Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 เดือน กรกฎำคม 2559

Science update : 7 สิ่งมหัศจรรย์ “ไลโคปีน” ช่วยต้าน โรคร้าย แนะนำหลักสูตร : ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน การจัดการสารเคมี บรรยายภาคภาษาอังกฤษ เปิดประตูสู่อำเซียน : LABORATORY SAFETY INTRODUCTION TRAINING FOR ASEAN TRAINEES

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


แผนฝึกอบรมปีงบประมำณ 2560 พศ. ได้จัดทาแผนฝึกอบรม ปีงบประมำณ 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมกับทางสานักฯ เตรียมตัว สมัครฝึกอบรมทางระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สานัก >>> http://blpd.dss.go.th แล้วคลิก เลือกไอคอน >>> สมัครฝึกอบรมออนไลน์ ทางด้านขวามือนะครับ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 เป็นต้น ไป ครับ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น C006 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Eng program Designing and Remodeling for Safer Chemical Laboratories

9-10 สิงหาคม 2559 30 สิงหาคม 2559

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 9 1

เ ดื อ น

กรกฎำคม 2559


Science update : 7 สิ่งมหัศจรรย์ “ไลโคปีน” ช่วยต้ำนโรคร้ำย สุชำรัตน์ เกำะแก้ง

สวัสดีค่ะ ชาว พศ.สารทุกท่านบทความนี้เราจะมาเจาะลึก ไลโคปีน กันนะค่ะว่า ไลโคปีน (Lycopene) ที่หลายคน รู้จักกันบ้างแล้วโดยเฉพาะผู้ที่รักและใส่ใจในสุขภาพ แต่บางคนก็อาจยังไม่รู้ว่าเจ้าไลโคปีนนี้คืออะไร แล้วมันดีต่อสุขภาพของ เราอย่างไร วันนี้เราจะมาทาความรู้จักกับเจ้าไลโคปีนนี้กัน… ไลโคปีน (Lycopene) คือ สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ละลายได้ดีในไขมัน เช่นเดียวกับเบต้าแคโรทีน ซึ่งจะอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีแดง ส้มและเหลือง จาพวกมะเขือ เทศ แตงโม ฝรั่งสีชมพู พิงค์เกรปฟรุต แครอท มะละกอ ฟักข้าว และในซอสมะเขือ เทศจะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสดถึง 2 เท่า เนื่องจากผ่านขั้นตอนการทา ให้ เข้มข้นขึ้นโดยอาศัยความร้อนและการบด เพราะโดยปกติไลโคปีนในมะเขือเทศสด จะ อยู่ในรูปแบบทรานส์ (Trans) หากผ่านกระบวนการความร้อนก็จะอยู่ในรูปซิส จะทา ให้ร่างกายสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้น แต่ต้องผ่านความร้อนที่ไม่สูงมากจนเกินไป เพราะหากถูกความร้อนนานเกินไปไลโคปีนก็จะสลายไป โครงสร้ำงทำงเคมีของไลโคปีน คราวนี้ มารู้จักความมหัศจรรย์ 7 อย่างของ “ไลโคปีน” กันว่าช่วยดูแลปกป้องสุขภาพร่างกายให้เราได้อย่างไรบ้าง 1. สกัดกั้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งแบบอยู่หมัดจากการศึกษาทางคลินิกในวารสารวิจัยมะเร็งปี 2542 พบว่า ผู้ชายร้อยละ 83 มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง เมื่อได้รับสาร “ไลโคปีน” ในเลือดสูงถึง 0.40 ไมโครกรัมต่อลิตร หรือเทียบเท่าการรับประทานผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากมะเชือเทศ เช่น สปาเก็ตตีซอสมะเขือเทศ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ทาการสารวจปริมาณ การบริโภคมะเขือเทศในอิตาลีตอนเหนือและตอนใต้ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งใน ระบบทางเดินอาหาร พบว่า กลุ่มคนของอิตาลีตอนใต้ที่ใช้มะเขือเทศกับน้ามัน มะกอกเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอาหาร มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดิน อาหารต่ากว่ากลุ่มคนของอิตาลีตอนเหนือ ส่วนใหญ่ซึ่งรับประทานแต่อาหารที่ทา จากเนย น้ามันหมูกับเนื้อสัตว์เป็นหลัก 2. สลายไขมัน ให้เส้นเลือดคล่องตัว งานวิจัยจากสาขาวิชาสารอาหารและระบาดวิทยา ภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า ไลโคปีน มีประสิทธิภาพในการระงับอนุมูลอิสระที่จะทาลายผนังเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุ นาไปสู่โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และนักวิจัยชาวฟินแลนด์ ได้รายงานผลการวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านประสาทวิทยา แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างระดับไลโคปีนในเลือดนาไปสู่การป้องกันเส้นเลือดอุดตันในสมอง โดยหลังการติดตาม กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นชายวัยกลางคน จานวน 1,000 คน เป็นเวลา 12 ปี พบว่า ชายที่มีระดับไลโคปีนในเลือดสูง มีส่วนสาคัญในการ ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทุกประเภท และป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตัน และลิ่มอุดตันได้มากถึง 59% อ่ำนต่อหน้ำที่ 4 BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 9 1

เ ดื อ น

กรกฎำคม 2559 | 3


science update 7 สิง่ มหัศจรรย์ “ไลโคปีน” ช่วยต้ำนโรคร้ำย (ต่อจำกหน้ำที่ 2) 3.ลดภาวะเครียดออกซิเดชัน ออกซิเจนเป็นก๊าซธรรมชาติที่มนุษย์ต้องใช้หายใจตั้งแต่ลืมตาดูโลก แต่การได้รับมาก เกินไป อาจส่งผลร้ายเช่นกัน โดยเฉพาะทารกแรกเกิด หากรับปริมาณออกซิเจนมากเกินไป จนกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดอนุมูล อิสระในชั่ววินาทีแรกของลมหายใจหรือ ภาวะเครียดออกซิเดชัน (Oxidative Stress) เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารก ดังนั้น ในระยะตั้งครรภ์คุณแม่ต้องเน้นรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไลโคปีน เช่น มะเขือเทศ ซึ่งจะส่งไลโคปีนจากแม่สู่ลูกใน ครรภ์ผ่านสายสะดือ และในน้านม 4. ช่วยวัยรุ่น “ไดเอ็ท” ช่วงวัยรุ่นร่างกายจะมีการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตเป็นจานวนมาก หนึ่งในนั้นคือเซลล์ ไขมันที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วน หากร่างกายมี “ไลโคปีน” ในเลือดเป็นจานวนมาก ก็เปรียบเสมือนการมีตัวช่วยจานวน มหาศาลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ไขมัน 5. บาลานซ์น้าตาลในร่างกายของวัยทางาน การบริโภคของคนไทยในปัจจุบันออกจะติดหวานกันอยู่ค่อนข้างมาก รวม ไปถึงการบริโภคน้าอัดลมที่เต็มไปด้วยน้าตาล และนาไปสู่โรคเบาหวานในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงป่วยเป็น โรคเบาหวานสูงถึง 6.9% ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การรับประทานมะเขือเทศที่มี “ไลโคปีน” มีประสิทธิภาพในการควบคุมและ ลดระดับน้าตาลในเลือด หรือป้องกันภาวะความไวต่ออินซูลิน นอกจากนี้ มะเขือเทศยังมี “กรดซิตริก” ที่ช่วยยับยั้งการดูดซึม น้าตาลกลูโคสที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของออกซิเจนที่เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้าตาล 6. ล้างเส้นเลือดให้สะอาดหมดจน คอเลสเตอรอลมีประโยชน์ในการเสริมสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย แต่ถ้ามีปริมาณ มากจนเกินไป โดยเฉพาะชนิดเลว อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย ซึ่ง “ไลโคปีน” ในมะเขือเทศมีประสิทธิภาพพิเศษที่ช่วยสกัด ปฏิกิริยาออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลไม่ดีที่อยู่ในผนังหลอดเลือด พร้อมช่วยลดคอเลสเตอรอลไม่ดีในกระแสเลือด และ ป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว 7. ป้องกันโรคความจาเสื่อมก่อนวัยชรา เห็นประโยชน์ของไลโคปีนแล้วรึยังค่ะว่า มหัศจรรย์ แค่ไหน ชาว พศ.สาร ท่านใดที่อ่านบทความเรียบร้อยแล้วรีบไป หาซื้อน้ามะเขือเทศมาดื่มกันนะคะ อ้ำงอิง

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133970 http://www.xn-12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net /%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84% E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99/

4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 9 1

เ ดื อ น

กรกฎำคม 2559


เปิดประตูสู่อำเซียน : LABORATORY SAFETY INTRODUCTION TRAINING FOR ASEAN TRAINEES ปวีณา เครือนิล

The staffs of the Bureau of Laboratory Personnel Development, Department of Science Service (BLPD-DSS) worked with the Center for ASEAN Food Contact Materials Testing to organize FCM Training 2016. The trainees were from Indonesia, Singapore, Myanmar, Vietnam, Philippines, and Thailand.

The Deputy Director General, Mrs. Umaporn Sukmoung, welcoming the ASEAN trainees in the FCM 2016 opening ceremony. In this training, the trainees would need to work in the DSS laboratories to learn the testing techniques of melamine, migrating from melamine wares. A professional scientist and trainer from BLPD-DSS, Dr.Paweena Kreunin, held a knowledge-exchanged session to introduce DSS laboratory safety, procedure for visitors’ access to laboratories, and the safety of handling of chemicals in melamine testing.

A BLPD-DSS trainer, Dr.Paweena Kreunin, holding a session on DSS Laboratory Safety Introduction. The key point of visitors’ access to DSS laboratories was to wear Personal Protective Equipment (PPE), as provided by DSS staff, and to follow all advices from DSS trainers and staffs, while working in the laboratory. The emergency response procedures and the safety practice requirements were informed to all trainees. The safety handling of chemicals such as melamine, acetonitrile, hydrochloric acid, and acetic acid glacial 100%, was discussed to ensure that the trainees were aware of the hazards and risks of using these chemicals. BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 9 1

เ ดื อ น

กรกฎำคม 2559 | 5


แนะนำหลักสูตร : ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมี ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม

พศ. สำร แนะนำหลักสูตร สิงหำคม 2559 หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการสารเคมี บรรยายภาคภาษาอังกฤษ ปัจจุบันสารเคมีมีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น รวมทั้งเป็นสิ่งที่กาหนดถึงความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ผลของการใช้สารเคมีมีทั้งผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ คือปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการควบคุมและการบริหารจัดการสารเคมีที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษ และเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและ จัดการสารเคมี จานวน 2 หลักสูตร ซึ่งจะดาเนินการจัดฝึกอบรมในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ ได้แก่ 

หลักสูตร “Standard for Personal Protective Equipment and the Effective Uses” (มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ) อบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2559 หลักสูตร “Internal Audits for Safety of Chemical Laboratory” (การตรวจติดตามการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี) อบรมวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://blpd.dss.go.th/eng/ หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-7449 หรือ 02-201-7435

6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 9 1

เ ดื อ น

กรกฎำคม 2559


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 91,JUly 2016  

Blpd Newsletter Volume 91,JUly 2016 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you