Page 7

naša občina

januar 2012 predan v uporabo, o čemer smo v prejšnjih številkah tega glasila obširno poročali. Izvedena je bila tudi kanalizacija za položitev kablov za potrebe telekomunikacij po naselju. Na podlagi tega je Telekom Slovenije začel izvajati dela, kar pomeni, da bo do vsakega gospodinjstva v Velikih Blokah zgrajeno zemeljsko telekomunikacijsko omrežje. S tem

jektu bo v celoti odstranjen visokonapetostni daljnovod vse od transformatorske postaje pred pošto do ceste Nova vas – Volčje, nad stanovanjskimi bloki v Novi vasi. S tem bodo sproščena zemljišča na severni strani območja osnovne šole, ki so potrebna za gradnjo nove dvorane. Daljnovod bo odstranjen tudi preko velikega nogomet-

Zasipanje kablovoda bo celotno naselje opremljeno s sodobno telekomunikacijsko povezavo. Omenjeno omrežje pa je že zgrajeno tudi do bodoče poslovne cone v Velikih Blokah. S tem se je ponovno potrdilo, da je ob dobrem sodelovanju občine možno razrešiti še tako zapleten problem.

Zemeljska pokablitev daljnovoda v Novi vasi Kot vam je znano, se pospešeno pripravljamo na gradnjo nove večnamenske športne dvorane. Preko območja, kjer je predvidena gradnja, trenutno poteka zračni 20 kW daljnovod. Za zemeljsko pokablitev tega daljnovoda smo izdelali ustrezno projektno dokumentacijo, na osnovi katere smo pridobili gradbeno dovoljenje. Na podlagi teh dokumentov je podjetje Elektro Ljubljana kot izvajalec del pristopilo k izvedbi te pokablitve v dolžini 600 m.

izbrali izvajalca in da bi v pomladnih mesecih pričeli z gradnjo. Kdaj bo gradnja zaključena, pa je v veliki meri odvisno od tega, kako uspešni bomo pri pridobivanju sredstev za to investicijo, ki je po projektantskih ocenah težka za naš proračun vrtoglavih 1,8 mio EUR. Vemo, da časi, ki so pred nami, niso najbolj ugodni za izvajanje tako ve-

Fotografije: Stane Jakopin

Transformator v Novi vasi bo kot nov. nega igrišča, s čimer bodo podani pogoji za njegovo ureditev in morebitno povečanje.

Izdelava projektne dokumentacije za večnamensko dvorano v

Novi vasi

Pred enim letom je bil na vseh občinskih organih soglasno sprejet in uvrščen v občinske razvojne programe sklep, da je potrebno pristopiti k izgradnji nove večnamenske dvorane v Novi vasi, ki bo namenjena tako osnovni šoli za izvajanje pouka telesne vzgoje kot tudi za ostale kulturne in športne prireditve

V sklopu tega projekta je bila v celoti obnovljena tudi transformatorska postaja pri pošti v Novi vasi, le dela na fasadi bodo zaradi vremenskih razmer opravljena v spomladanskih dneh. Po zaključenih delih na tem pro-

za vse generacije. Na podlagi tega smo skladno z Zakonom o javnih naročilih zaupali izdelavo potrebne projektne dokumentacije projektantskemu podjetju »MISEL« d.o.o. iz Postojne. Projekt nove večnamenske dvorane, izdelan po zamisli arhitekta g. Iztoka Čančula, je bil podrobno predstavljen že v eni od prejšnjih izdaj Bloškega koraka, na osnovi

Dvorana po zamisli arhitekta

tega projekta pa je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.

Dvorana po zamisli arhitekta

Po uspešni pridobitvi gradbenega dovoljenja pa nam je isto projektantsko podjetje izdelalo tudi izvedbene načrte za novo dvorano. Trenutno so v izdelavi predinvesticijski elaborati, na osnovi katerih se bomo prijavili na enega izmed razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Načrtujemo, da bi po novem letu

7

likih investicij, vendar ker verjamemo v uspešnost projekta, smo prepričani, da bomo zmogli tudi to nalogo, še posebej zato, ker bodo to dvorano uporabljale številne bodoče generacije, iz katerih se bodo lahko razvili tudi vrhunski športniki. Leto 2011, ki se poslavlja, je bilo za občino Bloke v investicijskem smislu več kot uspešno, saj nam je kljub veliki gospodarski krizi uspelo realizirati vse zastavljene projekte. Prepričani smo, da bomo zmogli kljubovati tej recesiji tudi v bodoče. Stane Jakopin

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Advertisement