Page 1


Wi t a j c i e, pr z eds t a wi a myGoodOneBook–j edy nąnapol s k i mr y nk us er i ęk s i ą ż ekz k upona mi z ni ż k owy mi ! T egor oc z naedy c j as k ł a das i ęzt r z ec hwy j ą t k owy c hc z ęś c i : Sma k , Za ba wa i Ur oda . GoodOneBookWa r s z a waz a pewni Pa ńs t wuws pa ni a ł ec hwi l ew c i ek a wy c hmi ej s c a c hws t oł ec z ny m mi eś c i e! Ks i ą ż k izs er i iGood One Book z a wi er a j ąs et k ik uponów z ni ż k owy c h na s z y c h Pa r t ner ów.J es t eś mypewni ,ż e będz i ec i e us a t y s f a k c j onowa ni wa c hl a r z em us ł ug, k t ór edos t a r c z y l i ś my .J es t eś mypr z ek ona ni , ż edz i ęk i t ej k s i ą ż c eni et y l k oz a os z c z ędz i c i ea l er ówni eżwy r wi ec i es i ęzdomua by poz na ćnowemi ej s c awWa r s z a wi e. Dz i ęk uj ą cz az a uf a ni e, ż y c z y myws pa ni a ł y c hdoz na ńpodc z a sk or z y s t a ni a zk uponów. Ma myna dz i ej ę, ż ewy br a nyt y t uł z a pewni Wa m ni ez a pomni a nedoz na ni a s ma k oweor a zs pr a wi ,ż eot wor z y c i es i ęnanowemi ej s c aw Wa r s z a wi e. GoodOneBookSma kof er uj es z er ok i es pek t r um wy bor u–odk uc hni pol s k i ej popr z y s ma k i zna j da l s z y c hz a k ą t k ówś wi a t a ! Wi er z y my , ż es peł ni myws z el k i eWa s z eoc z ek i wa ni a ! Ni ni ej s z y mc hc i el i by ś mys er dec z ni epodz i ęk owa ćz apomociws pa r c i e na s z y m pa r t ner om -F i r mi eAor a zF i r mi eB. Bezni c hna s z epr z eds i ęwz i ęc i eni eby ł obymoż l i we.

Zpowa ż a ni em, Reda k c j aGoodOneBook


Wars z awaPół noc noZac hodni a Wars z awaPoł udni owoZac hodni a Wars z awaPół noc noWs c hodni a Wars z awaPoł udni owoWs c hodni a


32


32


Good One Book Smak 2013  

Najlepsze, najciekawsze i warte odwiedzenia restauracje, knajpki, kawiarnie i klimatyczne bary z całej Warszawy. Good One Book Smak oferuje...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you