Page 1

BLPD Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 เดือน กุมภำพันธ์ 2559

แนะนำหลักสูตร : กำรสอบเทียบ ไมโครปิเปต Q & A : E-learning ไม่ได้รับ อีเมลยืนยันกำรสมัครสมำชิก ต้อง ดำเนินกำรอย่ำงไร? BLPD Corner : แพทย์เตือน!!.. อันตรำยจำกกำรใช้ไม้พันสำลี หรือ คัตตอนบัต เปิดประตูสู่อำเซียน : Clean Transportation & Clean Energy

BLPD Article : 7 เรื่องมำแรง หรือ เทรนด์ ของปี 2016 ในกำร ทำตลำดออนไลน์ Science Update : สุริยุปรำคำ คืออะไร เกิดขึ้นได้ อย่ำงไร ต่ำง จำก จันทรุปรำคำ อย่ำงไร

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/


สวัสดี สมาชิก พศ. สารทุกทาน ่ เดือนกุมภาพันธปี์ นี้ เป็ นเดือนพิเศษเพราะมีวน ั ที่ 29 กุมภาพันธ ์ ซึง่ จะมี ทุกสี่ ปี หรือในประเทศไทยจะเรียกวาปี ยกวา่ ่ อธิกสุรทิน สาหรับตางประเทศจะเรี ่ เป็ น Leap Day ผูอ พศ. สาร มีทานใดเกิ ดวันที่ 29 กุมภาพันธ ์ ไหมคะ ้ าน ่ ่ ขอ Happy Birthday สาหรับผู้เกิดวันนี้ดวยคะ ้ สาหรับ พศ. ไดเปิ ้ ดหลักสูตรใหม่ ๆ หลายหลักสูตร ทัง้ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น หลักสูตร การตรวจประเมินภายในเพือ ่ ความปลอดภัยของห้องปฏิบต ั ก ิ ารทีใ่ ช้สารเคมี อบรม วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 หรือ หลักสูตร Safety for Chemical Laboratories อบรมวันที่ 2930 มีนาคม 2559 ผู้สนใจสามารถอานรายละเอี ยดและลงทะเบียนออนไลนได ่ ์ ที ้ เ่ ว็บ http:// blpd.dss.go.th และยังมีหลักสูตรฝึ กอบรมผานเครื อขายอิ นเทอรเน็ อก ่ ่ ์ ต (e-learning) ให้ทานเลื ่ ลงทะเบียนได้ ทีเ่ ว็บ http://www.e-learning.dss.go.th เชิญผูสนใจรี บลงทะเบียนนะคะ เพราะ ้ หลักสูตรเต็มเร็วมากคะ แลวพบกั นนะคะ ้

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น M004 I001 B000 T008 C009 M001 B002 Q003 B005 Q005 B000

เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ในน้าเสีย การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด เทคนิคพืนฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การค้านวณค่าสถิติส้าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ เทคนิคการใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหาร จัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ

7– 11 8 –11 16-17 16-17 18 22-24 22-23 24-25 25 29-30 31

สถำนที่อบรม อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/ ติดต่อสอบถาม : คุณจรวยพร แดงจิ๋ว โทรศัพท์ : 087 095 7475 0 2201 7460 2 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9

มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59 มี . ค. 59


Science Update : สุริยุปรำคำ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่ำงไร ต่ำงจำก จันทรุปรำคำ อย่ำงไร เรียบเรียงโดย อารีย์ คชฤทธ์ สุริยุปราคา คืออะไร สุริยปุ ราคา หรื อในภาษาอังกฤษคือ Solar Eclipse เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ดวงจันทร์ บงั แสงของ ดวงอาทิตย์ เกิดจากการโคจรของโลก ดวงจันทร์ และดวง อาทิตย์ เข้ ามาอยูใ่ นแนวระนาบเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์ แทรกอยูก่ ึ่งกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์ และโลก สุริยปุ ราคา เป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นบ่อยนัก เนื่องจากดวงจันทร์ มกั จะ โคจรในระดับที่สงู หรื อต่ากว่า แนวระนาบเดียวกันกับโลก และดวงอาทิตย์ ซึง่ การที่ดวง จันทร์ โคจรเข้ ามาบังแสงจาก ดวงอาทิตย์ที่สอ่ งลงมายังพื ้นโลก ทาให้ พื ้นโลกบริเวณ ดังกล่าวไม่ได้ รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในชัว่ ขณะหนึง่ ปรากฏการณ์นี ้ยังถูกเรี ยกอีกอย่างว่า สุริยะคราส สาหรับประเภทของการเกิดสุริยปุ ราคานัน้ สามารถ แบ่งได้ ตามลักษณะการมองเห็นจากพื ้นโลกในบริเวณที่อยู่ ใต้ เงาของดวงจันทร์ โดยแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1. สุริยปุ ราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse) คือ มองเห็นเงามืดของดวงจันทร์ บดบังดวงอาทิตย์ทงดวง ั้ 2. สุริยปุ ราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse) คือ มองเห็นเงามืดของดวงจันทร์ บังดวงอาทิตย์ เป็ นวงกลม โดยยังมีแสงสว่างคล้ ายวงแหวนปรากฏอยู่ ล้ อมเงามืดนัน้ 3. สุริยปุ ราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) คือ มองเห็นเงามืดของดวงจันทร์ บดบังดวงอาทิตย์เป็ น บางส่วน และยังมีแสดงสว่างของดวงอาทิตย์โผล่ให้ เห็น บางส่วน

BLPD NEWSLETTER

สุริยุปราคา จันทรุปราคา แตกต่ างอย่ างไร แม้ วา่ ทัง้ สุริยปุ ราคา และ จันทรุปราคา (Lunan Eclipse) จะเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นจาก การโคจรของ ดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ เช่นกัน แต่ก็ มีความแตกต่างกันมาก ทังล ้ าดับของดวงดาวทัง้ 3 บน ระนาบ และการมองเห็นบนพื ้นโลก

จันทร์ และดวงอาทิตย์ ในระนาบเดียวกัน เป็ นผลให้ โลกบดบังแสงของดวงอาทิตย์ ไม่ให้ ตกกระทบที่ดวงจันทร์ หรื อพูดอีกนัยหนึง่ ก็คือเงา ของโลกบดบังดวงจันทร์ อยู่ นัน่ เอง ทาให้ คนบนโลกเห็น ดวงจันทร์ คอ่ ย ๆ มืดลง และ เปลี่ยนเป็ นสีแดงอิฐ ปรากฏการณ์นี ้ยังเรี ยกอีก อย่างว่า จันทรคราส ประเทศไทยเกิดสุริยปุ ราคาขึ ้นไม่บอ่ ยนัก แต่เมื่อดู จากหลักฐานที่อ้างอิงได้ คาดว่าน่าจะเกิดสุริยปุ ราคาขึ ้น หลายครัง้ แล้ วนับตังแต่ ้ สมัยกรุงสุโขทัย กระทัง่ ถึงสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ในสมัยกรุงศรี อยุธยา ก็เคยเกิด สุริยปุ ราคาขึ ้นถึง 2 ครัง้ ด้ วยกัน โดยทรงกล้ องโทรทรรศน์ ทอดพระเนตรสุริยปุ ราคาร่วมกับคณะบาทหลวงเยซูอิต และข้ าราชบริพารฝ่ ายไทย ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 ซึง่ เป็ นสุริยปุ ราคาเต็มดวง โดยเสด็จทอดพระเนตรที่ เมืองละโว้ และครัง้ ที่สองเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9 | 3


สุริยุปรำคำ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่ำงไร ต่ำงจำก จันทรุปรำคำ อย่ำงไร (ต่อจำกหน้ำที่ 2) จากนันในสมั ้ ยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงคานวณพยากรณ์การเกิด สุริยปุ ราคาวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยมีแนวคราสผ่านที่ ตาบลหว้ ากอ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ก่อนทรง ออกประกาศล่วงหน้ าให้ ประชาชนไทยได้ ทราบล่วงหน้ าถึง 2 ปี เมื่อเสด็จทอดพระเนตรพบว่าทรงคานวณได้ อย่าง ถูกต้ อง แม่นยา ทาให้ พระองค์ทรงได้ รับการยอมรับจาก นานอารยประเทศ และทรงได้ รับยกย่องว่าทรงเป็ น "พระ การสังเกต สุริยุปราคา บิดาแห่งดาราศาสตร์ ไทย" รวมถึงกาหนดให้ วนั ที่ 18 สุริยปุ ราคา เรี ยกว่าเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ สิงหาคม ถือเป็ น "วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ" จากนันยั ้ งเกิด ไม่ได้ เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ จึงเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ผ้ คู นบนโลกจะ สุริยปุ ราคาขึ ้นอีกหลายครัง้ จวบจนถึงรัชสมัยปั จจุบนั ให้ ความสนใจอยากเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์นี ้กัน อย่างไรก็ ตามการมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าส่งจะผลเสียต่อดวงตา สุริยุปราคาเต็มดวง 9 มีนาคม 2559 ได้ แม้ มองในขณะเกิดสุริยปุ ราคา ดังนันจึ ้ งต้ องอาศัย สาหรับปรากฏการณ์สรุ ิยปุ ราคา ที่ชาวไทยจะ อุปกรณ์ชว่ ยกรองรังสีบางชนิดที่จะเข้ าสู่ตา เช่นการมอง สามารถสังเกตได้ ในอีกไม่ช้า ก็คือ สุริยปุ ราคาเต็มดวง ผ่านแผ่นฟิ ล์มกรองแสง เป็ นต้ น ในช่วงเช้ าวันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึง่ สามารถมองเห็นได้ ใน 14 พื ้นที่ทวั่ ประเทศ และทางสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ ประโยชน์ ของการสังเกตสุริยุปราคา แห่งชาติ (สตร.) ได้ ตงจุ ั ้ ดสังเกตการณ์ใหญ่ไว้ 5 จุดด้ วยกัน การเกิดสุริยปุ ราคาเต็มดวง ช่วยให้ นกั ดาราศาสตร์ ซึง่ หากพลาดปรากฏการณ์สรุ ิยปุ ราคาเต็มดวงครัง้ นี ้ ต้ องรอ สามารถสังเกตชันบรรยากาศชั ้ นโคโรนาของดวงอาทิ ้ ตย์ ซึง่ อีกนานถึง 54 ปี จึงจะเกิดสุริยปุ ราคาเต็มดวงในประเทศ ตามปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากบรรยากาศ ไทยอีกครัง้ ในวันที่ 11 เมษายน 2613 ชันโฟโตสเฟี ้ ยร์ ของดวงอาทิตย์นนสว่ ั ้ างกว่ามาก อย่ างไรก็ตามหลังจากนี ้ ไทยสามารถสังเกต ปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่ วน ในอีก 5 ครั ง้ ถัดไป ภาพจาก lesa.biz ได้ แก่ ข้ อมูล - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จาก thaigoodview.com, rmutphysics.com, krunewkew - วันที่ 21 มิถุนายน 2563 /science, krukookkai15 - วันที่ 20 เมษายน 2566 - วันที่ 2 สิงหาคม 2570 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2571

4 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9


BLPD Corner : แพทย์เตือน!!..อันตรายจากการใช้ไม้พันสาลี เรียบเรียงโดย พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

ในปัจจุบันยังมีหลายคนใช้ไม้พันสาลี หรือ สาลีปั่นหู หรือคัตตอนบัตเพื่อทาความสะอาดหูกัน ซึ่งการใช้คัตตอนบัต เพื่อทาความสะอาดหูนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกในการทา ความสะอาดภายในช่องหู แต่ทราบหรือไม่ว่าการใช้คัตตอนบัต ทาความสะอาดเป็นประจานั้น ส่งผลทาให้เกิดอันตรายหรือ ผลเสียมากกว่าที่คิด ดร.เดนนิส ฟิทซ์ เจอรัลด์ อธิบายว่า “ภายในช่องหู ของคนเราเต็ ม ไปด้ ว ยเส้ น ประสาทบอบบางที่ ท าหน้ า ที่ ส่ ง สัญญาณไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย บางคนชอบใช้สาลีใส่ เข้ า ไปในหู ท าให้ รู้ สึ ก เพลิ ด เพลิ น และคิ ด ว่ า ท าให้ ห ายจาก อาการคัน แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ คือยิ่งใช้คัตตอนบัตสอดเข้า ไปในช่ อ งหู ม ากเท่ า ไหร่ ก็ ท าให้ เ กิ ด อาการคั น มากยิ่ ง ขึ้ น เนื่องจากขี้หูที่อยู่ข้างในช่องหูทาหน้าที่เช่นเดียวกับน้าตา เป็น สิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นตามขั้นตอนการทางานของธรรมชาติหรือ กลไกในช่องหู เพื่อป้องกันและกรองสิ่งสกปรกเข้าไปในช่องหู ” ทั้งนี้การใช้คัตตอนบัตสอดเข้าไปในช่องหู นอกจากส่งผลเสีย แล้ วยัง ดั น สิ่ง สกปรกเข้า ไปในช่ องหู และในเยื่ อ แก้วหู มากขึ้น คัตตอนบัต จะทาให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดมากขึ้น ผศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลา ริ ง ซ์ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ได้ แ นะน า วิธีการทาความสะอาดและการดูแลรักษาสุขอนามัยของหู ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการปั่น แคะ ล้าง (ด้วยสบู่ หรือน้ายา ฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ) ทาความสะอาดช่องหู โดยเฉพาะการใช้ไม้ พันสาลี นิ้วมือ หรือวัตถุใดๆ ก็ตาม 2. ควรระวังไม่ให้น้าเข้าหู น้าที่เข้าไปในช่องหูชั้นนอก อาจทาให้เกิดการอักเสบมากขึ้น สามารถป้องกันน้าเข้าหูได้ โดย เอาสาลีชุบวาสลินอุดหู หรือใช้หมวกพลาสติกคลุมผมโดย ให้ปิดถึงหู หรือใช้วัสดุอุดรูหู เวลาอาบน้า เมื่อน้าเข้าหู ควร เอียงศีรษะเอาหูข้างนั้นลงต่า ดึงใบหูให้กางออก และเฉียง ไปทางด้านหลัง ซึ่งจะทาให้ช่องหูอยู่ในแนวตรง ที่น้าจะไหล ออกมาได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาน้าเข้าหู จะหายไปทันที ไม่ ควรปั่นหรือแคะหู 3. เมื่อมีการติดเชื้อในโพรงจมูก มีอาการกาเริบของ โรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ ควรรีบรักษาให้บรรเทา หรือหายโดยเร็ว เนื่องจากมีทางติดต่อระหว่างโพรงหลังจมูก และหู ชั้ น กลางผ่ า นทางท่ อ ยู ส เตเชี ย น ถ้ า เป็ น โรคดั ง กล่ า ว เรื้อรัง อาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหู นอกจากนั้น BLPD NEWSLETTER

-ไม่ควรสั่งน้ามูกแรง เพราะจะทาให้เชื้อโรคในช่องจมูก และ ไซนัสเข้าสู่หูชนั้ กลางได้งา่ ย - ไม่ควรว่ายน้า ด้านา้ เดินทางโดยเครื่องบิน หรือเดินทาง ขึ้นที่สูง หรือต่าอย่างรวดเร็ว เพราะท่อยูสเตเชียน ซึง่ ทา หน้าที่ปรับความดันของหูชั้นกลาง กับบรรยากาศภายนอก ไม่ สามารถทางานได้เป็นปกติ 4. ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ กับหู หลี กเลี่ ย งการกระทบกระเทื อ นบริ เ วณหู และบริ เ วณ ใกล้เคียง อาจทาให้เยื่อบุแก้วหูทะลุ และฉีกขาด การที่ศีรษะ กระแทกกับพื้นหรือของแข็ง อาจทาให้กระดูกรอบหูแตก อาจ ทาให้ช่องหูชั้นนอกฉีกขาด มีเลือดออกในหูชั้นกลาง หรือชั้นใน มีน้าไขสันหลังรั่วออกมาทางช่องหู หรือทาให้กระดูกหูเคลื่อน 5. โรคบางชนิด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไป เลี้ ย งหู อาจท าให้ ป ระสาทหู เ สื่ อ ม เกิ ด หู ห นวก หรื อ หู ตึ ง ได้ ออกกาลังกายสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงประสาทหู 6. หลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส กั บ เสี ย งดั ง เป็ น ระยะ เวลานานๆ หรือเสียงดังมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะจะทา ให้ ป ระสาทหู ค่ อ ยๆ เสื่ อ มลงที ล ะน้ อ ย หรื อ เสื่ อ มแบบ เฉี ย บพลั น ได้ ถ้ า ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ควรใส่ อุ ป กรณ์ ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู 7. ก่อนใช้ยาทุกชนิด ไม่ว่าจะฉีด รับประทาน หรือ หยอดหู ควรปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรเสมอ เพราะยาบาง ชนิด อาจมีพิษต่อประสาทหู และประสาททรงตัว อาจทาให้ ประสาทหูเสื่อม หรือเสียการทรงตัวได้ 8. ขี้หู เป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อหล่อ เลี้ยงให้หูชั้นนอกชุ่มชื้น และป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย และป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องหู โดยธรรมชาติขี้ หูจะถูกขับออกมาเองจากช่องหู ไม่จาเป็นต้องแคะหู ถ้ามีขี้หู อุดตันมาก ควรปรึกษาแพทย์ บางคนที่มีปัญหาขี้หูเปียกและ ออกมาจากช่ อ งหู ม าก อาจใช้ ย าละลายขี้หู ห ยอดในหู เ ป็ น ประจา เพื่อทาการล้างขี้หู ซึ่งจะช่วยลดการอุดตันของขี้หู ใน ช่องหูชั้นนอกได้ หรืออาจทาความสะอาดช่องหู โดยใช้ไม้พัน สาลีชุบน้าสะอาดให้ชุ่ม และเช็ดบริเวณปากรูหูออกมา ไม่ควร สอดเข้าไปลึกกว่านั้น 9. เมื่อมีอาการผิดปกติทางหู ควรรีบปรึกษาแพทย์ หู คอ อ้างอิง http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=145

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9 | 5


BLPD Article : 7 เรื่องมาแรง หรือ เทรนด์ ของปี 2016 ในการทาตลาดออนไลน์ เรียบเรียงโดย ดลยา สุขปิติ สะดวกสบายมากกว่า ทาให้ ในปี 2016 จะเป็ นปี ที่สาคัญสาหรับ ปี นี ้ การทาตลาดออนไลน์ หรื อ Online Marketing มี ความซับซ้ อน และผันผวนอย่างมาก ทังฮาร์ ้ ดแวร์ ตวั ใหม่ บริษัท หน้ าใหม่ กลุม่ ผู้ใช้ ที่เปลี่ยนไป ซึง่ พัฒนาการเหล่านี ้มีสว่ นช่วย ในการทางานได้ ง่ายขึ ้น ดังนัน้ จึงทาให้ Online Marketing หยุด นิ่งไม่ได้ และในปี 2016 อาจจะเป็ นปี ที่ดีสาหรับ Online Marketing เมื่อคุณได้ ร้ ูจกั 7 เรื่ องที่มาแรง หรื อ เทรนด์ (Trend) ใน ปี 2016 นี ้ 1. วิดีโอจะไร้ ขีดจากัดมากขึน้

การทาธุรกิจ 3. สมาร์ ทโฟนจะเข้ ามาแทนที่เดสก์ ทอป (desktop)

ปี ที่ผา่ นมา เป็ นปี ที่ยิ่งใหญ่สาหรับ “สมาร์ ทโฟน” เห็นได้ จากการที่ Google ได้ ประกาศใช้ ระบบวิเคราะห์การค้ นหา หรื อ อัลกอริธึมของระบบการค้ นหาข้ อมูล ที่มีชื่อว่า “Mobilegeddon” ซึง่ จะมีหน้ าที่คอยบอกว่าเว็บไซต์ไหนเหมาะ กับการใช้ งานบนอุปกรณ์พกพา ทังนี ้ ้ เจ้ าของสินค้ าหรื อแบรนด์ สาหรับวิดีโอ คงไม่มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ ้นนัก แต่สิ่งที่ทาให้ เองก็ไม่จาเป็ นต้ องมีเว็บไซต์ที่ดีที่สดุ แต่ต้องมีเว็บไซต์ที่รองรับ วิดีโอเป็ นคอนเทนต์ (content) ที่ยิ่งใหญ่คือ แพลทฟอร์ ม กับทุกอุปกรณ์ และ Google ยังระบุอีกว่า การเปลี่ยนอัลกอริธึม (platform) ต่างๆ ทัง้ Facebook, YouTube, Instagram และ ในครัง้ นี ้ จะมีผลต่อการค้ นหาข้ อมูลบนอุปกรณ์พวกทุกภาษาทัว่ Bing ที่มีฟีเจอร์ (feature) ใหม่ๆ สาหรับการทาโฆษณาวิดีโอ โลก ดังนัน้ เจ้ าของสินค้ าหรื อแบรนด์ก็ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้ มากมาย รวมถึงการทา Search Engine Results Page รองรับกับทุกการใช้ งาน เพื่อไม่ให้ เจ้ าของสินค้ าหรื อแบรนด์ (SERP) เพื่อเพิ่มอันดับการค้ นหาในหน้ า Google ซึง่ สิ่งต่างๆ สูญเสียจานวนทราฟฟิ กเข้ าเว็บนัน่ เอง เหล่านี ้เป็ นสัญญาณว่าผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตให้ การยอมรับโฆษณา ในรูปแบบวิดีโอ โดยในอนาคตเราจะเห็นโฆษณาในรูปแบบ วิดีโอมากกว่าเดิม และอาจเจอในจุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อ Google และ YouTube ถูกรวมเป็ นหนึง่ เดียว การใช้ วิดีโอก็จะ ยิ่งไร้ ขีดจากัดมากขึ ้น 2. เจ้ าของสินค้ าหรือแบรนด์ ต้องมีบริการการใช้ งานต่ างๆ หรือแอพพลิเคชั่น (application) ให้ ลูกค้ า ตอนนี ้อัตราการใช้ สมาร์ ทโฟน (Smartphone) เพิ่มขึ ้น อย่างต่อเนื่อง ไม่แน่วา่ เร็วๆ นี ้ แอพพลิเคชัน่ ก็จะเข้ ามาแทนที่ เว็บไซต์ เพราะสามารถทาได้ ทกุ อย่างเหมือนกัน แถมยัง 6 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9

อ่ำนต่อหน้ำที่ 7


7 เรื่ องมาแรง หรื อ เทรนด์ ของปี 2016 ในการทาตลาดออนไลน์ (ต่ อจากหน้ า 6) 4. เมื่อค้ นหา ต้ องเจอ!!

6. Wearable technology และ the Internet of Things (IoT)

การให้ ผ้ บู ริโภคพิมพ์ชื่อเว็บไชต์เพื่อเข้ ามายัง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ จะช่วยให้ การใช้

เว็บไซต์ที่ต้องการโดยตรงคงเป็ นเรื่ องยาก เพราะคนส่วน

ชีวิตประจาวันง่ายขึ ้น มีให้ เลือกตังแต่ ้ สินค้ าจากยุโรป ไป

ใหญ่จะเข้ าเว็บไซต์ผ่าน Facebook หรื อจากลิ ้งก์ (link)

ต่างๆ ที่พวกเขาเห็น โดยสิ่งแรกที่ทาคือเข้ าสู่ Google แล้ ว จนถึงสินค้ าจากจีน และราคาถูกลงอีกด้ วย ด้ วยแนวคิดของ Internet of Things ที่จะเชื่อมอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ

พิมพ์คีย์เวิร์ด (keyword) อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อให้ เจอ

เว็บไซต์ที่ต้องการค้ นหา การใช้ กลยุทธ์ SEO และ pay-per- เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้ าไว้ click (PPC) จึงได้ รับ

ด้ วยกัน จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ โดยผ่านระบบ

ความนิยมอย่างมาก

อินเตอร์ เน็ต ซึง่ ในอนาคตผู้บริโภคจะเริ่มคุ้นเคยกับ

สาหรับการดึงคนเข้ า

เทคโนโลยีที่ทาให้ พวกเขา สามารถควบคุมสิ่งของต่างๆ

เว็บไซต์ เพราะเจ้ าของ

จากที่ไหนก็ได้ ซึง่ จะช่วยให้ การใช้ ชีวิตสะดวกยิ่งขึ ้น

สินค้ าจะได้ เจอกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยรู้จกั เว็บไชต์มาก่อน

7. การทาโฆษณาจะมีราคาแพงขึน้

5. Virtual reality มาแน่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา จะเห็นว่าการแข่งขันบนโลก

หลายค่ายที่เปิ ดตัวแว่น 3 มิติ หรื อเทคโนโลยี VR

ออนไลน์นนดุ ั ้ เดือดมากแค่ไหน และในปี 2016 ก็จะยิ่งมาก

(Virtual reality) ซึง่ ก็คือการจาลองบางอย่างให้ ออกมา

ขึ ้น ยิ่งมีความต้ องการสูงเท่าไร ราคาการทาโฆษณา การทา

เสมือนจริง บางรุ่นเหมาะสาหรับการเล่นเกม บางรุ่นก็

ตลาดก็จะยิ่งสูงขึ ้นตามไปด้ วย

เหมาะสาหรับการใช้ งานทัว่ ไปสาหรับเจ้ าของสินค้ าหรื อแบ รนด์ที่น่าสนใจคือ Oculus บริษัทผลิตแว่น 3 มิตใิ นเครื อ Facebook ได้ เปิ ดตัว Oculus Rift รุ่นสาหรับวางขายจริง อย่างเป็ นทางการ โดยมาพร้ อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ แบบ ใหม่ Oculus Touch และ จอยไร้ สายของ Xbox ด้ วย ไม่แน่ ว่าแว่น 3 มิตกิ ็จะกลายเป็ นแฟชัน่ ที่หลายๆ คนต้ องมีก็ได้

BLPD NEWSLETTER

จากทัง้ 7 เทรนด์ที่นาเสนอไปนี ้ ในปี หน้ าเราคงได้ เห็นความเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างแน่นอน แต่จะ มากหรื อน้ อยแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั การยอมรับของ ผู้บริโภค แต่จากทังหมดนี ้ ้ รู้ไว้ ก็ไม่เสียหายอะไร เพราะรู้ ก่อนย่อมได้ เปรี ยบ เอกสารอ้ าง http://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/top7-online-marketing-trends-2016/

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9 | 7


Q&A : หลังจำกสมัครสมำชิกฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (e-learning) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมลยืนยันกำรสมัครสมำชิก ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร? เรียบเรียงโดย ลัดดาวัลย์ เยียดยัด คำถำม : หลังจากสมัครสมาชิกฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล ยืนยันการสมัครสมาชิก ต้องด้าเนินการอย่างไร? คำตอบ : ผู้เรียนต้องด้าเนินการดังนี ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบอีเมลยืนยัน ในกล่องอีเมลขยะ (Junk mail) เนื่องจากบางกรณีอีเมลยืนยันดังกล่าวจะเข้าไป อยู่ในกล่องอีเมลขยะ ขั้นตอนที่ 2 หากไม่พบอีเมลยืนยันในกล่องอีเมลขยะ ให้เข้าสู่ระบบและตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลที่ได้ ระบุไว้ในขันตอนการสมัครสมาชิก ในเมนู User Profile หากใส่ข้อมูลผิด ให้ท้าการแก้ไขข้อมูล และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้ส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกอีกครัง ขั้นตอนที่ 3 หากตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุไว้ในขันตอนการสมัครสมาชิก ถูกต้องแล้ว และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ให้ท้าการแก้ไขที่อยู่อีเมลให้เป็นอีเมลสาธารณะ เช่น Hotmail, Yahoo, Gmail แทน และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ส่งอีเมลยืนยันการสมัคร สมาชิกอีกครัง

แนะนำหลักสูตร : กำรสอบเทียบไมโครปิเปต เรียบเรียงโดย นพเก้า เอกอุ่น ไมโครปิเปต เป็นอุปกรณ์ใช้ส้าหรับถ่ายเทของเหลวในปริมาตรน้อยๆ ที่ต้องการได้อย่างละเอียด ปัจจุบันนิยมใช้อย่าง แพร่หลายมากขึนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากใช้งานง่ายและมีความแม่นย้าของปริมาตรสูง เพิ่มความเชื่อมั่น ของข้อมูลและผลการวิเคราะห์ที่ได้ว่ามีความสมบูรณ์และสม่้าเสมอ การตรวจสอบประสิทธิภาพการท้างานของปิเปตจึงถือเป็น ปัจ จั ย ส้ า คั ญของการใช้ง านเพื่ อ เฝ้ า ระวัง ความถู ก ต้อ ง และมีค วามส้ า คั ญอย่ า งยิ่ ง ถ้ าต้ อ งใช้ ง านเป็ น ประจ้ าทุ ก วั น กรม วิทยาศาสตร์บริการ โดยส้านักฯ เปิดให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบไมโครปิเปต” ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 โดยฝึกอบรมในหัวข้อหลักการท้างานของไมโครปิเปตเพื่อการวัดและวิธีสอบเทียบ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ Piston Pipette ปฏิบัติการสอบเทียบไมโครปิเปต และการค้านวณค่าความไม่แน่นอนเพื่อใช้ในการสอบเทียบไมโครปิเปต ท่านที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2201 7460, 0 2201 7453

8 |BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9


เปิดประตูสู่อำเซียน : Clean Transportation & Clean Energy เรียบเรียงโดย จุฑามาศ ภูมิภาค ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อคนทัง้ โลก จากหลายปี ที่ผา่ นมามีเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติหลายเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดการ สูญเสียมากมาย ซึง่ สาเหตุหลักๆ มาจากปั ญหาโลกร้ อนนัน่ เอง ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก พยายามหาวิธีการและหาหนทางที่จะลดการเกิดภาวะโลกร้ อน แม้ แต่ในประเทศที่ พัฒนาแล้ วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ พยายามลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิโลก ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชากรก่อนวัยอันควร จากการศึกษาของนักวิจยั Drew T. Shindell ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ ภมู ิอากาศ จาก Duke’s Nicholas School of the Environment ได้ ศกึ ษาการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจาก 2 แหล่งสาคัญ คือ การทา Clean Transportation และ Clean Energy ทังนี ้ ้ Clean Transportation เป็ นการลดก๊ าซเรื อนกระจก ในภาคการขนส่ง ส่วน Clean Energy เป็ นการลดก๊ าซเรื อนกระจก ในภาคการใช้ พลังงานโดยเพิ่มการใช้ พลังงานทางเลือกอื่นทดแทนและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาใช้ เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน ลดการเกิดมลภาวะทางอากาศหรื อการปล่อยก๊ าซพิษ หรื อ การปล่อยก๊ าซเรื อน กระจก โดยการสร้ างแบบจาลองขึ ้นมา ผลปรากฏว่า การทา Clean Transportation สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อน กระจกได้ ร้ อยละ 75 และการทา Clean Energy สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ ร้ อยละ 63 แบบจาลองของ Shindell ยังสามารถอธิบายได้ วา่ ในปี 2030 หากมีการทา Clean Energy ช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรได้ ประมาณ 175,000 ราย หรื อ 22,000 รายต่อปี และการทา Clean Transportation ช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ ประชากรได้ ประมาณ 120,000 ราย หรื อ 14,000 รายต่อปี ซึง่ งานวิจยั นี ้ Shindell มัน่ ใจว่า สามารถนาไปใช้ ได้ จริง และได้ นาเสนอในที่ประชุม COP 21 ที่ปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน ธันวาคม 2015 ที่ผ่านมา งานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการนามาใช้ แก้ ปัญหาได้ อย่างแท้ จริง เนื่องจาก ทัว่ ทังโลกและในอาเซี ้ ยนเองก็กาลังเผชิญกับปั ญหาดังกล่าว จากข้ อมูลในปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2553 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากที่สดุ ตามลาดับ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ไทย พม่า มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว สิงคโปร์ และบรูไน ในการประชุม รัฐมนตรี อาเซียนด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างไม่เป็ นทางการ ครัง้ ที่ 15 (The 15th Informal ASEAN Ministerial Meeting On Environment: 15th IAMME) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ มีการพิจารณาประเด็น ความร่วมมือด้ านสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ ได้ แก่ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement On Climate Change 2014 ) ซึง่ มีเนื ้อหาที่สาคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายการลดการ ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดยใช้ หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในกลุม่ ประชาคมอาเซียน อ้ างอิง http://measwatch.org

http://thailand.prd.go.th/ http://www.aseanthai.net

http://www.cbc.ca/news

http://www.greenpeace.org https://www.sciencedaily.com BLPD NEWSLETTER

ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 8 6 เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 5 9 | 9


สำนักพัฒนำศักยภำพ นักวิทยำศำสตร์ห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร อำคำรสถำนศึกษำเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Phone: 0 2201 7425

ที่ปรึกษำ ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆำอภิรักษ์ บรรณำธิกำร นำงสำวปัทมำ นพรัตน์ กองบรรณำธิกำร นำงชุติมำ วิไลพันธ์ นำงอำรีย์ คชฤทธิ์

Fax: 0 2201 7429 E-mail: blpd@dss.go.th

http://blpd.dss.go.th : http://www.e-learning.dss.go.th

โปรดส่งข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือคำถำมที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017425 โทรสำร 02-2017429 หำกต้องกำรยกเลิกกำรรับข่ำวสำร กรุณำแจ้งที่ blpd@dss.go.th ข้อมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/

Blpd Newsletter Volume 86  

Blpd Newsletter Volume 86,Febuary 2016 l by Bureau of Laboratory Personnel Development , Department of Science Service