Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Nye særlige bestemmelser Gældende fra 1. marts

Skånsomt fiskeri Hvorfor og hvordan..?

Maj-tur en tradition i BLF

Kom og vær med til at åbne fiskeriet i kraghede søen

Marts 2015 Årgang 43 nr 1


Få svar på rigtig mange af de spørgsmål, der dukker op i hovedet på én, de dage hvor fiskeriet er svært. Hvad sker der under vandet på fiskepladsen? Ser forholdene ud som du troede? Skal der længere kast til? Skal fisketempoet sættes op – eller ned? Skal der mere naturtro agn på linen? Skal der vades dybere – vader jeg for dybt? Står fisken i de dybe langsomme partier – eller de lave hurtige? Hvor skal der bruges ekstra fiske tid – hvor skal der ikke? Hvor er der fisk – hvor er der ikke.

Brugt rigtig giver dette langt flere fisk på land – kig forbi butikken og bliv overbevist. Vi glæder os til at vise dig WaterWolf kameraet.

Prisen på WaterWolf UV Kameraet: 995,Pakke med ekstra monterings beslag kan tilkøbes for 395,-


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 27 73 27 05 /martin-rubaek@live.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Billedt stammer fra en af de mange maj-ture og er fra sidst i halvfjerdserne eller først i firserne. Der er lidt usikkerhed om det præcise årstal. Men som det ses har der altid været god opbakning til den traditionsrige Maj-tur.


Formanden har ordet... Så starter sæsonen 2015. Lad os håbe, at den blev ligeså god som sidste år både hvad angår havørreder og bækørreder. Generalforsamlingen er vel overstået. (Se referatet andetsteds i bladet). Vi siger tak til Kristian Nielsen for indsatsen i bestyrelsen og byder velkommen til arbejdet til Martin Rubæk. Der skal også gøres opmærksom på de nye særlige bestemmelser, som gælder fra den nye fiskesæson i BLF´s fiskevand. Det gælder bl.a. nye mindstemål for gedder både i åen og i Kraghedes sø. Desuden er der indført en forlænget fredningstid fra 1. oktober – 1. marts i Nørre å fra Saltumvej til Sdr. Mølle. Det er med en enkelt strækning lykkedes at få mere fiskevand i Klavsholm å fra udløbet i Ryå til Bjørnebækvej. Denne strækning bliver ikke åbnet for dagkort men er kun for medlemmerne af BLF. Læskuret ved Kraghede søen er godt på vej. I skrivende stund er det bygget og skal nu køres ud til søen, hvor det skal sættes op. Vi siger tag til de arbejdsomme medlemmer, som har stået for bygningen af skuret. Desuden skal der lyde en stor tak til: Grøn Ordning, Friluftsrådet og Krista og Hans Risagers Fond for store tilskud til

opførelsen af læskuret ved Kraghede søen. Læskuret bliver snarest forsikret, og vi håber, at det bliver til stor gavn for besøgende ved søen. Det er lykkedes at opnå en lejeaftale med Brønderslev Kommune om et nyt klubhus på Spejlborgvej i Brønderslev. Der har tidligere været Brevdueforeningens hus, men nu har vi altså opnået lejeaftale af mindst 10 års varighed. Vi skal nu have det indrettet, så det passer til vores behov. Det bliver nok et større arbejde, så hvis nogle medlemmer med erfaring i at bygge og indrette huse har lyst til at give et nap med at lave et godt klubhus, så hører vi gerne fra Jer. Med håbet om et ligeså godt år som 2014, ønskes alle medlemmer en god fiskesæson. P.B.V. Jens Andersen.


Bedre kontakt til pensionistmedlemmer Det er glædeligt, at en del pensionistmedlemmer hver tirsdag fra kl. 9.00 mødes i klubhuset i Gravensgade 10 i Brønderslev til en hyggelig komsammen med kaffe og snak om alt mellem himmel og jord. Her bliver der også taget initiativ til med meget kort varsel at lave fisketure til forskellige fiskevande. Hvis man som pensionistmedlem ikke kommer så ofte i klubben, men godt kunne tænke sig at komme med ud at fiske, kan man ikke nå at få noget at vide om disse fisketure. Det prøver vi nu at råde bod på, så alle får muligheden for at komme på fælles fisketur.

Hvis man gerne vil vide noget om disse ture, kan man henvende sig til: Tom Thomsen, tlf. 60628530. Han vil så lave en telefonliste og kontakte de pensionistmedlemmer, som har ytret ønske om at komme med ud at fiske. På pensionistgruppens vegne. Jens Andersen.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Skånsomt fiskeri; Hvorfor & hvordan Ofte når vi er ude at fiske, fanger vi fisk der enten er for små, ikke er det vi fiskede efter eller er fredede. Disse fisk genudsættes ofte, men kan det overhovedet betale sig? Ender disse fisk ikke bare 500 meter nedstrøms, drevet ind i grøden med bugen i vejret? Dette kan let blive tilfældet hvis vi ikke tænker os om, inden vi hovedløst hælder fisken tilbage i vandet, efter en afkrogningstur i græsset. Målet med genudsætning af fisk er, at sørge for de vokser til og de kan gennemføre en gydning med succes. Nedenstående artikel vil forsøge at belyse hvornår det giver mening at genudsætte fisk og hvordan vi behandler fiskene i genudsætningssituationen. Betragtningerne gælder primært laksefisk, men kan uden problemer overføres til alle andre arter vi fisker efter i vore fiskevande. Vi må erkende, at vi udsætter fiskene for en vis risiko, når vi fisker efter dem også selv om vi ønsker at genudsætte dem. Men vi kan gøre meget, for at minimerer risikoen for at fisken dør. Det er vigtigt at vi har viden om, hvad der sker når vi fanger en fisk, og hvad vi gør for at sikre den bedst mulige chancer for overlevelse så de kan gyde og vi måske kan møde dem igen i en større udgave.

Er dette den rigtige måde at løfte en ørred inden genudsætning? Fighten Når vi fighter en kroget fisk forventer vi den kæmper for sit liv. Dette medfører, for fisken en forøgning af mælkesyrer i musklerne, den ”syrer” til. Ligesom vi selv skal have tid at restituere efter hårdt fysisk arbejde, således skal fiskene også have tid før de er tilbage til ”normalen” igen. Der går således op til et døgn efter en fangst og genudsætningssituation, før fisken er tilba-


ge i sin normaltilstand i vil tage føde til sig. Jo længere tid vi fighter fisken, jo større er syreophobningen i musklerne og længere går der før fisken er restitueret. I nogle tilfælde overlever fisken ikke denne syreforgiftning, den dør simpelthen af udmattelse efter genudsætningen. For at minimere denne risiko bør man altid fiske med så kraftig en line som situationen tillader, samt fighte fisken så hårdt og kort tid som muligt. Er vandtemperaturen over 18 grader kan det ikke betale sig at genudsætte laksefisk. Undersøgelser viser, at ved en vandtemperatur mellem 18 og 20 grader, overlever kun 20% af ørreder at blive fanget og genudsat. Man kan derfor overveje at begrænse sit fiskeri til et minimum under disse forhold. Landing Når fisken er bragt ind til brinken står vi overfor det næste opgave; landingen. Fisk har et slimlag der beskytter med mod infektioner og beskadiges dette slimlag kan det føre til svampeinfektioner og sår på fisken. Der er altså vigtigt at vi undgår at beskadige slimlaget og i særdeleshed at rive skæld af. Det siger sig selv, at gafning af en fisk ikke Krogningssted: Gælle (med blødning) Svælg og spiserør (med blødning) Tung Ydre kæbeparti Øje Kilde: www.vsf-vejle.dk/

er en løsning hvis man påtænker at genudsætte den. Knudeløse og fintmaskede net er den næstbedste løsning, hvis man da overhovedet behøver at have fisken fri af vandet. Den bedste løsning er at afkroge fisken mens den stadig er i vandet. Håndlandes fisken, da sørg for at hænderne er våde, eller benyt en våd bomuldshandske. Dette minimere skaderne på slimlaget. Landes en ørred i et ”tørt” groftmasket net, lægges op på græsset til afkrogning, og derefter kastes tilbage i åen, kan vi lige så godt spare os besværret. En ørred der får en sådan behandling dør med stor sandsynlighed senere af sår og infektioner, også selvom den svømmer nok så fint væk efter den er genudsat. Afkrogning og håndtering Vi har nu bragt fisken ind til land og har kontrol over den, og nu skal fisken afkroges. For at give fisken de bedste chancer for at overleve sit møde med en fisker og hans kroge, skal vi overveje følgende: Hvor er fisken kroget og bløder fisken. Nedenstående tabel giver et overblik over dødeligheden ved forskellige former for krogning. Som det ses af tabellen øges dødeligheDødlighed 50-75% (100%) 25 - 60% (90-100%) 5-10% 1-5% 1-5%


den betragteligt såfremt fisken bløder. Vi er ikke altid herre over hvor krogen sætter sig i krogningsøjeblikket, men vi skal gøre hvad vi kan for at undgå at få fisken til at bløde ved afkrogning. Den blideste behandling man kan give fisken i afkrogningssituationen er, hvis kun krogen berøres, enten med fingrene eller en afkrogningstang. Hvis krogen også er modhageløs glider fisken, som regel, af krogen uden problemer og kan ofte straks svømme væk uden yderligere tiltag. Ønsker man mere information vedrørende modhageløse kroge, fordele og ulemper, kan dette findes her: http://www.fiskogfri.dk/ artikler/det-er-der-ingen-hager/ Fiskes der med levende agn, enten i form af orm eller agnfisk, opnår man ofte at fisken er kroget dybt i svælget eller i gællerne. Dette kan også være et problem ved opstrøms spinnefiskeri. Bløder fisken fra gæller eller svælg, er der kun en fornuftig ting at gøre: afliv fisken og tag den med hjem til gryden. Undermålere skal efter loven sættes ud igen og vi vil ikke her modsige loven med sund fornuft. Undermålere udsættes altid igen. Det har tidligere været god latin, at

såfremt en fisk er kroget dybt, klippes krogen af linen så der er så lidt line tilbage som muligt. Herefter vil krogen ruste væk og blive afstødt af fisken. Desværre har det vist sig, at langt de fleste ørreder med krogen siddende dybt i svælget, dør efter 3-4 uger. Er krogen derimod sat yderligt i fisken, men linen sprænger inden korrekt afkrogning, er der stor overlevelseschance. Det er i derfor hensigtsmæssigt ikke at benytte rustfri kroge men almindeligt brunerede kroge, da disse forvitrer hurtigere. Når vi håndtere fisken, skal vi tænke på at den ikke er designet til at fungere uden for sit naturlige element. Det betyder at vi bør være varsomme med at klemme, især små fisk, på bugen, da dette kan føre til store skader på de indre organer. Fisk tåler også dårligt at blive løftet i halen eller gællerne, da deres rygsøjle vil blive udsat for et unormalt pres, med indre skader til følge. Skal fisken fotograferes, da gør det ved at fisken enten fotograferes i vandspejlet, eller kortvarigt løftes fri af vandet, samtidig med at man støtter fisken bedst muligt og derefter straks sænker den i vandet igen.

Bækørred undermåler der skal enudsættes, selvom sund fornuft dikterer den ikke har mange chancer


strømningen over gællerne ved selv at pumpe vand over disse. Derfor, hold fisken ret i vandet, og når fisken ikke ”kan holdes” mere, lader man den svømme væk.

Bækørred fotograferet i vabdskorpen Skal fisken vejes, gøres dette bedst i en fugtig vejeslynge og ikke ved at lade fisken hænge i en krog i kæben eller løkke om haleroden. I frostvejr bør man ikke løfte fiskene fri af vandet da deres øjne lynhurtigt får frostskader. Dette er et problem man skal være ekstra opmærksom på ved isfiskeri. Det siger sig selv at fisk der skal genudsættes i forbindelse med isfiskeri, IKKE lægges på isen. Genudsætning Vi har nu behandlet den krogede fisk efter alle kunstens regler. Den sidste ting vi skal tænke på nu, er selve genudsætningen. Plumper vi fisken i åen igen, mens vi håber den ikke lander på en grødepude, eller hvad gør man? Det bedste man kan gøre er, at sætte fisken tilbage i vandet, mens man holder den forsigtigt ved haleroden. Er fisken stærkt afkræftet har det før heddet sig, at man kan give ”kunstigt åndedræt” ved at føre fisken frem og tilbage i vandet så der strømmer frisk vand over gællerne. Det har dog vist sig at fisk bedst selv regulerer ilttil-

De 13 gode råd Herunder er der tretten huskeregler til hvordan man bedst behandler fisk der skal genudsættes. Det er vigtigt ikke at springe over hvor gærdet er lavest, da alle punkter er vigtige. At fighte en ørred hårdt, lande i knudeløst gumminet, afkroge nænsomt, forsigtigt løfte op i græsset og derefter fotografere den, liggende i græsset eller løftet i gællerne, for derefter at genudsætte den nænsomt, giver ingen mening. En ørred tager med stor sandsynlighed så meget skade på slimlaget eller indre organer, at den vil dø efter genudsætningen eller blive så afkræftet af sygdomsangreb, at gydningen ikke vil kunne lade sig gøre. I sidste ende er det jo derfor vi sætter fiskene ud igen. Så derfor: 1. Mindsk stressen, afslut fighten så hurtigt som muligt. 2. Håndter kun fisk med våde hænder eller benyt våde bomuldshandsker. 3. Hvis det er absolut nødvendigt at lande fisken, brug da knudeløst net. 4. Brug en krogløser eller tang, helst uden at løfte fisken op af vandet. 5. Brug kroge uden modhager. 6. Brug ikke rustfri kroge, fisken kan ikke afstøde dem. 7. Bløder fisken fra krogsåret bør den aflives. Chancen for overlevelse er minimal.


8. Undgå at trykke på fiskens bug, det kan skade de indre organer. 9. Et billede af fisken kan sagtens tages mens fisken er i overfladen eller den kan løftes kortvarigt fri. 10. Løft ikke fisken i halen, munddele eller gællerne. 11. Løft ikke fisken fri af vandet i frostvejr, det kan give skader på øjnene. 12. Havørreder bør ikke genudsættes ved vandtemperaturer over 18 grader. 13. Fisk der ikke skal genudsættes aflives hurtigt.

Søren • Camilla •

Hvis vi alle følger disse råd, kan vi være forvisset om en god overlevelsesrate af de genudsatte fisk. Det skulle i den sidste ende føre til endnu flere fisk i hvort fiskevand og endnu mere fornøjelsefor os som fiskere. Ønskes der yderligere informationer kan disse findes på: http://www.nl1917.dk/ http://www.vsf-vejle.dk/ http://www.fiskepleje.dk/ Knæk & Bræk

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


Juniorerne har ordet... Hej Junior Siden sidst har vi fået lavet en masse fluer og blik i klublokalet. Vi fik også afholdt vores julefrokost med spil og masser af hygge. Desværre blev fluebinding ved Brasholt i år aflyst pga for få tilmeldt, vi havde tilmeldt 3 stk så det var ikke fra BLF at interessen manglede.

Der vil i foråret også blive afholdt 2 ture i NM ,med første tur til Limfjorden den 19. April, og tur nr. 2 er den 10. Maj hvor turen går til Sjørup sø. Du kan se mere om arrangementet på vores aktivitetskalender. Sidst år VANDT vi NM så vi skal ud og forsvar titlen i år.

Vi er rykket ud på Hedegårdsskolen, her bliver der fremstillet priest, Wobler, fangstkroge, støbt blik og andre spændende fiske grej, vi er som regel en 10-14 stykker så der er fuld gang i sløjd lokalet. Alle senior som skulle få lyst til at komme og hjælpe til eller selv arbejde på noget fiskegrej er selvfølgelig altid velkommen.

Endelig skal der lyde en stor tak til forældre, som med jævne mellemrum tænker på os, og har sørget for at vi får en stykke kage i ny og næ

Foråret nærmere sig kraftig og dermed kan vi endelig komme ud og fiske igen, sædvanen tror vil der være masser af ture og arrangementer. Vi har i pt lovning på en ny sø, hvor vi må fiske gedder, endvidere vil vi prøve at lave et fælles arrangement med pensionisterne. Hold øje med hjemmesiden hvor alle aktiviteterne vil blive skrevet ind. - HUSK at melde jer til så vi har mulighed for at sørge for transport og olign..-

Husk Klubaften hver Torsdag 19.00 – 2100, hvis ikke der står andet nævnt på hjemmesiden Knæk og Bræk Peter og JensErik


MAJ TUR 3. MAJ 2015-02-15 I lighed med tidligere år afholder Brønderslev Lystfiskerforening geddekonkurence, den første søndag i maj, når Kraghede sø åbner for fiskeri. Konkurrencen starter kl 8:00 og der er sidste indvejning kl. 15:00, hvorefter der er præmieoverrækkelse med mange fine præmier. Hold øje med hjemmesiden, her vil præmielisten blive offentliggjort. Som sædvanlig vil der også være masser af fine lodtræknings præmier

Undervejs kan der købes øl, vand og pølser. Der er også mulighed for køb af skaller (Overskud fra salg af skaller går til juniorafdelingen)

Pris:

Senior 60,00 kr. – Senior der ikke er medlem af BLF skal indløse dagkort Junior 30,00 kr.

Alle nye juniorer, der melder sig ind i Brønderslev lystfiskerforening på dagen fisker gratis, og modtager fiskeudstyr til en værdi af 800 kr. (Gælder så længe lager haves) Arr. Juniorafdelingen Brønderslev Lystfiskeriforening

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Kraghede søen i udvikling Siden Brønderslev Lystfiskeriforening overtog Kraghede søen har den lagt vand og område til utallige arrangementer. Nogle arrangementer er i dag fast tradition og andre findes i øjeblikket kun i historiebøgerne, men søen har altid været et samlingspunkt for lystfiskere og lokale på udflugt.

Området ser ikke ud som den gang træerne er blevet store og trænger regelmæssigt til en beskæring, fiskebroer er kommet og forsvundet igen, og et par gange om året inviteres medlemmerne til arbejdsdag ved søen, så den altid er tilgængelig og præssentabel. De sidste par år er der blevet arbejdet på finansiering af et fuldtømmer læskur ved søen, hvilket nu er faldet på plads og vi har modtaget denne opdatering fra arbejdet: Efter at have lavet aftale med gårdejer Niels Olesen på Hvilshøjvej, om brug af en stor del af hans maskinhus, i forbindelse med byggeriet af læskuret til Kraghede søen, fik vi leveret tømmeret.

Efter at have sorteret og fordelt de forskellige typer tømmer, var vi seks mand der mødtes meget tidligt en lørdag morgen i januar. Ved ” fyraftenstid” havde vi tilskåret og samlet ca. 60% af siderne, mærket dem op og adskilt dem igen. Om søndagen var vi på den igen, denne gang med den øverste del som stod på løft med de længste og tungeste af stammerne. Efter megen tung løft, var vi sidst på eftermiddagen færdig med tilpasningen og oplægningen af de fem tunge tagåse, hvilket blev dagens signal til ” fyraften”. Mandag aften mødtes vi igen til tilpasning af de sidste stykker mellem åsene, opmærkning og adskillelse af det hele, så der nu ligger et fuldtømmer læskur som pudslespil, klar til opstilling ved Kraghede søen i marts (hvis vejrguderne vil). En stor tak skal lyde til Niels Olesen for husly, det har gjort arbejdet meget nemmere og uden husly havde det ikke været muligt at have læskuret klar til opstilling i foråret. Brønderslev Lystfiskeriforening håber at læskuret vil være til glæde og gavn for lystfiskere og gæster, der besøger Kraghede søen og vil være centrum for mange arrangementer fremover. Går alt planmæssigt vil læskuret stå klar til brug ved årets Maj-tur, hvilket der ses meget frem til.


Generalforsamling 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Tom opstilles og vælges. Han konstaterer generalforsamlingen lovlig indvarslet og forslaget indkommet til tiden. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. (Se beretningerne i Gællespalten December 2014) Formandens tillægsberetning: Siden udsendelsen af beretningerne er der sket en del ting. Derfor skal der til den udsendte beretning gøres følgende tilføjelser. Der er blevet lavet meget det forgangne år. Der er ca. 55 forskellige medlemmer, der har hjulpet til i årets løb. Det er helt pænt, når vi tænker på, at der er knap 200 medlemmer i foreningen. Der er imidlertid stadig problemer med, at det mest er ældre, som hjælper til. Desuden er det svært at skaffe folk til at lave noget, hvor man skal binde sig for en længere periode. Vi har arbejdet en del videre med et nyt klubhus i Dybetsgade, men i løbet af året viste der sig mulighed for, at vi kunne overtage Brevdueforeningens klubhus på Spejlborgvej i Brønderslev. Med få ombygninger passer det godt

til foreningens behov, og det vil tillige blive betydelig mindre økonomisk og arbejdsmæssig krævende, end hvis vi selv skulle bygge nyt. Vi kan nu leje huset for en periode af 10 år, så det ser ud til at være en god løsning, men Olfert vil orientere nærmere. Der gik en del bureaukrati i økonomien vedrørende læskuret ved Kraghede. Det blev hen over sommeren bragt i orden, og vi siger tak til Grøn Ordning, Friluftsrådet og Krista og Hans Risager Fondet for de store tilskud til opførelsen af kaffeskuret ved Kraghede Søen. Der var en del leveringstid hos savværket, men skuret blev leveret i december. Vi fik heldigvis lov til at oplagre materialerne og bygge skuret i lodsejer Niels Olsens maskinhus. Det er meget taknemlige for. Skuret er nu bygget af meget aktive medlemmer, og det skal blot transporteres til Kraghede Søen, hvor det skal samles og stilles op. Det, håber vi, kan ske i løbet af foråret. (Olfert orienterer nærmere). Jeg skal gøre opmærksom på, at man stadig kan få et trykt Gællespalte. Man kan enten skrive sig på listen i klublokalet eller kontakte Jens Andersen. Ellers må man se det på vores hjemmeside: www.b-lf.dk


Det er vigtigt, at man skal overholde fristerne på kontingentbetalingen. Ellers bliver man gennem Danmarks Sportsfiskerforbund udmeldt af foreningen. Man får altså ikke nogen rykker. Man skal også på forbundets hjemmeside selv udskrive sit medlemskort. Der har som sædvanlig også i år været bøvl med medlemsregistreringen i Danmarks Sportsfiskerforbund. Mange har fået forkert opkrævning, og nogle har slet ikke fået nogen opkrævning. BLF´s kasserer har arbejdet hårdt og arbejder stadig hårdt med at få tingene i orden. Det kan ikke passe, at man efter så mange års bøvl på forbundets sekretariat stadig laver så mange fejl med medlemsopkrævningen. Pensionisterne mødes stadig i klublokalet hver tirsdag kl. 9.00. Pensionister skal nok blive bedre til at gøre opmærksom på, hvad de laver, så alle pensionistmedlemmer får muligheden for at kunne deltage i arrangementerne. Fiskeriopsynet nåede op på, at man havde været på 165 kontrolture i årets løb. Der har kun været få overtrædelser, og næsten alle fiskere har betalt fisketegnsafgift. Tak for indsatsen til vores opsynsmænd. Jeg skal ligesom sidste år opfordre medlemmerne til at møde op til lodsejerfesten d. 7. marts med sidste tilmeldingsfrist d. 23. januar, hvor vi siger lodsejerne tak for, at vi må fiske på deres jorde. Vel mødt! Indtil nu er optællingen af gydnin-

ger ikke helt overstået. Der er indtil nu optalt 367 gydninger, som er det bedste resultat nogen sinde, og det på trods af at de store vandmængder ved oversvømmelserne i november var hårde ved nogle af gydepladserne. Der har været pænt med gydning i de små bække, som BLF har været ude at renovere. Vi spulede tillige en strækning på 75 m i Klavsholm å, hvor der var lagt grus ud, men der forekom ingen gydning. 3 uger efter spulingen var der 13 gydninger på strækningen. Vi har med erfaring fra 2 års spuling lært, at vi kun skal spule strækninger med tilstrækkelig tykt lag grus. Jeg skal igen takke alle de 55 medlemmer som i årets løb har givet et nap med i foreningen, jeg håber, at 2015 bliver ligeså godt for alle i BLF som sidste år. Spørgsmål: Vedrørende fiskeret ved Jan Ulrich. Sker der noget på den front? Svar: Vi har fået at vide, at vi kan spørge igen om 2 år. Olfert orienterer om klubhus og læskuret i Kraghede. Vedrørende klubhus på Spejlborgvej: Det seneste lejekontraktudspil fra kommunen er på 10 år samt et års opsigelse, fra 1. januar. Der skal bruges ganske mange penge på restaurering. Midler til dette søges ved fonde. Fiskehytten i Kraghede søen er blevet samlet af 9 personer over en weekend, samt pillet fra hinanden igen. Nu skal den blot køres til søen og sættes op. Den samlede pris er 65000kr. Udgifter er blevet dækket af fonde, som kom-


mer til udbetaling, når vi er færdige. Spørgsmål vedr. Spejlborgvej: Hvad er huslejen? Svar: 1kr! Muligvis pr år. Vi afholder selv driftsudgifter (Varme, lys osv) ------------------------------------------Tillægsberetning (bilag 1): Tur og Arrangement. Der er afholdt 2 fluebindingsaftener. Julefrokosten var god selvom det ville være skønt med endnu flere deltagere. Fluebindingsdag blev aflyst grundet for få tilmeldte. Sidste fiskedag var dog godt besøgt. Spørgsmål: Der blev udtrykt ønske om ikke at holde konkurrence på stærkt farvede fisk på den sidste fiskedag. Man skal ikke lægge op til det at tage farvede fisk med hjem lige før gydetiden. Svar: Det må være op til folks egen samvittighed, om der skal tages fisk hjem. Spørgsmål: Vedrørende fluebindedag: Det er svært at holde sig orienteret, når Info kun findes på nettet. Svar: Det er blevet annonceret i gællespalten; såfremt man ønsker at få denne tilsendt kan det arrangeres. Spørgsmål: Kan den slags arrangementer (fluebindingsdag) informeres via SMS? Svar: Muligvis. Vi vil undersøge, om det er en mulighed og om nogen kan stå for det. Spørgsmål: Kan der udsendes nyhedsbrev. Svar: Det forlyder, at I følge gældende lovgivning, skal der gives tilsagn fra hver enkelt modtager, men bestyrelsen

undersøger diverse muligheder. ------------------------------------------Tillægsberetning: Vandplejeudvalget. El-fiskeriet gav i 2014 følgende resultat: Der blev fanget 86 havørreder og 18 bækørreder samt 14 gedder på i alt 2 ture. Gennemsnitsstørrelsen af hunnerne var 55,5 cm, hvilket er ca. 5 cm større end normalen. Der blev indvundet 10 l rogn. Der var næsten ikke noget bækørredrogn. De strøgne eller ikke modne 100 moderfisk er genudsat ved Ålborgvej i Ryå. På den første el-fisketur var der utrolig høj vandstand. Der havde vi svært ved at slå fiskene, men på den næste tur var der bare lidt over normal vandstand, og her virkede el-fiskeapparatet upåklageligt. Bestyrelsen er enig om, ikke at investere flere penge i en større generator. Hvis der kommer meget vand i åen, må el-fiskeriet blot udskydes, til vandstanden passer bedre. Der skal herfra lyde en tak til de aktive medlemmer ved el-fiskeriet, udvalgsmedlemmer og dambruger Peter Holm for et godt samarbejde i årets løb. Spørgsmål: Er det muligt at el-fiske på andre stræk end de sædvanlige? Svar: Dette tages op i vandplejeudvalget. ------------------------------------------Tillægsberetning: Blad og Hjemmeside samt Lodsejerudvalg. Der spares ca. 20000 kr. på ikke at sende bladet ud til alle. Hjemmesiden har haft ca. 12500 besøg


i 2014. ------------------------------------------Tillægssberetning: Juniorudvalg. NM for næste år er blevet planlagt, så der kommer 5 ture i sæsonen 2015. Der bliver lagt mere vægt på det sociale end konkurrenceelementerne i NM. Juniorudvalget ønsker en ekstra mand til at hjælpe med drengene, da der er mange juniorer. Ca 14-15 stykker. Hvis man har interesse for det, kan man henvende sig til Peter. ------------------------------------------Tillægsberetning: Materialeudvalget. Intet ud over beretningen. Spørgsmål: kan spangene gøres fast, så de ikke flyder væk? Svar: Vi fastgør allerede efter alle kunstens regler, men flere spange har været udsat for hærværk. Spørgsmål: Er det muligt at tydeliggøre, hvor vi ikke må fiske langs vores vand. Svar: Der har tidligere været mærkede pæle sat op, men det kræver meget stor arbejdsindsats at vedligeholde et sådant system. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at medlemmerne må nøjes med kortet. Beretningerne blev enstemmig godkendt. 3. Regnskab og status. Olfert fremlagde regnskab og status og gjorde følgende tillægsbemærkninger. For at pensionisterne kan få udbetalt penge til arrangementer skal disse annonceres på hjemmesiden, så alle pensionister får mulighed for at deltage I arrangementerne.

Efter en længere debat blev der vedtaget følgende: Der bliver annonceret, at pensionister lave en telefonliste, så alle pensionistmedlemmer, der ønsker at deltage i arrangementer, kan blive informeret per telefon og dermed får chance for at deltage. Tom Thomsen lovede at stå for denne telefonliste. 4. Indkomne forslag. (Lovændringsforslag fremsat af bestyrelsen se bilag 1). Lovændringsforslaget blev gennemgået, og med enkelte ændringer blev det enstemmigt vedtaget. Den nye lov bliver offentliggjort til medlemmerne på hjemmesiden og i Gællespalten. 5. Valg af kasserer. Olfert Morville blev enstemmigt genvalgt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Gert Kristensen og Carsten Christiansen blev enstemmigt genvalgt. Martin Rubæk blev enstemmigt valgt for en ét-årig periode. 7. Valg af 2 suppleanter. Lars Jacobsen og Jens Erik Jensen blev enstemmigt valgt. 8. Valg af 2 revisorer. Rolf Dahl og Søren Nielsen blev enstemmigt valgt 9. Valg af én revisorsuppleant. Kristian Nielsen blev enstemmigt valgt.


10. E.v.t. Jens Andersen blev udnævnt som æresmedlem! Olfert: Brønderslev kommune har købt et nyt it program hvor foreningerne kan blive opskrevet. Der bliver informeret i Brønderslev Hallen d. 10. februar. Peter: Opfordring til, at pensionister og juniorerne kan prøve at lave en fisketur sammen.

Jens Andersen takkede for udnævnelsen til æresmedlem. Han udtrykte tilfredshed med, at der havde været en mere livlig debat end der plejer, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen.

Særlige Bestemmelser 2015 I Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand er der i Ryå, Nørreå og Kraghede søen indført nye: Særlige bestemmelser, som lystfiskerne skal overholde for at bevare forholdene så gode som mulige for foreningens medlemmer. Det er især på fredningstider og mindstemål, der er sket ændringer. De nye særlige bestemmelser træder i kraft til 1. marts 2015. 1. Mindstemål i BLF´s fiskevand: Havørreder: 40 cm. Bækørreder: 35 cm. Laks: 40 cm. Gedder i Kraghede søen: Der må hjembringes 1 gedder mellem 65 og 80 cm pr. dag. Gedder i åen: 40 cm. Gulål: 45 cm. 2. Fredningstider i BLF´s fiskevand: Laks og ørreder: 16. november- 1. marts. Nedfaldsfisk er totalfredet. Gedder i Kraghede søen: 1. april – 1. søndag i maj. (Dagkort til åen gælder ikke til Kraghede søen i denne periode). Ørrederne er pga. gydning fredet i

Nørre åen på strækningen: Saltumvej til Sdr. Mølle i perioden 1. oktober - 1. marts. Der må dog el-fiskes efter moderfisk. Både fredningstider og mindstemål er udvidet i forhold til ferskvandsfiskerilovens bestemmelser. 3. Øvrige bestemmelser: Ved medefiskeri (ormefiskeri) efter ørreder må der ikke anvendes mindre krogstørrelser end 2/0. (Bestyrelsen henstiller til, at man genudsætter fangne bækørreder). I foreningen fiskevand må der højst hjembringes 3 ørreder pr. mand pr. fiskedag. Ved fiskeri i Kraghede søen må der højst hjembringes 1 gedder pr. fiskedag (Dog henstiller bestyrelsen, at man genudsætter gedderne i søen). Der må kun fiskes med én stang ved åen. I Kraghede søen er det dog tilladt at fiske med én stang og én stang til fangst af agnfisk.


I Kraghede søen må man på eget ansvar fiske med flydering. Dog har landfiskere fortrinsret, og flyderingsfiskerne skal udvise hensyn til landfiskerne. Hunde må ikke medtages ved foreningens fiskevand. Ved Kraghede søen skal hunde holdes i snor. 4. Færdsel ved fiskevandet: Når du færdes ved BLF´s fiskevand, så husk, at du går på en anden mands ejendom. Du skal derfor respektere skiltning og anden anvisning. Du må ikke beskadige hegn og afgrøder, og du skal holde dig til stien langs åen.

Anne Krogh Lauritsen kunderådgiver Tlf. 9633 5618 Læs mere og book et møde på:

Du må ikke efterlade affald (f.eks. snøre, kroge papir, flasker m.m.), og du skal efterlade fiskevandet, som du gerne vil se det igen, således at vi stadig kan have et pænt fiskevand og et godt forhold til lodsejerne. Du skal følge parkeringsanvisningerne, og din parkering må ikke være til gene. Fisketegn og medlemskort skal fremvises på forlangende. Bestyrelsen.

Kurt Landgrebe souschef Tlf. 9633 5632

www.nordjyskebank.dk/kunde Algade 71, 9700 Brønderslev Tlf. 9633 5620

- det sikre valg


Love for Brønderslev Lystfiskeriforening § 1: Foreningens formål og adresse: 1. At forøge fiskebestanden i vandløb, søer, moser og Limfjorden, og beskytte den ved påtale af alt ulovligt eller hensynsløst fiskeri. 2. At erhverve sig fiskevand og dermed skaffe medlemmerne adgang til at udøve sporten. 3. Gennem oplysende virksomhed at forøge medlemmernes viden om fiskeri, sportsfiskerkultur og naturen. 4. Foreningens hjemmeadresse er formandens. §2: Medlemmerne. 1. Foreningen optager medlemmer som aktive juniorer, seniorer eller pensionister. Ved første opkrævning efter det fyldte 18. år overføres junior til seniormedlem. Ved overgangen til folkepension overføres medlemmet til pensionistmedlem, hvis man anmoder foreningen derom. 2. Medlemmerne har adgang til alt foreningens fiskevand og har adgang til foreningens medlemsblad. 3. Det er medlemmerne forbudt at erhverve privat fiskeret på de territorier, hvor foreningen har fisketilladelsen. 4. Børn under 14 år fisker gratis, dog kun ifølge med et seniormedlem med gyldigt fiskekort. 5. Juniorerne kan danne en juniorafdeling med egen bestyrelse efter fastsatte regler. §3: Generalforsamlingen. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og ledes af én på generalforsamlingen valgt dirigent. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Brønderslev senest med udgangen af februar måned og bekendt gøres skriftligt tillige med dagsordenen for medlemmerne med mindst 8 dages varsel. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom senest 3 måneder efter anmodningen. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til lovændringer dog senest 1. november. Forslag til lovændringer skal opføres på dagsordenen. 5. Alle forslag skal vedtages ved simpelt flertal af de stemmeberettigede


fremmødte. Genoptagelse af udelukkede medlemmer skal dog vedtages med ¾ stemmers majoritet. 6. Restanter har ikke stemmeret. 7. Der kan stemmes ved fuldmagt. Formanden afgør om fuldmagten er gyldig. Fuldmagten skal indeholde fuldmagtsudstederens navn og medlemsnummer. 8. Juniorer har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. §4: Bestyrelsen. 1. Bestyrelsen, der leder og repræsenterer foreningen, består af 7 medlemmer. 2. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. Dog således, at de ikke er på valg samme år. 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og konstituerer sig sammen med formanden og kassereren på førstkommende bestyrelsesmøde. 4. Hvert år vælges 1. og 2. suppleant samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 5. Ethvert medlem er pligtig til at tage imod valg til bestyrelses, men har ikke pligt til at tage imod genvalg, før vedkommende har været fritaget i 2 år. 6. Ved hver ordinær generalforsamling afgår henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer efter tur. 7. Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen. §5: Kontingent og regnskab. 1. Indskud og kontingent fastsættes af bestyrelsen. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab og status fremlægges på den ordinære generalforsamling revideret og underskrevet af revisorerne. 3. Foreningen kan, vedtaget af bestyrelsen, udstede forskellige slags fiskekort. 4. Kontingentet opkræves én gang om året og forfalder til den dato, som er angivet på opkrævningen. §6: Medlemmernes pligt. 1. Det er medlemmernes pligt at overholde de til fiskeriet knyttede love f.eks. Ferskvandsfiskeriloven og Loven om Fisketegn m.m. samt foreningens love og bestemmelser. 2. At værne om grøfter, hegn, afgrøder og naturen. 3. At respektere lodsejernes anvisninger og meddele e.v.t. skader til bestyrelsen. 4. At tage hensyn til andre lystfiskere både i færden ved fiskevandet og under udøvelsen af fiskeriet.


§7: Særlige bestemmelser. 1. Særlige bestemmelser vedtages af bestyrelsen eller generalforsamlingen og skal meddeles medlemmerne senest 8 dage før ikrafttræden, desuden mindst én gang om året i foreningens blad og på hjemmesiden. §8: Udmeldelse og udelukkelse. 1. Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren eller til Danmarks Sportsfiskerforbund. 2. Overtrædelse af fiskerilovene eller foreningens love og bestemmelser eller udeladelse af kontingents betaling kan medføre udelukkelse af foreningen. Udelukkelsen kan dog altid indankes for generalforsamlingen, men står ved magt indtil næstfølgende generalforsamling. 3. Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande overtræder de stedlige regler eller fiskerilovene, kan, mod anmodning fra den pågældende forening, ekskluderes af foreningen. 4. Ved udelukkes eller udmeldelse betales forfalden kontingent. §9: Opløsning af foreningen. 1. Til foreningens opløsning kræves ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt fornødent flertal ikke opnås ved første afstemning, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages med ¾ stemmers majoritet. 2. Ved opløsning af foreningen indsættes foreningens midler på en spærret konto anvist og administreret af Brønderslev Idrætssamvirke. Midlerne er til rådighed i 5 år for en e.v.t. ny lystfiskeriforening i Brønderslev, der optages i Idrætssamvirket. 3. Såfremt der ikke indenfor nævnte tidsrum dannes en ny lystfiskeriforening, overgår midlerne til et fond under Brønderslev Idrætssamvirke til gavn for de tilsluttede foreninger. Vedtaget i Brønderslev d. 26. januar 2015.


KYSTCUP LIMFJORDEN 2I

Jægeren

015

HUSK vores årlig e fiskekonkurren ce i Limfjorden afholder vi lørd ag 25. april. Få mere info i b utikken eller p å hjemmesiden fr a 1. april

&

Lystfiskeren GUIDELINE MICROWAVE

Super lækker 4-delt spinnestang med Microwave øjer, som giver optimal balance grundet den lavere vægt. Rigtig god kastelængde og præcise kast. Fås i flere forskellige længder, 8’’, 9,6’’ eller 10’’.

GUIDELINE WAIST WADERS

Måske markedets bedste waist waders. Helt fantastisk pasform og nu med profilsål. Gælder indtil 1. juni

FRIT VALG

1.499,-

TILBUDSPRIS

1.999,GUIDELINE ALTA JAKKE

Vi har købt et parti Alta jakker, med bitte små ubetydelige fejl. Vejl. pris 2999,-

GUIDELINE SHOOTINGLINE

Vil du gerne kaste rigtig langt på kysten, a la 35 meter, så er Guidelines Compline den helt rigtige skydeline. Fås i forskellige størrelser, så den også kan anvendes til laksefiskeri.

KUN

249,% SPAR 50 NU KUN

1.499,-

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30 Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 Maren Turis Gade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten marts 2015  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, marts 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you