Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

HAV ØR RE D

DAGEN

013

p2 9. se

2

Omløbs stryg ved Hellum Møllesø og nye gydebanker...

September 2013 Årgang 41 nr 3


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavesonne@gmail.com Suppleanter: Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen Carsten Christiansen Freddi Christiansen Ole Troldborg Rolf Dahl Steen Rubæk

98 83 71 20 / 27 32 13 59 40 47 23 65 28 15 94 46 22 77 33 83 98 82 24 63 / 30 82 25 63 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Eyvind Brønderslev Lystfiskeriforenings æresmedlem hvor han er med til at fejre foreningens 75 års jubilæum i 2012. Foto: Henrik Damsgaard


Formanden har ordet... Så er ferien gået med meget tørt sommervejr og dermed lav vandstand i åen. Alligevel lykkedes det nogle medlemmer i forsommeren at fange en del havørreder på tørflue. Desuden er der blevet fanget nogle pæne fisk. Der er også blevet fanget en del pæne bækørreder, så vores udsætningspolitik m.h.t. bækørreder ser nu ud til at begynde at virke. Medlemmerne er generelt gode til at passe på vores bækørreder, idet langt de fleste bliver genudsat. Det lykkedes ikke at få Fisketegnsmidlerne til at finansiere lidt åleudsætninger i Kraghede søen, fordi søen var for lille til at Fisketegnsmidlerne ville sætte ål ud her. Vi kom imidlertid i kontakt med leverandøren af sætteål til Fisketegnsmidlerne, så foreningen købte 750 små sætteål og 250 stk. lidt større. De er nu udsat i Kraghede søen, og vi må håbe, at de om en del år kan danne grundlag for en ålebestand i søen. Jens Bedsted har desværre meddelt, at han ikke helt har tid til at fortsætte som medlem af bestyrelsen. Nu var han ellers lige så småt kommet i gang. Derfor er 1. suppleanten Samuel Sonne trådt ind på Jens´ plads som formand for Tur- og arrangementsudvalget. Vi siger velkommen til arbejdet Generelt er det uheldigt, at yngre medlemmer føler, at arbejdsbyrden

er for stor ved bestyrelsesarbejdet. Vi ”gamle” har jo også prøvet at have job, kone, børn og andre bestyrelsesposter på en gang, så det forekommer lidt mærkeligt for os, at man ikke længere kan finde energi til at arbejde med noget spændende og sætte sit præg på arbejdet i foreningen. Vi håber stadig, at ildsjælene vil melde sig. Foreningen har været behjælpelig med at etablere et sandfang i Stade- Mellerup bækken hos lodsejer Jens Peter Jensen. Dette sandfang er bekostet og lavet af lodsejeren. Vi hjalp til med arbejdet og skaffede sten til sikring af brinker hos Martin Andersen på Holtevej. Tak for det! Jens Peter Jensen vil fremover vedligeholde og tømme sandfanget. Herved sikres mod aflejring af sand nedstrøms sandfanget. Det hjælper på afvandingen og på gydepladsernes tilstand. Som noget nyt er der blevet ryddet stier gennem den høje vegetation på udvalgte strækninger i Ry åen opstrøms Jerslev Bro og Manna Mosevej. Desuden er der blevet ryddet opstrøms Saltumvej og nedstrøms Tolstrupvej i Nørre åen. Vi takker de aktive medlemmer, som har brugt de buskryddere, som vi fik tilskud fra Øster Brønderslev Fonden til at købe.


Nu er omløbsstryget udenom Hellum Møllesø etableret. Det er lodsejeren, der har stået for en del af arbejdet. BLF har skaffet sten og kommunen har lagt gydegrus ud. Desuden er der opstrøms strækningen etableret et sandfang, som kan forhindre, at gydebankerne sander til. Det ser virkelig flot ud og er et besøg værd. Da søen var blevet afskåret fra bækken kom der en meget varm periode.

Det bevirkede, at de ørreder, som var i søen døde af for høj temperatur og for lidt ilt i vandet. Pbv. Jens Andersen

Æresmedlem fylder 90 år

Foreningens æresmedlem Eyvind Andersen fyldte d.11. august 90 år. Med tak for mange års indsats ønsker BLF tillykke med dagen, og vi håber at hel-

bredet kan holde, så vi igen kan se Eyvind i foreningen. Tillykke med dagen


Gydevandring 2013

Naturens Dag

Tid: lørdag d. 30. november kl. 9:00 Sted: Gravensgade 10 9700 Brønderslev

Tid: søndag d. 8. september 13:00 - 16:00 Sted: Grinsted Plantage

Sidste år var mange medlemmer og borgere fra Brønderslev ude ved gydebankerne på egenhånd, og de fleste fik en rigtig god oplevelse.

Friluftrådet og Naturfredningsforeningen afholder i samarbejde, Naturens Dag i Grinsted plantage. Der vil være mulighed for at bage snobrød over åben ild, jage insekter ved naturvejleder Knud Andersen samt mange andre aktiviteter. Brønderslev Lystfiskeriforening vil også være repræsenteret med Juniorafdelingen der vil introducerer interesseret til lystfiskeriet.

Som tidligere år, bliver der igen i år arrangeret gydevandring, hvor vi køre fra klublokalet og ud til småbækkene og se ørredernes leg på gydebankerne Brønderslev Lystfiskeriforening har været med til at anlægge. Jens Andersen guider kyndigt og fortæller lystigt om gydningerne på dagen

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Søndag d. 29. september 2013 Konkurrencestart: 00:00 Sted: Ryå med tilløb og Kraghede sø. Indvejning: 14:30 Præmieoverrækkelse: 15:00 Sted: Gravensgade 10 9700 Brønderslev Pris: Voksne: 100, Juniorer: 50,I år er den traditionsrige fiskekonkurrence Havørred Dagen flyttet fra weekenden i efterårsferien til sidste søndag i september. Det skulle gerne give et bedre fiskeri i normal vandstand og til fisk der ikke har været ligeså længe i åen. I skrivende stund er det endelige program og præmielisten ikke klar, men kan op til konkurrencen findes på hjemmesiden - www.b-l-f.dk

Konkurrencen er åben for alle med gyldigt stats lystfiskertegn og deltagerbevis kan købes ved dagkortsalgsstederne: Stadoil Ålborgvej 78 9700 Brønderslev Spar Købmanden Elmevej 62, Ø. Brønderslev 9700 Brønderslev Brønderslev Turistkontor Bredgade 60 9700 Brønderslev Knæk og bræk Tur og arrangementudvalget.


Omløbsstryg ved Hellum Møllesø Gennem mange år, har ørredernes opgang til de øvre dele af Hellum bæk ovenfor Hellum været delvis spærret af opstemningen ved Hellum Møllesø. Selvom der var en fisketrappe, var virkningen af denne usikker, så de gode gydebanker opstrøms Hellum blev næsten ikke benyttet, og foreningen måtte sætte fisk ud her. Desuden løb Hellum bæk gennem møllesøen, hvorfor mange smolt ikke kom længere på deres nedtræk. Nu har ejeren af Pilegårds Mølle: Mads Thomsen og Brønderslev Kommune i fællesskab fjernet opstemningen og lagt bækken udenom møllesøen. Der er blevet lagt store kampesten ud i det nye bækforløb. BLF indsats i projektet var bl.a., at vi skaffede mange af disse kampesten. Desuden er der både nedenfor og ovenfor det gamle styrt udlagt gydegrus til gavn for ørredernes gydning. Opstrøms projektstrækningen er der blevet etableret et sandfang, så sandvandringen kan standses før den ødelægger gydeområderne.

Med omlægningen af bækken er den gamle fisketrappe blevet arbejdsløs. Der løber kun vand over den i meget våde perioder. Desuden er den gamle åstrækning nu blevet til en ”død” strækning, som i øvrigt bliver spærret af, så fiskene ikke skal forvilde sig herind. Desværre blev etableringen af omløbsstryget efterfulgt af en meget varm og tør periode. Det bevirkede at temperaturen og iltforholdene i søen blev så dårlige, at de ørreder, som levede her, ikke kunne klare mosten, men gik til. Da søen ikke har ret mange planter, var der ikke noget til at opretholde iltbalancen i den gamle møllesø. Måske kunne man udplante gode vandplanter, så kommende fiskedød kan undgås. Det er et meget flot projekt, som både ejer og kommunen kan være meget stolte af. Desuden vil det gavne ørredbestanden i bækken betydeligt. Jens Andersen

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73


Omløb ved Hellum Møllesø der Højdeforskellen fra fisketrappen er forbedre ørredernes mulighed for at blevet til fine gydebanker i omløbet til komme op til gydebankerne i Hellum gavn for efteråret og vinterens ørreder bæk.

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

Læs mere og book et møde på:

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Stier langs åen Så er der blevet slået stier langs udvalgte strækninger af vores vandløb.

Vi fik flere steder besked på at tage rigeligt.

Det lykkedes at samle 6 medlemmer til at påtage sig opgaven med buskryddere at slå nogle smalle stier helt nede langs med vandløbene gennem den alt for høje vegetation, som efterhånden har etableret sig på brinkerne langs åen.

De tre hold har nu været i gang opstrøms Jerslev Bro og Manna Mosevej i Ryå. I Nørre åen er der blevet slået opstrøms Saltumvej og nedstrøms Tolstrupvej. Det er meningen, at slåningen skal gentages senere på året.

Vi skulle først ud til ca. 25 lodsejere for at få tilladelse til slåningen. Vi fik tilladelsen hos alle forespurgte, og mange af lodsejerne gav udtryk for, at man var meget glade for dette projekt.

Vi håber, at især vores pensionister og juniorer nu får lettere ved at komme til at fiske på disse strækninger. Jens Andersen.

Arbejdet gøres ikke af sig selv og der skal lyde stor tak til de medlemmer, som har lagt tiden og arbejdet ved brinkerne. Slåningen har gjort åen mere tilgængelig for medlemmer, der har det svært i åen normale bevoksning - TAK


Junior-hjørnet Hej Junior Håber I alle har haft en god sommerferie med masser af fisketure. Siden sidste nummer har vi været til NM i Ryå, der blev fiske, besvaret spørgsmål, lavet træk og kast. Det resulteret i en foreløbig 2. plads til BLF. Kun 200 point efter Sæby. Godt gået drenge. NM 3 er den 1. september hvor vi skal til Dvertved Søerne og fange karpe. Sidst NM foregår Ved Hirthals havn den 6. Oktober, så må vi håber at det i år endelig er Brønderslev som kan hæve pokalen Juniorafdelingen har deltaget i Park festival, byfest i Tylstrup, samt klasse arrangement i Serritslev fiskepark. Alle steder var der stort fremmøde. Klubaftenerne vi snart igen foregå i klubhuset, vi har i år fået Nicolai og Mikkel tilbage fra deres Efterskole ophold i Ålestrup og Ranum . Vi glæder os rigtig meget til at

hører om, hvad de har oplevet.Både Nicolai og Mikkel har lovet hjælpe til ved klubaftenerne, det glæder vi os meget til. Emil er efter endt værnepligt også vendt tilbage og har meldt sig klar til at binde fluer m.m. Tak for det. HUSK at se vores aktiviteter kalender på hjemmesiden, den vil løbende blive opdateret. Der stadig er mulighed for Junior at få en gratis fiskestang og hjul, hvis du melder dig ind Brønderslev lystfiskeriforening. Mød op til KLUBAFTEN hver Torsdag fra kl 19.00 til 21 .00 Knæk og Bræk Juniorafdelingen

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Samarbejde om sandfang I 2012 talte Brønderslev Lystfiskeriforening med lodsejer Jens Peter Jensen på Bakholmvej ved Brønderslev, som har jord ved Stade- Mellerup bækken. Vi var enige om, at der gennem den store sandvandring i bækken var opstået hævning af bunden. Desuden var de udlagte gydepladser for ørrederne meget tilsandede. Vi foreslog, at der skulle laves et sandfang i bækken, så sandvandringen kunne stoppes. Jens Peter sagde, at han havde maskinerne til at lave arbejdet, og han ville også godt tømme og vedligeholde sandfanget. Han spurgte om vi ville hjælpe med at lave en fælles ansøgning til kommunen om tilladelse til at etablere et sandfang i hans del af bækken. Vi sendte den fælles ansøgning til kommunen, som gav tilladelsen til etableringen af sandfanget. Der var selvfølgelig nogle specifikationer og betingelser, som skulle overholdes, men så havde vi også noget at rette os efter. Det passede bedst ind i Jens Peters daglige drift at lave arbejdet her i slutningen af juni. BLF have skaffede sten til sikring af brinkerne hos gårdejer Martin Andreasen på Holtevej i Brønderslev, og Brønderslev Kommune stod for transporten af stenene til Stade bækken.

Torsdag d. 27. juni stillede BLF med 2 mand hos Jens Peter Jensen på Stadevej. Her skulle der først transporteres nogle maskiner ned til bækken. Det var noget specielt for os to byfolk at skulle køre disse helt ukendte maskiner ned til bækken. Jens Peter kom med en stor gravemaskine, som han gik i gang med i bækken. Efter nogle timer var sandfanget udgravet, og de store jordbunker lagt ind til siden. Herefter skulle der lægges sten ud med håndkraft til sikring af udløbet af sandfanget. Desuden skulle der lægges sten ud i siden, så smådyr her kunne vandre frem og tilbage forbi sandfanget i skjul. Efter nogle timers indsats var sandfanget nu etableret og klart til at opfange sandet i bækken. Et sådant projekt er helt i top, idet det er kommet i stand gennem et samarbejde mellem lodsejeren, fiskeriforeningen og kommunen. Alle får noget ud af projektet. Landmanden får en bedre afvanding, fiskeriforeningen får sikret ørredernes gydepladser og kommunen bliver fri for at skulle ud at grave sand op, når bunden bliver for høj. Alle er dog særlig godt tilfredse med, at miljøet i bækken bliver bedre, for med den nedsatte sandvandring bliver der meget mere variation til gavn for et mere alsidigt dyre og planteliv.


Det er sådan et projekt, hvor forskellige interesseparter ved vandløbene kan trække på fælles hammel. Det er den slags projekter, der kan være med til at skabe mere tillid mellem de forskellige parter ved vandløbene. Det kan der nok være brug for i disse tider, hvor der kan være stor polarisering mellem interessegrupperne.

Med håb om god nytte af sandfanget og tak for godt samarbejdet ønskes alle tillykke med sandfanget. Brønderslev Lystfiskeriforening Jens Andersen


Udsætning af ål i Kraghede søen BLF har gennem mange år søgt Fiskeplejen om tilskud til udsætning af sætteål i Kraghede søen. Vi fik som tidligere år afslag på tilskud, idet Kraghede søen er for lille til at Fiskeplejen vil ofre penge på det. Vi fik imidlertid oplyst navnet på Fiskeplejens åleleverandør, og vi kontaktede derpå firmaet og fik en aftale om leverance af sætteål.

blev spredt godt ud over hele Kraghede søen, så de kan få de bedste overlevelsesmuligheder. Vi håber at disse ål kan komme til at danne grundlag for en ålebestand i søen, når de i løbet af nogle år vokser op, så vores medlemmer kan komme til at nyde det fornøjelige ålefiskeri, der foregår om natten.

Lørdag d. 27. juli fik BLF leveret 750 små sætteål og 250 lidt større ål. De

Jens Andersen

Tilmelding til Gællespalten 2014 Tilbagemeldingerne fra årets udgivelse af medlemsbladet har været positive. Løsningen med en kombineret bladudgivelse er blevet taget godt imod, og har gjort at økonomien for medlemsbladet i 2013 ser ud til at gå i 0,- eller laver et beskedent overskud. Bestyrelsen har på det grundlag besluttet at Gællespalten i 2014 fortsat udgives via hjemmesiden og i kombination med mulighed for tilmeldelse til post modtagelse.

Der vil ikke være en automatik i tilmeldelsen. Er man i dag tilmeldt modtagelse af medlemsbladet og ønsker at modtaget en trykt kopi af Gællespalten skal man derfor igen tilmelde sig modtagelse. Tilmeldingen til modtagelse af medlemsbladet foregår på samme måde som i 2012. Det vil sige det bliver muligt at tilmelde sig via blanket der kommer i decembernummeret, lister der ophænges i klublokalet samt via kontaktformularen på hjemmesiden.


Guideline EXP4

Fantastisk kastekanon fra en af Skandinaviens absolut førende firmaer indenfor fluestænger. Stangen er fremstillet i 100% kulfiber og med elegant bronzefarvet finish. Aktionen er medium/progressiv, hvilket gør den meget velegnet til vore danske forhold. Stangen fås i mange forskellig størrelser men prøv f.eks. en 9,6’’ #7. En ren kastekanon både til put and take, kyst og å. Prisen er også i top.

Guideline LXI

Spændende nyhed fra Skandinaviske Guideline. LXi er efterfølgeren til Guidelines velrenommerede Le Cie serie, som de fleste laksefiskere nok kender. Denne nye kastekanon har en spændstig og dyb aktion, som sender fluen hvorhen du ønsker. Finishen er helt i top, med flotte beviklinger, elegant hjulholder og håndtag i god korkkvalitet med flotte burl-indlæg. Fås i str. 11,6’’ – 14,9’’

Priser fra kr. 3599,-

Kun kr. 999,-

Guideline Kispiox waders

Helt nye åndbare vaders med unikke detaljer i dette prissegment. Kispiox er fremstillet i et 4-lags DWR-behandlet nylonmateriale som gør, at smuds og vand lettere løber af. Nylonfiber er mere slidstærkt end polyester, og dermed øges holdbarheden på vaderne. Pasformen er eminent og Kispiox tåler et vandsøjletryk på hele 20.000 mm. Waderne er ekstra forstærkede fra livet og ned. Forsynet med vadebælte og praktiske lommer. Vejl. 1999,-

Tilbud kun 1.499,-

Guideline T-shirt

Smart t-shirt i flotte forårsfarver og med fiskelogo. 100% bomuld

Kun kr. 249,-

Guideline Oilskinscap

Meget populær cap, med super pasform. 100% vandtæt og meget smudsafvisende.

Kr. 299,RTG Compact shooting head

Skydehoved designet til skandinaviske forhold, med 5 forskellige variationer i synkehastighed. Perfekt til fiskeri i f.eks. Skjernåen, Storåen og Gudenåen. Fås både til enhånds- og tohåndsstænger.

Kr. 549,-

Jægeren & Lystfiskeren · Maren Turis Gade 6 · 9000 Aalborg · Tlf. 9813 9400 · www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten september 2013  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforenings september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you