Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 เดือน พฤษภำคม 2559

ย่างไร อ ร า ก ด ั จ ี ธ ิ ว ี ม คืออะไร Q & A Outliers ะเว่อร์ ๊ ป เ ุ น ่ ห ๆ ย า ่ ง รมฟิตเนส ก แ ร ป โ le ic rt BLPD A ภายใน 30 วัน วามงาม ค บ ั ก ์ ย ท พ แ ร า โนโลยีทางก ค ท เ te a d p U Science resis ด้วย Iontopho เตรต) น ไ / ์ ท ร ต ไ น (ไ ่ มี ีดนิ ประสิว ท ร า ห า อ r e rn BLPD Co uly 2016 -J e n u J g in m o ร This c แนะนาหลักสูต วามร้ ู ค .. . ์ ร ป โ ค ง ิ ส ์ ร ์ วิทยาศาสต ย น ู ศ น ย ี ซ เ า เปิดประตสู ่ ูอ นหย่อนใจ และการพักผ่อ

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดีชาว พศ. สาร ทุกท่าน ผ่านพ้นไปกับช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันถึงสองช่วง รวมทั้งวันสาคัญทางศาสนาคือ วันวิสาขบูชา ที่พุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อ เป็นการบูชาราลึกถึงพระรัตนตรัย ทาให้ตั้งมั่นในศีลธรรม สาหรับชาว พศ. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจการ ปฏิบั ติงาน เพื่อให้ ทุก ท่านทางานได้อ ย่ างถูกต้ อง มีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ อ งตามมาตรฐาน ส าหรับ แผนฝึ กอบรม ประจาปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกท่านทราบ และเตรียมวางแผนการอบรมได้ในราว เดือนมิถุนายน นี้ค่ะ ซึ่งแต่ละหลักสูตรคงเปิดได้ไม่กี่รอบ เนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านงบประมาณ อย่าลืมติดตามกันนะค่ะ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ Q004 T011

ข้อกาหนด ISO/IEC 17025 เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างดินและน้าสาหรับการวิเคราะห์

1 - 2 มิถุนายน 2559 7 - 8 มิถุนายน 2559

Q010

ความสอบกลับได้ของการวัด

M007

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา

9 - 10 มิถุนายน 2559

Q003

การคานวณค่าสถิตสิ าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

14 - 15 มิถุนายน 2559

B005

เทคนิคการใช้และการบารุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร

Q002 Q008 Eng program

การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง Control and Management of Hazardous Chemicals

9 มิถุนายน 2559

17 มิถุนายน 2559 21 - 22 มิถุนายน 2559 27 - 28 มิถุนายน 2559 21- 22 มิถุนายน 2559

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559


Science Update : เทคโนโลยีทางการแพทย์ กับความงามด้ วย Iontophoresis สมบัติ คงวิทยา

คนที่มีปัญหาเรื่ องกลิ่นตัวเขาใช้ เทคโนโลยี Ionto-

ในประเทศทางแถบเอเชียมากกว่าทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา

phoresis กันแล้ วซึง่ สนนราคาค่าบริการก็หลักร้ อยบาท ก็ถือ แต่ผ้ เู ขียนยังไม่เคยเห็นเอกสาร การทาการวิจยั และศึกษาทัง้ ได้ วา่ เป็ นเทคโนโลยีที่นามาแก้ ปัญหาของคนที่มีกลิ่นตัวได้

ทางคลินกิ และทางวิทยาศาสตร์ทดี่ ี สาหรับการทาให้ผวิ ขาว

ระดับหนึง่ เทคโนโลยีนี ้คืออะไรของการรักษารูปแสดงการ

หรือสดใสขึ ้นเลย

ทางานของ active Iontophoresis

ข้ อมูลการรักษาด้วย Iontophoresis ในปั จจุบนั เนือ่ งจากความนิยมมีมากขึ ้น จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั ซึง่ ทาโดย น.พ.อภิชาติ ศิวยาธร และคณะ ทีโ่ รงพยาบาล ศิริราช เกี่ยวกับเรื่องนี ้แม้ วา่ การศึกษายังไม่จบสิ ้นลงสมบูรณ์กต็ าม การได้สนทนาส่วนตัวถึงผลการศึกษากับท่านก็ได้ข้อสรุปดังนี ้ คือ การใช้ Vitamin C Iontophoresis ร่วมกับยาทาฝ้า ไม่ให้ ผล แตกต่าง จากการใช้ ยาทาฝ้าแต่อย่างเดียวในการรักษาฝ้า การ

(ภาพจาก http://issaveeclinic.com/procedure/faceprocedure/facial-rejuvation/ultra-deep-gold)

ทา Iontophoresis ทีท่ ากันทังหลาย ้ มีการตังราคาที ้ แ่ ตกต่างกัน ออกไปมีการทาในโรงพยาบาล คลินกิ และสถานเสริมความงาม

Iontophoresis คืออะไร

หลายแห่ง และมีการอ้ างว่า ได้ผลต่าง ๆ นา ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ

Iontophoresis เป็ นวิธีการทีใ่ ช้ นาส่งยาใต้ผวิ หนัง แทน ลบรอยดาหรือทาให้ รอยดาทีเ่ กิดขึ ้นหลังจากการทีม่ แี ผลหรือ เข็ม iontophoresis ใช้ ประจุไฟฟ้าขนาดเล็ก การทา Iontopho- ผิวหนังอักเสบมาก่อน (Postinflammatory Hyperpigmentaresis เป็ นการใช้ กระแสไฟฟ้านายาหรือสารเคมีลงสูผ่ วิ หนัง ใน tion) การรักษากระ การรักษาฝ้า การทีผ่ วิ ลาย (Stria Disสมัยก่อนได้มกี ารใช้ วธิ ีนี ้ในการช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดด้ วย tensae) หรือแม้ แต่การรักษาแผลเป็ น การชะลอความแก่หรือ สารพวกยาชา และก็ยงั ใช้ กนั สืบมาแม้ วา่ จะไม่เป็ นทีน่ ยิ มนัก เหีย่ วย่น มีการใช้สารเคมีตา่ ง ๆ กันออกไปไม่จากัดแค่วติ ามินซี อย่างไรก็ตามการใช้น ้าเปล่ากับ Iontophoresis ก็เป็ นสิง่ ที่

เท่านัน้ การอ้ างว่า ได้ผลนันเกื ้ อบทังหมดหรื ้ อทังหมด ้ ไม่มี

ได้ผลดีมากในการรักษาภาวะทีม่ เี หงื่อออกมาก ไม่วา่ จะเป็ น

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทดี่ พี อในการสนับสนุนข้ ออ้ าง

เหงื่อออกมากตามมือ เท้ า หรือ ทีร่ กั แร้ จงึ มีการทาเครื่องมือ

ดังกล่าวเลย และแทบจะไม่มกี ารกล่าวถึงผลเสียหรือข้ อแทรก

Iontophoresis ทีเ่ หมาะสมสาหรับการรักษาภาวะเหงื่อออก

ซ้อนของการรักษาเลย ภาวะแทรกซ้ อนของการ Iontophoresis

มาก ปัจจุบนั ได้มกี ารเอาเครื่องมือ Iontophoresis มาใช้ ในการ เพือ่ ความสวยความงามนัน้ ก็มหี ลายประการ เช่น ยิง่ ทาไปยิง่ เสริมความงามให้ผวิ สดใสหรือขาวขึ ้น โดยการใช้ ร่วมกับวิตามิน ดาขึ ้น หน้ าแดง หน้ าลอก แสบหน้ า เป็ นต้น ซีและสารเคมีอกี บางชนิด ซึง่ การทาเช่นนี ้ค่อนข้ างจะแพร่หลาย BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

อ่ำนต่อหน้ำที่ 4 พฤษภำคม

2559 | 3


เทคโนโลยีทางการแพทย์ กับความงามด้ วย Iontophoresis (ต่อจำกหน้ำที่ 2) ทั ง้ นี เ้ พราะหลั ก การของ Iontophoresis ก็ คื อ การใช้ ขาวขึ ้นเพราะผิวหนังชันขี ้ ้ไคลลอกหลุดเร็วขึ ้นเช่นในกรณีที่ใช้ กระแสไฟฟ้ าช่ว ยพาเอาสารเคมี ห รื อ ยาลงไปใต้ ผิ ว หนัง ยากินหรือยาทาในกลุม่ ของกรดวิตามินเอ (Vitamin A acid) ธรรมชาติของผิวหนังจะมีชนขี ั ้ ้ไคลเป็ นฉนวนหรือเกราะที่คอย

ภาวะแทรกซ้ อนของการรั กษาด้ วยเทคโนโลยี

ปกป้องผิวหนังไม่ให้ ได้ รับอันตราย กระแสไฟฟ้าจะต้ องไปทา Iontophoresis ให้ ฉนวน หรือเกราะนี ้เสื่อมสภาพไปบ้ างไม่มากก็น้อย ยาหรื อ

อาจทาให้ เกิดข้ อแทรกซ้ อนในระยะยาวได้ คือ การที่

สารเคมีจงึ จะลงไปได้ กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้ จงึ เป็ น Physical Agent ผิวหนังหรื อผิวหน้ าเกิดการแพ้ หรื อการระคายเคืองได้ ง่าย ที่ท าให้ เกิด Physical Injury ต่อผิวหนัง ขณะที่ได้ รับการท า โดยเฉพาะในผู้ที่ได้ รับการรักษาบ่อยและนานเกินไปคล้ ายกับ Iontophoresis อยู่ผ้ ูที่ได้ รับการท า จะรู้ สึกแปลบ ๆ เหมือน คนที่เคยได้ รับการท า Baby Face มา การที่จะตัดสินใจท า ไฟฟ้าดูดอยูน่ ้อย ๆ การทีม่ กี ารใช้ อปุ กรณ์สอื่ นาไฟฟ้าสัมผัสกับ Iontophoresis นันควรจะใช้ ้ ความพินิจพิเคราะห์เช่นเดียวกับ บริเวณผิวหน้ าและวนไปวนมา นัน่ ก็เป็ นการช่วยลดความรู้สกึ การที่ไปให้ ร้านเสริมสวยบารุงรักษาผิวหน้ า ซึง่ แม้ วา่ บางแห่ง แปลบ ๆของการถูกไฟฟ้าดูดน้ อย ๆ นัน่ เอง จะมีแพทย์เป็ นผู้รับผิดชอบ แต่ผ้ ทู ี่ให้ บริการนันก็ ้ เป็ นผู้ที่ผา่ น เมื่อเสร็จสิ ้นการทา Iontophoresis บริเวณที่ได้รับการ การฝึ กหรื ออบรมมาเท่านัน้ ไม่ได้ มีความรู้อย่างลึกซึ ้งถึงผลดี ทาก็อาจจะแดงหรือเป็ นสีชมพูอยูช่ วั่ คราว การทา Iontophore- ผลเสีย ในการท าแต่อย่างใด และผลที่ได้ ก็เป็ นผลชัว่ คราว sis นันมั ้ กจะมีการนัดให้ มาทาบ่อยพอสมควร เช่น 2-3 ครังต่ ้ อ เท่านัน้ ถ้ าไม่ได้ ท าอี กผิวหน้ าก็อาจจะหมองหรื อไม่สดใส สัป ดาห์ และเป็ นระยะเวลาต่อ เนื่ องหลายสัป ดาห์ ไม่ว่า เช่นเดิม แต่ถ้าจะทาตลอดไป ก็อาจจะทาให้ ผวิ เกิดการแพ้ หรือ ์ตอ่ ผิวหนังอย่างไร แต่ Electrical ระคายเคืองได้งา่ ย สารเคมีหรือยานันจะออกฤทธิ ้ Injury ของผิวหนังก็จะยังผลให้ ผิวหนังชันบนเกิ ้ ดการลอกตัว

เทคโนโลยีให้ ประโยชน์ได้ ก็ให้ โทษได้ เช่นเดียวกัน

อาจเป็ นน้ อย ๆ จนมองไม่เ ห็นว่า เป็ นขุยหรื อเป็ นมากจน ในการจะเลือกใช้ เทคโนโลยีเพื่อการรักษาก็สมควรอย่างยิ่ง เป็ นขุยให้เห็นได้ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของแพทย์นา่ จะดีที่สดุ แต่บทความนี ้มุง่ ที่ การที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการรักษาเห็นว่า ผิวหนังขาวขึ ้น อาจ จะเขียนเพื่อเผยแพร่ขา่ วสารมากกว่าการชวนเชิญให้ ไปใช้ เกิดขึ ้นได้ ด้วยเหตุผลหลายอย่างโดยไม่เกี่ยวกับวิตามินซีหรื อ เทคโนโลยีชนิดนี ้ ยาที่ให้ เลยก็ได้ เช่น เมื่อมี Electrical Injury ก็อาจท าให้ เกิด

อ้ างอิง

เป็ นรอยด่า งหรื อ ขาวที่ เ ราเรี ย กว่ า Postinflammatory Hy-

ออนไลน์เขาถึง http://www.thaiclinic.com/iontophoresis.html

popigmentation เช่นเดียวกับที่ท าให้ เกิดรอยขาวในเกลื ้อน

ออนไลน์เขาถึง http://frynn.com/วิธีดบั กลิ่นตัว/

แดด (Pityriasis Alba) หรื อผิวหนังอักเสบชนิดอื่น หรืออาจจะ 4 |BLPD NEWSLETTER

ออนไลน์เขาถึง http://issaveeclinic.com/procedure/face-procedure/ facial-rejuvation/ultra-deep-gold

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559


เปิดประตูสู่อำเซียน: ศูนย์วิทยำศำสตร์สิงคโปร์...ควำมรู้และกำรพักผ่อนหย่อนใจ เบญจพร บริสุทธิ์ ปัจจุบัน ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของเอเชีย มีการสร้างเสริม พัฒนาการด้านความรู้ให้กับประชากรและเยาวชนอย่างที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Science Centre) ที่มีชื่อเสียง โดยศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของสภาวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์ (Science Council of Singapore) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้นการออกแบบสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ได้คานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยในการเรียนรู้แบบมีส่วน ร่ ว มมากกว่ า การเรี ย นจากต ารา ในลั ก ษณะเป็ น การให้ ค วามรู้ ท าง วิทยาศาสตร์และการพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย สวนวิทยาศาสตร์ กลางแจ้งแบบอินเตอร์แอกทีฟแห่งแรกของเอเชีย ที่มีรูปปั้น จุดแสดงแบบ ต่างๆ กว่า 35 จุดอยู่รอบของสวนอันสงบร่มรื่น มีทั้งน้าตก บ่อน้า น้าพุ และเครื่องสร้างหมอก รวมทั้ง โรงภาพยนตร์โอมนิ (Omni-Theatre) ที่ เป็นจุดน่าสนใจหลักอีกแห่งหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ ที่นี่สูง 5 ชั้น และมีจอครึ่งวงกลมขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่าศก.ถึง 23 เมตร มีระบบเสียงล้าสมัยที่ผู้ชมจะได้สัมผัสกับภาพยนตร์อันตื่นเต้นเร้า ใจอย่างแน่นอน โรงภาพยนตร์โอมนิแห่งนี้ยังประกอบด้วยโรงจาลองการเดินทางเสมือนจริง (Virtual Voyages Simulation Theatre) ขนาด 18 ที่นั่ง ซึ่งผู้ชมจะสามารถสัมผัสกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ทั้งทางสายตาและทางร่างกาย ด้วยเรื่องราวผจญภัยยาว 15 นาทีอีกด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิงคโปร์ (Singapore Science Centre) ถือได้ว่าเป็นแหล่ งเรียนรู้ที่น่าสนใจในระดับภูมิภาค อาเซียน สิ่งจูงใจมากมาย สร้างความตื่นตัวและความสนุกสนาน ทาให้ประชาชนเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่ายทุกเพศทุกวัยและ สามารถมาเป็นครอบครัวได้ด้วย ที่สาคัญคือ สิงคโปร์ให้ความสาคัญต่อการคมนาคมและอานวยความสะดวกมีทั้งรถประจา ทาง รถไฟฟ้าใต้ดินที่มายังศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ด้วย รวมทั้งทางลาดสาหรับรถเข็น สาหรับผู้พิการอย่างพร้อมเพรียง นั่นมาจากการที่สิงคโปร์ได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความรู้คนในชาติได้เป็นระบบอย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ทาให้เรา กลับมานึกถึงประเทศไทยของตัวเองว่ากว่าเราจะเดินทางไปศูนย์วิทยาศาสตร์หรือพิพิธวิทยาศาสตร์ได้นั้นใช้เวลามากกว่า การเดินทางไปห้างสรรพสินค้าแค่ไหนกัน แล้วคนจะเลือกไปที่ไหนเป็นอันดับแรก น่าคิด!! อ้ำงอิง http://www.science.edu.sg/Pages/SCBHome.aspx http://www.krumontree.com/www/documents/121-hi-singapore.html

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559 | 5


BLPD Corner : อำหำรที่มีดินประสิว (ไนไตรท์/ไนเตรต) ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม /วนัสพรรัศม์ สวัสดี

เนื้ อ แดดเดี ย ว ปลาเค็ ม หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ไส้ ก รอก ที่ วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้น ในบางร้านพวกเราอาจจะพบได้ ว่า มีสีสั นฉูดฉาดหรื อมีสีแดงมาก ซึ่งทาให้ดูน่ารับ ประทาน ยิ่งขึ้น ท่านสงสัยหรือไม่ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด??

เกินมาตรฐานที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ส่วน ๓ ยี่ห้อ คือ ๑.เอโร่ ๒.NP และ ๓.บางกอก แฮม นั้ น พบปริ ม าณสารดั ง กล่ า ว เกิ น กว่ า ค่ า มาตรฐานที่ กาหนด

ปัจจุบันยังพบว่า สารไนไตรต์สามารถจะทาปฏิกิริยากับ สารประกอบบางอย่างในอาหาร หรือสิ่งแวดล้อม แล้วเกิดเป็น สารประกอบชนิดใหม่ขึ้น เรียกว่าสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็ น สารเคมี ก ลุ่ ม ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง ในอวั ย วะต่ า ง ๆ ของ ร่างกายได้ การเกิดไนโตรซามีนนั้น อาจเกิดมาจากไนเตรต เปลี่ยนเป็นไนไตรต์ โดยเชื้อแบคทีเรียบางชนิด แล้วไนไตรต์จะ ทาปฏิกิริยากับอามีนซึ่งมีอยู่ในเนื้อสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสภาวะที่เป็นกรดจะทาให้เกิดปฏิกิริยาได้ไนโตรซา มีน ซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า เรา สามารถตรวจพบสารไนโตรซามีนในร่างกายมนุษย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกระเพาะอาหารที่มีสภาวะเป็นกรด เมื่อเราได้รับ ไนเตรตเข้าไปในร่างกายแล้ว ภายในเวลา 1-2 ชม. ร่างกายจะ ขับไนเตรตและบางส่วนเปลี่ยนเป็นไนไตรต์ออกมาทางน้าลาย สูง เมื่อเรากลืนน้าลายผสมกับอาหารที่มีอามีนสูงซึ่งอาจจะพบ ได้ในเนื้อหมู จะเกิดปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารได้ ดังนั้น ถ้า เรากินอาหารที่มีดินประสิ วหรือไนเตรตและสารไนไตรต์สู ง ประกอบกับการกินอาหารที่มีอามีนในมื้อถัดไป สามารถทาให้ จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งไส้ ก รอกในท้ อ งตลาด ๑๕ เกิ ด ไนโตรซามี น ในกระเพาะอาหารของคนเราได้ เ ช่ น กั น ตัวอย่าง โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อตรวจหาดินประสิวนั้น นอกจากนั้นตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบไนเตรต และไนไตรต์สูง พบว่า มีเพียงยี่ห้ อเดียว คือ ค๊อกเทลซอสเซส ตราไทยซอส ๆ มักจะพบไนโตรซามีนด้วย เซส ของบริษัทไทย – เยอรมัน มีท โปรดักส์ จากัด ไม่พบทั้ง ไนเตรทและไนไตรท์ ในขณะที่อีก ๑๔ ยี่ห้อ หรือกว่าร้อยละ ๙๓.๓๓ มีการเจือปนของสารดังกล่าว โดยนักวิชาการกล่าวว่า ไส้กรอกร้อยละ ๗๓.๓๓ หรือจานวน ๑๑ ยี่ห้อ คือ ๑.บีลัคกี้ ๒.มิ ส เตอร์ ซอสเซส ๓. บุ ช เชอร์ ๔.JPM ๕. เซเว่ น เฟรช ๖.TGM ๗.My Choice ๘.BMP ๙.S&P ๑๐. P.Pork และ ๑๑. เบทาโกร พบว่ามีการใส่สารไนเตรทและไนไตรท์ แต่ไม่ อ่านต่อหน้า 7 เนื่องจากทางผู้ผลิตมีการแต่งเติมด้วย "ดินประสิว " ลงไปในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นั้ น ดิ น ประสิ ว มี ชื่ อ ทางเคมี ว่ า "โปตัสเซียมไนเตรต" มีคุณสมบัติ เป็นผงสีขาว ละลายน้าได้ดี ไม่มีกลิ่น มีรสเค็มเล็กน้อย ถ้าชิมเล็กน้อย จะไม่มีรสอะไร มี ความคงตัวดี แต่สามารถเปลี่ยนรูปไปมาระหว่างไนเตรต และ ไนไตรต์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ซึ่งดินประสิวนั้นมี หน้าที่ เป็นสารกันบูดและยังทาหน้าที่ถนอมสีอาหารให้ดูสด และน่ากินอยู่เสมอ คุณสมบัติหนึ่งของไนเตรตและไนไตรต์ คือ สามารถรักษาสี ของเนื้ อสั ตว์ให้ ดูส ดอยู่ เสมอได้ โดยการทา ปฏิกิริยากับสีของเม็ดเลือดแดง ทาให้สีคงทนอยู่ได้นาน นั่นคือ สาเหตุที่ผู้ ผ ลิ ตซึ่งอาจไม่รู้ ถึงอัน ตรายที่จ ะเกิด ขึ้น หรือด้ว ย เหตุผลทางธุรกิจ จึงมีการเติมแต่งดินประสิวหรือไนเตรตและ สารไนไตรต์ ใ นปริ ม าณสู ง ลงในอาหาร เพื่ อ ปกปิ ด สภาพที่ แท้ จ ริ ง ตั ว อย่ า งเช่ น เนื้ อ เค็ ม ปลาเค็ ม กุ น เชี ย ง ไส้ ก รอก เบคอน แหนม เป็นสีแดงสวยแม้จะค้างนานวันแล้วก็ตาม

6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559


อำหำรที่มีดินประสิว (ไนไตรท์/ไนเตรต) (ต่อจำกหน้ำที่ 6) การสังเกตอาหารแต่ละชนิดว่า ชนิดใดจะมีสารไนเตรตและไนไตรต์สูงนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นเพื่อเป็นการ หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าว ข้อควรปฏิบัติที่ สามารถทาได้มีดังนี้ คือ 1. ไม่ควรรับประทานอาหารซ้า จาเจ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีแดงผิดจากธรรมชาติ 3. ลดการรับประทานอาหารแปรรูป 4. รับประทานอาหารที่มีวิตามินอี และ ซี สูง ตัวอย่างเช่น มะเขือเทศราชินี กล้วยไข่ เป็นต้น เพราะวิตามินอีและ วิตามินซีสามารถยับยั้งการเกิดไนโตรซามีนในกระเพาะอาหารได้ เอกสำรอ้ำงอิง http://www.healthycampus.tu.ac.th/healthy%20tips/din-pra-siw%20food.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 13/5/59 http://www.consumerthai.org/2015/index.php/news/ffc-news/597 เข้าถึงเมื่อวันที่ 13/5/59

แนะนำหลักสูตร : English Program This coming June-July 2016 ปวีณา เครือนิล

Dear our valued customers, Let’s welcome a rainy season. We have seen the rain with bearable hot weather. I hope we get to wear sweaters or jackets this year. This coming June-July 2016, the Development Network Training Division (DNT) offers new training courses as followed: 1. Control and Management of Hazardous Chemicals, June 21-22, 2016; 2. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), July 5-6, 2016; 3. Disposal of Hazardous Waste Management, July 14-15,2016 4. Designing and Remodeling for Safer Chemical Laboratories, July 28-29, 2016; The courses design to build up workforce competencies in ASEAN. The course will be in ASEAN formal language, English. Please, register at http://blpd.dss.go.th/registeronline/course_en/index.aspx and have us welcome you here in this beautiful country. Best regards. BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559 | 7


BLPD Article: โปรแกรมฟิตเนสง่ำย ๆ หุ่นเป๊ะเว่อร์ภำยใน 30 วัน สุชารัตน์ เกาะแก้ง

สวัสดีค่ะชาว พศ. สารทุกท่าน เทรนที่มาแรงที่ยอดฮิตกันในสาวๆๆ หนุ่มๆๆ ในยุค 2016 นี้ คงหนีไม่พ้นการออก กาลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังการแบบ เวทเทรนนิ่ง หรือ คาร์ดิโอ ก็ได้รับความนิยมพอๆกันค่ะ เวทเทรนนิ่ง คือการยกน้าหนักหรือ ออกกาลังแบบ Body weight exercise คำร์ดิโอ คือการออกกาลังกายทั้งหลายที่ไม่หนักและสามารถทาได้เป็นเวลานานๆเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ อย่างเช่น คลาสแอโรบิก ,การวิ่งจ็อกกิ้งระยะยาว, วิ่งหนึ่งชั่วโมงบนลู่วิ่งไฟฟ้า หรือเดินบน eliptical 20 นาที เป็นต้น ชาว พศ.สารก็เช่นกันคงไม่ตกเทรนกันใช่มัยค่ะ งั้นเรามาเริ่ม โปรแกรมฟิตเนสง่าย ๆ กันก่อนเลย สาหรับโปรแกรมง่าย ๆ นี้ ประกอบไปด้วย ท่าออกกาลังกายทั้งหมด เพียง 4 ท่าเท่านั้น ได้แก่ – sit ups การนับ ให้นับเป็นจานวนครั้ง – Crunches การนับ ให้นับเป็นจานวนครั้ง – Leg raise การนับ ให้นับเป็นจานวนครั้ง – Planks ให้ใช้การจับเวลา หน่วยเป็นวินาที เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเรามาเริ่มทาตามภาพไปพร้อมๆๆกันเลยค่ะ

เห็นมัยค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที เราก็สารมารถมีหุ่นสวยๆ และสุขภาพดีได้ ถ้าจะให้ได้ผลดีควรจะ ควบคุมอาหารร่วมกับการออกกาลังกายด้วย หวังว่าชาว พศ. สาร จะมี หุ่นที่เป๊ะเว่อร์กันทุกคนนะค่ะ “ขอบคุณค่ะ” 8 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559


Q&A : Outliers คืออะไร มีวิธีจัดการอย่างไร ปํญญา คาพยา

ถาม : Outliers คืออะไร มีวิธีจัดการอย่างไร ตอบ : Outliers คือ ข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันทั้งมากกว่าและน้อยกว่าจากข้อมูลในชุดเดียวกันมากผิดปกติ จนกระทั่งทาให้ สงสัยว่าเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน Outliers เป็นสาเหตุให้ผลการวัด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าการกระจายของข้อมูล ที่ใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มคลาดเคลื่อน Outliers เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น gross error การสูญเสียระหว่างการเตรียมตัวอย่าง การปนเปื้อนของสารรบกวน เครื่องมือ/อุปกรณ์มีปัญหา หาก Outliers เกิดขึ้นบ่อย แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ หรือการวิเคราะห์ ทดสอบ การทดสอบ Outliers มีหลายแบบ ได้แก่ 1. การทบสอบแบบ Dixon (Dixon’s test or Q-test) 2. การทบสอบแบบ Grubbs (Grubbs’ test) 3. Youden’s test 4. Cochran test for extreme value of variance

BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 9 เ ดื อ น

พฤษภำคม

2559 | 9


สานักพัฒนาศักยภาพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 89, May 2016  

Blpd Newsletter Volume 89, May 2016 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service