Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 เดือน ตุลำคม 2558

Science update กำรพัฒนำ เมืองนวัตกรรมอำหำร หรือ Food Innopolis Q & A หำกไม่สำมำรถพิมพ์ใบประกำศนียบัตรของกำร ฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในเวลำที่กำหนด ต้องดำเนินกำร อย่ำงไร และมีหลักเกณฑ์กำรอนุมัติใบประกำศฯ ใหม่อย่ำงไร ? BLPD Article เพิ่มคุณค่ำให้กับแก้วกำแฟของคุณด้วย 10 superfoods แนะนำหลักสูตร หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรแปรรูปที่บรรจุใน ภำชนะพร้อมจำหน่ำย (Primary GMP) BLPD Corner เทคนิคกำรใช้งำน MS Word 2010 ในกำรกำหนด เอกสำรให้แสดงทั้งแนวตัง้ และแนวนอน

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดีค่ะ ชำว พศ. สำรทุกท่ำน ช่วงนี้กระแสเกี่ยวกับสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือที่เรียกกันติดปำกว่ำ ลอตเตอรี่ กำลังมำแรงมำก มีข่ำวไม่ เว้นแต่ละวัน ทั้งมีผู้ถูกรำงวัลใหญ่ ผู้ขำยรำยย่อยแห่จองคิวซื้อจำกธนำคำรจนระบบล่ม หรือแม้กระทั่งปัญหำที่ ตำมมำหลังจำกกำรถูกรำงวัล แต่อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำท่ำนจะทำอะไร ขอให้มีสติ อยู่บนควำมพอดีและขยันทำงำน กันนะคะ กำรถูกสลำกเป็นเรื่องของควำมน่ำจะเป็นในทำงคณิตศำสตร์โดยแท้ค่ะ กลับมำที่ภำรกิจของสำนักฯ กัน บ้ำงค่ ท่ำนที่สนใจพัฒนำตนเองโดยกำรฝึกอบรม สำนักฯ ได้จัดทำแผนกำรฝึกอบรมประจำปีงบประมำณ 2559 เรียบร้อยแล้ว สนใจหลักสูตรใดก็เรียนเชิญสมัครกันได้ค่ะ นอกจำกนั้น ท่ำนทรำบหรือไม่ค่ะว่ำ กรมวิทยำศำสตร์ บริกำร โดยสำนักฯ ยังมีส่วนงำนด้ำนกำรรับรองบุคลำกร ซึ่งมีกำรแยกส่วนดำเนินงำนกับส่วนฝึกอบรมเพื่อควำม โปร่งใส ได้รับกำรรับรองระบบงำนเป็นหน่วยรับรองบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17024 จำกสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นแห่งแรกในประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2558 ทั้งนี้ สำนักฯ จะเปิดให้บริกำรรับรองควำมสำมำรถบุคลำกร สำขำ “ผู้ควบคุม และจัดกำรสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำร” ประจำปี 2559 ในเร็วๆ นี้ ท่ำนที่สนใจสำมำรถติดตำมข่ำวสำรได้ที่ http:// pc_st.dss.go.th และขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ pcst@dss.go.th ค่ะ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Q001 Q007 B002 M001 C012 Q011 B003

สถิติสาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ การจัดทาเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางสอบเทียบ การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 เทคนิคการเตรียมสารละลาย

10-11 พ.ย. 58 10-11 พ.ย. 58 12-13 พ.ย. 58 17-19 พ.ย. 58 19 พ.ย. 58 20 พ.ย. 58 24-25 พ.ย. 58

C005 Q005

การสอบเทียบเครื่องชั่ง การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี

25-26 พ.ย. 58 26-27 พ.ย. 58

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460, 094 336 3455 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8


เปิดประตูสู่อำเซียน : ขับรถเที่ยวอำเซียนไม่ยุ่งยำก...อย่ำงที่คิด เรียบเรียงโดย วิจิตรา พลเยี่ยม

ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกาลังปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ การเดินทางระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศจะสะดวกขึ้น รวมไปถึงการเดินทางด้วยรถยนต์ สาหรับประเทศไทย ใน ส่วนนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้าม แดนได้ โดยคนไทยที่ต้องการไปขับรถในประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ต้องทาใบขับขี่สากล สามารถใช้ใบขับขี่ของไทยที่ใช้อยู่ ในปั จจุ บัน ที่เป็นแบบสมาร์ ทการ์ด ซึ่งมีการระบุข้อมูลของเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาไทย ไปใช้ใน ประเทศเหล่ านั้ น ได้เ ลย นอกจากนี้ ยั ง สามารถนารถของประเทศไทยไปขับ ในประเทศเหล่ า นั้น ได้ เพีย งแค่ไ ปติ ดต่ อ ดาเนินการทางทะเบียนยังสานักงานขนส่งท้องที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียน ก็จะได้ป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษไปติดเพื่อเข้าใน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ก่อ นที่จ ะตัด สิน ใจขั บ รถเข้ าไปในประเทศเพื่อ น บ้ า นควรศึ ก ษาเส้ น ทางจราจร กฎระเบี ย บ วัฒนธรรม ในการใช้รถใช้ถนนของประเทศนั้น ด้ ว ย สิ่ ง ที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละเตรี ย มพร้ อ มรถที่ จ ะ นาเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้น ได้แก่ ต้องไม่ ค้างชาระภาษีป ระจาปี หากติ ดไฟแนนซ์ต้ อ งมี หนังสือยินยอมให้รถออกนอกประเทศได้ ส่วนหลักฐานที่ต้องแสดงตัวตนท่านและรถยนต์ของท่านต่อเจ้าหน้าที่ ของประเทศนั้นๆ ได้แก่       

หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตเล่มสีม่วง ครื่องหมายแสดงประเทศ หรือสติ๊กเกอร์ตัว T หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ Smart Card แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับตัวจริง หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ เครื่องหมาย แสดงประเทศ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตขับขี่ Smart Card สามารถยื่นขอได้ที่สานักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วน แผ่น ป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษจะยื่นขอได้เฉพาะที่สานักงานขนส่งที่ รถของท่านได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น

อ่ำนต่อหน้ำที่ 4

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8

| 3


ขับรถเที่ยวอาเซียนไม่ยุ่งยาก...อย่างที่คิด (ต่อจำกหน้ำที่ 2) เมื่อ ท่ านได้รับ หนังสือ อนุญ าตรถระหว่างประเทศหรือ พาสปอร์ตสีม่วง ที่มีค่าธรรมเนี ยม 50 บาท พร้อมป้ายเครื่องหมายแสดงประเทศหรือสติ๊กเกอร์รูปตัว T (Thailand) จานวน 2 แผ่น แล้ว ให้นาไปติดไว้ที่ กระจกด้านหน้าและด้านหลังเมื่อวิ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนป้ายทะเบียนรถ ภาษาอังกฤษ มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ซึ่งท่านจะได้รับป้ายนับจากวันที่ยื่น เรื่องประมาณ 15 วัน ให้นาไปติดสวมทับป้ายทะเบียนรถภาษาไทย แต่ถ้ากลับ เข้าประเทศไทยแล้วต้องถอดเก็บขึ้น ใช้ป้ายทะเบียนรถภาษาไทยเหมือนเดิม มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจอาจเรียกจับปรับได้ สาหรับการทาใบอนุญาตขับขี่แบบ Smart Card ที่มีภาษาอังกฤษกากับ ที่ จะใช้ในประเทศอาเซียนได้นั้น มีค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนเป็น Smart Card รวมค่าถ่ายรูป ฉบับละ 205 บาท ซึ่งวันหมดอายุยึดตามวันที่ในใบขับขี่ฉบับเดิม ถ้าท่านได้ใบขับขี่แบบตลอดชีพ Smart Card ก็จะมีอายุตลอดชีพด้วยเช่นกัน

เมื่อเอกสารรถและใบอนุญาตขับรถครบถ้วนแล้ว ก่อนถึงวันเดินทางควรเตรียมสภาพตัวรถให้พร้อมกับ การเดินทาง ตรวจสอบทุกระบบให้มั่นใจว่าทางานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกสิ่งที่สาคัญคือต้องค้นคว้าหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านให้มากที่สุด ศึกษาเส้นทางที่ต้องวิ่งผ่าน สภาพเส้นทาง เพราะในบางประเทศยังมีถนนที่เป็นดินลูกรัง และยังรวมถึงสถานที่พัก ปั๊มน้ามัน ปั๊มแก๊ส ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดาเนินการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเอกสารหลักๆ ที่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะ บัญชีคนประจายานพาหนะ และบางประเทศต้องทาประกันภัยด้วย *** เกร็ดความรู้สาหรับการขับขี่รถในประเทศเพื่อนบ้าน*** ลาว ; ปั๊มน้ามันไม่มีแก๊สโซฮอล์ หรือก๊าซ LPG, NGV ให้บริการ  รถห้ามติดตั้งไฟสปอร์ตเพิ่มเติม ยกเว้นสปอร์ตไลท์ตัดหมอกซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้ง มากับรถจากโรงงานผู้ผลิต y กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถขนาดเล็กกว่ากฎหมายลาวจะถือว่ารถขนาดใหญ่ผิดเสมอ กัมพูชา P ตรวจสอบสภาพของถนน รายละเอียดการเดินทาง และความปลอดภัยของสถานที่ ที่จะไปให้ดี พม่า  บางพื้นที่มีการจากัดเขตสาหรับชาวต่างชาติและบางพื้นที่ต้องผ่านระบบการจัดการอนุญาต ของรัฐ ½ ระบบการจราจรขับรถชิดด้านขวา ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ข้ามถนน และเดินเท้า ให้มาก มาเลเซียf รถที่วิ่งเข้ามาเลเซียทุกคันจะต้องมีไฟเบรกดวงที่สาม v ฟิล์มกรองแสงต้องไม่เกิน 60 % www. http://sakaeo.dlt.go.th http://www.uasean.com/travel/2437 http://www.asnbroker.co.th/ http://www.dlt.go.th/th

4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8


Science update : กำรพัฒนำ เมืองนวัตกรรมอำหำร หรือ Food Innopolis เรียบเรียงโดย อำรีย์ คชฤทธิ์

หลังจากรัฐบาลได้ปรับนโยบายในการทางาน โดยให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มกระทรวง เศรษฐกิจ งานนโยบายสาคัญของกระทรวงฯ คือการเป็น เจ้าภาพในการพัฒนา เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ซึ่งเป็นหนึ่งในซูเปอร์คลัสเตอร์ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ จะร่วมดาเนินการกับอีกหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ฯลฯ สาหรับเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นการหยิบโมเดลมา จาก Food Valley ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โครงการ ต้นแบบเป็นพื้นที่สาหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน อาหาร ในกลุ่มอาหารที่เป็น High Value Added สาหรับ ผู้ประกอบการอาหารทั่วโลก การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยรวมแล้วใช้พื้นที่ไม่มาก ไม่เหมือนกับนิคมโรงงานหรือนิคม อุตสาหกรรม แต่จะเน้นการพัฒนาห้องแล็บ พื้นที่สาหรับการ

วิจัย มีนักวิจัย มีห้องทดสอบขนาดย่อม หรือ Pilot Plan ให้ เอกชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รูปแบบการลงทุน Food Innopolis ที่จะพัฒนาขึ้นนั้นมองไว้ 2 รูปแบบ คือ รัฐ ลงทุนเอง โดยอาจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้าน นี้ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรืออีกรูปแบบ คือ การให้ เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยมีสิทธิพิเศษให้ เช่น การให้เช่าพื้นที่ซึ่ง เป็นที่ดินของรัฐในระยะยาว 99 ปี หรือให้สิทธิพิเศษเรื่องการ ยกเว้นภาษี เพื่อจูงใจนักลงทุน และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 รมว. วิทยาศาสตร์ฯ ได้โฟส ข้อความลงใน facebook : ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เรื่อง กลยุทธ์ดึงต่างชาติลงทุน ‘ฟู๊ดอินโนโพลิส’ ได้ อย่างน่าสนใจทาให้ทราบแนวทาง และความก้าวหน้าของการ ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดดัง URL https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=773084016148242&id=652623864860925

Q&A : ไม่สำมำรถพิมพ์ใบประกำศนียบัตรของกำรฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในเวลำที่กำหนด ? เรียบเรียงโดย ดลยำ สุขปิติ

ตอบ : เพื่ออานวยความสะดวกกับผู้เรียนทุกท่าน สานักฯ ได้ พัฒนาระบบการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ โดยกรณีที่ผู้ผ่าน การฝึกอบรมไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ภายในเวลาที่ กาหนด (ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ) ที่ต้อง แจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันที่หมดระยะเวลาการให้พิมพ์ใบ ประกาศฯ มีวิธีดาเนินการดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เลือกเมนู “ขออนุมัติ ประกาศนียบัตรใหม่” ทางด้านซ้ายมือ 2. เมื่อปรากฏหน้าจอการขออนุมัติประกาศฯ ใหม่ขึ้นมา ให้เลือกหลักสูตรและเซคชั่น (section) ที่ต้องการขออนุมัติ ประกาศฯ ใหม่ ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถพิมพ์ใบ ประกาศฯ ในช่วงเวลาที่กาหนดพร้อมทั้งแนบหลักฐาน (ถ้ามี) รวมทั้งต้องยืนยันความจริงและยอมรับเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ จากนั้นให้คลิกขออนุมัติ BLPD NEWSLETTER

3. รอผลการพิจารณาการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ ภายใน 15 วัน สานักฯ จะพิจารณาอนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้ - เกิดจากความผิดพลาดของระบบการเรียนการสอนตามที่ ผู้เรียนแจ้งไว้ เช่น ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ใน ช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศฯ ส่วนกรณีที่ผู้ผ่านการ อบรมมีเหตุผลความจาเป็นอื่นๆ และมีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น ผู้เรียนไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ต้องพิมพ์ใบประกาศฯ นั้น สานักฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุมัติการขอใบประกาศฯ ใหม่ แต่จะเปิดสิทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนใน หลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องรอระยะ 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ และเมื่อ เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว จะ สามารถขออนุมัติใบประกาศฯ ได้ ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8 | 5


BLPD Corner : เทคนิคกำรใช้งำน MS Word 2010 ในกำรกำหนดเอกสำร ให้แสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอน เรียบเรียงโดย ลัดดาวัลย์ เยียดยัด

ผู้ใช้งานโปรแกรม MS Word หลายท่านยังไม่ทราบเทคนิคการใช้งานโปรแกรมที่สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เช่น ในการพิมพ์เอกสารชุดหนึ่ง อาจจะมีเอกสารทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานส่วนมากมักจะแยกไฟล์เอกสารออกจากกัน โดย เนื้อหาเอกสารที่พิมพ์ในแนวตั้งแยกเป็น 1 ไฟล์ และเนื้อหาเอกสารที่พิมพ์ในแนวนอนก็แยกเป็นอีก 1 ไฟล์ ทาให้เอกสารชุดดังกล่าวไม่ เรียงลาดับ ส่งผลต่อการใส่เลขหน้า การทาสารบัญ หรืออื่นๆ ซึ่งแท้จริงแล้วในโปรแกรม MS Word เองนั้น มีเทคนิคที่สามารถทา เอกสารในไฟล์เดียวกันให้สามารถมีเอกสารทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 1.

เปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา

2. คลิกเลือกเมนู Page layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) และ Breaks (ตัวแบ่ง) จากนั้นเลือก Next Page (หน้าถัดไป)

อ่ำนต่อหน้ำที่ 7 6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8


เทคนิคการใช้งาน MS Word 2010การกาหนดเอกสารให้แสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอน (ต่อจำกหน้ำที่ 6) 3. หลังจากเลือก Next Page จะได้หน้าเอกสารเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้า ให้ทาการคลิกที่ Orientation (การวางแนว) จากนั้นเลือก แนวนอน

4. จะได้เอกสารแนวนอนตามที่ต้องการ

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเอกสารแนวตั้งในหน้าถัดไป ให้ทาตามขั้นตอนที่ 2

ที่มา : http://www.thailibrary.in.th/2010/10/12/word-page-orientation/ http://www.nongit.com/office/set-of-documents-to-display-both-vertical-and-horizontal/ BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่

8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8

| 7


BLPD Article : เพิ่มคุณค่ำให้กับแก้วกำแฟของคุณด้วย 10 superfoods เรียบเรียงโดย จุฑำมำศ ภูมิภำค

สิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันของหลายๆ คนที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้ นั่นก็คือ กาแฟ โดยใน 1 วัน บางคนอาจต้องการกาแฟ มากกว่า 1 แก้ว หรือหลายๆ คนอาจดื่มกาแฟแทนการทาน อาหารเช้า เพราะฉะนั้นคงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะสามารถเพิ่ม คุณค่าทางอาหารให้กับกาแฟ โดยการเติม superfoods

ทาให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น ต้านการเกิดเซลล์มะเร็ง บารุงสุขภาพตับ ช่วยควบคุมความดันโลหิต เพิ่มออกซิเจนใน เลือด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ผิวพรรณเปล่ง ปลั่ง ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ อัมพาต แผลใน กระเพาะอาหารและลาไส้ การเติมเห็ดหลินจือลงไปจะได้เป็น Superfoods หมายถึง กลุ่มของอาหารจากธรรมชาติที่อุดม กาแฟประเภท Ganoderma coffee ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการในระดับสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของ 6. Egg Shells (เปลือกไข่) อุดมไปด้วยแคลเซี่ยม ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยล้างพิษในร่างกาย และช่วย 7. Raw Cacao powder (ผงคาเคา หรือเมื่อใช้ความร้อนใน ให้ทุกระบบในร่างกายทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การผลิตได้เป็นผงที่เรียกว่าผงโกโก้) อุดมไปด้วยสารต้าน ในที่นี้จะกล่าวถึง superfoods 10 อย่าง ที่จะเพิ่ม คุณค่าทางอาหารให้กับกาแฟในแก้ว

อนุมูลอิสระ แมกนีเซียม และธาตุเหล็ก 8. Gelatin (เจลาติน) เป็นโปรตีน (protein) ที่ได้จากคอลลา เจน (collagen) ซึ่งเป็นโปรตีนธรรมชาติ

1. Grass-fed butter (หรือเนยจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้า) ซึ่ง อุดมไปด้วย วิตามินเค 2 (Menaquinone) โอเมก้า 3 กรด 9. Cayenne (Cayenne เป็นพริกชนิดหนึ่ง รสชาติไม่ค่อย ไขมัน และสารอาหารที่จาเป็นต่อการทางานของหัวใจ กาแฟ เผ็ด) อุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินบี 6 วิตามินอี โพแทสเซียม ที่เติม Grass-fed butter ให้ทั้งพลังงานและให้ผ่อนคลาย แมงกานีส และฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 2. Coconut oil (น้ามันมะพร้าว) ช่วยป้องกันการเกิด 10. Nutmeg, clove และ ginger (ลูกจันทน์เทศ, กานพลู โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้น และขิง) เหล่านี้อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยา ทาให้สดชื่น และ กระบวนการเมตาบอลิซึม และช่วยล้างพิษขับพิษ มีสารแอนติออกซิแดนท์ เติมลูกจันทน์เทศ, กานพลู และขิง 3. Cardamom (กระวาน) มีคุณค่าสูง ประกอบด้วย สารอาหารและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก การเติมกระวานลงไปใน กาแฟ จะได้เป็นกาแฟประเภท Turkish coffee 4. Cinnamon (อบเชย) ช่วยต้านมะเร็ง เป็นสารต้าน แบคทีเรีย รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้อาการท้องร่วง ขับปัสสาวะ สามารถช่วยเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายไขมัน นักวิจัย ญี่ปุ่นค้นพบว่าอบเชยสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ 5. Reishi Mushrooms (เห็ดหลินจือ) ช่วยบารุงร่างกาย เป็น ยาอายุวัฒนะ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน กาจัดสารพิษในร่างกาย 8 |BLPD NEWSLETTER

ลงไปในกาแฟจะได้เป็นกาแฟประเภท Moroccan coffee สิ่งที่ควรเติมลงไปในแก้วกาแฟแทนน้าตาลทรายขาว ได้แก่ น้าผึ้ง น้าเชื่อมเมเปิ้ล และน้าตาลมะพร้าว ทั้ง 3 อย่างนี้ อาจมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ในที่นี้ไม่ถือว่าเป็น Superfoods อ้างอิง http://www.chemicals.news/ http://authoritynutrition.com/grass-fed-butter-superfood-for-theheart/ http://childrencancerfund.org/h10.html http://frynn.com

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8


แนะนำหลักสูตร : หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรแปรรูปทีบ่ รรจุในภำชนะ พร้อมจำหน่ำย (Primary GMP) เรียบเรียงโดย นวพร เลิศธำรำธัต

ปัจจุบันสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่ายได้แก่ อาหารพร้อมปรุงและอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และอาหารทั่วไปซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัด แต่งในลักษณะที่นาไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทาให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อเป็นของฝากกันอย่าง กว้างขวาง และเพื่อให้ได้อาหารที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP) ซึ่งเป็นข้อกาหนดขั้นพื้นฐานที่จาเป็นในการผลิตและการ ควบคุม เมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP แล้ว ก็สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยหลักการของ Primary GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย ทาให้การ ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

ผู้ผลิตจึงจาเป็นต้องศึกษา ทาความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เพื่อนามาใช้ในการผลิตอาหารเพื่อ จาหน่าย วิธีการศึกษาที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด คือการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP)” ในรูปแบบ e-learning ซึ่งผู้เรียน สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทันที สะดวกและรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลาผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยความเป็นมา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสาคัญ และ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP) รวมทั้งการขออนุญาต ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ที่ www.e-learning.dss.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล elearning@dss.go.th หรือ โทร 0 2201 7494-5, 0 2201 7438

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 2 เ ดื อ น ตุ ล ำ ค ม 2 5 5 8

| 9


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 82, October 2015  

Blpd Newsletter Volume 82, October 2015 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service