Page 8

8

naša občina

junij 2016

Kako na Blokah upravljamo z vodovodom in kanalizacijo? Leta 2002 je občina Bloke ustanovila režijski obrat kot samostojno notranjo organizacijsko enoto občinske uprave in v istem letu od komunale

Cerknica prev-

zela v upravljanje cestno omrežje in javni vodovod.

Vodovodno omrežje je bilo takrat sestavljeno iz javnega, zasebnega in vaškega vodovodnega omrežja, ki je predstavljalo pravi labirint težav in neskladnosti pitne vode. Že v prvem letu ustanovitve režijskega obrata je občina začela reševati problematiko vodooskrbe prebivalstva z zdravstveno neoporečno pitno vodo in posodobitvami vodovodnega omrežja. Do leta 2016 je bilo na območju občine obnovljenega oziroma na novo zgrajenega 35 km vodovoda, ki skupaj z obstoječim pokriva celotno področje občine v skupni dolžini skoraj 60 km. Leta 2006 je občina pričela opremljati aglomeracijo z javno kanalizacijo s pripadajočimi čistilnimi napravami. Do danes obratujejo tri čistilne naprave, ki pokrivajo vse aglomeracije, oz. vsa naselja z gostoto prebivalstva večjo od 50 prebivalcev/ha. S tem Bloke dokazujejo, kako se s pravilnim pristopom zmore zelo veliko narediti in doseči visoke norme, ki jih zastavljajo evropske direktive. Za izvedbo navedene okoljske infrastrukture je občina pridobila tudi del evropskih sredstev, ki so skupaj z lastnimi finančnimi sredstvi proračuna bistveno pripomogla pri uresničevanju

Občina Bloke je zgradila tudi nova vodna vira v zaledju Iške in zagotovila vsem porabnikom na območju občine Bloke zadostne količine zelo kvalitetne zdravstveno neoporečne pitne vode. Na sliki vrtina Š-2 pri Škufčem zastavljenih ciljev. Proračun občine Bloke sestavljajo tudi prihodki od obračuna vodarine in kanalščine. Cena vodarine se je od leta 2002 spremenila samo dvakrat in je bila vedno med najnižjimi v primerjavi z ostalimi sosednjimi občinami. Kanalščina je bila uvedena v obračun v letu 2008 in se do sedaj ni spremenila. V letu 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja (Url. št. 87/2012, 102/12), ki določa natančna merila za oblikovanje cen. Na tej podlagi so upravljavci dolžni uskladiti cene teh storitev skladno s to uredbo. Občina Bloke je v mesecu maju 2016 na svoji 11. redni seji občinskega sveta sprejela nov cenik, ki je noveliran v skladu z že zgoraj omenjeno Uredbo.

spremenile, kar je razvidno na spodnji primerjalni tabeli. Izvedli smo tudi primerjalno analizo cen in ugotovili, da cene teh storitev na Blokah ostajajo bistveno nižje v primerjavi z ostalimi sosednjimi občinami, v katerih storitve izvajajo komunalna podjetja. Občina Bloke je z ustanovitvijo režijskega obrata postala racionalnejši upravljavec cestnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki veliko več vlaga v izgradnjo in posodabljanje infrastrukture v posameznih vaseh kljub nižjim cenam komunalnih storitev. Ob zaključku lahko ugotovimo, da je bila ustanovitev režijskega obrata upravičena, saj se občina Bloke uspešno razvija in občanom nudi kvalitetne in cenovno ugodne komunalne storitve. Tekst in foto: David Hiti Režijski obrat Občine Bloke

S sprejetjem cenika se cene niso bistveno vodarina eur/m3

Vrtina Š-1 pri Škufčem

omrežnina odvajanje DN 20

čiščenje

omrežnina omrežnina skupaj odvajanje čiščenje vodarina + kanalizacija

stara cena 0,6192

3,5021

0,11

0,21

5,9337

5,2792

28,803

nova cena 0,68

4,56

0,14

0,27

5,92

5,23

32,06

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Bloški korak 2016 -3  

glasilo občine Bloke, JUNIJ 2016,letnik 17, številka 3

Advertisement