Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 เดือน สิงหำคม 2558

Science update โปรตีน PDE4B กับ แนวโน้มกำรรักษำโรคอัลไซเมอร์ Question

ถำม-ตอบ พศ. สำร ประจำเดือน สิงหำคม 2558

BLPD Article

ออกกำลังกำยด้วยกำรปั่นจักรยำน....เพื่อสุขภำพ

แนะนำหลักสูตร

กำรจัดกำรเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025

BLPD Corner

กำรแปลงข้อควำมภำษำอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ ใหญ่ในกำรทำงำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เปิดประตูสู่อำเซียน คำถำมน่ำสนใจก่อนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดีคะ่

สมาชิกชาวพศ.สารทุกทาน ่

สวัสดีค่ะ สมาชิก Blpd newsletter ทุกท่าน ในเดือนสิงหาคมนี้เราทุกคนก็ได้แสดงความรักต่อแม่ และมี ความสุขกันทั่วหน้า ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการสร้างความรักความผูกพันของสถาบันครอบครัว ที่มีความสาคัญต่อการ สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในระดับประเทศต่อไป ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งจาเป็นใน การพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน สานักฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศ โดยการให้บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากรทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ซึ่งเราได้ดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการให้บริการฝึกอบรม และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงความรู้โดยการให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ ท่านใดสนใจรายละเอียดการฝึกอบรม หรือเกร็ดความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สามารถติดตามได้จาก e-newsletter ฉบับนี้ได้เลยค่ะ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น C006

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

2-3 ก.ย. 58

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460, 094 336 3455 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8


BLPD Article : ออกกำลังกำยด้วยกำรปั่นจักรยำน....เพื่อสุขภาพ เรียบเรียงโดย วิจิตรา พลเยี่ยม

ปัจจุบันคนกำลังหันมำใส่ใจในกำรรับประทำน อำหำรสุขภำพ กำรออกกำลังกำยกันมำกขึ้น ซึ่งกำร ออกกำลังกำรโดยจักรยำนเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่ได้รับ ควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยจำกคนทุกเพศทุกวัย เรียก ได้ว่ำเป็นแฟชั่นกำรปั่ นที่อินเทรนด์อยู่มำกเลยทีเดียว เพรำะกำรปั่ น จั ก รยำนได้ ทั้ ง ควำมสนุ ก สำนำน ได้ สังคม และยังได้ออกกำลังกำยอีกด้วย จักรยำนถือว่ำ เป็น พำหนะที่ เ หมำะในยุคนี้ เพรำะมี คุณ สมบัติ 3ส. คือ สะดวก สิ้นเปลืองน้อย และสุขภำพดี โดยในที่นี้ จะแนะนำให้รู้จักกับจักรยำนที่เป็นที่นิยม 2 ชนิด คือ จั ก รยำนเสื อ ภู เ ขำ และ จั ก รยำนเสื อ หมอบ ซึ่ ง มี ลักษณะและประโยชน์ที่แตกต่ำงกันออกไป

จักรยานเสือหมอบ กำรปั่ น จั ก รยำนประเภทเสื อ หมอบพวกนี้ ใ ช้ ร ะยะ ทำงไกลและต้องซ้อมหนั ก วันหนึ่งๆ ประมำณ 3-5 ชั่วโมง แต่จะมีปัญหำก็ตรงเรื่องของอำนซึ่งมีลักษณะ เรียวเล็ก ถ้ำปั่นระยะทำงไกลๆ จะเกิดกำรเสียดสี แต่ ปัจจุบันมีอำนที่ผลิตออกมำชนิดพิเศษซึ่งมีร่องบำกตรง กลำงอำนตำมแนวยำว ซึ่งผู้ปั่น จัก รยำนประเภทนี้ ก็ เริ่มนำมำใช้กันมำกขึ้น

จักรยานเสือภูเขา จักรยำนเสือภูเขำถือว่ำกำลังเป็นที่นิยมมำก เพรำะเป็น จัก รยำนที่ ใ ช้ใ นกำรพจญภัย ให้ค วำมสนุ ก สนำน มี ประโยชน์ทั้งทำงร่ำยกำยและจิตใจ แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็ อ ำจมี อั น ตรำยได้ ถ้ ำ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถล้ ม หำกไม่ รุ น แรงก็ แ ค่ ถ ลอก แต่ ถ้ ำ รุ น แรงหน่ อ ยก็ อ ำจมี กระดู ก หั ก ได้ บ้ ำ ง จั ก รยำนเสื อ ภู เ ขำจะต่ ำ งจำก จัก รยำนท่ อ งเที่ ยวทั่ วไปคือ พื้น ที่ ที่ ใ ช้ขับ ขี่มัก จะเป็น พื้นที่ลำดชัน กำรมีพลังงำนกล้ำมเนื้อที่แข็งแรงจะช่วย ให้ใช้จักยำนพวกนี้ได้ดีกว่ำ

วิธีการปั่นจักรยานลดความอ้วน อบอุ่นร่างกาย ปรับที่นั่งให้สูงพอที่จะเหยียดขำเวลำปั่นได้ เมื่อวำงเท้ำ บนแป้ น ขนำนกั บ พื้ น หั ว เข่ ำ จะต้ อ งท ำมุ ม 10-15 องศำ ถ้ำที่นั่งอยู่ต่ำเกินไปจะทำให้รู้สึกเหนื่อยมำกขึ้น และทำให้หัวเข่ำต้องออกแรงมำกกว่ำปกติ แต่ถ้ำสูง เกิ น ไปท ำให้ ต้อ งเคลื่อ นไหวส่ วนอุ้ งเชิง กรำน ทำให้ หลังส่วนล่ำงต้องรับน้ำหนักมำก ความเร็วและแรง ถ้ำคุณยังไม่ชิน ให้เริ่มจำกกำรปั่นแบบธรรมดำในที่ รำบ ที่ควำมเร็ว 60 รอบต่อนำที (1 รอบต่อวินำที) นำน 10 นำที จำกนั้นเริ่มปรับในที่ชันมำกขึ้น ปั่น 10 นำที แล้วสลับกลับไปที่แบบธรรมดำอีก 10 นำที ทำแบบนี้อำทิตย์ละ 3 ครั้ง 3 วัน เป็นเวลำ 3 อำทิตย์ ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมถัดไป อ่ำนต่อหน้ำที่ 4

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8

| 3


ออกกำลังกำยด้วยกำรปั่นจักรยำน....เพื่อสุขภาพ (ต่อจำกหน้ำที่ 2) เมื่อเริ่มชานาญมาก แนะน ำให้ เริ่ม ปั่ น 80-90 รอบต่อ นำที โดยทำสลั บ แบบธรรมดำ 15 นำที และแบบชัน 15 นำที และ แบบธรรมดำ 15 นำที ท ำ 3-4 ครั้ ง ต่ อ อำทิ ต ย์ อย่ ำ งน้ อ ย 3 อำทิ ต ย์ ก่อ นที่ จ ะเข้ ำ โปรแกรมที่ สู ง ขึ้ น ต่อไป หลังจำกชินกับระดับต่ำงๆ ขี่จักรยานแค่ไหนดี ถ้ ำ ขี่ จั ก ร ย ำ น บ น ท ำ ง ร ำ บ ด้ ว ย ควำมเร็ ว น้ อ ยกว่ ำ 20 กม./ชม. อย่ ำ งนี้ เ รำถื อ ว่ ำ ช้ ำ ไป จะไม่ เ กิ ด สภำพแอโรบิคที่ต้องกำร อย่ำลืมว่ำกำรขี่จักรยำนเป็น กำรออกก ำลั ง โดยที่ ตั ว จั ก รยำนมี ส่ ว นช่ ว ยให้ เ พิ่ ม ประสิทธิภำพมำกขึ้น ถ้ำขี่ช้ำๆ ประโยชน์ต่อหัวใจก็ไม่มี หรือมีก็น้อย แต่ผู้รู้กล่ำวได้ว่ำ ถ้ำขี่จักรยำนด้วยขนำดควำมเร็วกว่ำ 30-32 กม./ชม. ก็จะเทียบได้เท่ำกับกำรวิ่งควำมเร็ว ประมำณ 3 นำทีเศษต่อกิโลเมตร (อันนี้เป็นกำรวิ่งที่ เร็วมำกสำหรับนักวิ่งส่วนใหญ่ในบ้ำนเรำ) ซึ่งน้อยคน นักที่จะทำได้

ระยะเวลาในการปั่นจักรยาน ครั้งละไม่ต่ำกว่ำ 40 นำที 3 – 4 วันต่อสัปดำห์ค่ะ กำรขี่จัก รยำนโดยเฉลี่ยจะใช้พลังงำนประมำณ 300 แคลอรี/ชม. ซึ่งกำรใช้พลังงำนขนำดนี้ถ้ำทำสม่ำเสมอก็ จะสำมำรถลดควำมอ้วนได้อีกด้วยค่ะ วิธีการขี่จักรยานให้ถูกต้อง พวกขี่จักรยำนใหม่ๆ มักเข้ำใจผิดและพยำยำมใช้เกียร์ สูงโดยไม่พิจำรณำว่ำทำงจะเป็น อย่ำงไร ซึ่งที่ถูกแล้ว ควรเลือ กเกียร์ต่ำไว้ก่อ น และถีบ ให้วิ่งไปเรื่อ ยๆอย่ำง รำบเรี ย บ โดยถี บ ซอยขำด้ ว ยควำมถี่ ป ระมำณ 70 รอบต่อ นำที พยำยำมถีบให้ขำซอยคงที่ขนำดนี้ ถ้ำมี ทำงขึ้นเนินหรือลงเนินหรือมีลมต้ำน ก็ค่อยสับเกียร์ต่ำ เกียร์สูงตำมไปอีกที คือ พยำยำมปรับกำรซอยให้คงที่ อย่ำงที่ว่ำไว้ ซึ่งรอบซอยขำคงที่ขนำดนี้ นั กจัก รยำน ฝรั่งเขำเรียกว่ำ ‘เคเดนซ์’ หรือ cadence แปลตรงตัว ว่ำ จังหวะเคำะตอนเล่นดนตรี ในที่นี้คงหมำยถึงกำร ทำอะไรให้เป็นจังหวะคงที่ เอำเป็นว่ำพยำยำมซอยขำ ให้คงที่ด้วยควำมถี่ประมำณ 70 รอบต่อนำทีที่ว่ำนี้ก็ แล้วกัน โดยตอนเริ่มใหม่ๆ ปั่นไปสัก 20 นำทีก็พอ แล้วพักจน ชีพจรกลับมำเป็นปกติ แล้วก็เริ่มซอยขำใหม่ต่ออีกจน คุณรู้สึกเหนื่อยแบบสบำยๆ คือเหนื่อย แต่ไม่ใช่เหนื่อย จนเดินไม่ได้ หัวใจแทบจะเต้นออกมำนอกอก หล่นไป กองกับพื้น จนเกือบถูกจักรยำนที่ขี่อยู่ทับเอำ อย่ำงนี้ใช้ ไม่ได้ มันเหนื่อยเกินไป เอำแค่เหนื่อยไม่มำกก็เป็นพอ

โดยสรุ ป เรำจึ ง ควรถี บ จั ก รยำนอยู่ ใ นช่ ว งควำมเร็ ว ประมำณ 25 ถึง 28 กม./ชม. จึ งจะได้ออกแรงสม กับที่ตั้งใจมำออกกำลังกัน ควำมเร็วที่พูดถึงในตอนนี้ เป็ น ควำมเร็ ว เฉลี่ ย ที่ ฝ รั่ ง เขำท ำได้ กั น แต่ ค นไทยเรำ โดยเฉพำะคนที่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกก ำลั ง มำนำน ก็ อ ย่ ำ ได้ เผลอไผลยึดข้อมูลนี้ เป็ นบรรทั ดฐำนในกำรฝึก เป็นอั น ขำด ทำงที่ดีควรจะลองขี่ไปลองจับชีพจรไป ก็จะรู้ได้ว่ำ แค่ไ หนจึ งจะได้ 75-80% ของอั ตรำหัวใจเต้น สูงสุ ด https://bicycletr.wordpress.com http://www.lovefitt.com/exercise ของตัวเอง ดังได้กล่ำวไว้แล้วในตอนต้นๆ http://www.thairath.co.th/ http://www.ss.mahidol.ac.th/ http://www.chulapd.org/

4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8


BLPD Corner: กำรแปลงข้อควำมภำษำอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ในกำรทำงำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียบเรียงโดย ลัดดำวัลย์ เยียดยัด

ในการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การคัดลอกข้อความ ภาษาอังกฤษจากที่อื่นที่ไม่ได้มีรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ตามรูปแบบที่ต้องการ หรือพิมพ์ข้อความ ไปเยอะแล้วแต่ไม่ได้กาหนดตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ตั้งแต่แรก และต้องการแปลงข้อความดังกล่าวโดยไม่อยาก เสียเวลาในการพิมพ์ข้อความขึ้นมาใหม่ ในโปแกรม MS Word และ MS Excel มีเครื่องมือที่ช่วยในการแปลงข้อความ ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่ต้องการได้ ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีรูปแบบวิธีการใช้งานดังนี้ MS Word ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในแถบเมนู ดังนี้ คลิกคลุมข้อความภาษาอังกฤษที่ต้องการให้แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ในที่นี้ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ไปที่แท็บ Home เลือก กดปุ่ม (Change Case ) เลือกเมนูย่อย UPPERCASE* ดังภาพที่ 1

จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2

ตัวเลือกอื่น Sentence case. ตัวอักษรแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรอื่นทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก lowercase ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก UPPERCASE ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Capitalize Each Word ตัวอักษรแรกของแต่ละคาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรอื่นทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก tOGGLE cASE เปลี่ยนมุมมองตัวพิมพ์ระหว่างสองมุมมอง เช่น เปลี่ยนตัวอักษรในแต่ละคาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นตัวอักษรแรกที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก อ่ำนต่อหน้ำที่ 9

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8 | 5


Science Update: โปรตีน PDE4B กับ แนวโน้มการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เรียบเรียงโดย จุฑามาศ ภูมิภาค

phosphodiesterase-4B หรือ PDE4B เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีผลการวิจัยพบว่า โปรตีนชนิดนี้ที่ทาให้หนูฉลาดขึ้น โดย นักวิทยาศาสตร์ชาวโคลัมเบียร์ ที่ชื่อ Alexander McGirr จาก University of British ได้ศึกษาผลของ PDE4B กับหนู พบว่า PDE4B ทาให้หนูมีพฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น โดย McGirr ได้ลองเปรียบเทียบระหว่างหนูที่ได้รับ PDE4B กับหนูปกติ และได้นาหนูทั้ง2 ตัว ย้ายที่อยู่ใหม่ พบว่า หนูที่ได้รับ PDE4B มีการเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เร็วกว่าหนูปกติ และยัง พบอีกว่าหนูที่ได้รับPDE4B ยังใช้เวลาในการสารวจพื้นที่และจุดอันตรายได้เร็วกว่าหนูปกติ แต่หนูที่ได้รับPDE4B ไม่ตอบสนองต่อกลิ่น ของแมวหรือไม่กลัวแมว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อหนูได้ การค้นพบในครั้งนี้พบว่า phosphodiesterase-4B หรือ PDE4B อาจมีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ในอนาคต และ PDE4B อาจมีผลต่อส่วนอื่นๆ ในสมอง เนื่องจากโปรตีนจะเกี่ยวข้องกับการทางานของระบบหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันของร่าย กาย จึงต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบและข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมอีกหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อนามาซึ่งประโยชน์ต่อมวล มนุษยชาติในอนาคต อ้างอิง http://www.hsi.org/world/europe/news/releases/2014/05/alzheimers-langley-drug-discovery-today-052114.html https://www.sciencenews.org/article/altered-protein-makes-mice-smarter?tgt=nr

6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8


Q & A : มำตรวิทยำเกี่ยวข้องกับอะไร และควรมีกำรจัดกำรเครื่องมือวัดตำมระบบ ISO/IEC 17025 อย่ำงไร เรียบเรียงโดย นพเก้า เอกอุ่น

ตอบ มาตรวิทยา ครอบคลุมถึง วิธีการวัด (Measurement method) เครื่องมือวัด (Equipment) ความคลาดเคลื่อนของ การวัด (Error) ความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) การ สอบย้อนกลับได้สู่มาตรฐานสากล (Traceability) และการ เปรียบเทียบการวัด (comparability) กล่าวถึงความเชื่อมโยงและการจัดการเครื่องมือวัดกับ ระบบ ISO/IEC 17025 นั้นจะอยู่ในข้อกาหนดข้อ 5.5 ดังนี้ 5.5.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีเครื่องมือในการวัด การ ทดสอบ และสอบเทียบ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ใน กรณีที่ห้องปฏิบัติการจาเป็นใช้เครื่องมือวัดนอกเหนือการ ควบคุมของห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าเครื่องมือนั้นเป็นไปตาม ข้อกาหนดตามมาตรฐาน กล่าวคือ มีเครื่องมือที่พร้อมและ ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการสอบเทียบอย่างเพียงพอ 5.5.2 เครื่องมือวัดและซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการทดสอบ สอบ เทียบ ต้องสามารถให้ความถูกต้องตามที่ต้องการ เป็นไปตาม เกณฑ์กาหนดที่เกี่ยวข้องในการทดสอบและสอบเทียบ ต้อง จัดทาโปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อสอบเทียบและ ตรวจสอบก่อนนาไปใช้งาน

เก็บ วันที่ของผลสอบเทียบ การปรับแต่ง เกณฑ์การยอมรับ และกาหนดการสอบเทียบครั้งต่อไป แผนการซ่อมบารุงและ ประวัติการซ่อมบารุง ประวัติความชารุดเสียหาย ข้อบกพร่อง การดัดแปลงหรือการซ่อมแซม 5.5.6 ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ ปฏิบัติต่อเครื่องมือให้ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดยัง ทางานได้ถูกต้อง และเพื่อป้องกันเครื่องมือวัดจากการทางานที่ ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ จัดทาวิธีดาเนินการในการปฏิบัติต่อ เครื่องมือให้ปลอดภัย รวมถึงการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ การใช้ และแผนการบารุงรักษา 5.5.7 เครื่องมือวัดที่ถูกใช้งานเกินกาลังหรือใช้งานผิดวิธีหรือ ออกนอกขีดจากัดที่กาหนด ต้องแยกออกหรือต้องมีการติดป้าย ที่ชัดเจนจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้สามารถทางานได้อย่าง ถูกต้อง กล่าวคือเครื่องมือที่มีปัญหาต้องถูกนาออกจากพื้นที่ใช้ งานหรือติดป้ายห้ามใช้ และมีการทวนสอบก่อนนากลับมาใช้ งาน

5.5.8 เครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบต้องติดป้ายแสดงรหัส หรือการบ่งชี้อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อแสดงสถานะรวมทั้งวันที่ 5.5.3 เครื่องมือถูกใช้งานโดยบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ ได้รับการสอบเทียบครั้งล่าสุดและวันสอบเทียบครั้งต่อไป และได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการใช้เครื่องมือนั้น 5.5.9 ในกรณีที่เครื่องมือได้มีการเคลื่อนย้ายออกไปอยู่ คู่มือใช้งานและคู่มือบารุงรักษาต้องทันสมัยเสมอ นอกเหนือการควบคุม ก่อนนาเครื่องมือกลับมาใช้งาน ต้อง 5.5.4 เครื่องมือวัดแต่ละเครื่องและซอฟท์แวร์ที่ใช้งานต้องมี แน่ใจว่าการทางานและการสอบเทียบเครื่องมือนั้นเป็นที่พอใจ การบ่งชี้เฉพาะที่สามารถทาได้ 5.5.10 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน 5.5.5 ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละเครื่อง (Intermediate Check) เพื่อให้มั่นใจในสถานะสอบเทียบ เครื่องมือนั้น ต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ และซอฟท์แวร์ที่มีความสาคัญต่อการทดสอบ กล่าวคือต้อง จัดทาประวัติเครื่องมือวัดแต่ละเครื่อง ประกอบด้วย ข้อมูลการ 5.5.11 Correction factors ต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย บ่งชี้เฉพาะ ชื่อผู้ผลิต ชนิดเครื่อง หมายเลขลาดับ หรือการบ่งชี้ 5.5.12 มีการป้องกันการถูกปรับแต่ง กล่าวคือเครื่องมือที่ได้รับ อื่นๆ บันทึกการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ สถาน การสอบเทียบแล้วจะต้องมีการป้องกันจากการถูกปรับแต่ง ที่ตั้งปัจจุบัน เอกสารแนะนาของผู้ผลิต (ถ้ามี) หรืออ้างสถานที่ BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8

| 7


เปิดประตูสู่อาเซียน : คาถามน่าสนใจก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เรียบเรียงโดย ดลยา สุขปิติ

1. อาเซียนกับสหภาพยุโรป ต่างกันอย่างไร? อาเซียนไม่เหมือนสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นตลาดเดียวที่มีการเคลื่อนย้าย บุคคล สินค้า การบริการ และทุนอย่างเสรีและไร้พรมแดน รวมทั้งมีนโยบายร่วมกันในบางเรื่อง อาทิ การค้าระหว่างประเทศ ศุลกากร การใช้เงินสกุลร่วม (เงินยูโร ซึ่งปัจจุบันใช้ใน 17 ประเทศ จาก 27 ประเทศ) และใช้หลักการตัดสินใจแบบเสียงข้างมาก ในขณะที่ประชาคมอาเซียนเป็นความร่วมมือ ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในเรื่องต่างๆ โดยใช้หลักฉันทามติและจะไม่ก้าว ก่ายกิจการภายในซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังไม่มีนโยบายการใช้เงินสกุลเดียวกัน 2. เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ประชาชนในอาเซียนจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดย ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางหรือวีซ่าจริง หรือ? ปัจจุบันสมาชิกในประชาคมอาเซียน อาจได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้ ไม่เกิน ระยะเวลาที่แต่ละประเทศกาหนดไว้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดจากสถานทูตของแต่ละประเทศ 3. เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ? ไม่จริง การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ได้เป็นการเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานอย่างเสรี โดยยัง ต้องทาตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตามที่ทางการไทยกาหนด รวมถึงการขึ้นทะเบียนในกรอบ อาเซียน มีเพียงการเคลื่อนย้ายบุคคลวิชำชีพ 8 สำขำ (แพทย์ ทันตแพทย์ พยำบำล วิศวกร สถำปนิก บัญชี นักสำรวจ และกำรบริกำรท่องเที่ยว) เท่ำนั้น แต่บุคคลในวิชาชีพเหล่านี้ก็ยังต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของไทย 4. เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่? สวัสดิการเหล่านี้ รัฐบาลไทยให้เฉพาะประชาชนไทยที่มีสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้าง เสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชนชาวไทยและไม่ได้เป็นข้อตกลงของอาเซียนที่ต้องทา หรือใช้ด้วยกันทุกประเทศ สิ่งที่รัฐบาลไทย กาลังจะดาเนินการร่วมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ คือ การหาข้อมูลเปรียบเทียบว่าแต่ละประเทศให้ความช่วยเหลือ หรือมีระบบสวัสดิการสังคมให้ประชาชนอย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่ เหมาะสม มีระดับมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่สุด 5. เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว สินค้าเกษตรไทยจะถูกแย่งตลาดจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่? การเป็นประชาคมอาเซียนไม่เกี่ยวกับตลาดส่งออกไปนอกอาเซียน การขจัดหรือลดภาษีสินค้าต่างๆ ในกรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้กับการส่งออกไปในประเทศอาเซียนด้วยกันเท่านั้น สาหรับตลาดนอกภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา ยังคงเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ หรือข้อตกลงที่ไทยมีกับประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ดี เกษตรกรไทยก็ควร รักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาตลาดและฐานลูกค้าในประเทศเหล่านี้ อ้างอิงข้อมูลและภาพ http://service.nso.go.th htto://www.mfa.go.th/asean 8 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8


แนะนำหลักสูตร : หลักสูตร กำรจัดกำรเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 เรียบเรียงโดย

นวพร เลิศธาราธัด

เครื่องมือวัด ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญทาให้การดาเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประสบความสาเร็จ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของการจัดการเครื่องมือ วัดในระบบ ISO/IEC 17025 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกาหนด ในมาตรฐานดังกล่าว สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้พัฒนา หลักสูตร “การจัดการเครื่องมือวัดในระบบ ISO/IEC 17025” ขึ้น โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง การจัดการ เครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 ในข้อกาหนดด้านเทคนิค ข้อ 5.5 และ 5.6 การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตีความ ใบรายงานผลสอบเทียบและการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารฝึกอบรมลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ http://blpd.dss.go.th

กำรแปลงข้อควำมภำษำอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ (ต่อจำกหน้ำที่ 5) MS Excel สาหรับในโปรแกรม MS Excel นั้นจะใช้ฟังก์ชั่น UPPER สาหรับแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ LOWER สาหรับแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก และ PROPER สาหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคาเป็นตัวใหญ่ ซึ่ง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ รูปแบบ UPPER(Text*) LOWER(Text*) PROPER(Text*) *Text หมายถึง ข้อความ หรืออ้างอิงถึงเซลล์ที่ต้องการใช้ฟังก์ชั่น

ตัวอย่ำงกำรใช้งำน Data Britney Spears Taylor Swift avril lavigne

Use Function BRITNEY SPEARS BRITNEY SPEARS taylor swift taylor swift Avril Lavigne Avril Lavigne

Description =UPPER(B2) =UPPER("Britney Spears") =LOWER(B3) =LOWER("Taylor Swift") =PROPER(B5) =PROPER("avril lavigne")

ที่มา : https:/support.office.com BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 8 0 เ ดื อ น สิ ง ห ำ ค ม 2 5 5 8

| 9


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 80,August 2015  

Blpd Newsletter Volume 80,August 2015 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service