Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 106 เดือน มิถุนำยน 2561

BLPD Article : Aggregate Function ใน MS Excel Science Update : คิดค้นวิธีดื่มกำแฟรักษำเบำหวำนแทนกำรฉีด อินซูลิน BLPD Corner : AI กับมนุษย์ Thailand 4.0 in ASEAN : สังคมผูส้ ูงอำยุ แนะนำหลักสูตร : กำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน จำกกำรทำงำนใน ห้องปฏิบัติกำรเคมี Q&A : ไม่ได้เข้ำเรียน e-learning นำน ลืม username และ password เข้ำระบบทำยังไงดี

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยในปี 2561 ได้ขยายขอบข่ายสาขาการรับรอง “การควบคุมและจัดการสารเคมี” ซึ่งเป็นการพัฒนาการรับรองความสามารถบุคลากรด้านการควบคุม และจัดการสารเคมีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสามารถบุคลากร และ สร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าในอาชีพหากมีการแลกเปลี่ยนแรงงานทั้งในกลุ่มอาเซียนและตลาดโลกใน อนาคต กรมวิทยาศาสตร์บริการดาเนินการเปิดให้การรับรองสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีรอบที่ 1-2561 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดสินให้การรับรอง หากท่านพลาดการยื่นขอการรับรองครั้ง นี้ติดตามข้อมูลข่าวสารการขอรับรองได้ที่ http://pcst.dss.go.th/ ค่ะ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ Q004

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (CAB)

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460 E-mail : ppd_blpd@dss.go.th 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1

4-5 ก.ค. 61


BLPD Corner : AI กับมนุษย์ เกรียงไกร นำคะเกศ

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เกิดจาก AI คือเครื่องจักรซึ่งทางานโดยอาศัยปัญญาที่กระทา ความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างเครื่องจักรที่มีปัญญาแต่ โดยมนุษย์ เช่นหุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆ ที่เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ ไม่มีร่างกายแบบมนุษย์ มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ซึ่งแตกต่าง เพื่อใช้ในการยกของ AI คือคอมพิวเตอร์ที่ทางานที่มนุษย์ทาได้ จาก Natural Intelligence (NI) ที่พบในมนุษย์และสัตว์ ดีกว่าในขณะนั้น AI คืออะไร

3. การคิดอย่างมีเหตุผล (Think rationally)

AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือความฉลาดเสมือนที่สร้าง AI คือความสามารถในด้านสติปัญญาโดยใช้รูปแบบ ให้ กั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต เดิ ม ที AI เป็ น สาขาหนึ่ ง ของวิ ท ยาการ การค านวณ AI คือวิ ธี การคานวณที่ ส ามารถรั บรู้ ใช้เ หตุผ ล คอมพิวเตอร์ ต่อมาได้มีการรวมศาสตร์ด้านต่างๆ เช่นจิตวิทยา และกระทา เช่น ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคาตอบอย่าง ปรัชญาและชีววิทยา ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ มีเหตุผล การคิ ด การกระท า การให้ เ หตุ ผ ล การปรั บ ตั ว หรื อ การ 4. การกระทาอย่างมีเหตุผล (Act rationally) อนุมาน และการทางานของสมอง AI คื อ ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม ที่ มี Alan Turing ถื อ ได้ ว่ า เป็ น บิ ด าแห่ ง คอมพิ ว เตอร์ ความสามารถในการกระทา หรือระบบอัตโนมัติที่มีปัญญาคิด สมัยใหม่ เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ว่ า เครื่ อ งจั ก รมี ปั ญ ญาหรื อ เองได้ เช่นโปรแกรมเล่นหมากรุกที่ชนะคู่ต่อสู้ได้ AI เกี่ยวข้อง ความฉลาดในแบบของเครื่ อ งจั ก รนั้ น ๆ เขาได้ศึ ก ษาด้ า น กับพฤติกรรมที่แสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตรรกศาสตร์นาไปสู่การคิดค้นทฤษฎีการคานวณในรู ป แบบ ตัวอย่ำงของ AI ของเครื่องจั กรทัว ริ่ ง (Turing Machine) เมื่อปี ค.ศ. 1936 Watson คื อ AI ของบริ ษั ท International Busiโดยชี้ ว่ า เครื่ อ งจั ก รที่ รู้ จั ก ใช้ ก ารสลั บ ตั ว เลข 0 กั บ เลข 1 ness Machines หรื อ ที่ รู้ จั ก ในนาม IBM ที่ มี ค วามสามารถ สามารถเข้าใจการแก้ปัญหานิรนัยทางคณิตศาสตร์ได้ และเป็น ในการตอบค าถาม ชื่ อ Watson นี้ น ามาจากชื่ อ ประธาน รูปแบบของเครื่ องจักรที่เป็นแบบของการเขียนโปรแกรมใน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารคนแรกของบริ ษั ท IBM คื อ Thomas J. ปัจจุบัน และถูกนาไปใช้อธิบายความคิดมนุษย์ด้วย Watson ในปี ค.ศ. 2011 Watson สามารถเอาชนะมนุษ ย์ นิยำมของ AI มีหลากหลาย แต่สามารถจัดออกตาม ได้ในการตอบคาถามในรายการเกมโชว์ที่ชื่อว่า Jeopardy โดยชนะ Brad Rutter และ Ken Jennings ต่อมาในปี ค.ศ. ความต้องการของมนุษย์เป็น 4 กลุ่ม คือ 2013 Watson ยังได้รับการพัฒ นาให้ เป็นระบบปฏิบัติการ 1. การคิดเหมือนมนุษย์ (Think like Humans) เชิ ง พาณิ ช ย์ ร ะบบแรกที่ น ามาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากร AI คือเครื่องจักรที่มีปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริง สุ ข ภาพเพื่ อ รั ก ษาโรคมะเร็ ง ปอดที่ Memorial Sloan Ketคือกลไกที่เกี่ยวข้องกับความคิดของมนุษย์ เช่นการตัดสินใจ tering Cancer Center เมืองนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา การแก้ปัญหา การเรียนรู้ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ลักษณะ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ประกั น สุ ข ภาพ WellPoint และ Watson ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจจนถึงปัจจุบันนี้ ความคิดของมนุษย์ซึ่งมีความซับซ้อนมาก 2. กระทาเหมือนมนุษย์ (Act like humans) BLPD NEWSLETTER

อ่ำนต่อหน้ำที่ 4 ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1 | 3


AI กับมนุษย์ (ต่อจำกหน้ำ 3) อี ก ตั ว อ ย่ า ง ห นึ่ ง คื อ AI ที่ ชื่ อ ว่ า “AlphaGo” สามารถเอาชนะมนุ ษย์ ในการแข่งหมากล้อมได้ โดยบริษัท Google ได้พัฒนา AI สาหรับเล่นหมากล้อมด้วยแนวคิดการ ทาเครือข่ายขึ้นมาสองชุดจากการเรียนรู้ข้อมูลนับล้านข้อมูล โดยชุดแรกสาหรับการทานายการเล่นตาถัดไปของฝ่ายตรง ข้าม และอีก ชุดหนึ่ ง ประเมิน ความได้เ ปรี ย บเสี ย เปรีย บใน ปัจจุบัน จึงทาให้ AlphaGo สามารถเอาชนะ Fan Hui ผู้เล่น มืออาชีพที่เป็นแชมป์ 3 สมัยในยุโรปด้วยคะแนน 5-0 และ นับเป็นครั้งแรกที่ AlphaGo สามารถเอาชนะผู้เล่นหมากล้อม มืออาชีพได้

เท่ า นั้ น แต่ AI คื อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ บบเครื่ อ งจั ก ร (Machine Learning) ซึ่ ง อ า ศั ย ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ค ว า ม ผิดพลาดและแก้ไขความผิดพลาดนั้นด้วย ต่อมามีผู้กังวลว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์ซึ่งในความ เป็นจริงแล้ ว AI ทาหน้าที่เฉพาะอย่างเท่านั้น ไม่จาเป็นว่ า AI จะต้ อ งมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ มนุ ษ ย์ ในเมื่ อ AI เป็ น เครื่องจักรที่ทาหน้าที่ของมันได้เองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคาสั่ ง จากมนุษย์ ก็ไ ม่จาเป็นต้ องคาดหวังว่ า AI ต้ องล้าหน้ ากว่ า มนุษย์ ดัง นั้นจึ งถือ ได้ว่า AI เป็นเครื่อ งมือประเภทหนึ่งซึ่ ง แม้ ว่ าจะฉลาดและทางานได้ดี ก ว่า มนุ ษย์ แต่ มั นก็ ยั งทาได้ เพี ย งหน้ า ที่ใ ดหน้า ที่ ห นึ่ง ตามเป้ า หมายเท่ า นั้ นซึ่ ง ต่ างจาก มนุษย์โดยสิ้นเชิง

ทุกวันนี้คาว่า AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจาวันจนเกิด ความคุ้ น ชิ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หลายยี่ ห้ อ ได้ ป ระดิ ษ ฐ์ เทคโนโลยี AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ในเรื่องของ การถ่ายรูป เทคโนโลยีนี้ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้ ทาให้ได้ ภาพที่คมชัดเป็นธรรมชาติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปปรับอะไรให้ ยุ่ ง ยาก นอกจากนี้ ยั ง ใช้ AI ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล รั ก ษา ความเป็นส่วนตัว ประหยัดพลังงาน และจัดการการใช้งาน โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้งาน

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ปัญญาประดิษฐ์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/ wiki/ปัญญาประดิษฐ์ [5 มิ.ย.61] 2. ปัญญาประดิษฐ์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http:// www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/ evolution/ AI_what.html [5 มิ.ย.61] 3. ปรัชญากับปัญญาประดิษฐ์ : AI จะฉลาดกว่ามนุษย์แค่ไหน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://themomentum.co/human-vs-aiintelligence/ [5 มิ.ย.61] 4. ทางออกนอกตารา : ถึงคราวเทศกาลรีดภาษี ไล่ ‘ถอนขนห่าน’ จะบาน สะพรั่ง[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.thansettakij.com/ content/287354 [5 มิ.ย.61] 5. AI (เอไอ) คืออะไร วิธีการทาให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://mindphp.com/คู่มือ/73-คือ อะไร/4025-what-is-ai.html [5 มิ.ย.61] 6. Artificial intelligence [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https:// en.wikipedia.org/wiki/ Artificial_intelligence [5 มิ.ย.61] 7. Google พัฒนา AlphaGo ระบบ AI ที่เล่นหมากล้อมเอาชนะมนุษย์ ระดับแชมป์ได้แล้ว [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https:// www.techtalkthai.com/google-alphago-ai-won-professionalgo-player/ [5 มิ.ย.61] 8. Watson (computer) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps:// en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer) [5 มิ.ย.61]

หน่ ว ยงานราชการอย่ างกรมนาสรรพำกรตั้งเป้ำที่ จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ วิเครำะห์ และติดตำม ตรวจสอบ ภำษี ใ นอนำคต โดยคำดว่ ำ จะน ำระบบ AI เข้ ำ มำช่ ว ย บริหำรภำษีในปี พ.ศ. 2563 กำรเปรียบเทียบ AI กับขีดจำกัดของมนุษย์ เมื่อก่อนเราไม่เคยเปรียบเทียบเครื่องจักรกับมนุษย์ เพราะว่ า เครื่ อ งจั ก รเป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง สามารถทางานตามคาสั่ ง โดยไม่ห ยุ ด และมี ความผิ ด พลาด น้อ ยกว่า มนุ ษย์ ความสามารถที่มี เ ป็ น เพี ย งความสามารถ ของเครื่ องจั กรที่มนุษย์ ส ร้ างขึ้น เท่านั้ น แต่สาหรั บ AI แล้ ว สิ่ ง ที่ มี ม ากกว่ า คื อ ความสามารถในการทางานและเรี ย นรู้ หน้าที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้น AI จึงไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ อัตโนมัติที่สั่งการโดยคอมพิวเตอร์ (Automated System) 4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1


BLPD Article : Aggregate Function ใน MS Excel ลัดดำวัลย์ เยียดยัด

Aggregate เป็นฟังก์ชั่นที่อยู่ใน MS Excel 2010 ขึ้นไป และเป็นฟังก์ชันที่รวมเอาฟังก์ชันอื่นๆ ที่แตกต่างกันให้ สามารถใช้งานร่วมกับรายการหรือฐานข้อมูลได้ โดยสามารถเลือกที่จะละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่ (Hidden row) และค่าความ ผิดพลาด (Error value) ซึ่งมีรูปแบบการใช้งาน 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่เป็นกำรอ้ำงอิง AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …) ในกรณีที่ใช้ Function_num 1-13 รูปแบบอำร์เรย์ AGGREGATE(function_num, options, array, [k]) ในกรณีที่ใช้ Function_num 14-19 โดยที่ function_num (ต้องระบุ) คือ ตัวเลข 1 ถึง 19 ซึ่งระบุฟังก์ชันที่ต้องการใช้ options (ต้องระบุ) คือ ค่าตัวเลขที่กาหนดว่าจะละเว้นค่าใดในช่วงการสาหรับฟังก์ชัน function_num 1 2 3 4 5 6 7

ฟังก์ชัน AVERAGE COUNT COUNTA MAX MIN PRODUCT STDEV.S

function_num 8 9 10 11 12 13 14

ฟังก์ชัน STDEV.P SUM VAR.S VAR.P MEDIAN MODE.SNGL LARGE

function_num 15 16 17 18 19

ฟังก์ชัน SMALL PERCENTILE.INC QUARTILE.INC PERCENTILE.EXC QUARTILE.EXC

แต่จะไม่ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่ ในกรณีที่ฟังก์ชัน SUBTOTAL หรือ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน มีการใช้อาร์กิวเมนต์* อาร์เรย์ที่มีการคานวณ เช่น: =AGGREGATE(14,3,A1:A100*(A1:A100>0),1) ตัวเลือก 0 หรือไม่นับ 1 2 3 4 5 6 7

ลักษณะกำรทำงำน ละเว้นฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน ละเว้นค่าความผิดพลาด ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ค่าความผิดพลาด ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน ไม่ละเว้นสิ่งใด ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ละเว้นค่าความผิดพลาด ละเว้นแถวที่ถูกซ่อนและค่าความผิดพลาด

ref1, array (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขค่าแรกสาหรับฟังก์ชันซึ่งรับอาร์กิวเมนต์ตัวเลขหลายค่าที่คุณต้องการ หาค่าการรวม ref2....(ระบุหรือไม่ก็ได้) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขค่าที่ 2 ถึง 253 ที่คุณต้องการหาค่าการรวม อ่ำนต่อหน้ำที่6 BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1 | 5


Aggregate Function ใน MS Excel (ต่อจำกหน้ำ 5) สาหรับฟังก์ชันที่รับอาร์เรย์ ref1 หรือ array คือ อาร์เรย์ สูตรอาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่ต้องการค่า การรวม ref2 หรือ k คืออาร์กิวเมนต์ที่สองซึ่งต้องระบุสาหรับบางฟังก์ชัน ซึ่งฟังก์ชันต่อไปนี้ต้องการอาร์กิวเมนต์ ref2 หรือ k LARGE(array,k) QUARTILE.INC(array,quart)

SMALL(array,k) PERCENTILE.EXC(array,k)

PERCENTILE.INC(array,k) QUARTILE.EXC(array,quart)

ข้อสังเกต Function_num : หากมีการเลือกใช้งานงานอาร์กิวเมนต์ function_num เมื่อพิมพ์ฟังก์ชัน AGGREGATE ลงใน เซลล์บนเวิร์กชีต จะปรากฎรายการของฟังก์ชันทั้งหมดที่สามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ได้ ข้อผิดพลาด : ในกรณีที่จาเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ ref2 แต่ไม่ได้ระบุไว้ ฟังก์ชัน AGGREGATE จะส่งกลับเป็นค่าความ ผิดพลาด (#VALUE!) และหากการอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นการอ้างอิงสามมิติ ฟังก์ชั่น AGGREGATE จะส่งกลับเป็นค่า ความผิดพลาด ชนิดของช่วง : ฟังก์ชัน AGGREGATE ถูกออกแบบมาสาหรับคอลัมน์ข้อมูล หรือช่วงแนวตั้ง จึงไม่มีผลสาหรับแถวของ ข้อมูล หรือช่วงแนวนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อหาผลรวม (sum) ของช่วงแนวนอน การซ่อนคอลัมน์จะไม่มีผลต่อการรวม แต่การ ซ่อนแถวในช่วงแนวตั้งจะมีผลต่อการรวม #DIV/0! 72 80 30 31 96 32 81 33 53 34

82 65 95 63 53 Hidden row 71 55 83 100 91 89

สูตร =AGGREGATE(2, 6, A1:A11) =AGGREGATE(14, 7, A1:A11, 3) =AGGREGATE(15, 6, A1:A11) =AGGREGATE(12, 6, A1:A11, B1:B11)

#DIV/0! 72 30 31 96 32 81 33 53 34

82 65 63 53 71 55 83 100 91 89

คำอธิบำย นับจานวนข้อมูลโดยที่ละเว้นค่าความผิดพลาด คานวณค่าที่มากทีส่ ุดในอันดับที่ 3 ในขณะที่ละเว้นแถวที่ ซ่อนและค่าความผิดพลาดในช่วง จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจาก AGGREGATE ต้องการอาร์กิวเมนต์ ref2 เพราะเลือกใช้ฟังก์ชัน (SMALL) คานวณมัธยฐาน ในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

ผลลัพธ์ 10 72 #VALUE! 71

* *อาร์กิวเมนต์ (Argument) คือส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชั่นจะนาไปใช้ประมวลผล ซึ่งอาจจะเป็นเซลอ้างอิง ตัวเลข ข้อความ หรือค่า ตรรกะ เช่น จริงหรือเท็จ อาร์เรย์ ... ที่มา : https://support.office.com/th-th/article/aggregate-ฟังก์ชัน-aggregate-43b9278e-6aa7-4f17-92b6-e19993fa26df 6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1


Q&A : ไม่ได้เข้ำเรียน e-learning นำน ลืม username และ password เข้ำระบบทำยังไงดี นวพร เลิศธาราธัต

กรณีผู้เรียนลืม username และ password ดำเนินกำรดังนี้

เมื่อเข้าระบบแล้ว กรุณาเปลี่ยน Password โดยเมื่อล็อกอิน เข้าระบบและเข้าหน้าหลักแล้วดาเนินการดังนี้

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามที่ อีเมล elearning@dss.go.th หรือ Message Box

BLPD NEWSLETTER

ในระบบ

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1 | 7


แนะนำหลักสูตร : กำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน จำกกำรทำงำนในห้องปฏิบัติกำรเคมี ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม

ตอนนี้เราทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางของปี พ.ศ. 2561 กันแล้วนะคะ หวังว่าทุกคน คงจะยังมีความสุข และมี กาลั ง แรงใจท างานกัน ต่ อไปในช่ ว ง หกเดื อนหลั งของปี ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ส านัก พัฒ นาศัก ยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ก็ยังมีคงมีหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจมากมาย และมีการดาเนินการต่อเนื่องสาหรับการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกท่าน และสาหรับในปีนี้ ผู้เขียนขอแนะนาหลักสูตร ฝึกอบรมที่น่าสนใจ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ และพร้อมเปิดให้การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างแน่นอนค่ะ นั่นคือ หลักสูตร "การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จากการทางานในห้องปฏิบัติการ เคมี" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสาคัญของการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อันอาจเกิดขึ้น จากการทางานในห้องปฏิบัติการเคมี และการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับเหตุอันตราย อย่างมีสติและลดความสูญเสียที่ร้ายแรงได้ โดยหลักสูตรนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย ความสาคัญของการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งในสถานการณ์ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย และการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน และกลยุทธ์ การควบคุมเหตุการณ์ รวมทั้งกรณีศึกษาในปัจจุบันที่เกิดขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนี้น่าจะช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และสามารถนาไปบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้ง การใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สารเคมี รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียร้ายแรงอันอาจ เกิดขึ้นได้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/ หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร. 0 2201 7460,7453 อีเมล : ppd_blpd@dss.go.th

Science Update : คิดค้นวิธีดื่มกำแฟรักษำเบำหวำนแทนกำรฉีดอินซูลิน อารีย์ คชฤทธิ์

ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นจานวนมาก และต้องได้รับการรักษา และทานยาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หรือ ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย ข่าวนี้อาจจะเป็น เรื่องดีสาหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการรักษาโรคนี้ ด้วยเทคนิคปลูกถ่ายเซลล์ของมนุษย์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมแล้ว เพื่อให้เซลล์ เหล่านั้นผลิตยาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้โดยอัตโนมัติ หลังผู้ป่วยดื่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เข้าไปหลังอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก link ได้ล่างค่ะ

https://www.bbc.com/thai/features-44548063 8 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1


Thailand 4.0 in ASEAN : สังคมผู้สูงอำยุ 4.0 เบญจพร บริสุทธิ์

ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องบูรณาการการทางาน ร่วมกัน เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยอย่างมีคุณภาพ จึงทาให้มีหน่วยงานต่างๆมากมายมีจัดเสวนา สร้าง เวที เ พี่ อ ระดมความเห็ น และการสร้ า งระบบที่ ดี ใ นการดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครอง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาผู้สูงอายุให้เกิดการเรียนรู้และนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย ประชารัฐและไทยแลนด์ 4.0 แต่การทาให้ผู้สูงอายุยอมรับและสนใจเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลเป็นเรื่องยาก และต้อง ใช้ระยะเวลา รวมทั้งต้องหาวิธีสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยหลุดออกไปจากสังคมที่พัฒนาไปไกล การลดช่องว่างของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้กับผู้สูงอายุโดยมีกลุ่มชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนนับเป็นทางออกที่ดี ที่ไม่ทา ให้ผู้สูงอายุเกิดความแปลกแยกในสังคมสมัยใหม่ เพราะได้มีกิจกรรมร่วมกันทาของวัยเดียวกัน มีความเข้าอกเข้าใจในพื้นฐาน ความคิด ปัญหาสุขภาพ จึงเกิดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสนใจมากขึ้น เพื่อช่องทางการสื่อสารระหว่างวัยได้เป็น อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น “สมาคมบ้านปันรัก” https://www.facebook.com/baanpunrak ที่มีกิจกรรม การสอนผู้สูงวัยใช้ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ภาคชุมชนต่างๆ จะให้ความร่วมมือ และรวมพลังสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 โดยมีการจัดกิจกรรม สร้างกระบวนเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น ตลอดจนสร้างพื้นที่ของการเรียนการสอนวิชาต่างๆ แก่ ผู้สูงอายุ และให้ความรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามความฝัน เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้สูงอายุในโลกที่ก้าวหน้าโดย ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ข้างหลังลูกหลาน

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 1 0 ฉ บั บ ที่ 1 0 6 เ ดื อ น มิ ถุ น ำ ย น 2 5 6 1 | 9


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 106, June 2018  

by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service

Blpd Newsletter Volume 106, June 2018  

by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service

Advertisement