go.th ทีมงำน พศ. ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่ำนค่ะ แล้วเจอกันค่ะ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Q010 Q004 C003 M002 I000

ความสอบกลับได้ของการวัด ข้อกาหนด ISO/IEC 17025 ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ในน้ามันหล่อลื่นด้วยเทคนิค GC/MS

1 ธันวามคม 2-3 ธันวาคม 3-4 ธันวาคม 3-4 ธันวาคม 15-16 ธันวาคม

2558 2558 2558 2558 2558

C001 C007 Q008 M003 B004

ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทีย การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แนวทางปฏิบัติสาหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหา การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

15-16 ธันวาคม 16-17 ธันวาคม 17-18 ธันวาคม 21-22 ธันวาคม 21-22 ธันวาคม

2558 2558 2558 2558 2558

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460, 0 2201 4753 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 8


BLPD Corner : ปั่นจักรยำน : ออกกำลังกำย...แถมได้เงิน เรียบเรียงโดย ปัญญา คาพยา

คำสำคัญ : ปั่นจักรยาน ออกกาลังกาย เราได้ทราบถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานกันแล้ว ว่ามีประโยชน์อย่างมากมาย ยิ่งโดยเฉพาะในเดือนหน้านี้จะมี การจัดกิจกรรม Bike For Dad หรือปั่นเพื่อพ่อในเมืองไทย ยิ่งทาให้การปั่นจักรยาน ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทุก พื้นที่ ไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทย แต่ยังแพร่หลายไปทั่วโลกอีกด้วย ในครั้งนี้ผู้เขียนจะพูดถึงการปั่นจักรยานในบางประเทศที่นอกจากจะได้ออกกาลังกายแล้ว ยังได้เงินอีกด้วยโดย รัฐบาลฝรั่งเศสส่งเสริมให้ประชาชนปั่นจักรยานไปทางานด้วยการจ่ายเงินให้ 25 เซนต์ ต่อ 1 กิโลเมตร หวังลดปัญหามลพิษ หมอกควัน และลดการใช้เชื้อเพลิงได้ทางการฝรั่งเศสริเริ่มโครงการปั่นจักรยานไปทางาน กับคนในประเทศ ระยะทดลอง 6 เดือน ทั้งยั งเพิ่มแรงจูงใจด้ว ยการจ่ ายเงินให้ 25 เซนต์ (ประมาณ 11 บาท) ต่อระยะทาง 1 กิโ ลเมตรที่ปั่นได้อีกด้ว ย จุดประสงค์ของโครงการคือต้องการลดปริมาณมลพิษหมอกควัน และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ทาให้ก่อมลพิษลงให้ได้ ทั้งนี้ยังมีประเทศอื่นๆ ในยุโรปอีกหลายประเทศที่จัดโครงการคล้ายๆ กันนี้ เช่น เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี เบลเยี่ยม และอังกฤษ แต่ให้ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไปเช่น บางประเทศใช้วิธีลดภาษี บางที่ใช้วิธีจ่ายเงินให้ตามระยะทาง และบางประเทศให้สิทธิพิเศษด้านการเงินในการซื้อจักรยาน ทั้งหมดนี้เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาปั่นจักรยานไปทางาน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศส กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 20 บริษัท ที่เต็มใจ จ่ายเงินให้กับพนักงานในบริษัทที่ปั่นจักรยานมาทางานเป็นเงิน 25 เซนต์ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ท่านรัฐมนตรียังหวังอีก ว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้จักรยานให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 จากเดิมที่ร้อยละ 2.4 หรือคิดเป็นระยะทางถึง 800 ล้านกิโลเมตร เท่ากับเฉลี่ยระยะทางต่อคนที่ 3.5 กิโลเมตร

อ่ำนต่อหน้ำที่ 4

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 8

| 3


ปั่นจักรยำน : ออกกำลังกำย...แถมได้เงิน (ต่อจำกหน้ำที่ 2) ต่อมา BBC Thai รายงานโดยอ้างอิงเว็บไซต์ข่าว Il Tirreno ซึ่งรายงานว่า "เมืองมาสซาโรซา" ที่อยู่ทางตอนเหนือ ของเมืองปิซ่าในอิตาลี จะจ่ายเงินปีละ 600 ยูโร (ราว 24,000 บาท) ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ Bike to Work ส่งเสริม ให้คนปั่นจักรยานไปทางานแทนการใช้รถยนต์ Bike to Work นับเป็นโครงการแรกในอิตาลี โดยจะเริ่มทดลองใช้เป็นเวลา 12 เดือนกับผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน และจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ปั่นจักรยานไปทางานในอัตรา 25 เซนต์ต่อกิโลเมตร บันทึก ระยะทางผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน มีวงเงินสูงสุดที่เดือนละ 50 ยูโร ซึ่งนั่นก็หมายความว่า นักปั่นอาจสามารถทาเงิน ได้ถึงปีละ 600 ยูโรเลยทีเดียว โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินค่าปรับจราจรในเมือง ซึ่งกฎหมายกาหนดให้นาเงินส่วน นี้ มาใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งนายสเตฟาโน นาตาลี สมาชิกสภาท้องถิ่น บอกว่า โครงการ Bike to Work เป็นการจูงใจชาวเมืองให้หันมาปั่น จักรยานแทนการใช้รถ เพื่อช่วยให้รถบนท้องถนนลดลงและทาให้เมืองน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย ด้าน กลุ่ม Federation Friends of the Bicycle ซึ่งช่วยพัฒนาแนวคิดนี้ก็แสดงความหวังว่าเมืองอื่นๆ จะทาตามเมืองมาสซาโร ชา อย่างไรก็ตามประเทศไทย น่าจะมีโครงการดีๆ แบบนี้ออกมาบ้าง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทน รถยนต์ ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ลดรถติด และเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ แถมได้เงินด้วย เอกสำรอ้ำงอิง 1. คือดีอ่ะ เมืองในอิตาลีจะจ่ายเงินให้คนที่ปั่นจักรยานไปทางาน [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://variety.thaiza.com/ 2. ปั่นจักรยานไปทางาน-ได้เงิน-สุขภาพดีในฝรั่งเศส [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://variety.thaiza.com/ สำนักพัฒนำศักยภำพนักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 02-2017439 โทรสาร 02-2017461 E-mail : kpanya.@dss.go.th

4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 5 8


เปิดประตูสู่อาเซียน: พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เรียบเรียงโดย ปัทมำ นพรัตน์

กรมการค้าต่างประเทศ เริ่มต้นใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 ในหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ภายให้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) หรือ ฟอร์ม ดี โดยกาหนดใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกันทุกหน่วย ให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งนับจากนี้ไปผู้ประกอบการค้าของไทยและ อาเซียนจะต้องระบุพิกัดศุลกากรระบบใหม่ดังกล่าวในเอกสารการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนแทนการใช้พิกัด ศุลกากรในระบบเดิม กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดทาโครงการนาร่องระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนซึ่งได้รับ การตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนอาเซียน โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 380 บริษัทจาก 7 ประเทศ รวม ไทยด้วย และล่าสุด กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ประกาศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการของอาเซียนได้ ทดลองใช้ระบบก่อนนาระบบดังกล่าวมาใช้จริงทั่วทั้งอาเซียนในปี 2559 ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่งออกของไทยจะได้รับความ สะดวกในการส่งออกไปยังอาเซียน โดยสามารถรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าได้เองแทนการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะ ช่วยลดภาระด้านต้นทุน เวลา และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาเซียนได้มีความริเริ่มสาคัญในการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า โดยเห็นชอบการจัดทาเว็บไซต์ให้ ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนต่อ ภาครั ฐ (ASEAN Solution for Investment, Services and Trade : ASSIST) โดยสหภาพยุ โ รปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้านเทคนิค และกาหนดจะเปิดตัวระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการค้า พร้อมกับเว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ อาเซียน (ASEAN Trade Repository) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมาตรการภาษี และกฎระเบียบด้านการค้าสินค้าของ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไว้ ณ จุดเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้

อ้างอิง 1. ฟอร์ม ดี พร้อมใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 http://www.thaicoffee.or.th/upload/images/ Document/202012.pdf เข้าถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 2. การค้าสินค้าเสรีในอาเซียนพร้อมรับ AEC http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/24-8-58%20AFTA%20Council.pdf เข้าถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 5 8 | 5


BLPD Article : ไฟไหม้และระเบิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เรียบเรียงโดย ปวีณา เครือนิล

อุบัติเหตุที่เกิดจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ส่งผลกระทบให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ไฟไหม้อาจ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดความระมัดระวัง หรือความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ง ขนาดของความเป็ นอันตรายจากไฟไหม้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น กรณีที่มี เชื้อเพลิงอยู่เป็นจานวนมาก ไฟอาจเกิดการลุกไหม้และลุกลามเป็นบริเวณกว้าง หรือกรณีที่มีการเกิดแรงดันสูงก็อาจทาให้เกิดการ ระเบิดได้ ข่าวอุบัติเหตุไฟไหม้และระเบิดที่เกิดในปัจจุบัน ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น กรณีที่ไฟไหม้บ้านที่มีสาเหตุ จากการใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่เลียนแบบของ iPhone 5 ซึ่งทาจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพต่า เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเสียบที่ ชาร์จโทรศัพท์กับเต้าปลั๊กไฟทิ้งไว้ ทาให้เกิดไฟฟ้าช็อต เกิดการระเบิดเป็นสะเก็ดไฟไปตกบนที่นอนและเกิดการลุกลาม กรณีไฟไหม้ รถยนต์ที่เกิดจากการน ามือถือทิ้งไว้ในรถและจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน อุณหภูมิที่ร้อนระอุภ ายในรถทาให้มือถือระเบิดเกิด ประกายไฟ ไฟไหม้ห้องโดยสารรถยนต์จนเสียหาย หรือกรณีไม้ตียุงระเบิดซึ่งเกิดจากการเสียบไม้ตียุงไว้ที่ปลั๊กเพื่อชาร์จ และปล่อย ชาร์จไว้เป็นเวลานาน ทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและได้ยินเสียงระเบิดขึ้นภายในบ้าน อุบัติเหตุไฟไหม้หรือระเบิดที่เกิดจากการใช้แก๊สในชีวิตประจาวัน เช่น กรณีไฟไหม้ในรถยนต์ ที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตในคอนโซน ทาให้ลุกลามไปยังห้องเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบน้ามันเบนซินและแก๊ส LPG จนเกิดเพลิงไหม้และระเบิด หรือกรณีไฟไหม้ในครัวเรือน ที่เกิดจากการทากับข้าวแล้วปิดแก๊สไม่สนิท ทาให้ความร้อนเพิ่มระดับจนลุกไหม้เป็นเปลวเพลิง เราสามารถป้องกันไฟไหม้และระเบิดได้ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ทาความเข้าใจคาแนะนาในการใช้ อุปกรณ์และปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้ ตลอดจนหมั่นดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้า แก๊ส หรือวัสดุต่างๆ ที่เป็นวัตถุที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวัน

แหล่งอ้างอิง 1. http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000110163 2. http://news.mthai.com/hot-news/general-news/445001.html 3 .http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000096522 4 .http://news.sanook.com/1160532/ 5.http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007727 6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 5 8


Q & A : เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ำ (stabilizer) และป้องกันสัญญำณรบกวน เรียบเรียงโดย สมบัติ คงวิทยา

Q:

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (stabilizer) และป้องกันสัญญาณรบกวน คือเครื่องอะไร และทาหน้าที่อย่างไร

A: คือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่โดยอัตโนมัติ ทาหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระโชก สัญญาณรบกวน และอันตรายจากฟ้าผ่า ดังนั้นเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงจึงจาเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดการใช้งานของเครื่องมือได้นาน ๆ

แนะนาหลักสูตร : แนวทำงปฏิบัติสำหรับนักทดสอบทำงจุลชีววิทยำอำหำร เรียบเรียงโดย ปัทมา นพรัตน์

จุลชีววิทยาทางอาหาร (food microbiology) คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ จุลินทรีย์ในการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเสื่อมเสีย (microbial spoilage) รวมทั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค ที่ ท าให้ เ กิ ด โรคที่ มี อ าหารเป็ น สื่ อ ( foodborne illness) โดยทั่วไปนักจุลชีววิทยาทางอาหาร มุ่งความสนใจหลักไปที่การศึกษาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง กั บ การหมั ก (food fermentation) สุ ข าภิ บ าลอาหาร (food sanitation) และการ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ในอาหาร รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานจุลชีววิทยาใน อาหาร ในการดาเนินการทดสอบทางจุลชีววิทยาสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ความถูกต้อง จุลินทรีย์ ที่ตรวจพบต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ อยู่ ในตัว อย่ า งที่ น ามาวิ เคราะห์ เ ท่ านั้ น และต้อ งแน่ ใจว่า จุ ลิ น ทรี ย์เ หล่ า นั้น ไม่แ พร่ กระจายสู่ สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สุขลักษณะที่เหมาะสม ปัจจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเริ่มจากการออกแบบสถานที่เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ข้อจากัด วิธีการใช้ และการบารุงรักษาของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ การจัดการกับ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ การรายงานผล การกาจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ การทดสอบ ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ และการควบคุมคุณภาพ เป็นสิ่งควรรู้สาหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานสาขาจุลชีววิทยา ในปีงบประมาณ 2559 สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทาง ปฏิ บัติ ทั่ ว ไปส าหรั บ การทดสอบทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาอาหาร” ระหว่ างวั นที่ 21 – 22 ธั น วาคม 2558 หลั กสู ต รดั งกล่ าวอิ ง ข้อกาหนดตามมาตรฐาน ISO 7218: 2007 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในเรื่องมาตรฐานการ ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาระบบการทางานที่ดีต่อไป ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ที่ http://blpd.dss.go.th BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่

8 3 เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น | 7


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 83, November 2015  

Blpd Newsletter Volume 83, November 2015 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you