Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

GENERALFORSAMLING 2013 D. 28 Januar i Gravensgade

December 2012 Årgang 40 nr 4


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 250 stk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Jens Bedsted Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 61 30 16 85 / besser22@sol.dk Suppleanter: Lars Bidstrup Fiskeopsynsmænd: Svend Nielsen Teddy Pedersen Carsten Christiansen Freddi Christiansen Ole Troldborg Rolf Dahl

98 82 40 24 98 83 71 20 40 47 23 65 28 15 94 46 22 77 33 83 98 82 24 63

Forsidebillede: Fotograf: Henrik Damsgaard Billedet er taget dette efterår, hvor Henrik, som så mange andre, har været ude ved gydebankerne og fange det fantastiske sceneri af ørrederne’s leg på lavt vand...


Formanden har ordet... Dette nummer af Gællespalten bliver så sidste nummer i papirudgave, som kommer ud til alle medlemmerne, idet bladet for eftertiden udkommer som en elektronisk udgave på hjemmesiden. De medlemmer, som stadig ønsker en papirudgave af bladet, skal tilmelde sig en ordning, hvor man stadig kan få tilsendt et blad, men mere herom andetsteds i Gællespalten. Det er selvfølgelig med vemod, at foreningen har taget dette skridt, idet vi jo har haft et foreningsblad i 40 år siden 1973, og mange medlemmer har fundet glæde og inspiration ved at læse Gællespalten. Der har imidlertid været mange henvendelser, hvor medlemmer har udtrykt ønske om, kun at få bladet som elektronisk post. Dette vil også kunne spare foreningen for en del forsendelsesomkostninger. Desuden vil det elektroniske blad fremstå med højere kvalitet end papirudgaven. Som mange andre steder i samfundet går kommunikationen i BLF i retning af mere elektronisk post. Her kan der oplyses om meget mere og til den tid, hvor tingene er aktuelle. Desuden kan medlemmerne give hurtig respons. Den svære beslutning er truffet, og vi håber, at medlemmerne hurtigt må vænne sig til det elektroniske blad og få glæde af det. Der er blevet skåret mere grøde i vandløbene i efteråret. Det har bevirket, at der ikke har været så høj vandstand

som sidste år. Desuden har det været lettere at få snøren i vandet, Ulempen er så, at der har drevet mere grøde, som har besværliggjort fiskeriet. Derfor har BLF foreslået kommunen, at genetablere grødeoptagspladsen ved udløbet af Nørre åen. Brinkerne i de helt små vandløb er blevet beskåret for de stivstænglede planter, som i vinterens løb ellers vil falde i vandet og laver opstemninger, så gydepladser sander til, og umuliggør fiskenes optræksmuligheder. Det er glædeligt, at kommunen også tager fiskenes ve og vel i betragtning, når vandløbene skal vedligeholdes. I den nedre del af foreningens vand i Ryå er tagrørene blevet klippet for ikke at hindre afstrømningen. Det har haft den sidegevinst, at det i år har været fremkommeligt og man har kunnet gå og fiske på en smal sti nede ved åen. Der er nu givet grønt lys for at lave et omløbsstryg ved Hellum Møllesø, så fisk og smådyr kan vandre frit forbi søen. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at virke, når planen er etableret. BLF har af Øster Brønderslev Sparekasses Fond (Nordjyske Bank) fået et tilskud til indkøb af buskryddere, som skal bruges til at holde smalle stier på nogle strækninger af vores fiskevand farbare. Tak for det! I den forbindelse


skal foreningen bruge mandskab til dette arbejde. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til medlemmer om at tilkendegive, om de vil give at nap. Vores store el-fiskeapparat er nu blevet bygget om til et 230 volt aggregat. Det har givet anledning til en del arbejde med justeringen af maskineriet, så det kan fungere bedst muligt. På den første el-fisketur gik meningerne lidt højt om, hvordan tingene skulle fungere. Her skal man huske på, at alle er med til at yde en indsats, fordi det er spændende. Det må ikke ende med, at nogle går sure hjem fra en god dag. Rasmus Hougesen bad i efteråret om, at han måtte blive fritaget for bestyrelsesarbejdet. Han ville dog fortsat gerne være med i tur-og arrangementsudvalget. Derfor indtrådte 1. suppleanten Jens Bedsted i bestyrelsen. Vi siger velkomne til Jens. Huset i Dybetsgade er udvendigt blevet renoveret med nyt tag og tagrender, oppudsning og maling af vægge og tilmuring af unødvendige vinduer. Nu ser det flot ud og kan holde i mange år.

Rent fiskemæssigt har sæsonen i år været den bedste nogensinde. Der har været mange havørreder. Som noget glædeligt har der også været mange større bækørreder, og nogle medlemmer er igen begyndt at dyrke fluefiskeriet efter denne fornøjelige fisk. Som et tilbud til de medlemmer, som ikke ønsker at binde sig til mange aftener i klubber, har der i år været lavet enkeltstående arrangementer med foredrag og film, hvor temaet har været: Tørfluefiskeri. Vi håber at medlemmerne vil tage godt imod denne slags arrangementer, så vi kan se nogle nye ansigter i foreningen. Så er året næsten gået, og med håbet om at se mange til generalforsamlingen og lodsejerfesten ønsker bestyrelsen God jul og godt nytår. Jens Andersen.

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Generalforsamling - d. 28. januar 2013 Mandag d. 28. januar kl. 19:00 Sted: Gravensgade 10, 9700 Br.slev Hermed indbydes til ordinær generalforsamling i Brønderslev Lystfiskeriforening mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00 i Billard Klubbens lokaler i Gravensgade 10 i Brønderslev. Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formanden i hænde senest 20-1-2013. Dog skal forslag til lovændringer være indsendt senest 1. november. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. 3. Regnskab og status. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af kasserer. (Olfert Morville afgår efter tur). 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Gert Kristensen og Carsten Christiansen afgår efter tur. Jens Bedsted kan vælges som indtrådt suppleant for 1 år). 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af én revisorsuppleant. 10. E.v.t. Vel mødt til generalforsamlingen. P.b.v. Jens Andersen.


Formandens beretning 2012 På flere områder har der i året 2012 været milepæle, som er nået i foreningens arbejde. Det gælder både på juniorarbejdet, forbedringer af ørredbestanden, miljøarbejdet, de praktiske tiltag med vores fiskevand og huset i Dybetsgade, hjemmesiden og bladet og ikke mindst med tilbuddet af undervisning til medlemmerne. Det har krævet en stor og ekstraordinær indsats fra mange medlemmer. Juniorafdelingen er for første gang i mange år vokset. Det skyldes først og fremmest stor entusiasme og arbejdsindsats fra de nøglepersoner, som arbejder med juniorafdelingen. Det er særdeles vigtigt at udbygge juniorafdelingen, idet det er herfra, at fornyelsen i foreningen på sigt skal komme. Foreningen har i flere omgange modtaget grejgaver fra vores medlem Knud Pedersen til brug for juniorerne. Vi siger tak for denne venlige tanke med vores drenge. Der har aldrig i mands minde været så god en opgang af havørreder i vores åer, som der har været i år. Dagsfangster på 5 fisk har været mulig, og fangster af 3 fisk pr. dag har været almindelig. Ørred-cuppen er ikke retvisende overfor det gode fiskeri, idet mange ikke ønsker at deltage i konkurrence med deres fangster, eller man ønsker ikke at prale med sine

gode fangster. Nogle medlemmer har i år fanget så mange fisk, som det aldrig er set tidligere. Bækørredbestanden har også været bedre end i mange år. Det er foreningens målrettede indsats for bækørredbestanden, som nu bærer frugt. Der er blevet fanget fisk over 50 cm, og enkelte medlemmer har hver taget mere end 10 bækørreder over 40 cm i dette år. På en aften kan det godt lade sig gøre at fange over 10 fisk. Det meste af bækørredfiskeriet er foregået med tørflue. Det er meget glædeligt, at der nu er en gruppe af medlemmerne, som igen er begyndt at dyrke dette fornøjelige fiskeri. Det er dog vigtigt for bækørredbestanden, at man genudsætter de fangne fisk, da en bækørredbestand ikke tåler ret meget fisketryk. På miljøarbejdet er der sket en gennembrud med at få anlagt et omløbsstryg ved Hellum Møllesø, så ørrederne efter ombygningen vil kunne nå noget meget fint gyde-og opvækstvand øverst i Hellum bæk. Der er endvidere udplantet vandranunkel i en del småbække. Disse planter er gode at have i vandløbene, idet de giver gode skjul for dyr og fisk, medens de lader vand passerer nedenunder uden at give anledning til mudderaflejringer og hævet vandstand. Der er blevet slået lidt mere grøde i hovedvandløbet. Det har bevirket, at der ikke i år har været de helt store vand-


standsstigninger, og det har været lettere at få snøren ned i vandet. Der er også på de nedre strækninger af Brønderslev Kommunes område blevet slået tagrør, så det nu er muligt at gå og fiske på en smal sti helt nede ved åen. Den øgede grødeskæring har imidlertid bevirket, at der har flydt grøde i længere perioder end der plejer. Det har været meget generende for fiskeriet. Foreningen har derfor opfordret kommunen til at genetablere grødeoptagspladsen ved udløbet af Nørre åen. I årets løb har en lodsejer ved Stade bækken og BLF i samarbejde ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af et sandfang på lodsejeren jord. Han vil gerne selv grave og vedligeholde sandfanget. Dette sandfang vil forhindre aflejringer hen over de etablerede gydepladser på denne del af bækken. Der er netop givet tilladelse til dette sandfang. Det ser i øvrigt ud til, at der er flere sandfang på trapperne i forskellige småbække til gavn for ørredernes gydemuligheder. Foreningen har nu af kommunen fået grønt lys for, at vi kan slå nogle smalle stier langs kortere dele af vandløbene, så især børn og ældre bedre kan færdes ved åen. Vi er i skrivende stund i gang med at skaffe tilsagn fra især yngre medlemmer, som vil give et nap med ved etablering af disse stier. I den forbindelse skal nævnes, at foreningen fik tilskud fra Nordjyske Banks Fond til indkøb af 2 buskryddere, som skal bruges til dette arbejde. Når tilsagn fra

nok medlemmer til dette arbejde er på plads, skal der indhentes tilladelse hos de pågældende lodsejere, således at vi kan komme i gang med at gøre fiskevandet mere tilgængeligt i det nye år til stor gavn for vores medlemmer. Huset i Dybetsgade er nu sat i stand med nyt tag, tagrender og oppudsning af vægge. Desuden er kælderen blevet sat i stand, så her er nu en god oplagsplads. Haven bliver stadig holdt til stor tilfredshed for bl.a. naboerne men også for medlemmerne, som kommer i Dybetsgade. Der er i årets løb blevet lavet mange forbedringer for medlemmernes færdsel langs vandløbene, idet der er blevet lagt flere spange ud over vanskellige passable grøfter. Desuden bliver vores sø i Kraghede holdt pæn, selvom der stadig er vandaler, som ødelægger ting eller smider affald. Bladet og hjemmesiden undergår også forbedringer. Fra næste år skal man tilmelde sig, hvis man stadig vil have Gællespalten som papirsblad, idet bladet går over til at være et elektronisk blad. Dette er sket på opfordring fra mange medlemmer. Dog er der også mange, som gerne vil fortsætte ned papirsbladet, så den mulighed er stadig åben. Foreningen håber på denne måde at kunne spare en del penge på forsendelsen af Gællespalten. Hjemmesiden undergår stadig forbedringer, dog uden at alt skal gå op i billeder og reklamer. Det er stadig tanken,


at hjemmesiden skal bruges til aktuel kommunikation og information, medens Gællespalten skal bruges til mere dybdegående artikler og information. I erkendelse af, at mange medlemmer ikke ønsker at bruge mange aftener i Klubben, men gerne vil kunne vælge mellem enkeltarrangementer, er der i år og i det kommende år lavet foredragsaftener. Der har været lagt vægt på tørfluefiskeriet efter bækørreder og havørreder. Det ser dog ud til, at medlemmerne skal vænne sig til disse nye aktiviteter i foreningen, idet arrangementerne har været for tyndt besatte. Vi håber imidlertid, at man efter en tilvænningsperiode vil tage godt imod disse tiltag, således at man kan udvide sit fiskeri. Foreningen har også afholdt 75 års jubilæum. Det skete i Den Runde Pavillon i Hedelund. Der var tilmeldt omkring 70 gæster, men i løbet af dagen var det omkring 100 deltagere. Det blev en festlig dag med mange gamle minder og røverhistorier. Vi gik alle smilende hjem fra Hedelund. Foreningens nyudgivne jubilæumsbog: ” Men vandet flyder stadig i Ryå!” blev også solgt. Den kan stadig købes på forskellige salgssteder. I årets løb fik vi aftale med Nordjysk Lystfiskeriforening om 4 udvekslingskort, således BLF´s medlemmer kan prøve at fiske i Lindenborg å, medens Nordjysk`s medlemmer kan prøve at fiske hos os. I skrivende stund er en

lignende ordning på trapperne med Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn. I bestyrelsen har Rasmus Hougesen desværre måtte stoppe. Derfor har Jens Bedsted som suppleant overtager Rasmus´s post. Rasmus har lovet stadig at være med i Tur- og arrangementsudvalget. Der er også blevet udnævnt 2 nye fiskeriopsynsmænd i stedet for Allan Andersen og Hans Peter Nielsen, som i mange år har varetaget denne opgave. Vi siger tak til Allan og Hans Peter for deres indsats. De nye opsynsmænd er: Rolf Dahl og Ole Toldborg. Velkommen til arbejdet! Opsynsmændene har i år ikke helt været af samme omfang som det plejer, men det skulle gerne blive bedre i det kommende år. Der er lavet planer for strukturen af opsynet, og der er planlagt flere razziaer i årets løb. Der har stadig været mange spekulationer om at få vores el-fiskeapparet til fungerer. Det er nu besluttet at få anlægget bygget om til et 230 volts anlæg. Vi håber at det kommer til at fungere bedre ved det kommende elfiskeri. Der er stadig problemer med Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsregistrering selvom problemerne er blevet mindre end tidligere. Fejl i forbundets EDB-registrering forekommer stadig, men en del medlemmer sætter sig heller ikke ind i, hvordan de


skal udskrive deres medlemskort, så det har givet en del ekstraarbejde for kassereren. Forbundets økonomi ser ikke alt for god ud. Det er især tab af medlemmer og bladet Sportsfiskeren, som volder problemer. Man har vedtaget en strategiplan, som skal rette op på økonomien. Nu må vi se, om det har nogen effekt. 10-15 af foreningens pensionister mødes stadig i Gravensgade til en kop kaffe og en hyggesnak hver tirsdag formiddag kl. 9.00. Man har også været på et par fisketurer i årets løb. For flere ældre er det en betryggelse at være ude at fiske med andre ligestillede. Det kan holde flere ældre medlemmer ved fiskevandet nogle år ekstra. Nogle pensionister mødes også torsdag eftermiddag til fluebinding og en hyggesnak i klublokalet i Gravensgade. ”Pigeklubben”, som er koner til nogle af pensionisterne, mødes også i klublokalet til hyggeligt samvær. Det sker den anden onsdag i måneden. Her mødes man kl. 13.00. Man hygger, strikker, snakker, drikker kaffe, og man tager på udflugter. I år har man besøgt: ”Badeanstalten”, Lønstrup, gået havevandring, og man laver i december bankospil og julehygge sammen med mændene i pensionistklubben. I begge afdelinger er der plads til flere, og alle er velkomne. I årets løb har der været et godt samarbejde med de Nordenfjordske forenin-

ger. Vi har demonstreret el-fiskegrej for hinanden, lagt oplysninger ind på vores hjemmesider om hinandens arrangementer, informeret hinanden om praktiske og tekniske problemer og deres løsninger. Desuden har vi arbejdet sammen med Forbundets miljøkoordinator om bl.a. vandrammedirektivet og andre vandplejesager. Der er nu kommet system i postgangen med sager fra myndighederne til foreningerne, således at det nu virker tilfredsstillende. Der har også i år været et godt samarbejde med Nedre Ryå Sammenslutningen. De betaler stadig en del udsætninger af smolt i Ryå. Desuden må vores medlemmer stadig fiske på deres område. Deres fiskeriopsyn gavner også fiskebestanden i Ryå. Endelig holder de en god fiskekonkurrence, som vores medlemmer kan deltage i. Der har igen i år været et godt forhold til lodsejerne, selvom der er blevet indført nogle skrappe bestemmelser med udvidelsen af bræmmerne. Vandløbsvedligeholdelsen har for nogle landmænd været utilstrækkelig, selvom det i år har været bedre end sidste år. Det er vigtigt for foreningen, at vi kan bevare et godt forhold til lodsejerne. Derfor er vi glade for, at vi kan indbyde landmændene til lodsejerfest. Der har været en nedgang i antal deltagere, men sammenlægningerne af ejendomme og dermed et fald i antallet af lodsejere har en stor betydning for dette fald. Vi er imidlertid utilfredse


med, at det næsten kun er foreningens bestyrelse, som møder op til denne gode aften, hvor vi siger tak til lodsejerne, fordi vi må fiske på deres jorde. Derfor tag konen under armen og mød op til lodsejerfesten med dens gode mad, musik og dans, hyggeligt samvær og gode underholdning!

Til sidst skal der lyde et tak til de aktive medlemmer for en god og ekstraordinær stor indsats i årets løb, som har givet gode resultater. Jens Andersen.

I årets løb har foreningen deltaget i Grønt Råds møder, Idrætssamvirkets arrangementer, Møder med andre foreninger, Forbundet og Vinkas om kasserersystemet, el-fiskeri og miljøarbejde. Vi har samarbejdet med naturfredningsforeningen og kommunens naturvejleder. Der har været holdt møde og god kontakt med Fiskerikontrollen. Endelig har vi haft et godt samarbejde med dambruger Peter Holm.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Tur & Arrangement beretning 2012 Året startede med en fluebinding d. 28/1 hvor vi havde Thomas Kjelgaard og Dennis Lythje til at lære os 3 forskellige fluer. Vi startede med rundstykker og kaffe. Middagsmaden stod Allan for og det var selvfølgelig gule ærter. Tak til Allan, og vi håber, han gentager succesen til næste år. Tradition tro afholdte vi lodsejerfest d. 10/3. Den blev afholdt på Fårup Skovhus hvor vi fik god mad, fin musik og rigtig sjov underholdning takket være Gert Rubæk, som holdt en meget speciel tale. D. 6/3 kom Thomas Kjeldgaard og fortalte om sin tur til Grønland. Han var afsted med 3 kammerater for at fange fjeldørreder. Han viste os flotte billeder af fisk og naturen. Et stort antal lyttere var mødt op for at høre historien og måske selv få lysten til sådan et eventyr. D. 21/3 afholdt vi fotoaften. Der havde vi havde inviteret en fotograf til at komme og fortælle om hvordan man kunne få mere ud af sit kamera. Dette arrangement fandt sted på biblioteket i Brønderslev. Desværre kom ikke så mange, som vi håbede, men de som kom, fik i hvert fald noget ud af det. I år gik turen igen til Skjern å, for at fange en af de store danske vildlaks. Vi tog til Skjern torsdag d. 15 juni om aften. Vi fiskede en masse i løbe af fredag og lørdagen og hyggede os med god mad og ”røverhistorier” om

de store fisk, der forhåbentligt ville bide på. Fredag ved aftenstid kunne Niels Jørgen vise et billede af sin flotte fangst, en laks på 90 cm. Dette gav selvfølgelig blod på tanden hos os andre. Trods en masse slid blev det kun til den ene. Men bestemt en hyggelig tur alligevel. I august skulle vi have været i Hirtshals for at fiske efter havbars med Bo Jensen som guide, men vejret var for dårligt, så vi måtte desværre aflyse. Dette arrangement forsøger vi at få på benene i det nye år. D. 22/9 afholdte vi kastekursus med en hånd- og to hånds fluestang samt spinnestang. Vi havde fået fat i de 3 instruktører: Mads Birkholt, Jens Andersen og Erik Andersen. Der var en del, der havde troset vejret for at blive enen bedre fisker. D. 26/9 var der foredragsaften, hvor vi fik fortalt om tørfluefiskeri i gamle dage og i nutidens Danmark. Til dette havde vi booket Per Tofting og Jens Andersen. De fortalte om de forskellige teknikker og fluer. 9 mand var mødt op for at høre og samtidig lære noget andet fiskeri end de måske var vandt til. Husk vi holder fluebinding med Per og Jens den 17/4 2013 i serien om gammelt og moderne tørfluefiskeri. Venlig hilsen Rasmus Hougesen


Søndag den 21 oktober var en flot morgen at tilbringe ved åen – vejret vidste sig fra sin pæne side og med en flot solopgang. Desværre holdt dette vejr ikke hele dagen, da der hen af formiddagen kom et par regnbyger. Heldigvis varede dette ikke ved og ved indvejningen var solen atter på himlen. Set med fiskebriller på var det en ok dag, hvor der blev indvejet 9 havørreder. Den største fanget af Esben Stevn 2,8 kg og 64 cm. En flot fisk, fanget langt oppe i Nørreå systemet. Der blev også indvejet et par aborre og skaller – her løb Jacob Nielsen med første præmien for aborre mens Magnus Nørgård snuppede første pladsen for skaller. Der var 56 fremmødte fiskere, men desværre ikke så mange fisk, dette håber vi forbedres til næste år.

Til slut vil Jeg gerne takke vores sponsorer, og de som har hjulpet igennem året med de forskellige arrangementer og bestemt også dem, som har bakket op om disse arrangementer. Vi ses til mange sjove stunder og nye fortællinger i det nye år. Venlig hilsen Jens Bedsted Tur & arrangement

Danske Bank tilbyder rådgivning og en bred vifte af finansielle produkter og serviceydelser inden for bank, bolig og realkredit, leasing, pension og forsikring. På den måde kan vi komme hele vejen rundt om din økonomi.

Du får kompetent og personlig rådgivning

Hos os vil du møde veluddannede og kompetente medarbejdere, der er klar til at lytte til og drøfte dine ønsker og planer. Vi arbejder ambitiøst og bestræber os altid på at tilbyde dig personlig og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

-

16:00 16:00 16:00 17:00 16:00

Brønderslev Afdeling Nygade 38 9700 Brønderslev Tlf: 45 12 53 80


Kassererens beretning 2012 DSF har kørt udviklingen af deres nye hjemmeside ned på lavt blus, indtil de har fået styr på medlemsregistreringen, hvilket har været det ”bedste” i mange år. Omkring påske var jeg sammen med Torben Lindholst fra Kolding Sportsfiskerforening til møde hos Winkas i Frederikshavn. Winkas har udviklet et system med dagkortsalg mv. til lystfiskerforeninger, Torben og jeg tog i sommer sammen med Winkas til Vejle hos forbundet, for at præsentere dette nye system og som vanligt viste de stor interesse, men gik hurtig kort tid efter død igen. Nu udvikler de igen selv på et system Vi er nu ca. 10 foreninger fordelt over hele landet, som kører med Winkas systemet. Vi kæmper dog stadig en kamp sammen med bl.a. Kolding om at få DSF til at udlevere nogle koder fra deres system som skal bruges i vores Winkas system. Til landsdelsmødet i Vingsted d. 22 okt. blev vi lovet disse koder inden for 1–2 måneder, men lad os nu se. Online systemet giver dig som medlem mulighed for at gå direkte ind på BLS`s medlemsregistrering via vores hjemmeside og rette dine egne oplysninger. Vi vil gerne opfordre alle med-

lemmer til at logge ind på deres egen profil og rette/kontrollere deres medlemsprofil. Gå ind på vores hjemmeside under – om BLF – ret medlem, og følg anvisningen. Vi har skiftet bankforbindelse fra Danske Bank til Nordjyske Bank. Vi har været kunde i Danske bank i rigtig mange år. Der har bare ikke været den store ”støtte” at hente hos dem, hverken til foreningens 75 års jubilæum eller som annoncører, hvorfor vi mente det måtte være tid at skifte. Foreningen søgte Øster Brønderslev sparrekasse fond (Nordjyske Bank) om penge til 2 buskryddere og 1 motorsav, buskrydderne til stier langs åen og motorsaven til søen mv. Vi fik bevilget godt 6.000.-kr. hvilket vi selvfølgelig er glade for. I 2012 var der ikke kontingent stigning for BLF`s medlemmer til trods for at forbundet satte deres kontingent op. Forbundskontingentet stiger også i 2013 og 2014 med 3.5% pr. år, hvorfor vi i BLF hæver kontingentet med 25.kr. for 2013 Junior 600.- kr. Senior 800.- kr. Pensionist 600.- kr. Familie 1275.- kr. indskuddet vil stadig være 150.-kr. for


senior/familie og 50.- kr. for pensionister. Der er blevet brugt godt 20.000.- på renovering at huset i Dybetsgade med nyt tag, tagrender, maling mv.

Senest er der blevet brugt penge på ombygning af det nye el-fiskegrej, da det indkøbte grej ikke virkede optimalt. Olfert Morville

Budget for 2013 Vandplejen: Tur/arrangement: Lodsejerfest: Junior: Materiale: Kontakt: Kontingent: Dagkort: Blad/hjemmeside: Lodsejerudvalg: Pensionist: Dybetsgade: Kraghedesøen: I ALT Overskud I ALT

INDTÆGTER 23.000 19.700 4.500 2.000 20.000 85.000 7.500 7.600

169.300 169.300

UDGIFTER 25.500 13.900 25.000 11.700 8.000 35.000

7.330 2.100 2.000 10.000 8.000 148.530 20.770 169.300


Byggeudvalg beretning 2012 Byggeudvalget har i år haft travlt. Huset i Dybetsgade er blevet renoveret med nyt tag og tagrender på, så der ikke længere kan trænge vand ind. Vinduer er blevet muret til, og huset er blevet repareret og vandskuret, hvorefter det er blevet malet med hvid skalcem 100. Desuden er soklen blevet malet sort. Der er lavet ny sivebrønd til afløbet fra tagrenden. Huset er nu færdigt udvendigt.

Der er stadig nogle ting, som skal foretages, men udvalget er godt tilfreds med huset, som det nu fremtræder. Reparationen blev foretaget at nogle særdeles aktive medlemmer, som har lagt mange timer i arbejdet. Tak for det! Gert Kristensen.

Indvendigt er der blevet sat nyt toilet op (og det virker). Desuden er afløbene fra håndvaskene blevet sat i stand. Der er sket en kraftig oprydning, og kælderen er blevet ryddet, så der nu er fremkommet et dejligt rum til opbevaring af foreningens materialer. Der er endvidere blevet lavet lys i kælderen. Der skal nu sættes hylder og skabe op, så tingene kan stå godt.

Lodsejerudvalg beretning 2012 En stor del af arbejdet er gået med at tage nye værktøjer i brug, så det fremadrettet bliver endnu lettere at holde lodsejerkartoteket opdateret. I skrivende stund er sidste hånd blevet lagt på systemet og tiden er kommet til at besøge de lodsejere, som har erhvervet matrikler langs Ryå og Nørreå, samt lodsejere der endnu ikke har givet deres accept på vi kan bruge deres fiskeret.

På hjemmesiden (www.b-l-f.dk) under “Om BLF/fiskevand” findes et Google kort, der holdes opdateret med hvor vi kan og ikke kan fiske under Brønderslev Lystfiskeriforening. Lars Jakobsen


Vandplejeudvalg beretning 2012 Det er som sædvanlig udsætningsplanen, som bestemmer, hvor mange fisk vi skal sætte ud i åretsløb. Derfor har vi udsat følgende mængder fisk i Ryåsystemet: 13.500 yngel, 5.400 ½-års, 19.700 1 års og 16.000 smolt. Der er tillige blevet sat 1.200 stk. ”store” bækørreder på ca. 25 cm. Disse fisk kostede 10.000 kr. Nedre Ryå sammenslutningen udsatte ca. 2.600 smolt af Ryå oprindelse. BLF har også for Fiskeplejen udsat 6.500 smolt i Lindholm å, 4.000 i Øster å og 1.250 smolt i Stae Bæk. Desuden har vi for Fiskeplejen udsat 1.400 ½ års i Stae Bæk. Alle disse fisk er af Ryå oprindelse. I alt beløber disse udsætninger sig til 184.042 kr. Heraf blev der udsat for 133.550 kr. i Ryå vandsystemet. Vi har igen haft et godt samarbejde med Peter Holm om opdræt af vores fisk. Vi vil i år stadig lægge 5 l bækørredrogn ind på dambruget til at blande i vore udsætninger. El-fiskerier er i skrivende stund ikke kommet i gang. Vi har arbejdet meget med at forbedre vores ny CE-godkendte el-fiskeudstyr. Det er imidlertid ikke blevet optimalt. Derfor er det i årets løb blevet bygget om til et 230 volts anlæg. Vi håber så på, at det er bedre.

Da vi kun har ét sæt af det nye CEgodkendte udstyr, har vi igen lagt vores el-fiskeri således, at de to hold ikke er ude samtidig, men tidsmæssigt forskudt, så sidste hold kan overtage udstyret, når det første hold er færdig. Vandplejeudvalget besluttede, at hold 2 skulle starte først i år. Det gav imidlertid lidt misforståelser, at hold 2 skulle starte kl. 8.00, men det blev afklaret hen ad vejen. Som sædvanlig har der været en del arbejde med det administrative, der skal laves med i forbindelse med de forskellige indberetninger til DTU og Fiskerikontrollen om hver af udvalgets aktiviteter. Til slut en tak til aktive medlemmer og vandplejeudvalget for indsatsen i årets løb. Gert Kristensen


Blad og hjemmeside beretning 2012 I begyndelsen af 2012 flyttede hjemmesiden (www.b-l-f.dk) til en ny server udbyder, hvor vi udover at reducerer prisen til 1/10, fik 10 gange så meget plads. Således har vi nu god plads til fremtidige udvidelser af funktioner og hjemmesiden. E-mailkontoer flyttede samtidig til samme server, hvor et antal gamle emailadresser fulgte med over, men som ikke bliver brugt. De er ikke blevet nedlagt men bliver det hvis der ikke kommer henvendelser fra hvem disse var tiltænkt. Hjemmesiden har bevaret sit traditionelle udseende, men er løbende blevet justeret i hovedmenuens struktur og enkelte funktioner på hjemmesiden er blevet gjort mere fleksible. For nærværende er der ikke planlagt større omlægninger af hjemmesiden. Hjemmesiden vil dog fremadrettet blive opdateret i form og struktur. Dette sker med henblik på at hjemmesiden i fremtiden er Brønderslev Lystfiskeriforenings primære kommunikationsmedie for nyheder, opdateringer og aktiviteter. I takt med medievanerne generelt er flyttet mod digitale medier, har der været et stigende fokus på Gællespalten, der i samme takt har haft et svindende grundlag at blive videreført på. Den tunge beslutning om hvad der skulle ske med Gællespalten, er i et

par år blevet udskudt. Men tiden for medlemsblade, hvis primære funktion er at holde medlemmerne opdateret, er løbet fra mindre foreninger som Brønderslev Lystfiskeriforening. Således er det blevet besluttet at den automatiske udsendelse af Gællespalten til alle medlemmer vil ophører med 4. udgivelse 2012. Fra 2013 vil det således kræve en tilmelding til modtagelse af en trykt kopi af Gællespalten. Gællespalten vil primært blive opsat og sammensat med henblik på digital udgivelse og ikke være i samme trykte kvalitet som det tidligere har været kendt. Afslutningsvis vil jeg takke Søren Nørnberg, der som webmaster altid arbejder seriøst med hjemmesiden og opdateringer der kommer hen ad vejen. Lars Jakobsen


Juniorerudvalg beretning 2012 Igen i år har vi deltaget i NM for hold og individuel fluebinding. I hold turneringen blev vi en flot nr. 3, en flot placering af de meget unge juniorer. Turnering blev igen i år afviklet over fire fisketure. Turene gik i år til Limfjorden, Dvertved sø, Nørlev sø, samt kystfiskeri. Til fluebinding havde vi deltagelse af 2 junior, som dog ikke fik nogen placering, men vi satser på at de i år tager revanche. Vi havde også en, som deltog til DM i fluebinding, en stor og lærerig oplevelse. Mikkel og Nicolai deltog igen i år på juniorleder kursus trin 2 i uge 42. Kurset var meget lærerigt. Det gik denne gang meget på at undervise andre juniorer, samt den mere teoretiske del af fiskeriet. De er p.t på efterskole, men vi ser frem til at de kommer tilbage, og deler deres erfaring ud. Junior udvalget arrangerede igen i år Maj turen ved Kraghede søen, Lystfiskeriet Dag også ved Kraghede søen og Parkfestival i Hedelund. Vi besøgte i april Dambruger Peter Holm og fik en grundig gennemgang af dambruget og formålet med opdrættet. Som en naturlig følge heraf var det juniorne, der stod for udsætning af ½ år fisk i vores vandløb. Som tidligere nævnt i Gællespalten, var vi ved Mandal elven i Norge med et hold juniorer. Det blev til i alt 4 laks på land og en del mistede laks. Vi hav-

de en pragtfuld tur med mange sjove indslag, vi håber at kunne gentage succesen i 2013. Vi har i år lavet et utal af ture rundt i Nordjylland. Vi har været ved Limfjorden og fiske efter hornfisk/havørred, Hirtshals mole efter fladfisk, Motorvejs søerne har vi aflagt et besøg. Foreningens vande har vi også fisket i både Kraghede søen og Ryå er blevet afprøvet. Til klubaftener hver torsdag møder der en stabil flok på 7-9 junior op. Der laves alt fra fluer, blink, spinder, ses film og drikkes sodavand og kage. Vi er pt. i sløjdlokalet på Hedegårdsskolen, hvor vi lavet woblere og blink, derefter begynder vi at øve fluer til NM og DM. Til sidst vil jeg gerne sige tak til Jens Erik og Emil for deres hjælp i året løb, samt til Klaus B. for hjælp til Norge`s turen. Peter


Materialeudvalg beretning 2012 Atter et år er gået, og igen har der været opgaver nok at løse. Året startede medens, der var is på søen. Her høstede Tom og undertegnede tagrør i den nordlige halvdel af søen. Igen i år har der været en del oprydning ved søen pga. væltede træer, og træer, der var groet ind over stien omkring søen. Endvidere er der lagt nye planker på adgangsvejene til fiskebroerne. Tom har som sædvanlig holdt stierne omkring søen farbare med buskrydderen. Der har i år næsten ikke været smidt affald eller lavet hærværk ved søen, hvilket må siges at være meget positivt. Helt undgået hærværk, har vi dog ikke, da bord/bænke arrangementet ved Ø. Hjermitslev broen blev kraftigt beskadiget.

Vildmosevejen på sydsiden, vil blive genetableret i løbet af efteråret, har lodsejeren lovet. De steder, der mangler spange mellem Jerslev Bro og Hovedvejen er stillet i bero. Der er ligeledes lagt mange timers arbejde i Dybetsgade med slåning af plænen, klipning af hæk og ikke mindst renovering af huset, (men mere om dette omtales i Byggeudvalgets beretning). Til sidst en stor tak til dem, som har hjulpet ved søen og med at slæbe spange ud og lignende. TAK! Carsten Christiansen.

Der er etableret fem nye spange, to nedstrøms Ø. Hjermitslev broen på sydsiden, to opstrøms Manna Mosevej på nordsiden og et ved Stavad nedstrøms Den Sprængte Bro på østsiden. Overkørslen, som er fjernet opstrøms

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73


Foredrag med Jens Ole Frier Sted: Brønderslev Bibliotek Tid: Onsdag d. 20. februar kl. 19:00 Entré: 50,Jens Ole Frier holder foredrag i Brønderslev Biblioteks store sal med indgang fra Skolegade i Brønderslev onsdag d. 20. februar kl. 19.00. Entre 50 kr. Jens Ole Frier er kendt som en af de biologer, der har arbejdet meget med at få indblik i havørredernes liv, hvorfor han også har arbejdet med skælprøveaflæsning, fiskenes vandringer og opvækst. Desuden er Jens Ole for-

mand for Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktørsammenslutning. Jens Ole er en fisker af Guds nåde, og han har dyrket næsten alt slags fiskeri. Det har medført, at han har rejst og fisket mange steder på hele kloden. Aftenens emner, som Jens Ole Frier holder foredrag om, er: Havørredernes liv. Derefter fortæller han om de mange fiskerejser til fremmedartede steder, som han har været på. Alle er velkomne. Brønderslev Lystfiskeriforening.

Udvekslingskort til Elling Å Ligesom vi har udvekslingskort til Nordjysk Lystfiskeriforenings fiskevand i Lindenborg å, er det nu lykkedes at lave en tilsvarende ordning med Frederikshavn og Omegns Lystfiskeriforening, så vores medlemmer nu kan prøve at fiske i Elling og Bangsbo å. Deres medlemmer kan ligeledes prøve vores fiskevand. Udvekslingskortene gælder som dagkort, og kan lånes hos: Carsten Christiansen, Langelandsgade 17, Brønderslev. Tlf. 40472365 mod et dispositum på 100 kr., som man får tilbage, når man dagen efter afleverer udvekslingskortet. Jens Andersen.

Sørens Køreskole v/Søren Nysted Christiansen Teori:

Vestergade 47 Mandag & onsdag kl. 19:00 Tirsdag & torsdag kl. 17:00

98 82 51 89

Mobil: 21 40 77 33


Lodsejerfest 2013 Sted: Fårup Skovhus Tid: Lørdag d. 23. marts kl. 18:30 Tilmeldingsfrist: Fredag d. 15. marts Tilmelding til: Jens Andersen på tlf. 98 98 20 62 el. mobil 30 40 14 07

Der vil som sidste år blive arrangeret gratis transport til og fra Skovhuset fra Klublokalet i Gravensgade 10. Du skal blot give besked ved tilmeldingen.

Hank op i dig selv og byd konen med til en fornøjelig aften på Fårup Skovhus, med fortrinlig mad, musik, dans og godt selskab.

Vel mødt, Bestyrelsen.

Hej Juniorer... NM er afsluttet med fiskeri fra kysten/ mole, og set over hele sæson blev vi en flot nummer 3.

Hold øje med hjemmesiden, som løbende vil blive opdateret, om diverse aktiviteter.

Vi er godt i gang med efterårssæson, som foregår dels i klubhuset, hvor der er blevet bundet fluer. Som noget nyt har vi i år lejet os ind i sløjdlokalet på Hedegårdsskolen. Der er blevet savet-filet-pudset-malet wobler og blink, med stor iver. Det er blevet til i alt 6 gange på skolen, noget vi vil forsøge at gentaget i det nye år. I december/januar måned vil der være gode mulighed for at binde fluer til NM. Der er selvfølgelig også masser af tid til hygge, små drillerier, se fiskefilm m.m. Der møder 8-10 junior op hver gang til klubaften, alle med godt humør og masser af energi.

HUSK.: Der stadig er mulighed for at nye juniormedlemmer kan få en gratis fiskestang og hjul ved indmeldes. Så kender du en, som vil prøve kræfter med fiskeriet, så er det bare få dem med! Klub aften hver Torsdag fra kl 19.00 til 21.00 Knæk og Bræk Peter Kristensen


Skjern å tur anno 2013 Så er tiden igen kommet til vores fantastiske Skjern tur. Vi har valgt at lave lidt om på tingene, så man slipper for at skulle tage en fridag – normalt har det været fra fredag morgen til søndag middag – i år gør vi det sådan, at turen bliver fra fredag eftermiddag til søndag aften. Der vil være afgang fra klubben kl. 15:00 og hjemrejse bestemmes af de der er tilmeldt turen. Skjern turen løber af staben den. 14 til 16 Juni 2013. For at denne tur kan blive til noget, skal der være min. 9 deltager. Prisen for mad, kørsel og overnatning

er 750,- kr. Her til kommer betaling for fiskekort og lakse kontingent. Prisen i 2012 var for fiskekort 150pr dag og 100kr for lakse kontingent. Der kan være ændringer i prisen. Håber dette initiativ vil vække glæde hos vores medlemmere og at der vil være en stor opbakning til arrangementet. Tilmeldingen til Jens Bedsted 61301685 eller Rasmus Hougesen 21424961 senest d. 1/4-2013. Vh Rasmus og Jens

Fiske og el-fisketilladelse gået tabt Brønderslev Lystfiskeriforening har mistet fiske- og el-fisketilladelsen på lodsejer Jan Ulriks jorde langs Ryå. Lige før deadline for Gællespaltens fik BLF en mail, hvor Jan Ulrik oplyste, at han opsagde samarbejdet med foreningen. Årsagen var, at Jan ikke syntes, at der havde været den rigtige ånd fra fiskernes side til at få oprenset Ryå samt hændelser i forbindelse med gyllekørsel. Hvad, der konkret ligger bag dette, er endnu ikke helt klart, men det vil den nærmeste fremtid forhåbentligt klarlægge, således at e.v.t. misforståelse kan blive afdækket. Det har i skrivende stund ikke været muligt at få et samlet overblik over,

hvor Jan Ulriks jorde er beliggende ud over, at de strækker sig fra Vindmøllerne og til udløbet af Løgtebækken (Slagteribækken) nedstrøms Vildmosevejen. Det vil vi forsøge, at få afklaret til den 1. marts, hvor den nye ørredsæson starter. Medlemmerne kan holde sig orienteret på hjemmesiden. Så pressede af mange forskellige krav, som mange landmænd føler sig i øjeblikket, er det særdeles vigtigt, at foreningens medlemmer husker på, at vi er gæster på landmændenes jorder, så lodsejerne stadig kan være tilfredse med at have os gående. Formand Jens Andersen.


Sidste fiskedag 2012 Så blev det den 15. november og sidste fiskedag. En hel del lystfiskere havde valgt at tilbringe dagen ved åen, hvor den sidste havørred skulle fanges inden dagen var omme. Der blev fisket fra Jerslev bro og ud til Den Hvide bro og ja fisk var der heldigvis. Første præmien gik til Erik Andersen med en flot havørred på 63cm og 2,8kg. Erik blev belønnet med et gavekort til Jægeren og Lystfiskeren på 400kr. Anden pladsen gik til Gert Kristensen med en havørred på 59cm og 2kg. Gert fik et gavekort til Hirtshals Ny Indkøb på 250kr. Der blev i alt indvejet 6 stk. havørreder. Svend Nielsen 59cm og 1,9kg – Gert

Kristensen 52cm 1,4kg – Svend Nielsen 50cm og 1,5kg – Olfert Morville 45cm og 1,2kg Fine fiske at slutte af med. Klokken blev 15 og suppen var varmet godt op af Karsten. 25 mænd var mødt op i klubben og historier om dagen samt om sæsonen fyldte straks rummet – en hyggelig afslutning på en super sæson hvad ang. fangst af havørreder. Tur og arrangement vil gerne takke alle for en god sæson, vi håber at sæsonen 2013 bliver lige så god og ja måske endnu bedre. En stor tak til vores sponsere og til de som har hjulpet til gennem året. VH Tur og arrangement PS: Har du en god ide til et arrangement, så tag endelig kontakt

Porto Modtager:

Lars Jakobsen Lærkevej 9 9440 Aabybro


GÆLLESPALTEN 2013 Som læser af Gællespalten kommer det nok ikke som nogen overraskelse, at dette er sidste nummer af Gællespalten, der automatisk udsendes til samtlige medlemmer af Brønderslev Lystfiskeriforening..! Siden bestyrelsen offentliggjorde beslutningen om, at stoppe den automatiske udsendelse af medlemsbladet, men samtidig har besluttet, at bladet fortsætter i digitalt format, har der været opbakningen til beslutningen. For de medlemmer, der ikke er komfortabel med at læse via digitale medier, vil der blive trykt et antal kopier af bladet. Det kan dog ikke garanteres det vil blive i samme sideantal som det digitale blad. Det trykte blad skal have et sideantal der gå op i 4 og ikke overstiger 32 sider.

For de medlemmer, som ønsker at få tilsendt den trykte kopi af Gællespalten i 2013, kræver det en tilmelding. Du kan tilmelde dig modtagelsen på et par forskellige måder: Via e-mail på post@fluekrogen.dk eller kontaktformularen på hjemmesiden og vælge sekretæren. Ved at skrive dig på den ophængte liste i klublokalet eller via formularen herunder. Det som skal oplyses er medlemsnummer, navn, adresse, postnummer og by. Med venlig hilsen Blad og hjemmesideudvalget

Ønsker modtagelse af Gællespalten i 2013 Afsender: Medlemsnummer: Navn: Adresse: Postnummer: By:


Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår! Guideline EXP4 Årets helt store kastekanon. Virkelig en super stang som generer smalle linebuer og lange kast. Prisen er selvfølgelig helt i bund. Vælg mellem flere forskellige størrelser.

Kun………………………………………………………………

999,Guideline Coastal Guidelines nye Coastal hoveder passer helt perfekt til det skandinaviske marked. Korte kasteklumper som fås i flydende eller slow intermediate.

349,-

Kun………………………………………………………….

Petzl Når det kommer til lygter er der mange muligheder, men ingen som Petzl. Vi har de 3 mest populærer modeller.

Fra…………………………………………………………

199,Guideline Kispiox vadejakke Fantastisk lækker vadejakke, med god pasform der sørger for bevægelsesfrihed. Jakken er selvfølgelig 100% vandtæt og åndbar. Mange gode lommer og smarte detaljer.

1499,-

Vi har alle størrelser……………………………….

Jægeren og Lystfiskeren Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg 98 13 94 00


Gællespalten december 2012  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening december 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you