Page 1

I RNìU\.\I-

DE CONTAS

I'ROCESSOTC n,1663/2005 (04 \ Ol,Uìllìs)

^ssuN'ìo:

P.e$çào dc c.iÌas,

,.lirÍc

aô dcrci.Lo dc 1004. do PÍcltiú

Sr. Âng.ìus Cruz l,igucirr. Prclnr. c OúeDxdôr de Derxsxs

fo

ì\turionit d!

neriodo de 0l 01.3004

de DespèsÀ Do pe,iodo de lr:04.200,1

LNÌDADE TÉcNIca: secÍehri.

d. coniroìr li\tmo dor

rlunicípios do lturior

(conìissio dc lnsp.{ão)

RItlÌRlSENTlr_TE ÌvIlNlsTERI^L: frôrur.doÍ dc Conlis Robcúo

cr*lcrnti

K.ichNni

d!siìv!

aPENSOS:

rú(sor.ìtudrooi .úúNi

RdÍeiooündÌins.d dti{!!nÍi dÌ

Ìreío i, {'6,mì. RdúóÍi au Ìrccs$n. FrD r.- trddóÍia{dÍ

I

dc

nrtri

RdÍdb Dinônrdtnr(noBtqdqnod.rm*

RdÍótuBhúmr&Ì' io'xsGhdcrsi RnLÂToR: coÌr.lì'.ìro ìaAlNILrNDo JosÉ

auidm os

\IrcÍÌLEs

autos da Ptusdcâo de Conls

res0nsabilid.dedos S': ÂÌgclus Cruz Figuenr, no

Áfrânií Pereirt Júniór,

no tenodo dc 02 04200'14

retèdda Prcslaçio de c.ntâs, enc.tuinnada a

eíd coÍtc

de

docuÌìúldção

!c.$â&

às ,ìs.

d. oncio aco{àdo ìs fls

02


EÍldodoAnwon.s RIBUNAÌ, DE CONTAS

TRÌBT]NAI,ILtrNO prorocoladd dc 04.04.200s, c neste Tnbunal no dia 0804.2005. portânto. lora do darado

t@o

estâbelecido no âÍ.20, $

2, INSTRUCÂO

A Cônissão pcoç .clidorr

l'.da LciCoDPlcmentarn.6/1991.

ÌROCESSUAL

n. ì1/2005- Seccx. à fl 216, corposta ItBl_RlO DA cl \A HOLcNDA RO'SA\c VA I-S

dcsiênada peìa Podlna

ullco\

MARQUES e EERALDO SANTANA BEZERRA. paÌâ procÒdü a inspcção

tt t .,,

nas

lrcfeilo e do Pr.sidente dd Ctnm do Municilto dc Mâúcapuru, dnronte

Contâs do

os

úâbathos de liscalìzâção, rccoÌheu a docnmenldçio sÕslada ns ns. 2171134 e €laborou o

Rcl0lóio PÍeÌiúinâr.

às

fls. il5/:r?8, lislando impropriedades.

O RetÊsenlànte MinìstcÌial. da Silva. por

ndo

do PaÍ6er

n

Pncuúdor

de Contâs

ò

ns.3?6/378.

Robeío Cavaìcanti KrichÚã

4229/2005 MP/RC(S (fls. 380/18l ), sugcnu concessão de

prazo aos responsáveis pôra se mlniièstaren aceÌcâ das nÌPÌopnedadcs apontâdâs pcl!

Em razno dajunladâ do Relàródo de vi$ona

"ln Loú" (fìs 190/53t)

e1â6ora{lo

pelo Depârtanmto dc Engenhanâ, indicando divesas iÍcgnündades, constâtadas peìa sewidora Hcìena Mlna A$enção dc Bmos, duraÍe ! fiscâliz'çno das obr$ e scrviços de engenhanà

reìiados

pelo PÍeièinìrâ Municil'âl dc Mlnacâpuru, durante o cxerci'ìo de 2004,

do o enlão Rolaror dest$ aulos. Conscüeno túlìo linhcüo. solicitou novo pronuncimìênro

Ministúio lúbli@ (Despâcho dc ns. 519).

Por meio do Parecú

31147/]1]()6_MP_RCKS

Mí c'0 .rC-ú ìo Jn"r'c 'r'c\'dv

or

pra

(fls

ior re

5'10/541),

ro'qvlis

aceÍca das iúpropriedad4 apÔnrad.s pela Comissão de Inspeção e

püa

nJrâ se

lclo

Rcpresenlanto

mÍ'fc rsrm

Departmìenlo de

541. o Conselheire Júlio Pinheiro concedd pÓzo àos q)resntarcm jusliÍìcâtivs cono Úão dc deíèsa tendo em vìsta

ÁrJvés do Despâcho de Responsáveis

o

's

nd inpúpricdade, elencadas no !úec.r do Rcprescntanle Minntenâl cdúnrando Nolìficaçõesn.238/2006-CIO(fl 546)e2l9/2006 Clo (n 547)


'I'RIBI]N,\L DL CONTAS TRIBTJNAI, Pì,I]NO DcvidanìcDrc norificidos nr tunìa regiin.nlal. os scnhoEs Afrlìnio è

Ârgelus

C

:ì.

n

z

r.

Figrch âpresenl!tunjusrÌtìcdrivs. onlomc

coNlIssÂo

DE

tqcnaJúnìor

docunìetrlaçãÕ âcostadà às lÌs.

lNsPÊcÀo

A Corissão de lnspcçàÒ após rnrlisaradcf6s. enniu o Rolalúio ConcÌüsjvo l6/2009 SECAÀIÌ. àsils. 6591696.mmiicíando{c.mnn!Ì,nô scerifte s€nlido:

.ít ttu!úi)

Puht,a

r'r.1r4ó t aI

.o

[\r.

i.

h ikno I N rúúo

.1üÌ^|àì

tN qrc o

Esisú

nab 4 e !.."1 " ) : r' c,"1 "ìti" tur"'

i" &^t t. to

tt.

t

N4

,

s1 covr.I'ÊN.Jt po rcÊ

PútltcÍÁ

rct:

da

tÌaotútão

t aarittrcErv)

. ro


DÍndodoaúronrs I RrRUN^|.

DE CON1^S IRIBÜNAL PLÊNO

ú )Lai.iP ,

lilu

c tu R.rti<tu ro

s, !ú b P42nn rúntu P,4t o ytaík a4LÌ ! t) .uìlÌ tt( Dt\)|vk(ti:dt: ro t.n L,.ttrni /G.ra.Píbtna) M rlhth ttt) ültna

a

R.n4ìa ra Rlrtbh P)\'t'ì

u,

r ì@ a s'\ tlrr , P4?hn intìor P'núo Malicir\l G^tat e od44àa t.lttrw \dir 6ú' 'Irìra4!'i.ú tGNd PtirliÒ) na pÒiaao L II!6LI|1rk.kcaú6ücqú'lÒ rltenl.: h caNlla Muiq4l t. |L^,11^'i.]41è!la|:lürllÚlj}aÚ])

n tu' r s ll)i' d.

,

Pq!ín ,n!tu ?nt' o \\tnidpat 9!1a!o!!!!!!ls )ltcnJo d.ticiú tc?lot Pnbtìa) u piÒda de

D\p.lt ì4ttì1tt6 ú

)]2Ji96..n'lj.ÍflllhRÚr!?j t Òrr14úìu o st )rãn P{*a rl'it", Pl.ttta rútìtilt.itat tanu ?úl'tta), N Nnio tu DN\'\ kltì1 'a' N 'r lú itÒ ^.tfi.ia

rí)rtu d?

utlitink a <n)i( r! )u t lkhitt lapútür & D44\ I'a|ìv lìN,.úa ta e,l1',trLli ^!.kki ülttu rsL Áre ' Patin rhti.t Pr?l. a Ma1ì.ip41t)?,a e atowìot t( l)(Fs kaato' rc trtetn uEi.ú tti\tot hihti.i) nolah.a d.

tcr. pot nio rt i,loDürt'

4xtkt

cunêna

ú

|rol4Lr

.11]1191ìqoì'7,rETcE'

h dc

ie' o st. AÌr1'ìo D6ú!n

Pstït

tltrnh ünlth4 !';.tiadr\

ítltiÒt ?trJcro Muìi.irtt ú, Íttúdo N^ nh'^tra

|Òü!ülo dla fu í4\),iL!J. tunipio' à4 ukthttui' útriqt

].

Ìt' t

ç4!a!t2r!!!!!e!


rí3do do AnrvonN RII]UN^I, DE CO\ïAS TRIBL]NÀI, PI,ìINO

.trti)t tt?ia Jìntú p|r.tu t\tÌ"L t rt t:?art t ì( Dqlar .Lt Prl.tur ìtüraal d !:Ì)t1tú. pa núntr.rr.n tìt ì',n^ 1L!4n ú ü.n tanrn: N o,1húJa

qüttüt | \^a t1f,

I 4

hr.4r

tu,ttiú

|t ìou1 tj.

o

J4

ttì ttDt trt

o\

urie ir, jí ( ji.

1. tt4 R4at4ãÒ

i3t ztit tr.( .\awúút

3,2,

MüRúÌu.

rh

"i,i,te

tl

a7i2ar2 n?!a

0 4!a

itú

INu,,no

Ár!4, qk r^\i 4\

a\Lq\Ì! A1ti,úttt1ú4

PARÌCERTIINISIÈRIAL

O Rcprcscnt.ntc MirÈrcÍiaÌ, lrccuràd.r de ConÌas Robcrlo ca!âlcânli dâ

cat.

arr It rãa Fk ot ,,hr^a\

ta

dc

t,iq Ã4nü! . tu dkt ct)ti

tt Q,r6, leat 4!. úa ki( "p^ t Fúr|ú i\\ nqNL Du'\il ln4lnana

t/

ro

da aú

SiÌ!a, Ì)or neìo do Parcer ô. 91212009 NíI/RCKS

(Is

Kichúã

703/7Ì l), assinopinoul

j?'nr4ãÒ.ü1RNI^4:.l4caÌa\lÒ Puìlt Ekr ttòicúat àc )toaaqa! )íoÈk.o te1:ttú tu taal d. ^. ,k3h. c"': I'isnin, à h4.ita t o"h-ì- b Dtft'r dè allt:o4 ! o!11r1). .ar" I"]m N tú r27 í) .td 'ttiottÌ

i|ltttb

c

: Fip.r.il .\ Pì'taÒ . otd.nta, try,iorÒ


TRIRTNAT?LENO

)àuntia,qìr

^\rtniNt

4

1

tnt.a

r t1"ìtr P4(. ?hr1ì0 Dtstr\ìí r:N,lb idod. tÒ st ljnnk ?.teitu JnúL à ttltcta c t adrnrtaìr E atttt tu te39 ...

7oúìo1

.]e

1^

r" t

an t44

:iitcrrt

o

t(i úìiua\ tksrtaìlqt4

l1\

st /'t'irú

14Àtt,

?s2r1t Jltrbt.

è\rti.ta

.rkn[inaú rtth'ar(t .dr lrt.t

a

16ì'Lú tu

aw D!ú,Lrtt^! h:aÌtuììo

ra

Rt.tr . D6Ì!'' (

t1t"$a d6ú: .aú4\

loi fat(

.a, 6r'ía

tçàa d4d4 pct4 Lci ú

t1Ìo00

h lna,ta

\haniti r! JrútuqL rúotu. ta noEj.b t! ahlnt.t

ó.

n\ 6ia):

tli ú 'h r!\òi tã Lci ' turdo ,Írrdthdúío.le Jn' R..ar^ tdtr)ntr' ^hnxkl| @ o1oú'litnì tuú .tkun rP! | titlt 7. 11\ íÌr1. ,)

aLi.

ìr

,

v t! t\ \\ ad' <tc nktd tu\ n r tltd ntut ll.lì! 676):

L?r

)Âir\it|t!' D()!h ttt Nn 4no.t^ i.ldnhns t s!ÌÌtdè' ìo h'nqDbrt R.tatòú

M0iúpnt d. :;ntue

cÒnvtht


ÈÍâdo o]\nlzonrs

'IRIRTNAL DE COìiTAS I Rll]L N.\r PlrìNO

tt

51. ,'tu

t.!i' .1lirti.urt4.adll

6 .atut\ rr rúnqú nnnÌt

q{t

Pil! Lt!)ttoi o )raÌtiret..rtaun

\ ) ru4 tq\ cdr\:

loi

kìa

lttrPú:^t^ N' an

tb:.!iu:it

'i, o^ìiLnfu lwì']o

akr fi Ií0r i!i,

nla|

!) la kttj:a t!'r46 toürt^ltnr

!)

ru ì$)ì4úi,4t,

tLl

9)

q,n t Òtrr ! ìva^ r?r.nh!

aot I t)

lt el | tuL.icaDttq?fun' ttÌnmdq'

nía

k(t, qvt.rÌ,


EíidodoÁnúoni. TNIBUNÁI, DE CONI'AS 'IRìBUNAI, PI,IiNO

Consrâ às tls. ?ì5/723. Relatório e voto

Co$ehoiro

RclâLor, à ipoca.

tÍôhrido pelo lxelentissìmÕ Senhor

.lúlio Assis CôÍêà Pnìheno, susenndo !o EgÍóeio Colcgirdo

Coíe a RcgtrhÌidâde dâs Contds âprcsertadN peÌo SÌ. Ângelus Cruz lisueiú. Orddadôr dô Dcspcsxs ro peÍiod. de 0Ì 0ì 2004 a 0L 04 04, c a lrr.sulariihdc dâs desta

Contas,

co

m rplicâção d€ multr,

âpnsc.t

as pekì

Sr Alrânìo PerenaJúnior.

OsâutosliranpxÌaminhaRelâloiâen22.01 20l0,porfoÍçadoarl 2',S2" da Rcsolução TCE

n.0Ì0/2009.

o PÌoce$o n. ì0ó6/2005, atmso âo pÌesènle. cm 201210Ì0.

do i iR i2.rn!.l.JJ Lc i 2.1:l'or lLoÌCEJ.

CONSTDDRANDo que:

>

o orçam..lo do Múìiciplo de Manâca!Útu, p.m o er4'n nì d' ?004 rbi aprovado pcÌo lei n 08l dc 19ì1.2001, eÍinandoa'cceitâefix'ndo a despesâna inpoíânci. de R$ 30.Ì00.245,00;

süpleúdar6 na inpoíinciâ de R$ 53.091.s48.67, âtrâvús dc Decrcros do Podü EÍ'curilo devidâncnte rütonãdos na Lci Orçanenlúrid, conlonne dcnoníralilo às Ís 30ó/323;

houve â abenuú dc crúditos adicioíâis

o M n nicipio obsen'ôu os sesunÍcs lnnìtcs

rogulamdrâdos

lor

pÈlnlos n! Consúuição Fedêral'

lcis inlìa.orìsrÌlucionnis. â sabeÌ:


5j}1í+Ld

ÈÍrrlo do Áttlzonâ1 I'RIBUNAÌ, DE CO\]AS 'NÌTJ]UNAL PT,EIO Nn'o(1r.2rÀdacÚ33)

rè'àúns

RS

Ìi

06096?.64

R;3 r8jr1s,7l(51%) Áçô5 !

s$ì{os d.súde(xc r.:tr000) .

.lìi

... Cdos.on Pêsoil (Lc n rrr/:000

3

r:16763.10 (12.519á)

Rl? jj1.r1l rl {31.}r")

l.Rts)

..... úôMu.nipal

RSr?rr0.9l9.Jr Rli

Ìl

qsr.190.33

(j0.r6'n)

!o: ss ANGELI'S cRt:Z FICUEIR^ c ?EREIR{ JÚNIOR. o.oÍradilóri. e a ànph de'esâ

> lbi

aseguÌâdo

at_RÂNlo âceea d's

irêgularidades rÌi.ntadrs Ìrelà CoÌnÌssào dc lnsteção e p.Ìo RcDresenlânte \4ìnìstcrnÌÌ. èÌn cuDìpirncnio ro.Í 5". inoiso LV da CrR/38 c aÍs l8 c 19, I dâ Lci n'2..123/9ó c.c vô

>

d.s norifi cações J.

cm rè1acão

à

à

lls

gl tlo Rcgúcnto lntcmo/TcE ÂNl conlome

so

546 547.

não xpreseôrâcão da Clna Co.vnc

n 06l

A/2004 à Conrissão

P!.c.dimflLo ìicitannio loi rcgulmìe'tc dc CÔ.Ì.s Ìút!i'0 lend' a prôpri' rcsi(ndo no Sisrcnìa de ^udilúia c.nììssào ac rdo a.lele$ àprcsenradâ peÌo Ícsponsirvel. conlbmc fl 674do

de lnspcçno.

rúirìa

qüc

o

dc Relabno Conclusivo, tomando-sc. noíànto de!ìcccsúiâ a apÌicâçio

quarlo à

inlníì'Ìidl

c relaÌiva

Conias do Fudo PÍcvidenÒióIio

do

lio

encaniúâmcnto

d. Vunicipio

dr

lrcstação dc

dê Mànacapuru, relcrenLc ao

notiíìcâd. e\drcicio le 100:1. v.rilìco{rneo Sr Âfrâôi. Perctâ Jún'or não tbi

l0


TRttrUìAI,ÌI,ENO sobrc csla nÌesulaidadc, vìsto que

x noinc0çio

rcfcrnÈsc âp.nâs xo

exeÍcicio de2l]Ol. cljo Esponsálcló o Sr ÁÍsclus Cruz Fisuenã.

>

o nio êncaNinhlnìento a P

rcli dcnci nno.

Ì60012004, qüe

re

esrc

Tibunal. da PNtaÇào dc c.nlâs

dÒ Fundo

liÌcn rc ao exercicio de200S,liiiquestionadono Proccso n.

úrt,

na PEèìturu de ManacalÈru daquêlê

dàs Co.íâs

crtrci.io. crjô lulgandÍ.

òi^.üxis Rcgúlar

co.1 Rcssâl\,às, sôndo 1âÌ tàìlrâ

rclevadà pclo RclâÌor.

>

o EsréEo TrìbúnrÌ

plcilìc!

PÌÒno dcsld

Coíc dc contâs âsscnlor jurìsprudôncia

qulnto

dos balarceÌes @ntáteÈ vi.

inlomati2âdâ. ocoÍidos ìos cxcÌcicios dc 2002. 2003 c 2001. conformê

dstõe

>

à

Súmula Ìs dcste TÌibunâl.

im oúcdldcr cdconlrddas M acÍõo do Sr. ÂnseÌus Cruz Figu€ira, r. êrê ê .r.nôdoo!u 'l00r'010!200a. ko ro'rdrnr'11/oçao èúno, tâtlrdoic, porÌanro, de í!Ìhas Íbmdis, que liâbilizân a

as

RêguÌmdâde, com i$saL\'âs.

Mrnicipò

>

Ìrestação de Contas do cx-Picfciio do

nio ha\ênd. hoÌÌlo nxnaplicação de'ìult!.

no unìveÌÍì dts Coíras cxanrin0dò. Ìestârân nos âuros, inpropÌiedad€s apô adas pcÌâ Conìhsào dc lnspêçâo e susciÌadas pelo RepÉscnlâ.le MnrisÌdiaÌ

>

dc Ma.aclpuru-

d.

qu€ não

enconrrâ{e

foün

esclaÌecidas pclo

âpensddd

s. Àfrânio lcrcna Júniôr.

Denú.cia âpresentada pelo sr' scslio do Sr' Aiânio cârsos as lunçõôs .rercìdas nor

wâshnrEon Luiz Régìs. sobrc âto prdricâdo d!Ìârte

Pcreúa lúnìoÍ, quc iransfonìoú

m

a

scryidoÍes rdpoÌáÍios, seú o tÉrcquisìto do co.cDso

úblico erigido

pcla

Constiruiçio Fcdd0l de 1988 nxra investiduÌa m.argos púbìicos Dianre de lodo o cxposto. coícord.ndo,

m

pâdc.

.on .

Conissão de lnspeçào

o RepEsútdntc Minhierlal (1s.701/711)- VOTO suserindo xo llcnô. na compelênciâ cstâbel€cnìd no inc ll. do !rt. lÌ. dà Resoluçào n

(fls.659/ó96J. e coô Esréeio TribunâÌ

ll


t'dod0/\n'7onRs

,1r2l]l]2 e na

2l'Sc$io

,I'RIBUNAÌ, Dtr CONTAS TRIBUN.\I- PI,ENO Plcnáiin OÍ1inána, HÌizxdaun 23.? 200s, rc$ahando âs Prcsuçôcs

de Contas de rc.ursos de Con\ô.ios nnnados com órsãos lèdmis c cst.duiis enì d€oonênciâ do quc p'cceituar, rcspectilanenrc, Òs àrts 7l, nìc vt e 40, inc v. d0 Constiluiçãó dâ

Reúblic!ed.

Eslrdo do Anâ7oD.s .Ìue:

PRÉ\'|O. coÌÌ 1ì1d! no rrt :ìÌ, $ì ì'e 2'. da CR/1933, aÍ. 127 dâ c[lÌ989. com tcdrçàô dâ LC n 15i19!5. ail 13. ì, da lC n' lì6/19q1 ú.c ats. l'. ìnciso I- c 29 & lèi n 2lli/1196. c an l' da

Ìì .ìnit, PÀRECER

Rcsoluçào n.09i199?. EcoDìendndo ao PodcL

l Ì)

da lÌ.51âçào dc Comas.

a

^PROvAçÃo de ot.(ll l(]l)4 â (ìl 041004. de Man.carúru

à

Ielali!â ao

Í.spoDsabilidàdc do Scnhor

2) .

DESAPROVAÇÃO da ?Íeíâqão de Contas rêr3rila perjodo tìc 02 04l0O4 a lÌ 12 200'l de rcsloDsâblìiddê

iV

ânacrtiutlr'

iL

JÚNTOR. PÌCICiI. MUNjCilâI

éPocri

Jülgne REGIÌL^R COM RESSILVAS nos temros do aÌ1 t? ií' Leì CorìllLìÌcntar n 6rt99ì.c.cÔàr l'- inc ll ârt'

2,121'ì996caís lss Conlas.

DeriÔdo

qrÒcai

Sr ÀFRÀ\IO PEREIRI

2)

do Muni'ipio de

cRtrZ FlcutIRA. lÌelèitÒ MunÌciFl d'

^NcÊl.lis

I

Lesisllli!'

úlaliu

ao

S

1',ìnc ll, &

per do

RcsoÌuçào TC

de 0Ì l)Ì :004 a

n 4/2002

Ì8 iÌìc ÌI

lÌ a

daLeìn

lrcí'çào

dc

ol 012001' dc Íestonsrbiììdade

CRLZ FÌctlluRÀ' PÍe1èito do Municipio dc ^NCELtrs às EcorcndâÇões Manàcapuru c Ordcnxdd de Dc\pcsas à épocd com às ns 65'/696 consÌânr€s no Rclalóno Corclüsiro r 1612009 SECAMI'

do Sênlror

ro tarcco vìnisldiàl n. 9:r2r2009_MtTRCKS (is TollTtl)

'

cuj0s cópi's

rcpnJ:ráncrs dcrcriô setslhc ÌcÌÌerìdasì

ì2


TRrRriN{r DECONIÁS

l)

Dô quirnção âo Scnhor ANCELUS CRUZ FIGUIIRÀ, nos

24 dâ Lêi n. 2423. de 10.Ì2.199ó. c/c

4)

,n.

189,

ll.

lmos

da Resolução

do

n

âí.

4. de

l'. inc lt, 22. inc. lll, aìincN b e c, todos dâ Lei n. 242311996 c.c o aÍdgo 18, inc lÌ da Leì Complnmtâr n ó/t991 c sÍt. Ì88, $ l', inc. Ìll, alineas b e 'c, â Prestoção de Conlls, relativâ âo p..iodo d€ 02o42OOJ â 31.Ì2.2004, dc respÔnsânilidade do

Jülgüe IRREGUL^& nos lcmos do

scnhoÍ AFRÂMo PEREIRA.tÚNÌoR. Prefcilo do MuniciÍo de Mmacâturu c Ordssdor dc DcsPcsas. à cpoc!" ú tãce das scelintcs

I)

nr.hsnânciâ do atigo 42 da l-ei CompÌem€ntd n' lol/2000, poi Ìer contraido obngâções dc d6pêsas. no úlìino qradrnÌesiÍc do nandalo el€tìvo. scn lastro nnancenô. no nonimte de R$ 443093,45 rêsultantê da

dilemç0 entre o Aìn'o Financeno

e

o lassivo linaÚcciro

do Balânço Palrinonial do erercicio. à f1 95. inórcndo

cn conduta litilicadâ como cdnc,

de acordo @m o anigÔ

159-C do Código Penal Brâsilcno, aìl€radÔ pela Lêì n

rÌ)

dcscunprinúto do tÌeceìlo onstitucional cxpre$o no aÌÌ l()9, Ì, rla Consrilüição do lstado do aìaz-onas de 1989 eìdo eo

\i

rJ

J i"ìsÍoma!áJ m !jèÔç oÀ' 1içõo\

crcrcìdas por scddoÍes tenpoiános que

(de)

ânos de

contalm com

10

sfliços públicos ontinDados no MlniciPio


T'RIBUNAL DE CONTAS RIBUNÁÌ,PLTNO

5) Nô tomâ

prevista no arliso

ì'.

inc.

xxvl.

apÌique ao Scnhor AFRÂNIO PERÉllL{

dâ Lèi 2.423 de ì0.ì2.199ó,

JÚNIoR, nürtì n. vrlo. dc R$

10.000,00 (dc2nìl reais), nos re.Ìos do aíiso 54,II. da Lei n.2r123/Ì99ú c.c

o dtigô 108- incií, do Tnbunâldc

v,

aÌinea 'a'. da RcsôÌuçilo 04/2002 (Regnìento lnreÍno

Co.la$, allcrâdo pclaRcso[Lção n.0Ì/2009. pclo corctiìncnlo

dâs segÌÌintes iÍeAuiândadcs:

a)

conpÌollqio de que 6 Conràs do Mutricipìo disposìcío d.s mntnbuinlcs c/ou dos cidâdàôs.

ausência de

tjcdÍâr

i

du n(c scscnh diàs. como cstrbclccc o aÌ1. il, d! CF/1938 ê ôan 126, \Ìo da CÊrì989, ou duÌante o exdcicio conlòflnc o ân 49. da Lci ComplcneihÍ i. l0l/2000j b)

iftihseÍvânciâ do srtiso 42 da Lei Conrplone.lâr n. 10Ì/2000.

por lcÌ corlmído obngações de dcsp6as. no úniúo l r.i^ qbd rc . i rÍod. ,lc o. {m lJri '.c c.nfonrc déficn-

no

r.ntànte dc RXi,r4i.093.,15. resú1lântcda

diftrença ertre o alivo Finàrccúo c o Passivo rìnanceno do

Bâl.nço Fatlimoniâl do cxercicio. à

fl. 95,

incoffcDdo em

condura ripìiìcâdr conro cÍiiìe, dê.cordo com o

aÍiso 159-c

do Código Pcna! Büsìleno. aÌcrâdo pcla Lci n. 10028/2000:

c)

não..caminhanenro âcstoTribunll: dx cópia da Atâ dâ Audiàìcia de Dcmonstrâção e

Avallação do crmprnìcnlo dè nctas dxc,licio finaôc€no (aÍ.9d,

$40,

Cotrscìhô Municipll

dc

no

daLci 101/2000):

. e

do DecÈÌo dc noncação dos MeDbÌos

do

is.ais

Saúde

suplcntes Rclâtóri{J

aìÌcünstnnciado das Aliúdades do Consclho:


TRIBIiN.\L D[ CONTAS 1'RIRUNAT, PI,ENO

d) dcscumúmcnto do úeceno constitucionll Ì09. i, d. ConíitLÌiçÀo do

en lislx

Eíalo

expÌesso no

aÍ.

do Andzonàsdc 1989, rcndo

a tÌanslonnaçào eÌn c.Ìsos das tunções exercidas por

seniÌ.res renìpÒrári.s .lúe contavanr corÌ l0 (ìez) anos dê sdviçÒs públi.os continuados nÒ Munìcipio dc Maúacapuru.

c)

ausôncin do Qu.dÌo Demonstmlivo da Apuaçio da Rêcêìlâ e Despesd e Raìanço FindncciÍd do FUNDEF, bcm ArêxÒs

I,lI e llt,

R.\ntr.À. lClj n

6)

Fìxe

o

a7o dc

i0

col$

dos

nÌcìsô Ì. da

041Ì1)9Ír

t'. inciso IÌ1. do .Íigo ?2 dâ Lei .q,,.sr. qrR.l\to Pt RFlRa Jr \roR

(lrinLa) dias (alincâ

.4 ou, d t!il,P tr rccolh! âos

l'.

confomc cstabelecìdo no aÍ.

úDo

da Fâzcndx

!íadurl o valôr

da

n!Ìtà

orà aplicada. coú a

delida conpromção ncsles aulos. Nd hipóLcso dc cxPúaÌ esle DraT!. aquele vâÌôr dcvdá s.r arualjzado nÌDennxncntc ficândo â Subseçôcs

DICRÌjI .úonzrda, dcslic loso.

lìl

c ÌV da Sccçio

lll,

íâÍ

s5. da Lêì n. 2.423/96),

! adot

as medidâs

do CapitLìlo X, da Resoluçio

prclhlas nN

Tc n

04,12002

(Reeimcnto ìnrenìo do Tnlundl dc CoDl$)l

?)

ReconìeíirÒ ao Ministé.io Públic. caso.

jüÍo a sr0

Coíê de Contâs que. se lor o

repr.scnÌcjunto ao Mìnis(éno Público Eslâdualos ìlicitos cometid.s pclo

scnboÍ AFRÂNIo PEREIRA JÚNloR, êx ?r€fciro do Munìcipio

\.1ab.dpir..r,d rlJr '

n

dràü

de

o oLo fr'1 'lc <3'

adoldas !s incdidâs cabi\cis d csPécie, rudo nos tennos do aíigo 129, da ConstiluiçiÒ na RcpúbÌica- cl. os .Íisos Ìì4. inciso IlI, dâ Lei 2423/ì996 € ân. i1.

in.isoXìl.da Rcsoluçdon 04r2002i


TRI RLÌ{AI,

8.Ì)

D! CONT]\S

àâruàÌr\dmirrisrrdçii..ÌìaioÍ prcsrczr c zclo cnìrclâção de Conlas luluüs,

pa

que niìo se Ìepitan as falhas

n.s RèÌÍanôs dè l.steçliô è no Precer MìnìsleriaÌ. rc8)grúlÌúds dú\c'ì. sú Ìhc

3.2) o üquìv.iÌcnn) dos scsuirtes FôcessÒs ,ìuè êíào àpúsos â cstcs

L3s70/1001 RehróÌjoOnrdri'nsaNìd.irnci'aarhÍiìde?004r o.

r

178D00{ RehróÌio anidrimsr rr7rD00s Rd óÌìo Otridìine c

jlrcilo n t ÍÌetndt?rirrrr

. nxìo

rn

o dc2001r

cn'ìho r 3eo\b d€ r001i

8.3)

à

Scddnrix do Tribunll Pldo quc adote

ad

162- S2'. do

Mànaus,

rúvGtxs no

Rcgnìcnlo lnlcrn.l

SAL.\ DE SESSOES DO TRIBUNAL Do a,ìIÀZONAS. eú

âs Drovidênciâs

D[

CONTAS DO ES'I'ADO

de

cutr\clh.iro Il4l \luNDo JosE

lllclllLEs

Manacapuru  
Manacapuru  

Manacapuru Manacapuru Manacapuru dfksdkfsnkd