DigiPortfolio WisselWerking

Page 1

DIGIPORTFOLIO


• Logo (incl. fotografie en x-ray)) en huisstijl Ortho Medical Center

Frijdastraat 24, 2288 EZ Rijswijk

t 070 415 75 75

f 070 303 04 13

O R T H O

www.orthomc.nl

‘ b e w e g i n g s v r i j h e i d ’

medical center

‘ b e w e g i n g s v r i j h e i d ’

Frijdastraat 24 2288 EZ Rijswijk

O R T H O ‘ b e w e g i n g s v r i j h e i d ’

medical center

t

070 415 75 75

f

070 303 04 13

m e

06 15 003 069 magre@ortho.nl

Derk

Rietveld

directeur / orthopeed

www.orthomc.nl

Rabobank 34.56.32.575

Frijdastraat 24, 2288 EZ Rijswijk KvK Haaglanden 27248644

O R T H O medical center

O R T H O medical center


• Folder Ortho Medical Center ‘ b e w e g i n g sv r i j h e i d ’

(incl. teksten)

specialistisch

O R T H O medical center

center

voor

diagnostiek

en

behandeling

van

aandoeningen

aan

het

bewegingsstelsel

afdeling (Magnetic

MRI

Resonance

Imaging)

In een tijd waarin de vraag naar kwaliteit en behandeling op maat groeit, maar de wachtlijsten meegroeien, is het antwoord ORTHO mc.

O R T H O

ORTHO mc is een ‘one-stop-shop’ voor alle klachten van de onderste

medical center

extremiteit (heup, knie, enkel en voet), bovenste extremiteit

wat maakt ORTHO mc uniek?

(schouder, elleboog, pols en hand) en de rug.

ORTHO mc is het enige orthopedische center in Nederland dat com-

hoogwaardige dienstverlening

plete diagnose, behandeling èn nabehandeling biedt onder één dak. Geen wachttijden en volledige diagnostiek tijdens het eerste consult. Het leveren van orthopedische zorg, persoonlijke begeleiding en

Tijdens het eerste consult worden reeds een aantal onderzoeken

nazorg op maat. Patiënten worden klanten, en de klant is koning.

gedaan: een lichamelijk onderzoek, röntgen, evt. MRI scan en

Door inzet van gerenommeerde orthopeden en het gebruik van

Na afloop van dit onderzoek hoort de patiënt de diagnose en het

state-of-the-art medische apparatuur is een hoog kwalitatieve

totale behandelplan; dit proces neemt normaal enige (wacht)-

behandeling gegarandeerd. Door de combinatie van diagnose,

maanden in beslag. Kort na dit eerste consult wordt gestart met

operatieve ingrepen, fysiotherapeutische behandelingen, innova-

de behandeling. De aard van de aandoening bepaald uiteraard het

kwantitatieve spiermetingen.

tieve therapieën, revalidatie en reïntegratie blijven de klanten

aantal behandelingen dat nodig is.

onder supervisie van één behandelend arts. Hierdoor kan een goede vertrouwensrelatie ontstaan.

specialistisch

center

voor

diagnostiek

en

behandeling

van

aandoeningen

aan

het

bewegingsstelsel

ORTHO mc maakt mogelijk wat ónmogelijk lijkt!

‘ b e w e g i n g s v r i j h e i d ’

ORTHO mc/afdeling MRI

Door de sterk toegenomen vraag naar MR-diagnostiek krijgen de

doende capaciteit en/of hoge investeringen. De MRI afdeling van het ORTHO mc biedt uitkomst aan zowel klant en specialist als aan ziekenhuis en zorgverzekeraar: geen wachttijden, snelle diagnostiek, double reading, capaciteits-

‘ f l e x i b i l i t e i t ’

reguliere ziekenhuizen te maken met lange wachtlijsten, onvol-

afdeling (Magnetic

MRI

Resonance

Imaging)

uitbreiding zonder investeringen en korter ziekteverzuim door afwezigheid van wachttijden en dus vroegtijdige diagnose. Tel hier nog bij op dat de MRI afdeling van het ORTHO mc uitsluitend werkt met radiologen van naam en de nieuwste technologieën gebruikt en u kunt niet anders dan tot de slotsom komen

Doelstelling ORTHO mc

dat werken met ORTHO mc een verademing is.

Het bieden van hoogwaardige oplossingen voor klachten aan het bewegingsstelsel, binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek en met een zo hoog mogelijk slagingspercentage. Het scheppen van een zeer klantvriendelijke omgeving. Persoonlijke begeleiding door specialisten van ‘t hoogste niveau gedurende het hele behandelingstraject. Het streven naar landelijke dekking door het openen van meerdere centra, zodat de reistijd voor de patiënt beperkt blijft.

Doelgroepen

ORTHO mc richt zich op twee doelgroepen: 1. particulieren en verzekeraars 2. bedrijven en Arbo-diensten

1. Particulieren worden steeds mondiger en initiatiefrijker.

‘ s o u p l e s s e ’

Zij zoeken kwaliteit, een persoonlijke benadering waarin tijd voor hen genomen wordt en snelheid: korte (wacht-)tijd tot het eerste

De Arbo-diensten vertegenwoordigen de bedrijven waar het gaat

consult en een zo kort mogelijke behandelings-/hersteltijd.

om controle en herintreding van zieke werknemers.

De verzekeraars vertegenwoordigen de particulieren en bedrijven.

(Het poortwachtermodel verwacht van werkgever en Arbo-dienst

In een steeds competatiever wordende markt, zoeken zij naar

binnen 6 weken een interventieplan).

mogelijkheden om hun klanten aan zich te binden; dit kan door op

Ook de Arbo-diensten stuiten op het gebrek aan snelle, doel-

bovengenoemde wensen van hun klanten in te spelen.

treffende en hoog kwalitatieve oplossingen voor de groeiende zorgvraag en zoeken daarom naar alternatieven.

2. Door de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat de werkgever het eerste jaar van het ziekteverzuim van de werknemer zelf moet

ORTHO mc biedt niet alleen een snelle diagnose, maar zorgt ook

betalen is ook voor bedrijven een snelle reïntegratie van het grootste

voor een complete, overzichtelijke behandeling en revalidatie met

belang.

één aanspreekpunt.


• Div. drukwerk en aanpassing logo t.b.v. Jubileumcongres MRF


Campagne voor Leiden

• Div. pagina’s brochure Campagne voor Leiden, Universiteit Leiden

Enriching Learning...

V

Visie Universiteit Leiden

V o o r e n b o v e n a ll e s st r e e ft de U n i v e r s i t e i t

L ei d en n a ar he t b i e d en v a n u i t s t ek e n d w e t e n -

s c h a p pe l i j k on d e r w i j s i n ee n k l i m aa t d a t z ow el i n ac a d e m i s ch a l s i n m a a t s c h a pp e li j k e n m o r e el o p zic h t a mbi t ie us is .

A ca de m i s ch a m b i ti eus , w an t e en o m g evi n g

w aa r ho o g w a a r d i g e k en n i s e n g r en s v e r le g g en d o n d er z o ek de n or m z i j n , s t i m u l e er t d e w e t e n -

s c h a p pe l ij k e vo r m i n g va n s t ud e n t en .

M aa t s ch a p pe l i j k a m b i t i e u s , w a n t e e n v o or t d u r e n d e w i s s e l w e r ki n g t u s s e n u n i v e r s it e i t en d e s a m en l ev i ng v o r mt v o lg e n de g en er a t i es t ot m e n s e n d i e h u n r ol i n d e m aa t s ch a p pi j s er i eu s nemen.

M or e e l a m b i t ie us , w a n t d e U n iv e r s it e i t L ei d en

S

Facts & figures 1998

Inkomsten (in MĆ’) gelde College 37,6

n

n or derde Werk vo 116,2 gelden College 37,6

overige Rijks- en 386,5

n or derde Werk vo sten 116,2 opbreng Overige

Rijks- en 386,5

36,4

n bijdrage

n bijdrage overige

sten opbreng Overige 36,4

Studenten 1999: 13.667

10

h e ef t e en t r a d i t i e h oo g t e h o u d e n w a ar h et g a a t o m kr i t i s c h e r ef l ec t i e , i n d i v i d u e le v e r an t w oo r de l i j kh e id e n vr i j h ei d s z i n .

3


• Logo (incl. fotografie) en huisstijl PACOS

Sporters interactief!

PORTAL VOOR ADMINISTRATIE EN COMMUNICATIE MUNICATIE SPORTORGANISATIES 11010011010101101001011010011010100101010110010

011010 100101 10 0

Kruislaan an 400

0010100101 01100101011010

1

10101101 1

1098 SM

Amsterdam dam

www pacos.nl www.pacos.nl l

01011010010010011010110010100101 10101101010110010101001101001100101011010 010011010011010110010101

1011001001011010010110010110100101010110010101101

0010101101

info@pacos.nl pacos.nl

01011010010110010 010110100101100101


• Logo en huisstijl Qudine Content Logistics

Qudine

c o n t e n t logistics

>

ww w.q udi ne .co m

The Netherlands Rijswijk(zh)

t +31 (0)70 415 42 73

Rembrandtkade 134

2282 XC

f +31 (0)70 415 42 74

>

M ar t in Sc h ut

Rembrandtkade 134

Qudine

2282 XC Rijswijk(zh) The Netherlands t +31 (0)70 415 42 73 f +31 (0)70 415 42 74 m +31 (0)6 54 720 651

c o n t e n t logistics

>

e martin@qudine.com :CEO

>

w ww .qu din e. com


• Div. pagina’s brochure (incl. fotografie) Eijgendaal & van Romondt, makelaars in assurantiën

%&

"'##%

' ) "*

'

"

") "' % & % " " ' ( ' #!&' !

) "

##% ! ' (

" +& % "

%) " *#% ' ) %)#

' "

% "#!!

%

" $ && "

%

) %,

%

'((%

,

' %"

% "

" "

"

&

" )##% ,#) % " , "

,

' ( " ' #") %*

%

"

! #%

""+&#"

& & )##% " *#%

" &'

*

% & #0&

#) "

& ,

"

% &) %,

%"

(&

)##%, " " '

'

!# ' #) % % && "

) " / !$ #+

) & (% '

!-' (

' ' "

"!

' ) "

%

% ##

) " "

"

'

" *

!

'

% *#%

) % "

, !# ' " *#% "& " '

" #

*##%

% %

% $ #$

$% &

"

%

" " .

"

) %

%!

"

' % ) %,

%

"

'

"

" " '#' *

%

' )%

"

%

" (*

("" " ! "'0

'

,#

' '(&& " #$ %

&'

" ) " (*

! "

(

#"'

#!#" ' & $% ! %

/ && '&0 )

)##%'

/% &

'

) "

") %

% *#%

"

" &#

#!#" ' & ## #$ '&0

" $%# && #"

' ) % "'*##%

) "*

'

")" '

! #%' %

%!

" ) %'

)"

# '

) " &

' " $# && "

#!#" '

' "

'

%"

!

) "

, ) %,

() "

#!' ' &'

%

" ! % ' #$ * '

" "&

%& *#% ' " '

%

% &% & #0& '

) %,

)#%! ) " )##% ( #$ !

) % "

#!#" '

% .

%' #$

) " &# "

% " &'

%

* '&* , "&

)##%

"' ( % ' ) "& ) " ) % ' )##% " % /) %% && "

"0


useum aga zijn • Logo en huisstijl Museum Magazijn

useum aga zijn

Jan van Nassaustraat 14, 2596 BT 's-Gravenhage

Jan van Nassaustraat 14, 2596 BT 's-Gravenhage, Telefoon 070 328 37 92, Telefax 070 328 25 97 KvK 's-Gravenhage nr. H150293

useum aga zijn

W endel a v a n Beun in g e n Qu arle s van U fford

J an v an Nas s aus t raat 14 2 596 B T 's -Grav enh age Telefoon 070 328 37 92 Te l e f a x 0 7 0 3 2 8 2 5 9 7


(Scheve hoekstand na heling van een dijbeenschacht-fractuur)

Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a & St i c h t i n g t e r f i n a n c i e r i n g v a n Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a

Jaar be r ic ht

1998

Barge’s Anthropologica

.

Postbus 9602 2300 RC Leiden

Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a & St i c h t i n g t e r f i n a n c i e r i n g v a n Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a

LU MC

Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a & St i c h t i n g t e r f i n a n c i e r i n g v a n Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a

Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a : achtergrond en doelstellingen

Jaar be r ic ht 1998

Barge’s Anthropologica werd medio 1996 opgericht.

is opgenomen in dit jaarbericht.

Het centrum, verbonden aan het Leids Universitair Me-

Naast deze subsidies ontvangt Barge’s Anthropologica

disch Centrum, is het enige in Nederland dat zich bezig-

een vergoeding voor de forensische onderzoeken die

houdt met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op

worden uitgevoerd op verzoek van het ministerie van

het gebied van fysische antropologie.

Justitie en andere opdrachtgevers.

Om het voortbestaan van het vak fysische antropologie

Barge’s Anthropologica telt thans 3 parttime medewerkers.

veilig te stellen, werd op initiatief van de Universiteit Leiden en een aantal particulieren Barge’s Anthropologica opgericht. De naam van het centrum is een hommage aan prof. dr. J.A.J. Barge (1884-1952). Deze hoogleraar

Vo o r u i t z i c h t e n

anatomie en embryologie is vooral bekend geworden door het college dat hij in 1940 gaf over de wetenschappelijk onhoudbare basis van de rassenleer van de nationaal-socialisten. Maar professor Barge’s verdiensten

De belangstelling van studenten voor fysische antropo-

reikten verder: door zijn brede maatschappelijke belang-

logie neemt jaarlijks toe. Barge’s Anthropologica ver-

stelling heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de

wacht dan ook de komende jaren onderwijs te geven

ethische verantwoording van deze wetenschap en het

aan een groeiend aantal studenten, afkomstig van alle

universitaire onderwijs in het algemeen.

universiteiten in Nederland. Met name de zomercursus, die toegankelijk is voor een

De belangrijkste doelstelling van Barge’s Anthropologica

breed publiek, is van vitaal belang om het vak en het ge-

is het veiligstellen van het wetenschappelijk onderwijs in

dachtengoed van professor Barge levend te houden.

de fysische antropologie, het leveren van een hoogwaar-

Deze vorm van onderwijs blijft daarom een belangrijke

dige bijdrage aan het internationale wetenschappelijk

plaats innemen in de activiteiten van het centrum. Ba r g e ’ s An t h r o p o l o g i c a

De intensivering van archeologische activiteiten in het

Ce n t r u m v o o r Fy s i s c h e An t r o p o l o g i e

kader van grote infrastructurele werken leidt ertoe dat

Wassenaarseweg 62

onderzoek op dit vakgebied en het geven van forensische consulten ten behoeve van derden. Daarnaast wil Barge’s Anthropologica met haar activiteiten het historische gedachtengoed van professor Barge levend houden.

vanuit de archeologie de vraag naar fysisch-antropologische

Postbus 9602

expertise groeit. Ook als gevolg van toenemende crimi-

2300 RC LEIDEN

naliteit en het grote aantal vluchtelingen dat Nederland Fax 071 527 66 80

onafhankelijke forensische deskundigheid van Barge’s

Verantwoording

publicaties de nodige aandacht vragen.

Deze uitgave is het eerste gecombineerde jaarbericht

De geschetste ontwikkelingen zullen er onvermijdelijk

van Barge’s Anthropologica en de Stichting ter finan-

wijs en wetenschappelijke deskundigheid. De eerste tekenen daarvan worden nu al zichtbaar: in verband met de grote werkdruk staat er voor 1999 geen onderzoeksexpeditie gepland. Om het wetenschappelijk onderwijs in de fysische antropologie ook in de 21e eeuw veilig te stellen en een significante rol te kunnen blijven spelen in het internationale wetenschappelijk onderzoek, heeft Barge’s Anthropologica dan ook meer middelen nodig om een bescheiden personeelsuitbreiding met twee fulltime medewerkers te kunnen financieren. Het centrum zet zich daarom in om in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en de Stichting ter financiering

Röntgenfoto voor leeftijdsbepaling d.m.v. het sleutelbeen

toe leiden dat Barge’s Anthropologica niet geheel zal kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar haar onder-

De positie binnen het Leids Universitair Medisch Centrum Barge’s Anthropologica maakt deel uit van het Leids

Anthropologica. Daarnaast zullen ook wetenschappelijke

Universitair Medisch Centrum en is onderdeel van de afdeling Anatomie en Embryologie. In de financiering van Barge’s Anthropologica wordt

ciering van Barge’s Anthropologica. Het jaar-bericht is

voorzien door het Leids Universitair Medisch Centrum

bedoeld om een brede groep van belangstellenden in-

en de Stichting ter financiering van Barge’s Anthropologica.

zicht te geven in de achtergrond, activiteiten, voor-

De samenvatting van de jaarrekening van deze stichting

uitzichten en de financiële positie van dit Leidse centrum voor fysische antropologie.

Het nemen van DNA-monsters uit een grafkist

Tel. 071 527 66 47 / 527 66 60 (secretariaat)

binnenkomt, zal vaker een beroep worden gedaan op de

te trekken. Alleen op die manier zal het centrum ook in de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de nationale en internationale wetenschap én aan de Nederlandse samenleving.

Slijtkanaal door het roken van een “Goudse pijp”

van Barge’s Anthropologica meer externe financiers aan

• Div. pagina’s jaarbericht Barge’s Anthropologica


• Logo (incl. fotografie) en huisstijl IAYP

THE NETHERLANDS

THE NETHERLANDS

THE INTERNATIONAL AWARD FOR YOUNG PEOPLE, THE NETHERLANDS

SbN Doormanlaan 14, 2243 AL Wassenaar tel. +31 (0)70 511 32 28 fax +31 (0)70 511 27 12 e-mail intaward@worldonline.nl

THE INTERNATIONAL AWARD FOR YOUNG PEOPLE THE NETHERLANDS

THE NETHERLANDS

Maurice A.J. Jurgens directeur

SbN Doormanlaan 14, 2243 AL Wassenaar tel. +31 (0)70 511 32 28 fax +31 (0)70 511 27 12 mob. 06 51 567 430 e-mail intaward@worldonline.nl

THE NETHERLANDS


En Nederland is er daar nu één van!

landen die meedoen.

land: over de hele wereld zijn er al 80

dit programma. En niet alleen in Enge-

Het programma bestaat uit 4 verschillende onderdelen:

Als je naast school wel eens iets heel anders zou willen doen, verder kijken dan je neus lang is, nieuwe dingen wil beleven en bijzondere ervaringen wil opdoen (en wie wil dat nou niet?) dan is ‘the International Award for Young People’ iets voor jou! Het gaat natuurlijk niet om de ‘Award’ zelf, maar om de manier waarop je hem verdient. Je doet wat voor jezelf en wat voor je medemens, en terwijl je daar mee bezig bent leer je jezelf kennen en nog een heleboel andere mensen.

Wat is 'the International Award for Young People' nou eigenlijk?

Durf

toekomst

deelnemers razend enthousiast zijn over

zijn) een begrip is en de

Award al jaren (sinds 1956 om precies te

Young People’ komt uit Engeland waar de

Het idee voor ‘the International Award for

meer over.

van gehoord, in deze folder lees je er

Daar heb je waarschijnlijk nog nooit

' Th e Int ernat iona l Awa rd for Young People'

Durf jij verder te kijken dan je neus lang is?

[1] Maa t scha p pelijke Bet rokkenheid

Indiv idu e e l Ta le nt

S port

E x ped itie

3 niveaus...

Talent

informatie, interviews enz.

bij te houden van je hele Award periode met foto’s,

Misschien is het een leuk idee om zelf ook een boek

en met hem of haar bespreek je ook je plannen.

De begeleider houdt je vorderingen bij in een ‘logboek’

kelijk van je gekozen activiteiten)

Het inschrijfgeld is f 50,- (evt. andere kosten zijn afhan-

één uur in de week besteedt.

Het is de bedoeling dat je aan ieder onderdeel minimaal

Iedereen van 14 tot 25 kan meedoen.

goud (minimaal 18 maanden)

zilver (minimaal 12 maanden)

brons (minimaal 6 maanden)

meer verschillen in tijdsduur, een ‘Award’ behalen:

Je kunt op 3 niveaus, die onder

Ind ividueel Ta lent Individueel Talent heid n e k k o r t Expeditie be Maatschappel ijke betro ijke kkenhe id ppel Sport Maatscha Dit vierde onderdeel bestaat uit het maken van een zelfgeplande expeditie met een team van 4-6 deelnemers. Hierbij kun je denken aan een meerdaagse wandel-, fiets- of kanotocht. Bij de voorbereiding wordt je begeleid maar tijdens de expeditie ben je helemaal op je team en jezelf aangewezen. Een beetje durf, doorzettingsvermogen en gevoel voor teamwork heb je dus wel nodig!

[ 4]

Als je buiten school al een sport beoefent, kun je die natuurlijk inpassen in dit onderdeel. Maar je kunt ook iets heel nieuws gaan doen, alle teamen individuele sporten zijn toegestaan.

[3]

Verruim je horizon op het gebied van muziek , toneel, dans, beeldende kunst, fotografie, zweefvliegen, boten, computers, internetten... noem maar op... maak je een vaardigheid eigen en probeer er alles over te weten te komen, daar draait het om bij dit tweede onderdeel!

[2]

Bij dit onderdeel zet jij je in voor de samenleving door anderen te helpen. Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren (in overleg met je begeleider), bijvoorbeeld helpen bij het Rode Kruis, in een opvangcentrum, een bejaardenhuis, actie voeren voor Amnesty International of meedoen aan een milieuproject (e.e.a. in samenwerking met vakbeweging/werkgeversorganisaties, overheid en bedrijfsleven). Of misschien ga je wel achter de bar staan in je club-/buurthuis. Kom zelf met een voorstel!

• Folder IAYP (incl. illustraties en teksten)

ppeli Maatscha


• Div. pagina’s Projectbesluit De Klencke (incl. fotografie)

Projectbesluit

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Zuideramstel

Februari 2009

✕ ✕

Hoofdstuk 3 beschrijft de opgave voor dit gebied. Hoe gaat het gebied getransformeerd worden tot een hoogwaardig woon- en werkgebied? De stedenbouwkundige ambities voor De Klencke liggen hoog en worden samengevat in beschrijvingen van de gewenste uitstraling voor het gebied, de architectuur en

3. Opgave

de openbare ruimte. Visies van de betrokken marktpartijen op de invulling van het wonen en werken worden uitgebreid besproken.

3.1

Stedenbouwkundige ambities Het stadsdeel en de betrokken marktpartijen hebben een aantal gezamenlijke stedenbouwkundige ambities geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van De Klencke. Hieronder worden deze kort samengevat. Karakter gebied Het gebied wordt getransformeerd tot een hoogwaardig woon- en werkgebied. De ligging tussen de drukke, hoogstedelijke Zuidas

17

met veel voorzieningen en de rustige groene woongebieden in

Opgave

Buitenveldert is kenmerkend en biedt bijzondere kansen voor de toekomstige ontwikkeling. De bebouwing langs de drukke De Boelelaan wordt ingevuld met kantoorfuncties. In het rustige binnenterrein ontstaat een uniek woongebied dat aansluit bij de groene singel en bij de stedenbouwkundige kwaliteiten van Buitenveldert: openheid van bebouwing, veel ruimte en groen. Bebouwing De bouwhoogte zal afnemen van noord naar zuid. Langs de De Boelelaan is de bebouwing relatief gesloten en hoog (±10 bouwlagen met hoogteaccenten van maximaal 55 m) en sluit op deze manier aan bij gebouw Officia I en de bebouwing in de Zuidas. Langs de singel is de bebouwing opener en lager (circa 4-6 bouwlagen), passend bij de bebouwing in Buitenveldert.

5.5

Externe veiligheid Het projectgebied De Klencke bevindt zich niet in de risicozone van risicobedrijven en hun infrastructuur. Wat betreft de externe veiligheid zijn er dus geen belemmeringen voor ontwikkeling van het gebied.

5.6

Bouwhoogte De maximale bouwhoogte binnen de straalpaden van KPN is 55 meter. In het overige gebied geldt de Schiphol norm als maximale bouwhoogte (gedeeltelijk 87,5 meter en gedeeltelijk 90 meter). Straalpad zendmast

46

Projectbesluit De Klencke


• Diverse visitekaartjes...

SAVEURS HET

MAGAZINE

VOL

MET

DE

SMAAK

VAN

HET

GOEDE

LEVEN

gespecialiseerd in complete stoffering, w w w. s ave u r s m a g a z i n e . n l herstofferen van (antieke) meubels, traditionele wandbespanningen en traplopers. L i sTevens e G projectinrichting. oeman Borgesius - Timmer

gespecialiseerd in complete stoffering, herstofferen van (antieke) meubels, traditionele wandbespanningen en traplopers. Tevens projectinrichting.

hoofdredacteur

+31 (0)6 52 323 264 Quality Decorating l i s e @ s ave u r s m a g a z i n e . n l

P e van ter derW e r f

G e u l s t r a a t 5 -111 1 0 7 8 K W A m s t e rd a m

Florence Nightingalestraat 21, 2286 JW Rijswijk telefoon/fax 070 394 23 23 mobiel 06 55 785 340

Van a n En Enk k

communicatie

Quality Decorating

P e van t er derW e r f Florence Rijswijk M a Nightingalestraat r i l è n e D 21, u b2286 o iJW s | fot telefoon/fax 070 394 23 23 mobiel 06 55 785 340

Van E nk

ografie

communicatie

reisreportages | stockfotografie | portretten | bedrijfsreportages

06 20 390 409

Drs. Marjolein van Enk

Drs. Marjolein van Enk

070 383 44 45 info@marilenedubois.nl www.marilenedubois.nl

Hugo de Vriesstraat 32, 2313 RJ Leiden t 071 513 88 22 m 06 42 117 454 e vanenkcom@vec.demon.nl

Hugo de Vriesstraat 32, 2313 RJ Leiden t 0 7 1 5 1 3 8 8 2 2 m 0 6 4 2J a c1o 1b 7G i l4l e5s s4t r a a t 2 7 2582 XX Den Haag e vanenkcom@vec.demon.nl

Schol te n

&Wit t op Koning

A d v o c a t e n

projectontwikkeling BV BA

Lange Voorhout 43 2514 Mr J.P.R. Scholten Ing. R.J.C. Cam f f e rEC m a's-Gravenhage n Tel. 070 362 44 04 Fax 070 345 84 29

Overmaai 15, 3920 Lommel België 06 53 Tel./fax 00 32 (0)11 543 713 GSM Mobiel 06351 53354 928 098

Sc hol t en

&Wit t op Koning

A d v o c a t e n

Lange Voorhout 43 2514 EC The Hague

Paul Scholten

Phone 070 362 44 04 Fax 070 345 84 29 GSM 06 53 351 354

Sc hol t en

&

A d v o c a t e n

inishedWit t op Koning in

abric

Mr J.H. Wittop Koning windows wallcoverings upholstery

Schol te n

&Wit t op Koning

A d v o c a t e n

Cees J. Beukelman, Ph.D. General Manager

Phyto GeniX

Paul Scholten

Lange Voorhout 43 2514 EC The Hague

Medicinal Chemistry, Utrecht University

Phone 070 362 44 04 PO Box 80082, 3508 TB Utrecht, The Netherlands Sorbonnelaan 16, Utrecht Fax 070 345 84 29 Phone +31 (0)30 253 53 53 Fax +31 (0)30 253 69 41 GSM2206 53101 351 354 Private +31 (0)346 560 806 Mobile +31 (0)6 245 E-mail c.j.beukelman@phytogenix.uu.nl

Schol te n

Jour! &WitB t op on Koning A d v o c a t e n

Dag t r ips me t

Laurie Dekker

Susan & Mark Bijleveld Lange Voorhout 43 2514 EC 's-Gravenhage Tel. 070 362 44 04 10 Cooley Fax 070 345 84 Avenue 29 Middletown, CT 06457 Tel. 860 346 48 43/860 305544 83 61 GSM 06 54 767 E-mail markbijleveld@cs.com

Mr J.H. Wittop Koning

Lange Voorhout 43 2514 EC 's-Gravenhage Tel. 070 362 44 04 Bentinckstraat 24 Fax SW 070 345 84 29 2582 Den Haag GSM 0606 54 767 Telefoon 53544 54 18 54 bonjour@tiscali.nl