Page 6

6

naša občina

Nadaljevanje s prejšnje strani

novogradnjo odpadne kanalizacije v dolžini 5.350 m in novogradnjo skupne biološke čistilne

zemljišče in ker to območje ni zavarovano kot vodovarstveno območje. Vzporedno z izgradnjo te infrastrukture pa v sodelovan-

januar 2012 razvoj, ki se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Gradbeno podjetje GRAFIT d.o.o. iz Sodražice je bil kot izvajalec del za ta projekt izbran skladno z Zakonom o javnih naročilih. Dela

Je izkop dovolj globok?

Izvajanje del v Topolu

Montaža črpališča v Ravnah

Izvajanje del v Ravnah

naprave zmogljivosti 350 populacijskih enot (PE). Sistem odpadne kanalizacije bo vseboval 2.310 m gravitacijskih vodov, 3.040 m tlačnih vodov, 3 črpališča in izpihovalno postajo. Zaradi višinskih razlik in dolgih tlačnih vodov so v tem projektu predvidena posebna pnevmatska črpališča, ki potiskajo odpadno komunalno vodo s pomočjo stisnjenega zraka proti čistilni napravi. Čistilna naprava za vsa obravnavana naselja se gradi ob cesti Hudi Vrh – Topol. Ta lokacija je najprimernejša, ker ima tu Občina Bloke že v lasti ustrezno

ju s podjetjem Inatel poteka tudi izgradnja kanalizacije za položitev kablov za potrebe telekomunikacije do vseh gospodinjstev v naseljih Hudi Vrh, Topol, Studenec in Ravne. Po zaključku izgradnje navedene infrastrukture bodo v celoti sanirane tudi ceste, ki bodo prizadete zaradi gradbenih posegov na tem območju. Investicija je ocenjena na dobrih 850.000 EUR, po zastavljenem terminskem planu pa naj bi bila zaključena in predana v uporabo predvidoma v drugi polovici leta 2012. Za sofinanciranje tega projekta smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni

se trenutno izvajajo v Ravnah, v Topolu je infrastruktura že zgrajena, le cesta je samo delno sanirana. Tlačni vodi so položeni do vseh naselij, ki so predmet tega projekta, pri čistilni napravi pa so izvršena vsa groba gradbena dela. V prihodnjem letu bo potrebno zgraditi vso okoljsko infrastrukturo v naseljih Hudi Vrh in Studenec, dokončati čistilno napravo, sanirati ceste, kjer so bili gradbeni posegi, priključiti gospodinjstva na kanalizacijski sistem ter zagnati čistilno napravo. Z realizacijo tega projekta bodo naselja Hudi Vrh, Topol,

Studenec in Ravne, ki imajo skupno 260 prebivalcev, opremljena z novo okoljsko infrastrukturo. Ponosno lahko ugotavljamo, da tudi na tem območju ne bomo beležili vodnih izgub, okolje ne bo onesnaženo z odpadno vodo, zlasti podtalje, in da se bo po obnovljenih prometnih površinah odvijal promet, ki bo varen in okolju prijazen. Skupaj z izvajal-

ci se neprestano trudimo, da bi bili prebivalci naselij, kjer se izvajajo dela, čim manj moteni pri svojih vsakodnevnih opravilih, vendar pa to vedno ni mogoče. Zato se vsem zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del, obenem pa vas, spoštovani občani, še naprej vabimo k potrpežljivosti in sodelovanju, ko se bodo dela nadaljevala.

Okoljska infrastruktura Velike Bloke Ta projekt se je izvajal v letih 2009 do 2011 in je bil jeseni uspešno

Profile for Bloški korak

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Bloški korak 2012-1  

Bloški korak, glasilo občine Bloke, letnik 13, številka 1

Advertisement