__MAIN_TEXT__

Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1385 Nova vas

Predstavitev letošnjega

Slovenski kulturni praznik smo počastili 8. februarja

plana investicij

2

6

Trgovina v Novi vasi

Družina Kus – Veenvliet in njen Zavod Symbiosis

je ponovno odprta

10

8

glasilo občine Bloke april 2018 letnik 19 | številka 2 cena: brezplačno | 2 € | 4 €

V pričakovanju pomladi Katja Lah Majkić Letošnji februar nam je na Bloke prinesel pravo zimo, z obilo snega, zameti in tudi zelo nizkimi temperaturami. Prav zaradi tega smo se kar nekajkrat znašli v televizijskih rubrikah o hudi zimi, po radiu so v teh mrzlih dneh pogosto omenjali Bloke kot najhladnejši kraj. Po treh letih so bili zaradi obilice snega letos ponovno odlično izpeljani Bloški teki, dan pa se je kot nalašč pokazal v vsej sončnosnežni lepoti. Lepo urejene tekaške proge so ves mesec privabljale veliko tekačev od blizu in daleč. Pa vendar je že čas, da zadiši po pomladi. Čeprav še vedno obdani s snežno belino, slutimo prihodnje toplejše dni, ki naznanjajo konec zimske spokojnosti in umirjenosti. Tako kot narava se ponovno prebudimo tudi ljudje. V pomladnih mesecih se za začetek kar vrstijo prazniki; začenši z 8. marcem, dnevom žensk, nadaljuje se z materinskim dnevom in z veliko nočjo. Če nismo prevzeli uvoženega valentinovega, je 12. marca gregorjevo, praznik, ko se ptički ženijo, veliko bolj naš praznik ljubezni in zaljubljenih. Pesnik Ivan Minatti je zapisal: Pa bo pomlad prišla z oblaki šumečimi, pa bo pomlad prišla z rožami rdečimi, s tistimi rosnimi mladimi rožami … o, kak se po rožah toži mi. Želim vam lepo, vsega dobrega polno letošnjo pomlad!


2

naša občina

april 2018

Predstavitev letošnjega plana investicij V začetku meseca februarja je občinski svet občine Bloke na svoji 19. redni seji potrdil predlog proračuna občine Bloke za leto 2018. Tako se je začelo že dvajseto proračunsko leto samostojne občine Bloke. Proračun je na prihodkovni strani ponovno prekoračil mejo 2 milijona €, za investicije pa bomo letos namenili okrog 1,1 milijona €. Iz teh podatkov je razvidno, da bo tudi letošnje leto investicijsko zelo razgibano; v plan investicij smo namreč uvrstili večje število srednje velikih investicij, ki jih predstavljam v nadaljevanju tega prispevka.

Obnova občinskih objektov

nova stanovanja, ki jih bomo v prvi fazi namenili za neprofitni najem.

Letošnjo največjo investicijo bomo izvajali v naselju Velike Bloke, kjer bomo nadaljevali z obnovo večstanovanjskega objekta na naslovu Velike Bloke 3c, ki leži ob cesti Velike Bloke – Velike Lašče. Ta objekt je Občina Bloke pred nekaj leti pridobila od Republike Slovenije na podlagi brezplačnega prenosa. Stanovanjski objekt potrebuje celovito prenovo. Na novo bo potrebno izvesti vsa instalacijska dela, vgraditi novo stavbno pohištvo, pode in drugo opremo, zidarsko sanirati notranjost in zunanjost objekta ter urediti dostop in zunanjo okolico. V objektu bomo s tem pridobili štiri

Nadaljevali bomo tudi z obnovitvenimi deli v prostorih stare telovadnice. V pritličju bomo zagotovili nove prostore za potrebe javne knjižnice in glasbene šole. Sočasno bomo izvajali tudi določena investicijsko-vzdrževalna dela v upravnem delu prostorov osnovne šole. Nad knjižnico bomo uredili tudi večjo večnamensko dvorano, ki bo namenjena za organizacijo številnih sestankov, kulturnih in drugih dogodkov v organizaciji raznih društev oziroma posameznikov, javne knjižnice, glasbene šole in drugih organizatorjev. Letos nameravamo zgraditi tudi poslovilno vežico pri Sveti Trojici. Prostore za ta namen bomo po predlogu prebivalcev tega območja uredili v obstoječem objektu, ki je v cerkveni lasti. Občina je za namen izgradnje pridobila pravico graditi ter možnost brezplačne uporabe za obdobje 99 let. Trenutno izdelujemo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Verjamemo, da bomo ta projekt končali še letos.

Posodobitve in razširitve okoljske infrastrukture

Letos smo v plan investicij uvrstili tudi izgradnjo zbirnega centra za zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov. Center nameravamo zgraditi v neposredni bližini čistilne naprave Hudi Vrh, in sicer na zemljišču, ki je v lasti Občine Bloke. Ta lokacija se nam zdi zelo primerna, saj ima dober dostop in je dovolj odmaknjena od stanovanjskih hiš. Trenutno izdelujemo projektno dokumentacijo in rešujemo še določene težave, vezane na okoljske omejitve na teh zemljiščih. Če bodo vse podrobnosti pravočasno razrešene, bomo center zgradili še letos.

Foto: Stane Jakopin

Večstanovanjski objekt v Velikih Blokah

Izvajali bomo tudi številna obnovitvena in razširitvena dela na vodovodnem omrežju Bloke. Že v mesecu januarju smo obnovili dotrajano vodovodno cev na odseku Zakraj – Godičevo. Po končani zimi pa bomo nadalje-


naša občina

april 2018

Vrednostni prikaz investicijskih odhodkov v letu 2018 INVESTICIJA

270.000 €

Obnovitvena dela v stari telovadnici in OŠ

200.000 €

Izgradnja poslovilne vežice pri Sveti Trojici

50.000 €

Izgradnja zbirnega centra Hudi Vrh

100.000 €

Obnova in gradnja vodovodnega omrežja

80.000 €

Razširitev kanalizacijskega omrežja za odpadne vode

120.000 €

Posodobitev cest

240.000 €

Druge manjše investicije Skupaj

vali z izgradnjo 2. faze vodovodnega omrežja v Obrtni coni Velike Bloke ter izgradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja v naselju Veliki Vrh, s čimer bomo zagotovili ustrezen pritisk pitne vode v naseljih Veliki Vrh, Studenec in Runarsko. Izvedli bomo tudi pomembne razširitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Občina Bloke je v preteklih letih zgradila tri kanalizacijske sisteme, ki se zaključujejo s čistilnimi napravami v naseljih Nova vas, Velike Bloke in Hudi Vrh. Da bi navedene čistilne naprave čim bolje izkoristili, nameravamo v naslednjih letih nanje priključiti še vsa ostala večja naselja, ki ležijo v taki oddaljenosti od čistilne naprave, da je taka povezava racionalna. Na tej osnovi bomo že letos zgradili kanalizacijsko omrežje v naselju Veliki Vrh ter ga preko ustreznega pnevmatskega črpališča priključili na čistilno napravo Hudi Vrh. Nadaljevali bomo tudi z izgradnjo 2. faze kanalizacijskega omrežja v obrtnoindustrijski coni Velike Bloke. S to izgradnjo bo vsem lastnikom v coni omogočen priklop na vodo-

Uvodnik

VREDNOST

Obnova stanovanjskega objekta Velike Bloke 3c

60.000 € 1.140.000 €

vodno in kanalizacijsko omrežje. Na Občini Bloke si že od njenega nastanka zelo prizadevamo, da 80 km javnih in lokalnih cest ohranjamo v »dobri kondiciji«. Letos nameravamo posodobiti cesto Sveta Trojica – Lovranovo ter še nekatere druge cestne odseke, ki pa jih bomo na podlagi poškodovanosti določili po končani zimi. V plan investicij je uvrščena tudi obnova regionalne ceste v naselju Nova vas, in sicer od križišča Veliki Vrh do odcepa za naselje Velike Bloke. Navedena investicija je sicer v pristojnosti Direkcije RS za ceste, Občina Bloke pa bo pri tej investiciji le sodelovala ter financirala tisti del, ki je v njeni lasti (pločniki, javna razsvetljava, obnova vodovoda …). Projekt za izvedbo je izdelan, zato upamo, da bo do izvedbe prišlo še letos, odločitev za začetek del pa je seveda v pristojnosti Direkcije RS za ceste. Kot je razvidno iz tega prispevka, smo si začrtali zelo obsežen in zahteven razvojni plan. Upam pa, da nam bo tudi letos uspelo realizirati večino zastavljenih ciljev. župan Jože Doles

3

Stane Jakopin, urednik

L

etos je pa res nenavadno hitro prišla velika noč in z njo tudi nov Bloški korak. Vsaj meni se tako zdi. Upam, da ste v redu, zdravi in pripravljeni na nove podvige, ki sem jim boste posvečali v težko pričakovanih pomladnih dneh. V januarju smo sicer že mislili, da je zima naredila svoje in se pobrala iz naših krajev. Kako smo se zmotili! Po skoraj pomladnem januarskem vzdušju nam je februarja pokazala svoje zobe! Častni občan občine Bloke France Škrabec je že davno tega povedal: »Ne Blukah naj zime še nkul vouk poju.« Zgleda, da trditev kljub nenehnim klimatskim spremembam, ki jim lahko sledimo po poročanju medijev, še vedno drži. Ne glede na zgoraj navedeno pa bo morala zima oditi tako ali drugače. V tej pravi bloški zimi, ki smo jo Bločani brez težav preživeli, smo imeli kar veliko dogodkov, o katerih vam poročamo v Bloškem koraku, ki ga pravkar prebirate. Ob tem velja omeniti odlično izvedene Bloške teke, slovesno praznovanje slovenskega kulturnega praznika in seveda živahno delovanje društev. Imeli smo tudi manj prijetne dogodke, med katere vsekakor spada zaprtje edine trgovine z živili na planoti. Za tiste, ki se vsakodnevno s svojimi vozili vozimo izven meja naše občine, to ni problem. V težavah pa so se znašli socialno šibkejši in starejši občani, ki nimajo lastnih prevozov. Ti so se morali znajti vsak po svoje, da so prišli do potrebnega živeža in ostalih nepogrešljivih stvari. K sreči se je sedaj tudi ta problem na Blokah, upam, da za vedno, rešil. Kot vam je najbrž znano, je v začetku tega meseca trgovino v Novi vasi prevzela Kmetijska zadruga Lašče. Več o tem si lahko preberete v posebnem prispevku. V mesecu marcu sta dva praznika namenjena ženskam. Prvi je 8. marec, dan žena. Za ta praznik bi lahko rekli, da je že kar mednarodno prepoznan praznik žensk, saj je tako opredeljen že v skoraj 100 državah sveta. Bistvo praznika je vsekakor v tem, da so ženske skozi zgodovino bojevale nenehen boj, da bi bile v družbi obravnavane enakopravno z moškimi, da bi se razvile enakopravnejše družbene oblike. Še dandanes, v 21. stoletju, pa opažamo, da jim je to uspelo le deloma, saj še vedno zasledujemo neenakopravno obravnavo žensk proti moškim. Drugi neformalni praznik, ki ga praznujemo 25. marca, je materinski dan. Posvečen je izkazovanju pozornosti, hvaležnosti in priznanju materam za njihovo poslanstvo. Izhaja iz krščanskega praznika Gospodovega oznanjenja. Statistika pravi, da je mater vedno več, žal pa z vedno manj otroki. Zato prejmite vse ženske, dekleta in matere ob vašem mesecu marcu iskrene čestitke z željo, da bi bile vselej spoštovane in enakopravne pripadnice družbe. Vstopili smo tudi v praznovanje največjega krščanskega praznika, to je velika noč, ki ga doživljamo vsak po svoje. Nekaterim je všeč zaradi tradicionalnih velikonočnih jedi, spet drugim pomeni nekaj globljega, na kar se pripravljajo skozi ves postni čas. Uredite si praznične dni po svoje in jih preživite kar se da lepo. Spoštovane bralke in bralci, s celotnim uredniškim odborom vam želimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. O kresu se vam spet oglasimo. Srečno!


4

naša občina

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Bloke (Ur. list RS, št. 66/05) objavlja

Razpis o zbiranju predlogov za podelitev priznanj občine Bloke za leto 2018 Priznanja občine Bloke so: • naziv častnega občana občine Bloke • zlati grb občine Bloke • priznanje občine Bloke

Naziv častni občan Naziv častni občan občine Bloke se podeli posamezniku za njegov izjemen prispevek na različnih področjih življenjskega dela, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine Bloke. Naziv častni občan občine Bloke se podeli občanom občine Bloke in drugim državljanom Republike Slovenije kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture, ter za druge izjemne dosežke pomembne za občino Bloke.

april 2018

Poročilo o pitni vodi za leto 2017 V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi morajo vsi izvajalci gospodarske javne službe, ki se ukvarjajo z oskrbo s pitno vodo, letno obvestiti uporabnike o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in na podlagi rezultatov opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preizkušanj ter terenskih meritev.

V letu 2017 so bili opravljeni štirje cikli vzorčenja pitne vode s strani državnega monitoringa. Vsi so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Upravljanje vodovoda Bloška planota spremlja tudi Zdravstveni inšpektorat Republike Sloveni-

Zlati grb občine bloke Zlati grb občine Bloke je najvišje priznanje občine Bloke, ki se podeljuje: 1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena, 2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine Bloke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Priznanje občine bloke Priznanje občine Bloke se podeljuje posameznikom, organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini Bloke. Naziv častni občan občine Bloke se podeli izjemoma. Vsako leto se lahko podeli en zlati grb občine Bloke in do tri priznanja občine Bloke. Kandidate za priznanja lahko predlagajo občina, občani, politične stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlog mora vsebovati: • Ime in priimek oziroma naziv in naslov predlagatelja • Navedbo, na katero izmed treh možnih priznanj se predlog nanaša • Ime in priimek oziroma naziv in naslov predlaganega • Pisno obrazložitev Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad občine Bloke, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Občina Bloke Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Nova vas 4a 1385 Nova vas s pripisom: »ne odpiraj – občinsko priznanje 2018«, in sicer do vključno 3. maja 2018 do 12. ure osebno v tajništvu občine, oziroma bodo 3. maja 2018 oddani priporočeno na pošto. Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Foto: David Hiti

Črpališče Rožanče v zimskem času Meritve kvalitete pitne vode je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Center za okolje in zdravje Maribor Prvomajska 1, 2000 Maribor.

je, ki izvaja letni inšpekcijski nadzor nad objekti, analizami pitne vode, upoštevanju Haccp sistema in ostalimi nalogami upravljavca vodovoda.

V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološka preizkušanja odvzetih 26 vzorcev, za fizikalno-kemijska preizkušanja pa 5 vzorcev pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi tako na vrtini kot na določenih merilnih mestih vodovodnega omrežja. Več o analizah si lahko preberete na spletni strani Občine Bloke www.bloke.si v rubriki Občina Bloke na podstrani Režijskega obrata.

Režijski obrat občine Bloke skrbi, da imajo uporabniki javnega vodovoda Bloška planota nemoteno, kvalitetno in cenovno ugodno oskrbo s pitno vodo. Ob tej priložnosti vse uporabnike naprošamo, da redno kontrolirajo svoje vodovodne priključke in nas o morebitnih napakah pravočasno opozorijo, da bomo le-te ustrezno strokovno odpravili. David Hiti, Režijski obrat občine Bloke, marec 2018


naša občina

april 2018

Vlada Mira Cerarja je finančno zelo obremenila državljanke in državljane Mag. Andrej Šircelj, poslanec SDS v Državnem zboru RS

Š

e nekaj mesecev nas loči od volitev v Državni zbor in aktualna vlada je pripravila poročilo o svojem delu. V poročilu poudarja, da so bili sprejete »rešitve na področju zmanjšanja administrativnih ovir, davčnega prestrukturiranja in povečanja učinkovitosti pobiranja davkov.« A če se odmaknemo od teh visokoletečih besed in pogledamo v realnost, vidimo, da rezultatov zmanjšanja administrativnih ovir ni videti, ravno nasprotno. Število zakonov in podzakonskih predpisov je preseglo številko 20.000. Ste vedeli, da moramo državljani in državljanke upoštevati 854 zakonov in 19339 podzakonskih predpisov? Si sploh predstavljate, da bi v svojem življenju upoštevali vse te paragrafe in določila, ki so zapisana v zakonih? Število administrativnih obremenitev je treba zmanjšati, prav tako je treba reči stop birokraciji. Zagotovo ni smiselno, da je vsak najmanjši postopek, ki ga opravite pri poslovanju z javno upravo, do vejice natančno opredeljen. In kaj je še storila aktualna vlada? Ko reče, da je poskrbela za prestrukturiranje davkov, je treba to razumeti kot drug izraz za povečevanje davkov. V mandatu Cerarjeve vlade so bile uvedene nove obremenitve državljank in državljanov ter podjetnikov, obstoječi davki pa so bili povečini zvišani. Tako je bil zvišan davek na dobiček podjetij iz 17 % na 19 %, zvišane so bile obremenitve kmetov iz naslova katastrskega dohodka, uveljavljene so bile višje stopnje DDV, iz 20 % na 22 % in iz 8,5 % na 9,5 %, zamrznjena so bila usklajevanja dohodninskih olajšav z inflacijo, uvedene so bile davčne blagajne, vrednotnice; prav tako je sedaj obvezna registracije koles s pomožnim motorjem, uvedena je bila taksa za pretovor v koprskem pristanišču in pribitek k cestnini za težka tovorna vozila, uvedena dajatev na odjavljena vozila. Poleg tega vlada pripravlja višje obremenitve na področju zdravstva, predlaga tudi uvedbo prispevka za dolgotrajno oskrbo in zvišanje turistične takse. Vlada Mira Cerarja potrebuje vedno več sredstev, ki jih jemlje iz žepov državljank in državljanov, za to, da se bohoti javni sektor (naj omenim le 8000 novih zaposlitev v zadnjem času), nič pa se ne namenja za investicije in razvoj. Čeprav poslušamo podatke o visoki gospodarski rasti, o zmanjševanju brezposelnosti, so le-ti nepomembni, če se gospodarska rast ne pozna v denarnicah, če nizke obrestne mere ne zaženejo novih investicij in če se nezaposlenost manjša s tem, da vsako leto iz Slovenije odide tisoče mladih, izobraženih ljudi. Če želimo doseči večjo blaginjo za ljudi, več investicij, perspektivno državo za mlade in če želimo starejšim zagotoviti dostojno in dostojanstveno življenje, je treba uvesti „družinsko“ dohodnino in zagotoviti večje neto plače, štipendije in pokojnine. Znižati moramo stopnje davka na dodano vrednost, kar bo povečalo razpoložljive prejemke ljudi, in povečati oprostitve pri davku od katastrskega dohodka, kar bo izboljšalo položaj kmetov. Konkurenčnejši položaj podjetij in večjo zaposlenost bo zagotovila uvedba dodatnih investicijskih olajšav. Odpis stanovanjskega kredita ob rojstvu otroka in univerzalni otroški dodatek pa bosta okrepila materialni položaj družine. Vse ukrepe, ki sem jih naštel, ima v programu Slovenska demokratska stranka. Samo ukrepi, ki pomenijo neposredno korist za ljudi, zagotavljajo tudi večjo blaginjo. In o teh ukrepih bomo odločali letos – v mesecu juniju.

5

Zdaj je čas! Iva Dimic, poslanka NSi

S

poštovane Bločanke in Bločani, začela sem s kratkim stavkom, ki je dovolj jasen, da ga razumemo in udejanjimo. ZDAJ je res čas, da skupaj naredimo odločen korak naprej. Sredi februarja smo v Novi Sloveniji predstavili program, ki napoveduje našo usmeritev, delo in prizadevanja v prihodnje. Pripravili smo rešitve za številne in konkretne nakopičene probleme. Program z naslovom Zdaj je čas! temelji na ugotovitvi, da v Sloveniji preprosto nimamo več časa, da bi odlašali s spremembami in modernizacijo glavnih sistemov v naši družbi. Če bomo stali križem rok, bomo zelo hitro naleteli na hude težave, kar pomeni novo krizo in nižanje življenjskega standarda ljudi. V NSi ocenjujemo, da moramo za izgradnjo sodobne in v prihodnost usmerjene države naprej zagotoviti večjo pravičnost, močnejše gospodarstvo in večjo socialno varnost. Ljudem je potrebno vrniti človeško dostojanstvo, zaupanje v pravično in pravno državo. Vse to lahko dosežemo z modernizacijo in spremembami v pravosodju, gospodarstvu, kmetijstvu, javni upravi, vojski, policiji in tudi na področju sociale. Lahko rečem, da je to edina prava pot za povrnitev zaupanja v osrednje državne institucije. Z nižjimi davki, manj birokracije in modernizacijo izobraževanja je potrebno okrepiti gospodarstvo in kmetijstvo, ljudem pa omogočiti višje plače. Mladim moramo zagotoviti, da bodo bila njihova pridobljena znanja za Slovenijo potencial, ki ga bodo s pridom in odgovornostjo preko novih delovnih mest z veseljem vlagali doma, v Sloveniji. Tu želim poudariti predvsem vlogo države, da vsem, ki želijo in si zmorejo sami prislužiti vsakdanji kruh, to tudi omogoči. Preko znosnih davkov, boljših plač in tudi drugih spodbud. Seveda pa mora država ustrezno pomagati tistim, ki zaradi različnih razlogov za svojo eksistenco ne morejo poskrbeti sami. Prenoviti moramo zdravstveni in pokojninski sistem ter ju prilagoditi novim razmeram. Čas je, da se ljudem jasno predstavi, kolikšno pokojnino lahko pričakujejo od današnje plače in na kakšno socialno varnost lahko računajo ob jeseni svojega življenja. Vzpostaviti je potrebno boljši sistem dolgotrajne oskrbe starejših, pa naj bo to na domu ali pa v domovih za starejše. Nesprejemljivo je, da se s tihim konsenzom države na številne ljudi, ki so zaposleni in pogosto težko živijo od svojih plač ali pokojnin, prelaga tudi veliko bremene preživljanja lastnih otrok in vedno pogosteje tudi svojih ostarelih staršev. Zdaj je čas, da skupaj začnemo spreminjati stvari in družbo na boljše!


6

naša občina

april 2018

Slovenski kulturni praznik smo počastili 8. februarja Od največjih kulturnih hramov do majhnih vaških dvoran – povsod so potekale vsakoletne kulturne prireditve v počastitev Prešernovega dne. Najpomembnejša prireditev, ki jo televizija prenaša v naše domove iz Cankarjevega doma v Ljubljani, se je v zadnjih letih v mnogočem, žal, prelevila v obračunavanje z vsakokratno kulturno politiko in nastopaštvo nagrajencev ter tistih, ki to niso postali.

Pevke Vokalne skupine Diva KD Bloke so nas v novembru lanskega leta navdušile s svojim nastopom na regijskem tekmovanju pevskih skupin v Zagorju ob Savi. Za svoj nastop in izvedbo štirih pesmi so si v hudi konkurenci pod vodstvom zborovodkinje Irene Cundrič Iskra prislužile srebrno priznanje. Poslušalci so jih zato z bučnim aplavzom nagradili že pred njihovim tokratnim nastopom na domačem odru.

Na Blokah se ob tem prazniku predvsem zavedamo njegovega pomena za našo besedo, pesmi in vsestransko kulturno življenje, ki nas kot edinstvene uvršča v pisano družino evropskih narodov. Na sam dan praznika smo se zbrali v večnamenski dvorani Bloški smučar in prisostvovali zanimivi prireditvi, ki jo je z Zdravljico začel domači Mešani pevski zbor Kulturnega društva Bloke. Okrepljena sestava zbora je pod vodstvom zborovodkinje Tanje Avsec s pesmimi namenjenimi pričakovani pomladi pokazala, da se zboru leta ne poznajo in da ga čaka uspešno delo v pričakovanju skorajšnje 50. obletnice delovanja.

Vokalna skupina Diva ima v glasbenih vodah veliko prijateljev širom po Sloveniji. Mednje spada tudi citrarka Veronika Zajec, ki je obogatila našo prireditev. Predstavila se je z glasbo za venček ljudskih plesov, z njeno spremljavo pa so venček ljudskih pesmi zapele tudi pevke skupine Diva, pritegnili so tudi poslušalci v dvorani. Veronika je članica Citrarskega društva Slovenije in nosilka naziva Prešmentane citrarke. Upamo, da bomo njene violinske citre na Blokah še slišali. Plesalci Folklorne skupine KD Bloke s svojimi plesi vsako leto posežejo v eno od slovenskih pokrajin. Letos so se pod strokovnim vodstvom Roka Petriča podali med Dravo in Muro v del Štajerske, ki mu pravimo Prlekija. Predstavili so nam plese trojko iz Haloz, štajeriš iz Slovenskih goric in okolice Ljutomera ter šotiš polko, kot so jo plesali v kraju Kapela v Slovenskih goricah.

Ob 100. obletnici smrti pesnika in pisatelja Ivana Cankarja je letošnje leto posvečeno njegovemu spominu. Učenke in učenci višjih razredov domače OŠ Toneta Šraja Aljoše so se pod vodstvom mentorice Martine Kočevar poglobili v njegove črtice in pesmi in nastal je zelo zanimiv recital. Ob slovenskem kulturnem prazniku na Bloke vsako leto povabimo tudi gostujočo skupino. V zadnjih letih so nas tako razveselili pevke


in pevci skupine Bee Geesus iz Ljubljane, ljudska glasbena skupina Suhe češplje iz Gradeža pri Turjaku, Folklorna skupina Grmada iz Velikih Poljan ter Folklorna skupina iz Velikih Lašč. Letošnje leto so bili prvič med nami Kraševci, pevci moškega zbora Tabor iz Lokve pri Divači. Moški pevski zbor Tabor Lokev je bil ustanovljen leta 2002 in nadaljuje več kot stoletno tradicijo zborovskega petja v tem kraju. Zbor uspešno nastopa po Sloveniji in v tujini. Njihova pesem je zadonela tudi v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Redno gostujejo na pevskih revijah in festivalih ter občinskih prireditvah. Izdali so tudi tri zgoščenke, zadnjo ob lanskem jubileju. Zbor vodi zborovodja Miran Žitko, ki ima tudi bloške korenine. Ravno na dan naše prireditve je prejel visoko priznanje Občine Postojna in zbor je zato na nastopu na Blokah vodil pevec Bojan Cerkvenik. S pevskim zborom Tabor je zadonel krepak moški zbor čistih primorskih glasov. Posebej pa je vse poslušalce navdušil njihov solist Rok Tomšič. Prireditev je povezovala članica Kulturnega društva Urška Šparemblek in za zanimiv vezni tekst uporabila Prešernovo pesem Luna sije. Organizatorji prireditve OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Občina Bloke in Kulturno društvo Bloke ter župan Občine Bloke Jože Doles so se zahvalili vsem nastopajočim, zborovodjem, mentorjem in vsem, ki so sodelovali pri pripravi prireditve. Gledalci so vse nastopajoče nagradili z aplavzi, nastopajoči smo se ob prigrizku zadržali v prijetnem druženju v jedilnici OŠ. Lojze Mazij Foto: Stane Jakopin

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko Bloškega koraka je petek, 1. junij 2018.

7

naša občina

april 2018

Sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2018 Predmet sofinanciranja je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke v letu 2018 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke v letu 2018 je objavljen na spletni strani občine Bloke www.bloke.si, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. Sredstva v višini 15.000 evrov so zagotovljena v proračunu občine Bloke za leto 2018 in se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/15) dodelijo za naslednje ukrepe: SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

VIŠINA SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč

3.000,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

4.600,00 EUR

UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

5.400,00 EUR

OSTALI UKREPI UKREP 4: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

2.000,00 EUR

Društva, ki delujejo na področju kmetijstva (Čebelarsko društvo, Konjerejsko društvo Martin Krpan, Društvo rejcev drobnice Slivnica in Konjeniško društvo Divji konji), se prijavijo za sofinanciranje društva na razpis iz kmetijstva. Vsi pogoji za prijavo so objavljeni v javnem razpisu. Pri ukrepu »1 pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč« je potrebno upoštevati, da mora biti račun za opravljene storitve datiran po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev. Pri prijavi na razpis se priložijo predračuni. Pri ukrepu 2, 3 in 4 se upoštevajo računi od 1. 1. 2018 do roka, ki bo objavljen v javnem razpisu. Občina Bloke, Jožica Anzeljc

Dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2018 Predmet sofinanciranja je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke v letu 2018 kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013. Javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Bloke v letu 2018 je objavljen na spletni strani občine Bloke www.bloke.si, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. Sredstva v višini 15.000 evrov so zagotovljena v proračunu občine Bloke za leto 2018 in se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/13 in 19/15 in 4/17), dodelijo za naslednja ukrepa: UKREPI DE MINIMIS UKREP 1: Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti UKREP 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja Vsi pogoji za prijavo na razpis so objavljeni v javnem razpisu. Občina Bloke, Jožica Anzeljc


8

naša občina

april 2018

Trgovina v Novi vasi je ponovno odprta

Po dolgem času spet polna vitrina kruha Skozi vse leto 2017 smo bili priča umiranju na obroke Kmetijsko-gozdarske zadruge Martin Krpan iz Cerknice, nad katero je bil s strani pristojnega sodišča novembra lani uveden stečajni postopek. Z uvedbo stečaja so svoja vrata zaprle vse zadružne trgovine, na žalost Bločanov tudi zadružna trgovina v Novi vasi, ki je bila edina trgovina v občini Bloke s prehrambnimi živili.

Že v letošnjem februarju pa smo Bločani z olajšanjem sprejeli vest, da je trgovino v Novi vasi prevzela v najem Kmetijska zadruga Velike Lašče, še bolj pa smo bili veseli v soboto 10. marca zjutraj, ko je bila trgovina v Novi vasi uradno spet odprta. Prizadevni delavci Kmetijske zadruge Velike Lašče z direktorjem na čelu so zavihali rokave in v najkrajšem možnem času sestavili ekipo, ponovno us-

Ob ponovnem odprtju živilske trgovine v Novi vasi smo posebej za Bloški korak direktorju Kmetijske zadruge Velike Lašče zastavili nekaj vprašanj, na katera je z veseljem odgovoril.

Na samem odprtju se je zbrala kar lepa

Zakaj ste se odločili za trgovino na Blokah?

tudi trgovino, ki ste jo vzeli v najem?

Interes za trgovino na Blokah je v tem, da smo že do sedaj sodelovali s kmeti s tega področja pri odkupu živine, uslugah klanja živine in odkupu mleka.

Ja, za odkup trgovine od stečajnega upravitelja smo pripravljeni odkupiti trgovski objekt z lastnimi sredstvi.

V neposredni bližini v Loškem Potoku imamo že svojo trgovino. Menimo, da je ohranjanje podeželja potrebno, saj je oskrba z živili na podeželju nujno potrebna.

Koliko časa že deluje Kmetijska zadruga Velike Lašče? Koliko vas je trenutno zaposlenih in kje vse imate svoje poslovalnice?

Novi vasi, Starem trgu pri Ložu in Babnem Polju.

KZ Velike Lašče deluje že od leta 1913, za nami je že 105 let uspešnega delovanja.

S čim vse se ukvarjate v Zadrugi oziroma kakšen je vaš program?

Trenutno je skupaj z novozaposlenimi zaposlenih 59 ljudi.

V osnovni sestavi imamo naslednje enote: živilske trgovine, gostinska lokala, trgovino za kmetijstvo in klavnico, odkup živine, mleka in palet, potujočo trgovino.

Svoje poslovalnice imamo v Velikih Laščah, na Turjaku, v Robu, v Loškem Potoku in sedaj še v

posobili in opremili prostore trgovine, na police naložili ogromno prodajnega blaga in jo, kot rečeno, 10. marca tudi uradno odprli. S tem je bil bogato poplačan tudi trud Občine Bloke in župana, ki se je zelo aktivno vključil v iskanje primernega najemnika in si prizadeval za čimprejšnje odprtje trgovine.

Kaj vse boste ponudili kupcem na Blokah? Z vašimi občani bomo sodelovali na področju nabave in prodaje. Poleg živil bodo na razpolago vsa žita, otrobi, krmila za govedo in male živali, gnojila, semenski material in gospodinjski plin. Ali boste pripravljeni od stečajnega KGZ Martin Krpan v stečaju kasneje odkupiti

Kaj lahko sporočite vašim bodočim kupcem in kmetom na Blokah? Želimo si dobro sodelovanje z vsemi občani občine Bloke in obljubljamo vam, da boste s kvaliteto in ceno izdelkov zelo zadovoljni. Veselimo se obiska v prenovljeni trgovini. Za vaše cenjene odgovore se vam lepo zahvaljujemo, še naprej pa vam želimo veliko poslovnih uspehov tudi na Blokah. Za Bloški korak se je pogovarjal Stane Jakopin


naša občina

april 2018 množica ljudi, ki so pozorno prisluhnili nagovoru direktorja Zadruge Velike Lašče gospoda Ivana Levstika, župana občine Bloke gospoda Jožeta Dolesa in izvršnega direktorja veleprodaje družbe Mercator gospoda Tomaža Blagotinška. Dogodek je popestril tudi glas »frajtonarice«. Sledilo je uradno rezanje traku in povabilo direktorja Zadruge kupcem in obiskovalcem, naj vstopijo v trgovino, si postrežejo s prigrizkom in pijačo ter pričnejo z nakupi. Tako je bil uradni del zaključen. Bločani verjamemo, da se ta slaba izkušnja s trgovino ne bo več ponovila in da bo odslej trgovina v Novi vasi delovala nemoteno. Prav je, da se ob tem kolektivu Kmetijske zadruge Velike Lašče, še posebej pa njenemu direktorju gospodu Levstiku, iskreno zahvalimo za ves trud, ki je bil potreben, da so v tako kratkem času uspeli vse pripraviti in odpreti trgovino. Želimo jim, da bi se na Blokah dobro počutili in bili kar se da uspešni pri svojem poslovanju. Fotografiral in zapisal Stane Jakopin

Trak so prerezali: direktor KZ Velike Lašče Ivan Levstik, poslovodkinja trgovine v Novi vasi Jožica Zidar in župan občine Bloke Jože Doles.

9

Izobraževanje iz prve pomoči z uporabo AED V začetku meseca marca je bilo v večnamenski dvorani Bloški smučar v Novi vasi izobraževanje iz temeljnih postopkov oživljanja pri nenadno oboleli osebi z motnjo zavesti, motnjo dihanja in delovanja srca. Prikazana je bila uporaba avtomatskega defibrilatorja (AED) ter stanja, pri katerih se defibrilator lahko uporabi. Na področju občine Bloke imamo trenutno sicer dva avtomatska defibrilatorja, eden je pred lekarno v Novi vasi, drugi pa na gasilnem domu v Velikih Blokah. Izobraževanje sta organizirala Občina Bloke in štab civilne zaščite občine Bloke, izvedli pa so ga predstavniki Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.

Usposabljanje iz prve pomoči so izvajali: Olga Doles, dr. med., spec. spl. med, Oman Puntar Anja, dr. med. spec. druž. med., in Boštjan Meden, zdravstveni tehnik, reševalec z NPK. Na to izobraževanje so bili vabljeni člani PGD Nova vas in člani PGD Velike Bloke, ekipa prve pomoči civilne zaščite občine Bloke in vsa ostala zainteresirana javnost. Namen omenjenega izobraževanja in tudi tega prispevka je, da bi čim več prebivalcev Blok vedelo, da imamo defibrilatorja, da poznajo osnove temeljnih postopkov oživljanja in rokovanje z omenjenim aparatom. Predavanja se je udeležilo okrog 40 udeležencev. Na začetku je vse prisotne pozdravila ga. Olga Doles, dr. med., spec. spl. med., ki je vršilka dolžnosti direktorice zdravstvenega doma. Predstavila je oba predavatelja. To sta bila Oman Puntar Anja, dr. med. spec. družinske medicine, in Boštjan Meden, zdravstveni tehnik reševalec z NPK.

Trgovke in mesarja, ki vam bodo postregli v trgovini v Novi vasi.

Nadaljevanje na 11. strani


10

znani bloški obrazi

april 2018

Družina Kus – Veenvliet in njen Zavod Symbiosis iz Metulj Biologa Jana Kus Veenvliet in njen mož Paul Veenvliet sta si dom uredila na Blokah v vasi Metulje, ki so najbolj poznane po bloškem smučanju. Z Jano smo opravili intervju o tem, kaj ju je prepričalo, da sta se preselila na Bloke, in o njunem delu, ki ga opravljata v zasebnem zavodu Zavodu Symbiosis. živalskem vrtu pa so se z njim pogovarjali le v slovenščini, tako da se je bil primoran hitro naučiti jezika. Kaj pa vajina sinova, govorita slovensko in nizozemsko? Otroka se z menoj pogovarjata slovensko. Starejši sin s Paulom govori nizozemsko, mlajši sin sicer že razume, da sta slovenščina in nizozemščina različna jezika, a za zdaj odgovarja možu po slovensko, čeprav dobro razume nizozemsko. Ustanovili ste tudi zasebni zavod Zavod Symbiosis, v katerem sta sedaj zaposleni vi in vaš mož Paul.

Foto: Arhiv Jana Kus Veenvliet

Družina Kus – Veenvliet Glede na to, da ste mlada leta preživeli v Ljubljani, vaš mož pa je Nizozemec, me zanima, kako sta se sploh spoznala. Spoznala sva se na nekem taboru za biologe, na katerega je bil on povabljen kot gost iz tujine, jaz pa sem pomagala pri organizaciji. Ko sva se začela pogovarjati, sva hitro našla skupne teme. Kasneje sva celo ugotovila, da sva pred taborom v Sloveniji na Poljskem hodila po isti poti, a sva se srečala šele v Sloveniji. Sledilo je nekaj let življenja med Slovenijo in Nizozemsko, leta 2004 pa se je Paul preselil v Slovenijo.

travniki. Vaš mož Paul zelo dobro govori slovensko. Ali ste ga vi naučili? Jaz pri tem nisem imela dosti vpliva, saj se po vseh letih med seboj še vedno pogovarjava v angleščini. Paul je po prihodu v Slovenijo začel delati v živalskem vrtu. Sodelavci v

Po koncu študija sem imela veliko željo delovati na področju varstva narave. Ker takšnih služb takrat skoraj ni bilo, druge možnosti za biologe pa so bile poučevanje ali prodaja zdravil, sem se odločila za ustanovitev zasebnega zavoda. Ravno prejšnji mesec je minilo 15 let od njegove ustanovitve. Poslovanje ni enostavno, saj si moraš zagotoviti delo bodisi na trgu ali s projekti na raznih razpisih, zato vodenje zavoda terja veliko predanosti. Pridobivanje projektov je vse bolj zahtevno, razpisni pogoji so strogi, konkurenca velika, tako da je prihodnost pogosto negotova. V letih 2014

Kaj pa vas je pripeljalo na Bloke? Vedno sem si želela živeti nekje blizu narave in ne v mestu. Moji stari starši so imeli vikend na Goričicah blizu Cerkniškega jezera, kjer sem v mladosti preživela veliko prostega časa. Po poroki sva s Paulom želela kupiti hišo nekje okoli Cerkniškega jezera. Ker pa ni bilo naprodaj nobene primerne hiše, sva začela iskati na širšem območju Notranjske. Ko sva izvedela, da se prodaja hiša v Metuljah, najprej niti nisem točno vedela, kje se ta vas nahaja. Šele ko sem se peljala na ogled, sem se spomnila, da sem na tem območju nekaj let prej s kolegi popisovala ptice. Pozimi leta 2004 sva kupila to hišo, vendar si sploh nisva predstavljala, kakšna je okolica brez snega. Zato sva bila oba navdušena, ko sva spomladi ugotovila, da je hiša na robu vasi in takoj za vasjo čudoviti

Foto: Zavod Symbiosis

Naravoslovni izlet Zavoda Symbiosis


znani bloški obrazi

april 2018

11 Nadaljevanje z 9. strani

Prisotni so si najprej ogledali kratek film, v katerem je bilo na hudomušen način prikazano nudenje prve pomoči ob nenadnem zastoju srca.

Foto: Zavod Symbiosis

Travniški postavnež (euphydryas aurinia) in 2015 je bilo res težko, saj se je prejšnja finančna perspektiva zaključila, za novo pa še ni bilo sprejetih programskih dokumentov in zato ni bilo razpisov, na katere bi lahko kandidirali. Nekaj časa je kazalo že tako slabo, da sva razmišljala o odhodu v tujino. Vendar ste zdržali in razširili poslovanje. Preobrat se je zgodil, ko smo bili s partnerji uspešni na razpisu finančnega mehanizma EU LIFE in smo v letu 2016 začeli z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS, ki je namenjen ozaveščanju o tujerodnih vrstah. Na tem projektu sem zaposlena pretežni del delovnega časa, zraven pa opravljam še različne tržne storitve. Sedaj, ko se je stanje izboljšalo, se je v Zavodu zaposlil tudi Paul, ki je prevzel novo področje, to je ekoturizem. O tem sva razmišljala že več let, kriza pa naju je prisilila k vnovičnemu premisleku o dolgoročnem poslovanju Zavoda. Vedela sva, da morava vpeljati trajno tržno dejavnost, s katero bova lažje prebrodila obdobja, ko so projektna sredstva omejena. Tako sva leta 2016 pridobila licenco za turistično agencijo in od tedaj pod blagovno znamko Narava v barvah ponujava naravoslovna potovanja in izlete, ki so osredotočeni na opazovanje živali in rastlin. V istem letu je Zavod pridobil tudi status socialnega podjetja, kar nas še bolj zavezuje k temu, da turistično dejavnost razvijamo v širšem interesu varstva narave in ozaveščanju loka-

lnih prebivalcev o tem. S čim pa se še ukvarjate v Zavodu Symbiosis? Jaz se že od začetka delovanja največ ukvarjam s tujerodnimi vrstami, Paul pa je strokovnjak za dvoživke, plazilce in ribe. Je pa tudi odličen ilustrator, kar je zelo uporabno, saj lahko risbe vključiva v različne strokovne in poljudne publikacije, ki jih Zavod izdaja. Pogosto tudi svetujeva različnim državnim institucijam pri pripravi dokumentov s področja narave. Delujemo pa tudi na področju ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave. Kmalu po prihodu na Bloke ste se tudi vključili v Turistično društvo Bloke in pomagali pri izvedbi projektov. Takratni predsednik Turističnega društva Bloke Stane Korenjak me je povabil k sodelovanju predvsem zaradi mojega znanja priprave in vodenja projektov, saj takrat še nisem premišljevala o ustanovitvi turistične agencije. Sem tudi v upravnem odboru Turističnega društva in skupaj smo izvedli projekt BloSki, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in s katerim smo raziskali možnosti za vzpostavitev muzeja bloške smučarske kulture. Od takrat naprej z Zavodom Symbiosis sodelujem tudi pri ostalih projektih, na katere se prijavlja Turistično društvo; pri nekaterih kot partner, pri ostalih pa kot zunanji izvajalec.

Kaj pa kot biologinja menite o zadnjem prodajnem hitu v turizmu v naši regiji – opazovanju medveda? Turistični produkt opazovanja medveda v naravnem okolju je trenutno resnično zelo popularen. Vendar je pri takšnem produktu zelo ozko območje, na katerem lahko rečemo, da delujemo v korist medveda in turista. Turist si medveda želi videti in za to pošteno plača, a pogosto hranjenje medvedov vodi do tega, da medvedi izgubijo prirojen strah pred ljudmi, saj se navadijo vonja in prisotnosti človeka. Taki medvedi pa so prvi, ki pridejo v naselja, označimo jih kot konfliktne in so hitro odstreljeni. Kot starša dveh sinov sodelujeta tudi z vrtcem in šolo v Novi vasi. V vrtcu vsako leto pomagava pri izvedbi naravoslovnega dneva za skupino, v kateri je najin sin. S šolo pa smo se letos dogovorili, da se je pridružila pobudi za Dan pouka na prostem, ki bo 17. maja. Ta dan bodo šolarji vse učne ure izvedli na prostem. Otroke moramo čimbolj spodbujati, da doživijo pristen stik z naravo. Le tako bodo prihodnje generacije imele odnos do narave in bile naklonjene njenemu ohranjanju. Zahvaljujem se vam za pogovor. Upam, da bo delovanje vajinega Zavoda še naprej uspešno. Za Bloški korak je ta pogovor pripravil Matej Pakiž

Nato sta predavatelja zelo nazorno in natančno pokazala ustrezno ravnanje prvih posredovalcev iz prve pomoči ob morebitnem zastoju srca, kako se pravilno izvaja masiranje srca v kombinaciji z umetnim dihanjem in pravilno uporabo AED. To usposabljanje je bilo zelo koristno za vse prisotne, saj smo na ta način pridobili vsaj tiste najosnovnejše informacije za nudenje prve pomoči v takih primerih. Prikazano nam je bilo, kako varna je uporaba AED-ja, ki dejansko rešuje življenja. Ob koncu nas je ga. Olga Doles povabila k nadaljnjemu usposabljanju s tega področja, s čimer bi si pridobili naziv prvi posredovalec. Usposabljanje je prostovoljno, organizirano bo v Cerknici, traja pa dvakrat po pet ur. V primeru, da bo prijavljenih preko 16 kandidatov, bi bilo to izobraževanje lahko tudi na Blokah. Vsi zainteresirani se na to izobraževanje lahko prijavite po elektronski pošti na naslov prvi. posredovalci@zd-cerknica.si. Želimo si, da bi tudi na Blokah izobrazili čim več prvih posredovalcev, da bi znali, da bi vedeli, da bi lažje čimprej pomagali do prihoda urgentne ekipe ZD Cerknica. Pri zastoju srca je predvsem pomemben čas, vsaka minuta šteje in pri tem se bistveno izboljša krivulja preživetja. Po končanem usposabljanju boste prvi reševalci registrirani pri Regijskem centru za obveščanje. K nudenju prve pomoči boste pozvani v primeru, da se v vaši bližini nekdo nenadoma zgrudi in potrebuje pomoč že pred prihodom urgentne ekipe. Organizatorji in izvajalci tega usposabljanja smo prepričani, da smo prisotnim vsaj deloma zmanjšali strah pred to napravo in da v primeru nudenja prve pomoči ne bomo oklevali priskočiti na pomoč ter pri tem uporabiti AED, saj, kot je rekla ga. Doles, je v takem primeru najslabše ne storiti ničesar. Stane Jakopin


12

iz naše preteklosti

april 2018

Ravnik, 1915

Pozdrav iz Ravnika v Ameriko

R

azglednica je iz arhiva naše družine. Oddana je bila med 1. svetovno vojno 8. 1. 1915 na pošti Neudorf – Rakek – Nova vas, in sicer sestri moje stare tete (klicali smo jo tetka) Frančiški Strle (1885–1975) na naslov: »Misis Meri Pristov, 994 E 63 Cleveland, Ohio Nord Amerika«. Žal ne vem, kdaj in kako se je razglednica »vrnila« iz Amerike domov v Hmetkovo družino v Ravnik na Bloke. Tetka Frančiška je na razglednico napisala tudi začetnici svojega imena “FS”.

Na razglednici Ravnika, ki jo je fotograf Kunc iz Ljubljane izdelal okoli leta 1900, so tri fotografije. Da je mojster Kunc posnel fotografijo vasi, se je moral povzpeti na Gradiški hrib, ki je bil takrat še nezaraščen, in pred njim se je odprl prelep razgled po Bloški planoti. V ozadju se vidi vas Sv. Duh s cerkvijo in posestvo Lahovo. Naj najprej razložim, da je še danes vas Ravnik (za domačine) sestavljena iz »dolejne vasi«, na sredini ob potoku Ravniščica je vaški vodnjak “B’č”, na hribu pa je »gorejna vas«. Žal fotograf v objektiv ni ujel celotne »gorejne vasi«. V »dolejni vasi« je bilo (levo od cerkve) v smeri proti Lepemu Vrhu kar veliko gospodarskih poslopij (kozolci in skednji). Najbrž so Miščevi, Udinovi, Jakopinovi, Grbcovi. Desno od cerkve je dokaj strnjeno naselje. Tu

so bile hiše Anžolovih, Tastarih Anžolovih, Hmetkovih, Ančeharjevih, Centovih. Od »gorejne vasi« se verjetno vidi Mrtinča kmetija (hiša in hlev ali skedenj) ter Marinovo in Špirovcovo posestvo. Tudi cerkev sv. Roka je na samostojni sliki. Stari ljudje so govorili, da je bila sezidana iz zaobljube, ker je razsajala kolera. Kdaj je bila sezidana, se ne ve natančno, jo je pa v Slavi vojvodine Kranjske omenjal že Valvazor. Kot je razvidno iz slike, je imela cerkev na strehi tudi kupolo z okenci, t. i. svetlobnico. Na tej fotografiji so samo moški, lepo postavljeni in vsi enako oblečeni. Zagnani plesalci Folklorne skupine Bloke so takoj pomislili, da so fantje v

nekakšnih narodnih nošah. Mogoče pa res. Med obema svetovnima vojnama se vas ni prav veliko spreminjala, o tem niti nimamo veliko podatkov. Največjo spremembo je povzročila 2. svetovna vojna. 25. marca 1942 so vas s cerkvijo vred požgali Italijani. Samo tri stavbe niso zgorele: tik pred vojno sezidan gasilni dom, Mrtinč “keudrc”, ki so ga menda polivali z gnojnico, in Tončkova hiša, ker je bila v njej na smrtni postelji stara mama, pa se jo je Italijan, ki je požigal, usmilil. Takoj po vojni in v času obnove je v gasilnem domu dobilo zatočišče kar nekaj ravniških družin, veliko pa jih je bilo razseljenih pri sorodnikih in znancih po celi Bloški planoti. Šele po letu 1950 se je življenje počasi vrnilo v vas. In še za primerjavo: po podatkih Logaškega okrajne-


april 2018

ga glavarstva je bilo v letu 1880 v Ravniku 23 hiš s 147 prebivalci (6,4 prebivalca na hišo). Danes, v letu 2018, je v Ravniku 27 hiš s 33 prebivalci (1,2 prebivalca na hišo). V centru vasi je eminentna hiša, pokrita s strešno opeko, na oknih ima polkna. Fotograf jo je posebej fotografiral. To je takratna gostilna pri Turku (po domače pri Jernejcu, kasneje pri Milavcu in še kasneje pri Zalarčku, po vojni je bila tu tudi trgovina). Moja stara mama, Marija Strle (roj.

iz naše preteklosti

13

Koščak, 1896–1991), in tetka sta nam pripovedovali, da je bilo v Ravniku vedno živahno. Menda so imeli veselice ob vseh praznikih (in še vmes), kar kaže, da je bil gostilničar podjeten človek. V gostilno so hodili tudi gosposki ljudje in glede na lepo leseno poletno uto ob hiši bo to najbrž tudi držalo. Sklepam, da so bile fotografije posnete okoli žegnanja, 16. avgusta, ko je praznik sv. Roka, saj so vsi ljudje na slikah lepo, pražnje oblečeni, tako moški, ženske in otroci. Razglednica je zelo na gosto popisana z lepo in drobno pisavo. Izkoriščen je ves prostor na njej. Teta najprej izraža veliko skrbi, ker se sestra ni že dolgo javila iz daljne Amerike. Sprašuje, ali so tam vsi pomrli, jih je vojna pokončala. Kako ji gre? Je zdrava? Naj se že vendar javi z veselimi ali pa žalostnimi »vesticami«. V nadaljevanju pa je vsebina srčna, polna sestrske ljubezni, poljubčkov in nežnosti. Pisanje je pravzaprav namenjeno sestrinemu bližajočemu se prazniku – godu, ob katerem ji pošiljajo prelepe želje vsi domači, obenem pa pozdravljajo vso žlahto in znance tja daleč čez morje. Prispevek je napisala: Zora Obreza, Ravnik

Slovarček: keudrc: zidana klet žlahta: sorodstvo Kraj: Ravnik na Blokah Datum: 1910, 1915 Avtor: Franc Kunc Zbirka: Zora Obreza Skenirano: 14. 1. 2018 Oblika: razglednica Zapis s slikami je bil objavljen na stareslike.cerknica.org


14

šola

Prelepe bloške vasi Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Spoznavajmo bloške vasi. Pri slovenščini učenci pripravijo govorne nastope z naslovom Moja vas. S pomočjo literature, spleta in ustnih virov učenci opišejo svojo vas in pripravijo predstavitev. Bloške vasi spoznavamo tudi na kolesarskem izletu ob koncu šolskega leta. Učiteljica Pavla Ponikvar

Lovranovo Lovranovo leži na severozahodu občine Bloke. Meji na občino Cerknica. Leži na nadmorski višini 684 m. Danes ima Lovranovo 5 hiš. V njih živi 25 prebivalcev. Odrasli hodijo v službo, skrbijo pa tudi za kmetije. V vasi je 6 govedi, kokoši, race, koze, čebele, mačke, psi, hrčka in papagaja. Doma pridelamo večino zelenjave. Na polju posadimo krompir in posejemo pšenico ter ječmen. Pri delu nam pomagajo stroji.

april 2018

Šopek za mamico Najinemu povabilu, da bi nas iz papirja naučila oblikovati cvetlico, se je Matejeva mamica, gospa Tanja Žele, zelo prijazno odzvala. A nismo oblikovali le enega cveta! Pod njenim dobrim vodenjem smo, četudi še nevešči takšnega ustvarjanja, z navdušenjem opazovali, kako so pod našimi prsti nastajali kar trije cvetovi. Na spodnjih fotografijah je ujetih le nekaj učencev med zavzetim delom. Učiteljica Barbara Širaj in vzgojiteljica Martina Ivančič

V preteklosti pa ni bilo tako. Še pred 70 leti so ljudje živeli od tega, kar so pridelali. Delali so ročno, pri delu so jim pomagali voli. Pred drugo svetovno vojno so bile na Lovranovem 3 hiše. Vsaka od njih je imela malo zemlje, poleg tega pa še žago, kovačijo ali mlin. Žago, mlin ali kovačijo je lahko naredil samo kmet, ki je imel zemljo s tekočo vodo. Za delovanje je bilo treba urediti strugo in kolo, ki ga je poganjala tekoča voda. Kolo pa je poganjalo žago, mlinsko kolo ali kovaško kladivo. Mlin in žaga sta bila kar velika pridobitev za kmeta. Z njima je služil denar, ki ga je potreboval za preživetje.

Spredaj Anže in Matej, zadaj Rebeka

Ema, Lana in Ana

Zajčeva žaga Zgrajena je bila okrog leta 1890. Na začetku je pripadala vasi Zales. Nato jo je kupil moj prapraded Lovrenc Zalar. Žago je obnovil in zraven zgradil majhno sobo s pečjo gašperčkom. Delo je bilo težko in zamudno. Hlode so kotalili s cepinom. Žaga je žagala le po eno desko. Ko je bilo manj vode, so morali počakati, da se je jez napolnil. Po drugi svetovni vojni je žaga prenehala delati, ker je bilo trgovanje z lesom prepovedano. Seljakova kovačija Okrog leta 1880 je iz Žirov prišel kovaški mojster Matevž Seljak z dvema pomočnikoma. Začeli so kovati kmečko orodje, posebej pa so bili znani po sekirah in plenkačah. Prodajali so jih po celi Avstro-Ogrski. Veliko kovaško kladivo, imenovano norec, je poganjala voda. Po drugi svetovni vojni je kovačija prenehala delati. Stari mlin Ob potoku proti Slugovemu so razvaline starega mlina, ki mu rečemo “stari malen”. Zaradi majhnega padca vode mlin velikokrat ni deloval, zato so ga preselili v današnjo vas Malni. V mlinu sta bila kamna za črno in belo moko. Mletje so kmetje plačevali z žitom. Za en mernik žita je bilo potrebno pustiti mlinarju eno ali dve merici žita. V mlinu so bile tudi stope, ki so služile za luščenje žita za izdelavo kaše. Mlin je prenehal mleti 1976. O moji vasi so mi pripovedovali Majda Zalar, Alojz Seljak, Lojze Hiti, Francka Zalar in Slavka Žnidaršič. Filip Ponikvar, 5. razred

Na skupinski fotografiji vsak ponosno drži predse šopek. Kako tudi ne, saj so čudoviti, pa tudi veliko truda in vztrajnosti smo vložili v izdelke. Kako vesele bodo šele mamice!


šola

april 2018

Izdelovanje termo posode v 5. razredu

15

Tekmovanje harmonikarjev

V petem razredu se pri predmetu naravoslovje in tehnika učimo tudi o izolaciji. Spoznali smo snovi, ki slabo prevajajo toploto. Pravimo jim izolatorji. Tehniški dan smo začeli z ogledom proizvodnje izolacijskih plošč v podjetju JUB. Pripravili so nam koščke stiropora, iz katerega smo v šoli izdelali termovke, in naredili raziskavo o uporabnosti le teh. Načrt raziskave: Vroč čaj (55 °C) smo nalili v termovko in v navadno pločevinko. V eni in drugi posodi smo v časovnih presledkih (vsakih 5 minut) merili temperaturo. Krivulja na grafu nam pokaže, da se čaj v pločevinki hitreje ohlaja. Termovka je uporabna, ker deluje kot izolator. V njej ostane čaj dalj časa vroč. Ob koncu šolske ure je bil čaj v termovki še vedno vroč (42 °C), v pločevinki pa se je ohladil na (12 °C).

Jan Zgonc na tekmovanju pri Avseniku

Spoznali smo, da je stiropor dober izolator. Hvala vsem vodilnim v podjetju JUB, ki so nam omogočili ogled proizvodnje in podarili stiropor za izdelovanje termovk.

Tekmovanja se je letos prvič udeležil tudi Jan Zgonc iz Nove vasi. Harmoniko igra že štiri leta; njegov prvi in še zdajšnji učitelj je Franc Mihelič, pred tremi leti pa je začel obiskovati še Glasbeno šolo, kjer ga poučuje Roland Mahnič.

Letošnjega 3. in 4. februarja je v Begunjah na Gorenjskem potekalo mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018. Tekmovalci so se predstavili z dvema Avsenikovima skadbama – eno vnaprej predpisano in eno po izbiri. Nastopilo je 105 harmonikarjev, ki so tekmovali v štirih starostnih skupinah.

Učenci 5. razreda in učiteljica Pavla Ponikvar

Ura teče, Aljaž Pakiž

Svit Zidar

Jan je šestošolec in je nastopil v najmlajši kategoriji. Za svoj nastop je prejel zlato priznanje. V svoji skupini je zasedel 3. mesto, v skupni razvrstitvi vseh kategorij v diatonični harmoniki pa de-

seto mesto med sedemdesetimi tekmovalci. Janu čestitamo za dosežen rezultat. Želimo mu, da ohrani zagnanost in navdušenje za igranje, da bo tako z glasbo razveseljeval sebe in vse, ki ga bodo poslušali. Foto: Mops d. o. o.

nič ne reče

Elin Zakrajšek

Zala Šarc

Eva Jernejčič


šola

april 2018

Nikita Pavlič

Pomlad, komaj smo te čakali! Drugarji z učiteljico Petjo Ilejšič

Matevž Okorn

V trenutku smo se spremenili v medvede in lisice in igra se je začela. Medvedi so udarjali s kijem, lisice pa so lovile žogico. Vsak medved, ki je uspel preteči vse štiri baze, je za svojo ekipo dobil točko. Začela je vedno ‚medvedka‘. Dame imajo prednost, kajne? Ekipa, ki je zbrala več točk, je zmagala.

Radi se igramo, plešemo, pojemo … Radi računamo, rišemo, pišemo … Tukaj smo. Uživamo!

Leo Samida

V letošnjem šolskem letu nas je obiskal gospod Vojko Korošec, direktor Zavoda ŠKL, in nam predstavil novo otroško športno igro. S svojim odločnim pristopom, večletnimi izkušnjami igranja baseballa v tujini in ljubeznijo do tega športa nas je tako učence kot učitelje navdušil s prikazom igranja igre Tee ball.

Pomladno razpoloženje

Jan Zakrajšek

Tee ball

Domen Primožič

16

Gospod Korošec nam je povedal, da je Tee ball igra, namenjena otrokom od šestega do dvanajstega leta ter da je njeno vodilo zabava in učenje osnovnih veščin baseballa. To so odbijanje žogice, tek na baze, metanje žogice in lovljenje žogice. Za igro ne potrebujemo prav veliko, le poljubno veliko igrišče v dvorani ali na prostem, nastavek za odbijanje žogice, plastičen kij, mehko žogico, štiri baze in košaro iz pločevine. Poleg učenja športnih veščin je namenjena tudi pridobivanju izkušenj skupinskega dela za doseganje skupnih rezultatov, saj v ekipi s stalnimi menjavami igralcev lahko sodelujejo vsi otroci v razredu. Ob koncu obiska nas je gospod Korošec še prijetno presenetil, ko je naši šoli podaril vse pripomočke, ki so potrebni za igro. Za to se mu iskreno zahvaljujemo. Dobro zadeti žogico in jo hitro ujeti nam je postal pravi izziv, zato se igro pogosto igramo v času podaljšanega bivanja, prav tako pa si zanjo vzamemo čas tudi pri urah športa. Ksenija Brus

Nagrajena prispevka dveh učencev V oddelkih podaljšanega bivanja smo se z veseljem odzvali povabilu Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je pripravila literarni in likovni natečaj na temo Turizem in invalidi – v mojem domačem kraju. Učenci so pod mentorstvom učiteljic Ester Palinkaš in Ksenije Brus pridno ustvarjali. Izdelka Domna Primožiča iz 2. razreda in Lene Lah Majkić iz 4. razreda sta komisiji še posebej padla v oči. Za svoji risbi sta prejela priznanje oziroma knjigo, objavljeni pa sta tudi v Zborniku. Na natečaju sodelujemo že vrsto let in bomo tudi v prihodnje. Domen in Lena

Ksenija Brus in Ester Palinkaš


šola

april 2018

17

Zimska šola v naravi Tudi letos smo teden od 22. do 26. januarja z učenci 6. razreda preživeli na Rogli. Z nami so bili tudi učenci 6. razreda iz Loškega Potoka. Na Rogli so nas pričakale prave zimske razmere. Zasnežena je bila vsa pokrajina. Nekaj prejšnjih let je bil sneg le na progah. Ob obilici snega smo imeli tudi veliko srečo z vremenom. Ves čas je bilo sončno, s temperaturami okoli nič stopinj, skratka, idealno za smučanje. Šole v naravi se je udeležilo enajst učencev iz naše šole, eden je moral zaradi poškodbe ostati doma. Najprej smo učence obeh šol razdelili v tri skupine po predznanju, potem pa tri ure dopoldan in dve popoldne pridno vadili. Učenci so osvojili veliko smučarskega znanja; vsi naši učenci so osvojili paralelno tehniko smučanja ter se naučili samostojno uporabljati smučarske naprave. Veliko poudarka smo namenili varnosti na smučišču in prilagajanju vožnje razmeram na smučišču. Vsi učenci so osvojili toliko smučarskega znanja, da so lahko prevozili vse proge na Rogli. Ob smučanju je vsak dan potekal še pouk s prilagojenimi vsebinami, ob večerih pa smo imeli še večerne dejavnosti. Prvi večer smo šli na vrh Rogle in nazaj, naslednje večere pa smo posvetili zgodovini smučanja, smučarski opremi od nabave do vzdrževanja, kvizu znanja in zaključnemu večeru s podel-

itvijo priznanj in plesom. Bivali smo v Domu na Pesku, kjer je osebje poskrbelo za odlično hrano in za dobro počutje. V šoli v naravi smo se veliko naučili in spoznali nove prijatelje. Nace Farkaš

Zimski športni dan Letos je zima zelo radodarna s snegom, nasula ga je do kolen in še več. Zato ni bilo težav z organizacijo zimskega športnega dne. V prvem delu športnega dne smo učenci petega razreda z razredničarko in učiteljem športa tekli na smučeh. Uživali smo v sončnem vremenu na lepo pripravljenih progah. Na tekaških smučeh smo kar spretni, ker smo že večkrat tekli pri urah športa. Najhitrejši so učenci, ki trenirajo

v klubu Olimpija. Naslednji dan smo imeli drugi del športnega dne. Odpravili smo se na staro volčjansko pot. Od pašnika proti vasi Volčje smo uredili sankaško progo. Po njej smo drveli s sankami in bobi. Zelo smo uživali. Z nami sta bili dve učiteljici, ki sta skrbeli za red in varnost. Učenci 5. razreda in razredničarka Pavla Ponikvar

Foto: N. Farkaš

Pred tekom na smučeh še nasmeh za fotografa

Foto: K. Brus

Učilnica na snegu


18

oglas | šola

april 2018

WWW.BLOKE.SI

BLOKE 29. 4. 2018

Obisk doma za starejše občane v Cerknici Konec koledarskega leta je čas, ko si vzamemo nekaj več časa drug za drugega, se za trenutek zazremo v dogodke preteklega leta in že veselo delamo načrte za prihajajoče leto. Veliko je želja, zaobljub in idej. Marsikatere se izpolnijo, nekaj pa jih tudi počaka za naslednje leto. To je čas lepih misli, toplih objemov, stiskov rok, dobrih dejanj ter predvsem čas veselja. Veselje pa se širi le, če ga delimo z drugimi. Saj poznate tisto misel: »Nasmeh nas nič ne stane in čudežno deluje …« Tako smo se tudi na naši šoli odločili, da bodo učenci s svojimi talenti polepšali decembrski dan stanovalcem DEOS-a ter jim na njihove obraze narisali nasmeh. Prisluhnili so njihovim zgodbam, delili z njimi svoje, uživali ob izdelovanju novoletnih okraskov in krašenju jelke. Zaigrali so jim na harmoniko, klavir, žonglirali ter skupaj z njimi zapeli in zaplesali.

Srca naših učencev pa so zaigrala tudi, ko smo videli, koliko lepega se jim dogaja v njihovem novem domu. Stanovalci so nas učili igranja na žoge ter nam pokazali svojo aktivno pot, kjer se razgibavajo tako kot mi pri urah športa. Zahvaljujemo se jim za prijetno druženje, lepe besede in dobro voljo. Domov smo odšli polni različnih vtisov in z željo, da bi podobno srečanje še kdaj ponovili. Hvala kolektivu, da so nas povabili. Vse dobro jim želimo pri njihovem delu v prihodnosti. S tako aktivnimi člani so nam lahko vzor, da ni nikoli prepozno, da se česa novega naučimo. Prav tako kot mi morajo tudi oni čez ovire, da pridejo do svojega cilja. Ksenija Brus

Stanovalce so obiskali in jih s svojim nastopom razveselili Nike Šega, Klara Knavs, Juš Kostajnšek, Nik Premerl, Jan Zgonc, Meta Drobnič in Petra Zabukovec. Najlepša hvala vsem za njihov prispevek prijetnemu druženju.


19

šport

april 2018

Ekipa ŠD Studenec Bloke prvak v zimski futsal ligi v Velikih Laščah Zimska liga je potekala od 4. 11. 2017 do 24. 1. 2018. Tekme so se odvijale med vikendi v športni dvorani v Velikih Laščah. Sodelovalo je 12 ekip, tako iz Velikih Lašč kot iz širše okolice (Turjak, Ribnica, Bloke). Ekipo ŠD STUDENEC BLOKE so sestavljali Blaž Rot (kapetan), Matic Zgonc, Teotim Hiti, Erik Knavs, Tomaž Rot, Jaka Milavec, Gal Modic, Sandi Vesel, Timi Debeljak, Arnel Duračak in Mitja Mohar (vratar). Prihajajo z Blok in Loškega Potoka. Fantje so ligo po 16 odigranih tekmah končali z enakim izkupičkom točk kot kasneje drugouvrščena ekipa. Veselje ob osvojitvi naziva je bilo še toliko slajše, saj so se na vrh lestvice uvrstili zaradi boljše medsebojne razlike v zmagah. Strnejo lahko, da je bila liga dolga in naporna. A ves trud je poplačan, ko ponosno pogledajo pokal. Spomni jih na športne in prijateljske vezi, ki so jih povezale v pravo ekipo. Prav zaradi dobrega ekipnega vzdušja in druženja pa se že veselijo nogometnih turnirjev, ki prihajajo v toplejših mesecih. Katja Zgonc

KMN VELIKE LAŠČE Občina Velike Lašče

ZIMSKA LIGA V FUTSALU VELIKE LAŠČE 2017-2018 KONČNA LESTVICA moštvo

mesto

število tekem

zmage

remiji

porazi

dani goli

prejeti goli

točke

gol razlika

1.

ŠD STUDENEC BLOKE

16

11

2

3

65 : 38

35

+27

2.

KMN GRAFIT

16

11

2

3

66 : 28

35

38

3.

ROZIKA

16

11

1

4

68 : 46

34

+22

4.

KOT & CEMENTNI IZDELKI ZOBEC

16

10

2

4

75 : 29

32

+46

5.

AS

16

7

1

8

56 : 50

22

+6

6.

KMN VELIKE LAŠČE

16

7

0

9

72 : 79

21

-7

7.

HUMČARSKA

16

9

3

5

60 : 46

30

+14

8.

GALAKTIKI

16

6

2

5

50 : 58

22

-8

9.

ŠD PREDSTRUGE BAR NA ŠTACJON

16

5

4

7

48 : 45

19

+3

10. LAŠČE

16

5

0

11

59 : 90

15

-31

11. NK ROB

16

2

2

12

32 : 68

8

-36

12. ALA TEAM

16

0

2

14

23 : 96

2

-73

forma

Najboljši strelci: 1. Aleš Pirman (KMN Velike Lašče) – 24 zadetkov, 2. Teotim Hiti (ŠD Studenec Bloke) – 21 zadetkov, 3. Žan Hočevar (Humčarska) – 20 zadetkov, 4. Uroš Arko (KOT & Cementni Izdelki Zobec) – 19 zadetkov, 5. Tomaž Knep (Rozika) – 16 zadetkov


20

šport

april 2018

Skoraj 300 tekačev na jubilejnih 25. Bloških tekih Letošnji januar je s svojimi visokimi temperaturami napovedoval zgodnjo pomlad, tako da na organizacijo jubilejnih Bloških tekov nihče ni resno računal. Ko pa so vremenarji napovedali obilno sneženje in nizke temperature, smo takoj začeli z aktivnostmi. Po težavah z zvitim prednjim kolesom in gosenico na teptalcu snega in kljub izjemni debelini snežne odeje je Jože za tekmo uspel pripraviti odlično utrjeno progo. Nanjo se je v nedeljo 11. februarja podalo 278 tekačev in uživalo na s soncem obsijanih Blokah.

Na štartu je še gneča

Na daljši, 20-kilometrski, preizkušnji, ki šteje tudi za Pokal SLOvenSKI maraton, se je pomerilo 155 tekačev in 23 tekačic. Med tekači je z odličnim časom 55:23 zmagal Matjaž Poklukar, nekdanji biatlonec in slovenski olimpijec. Med tekačicami je bila s časom 1:05:52 najboljša vsestranska športnica Petra Race. Na to progo se je podalo tudi 6 domačinov. Kljub

težavam s palico se je najbolje odrezal Nejc Šraj, ki je sicer član NŠD Medvode.

Napovedovalec Polde Mišič v pogovoru z Luko Milavcem

Na krajšo, 7-kilometrsko, preizkušnjo se je podalo 58 tekačev in 50 tekačic. Prepričljivo, za več kot 2 minuti pred zasledovalci, je zmagal domačin Luka Milavec, član SK Loška dolina. Med tekačicami je bila najhitrejša Hana Mazi Jamnik (NŠD Medvode). Na tej razdalji se je poleg Luke s hitrim tekom izkazalo kar nekaj domačinov. Pri mlajših deklicah je bila prva Anja Milavec. Na tretje mesto se je uvrstila Karin Bačnik. Tretja je bila tudi Eva Dele-

ja Ambrožič v kategoriji deklic. Vse tri so aktivne tekmovalke TSD Olimpija Bloke. Pri članicah je drugo mesto zasedla Helena Kranjc, tretje pa Nataša Ponikvar. Zelo se je izkazala Jana Škrlj, ki si je v kategoriji veteranke z več kot 2-minutno prednostjo pritekla prvo mesto. Med tekači sta si tretje mesto pritekla Nik Premerl pri dečkih in Jaka Marolt pri mlajših članih. Vse rezultate in fotografije smo objavili na spletni strani: http://www.bloskiteki.com Mojca Milavec, ŠD Bloke


šport

april 2018

21

Tekmovanje smučarjev tekačev na Blokah

Mladi tekmovalci se pripravljajo za nastop V soboto, 24. 2. 2018, sta na Blokah potekali dve tekmovanji smučarjev tekačev v klasični tehniki, ki ju je organiziralo naše domače društvo TSD Olimpija Bloke v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije. Obe tekmovanji smo organizirali na Resju pod Pečnikom, kjer je primerna proga, ki poteka po razgibanem terenu z ustreznimi vzponi in spusti v dolžini 2,5 km. Najprej smo izvedli Regijsko tekmovanje za odrasle kategorije, na katerem se je pomerilo 57 tekačev iz 11 klubov. Tekmo so začeli člani in starejši mladinci, ki so pretekli 4 kroge oziroma 10 kilometrov. Sledili so jim mlajši mladinci, članice in starejše mladinke, ki so se pomerili na 7,5 km. Tekmo so zaključile mlajše mladinke, ki so pretekle dva

kroga oziroma 5 km. Na tekmi so sodelovali tudi domačini, nekdanji tekači domačega društva TSD Olimpija Bloke, ki sedaj tekmujejo za druge klube. Pri starejših mladincih sta tekla Nejc Šraj (NŠD Medvode) in Meris Dulić (SK Loška dolina), ki sta se uvrstila na šesto oziroma osmo mesto. Pri mlajših mladincih se je Luka Milavec (SK Loška dolina) uvrstil na deseto mesto. Tej tekmi je sledilo tekmovanje za Pokal Geoplin za otroške kategorije, na katerem je sodelovalo 12 klubov. Najprej so se na skrajšani progi (0,8 km) pomerili najmlajši, cicibanke in cicibani. Domačinka Lena Lah Majkić je med cicibankami zasedla 4. mesto.

V tem času smo pripravili progo za ostale otroške kategorije, kjer so poleg teka na 2,5 ali 5 kilometrov tekmovalci na štirih mestih premagovali tudi ovire. Na tem tekmovanju so sodelovale tudi tri tekmovalke domačega društva, ki so se v letošnji sezoni začele redno udeleževati tekmovanj. Pri mlajših deklicah je Anja Milavec zasedla 10. mesto. Tik za njo se je uvrstila Karin Bačnik. Med starejšimi deklicami je Eva Ambrožič Deleja zasedla 23. mesto. Najboljšim tekmovalcem v otroških kategorijah je medalje in priznanja podelila naša olimpijka Anamarija Lampič, ki se je le dan pred tekmovanjem vrnila iz Pjongčanga. Mojca Milavec, TSD Olimpija Bloke


22

društvene strani

april 2018

Nova tekaška proga Pred enim letom smo v TSD Olimpija zaradi kar nekaj klavrnih zim zapored dobili idejo, da je treba glede pogojev treninga nekaj ukreniti. Ponudila se je rešitev v obliki zapuščene poljske poti, široke slabe 4 m v dolžini enega km. Poteka po severnem pobočju Piškovca, od Gline do Fare, in ima s smučarskega stališča idealno lego. Lastnik poti je Občina Bloke in z njenimi predstavniki se ni bilo težko dogovoriti za akcijo. Od vseh lastnikov mejnih parcel smo kaj

kmalu pridobili soglasja za delni poseg v njihove parcele ob poti in prav nihče ni temu nasprotoval. Po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije – Območna enota Postojna pa smo lahko pričeli tudi z delom na terenu. Na našo prošnjo je nekaj mejašev odstranilo drevje in grmovje ob poti, za ostalo čiščenje pa smo poskrbeli v društvu z delovnimi akcijami, ki so trajale od 2. novembra do 26. januarja. Ker je bil letošnji janu-

ar praktično brez snega in razmeroma suh, pa se je lahko začelo tudi z zemeljskimi deli, za katera smo se dogovorili z domačo firmo ZAMET, ki je v dobrem tednu dni z bagrom opravila 90 % potrebnih del. Potem pa je prišel februar in z njim prava bloška zima, ki nam je ponudila praktični preizkus ideje in tega, kar smo uspeli narediti. Izkazalo se je, da je proga izredno lepa in da njena konfiguracija nudi obilo tekaških užitkov in lep panoramski pogled na Novo vas.

Ko bo zime konec in se bo zemlja osušila, pa nas čaka še kar nekaj dela. Okolico poti bo treba očistiti vej in kamenja, poravnati zemljo in zasejati travo, potem pa to tudi vzdrževati. Za ta opravila, ki jih bomo v veliki meri opravljali ročno, bomo prosili člane društva in ostale smučarske tekače, da se nam pridružijo na delovni akciji. Tako bomo zaključili majhen, a uspešen projekt. Rado Ponikvar

Ekipa, ki je s poti odstranila zadnje drevo.

Prvi sneg in pogled na zeleno polje proti Bloščku

Pogled z najvišje točke proti Bradatki in Triglavu v pravih zimskih razmerah

Vlečni konj, brez katerega ne bi bilo tekaške “špure” na tej progi.

Pisma bralcev Objestnost Starozavezna Knjiga kraljev pripoveduje naslednjo poučno in še danes aktualno zgodbo. Izraelski kralj Ahab je imel vsega v izo-

bilju. Toda spomnil se je, da mu manjka samo še Nabotov vinograd. Toda Nabot ga ni hotel dati, ker je bil očetova dediščina. Ahabova žena Jezabela pa je skovala načrt,

Nabot je bil ubit in tako si je Ahab prisvojil vinograd. Kaj se je zgodilo z Ahabom, vemo, Jezabelo pa so v mlaki krvi izven mestnega obzidja lizali psi. Ali ni Piranski zaliv kot

Nabotov vinograd v primerjavi z Jadranom? Marica Marolt, Velike Bloke


društvene strani

april 2018

23

Občni zbor PGD Nova vas 27. 1. smo se gasilci PGD Nova vas zbrali na rednem občnem zboru, ki je bil tokrat volilni. Na občnem zboru smo za naslednjih pet let zaupali vodenje kar dosedanjemu predsedniku in poveljniku. Smo pa pomladili upravni odbor in poveljstvo, saj se v društvu zavedamo, da na mladih svet stoji, pa tudi kakšen vogal doma.

morske, Krasa, Štajerske in Dolenjske. Ob koncu je predsednik vse povabil na naše tradicionalno tekmovanje s starimi brizgalnami, ki bo 15. julija. Po njem bo sledila velika vrtna veselica z ansamblom Saša Avsenika. Letos je bil končno občni zbor brez sneženja, zato smo lahko malo dlje klepetali in si izmenjali kakšno gasilsko izkušnjo več, kot bi si jo drugače.

Zbralo se je kar lepo število članov. S svojo udeležbo nas je počastil tudi župan, ki je hkrati tudi častni član društva. Ob besedi gostov je poudaril, da je zelo vesel, da vedno priskočimo na pomoč, kadar nas potrebujejo. Prav tako ga veseli, da lepo sodelujemo z ostalimi društvi v občini. Upa, da bomo spomladi pričeli z gradnjo večnamenskega objekta. Na občnem zboru je bil prisoten tudi predstavnik GZ Cerknica, občinski poveljnik, predstavnika GZ Ribnica, predstavnik PGD Velike Bloke in kar nekaj predstavnikov prijateljskih društev, ki so nam prinesli pozdrave s Pri-

Novemu vodstvu želim veliko mero vztrajnosti, potrpežljivosti in medsebojnega razumevanja, da se bodo ideje udejanjile in bo cilj dosežen v zadovoljstvo vsakega izmed nas. Vam, dragi bralci, pa lepe praznike, ki so pred nami. Vzemite si čas drug za drugega in naj bodo ti trenutki lepo preživeti. Pomlad pa naj vam prinese veliko osebnega miru. Foto: Arhiv PGD Nova vas

Miloš Kogej, predsednik PGD Nova vas

Za PGD Nova vas, Barbara Brus

Občni zbor PGD Velike Bloke Zadnjo soboto v februarju je bil, kot je že ustaljena navada, občni zbor PGD Velike Bloke. Udeležilo se ga je kar lepo število gasilk in gasilcev, še zlasti je razveseljivo, da je bilo precej gasilske mladine. Občnega zbora so se udeležili tudi gostje iz sosednjega društva PGD Nova vas, predstavnica gasilske zveze Cerknica in župan občine Bloke Jože Doles.

tudi v prihodnjem letu. Predsedniku, poveljniku in upravnem odboru so čestitali ob izvolitvi in jim zaželeli uspešno delo.

Na tem zboru so predsednik, poveljnik, blagajnik in nadzorni odbor podali poročila o delovanju društva. Poleg običajnega dnevnega reda so bile skladno s pravili društva na dnevnem redu tudi volitve organov in funkcionarjev PGD Velike Bloke za naslednje petletno obdobje. Za predsednika društva je bil izvoljen Matjaž Modic, ki je to funkcijo opravljal že v preteklem obdobju, za poveljnika je bil na novo izvoljen Nejc Modic, kar je razveseljivo in prav, da v društvu prevze-

Foto: Klavdija Kraševec

Občinski poveljnik Simon Marolt, Nejc Modic – poveljnik, in Matjaž Modic – predsednik PGD Velike Bloke majo odgovorne funkcije mlajši za to usposobljeni gasilski pripadniki. Na novo je bil imenovan tudi upravni odbor društva. Seveda so imeli na tem občnem

zboru besedo tudi gostje in župan Jože Doles. Tako gostje kot župan so v svojem pozdravnem nagovoru pohvalili delo društva ter vsem gasilcem namenili vzpodbudne besede in zaželeli uspešno delo

Novoizvoljena predsednik in poveljnik sta občnemu zboru podala izčrpen program dela za leto 2018, ki ga je soglasno potrdil. Ob tem se je predsednik društva še posebej zahvalil Občini Bloke in njenemu županu za vso podporo, predvsem finančno, ki jo izkazuje obema gasilskima društvoma na njenem območju. Za tako podporo se predsednik priporoča tudi v bodoče, saj gasilsko društvo ne more izvajati zaščite in reševanja ljudi in premoženja v primeru elementarnih in naravnih nesreč brez ustreznih sredstev. Po zaključenem občnem zboru smo se gasilci še nekoliko zadržali ob prijetnem druženju. Za PGD Velike Bloke, Stane Jakopin


24

društvene strani

april 2018

Sezona je tu, bodimo pripravljeni! Nobena novost ni, da z lepim in toplim vremenom poleg kolesarjev, pohodnikov ter drugih navdušencev nad zunanjimi aktivnostmi na plano prižene tudi nas, motoriste. Pa vendar se uporabniki teh naših »ljubljencev« premalokrat zavemo, kako pomembna je tehnična brezhibnost vozila ter psihofizična pripravljenost voznika za užitek in varnost uporabe.

Foto: Borut Premrov

Pnevmatika je edini stik z voziščem. Poskrbimo, da bo dober! Zadnjih dvajset let se na naših cestah, pa tudi brezpotjih naravnega okolja veča število različnih motorno gnanih eno- ali dvoslednih vozil nekakšne sezonske narave. Tako rekoč motocikli izključno za cestno uporabo, touring- kombinirano uporabo ter vse več offroad vozil različnih izvedb in namembnosti (cross, enduro, ATV, UTV …) K trendu splošnega širjenja je prispevala predvsem sprememba na področju obveznega zavarovanja motociklov na začetku kot tudi vse večje zanimanje za ogled dirk elitnega razreda MotoGP in MXgp. Seveda pa je pomembno izpostaviti globalno tekmovanje uveljavljenih in neuveljavljenih proizvajalcev na trgu, ki se nam kaže kot izvrstna ponudba vedno več različnih produktov, dostopnih širši množici potrošnikov. Za vse večje število tako imenovanih ATV in UTV vozil pa se poleg rekreativne uporabe uveljavlja miselnost, da so ta vozila izvrsten pripomoček za pomoč v kmetijstvu in tudi širše, kar tudi potrjuje praksa vse večih vsakodnevnih uporabnikov. Vendar je treba skrbeti za splošno varnost in brezhibnost vozila. Ker so lahko prvi spomladanski kilometri zelo nevarni in polni pasti, je dobro upoštevati nasvete inštruktorjev ter pooblaščenih serviserjev. Ker pa seveda nimamo dnevne tehnične podpore kot profesionalni vozniki, za te stvari lahko oziroma moramo poskrbeti kar sami.

Tehnična kot tudi psihofizična pripravljenost sta ključnega pomena za užitek in varnost. Na začetku sezone se moramo zavedati, da naša kondicija in predvsem občutek na motociklu nista enaka kot na koncu sezone, ko je za nami že nekaj tisoč prevoženih kilometrov. Tega se moramo posebej zavedati. Zato je dobro, da na začetku sezone izberemo krajše relacije z več postanki in seveda z udobno zaščitno opremo. Zavore so naša najpomembnejša »komanda« za obvladovanje. Vsak posameznik lahko preveri količino oziroma nivo zavorne tekočine v kontrolni posodi obeh zavor. Dobro pa je pomisliti tudi na starost zavorne tekočine ali koliko kilometrov smo prevozili/prezavirali, saj z leti tekočina izgublja kakovost. Tako lahko pri klancu navzdol, kjer je obremenitev največja, pride do tako rekoč »uparitve« in posledica je, da ostanemo brez zavor. Pogledamo lahko tudi nivo olja pogonskega motorja in nivo hladilne tekočine, da bo čim bolj »zdravo« obratoval. Ker pa sta motorno olje in hladilna tekočina nekakšni življenjski tekočini pogonskega agregata, ravno tako skrbimo za njihovo kakovost z redno menjavo pravih specifikacij po priporočilu proizvajalca. Ker so pnevmatike naš edini stik s površino,

moramo temu delu nameniti posebno pozornost. Obvezno je, da preverimo tlak in morebitne vidne poškodbe tekalne površine ter bočnic pnevmatik in globino profila. Če letno prevozimo malo kilometrov, je lahko profil tudi pri npr. štiri leta stari pnevmatiki morebiti še dober, a ker se tudi pnevmatike starajo in lahko z leti otrdijo, razmislimo o zamenjavi. Širi se mnenje vaških veljakov, da je pri izvencestnih izvedbah pnevmatik (cross, ATV) pomembno samo, kako velike ali globoke »grife« ima. To deloma ni ravno tako, saj tudi tu z leti zmes otrdi in tudi offroad vožnja predstavlja za pnevmatiko nenehno drsenje in ob tem zaradi slabe prožnosti stare pnevmatike pride do odtrganja izbočenih delov tekalne površine, ki pa so bistvenega pomena za oprijem na taki podlagi, kar po nekaj kilometrih lahko vodi v izgubo nadzora vozila. Pri izbiri cestnih pnevmatik praviloma izbiramo pri preverjenih znamkah. Je že res, da so v praksi nekoliko dražja kot tista od proizvajalcev v vzponu na trg (ponaredke Bližnjega vzhoda in Azije odmislite!), vendar pa hitro vidimo, da sta zanesljivost ter življenjska doba neprimerljivi s cenejšo konkurenco, kar je za nas bistvenega pomena. Zavedati se moramo, da višjo ceno uveljavljenih znamk opravičuje nenehen razvoj v izboljšavo ter testiranje pnevmatik, ki so iz izkušenj upo-


društvene strani

april 2018

25

nekaj dejavnikov povezati, da se vzpostavijo čim bolj optimalni vozni pogoji. Prvo toplo vreme še ne pomeni zadosti ogretega vozišča, da bi se lahko pnevmatiki segreli na primerno delovno temperaturo. Tudi če je vozišče suho, lahko v zatišnih legah še pričakujemo vlago in nižje temperature vozišča. Seveda pa svoje naredi začetno deževje, ki opere asfalt odvečnega prahu in peska, ter cestni vzdrževalci, ki opravijo vzdrževalna dela, saj vsaka zima, žal, terja svoj davek. Ključno je zavedanje, da so se vozniki avtomobilov in drugi udeleženci v prometu čez zimo odvadili prisotnosti motoristov na cestah, zato je treba biti na začetku sezone poleg nevarne podlage še toliko bolj pozoren in previden. Foto: zasebni arhiv

Primer štirikolesnika kot pomočnika pri spravilu lesa rabnikov z vsako izvedbo zanesljivejše ter varnejše v nepredvidljivih situacijah. Ob izbiri tipa pnevmatike je dobro realno premisliti, kakšen tip voznika smo in kakšen stroj »obuvamo«. Tu predvsem merim v to, kako nestrpna je naša ročica plina v kombinaciji s prostornino in težo motocikla, vključujoč razdalje posamezne vožnje, ki jo običajno opravimo, ko se odpravimo na pot. Tu je dobro prebrati kakšen test in mnenje na spletu ter stopiti do priznanega vulkanizerja, kjer z njegovimi nasveti hitro ugotovimo, kaj naj bi bilo optimalno za naše potrebe. Z leti in kilometri pa pridobimo izkušnje in občutek, kaj nam odgovarja. Različnih produktov je na tem področju dovolj za vsakega posameznika. Seveda pa je obvezen splošni pregled motocikla, kot je na primer pregled delovanja vzvodov (ročici zavor in sklopke – če je hidravlična, je treba preveriti nivo tekočine), morebitne vidne zunanje poškodbe napeljav zavornega sistema, tudi jeklenic in vseh vzvodov, ter električne napeljave. Preveriti je treba, ali vsa svetlobna telesa delujejo (glavne

luči spredaj, zadaj, zavorna luč, smerne utripalke). Preveriti je treba tudi vzmetenje; predvsem oljno vzmetenje, ki ga uporablja večina. Dostikrat pride do iztekanja olja na spojih, ki so pogosto ravno nad zavornim sistemom. Pri pogonskih prenosih je treba preveriti: pri jermenskem pogonu morebitne vidne poškodbe, pri verigi primerno namaščenost in napetost, pri kardanskem prenosu pa nivo olja in spoje zaradi morebitnega puščanja. Tudi na pogonskem motorju se lahko z vizualnim pregledom opazi morebitno zamaščenost vseh spojev. »Vse opažene posebnosti so znak, da mora za vsako posamezno odstopanje poskrbeti strokovnjak. Praktično so vsi opisani pregledi vezani na pomembne sklope motocikla, od katerih je v prvi vrsti odvisna varnost voznika, zato pri tem ne smemo improvizirati. Takšni pregledi so posebej enostavni, če kolikor toliko redno ročno čistimo svoj motocikel in sprotno »vržemo« oko na vse te vitalne predele. Prvi sončni žarki še ne pomenijo odličnih voznih pogojev. Ravno spomladi se mora kar

Seveda pa so teme o sami zaščitni opremi, drži, vremenskih vplivih in načinu vožnje ravno tako pomembne za motorista. O tem pa v kakšni prihodnji številki. Torej, četudi se z motorjem odpeljemo »samo na kavico« ali s štirikolesnikom preverit pašno ogrado, poskrbimo za ustrezno pripravo motorja, zaščitno obleko, bodimo pozorni in osredotočeni na vožnjo ter druge udeležence v prometu in upoštevajmo predpise, saj je največ hudih prometnih nesreč ravno v domačem kraju. In ne podcenjujmo manjših motociklov oziroma koles z motorjem, saj ravno tako dosegajo hitrosti, ki so za naše telo v morebitnih situacijah lahko zelo nevarne. Moto klub Forajtar že nekaj let v sodelovanju z Občino Bloke obiskuje center varne vožnje na Vranskem (AMZS). Udeležujemo se intenzivnega tečaja varne vožnje motocikla in izkušnje so zelo pozitivne. Priporočamo ga vsem motoristom. Vabljeni pa tudi vsi novi člani in članice k vpisu, motoristi in motoristi po duši. Ob začetku sezone vam Moto Klub Forajtar Bloke želi kar se da srečno ter čim manj neprijetnih presenečenj na vaši poti! V imenu Moto Kluba Forajtar predsednik Jan Ivančič

Foto: Dejan Zakrajšek

Primerna pripravljenost motocikla nam izboljša varnost in užitek uporabe.


26

društvene strani

april 2018

Bloke na sejmu Alpe Adria

Dobrodošli v deželi bloškega smučanja!

Dobrodošli na Bloškem jezeru!

Na sejmu Alpe Adria so se letos skupaj s Turističnim društvom Bloke predstavili tudi različni turistični ponudniki, ki svojo ponudbo tržijo na Blokah. To je bil prvi korak k združevanju turistične ponudbe bloških turističnih ponudnikov, saj je občina Bloke na razpisu LAS

ni turizem na sejmu predstavljali tri dni. Posebej smo predstavljali Bloško jezero, Muzej Bloški smučar in Krpanovo pot. Kljub slabemu vremenu v petek je sejem obiskalo več kot 10000 obiskovalcev. Večina si je ogledala našo stojnico in dobila infor-

Notranjska pridobila sredstva za delovanje TIC-a in zaposlitev ene osebe, ki bo skušala združiti ponudnike turističnih storitev na Blokah za skupni nastop na trgu. Bločani smo se kot turistična destinacija za aktivni in zele-

macije o možnostih kolesarjenja, pohodništva in pa seveda kopanja v poletnem času. Zanimanje obiskovalcev za aktivnosti v prostem času je bilo zelo veliko, še več pa za suhomesnate izdelke, ki so jih bloški turistični ponudniki ponujali za degustacijo.

Dobrodošli v Krpanovi deželi!

Pustovanje 2018 v dvorani PGD Pustovanje v dvorani PGD Nova vas je bilo odlično organizirano. Organizirali smo ga člani sekcije za družabni ples, ki je aktivna pod okriljem DU Martin Krpan. Družimo se ob izbrani glasbi večno zelenih melodij, brez alkoholne omame in cigaretnega dima. Zasluge za tako uspel dogodek imamo vsi, ki smo se trudili z dobro voljo, našemili v pustne šeme in tako vsak po svojih močeh pripomogli k odličnemu vzdušju. Žaloigra: Urška in povodni mož

Zanimiva posebnost na dogod-

ku pa so bile zelo lepe parne maske, ki so v paru predstavljale zaključeno celoto. Izredno domiselna je bila prvonagrajena maska Dan – Noč, ki s svojo simboliko predstavlja nasprotje vseh lastnosti v stvarstvu. Nagrajene maske so v celoti dosegle in celo presegle postavljene kriterije za izbor: izvirnost, kreativnost pri izdelavi, usklajena celostna podoba in poslikava obrazov. Veliko navdušenje pa smo dosegli z žaloigro Urška in povodni mož, ki smo jo štirje pari izved-


društvene strani

april 2018

27

Ples, kot ga še ni bilo V soboto 13. januarja smo v Jamarskem domu v Gorjuši pri Domžalah priredili že drugi gala ples. Lokal je znan po ugodnih cenah, dobri kulinariki in solidni postrežbi. Predvsem pa je naklonjen plesalcem, saj nam odlično pripravija dokaj velik prostor za plesišče. »Gala ples je dogodek, na katerem imamo priložnost, da se lepo uredimo zase, za svojega partnerja, pa tudi za vse ostale. Urejenost parov, prijazni medsebojni

odnosi in izbrana glasba naredijo svečano vzdušje in pričarajo nepozabne trenutke. Upoštevamo tudi plesni bonton in menjavo parov. Menjava parov zagotavlja raznolikost na plesišču, utrjuje prijateljstvo in solidarnost v skupini. Družabni ples pa ne omogoča le kultiviranega druženje, ampak je tudi ​eden najlepših ​dvoran​sk​ i​h​ hobi​jev​, ki ga lahko gojimo ob slehernem vremenu in v vsakem letnem času. Za dušo in telo ima številne koristne učinke. Vendar ples ni

Za ogrevanje nam je plesalka Step Dance Lara Greblo zaplesala plesno točko »Zemlja pleše« in nam s tem predstavila ples, ki ga mi prav gotovo ne bomo nikoli plesali.

To so načela in besede našega učitelja gospoda Ivana Korelca, ki skupaj s plesno partnerko gospo Ireno Elsner oblikujeta in organizirata vaje, nastope in prireditve v okviru pro-

grama dejavnosti medgeneracijske sekcije za družabni ples pod okriljem Društva upokojencev Martin Krpan Bloke. Njuno zavzetost pri delu v skupini lahko samo občudujemo in izražamo hvaležnost za nova spoznanja in občutke, ki smo jih ob tem deležni. Ugotavljamo, da njuna aktivnost pomeni popestritev, novo kvaliteto in dodano vrednost k življenju na Blokah. Tekst: Rado Ponikvar Foto: Igor Vidrih

Takole pa smo se postavili za plesni nastop v skupinski polki na glasbeni podlagi ansambla Čuki »Ena po domače«.

li z veliko mero domišljije. Zanimivi rekviziti in garderoba iz tistega obdobja, predvsem pa tudi odlična poslikava obrazov, je dala skupini poseben pečat in veren odraz tedanjega časa. Čeprav smo jo odigrali brez predhodnih vaj, je skupina s pomočjo dobre improvizacije, domiselne glasbene podlage in čustvene recitacije Prešernove pesmi, ob kateri smo uprizorili igro, ustvarila v dvorani dramatično vzdušje. S to uprizoritvijo smo ubili kar dve muhi na mah; poželi nagrado za skupinsko masko Urška in povodni mož s spremstvom, pa še z igro popestrili pustovanje. Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili ga. Ireni in g. Ivanu, ki sta našo idejo podprla in nam z izvirno glasbeno podlago in recitacijo pomagala žaloigro tudi izvesti. Ana Premrov, članica sekcije za družabni ples, foto: Ivan Korelc

samo priložnost za kvalitetno preživljanje prostega časa, nudi mnogo več. Ples človeka oblikuje in spreminja. Plesno znanje krepi ljubezen do sebe in drugih in daje plesalcem samozavest. Ta pa je potrebna za krepitev zaupanja vase in samospoštovanje.«

Pustne šeme v Novi vasi


28

društvene strani

april 2018

Bloški upokojenci smo imeli volilni občni zbor Desetega marca smo imeli bloški upokojenci v gasilnem domu v Novi vasi redni letni občni zbor, na katerem pa smo glede na to, da je organom društva potekel štiriletni mandat, izvolili organe društva za mandatno obdobje 2018– 2022. Občnega zbora društva se je udeležilo 138 članic in članov ter 14 gostov. Po uvodnem pozdravu predsednika društva Antona Perčiča je sledil kulturni program, ki so ga pod mentorstvom Pavle Ponikvar z recitiranjem, petjem in igranjem na harmoniko začeli učenci OŠ Toneta Šraja Aljoše, nadaljevali članice in člani društva s petjem ljudskih pesmi, zaključili pa plesalke in plesalci sekcije družabni plesi. Sledila je izvolitev delovnih teles občnega zbora, in sicer so bili v delovno predsedstvo izvoljeni: Alojz Mazij, predsednik, kot članici Milena Škrabec in Majda Kljun. Za zapisnikarico je bila izvoljena Silva Perčič, za verifikacijsko komisijo Anica Knavs, Majda Zakrajšek in Dragica Modic ter za overovatelja zapisnika Marica Ponikvar in Janez Kotnik. Poročilo o delu društva v letu 2017 je podal predsednik Anton Perčič. Predstavil je, kako so potekali posamezni dogodki oziroma se izvajale posamezne aktivnosti društva. V preteklem letu smo se bloški upokojenci udeležili dveh izletov, in sicer v maju po Idrijsko-Cerkljanski regiji do Mosta na Soči, v septembru pa smo šli v Avstrijo in se povzpeli vse do razgledne točke pri koči Franz Josef pod Glossglocknerjem. V hotelu Delfin v Izoli smo letovali po pet dni v začetku aprila in v prvi polovici novembra, na enodnevne kopalne izlete pa smo se odpravili v juniju, juliju, avgustu in septembru. Vsako sredo ob osmih zjutraj se je med 15 in 18 stalnih pohodnikov zbiralo pred večnamensko dvorano Bloški smučar in krenilo na

nekajurni pohod po Bloški planoti ali po krajih izven naše občine. Pohodniki so skupaj z učenci OŠ Toneta Šraja Aljoše opravili tudi medgeneracijski pohod ter se v velikem številu udeležili pohoda po Krpanovi poti, pohoda na Slivnico in na Blošček. Pohodniška skupina – krajši izleti s pohodi v nižje hribe je opravila tri pohode, in sicer po poti E6 iz Nove vasi mimo Bloščka do gradu Snežnik, pohod na Veliko planino in Šmarno goro. Enourna telesna vadba pod vodstvom fizioterapevtke je potekala ob ponedeljkih v gasilnem domu v Novi vasi oziroma ob torkih v večnamenski dvorani Bloški smučar. Telesne vadbe se je udeleževalo povprečno 20 udeležencev, predvsem upokojencev, nekaj udeležencev pa je bilo mlajših. V aprilu so se udeleženci odpravili na izlet na Hrvaško in si ogledali Reko, Trsat, Opatijo ter se okopali v Istrskih toplicah. V letu 2017 je bila najbolj aktivna sekcija družabni plesi, v kateri pa sodeluje tudi nekaj mlajših plesnih parov. Učenja oziroma vadbe družabnih plesov se je udeleževalo 22 plesnih parov, zato so ti plesi potekali v dveh skupinah, in sicer vsak torek in sredo med 19. in 21. uro v dvorani nad knjižnico v Novi vasi. Plesalci so zimsko-spomladanski del zaključili z gala plesom v Jamarskem domu v Gorjuši pri Domžalah. Na družabnih plesih so se udeleženci nenehno prizadevali za primerno raven kulturnega druženja in so tako polega samega plesa tudi ustrezno

Foto: Silva Perčič

Občnega zbora sta se udeležila tudi predsednik ZDUS in predsednik pokrajinske zveze. obeležili dogodke, kot so kulturni praznik, dan žena, valentinovo in seveda tudi pust. Plesalci sekcije družabni plesi so organizirali in izvedli tudi štiri družabna srečanja s plesom – dva na Runarskem, enega v hotel Delfin v Izoli in enega v gasilnem domu v Novi vasi. V sodelovanju z Občino Bloke smo konec meseca junija organizirali srečanje jubilantov. To so članice in člani kot tudi ostali občani, ki so v letu 2017 praznovali 70, 80 oziroma 90 let starosti.

Organizirali smo tri predavanja, in sicer o pacientovih pravicah, o čimbolj zdravem prehranjevanju in kako preprečiti prehlad. Organizirali smo tečaj računalništva in o uporabi pametnega telefona. Vsak zadnji četrtek v mesecu so se ljubiteljice ročnih del udeleževale delavnic, kjer so kvačkale, vezle, se učile izdelovanja ikeban, adventnih venčkov, voščilnic in raznih drugih ročnih spretnosti.

Ženska in moška balinarska ekipa sta redno trenirali enkrat tedensko. Udeležili sta se šestih tekmovanj. Moška ekipa je na enem tekmovanju zmagala, ženska ekipa pa je enkrat zasedla tretje mesto.

V decembru smo obiskali člane društva, ki so starejši od 80 let, in tiste, ki živijo v domovih za starejše. Skromno smo jih obdarili in jim izročili novoletne voščilnice, ki so jih izdelale ljubiteljice ročnih del. Vse občane, ki živijo v domovih za starejše, smo tudi med letom redno obiskovali.

V letu 2017 smo si ogledali gledališko predstavo Tihotapec v poletnem gledališču na Muljavi in predstavo Divji lovec v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah.

V septembru smo se odpravili na trgatev v Brje nad Dobravljami, na martinovo pa na martinovanje. Najprej smo se ustavili v Štanjelu, v večernih urah pa smo samo martinovanje nadaljevali


društvene strani

april 2018

29

Prostovoljci smo pred novim letom obiskali starejše občane Blok V letu 2017 smo imeli aktivni člani – prostovoljci različnih prostovoljskih organizacij kar veliko dela.

starejših DEOS v Cerknici. Prostovoljci RK smo tudi po vaseh Bloške planote obiskali vse, ki so starejši od 80 let.

V predprazničnih decembrskih dneh smo prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa občin Cerknica, Loška dolina in Bloke tako kot že vrsto let obiskali vse Bločane, ki svoje življenje preživljajo v Centru

Obiske Bločanov, ki preživljajo svoja starostna leta po domovih za ostarele, so opravili tudi prostovoljci programa »Starejši za starejše«, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Martin Krpan Bloke. Naši sokrajani (kar

okoli 70 jih je) so v domovih za ostarele po celi Sloveniji. Nekaj jih je v Cerknici, Postojni, Loškem Potoku, Kočevju, na Škofljici, v Ljubljani, Logatcu, enega oskrbovanca pa imamo celo v sosednji državi Hrvaški. Bločani, pa naj bodo tisti, ki živijo na domu, ali pa tisti, ki živijo razseljeni po različnih ustanovah za ostarele, so bili veseli vsake-

ga obiska, vsake novice in vseh, ki smo jim skrajšali kakšno urico dneva. Obiskane smo obdarili z manjšim darilcem in jim voščili vse lepo za praznike in veliko zdravja v prihajajočem letu. In prav od vseh prinašamo bralcem Bloškega koraka lepe, prisrčne pozdrave. Zora Obreza

V veselje nam je, da lahko z Mirotom Maroltom – Petrasovim Mirotom iz Nove vasi, poklepetamo ob kavi in obudimo košček spomina na življenje na Blokah.

na kmečkem turizmu v Brjah. Leto 2017 je društvo zaključilo s prednovoletnim srečanjem v gostilni Miklavčič v Velikih Blokah. Prostovoljke so v celoti izpeljale program Starejši za starejše, kar je v svojem poročilu ugotovila koordinatorka tega programa Zora Obreza. Poročilo o finančnomaterialnem poslovanju je podala Irena Mazij, poročilo nadzornega odbora pa Franc Modic. Po sprejetju vseh predstavljenih poročil je predsednik društva predstavil program dela za leto 2018, ki so ga udeleženci občnega zbora soglasno potrdili. Občni zbor je soglašal, da se

ustanovi območna zveza društev upokojencev Notranjske in da se društvo vključi v to zvezo. V nadaljevanju je predsednica organizacijsko-kadrovske komisije Zora Obreza podala predlog za izvolitev organov društva. Občni zbor ga je soglasno potrdil in s tem izvolil organe društva: Antona Perčiča za predsednika društva; Upravni odbor v sestavi: Anton Perčič, Rado Ponikvar, Irena Mazij, Zora Obreza, Sonja Drobnič, Ivica Šega, Slavka Zakrajšek, Stane Korenjak in Silva Perčič; Nadzorni odbor v sestavi: Janez Kotnik, Majda Kljun in Majda Zakrajšek; Častno razsodišče v sestavi: Zvonko Govednik, Valerija Jerič in Rafael Kraševec.

Po izvolitvi organov društva sta predsednik društva in predsednica organizacijsko-kadrovske komisije podelila priznanja društva: častno članstvo Milki Urbas in Ivanki Žnidaršič, pisno priznanje Mileni Škrabec, Nataši Zakrajšek in Sonji Drobnič. Udeležence občnega zbora so pozdravili prisotni vabljeni gosti, in sicer župan občine Bloke Jože Doles, predsednik ZDUS Janez Sušnik, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev Marjan Sedmak, predsednik DU Logatec Vladislav Puc, predsednik DU Loška dolina Branko Troha, predsednik DU Rakek Franci Albreht, predsednica območnega

združenja Rdečega križa Sanda Šega. Gostje so pohvalili zelo obsežno in uspešno delovanje društva in čestitali prejemnicam društvenih priznanj. Ob zaključku občnega zbora je predsednik občinske odbora Bloke stranke DESUS Alojz Mazij predal predsedniku društva darilni bon v vrednosti 200 EUR, ki ga odbor podarja društvu za njegovo delovanje. Predsednik društva se je v imenu društva zahvalil za podarjeni bon. Po končanem uradnem delu občnega zbora so se udeleženci ob hrani, pijači in sladicah, ki so jih pripravile članice društva, še kar nekaj časa družili. Anton Perčič


30

svet in ljudje

april 2018

Žganc je boljši kot spanc! Februarja smo na Blokah začeli s študijskim krožkom »Žganci«. Enajst udeležencev je pritegnila vsebina, zanimiva oblika izobraževanja - kjer se vsak uči od vsakega - pa tudi mentor Bojan Žnidaršič iz Vitre. Zanimive so korenine krožka. Lani je Vitra odpeljala Bločane na strokovno ekskurzijo v Slovensko Istro. Na poti nazaj smo razmišljali o tem, katera hrana je razpoznavna za Bloke in bi z njo lahko gradili razpoznavnost. Ena od idej so bili tudi žganci. Raznolika skupina se je hitro ujela, zato smo si zastavili ambiciozne cilje. Iz nas so kar vrele izkušnje, zamisli, načrti, inovacije … Žgance želimo spraviti na domače in gostinske mize. Razmišljamo tudi inovativno. Polotili se bomo odkrivanja manj običajnih možnosti; recimo dodajanja različnih zelišč ali zelenjave. Iz spomina bomo potegnili (ali pa si izmislili) nove jedi iz starih žgancev, ki bi jih lahko hitro pripravili tudi za prodajo na sejmih, na ulici, pri športnih prireditvah. Velike poslovne in učne priložnosti so se pokazale po nizanju idej, kaj, kdo, kako, kje … bi lahko poglobljeno spoznali široko področje žgancev. Tu je le nekaj možnosti. Priprava različnih svežih žgancev, inovacije, kot so krompirjevi žganci s korenjem ali bučko hokaido, kombinaci-

Udeleženki študijskega krožka

ca. Tudi ta je bila iz žgancev.

Brez ocvirkov ni žgancev. je žgancev z drugo hrano ali pa priprava jedi iz starih žgancev. Posebno področje pa je trženje žgancev, ki je naše šibko področje. Znamo narediti, ne znamo pa prodati. Zato bomo v krožku obdelali tudi široko področje trženja. Motivirali bomo gostince in tudi šole, da se učenci naučijo kuhati žgance. Uspešnega trženja brez učinkovitega reklamnega gesla ni. Zato bomo tudi temu posvetili nekaj časa. V krožku izhajamo iz stare resnice: »Vsi ljudje vse vemo«, zato verjamem, da smo tudi mi sposobni »roditi« uspešne slogane. Krožek je teoretični in praktični. Pri teoriji bomo iskali predvsem odgovore na strateška vprašanja, v praktičnem delu pa bomo spoznavali pripravo žgancev in vsega, kar gre zraven. Dve praktični izkušnji sta že za nami.

Na prvi nas je gostil Rihard Baša iz vasi Jasen pri Ilirski Bistrici. V kratki predstavitvi smo izvedeli, da si je kuharski mojster nabiral izkušnje praktično po vsem svetu. Zdaj pa svoje bogato znanje rad deli z drugimi na svojih kuharskih delavnicah. Rad kuha vrhunsko hrano, predvsem iz domačih, lokalnih surovin s poudarkom na lokalni tradiciji. Na delavnici nam je skuhal več vrst polente in omak. »Chefa« smo pozorno opazovali in zvedavo spraševali. Seveda smo tudi pridno pomagali mešati polento, ki se kuha – pomislite - kar 45 minut. Vse jedi smo poizkusili in se čudili okusom. Bili smo enotnega mnenja, da je tu res čutiti pristnost krajev na južni strani Snežnika in da je Rihard pravi varuh lokalne kulinarike. Štiri hode z žganci (Primorci jih imenujejo polenta) je zaključila sladi-

Rihard Baša kuha žgance.

S sproščenostjo, dobro voljo in humorjem je »okužil« vse udeležence. Zato smo ga povabili na Bloke. Predzadnjo nedeljo v aprilu bomo združili moči. Rihard Baša vam bo postregel z bistriško polento, študijski krožek pa z žganci s severne strani Snežnika. Torej, vabljeni na zajtrk na Mini balonarskem festivalu. Pa dober tek! Cene bodo promocijsko ugodne. Drugo praktično izobraževanje pa sem pripravila sama. Gasilni dom v Novi vasi je (preverjeno) primeren tudi za kuhanje. Z vodenjem kuharskih delavnic imam kar nekaj izkušenj, zato so na koncu vsi obvladali »žgancekuharsko« obrt. Kuhali pa smo bele krompirjeve žgance s kropčkom, kot so Bločani vajeni. Kuhali smo tudi koruzne žgance z zeljem in ajdove žgance z obaro in prežganko (juho). Vse žgance pa smo dobro zabelili z ocvirki. Želim si, da bomo znanje iz študijskega krožka čim prej prenesli v prakso. Za večjo prepoznavnost Blok, pa tudi kot vir zaslužka. Pia Pakiž


svet in ljudje

april 2018

31

Gremo v naravo

Otroci potrebujejo stik z naravo Pred nekaj dnevi je najin starejši sin vprašal dedka, kakšne igre se je on igral v otroštvu, ko še ni bilo televizije in računalnika. Dedek je odgovoril, da je imel nekaj igrač, predvsem pa je veliko časa preživel s prijatelji, s katerimi so raziskovali okolico, se igrali kavboje in Indijance, plezali po drevesih, streljali z lokom … Od takrat se je veliko spremenilo. Mlajši otroci se na prostem igrajo pod budnim nadzorom odraslih, zato se igrajo v naseljih in le redko sami zahajajo v naravo. Starejši otroci, ki so imeli nekoč vso svobodo pri igri na prostem, pa danes ostajajo doma za računalniki in drugimi digitalnimi napravami. Igre na prostem s prijatelji skoraj ni več. Svet naših otrok je tako zelo drugačen od sveta, ki so ga v mladosti spoznavali njihovi stari starši. Otroci danes bolj poznajo eksotične živali, ki jih vidijo v risankah in dokumentarnih filmih, kot pa živali, ki živijo okoli njih. Namesto, da bi lovili prave živali, v računalniških igricah lovijo zmaje in Pokemone … Od rane mladosti naprej nas učijo, da je narava pomemben del blaginje ljudi. Zaradi procesov v naravi imamo na voljo pitno vodo, hrano, čist zrak in druge dobrine. A kljub temu naravi posvečamo vse manj pozornosti in niti ne opazimo, da se spreminja. Še manj so na to pozorni naši otroci. A spremembe v naravi so predvsem zaradi načina rabe zemljišč vse hitrejše. Kmetijska pridelava je vse bolj intenzivna, povečuje se tudi izkoriščanje gozdov. Travniki se osušujejo, kar sicer izboljša možnosti za pridelavo krme, a hkrati vodi

v izginjanje rastlinskih in živalskih vrst, ki na suhih površinah ne morejo več preživeti. Zagotovo ste tudi sami opazili, da je število žuželk manjše kot nekoč. To seveda vpliva tudi na nas, saj so številne žuželke pomembni opraševalci divjih in kulturnih rastlin in nam posredno zagotavljajo hrano, saj se brez oprašitve ne razvijejo plodovi. A spremembe v naravi opazijo le tisti, ki jo opazujejo. Bodo otroci, ki živijo odmaknjeni od narave, sploh opazili spremembe v naravi, ki bodo kasneje vplivali na njihovo dobrobit? Vse bolj ugotavljamo, da prosta igra otrok v naravi ni pomembna le zaradi stika z naravo, temveč ima zanje tudi socialne, čustvene, intelektualne in fizične koristi. Otroci, ki imajo

Otroci imajo prirojeno zanimanje za naravo. Če ga gojimo, bodo v njej odkrili veliko zanimivih stvari.

možnost igre v naravi, so srečnejši in bolj zdravi od tistih, ki se zadržujejo v zaprtih prostorih. Seveda pa izkušnje in doživetja pridobljena v naravi v mladosti pomembno določajo, do kakšne mere bomo v odrasli dobi razvili okoljsko zavest in skrbeli za okolje. Odnos do narave lahko vzpostavimo le, če jo doživimo, opazujemo in razumemo. Da bi to omogočili tudi našim otrokom, je pomembno, da jih spodbujamo k igri na prostem. Če bo narava kraj njihovih lepih spominov iz otroštva, bodo v odrasli dobi tudi skrbeli za njeno ohranjanje. Le tako bomo dolgoročno zagotovili pitno vodo, zdravo hrano in čist zrak. V Zavodu Symbiosis, zasebnem zavodu, ki deluje na področju varstva narave, med drugim izvajamo različne ozaveščevalne aktivnosti. Letos smo dali na novovaški osnovni šoli pobudo, da se pridruži iniciativi Dan pouka na prostem. Pobuda je bila sprejeta, tako bodo že letos 17. maja učenci vse učne ure izvedli na prostem. Prepričani smo, da bo tako popestren šolski dan ostal v njihovem spominu in upamo, da bomo koga spodbudili, da tudi v prostem času začne zahajati v naravo. Pri tem pa lahko pomagate tudi starši. Odpravite se z otroki v naravo in se zabavajte skupaj. V prihodnjih prispevkih v Bloškem koraku bomo v besedi in sliki podali nekaj predlogov za take aktivnosti v naravi. Upamo, da se kdaj srečamo kje na travnikih ali v gozdovih na Bloški planoti. Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet


32

svet in ljudje

Metuljci so se zbrali na 60-letnici Franca Žgajnarja Človek je družabno bitje, ki potrebuje bližino in prijateljstvo drugih oseb. V otroštvu in mladosti se spletejo prijateljstva, ki ostanejo vse življenje. Morda se v obdobju ustvarjanja družine in poklicne kariere v preobilici obveznosti nekatere prijateljske vezi zrahljajo in se oddaljimo drug od drugega. Ko pa se življenje malo umiri in se bliža čas upokojitve, se spomini na mladostne prigode in druženja

potepala in marsikatero bolj ali manj pametno ušpičila. Zbralo se nas je skoraj trideset Metuljk in Metuljcev s svojimi življenjskimi sopotniki in sopotnicami. Bilo je zelo zabavno in prijetno ob obujanju spominov na preteklost. Pravi užitek je bilo poslušati zgodbe in prigode in njihove različice v spominu posameznikov. Namesto daril so bila denarna sredstva poklonjena v do-

Prijatelji še iz mladih dni s prijatelji vedno vračajo v naše misli.

pogosteje

Nekatere stvari in dogodki so iz časovne razdalje videti drugačni, zato je srečanje in klepet s starimi prijatelji toliko bolj osrečujoč. Tako se je tudi Franc Žgajnar odločil, da bo svoj 60. rojstni dan praznoval malo drugače. Na večerjo je povabil svoje sosede iz Metulj, generacijo, ki je skupaj rasla, hodila v šolo, se skupaj

april 2018

Zgodbe rok in krajev – izdelali smo si svoje »dilce« Življenje ob Cerkniškem jezeru je prebivalcem ob njem prinašalo različne izzive. Domačini so se nanje s svojo iznajdljivostjo odzvali na zanimive načine, tudi z inovativnimi izdelki. Ena od posebnosti območja so prav gotovo lesene drsalke. Edinstvene lastnosti presihajočega jezera namreč ponujajo raznovrstne užitke vse leto. Pozimi jezero lahko zamrzne in široka ledena ploskev že od nekdaj privablja drsalce. Tako je v preteklosti v domovih ob Cerkniškem jezeru nasta-

in krajev LAS Notranjska se v letu 2018 odvija niz zanimivih srečanj z namenom prenosa znanj. V februarju so se v Muzeju Cerkniškega jezera Jezerski hram odvijala srečanja na temo izdelave lesenih drsalk. Tukaj namreč hranimo izredno bogato etnološko zbirko predmetov, ki so jih uporabljali jezerjani. Pomembo mesto v zbirki imajo tudi lesene drsalke. Tako smo na srečanjih spoznali specifiko drsanja na Cerkniškem jezeru in razvoj drsanja skozi čas. Zanimivo etnološko zbirko

Bloški otroci so izdelali drsalke. brodelne namene. Največje darilo slavljencu in vsem prisotnim pa je bilo dobro razpoloženje ob dobri hrani in pijači ter prijetni in navdihujoči glasbi. Želja vseh je bila, da se kmalu ponovno srečamo. Marija Žgajnar

lo več »znamk« doma izdelanih lesenih drsalk, to so »šmrkle«, »krple« in »plohki« ali »dilce«. Drsalke so omogočale hitrejši prehod čez zamrznjeno jezero in hkrati tudi zabavo za vse generacije.

Muzeja Cerkniškega jezera nam je predstavil mentor in odličen poznavalec drsanja na Cerkniškem jezeru Vekoslav Kebe, ki je tudi poskrbel, da si je vsak udeleženec izdelal svoj par lesenih drsalk.

V okviru projekta Zgodbe rok

Z dediščino izdelovanja drsalk

Spremljajte informacije na: www.jezerski-hram.si www.lasnotranjska.si


svet in ljudje

april 2018

Počitniški tečaj izdelovanja mozaikov Osnovnošolci so si letošnje mrzle in dolge zimske počitnice lahko popestrili in osmislili z izdelavo mozaikov, kajti tudi letos smo v enoti knjižnice Ivana Čampa organizirali brezplačni tečaj izdelovanja mozaikov za naše najmlajše člane. Za idejno zasnovo, pripravo in izvedbo sta poskrbeli članici Kulturnega društva Rak iz Rakeka, Karmen Petrič in Sonja Vrhovnik, ki sta sicer ljubiteljski mojstrici izdelovanja mozaikov. Mladi ustvarjalci so na leseno podlogo narisali motiv in ga dopolnjevali s

keramičnimi koščki, steklom, perlicami in drugimi materiali. Nekateri udeleženci, ki so se tečaja udeležili že med lanskimi počitnicami, so tako na stene svojih domov dodali še eno unikatno dekoracijo. Kreativnost nam ni položena v zibelko, zato je prav, da otrokom ponudimo vzpodbudno okolje, v katerem jo lahko izrazijo, saj je mladostništvo zadnje obdobje v razvoju in zorenju možganov, ki pomembno določa naše odraslo življenje. Martina Zakrajšek

Gospod, ki oživlja Katoličani pri maši vsako nedeljo molimo, da »častimo Gospoda, ki oživlja«. Besede tudi najbolj zagreti verniki pogosto ponavljajo skoraj mehanično – in če se kdo ob njih ustavi, ga lahko zadene: Gospod, ki oživlja. Kaj pa pravzaprav oživlja Sveti Duh? – Saj smo pravzaprav čisto živi – si mislimo. Čeprav Svetega Duha redno omenjamo pri maši in celo na začetku vsake molitve, je med katoličani pogosto pozabljeni Bog. Ljudje, ki bi hoteli izkusiti binkoštni ogenj v svojem življenju, se radi odločijo za udeležbo na »seminarju za izlitje Svetega Duha«. V župniji Sv. Trojice smo s postnim časom začeli tak seminar za obe bloški župniji.

ni evangelizator, zgoščeno podaja bogastvo življenja s Svetim Duhom. Vsebino sproti podkrepimo s pogosto pretresljivimi pričevanji ljudi, ki so tak dotik že doživeli. Letos imamo v župniji birmo, ko mladi prejmejo potrditev Svetega Duha. Botri so posebej povabljeni, da jim pomagajo priti do ognja iz nebes – ki naj bi ga najprej doživeli sami. Zato so vsi povabljeni na seminar – in ker se seminar izteka, lahko nove razsežnosti odnosa s Svetim Duhom tako birmanci kot njihovi botri odkrijejo prav v knjižici p. DeGrandisa, ki jo kot orodje za napredovaje z Bogom v spremni besedi močno priporoča nadškof Uran. Kdor hoče poglobiti svojo vero – kdor

Zimske počitnice so bile odlična priložnost za ustvarjanje.

Birma – prejem potrditve Svetega Duha

so se seznanili tudi otroci Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas. Z velikim zanimanjem so prisluhnili pripovedi o drsanju na Cerkniškem jezeru in si z navdušenjem ter veliko mero natančnosti izdelali miniaturne drsalke.

Hočeš ogenj z nebes? Pridi! - V osmih tednih udeleženci odkrivajo ljubezen Boga do vsakega človeka, odločijo se, da bo Jezus zares njihov odrešenik in stopijo na pot odpuščanja in globoke obnove krstih obljub, da bi čim bolj odstranili ovire za Svetega Duha, ki ga prosijo, naj pride z močjo. Mar ne bo Bog uslišal teh, ki ga prosijo? – Seminar poteka na podlagi bogate nove knjige p. DeGrandisa Pridi v življenje, v kateri avtor, znani mednarod-

Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite na delavnicah izdelave jezerskega čolna v mesecu aprilu. Skupaj za prihodnje rodove. Kristina in Nataša Kebe

33

hoče izkusiti Božjo moč v svojem življenju, da bi vedel, da še Bog vedno živi in deluje, da je on Bog, ki uslišuje molitve, se bo za delovanje Svetega Duha zlahka odprl ob premišljevanju strani knjige Pridi v življenje: tako lahko v izkušnjo delovanja živega Boga vstopijo tudi tisti, ki se naše priprave niso udeležili. Gospod, ki oživlja, se pusti najti! Ali si ga že odkril? Župnik Anton Marinko


34

svet in ljudje

april 2018

Kako mrzlo je bilo konec februarja na Blokah?

Film o ribolovu Ribolov je od nekdaj tesno povezan s prebivalci vasi ob Cerkniškem jezeru. Že Janez Vajkard Valvasor je v Slavi vojvodine Kranjske obširno opisal ribolov, navade in običaje

Letošnja meteorološka zima, ki nas je decembra po obrokih obdarila s snegom in mrazom, v januarju pa je bolj spominjala na zgodnjo pomlad, je februarja le udarila na plano s polno močjo. Na svečnico se je naglo ohladilo in v dveh dneh namedlo okoli 80 cm snega. Jasnega vremena februarja ni bilo kaj dosti, zato noči večinoma niso bile posebej hladne. Na sami planoti se je do –15 °C ali nižje ohladilo le v posameznih dneh sredi in ob koncu meseca. Proti koncu meseca je pritisnil »pravi ruski« mraz, zato je bilo tudi čez dan globoko pod ničlo (26. februarja celo pod –10 °C, kar se zgodi le vsakih nekaj let). Najhladnejše pa je bilo prav zadnje jutro meteorološke zime. Kako hladno je bilo jutro 28. februarja na Blokah? Odvisno od kraja. Kadar je noč jasna in mirna, se zlasti na najnižjih delih planote močno ohladi. Nastane izrazit temperaturni obrat, temperatura z višino nad tlemi hitro narašča, zato je lahko nekaj deset metrov nad ravnino 10 ali celo 15 °C topleje. Približno takšno je bilo vreme tudi 28. februarja, le da je bilo jasno in mirno le v drugem delu noči. Puhast sneg, ki je zapadel v prejšnjih dveh dneh, pa je deloma nadoknadil ta primanjkljaj jasnine. Rahla in suha snežna odeja namreč deluje kot izolator in preprečuje trdnim tlem (prsti, kamenju), da bi upočasnila nočno ohlajanje. Tako se je na omenjeno jutro v Novi vasi na klasični merilni postaji (kjer meri g. Škrabec) temperatura spustila do –25,3 °C, pol kilometra južneje in nekaj

metrov niže (na samodejni postaji) pa celo do –28,4 °C. Po meritvah vremenskega balona nad Ljubljano lahko sklepamo, da je bilo le nekaj deset metrov navpično nad planoto okoli –15 °C. Podobna ali le malo nižja je bila temperatura zraka dva metra nad tlemi na više ležečih, odprtih predelih Blok. Pri omenjenih številkah se bo marsikateremu bralcu zastavilo vprašanje, kako redek je takšen mraz. Tudi na to vprašanje je odgovor odvisen od kraja. Na Blokah imamo daljši niz temperaturnih podatkov le za klasično postajo, a se je tam okolica v zadnjih desetletjih precej pozidala in še kako drugače spremenila. Poleg splošnega dviga temperature zraka na večjem območju (podnebne spremembe) je tudi pozidava vzrok za redkejši zimski mraz kot nekoč. Nazadnje je bilo podobno mrzlo kot letos 13. decembra 2012 (–24,9 °C) in 19. decembra 2010 (–23,6 °C). Februarja je bilo nazadnje tako mrzlo leta 2005 (–25,6 °C), rekordno pa 17. februarja 1970 (–30,9 °C). Najbolj mrzlo nasploh v merilnem nizu postaje je bilo 8. januarja 1985 (–32,5 °C), marca pa 12. dne leta 1976 (–28,3 °C). V zadnjih 20 letih je bilo le pet dni z najnižjo temperaturo pod –25 °C, v prvih 20 letih meritev (1957–1976) pa kar 38 (v večini zim se je ohladilo pod –25 °C). Vsi ti podatki so reprezentativni za dno planote, medtem ko so lahko datumi in temperaturne vrednosti v više ležečih vaseh in zaselkih povsem drugačne. Gregor Vertačnik

ljudi ob Cerkniškem jezeru, o prepovedih in izključnih pravicah vezanih na ribolov. Toda način in pomen ribolova sta se od Valvasorjevih časov precej spremenila. Medtem ko je bil nekdaj ribolov pomemben predvsem za preživetje prebivalcev, je sedaj ena izmed oblik preživljanja prostega časa, šport oziroma način družabnega življenja. Miro Kunstek nam je v knjižnici v Novi vasi prikazal dokumentarni film o načinih ribolova na Cerkniškem jezeru v času svojega otroštva in mladosti. Film nam je popestril s pripovedovanjem in opisovanjem zanimivih dogodkov, ki jih je doživel med krivolovom oz. »raubšicom« na Cerkniškem jezeru. Praviloma so v jezero hodili lovit iz velikih in revnih družin, v katerih je bil pogosto prisoten tudi alkohol. Otroci so na ta način tudi dokazovali svoje sposobnosti. V jezero so večinoma hodili bosi, zato so imeli večkrat porezane in poškodovane podplate, katerih rane se dolgo niso zacelile. Največ so košarili, lovili z zadrgo oziroma zanko, vršo, uporabljali so tudi osti, saj so z njimi lahko lovili z brega. Ko so prinesli ribe domov, je bilo zelo pomembno ulov pošteno razdeliti. Vseskozi so morali biti pozorni na ribiške čuvaje, ki so se praviloma držali skupaj in nenehno prežali na krivolovce. Navkljub vsem dogodivščinam, prijetnim in neprijetnim, je bilo to zelo lepo in nepozabno doživetje, ki je bilo v primerjavi z današnjim načinom življenja prava adrenalinska pustolovščina. Zapisala Martina Zakrajšek


pa še to

april 2018

35

Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev Ljubljana, 9. marec 2018 – Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, mesec, ko opozarjamo na pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Rak debelega črevesa in danke je 3. najpogostejši rak pri ženskah in 4. najpogostejši pri moških. Program Svit je od začetka delovanja do danes pripomogel k zmanjšanju števila rakov na debelem črevesu in danki.

novih primerov bolezni. 67–70 % raka, ki je bil odkrit v prvih treh presejalnih krogih Programa Svit, je bilo odkritega v zgodnjem stadiju, ko bolniki niso potrebovali dodatnega onkološkega zdravljenja,« je povedala Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit z NIJZ.

Vsako leto za to obliko raka zboli okoli 1400 prebivalcev Slovenije, več kot 700 jih umre, čeprav je rak na debelem črevesu in danki ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.

Odzivnost vabljenih v Program Svit je bila v letu 2017 62,7 %. Žal se vsaka tretja oseba na vabilo v program ne odzove. V program se za 10 % slabše odzivajo moški, osebe z nižjo izobrazbo, samske in ovdovele osebe. Moški se slabše odzivajo v starosti od 50 do 59 let, med ženskami pa starejše od 70 let.

V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Presejanje za raka debelega črevesa in danke pomeni iskanje in odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb pri navidezno zdravih odraslih s preprostimi preiskavami ali testi. Med zdravimi osebami odkrije tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz odkritih sprememb razvil rak, ali že imajo začetno obliko raka. Zgodaj odkrita bolezen se uspešno zdravi, z odkritjem predrakavih sprememb pa bolezen lahko celo preprečimo.

Program Svit prispeva k upadu novih primerov bolezni

»Zaradi delovanja Programa Svit je bilo od leta 2009 do sedaj odkritih več kot 2.600 primerov raka debelega črevesa in danke in pri 21.000 osebah je bil odstranjen napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. Učinki Programa Svit so že vidni na populacijski ravni, saj Register raka od leta 2011 beleži upad

Vsaka tretja oseba se na vabilo ne odzove

K izboljšanju odzivnosti v presejalni program pomembno doprinesejo zdravniki družinske medicine, referenčne diplomirane medicinske sestre, sestre v ambulanti družinskega zdravnika, patronažne sestre in sodelavci na Svitovih kontaktnih točkah v zdravstvenih domovih. Ena izmed zdravnic, ki svoje paciente zelo uspešno spodbuja k sodelovanju v programu, je prim. Jana Govc Eržen iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje. »Bolnike, ki se ne odzovejo v Program Svit, moramo povprašati po razlogu za neodzivnost in jim ponuditi pomoč, če jo želijo sprejeti. Zdravnikom družinske medicine bolniki zaupajo, skupaj s sodelavci v timu lahko pomembno pripomoremo k povečanju odzivnosti v Program Svit in s tem tudi k zmanjšanju obolevnosti,« je povedala. Ker se zdravniki družinske medicine trudijo z različnimi pristopi za motiviranje svojih pacientov, ki se v program ne odzovejo, smo skupaj z njihovimi predstavniki na podlagi dobrih praks zasno-

vali protokol za enako in kakovostno obravnavo neodzivnikov v vseh ambulantah po Sloveniji. Tako želimo izbranim osebnim zdravnikom predlagati najučinkovitejše enostavne pristope in s tem prispevati k enotni obravnavi vseh vabljenih v program.

Svitove kontaktne točke kot vir spodbude in dodatnih informacij

Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo tudi Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Zdravstveni delavci na Svitovih kontaktnih točkah odgovarjajo na vprašanja o Programu Svit, vabljenim pomagajo pri sodelovanju in jih ob morebitnih dilemah k njemu tudi spodbujajo. Pri svojem delu se trudijo prilagoditi okolju in ljudem, s katerimi delajo, in jim tako program čim bolj približati. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo pom-

ena preventive in izkoristijo ponujeno. Na Svitovih kontaktnih točkah, ki so vzpostavljene v zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah, smo vam strokovnjaki na voljo za vsa dodatna vprašanja, ki se vam porajajo o presejalnem Programu Svit ali v primeru, kadar ne veste, kaj storiti z vabilom, ki ste ga prejeli po pošti. Na Svitove kontaktne točke se lahko obrnete tudi, če se vam pojavijo težave pri odvajanju, če opazite spremembe v blatu in ne veste kaj storiti, ali če ste založili oziroma zavrgli komplet za odvzem vzorcev blata, je povedala Urška Stepišnik iz ZD Celje. Za kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja v Programu Svit se lahko obrnete na: Svitovo kontaktno točko v vašem zdravstvenem domu, elektronski naslov svit@nijz.si ali telefonsko številko 01/620 45 21. Več o Programu Svit najdete na spletni strani www.program-svit.si.


36

osmrtnice

april 2018

Vsi bomo enkrat zaspali, v miru počivali vsi, delo za vselej končali, v hišo Očetovo šli. Takrat zvonovi zvonite. Dragi Ivan, mirno počivaj v tej bloški zemlji, ki si jo tako ljubil.

Zahvala V osemdesetem letu se je nenadno poslovil naš dragi stric

Ivan Mihelčič

Zahvala V 90. letu starosti se je od nas poslovil dragi ata, dedi, pradedi in stric

Janez Žnidaršič – Kmetkov od Fare na Blokah.

s Hudega Vrha.

Zahvaljujemo se za govor ob slovesu, darovane sveče in cvetje. Hvala za pozornost in čast, s katerima ste ga pospremili na zadnjo pot. Žalujoči domači

Hvala vsem za darovano cvetje in sveče, iskren stisk roke in tolažilne besede. Posebna zahvala Zdravstvenemu domu Cerknica, zdravstvenim delavkam v Novi vasi: dr. Vesni Palčič in dr. Olgi Doles, patronažni sestri Anici Pišek za večletno skrb in nego. Hvala Andreji Brlan za spodbudne besede in korajžo. Hvala pogrebni službi KOMUS Postojna, pevcem za čuteče odpete pesmi. Posebna zahvala gospodu Branetu Zadniku za lepo opravljen obred.

Zapel je zvon tebi v slovo ... Poln bolečin ostaja spomin, ostaja praznina, molk in tišina.

Hvala gasilcem PGD Nova vas, ki ste ga pospremili na zadnjo pot, Milošu Kogeju hvala za poslovilne besede. Spominjali se ga bomo kot preprostega, plemenitega, poštenega človeka. Vsi njegovi

Zahvala V šestinsedemdesetem letu se je poslovila naša draga žena in mati

Silvestra Ponikvar s Hitenega na Blokah.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi in jo spoštovali. Hvala za tolažilne besede, stiske rok, darovano cvetje in sveče. Zahvalo izrekamo gospodu župniku za opravljen obred, pevcem, vsem sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam pomagali in bili v trenutkih žalosti z nami. Zahvaljujemo se tudi osebju Deos Cerknica za vso oskrbo. Žalujoči domači

Upokojenska (se poje po melodiji »Zabučale gore«) Osivela glava, gluha so ušesa, oj, življenje moje, zdaj si brez slovesa. Plača moja, plača kam si se zgubila, v revno pokojnino si se spremenila. Pada dinar, pada, vsak dan manj zaleže, a socialna kruhek vsak dan tanjši reže.

Kje so zlati časi, ko smo še verjeli, da na stara leta bomo fajn živeli. Padaj snežec, padaj, padaj na »krtino«, da pokriješ mene in mojo pokojnino. Avtor: Pirman Karol roj: Mramorovo pri Pajkovem 1, Nova vas Brat od Bočka Pirman Tone


osmrtnice | pa še to

april 2018

Ko prebujalo se jutro,

37

Veš, da je vse tako, kot je bilo. V vsaki stvari si, ki je v hiši. V mislih si, besedah naših, le da korak se tvoj nič več ne sliši. (J. Medvešek)

tiho si odšel, pustil si le sledi svojih rok, zdaj naš dom ovit je v sivino, obup, žalost in neizprosno bolečino.

Zahvala

Zahvala

Ob boleči izgubi dragega dobrega moža, očeta in dedka

Ob nepričakovani in nenadni izgubi skrbnega moža in očeta

Franceta Marolta

Janija Brusa od Fare

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga v tako velikem številu še zadnjič obiskali v poslovilni vežici, darovali cvetje, sveče, žalna pisma, za svete maše ter ga množično pospremili na poslednjo pot. Velika zahvala družinama Mulc in Kogej ter Ančki Pakiž za vso pomoč in podporo. Hvala g. Antonu Marinku, g. Lojzetu Hostniku, bratu Luku Modicu in bratu Miru Pavšku za čutno opravljen obred in vse izrečene besede. Posebna zahvala Milošu Kogeju za ganljiv govor in vsem ostalim gasilcem, ki ste ga častno pospremili k preranemu počitku. Hvala pevcem pevskega zbora Tabor za srčno zapete pesmi. Hvala sodelavcem Kovinoplastike Lož in TCR Inpro, ker ste ga cenili in imeli radi.

Hvala vsem za sočutne besede tolažbe, izrečena sožalja, molitev, darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala gospodu župniku Tonetu Marinku in gospodu Jožetu Kastelicu za lepo opravljeno sveto mašo in pogrebni obred, pevcem iz Ribnice za sočutno odpete pesmi, Marku Novaku za zaigrano skladbo ter pogrebnemu podjetju Komus iz Postojne. Hvala Aniti in Jožetu Mulcu ter gospema Majdi Volf in Majdi Govednik za res veliko pomoč, ko smo se v vežici poslavljali od njega. Posebna zahvala zdravnicama, ki sta zanj skrbeli v času bolezni – dr. Vesni Palčič iz ZD Cerknica ter prim. dr. Katarini Osolnik iz Bolnice Golnik. Hvala tudi drugemu osebju Zdravstvenega doma Cerknica.

Izrečene misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z nami, bodo vedno v naših srcih. Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo ostali živi in večni. Hvala vsem in vsakomur.

Še enkrat lepa hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njega in ste ga imeli radi.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

Žalujoči domači

Seznam spomladanskih dogodkov NAZIV DOGODKA

ORGANIZATOR

KRAJ

DATUM IN URA

KONTAKT

Srečanje ljubiteljev zgodovine Jadralne šole Bloke in kulturni program ob izidu povesti Martin Krpan

Martina Hribar

Dvorana nad knjižnico

8. 4. 2018 ob 15. uri

Martina Hribar; 051 228 575; martinahribar4@gmail.com

Mini balonarski festival in filatelistična razstava

Martina Hribar

Gasilski dom PGD Nova vas

od 22. 4. do 22. 5. ob 7. uri

Martina Hribar; 051 228 575; martinahribar4@gmail.com

Nogometni turnir Studeno na Blokah

RC Studeno

Vaško igrišče na Studenem na Blokah

16. 6. 2018 od 11. do 23. ure

Avsec Jože; 041 634 325; novohlad@gmail.com

Vljudno vabljeni! Vse organizacije, vaške skupnosti, klube, društva in posameznike prosimo, da nam posredujejo podatke o dogodkih, ki jih nameravajo izvesti na področju občine Bloke, in sicer na elektronski naslov bloski.korak@bloke.si Z napovednikom dogodkov bomo obveščeni vsi občani in širša javnost, na ogled pa bo tudi na spletni strani občine Bloke www.bloke.si.


38

pa še to

april 2018

Križanka

— glasilo občine Bloke

Glavni in odgovorni urednik: Stane Jakopin | Uredniški odbor: Milena Mišič, Jerneja Kovšca, Katja Lah Majkić, Tone Urbas | Lektoriranje: Jerneja Kovšca Oblikovanje in prelom: Hiša oblikovanja Korenjak | Tisk: Schwarz Ljubljana | Izdaja: Občina Bloke | Naklada: 1300 izvodov Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva v občini; za naročnike v domovini je predlagan letni prostovoljni prispevek 8 €, za naročnike v tujini 16 €. Prispevek za glasilo nakažete na račun Občine Bloke: 01350-0100002737 | Naslov uredništva: Občina Bloke, Bloški korak, Nova vas 4a, 1385 Nova vas; bloski.korak@bloke.si


pa še to | oglas

april 2018

39

Bloške historije

Presušene denarnice Še ne tako dolgo nazaj so bili v skoraj vseh gostinskih lokalih – navadno kje okoli šanka, izobešeni izveski z opozorili gostom, kaj se v gostilni sme početi in česa ne. Najpomembnejši so bili: »Ne pljuvaj po tleh!«, »Ne vodi psov v lokal!«, »Vinjenim gostom ne strežemo!«, »Mladoletnim osebam ne strežemo alkoholnih pijač in tobaka!« Zelo pomembno opozorilo je bilo tudi: »Na upanje ne dajemo!« To opozorilo naj bi bilo dovolj zgovorno, da bi gostje pred naročilom pogledali svoje stanje v denarnici, saj plastičnega denarja takrat še nismo poznali. Domači gostilničarji so bili glede zadnjega večkrat vseeno uvidevni, saj so vedeli, da se živemu človeku kaj lahko zgodi, da je trenutno bolj na tesnem z denarjem, a da bo kmalu vse drugače. Tudi pokojna bloška gostilničarka Olga Miklavčič je svoje goste dobro poznala in je v takih prilikah razumela položaj ter dolžnike in dolg zapisala v zvezek. Ob neki priliki so se v njihovi gostilni zasede-

li fantje iz duhovske soseske. Z mopedi so se pripeljali do Velikih Blok, da bi nekaj malega popili, a stvar se je zavlekla, saj vemo, da je žeja hujša od domotožja. Ure so tekle, vino tudi in zvečer se je izkazalo, da bo potrebno vzeti v roke tisti zvezek iz predala. V mopedih je bilo mešanice tudi samo še nekaj kapelj. Miklavčičevi so imeli vedno v rezervi kakšno kantico z gorivom, a je Olga fante poučila, da taki najbrž niso za na mopede, pa tudi moža Ivana, ki se je spoznal na gorivo, ni bilo doma. Ni jim preostalo drugega, kot da ponižno vprašajo za prenočišče na senu nad svinjaki, kjer so prašiči čakali, da pride njihov čas. Po premisleku jih je Olga napotila na seno in jim zabičala, da naj vžigalice in cigarete pustijo pri miru, v svoji znani hudomušnosti pa je še navrgla: »Pa prgomine le denite pod glavo, jaz ne bom odgovarjala, če bi vas kdo ponoči okradel!« (Prgomin – denarnica) Lojze Mazij

Nova vas 11, 1385 Nova vas Gsm: 031 654 550 Email: info@zamet.si www.zamet.si

Prevozništvo Odkup in prodaja lesa Storitve s kmetijsko, gozdarsko in gradbeno mehanizacijo

Emil Zabukovec, vodja odkupa in prodaje lesa tel: 041 654 550 Pooblaščeni odkupovalci za Zamet d.o.o.: Klemen Rustja tel: 031 598 671

Alojz Žnidaršič tel: 041 441 189

Franc Zapušek tel: 041 601 395

Aleš Urbas tel: 041 321 344


40

oglasi

april 2018

Opravljamo storitve sečnje, spravila in odkupa lesa. z vami od leta 1992

Zagotavljamo korektne cene, izmere in zanesljivo plačilo. Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti. Preizkusite nas! Vaš klic pričakuje odkupovalec Gregor Kolar, gozdarski tehnik 051 211 024, gregor@branal.si

Pokažite mrazu figo! Oskrbite se s smrekovimi peleti v A1 kvaliteti. Nudimo dostavo na dom. Osebni prevzem v IOC Podskrajnik v Cerknici. 051 60 20 40 peleti@branal.si Podskrajnik 57, 1380 Cerknica Oglas_Bloski korak_1.indd 1

1. 09. 2017 13:01:50

Profile for Bloški korak

2018 2 web bloški korak  

glasilo občine Bloke, april 2018 letnik 19, številka2

2018 2 web bloški korak  

glasilo občine Bloke, april 2018 letnik 19, številka2

Advertisement