LÄRA Stockholm #2/2020

Page 8

SKOLAN OCH KLIMATET

Fördjupning för framtiden På Norra Reals gymnasium är hållbar ut­ veckling mer än bara miljökunskap. Det handlar om kvinnors och fattigas rättig­ heter i andra delar av världen — och om att ifrågasätta människans rätt att alltid stå i centrum.

Under sina snart tre år på Norra Reals gymnasium har eleverna i klassen med det komplicerade namnet NA17Mi pratat klimatpolitik med miljöminister Isabella Lövin och klafsat längs Östersjön för att hämta vattenprover att analysera. Snart ska de till Gotland och skyffla gödsel och mata flasklamm, men nu står de i ett klassrum på skolan och rattar var sin presentation om hur vår förkärlek för soja och jätteräkor påverkar livsvillkoren i Amazonas regnskog och i mangroveträsken längs kusterna i Ecuador och Bangladesh. Det är sista lektionen en måndag eftermiddag efter ett två timmar långt svenskprov. Lysrören är skoningslösa och lärarna redo att sätta betyg. – Jag tror att de flesta här har ätit en ­jätteräka, säger Linda Öqvist och visar en bild på en sushibit toppad med ett rosa djur. Temat är, som så ofta när lärarna Göran Dessen och Rolf Klinth undervisar, intresse­ konflikter. Hur de rika ländernas an­pråk på allt större delar av jordens resurser slår mot de fattiga ländernas invånare – och i förlängningen, när klimatförändringarna och andra miljöeffekter förvärras, också tillbaka mot världens högkonsumenter. Norra Real har haft en miljöprofil ända sedan mitten av 1990-talet. Rolf Klinth har undervisat här sedan dess, medan Göran Dessen kom till läraryrket och hit till skolan från designbranschen för drygt tio år sedan. Geografi är miljöprofilens nav, säger Rolf Klinth: – Det är ett otroligt bra basämne som omfattar klimat, vatten, livsmedelsproduktion, konsumtion ... 8

LÄRA #2/2020

– ... import, export, globala perspektiv, lokala perspektiv. Och även om vi inte använder blindkartor för att drilla platsnamn så är platsanalyser viktiga, fortsätter Göran Dessen. Han undervisar även i biologi och Rolf Klinth i religionskunskap. – Att jag är samhällsvetare och Göran naturvetare ger rättvisa åt ett så tvärvetenskapligt ämne som hållbar utveckling är, säger Rolf Klinth. Norra Real kallar formellt profilen för

miljö, men Göran Dessen och Rolf Klinth menar att hållbar utveckling hade varit en bättre beteckning. – Det är större än miljö, det omfattar också sociala frågor som har att göra med jämställdhet och jämlikhet, säger Göran Dessen. Och etik. Ett exempel kan vara begreppet ekosystemtjänster, flitigt använt av ­ele­verna under presentationerna om regnskog och mangrove. Begreppet känne­teck­ nar alla produkter och tjänster som naturen ger människan och som bidrar till vårt ­välstånd – men det är inte oproblematiskt eftersom det förutsätter att människans väl är ett mål i sig. – Det kan ses som antropocentriskt, och det tar vi upp när vi läser miljöetik inom religionskunskapen. Är det nödvändigt att människan alltid är i fokus? säger Rolf Klinth. Under många år var skolans miljöprofil knuten till naturvetenskapsprogrammet, men sedan 2018 finns den även för samhällsvetarna. I höst kommer det att finnas en miljöklass i varje årskurs på natur- och samhällsvetenskapsprogrammen, vilket ger skolan nära 200 elever med inriktning på hållbarhet. Göran Dessen och Rolf Klinth undervisar alltid tillsammans i klassrummet. Läroböcker använder de helst inte, stati­ stiken blir så snabbt förlegad, utan i stället

”Man ska inte underskatta elevernas förmåga att skapa mening av samspelet mellan individ, samhälle och miljö”, säger Rolf Klinth, här tillsam­ mans med eleverna Linnea Thodenius och Linda Öqvist samt kollegan Göran Dessen (till höger).

vänder de sig direkt till forskningen och forskarna. Stockholms universitet, KTH, Stockholm Environment Institute (SEI) och Svenska miljöinstitutet (IVL) är några institutioner de tar hjälp av. Ofta tar de med sina klasser på föreläsningar eller bjuder in forskare till skolan. – De kommer i 99 fall av 100, säger Göran Dessen. Detta kommer hela skolan till del. Eleverna på miljöprofilerna ordnar varje höst en temadag där de bjuder in forskare att föreläsa för alla elever i årskurs 2 på program utan miljöprofil. Didaktiker från Stockholms universitet med särskild inriktning på miljö fortbildar också skolans lärare i många olika ämnen. En forskare som Göran Dessen och Rolf

Klinth jobbar med är humanekologen Mathias Gustavsson, som har varit bollplank för just klass NA17Mi. I projektet om intressekonflikter har eleverna kunnat prata med honom via webben. Ibland har han svarat på deras samtal från en palmoljeplantage i Asien där han har studerat hur vår konsumtion av palmolja påverkar befolkningen på plats.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.