Page 6

BLPD Article : ผักผลไม้ที่แฝงด้วยยำพิษ สุชารัตน์ เกาะแก้ง

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาว พศ. สารทุกท่าน เดือนนี้เราจะ มาพูดถึงเรื่อง อาหารสุขภาพกันค่ะ ในโลกปัจจุบันนี้ อาหาร สุขภาพเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพมากขึ้น กิน อาหารคลีน กินผักผลไม้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่อาหารสุขภาพ บางชนิดที่เรานิยมกินกลับมีสารพิษเจือปนอยู่อันตรายแค่ไหน จะกินอย่างไรให้ปลอดภัย และได้ประโยชน์ มีข้อมูลมาฝาก ค่ะ 1. มะเขือเทศ มะเขือเทศอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มีสารอาหาร หลายชนิ ด เช่ น ผลให้ วิ ต ามิ น เอ โพแทสเซี ย ม ฟอสฟอรั ส แมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิด และสารอาหารที่ เป็นพระเอกในมะเขือเทศคือไลโคปี น ช่ว ยลดอัตราการเกิด โรคหั ว ใจ โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรคกระดูก พรุ น และ ภาวการณ์เป็นหมันในชาย การกินมะเขือเทศที่ปรุงสุกโดยใช้ ความร้อนจะได้คุณค่าสารอาหารมากกว่าการกินมะเขือเทศ สดๆ ถึง 4 เท่า เนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะมี ปริ ม าณสารไลโคปี น (Lycopene) ซึ่ง เป็ น สารแอนติอ อกซิ แดนต์มากขึ้น พิษที่พบในมะเขือเทศอยู่ในส่วนของก้านและผลของ มะเขือ เทศดิ บ โดยจะพบสารพิษ ในกลุ่ ม Steroidal Alkaloids ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายที่พบได้ในบุหรี่และกัญชา เมื่อ ร่างกายได้รับสารพิษนี้จะทาให้มีอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง และ เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้ ควรหลีกเลี่ยงการกินมะเขือเทศดิบ และควรดึงก้าน มะเขือเทศออกก่อนกินทุกครั้ง 2. เชอร์รี่ เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีไขมันและแคลอรีต่า อุดมไปด้วย โซเดีย ม โพแทสเซี ย ม ไฟเบอร์ วิ ตามิ น ซี และวิ ต ามิ น บี ปริ ม าณสู ง จึ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น โรคเลื อ ดออกตามไรฟั น เพิ่ ม ปริมาณสารแอนติออกซิแดนต์ในร่างกาย และทาให้ความดัน โลหิตเป็นปกติ พิษที่พบในเชอร์รี่คือสาร สารไฮโดรเจนไซยาไนด์อยู่ ในเมล็ ด เวลาที่เราบดเคี้ย วผลเล็ กๆ ของเชอร์รี่ พร้อมกับ 6 |BLPD NEWSLETTER

เมล็ดจะทาให้ร่างกายได้รับสารไฮโดรเจนไซยาไนด์เข้าไปด้วย ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย ทาให้มีอาการปวดศีรษะและอาเจียนได้ ควรหลีกเลี่ยงการกินเมล็ดเชอร์รี่ 3.แอ๊ปเปิ้ล แอ๊ปเปิ้ลเป็นผลไม้ยอดนิยมที่มีรสอร่อยและได้ชื่อว่ามี ประโยชน์ต่อสุขภาพมาก เพราะมีสารเพกทินที่เป็นประโยชน์ ต่อลาไส้ ช่วยในการขับถ่าย ลดคลอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยง ในการเกิดมะเร็ง และช่วยชะลอวัยได้ซึ่งสาวๆๆ จะชอบมาก พิ ษ ที่ พ บ ใ น แ อ๊ ป เ ปิ้ ล คื อ ก ร ด ไ ซ ย า โ น จี นิ ก (Cyanogenic acids) อยู่ใ นเม็ด ของแอ๊ ปเปิ้ล ซึ่งจะสลายตั ว เกิดเป็นสารพิษไซยาไนด์ ฉะนั้น เมื่อเราเคี้ยวเมล็ดแอ๊ปเปิ้ล เข้าไป ร่างกายจึงได้รับพิษจากไซยาไนด์อ่อนๆ ซึ่งทาให้รู้สึก ปวดหรือเวียนศีรษะได้ ....โห้ใครจะไปรู้ว่ำว่าผักผลไม้ที่มีประโยชน์จะแฝงไป ด้วยพิษที่ร้ายแรงอาจถึงชีวิตได้แต่ในความโชคร้ายยังมีความ โชคดี ค่ ะ ถ้ า เรารั บประทานถู ก วิ ธี ตามความเหมาะสมกั บ ความต้องการของร่างกายก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ เหมือนกัน ......หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับชาว พศ. สารทุกท่านไม่มากก็น้อย แล้วเราจะกลับมาแบ่งปันความรู้กัน ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ

ที่มำ : https://www.youtube.com/watch?v=urAa0U-Tq_8 ที่มำ : https://pixabay.com/en/cherry-red-fruit-sweetmature-764153 ที่มำ : https:// fidesomnium.wordpress.com/2017/02/10/3o-encontrocatequese/ ที่มำ : http://www.chivitchiva.com/281

ปี ที่ 9 ฉ บั บ ที่ 9 9

เ ดื อ น กั น ย ำ ย น 2 5 6 0

Blpd Newsletter Volume 99, September 2017  

Blpd Newsletter Volume 99, September 2017 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service

Blpd Newsletter Volume 99, September 2017  

Blpd Newsletter Volume 99, September 2017 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service

Advertisement