Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Generalforsamling Den 27. januar 2014

Nyt klubhus..?

Giv din mening tilkende på generalforsamlingen

December 2013 Årgang 41 nr 4


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / post@fluekrogen.dk Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 59 48 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavesonne@gmail.com Suppleanter: Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen Carsten Christiansen Freddi Christiansen Ole Troldborg Rolf Dahl Steen Rubæk

98 83 71 20 / 27 32 13 59 40 47 23 65 28 15 94 46 22 77 33 83 98 82 24 63 / 30 82 25 63 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Fiskevandet når det tager sig alderbedst ud i efteråret fanget af Henrik Damsgaard


Formanden har ordet... Det var med sorg, at vi netop som sidste Gællespalte var under udsendelse, fik at vide, at foreningens æresmedlem Eyvind Andersen var død. Vi nåede lige, som det stod i sidste Gællespalte, at være med til at markere Eyvinds 90 års fødselsdag. Ære være Eyvinds minde. Det er glædeligt, at kunne meddele medlemmerne, at vi har fået lov til at el-fiske på de strækninger, hvor lodsejeren sidste år opsagde fiskeriet. Vi må dog stadig ikke fiske på den pågældende lodsejers jord. Foreningen har fået tildelt tilskud fra Grøn Ordning til at bygge et læskur ved Kraghede Søen. Vi har nu en ansøgning inde hos Brønderslev Kommune om tilladelse til at bygge skuret og tilladelsen er i høring. Det et bliver forhåbentlig muligt at bygge læskuret i foråret. Desuden vil der blive opstillet 2 redningsposter, som vi er blevet tildelt fra Tryg Fonden. Foreningen har indkøbt en ny generator på 2.000 w. Desuden er vores anlæg blevet ombygget hos producenten, idet vores variotransformer er blevet koblet på anlægget, så vi nu kan indstille spændingsforskellen efter de forhold, som vi el-fisker under. Vi har også indkøbt en spulepumpe og fået bygget et spuleanlæg, så vi kan spule tilsandede gydebanker rene.

Anlægget skal i år med lodsejerens tilladelse prøves på en strækning, hvor der er et kendt antal gydninger. 2 pensionisthold har ryddet op i 2 små gydebække, så ørrederne nu kan komme herop og lægge deres æg. Det var et stort arbejde, men det kommer til at gøre god gavn, idet mere end 2 km gydevand nu bliver tilgængeligt for ørrederne. Vandløbene er private, så kommunen har ikke noget med vedligeholdelsenaat gøre, men har hjulpet med at skaffe navnene på lodsejerne, så vi kunne få tilladelse til rensningen. Hos Fisketegnsmidlerne har vi fået bevilliget 55 kubikmeter gydegrus, som skal lægges ud ved Hellum Møllesø i forbindelse med omløbsstryget og det nyetablerede sandfang. Det er netop overstået, og det ser så flot ud, at det er et besøg værd. Såfremt man fortsat ønsker at få et trykt Gællespalten tilsendt, skal man huske at give besked om det på opslaget i klublokalet, ved insendelse af blanketten i dette blad eller med kontaktformularen på hjemmesiden. Vi håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen og til lodsejerfesten. Medlemmerne ønskes en god jul og et godt nytår. Jens Andersen


Ejvind Andersen Æresmedlem Ejvind Andersen er død. Brønderslev Lystfiskeriforenings eneste æresmedlem Ejvind Andersen er død. Ejvind nåede at fejre sin 90 års fødselsdag d. 11. august. Her kunne foreningen i det stille overrække Ejvind en lille gave. Desværre gik det herefter hurtigt ned af bakken, indtil Ejvind ikke kunne mere.

Ejvind på sin 90-års fødselsdag. Ejvind blev meldt ind i Brønderslev Lystfiskeriforening d. 30. april 1940 til et årskontingent på 10 kr. Herefter var Ejvind aktiv deltager i foreningens arrangementer og fisketure. Specielt på forårets geddeture var han med, men også på ture til Limfjorden ved Næsbydale deltog Ejvind. D. 26-11-59 blev Ejvind på generalforsamlingen valgt ind i bestyrelsen, hvor han arbejdede indtil d. 13-11-67. Drengene fra den nystartede juniorafdeling havde stor glæde af Ejvind, når han på Søndergade Skole under-

viste os i bl.a. fluebinding. Specielt den mærkelige flue: Dr. Lauergårds Favorite var Ejvinds glansnummer. Han mente, at den var særlig god til de aftener, hvor tågen drev hen over åen. Ejvind blev ved at være aktiv i foreningen til højt op i alderen. Han deltog i mange af foreningens arrangementer det være sig foredragsaftener, kasteinstruktioner, havørreddag m.m. Ejvind var med på mange foreningsture bl.a. til Sydsverige, hvor han til sidst godt nok syntes, at klinterne var blevet meget højere. Ejvind kom også til klubaftener, og senere kom han i PG Klubben, som er foreningens pensionist afdeling. Ejvind var en god kammerat, som på sin stille facon kunne være med til at præge og give en god stemning ved foreningens arrangementer. Desuden havde han en stor viden, så man kunne blot spørge ham, hvis der var noget man ville vide om foreningens historie. Nu er Ejvind ikke mere. Han har haft et godt lystfiskerliv, og vi kommer alle til at savne den gode kammerat Ejvinds stille humor, gode selskab og store viden. Ære være Ejvinds minde! Jens Andersen.


Generalforsamling d. 27. januar 2014 Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Brønderslev Lystfiskeriforening mandag d. 27. januar 2014 kl. 19.00 i Billardklubbens lokaler i Gravensgade 10 i Brønderslev. Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen skal forslagene være formanden i hænde senest d. 19. januar 2014. Dog skal forslag til lovændringer i. flg. Lovene være indsendt senest d. 1. november. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. 3. Regnskab og status. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af formand. (Jens Andersen afgår efter tur). 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Lars Jakobsen fratræder, Peter Kristensen og Samuel Sonne afgår efter tur). 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af én revisorsuppleant. 10. Evt. Herunder drøftelse af opførelse af nyt klubhus. Vel mødt til generalforsamlingen: Jens Andersen.

M KRISTENSEN K

MICHAELPA S

MURER-AUT.KLOAKMESTER Tlf. 40 14 54 20 LUNDENSVEJ 99 - 9700 BRØNDERSLEV


Formandens beretning Så gik 2013 med enkelte forstemmende ting, men med mange opmuntrende tiltag. BLF nåede lige at ønske vores 90-årime æresmedlem Eyvind Andersen tillykke med sin 90 års fødselsdag, hvorefter Eyvind døde få dage efter. Det skete netop som Gællespalten var trykt og sendt, så her kunne vi ikke nå at få lavet en nekrolog. Det blev så kun gjort på hjemmesiden. Vi skal her mindes og ærer Eyvinds minde. Vi mistede endnu mere fiskevand, idet den lodsejer, som sidste år opsagde aftalen om fiskevand i Ryå, nu også købte flere ejendomme ved Nørreå, så vi mistede meget fiskevand nedstrøms Saltumvej og til udløbet i Ryå. Det er ærgerligt, når BLF er uforstående for, hvorfor vi ikke længere kan have en aftale om fiskeriet. Vi fik imidlertid lov til igen at el-fiske på lodsejerens del af åen. Der er stadig for få juniorer i BLF. På trods af et så stort arbejde, at juniorkontaktmanden Peter Kristensen fik tildelt Brønderslev Kommunes Fritidspris for sin indsats, er der kun kommet få nye juniormedlemmer i årets løb. En arbejdsgruppe i foreningen har prøvet at kulegrave problematikken, og man vil prøve at skabe mere opmærksomhed for juniorafdelingen

på de unges egne præmisser. Jens Bedsted er stoppet i bestyrelsen, hvorfor vores suppleant Samuel Sonne har overtaget posten med Tur- og arrangementsudvalget. Vi siger Jens Bedsted tak for arbejdet. Samuel blev hovedkulds kastet ud i at tilrettelægge havørreddagen, som p.g.a. hans gode indsats blev den vellykket. Vores lodsejerfest blev igen afholdt på Fårup Skovhus. Der var en stigning i antallet af tilmeldte lodsejere, medens foreningens medlemmer glimrede ved deres fravær. Det var en god fest med delikat mad, god musik og underholdning. Der var mange gode snakke med lodsejerne, som gav udtryk for tilfredshed med arrangementet. Vi håber på flere foreningsdeltagere til næste år. Ud over det mistede fiskevand har der kun været positive ting i forbindelse med samarbejdet med vores lodsejere i årets løb. Der er blevet kørt til ca. 50 lodsejere, som alle har udtrykt tilfredshed over vores samarbejde. Vi har på 3 strækninger fået lov til at klippe en smal sti gennem den høje vegetation langs åerne, så vores ældre og juniorerne bedre kan komme til at fiske. Desuden har kommunen klippet kanten på en lang strækning nedstrøms Jerslev Bro. Det har bevirket lettere adgang til fiskeriet på disse


strækninger. Vi siger tak til vores 3 kantklippehold for det gode arbejde med at gøre vores fiskevand mere tilgængeligt. Ved søens dag i Kraghede mødte der 10-15 mand op og gav et nap med. Der blev fældet en hel del træer og buske, så man bedre kan se ind på parkeringspladsen, når man kører på vejen. Det har bevirket minder hærværk og miljøsvineri ved søen i år. Vi har søgt om og fået tilladelse til at opføre et læskur ved søen. I den forbindelse er vi blevet bevilliget tilskud fra Grøn Ordning til opførelse af læskuret, som gerne skal stå færdigt inden majturen 2014. Der er blevet lavet et fast afløb fra søen, så vi kan regulere vandstanden, så gedderne kan få bedre mulighed for at gyde på de lavvandede områder. Det håber vi sammen med medlemmernes overholdelse af mindstemål for gedder i søen, kan være med til at forbedre geddebestanden. Der er endvidere blevet udsat små sætteål i søen, så ålebestande ad åre kan forbedres. Sidste vinter var en af de bedste gydesæsoner, vi har haft. Vi er meget spændte på, hvordan denne sæson bliver, idet gydepladserne i Nørreå ved Hjermitslevgård er blevet renoveret, så der igen er fremkommet 18 store gydepladser. Der er endvidere lavet omløbsstryg ved Hellum Møllesø, hvor der også er blevet lavet gydebanker. Desuden er der blevet lavet

et sandfang opstrøms gydepladserne ved søen. Der er endvidere i samarbejde med en landmand ved Stade bæk blevet lavet et sandfang, som virker efter hensigten. Desuden har Brønderslev Kommune lavet sandfang i Klavsholm å opstrøms Hjallerup, i Grevervads bæk og i et tilløb til Klavsholm. Brønderslev Kommune har slået grøde i vandløbene lidt mere intenst i år. Nørreå har haft utrolig stor grødetilvækst, medens Ryå har haft mindre tilvækst. Kommunen er blevet bedre til at holde øje med de enkelte stræknings grødetilvækst, idet de jævnligt sejler ned gennem åerne for at holde øje. Derved kan de klippe grøden, før den bliver et problem. Den mere intensive grødeklipning bevirker imidlertid, at fiskeriet er mere generet af drivgrøde. Derfor arbejder foreningen på at få genetableret grødeoptagspladserne i åerne. Foreningen har fået tilladelse hos en lodsejer til at prøve at rense gydebankerne for sand med en nyindkøbt spulepumpe. Vi kender i forvejen gydepotentialet i bækken fra mange års optællinger. Vi håber at spuling af gydegruset kan forbedre gydemulighederne i vandløbet. Det er tanken at etablere nogle spulehold, som i fremtiden skal prøve at vedligeholde og forbedre vores gydebanker i åen. Der blev i oktober brugt en lørdag af 5 medlemmer på at spule 9 gydebanker i bækken. Det var hårdt arbejde, men vi fik nogle gode erfaringen, som vi kan bygge videre på. Vi vil nu holde


øje med, om ørrederne synes godt om gydebankerne. Foreningen har i år haft arbejdshold til at forbedre opgangsforholdene i to mindre private vandløb. Vi har fået lodsejernes tilladelse til at fjerne forhindringer i bækkene, så ørrederne kan nå gydepladserne højere oppe. Næste år begynder kommunen i forbindelse med vandrammeplanerne at fjerne flere forhindringer for smådyr og fisk i Ryå vansystemet. Her bliver foreningen sikkert involveret i nogle af projekterne. Der blev i vinter afholdt en del foredragsaftener, hvor temaet var: Tørfluefiskeri. De var godt besøgte, og flere medlemmer kom i gang med dette fiskeri. De har taget godt med havørreder og bækørrede i årets løb på tørflue, så vi kan glæde os over den gryende bækørredbestand. Der har endvidere været afholdt en kasteinstruktion og fluebinding samt en fiskeskole ved åen. Fiskeriopsynet har indtil videre i årets løb været på 72 kontrolture. Der har kun været få problemer ved fiskevandet, og der er ikke blevet lavet indberetninger om manglende betalt fisketegnsafgift. Pensionisterne mødes stadig i klublokalet om tirsdagen og torsdagen. Især om tirsdagen er der godt besøgt. Her man får en god sludder over kaffen, medens der bindes fluer om torsdagen. En arbejdsgruppe har brugt en del

timer på at få overblik over, hvordan vi kan skaffe os eget klubhus. Vi er nu nået så langt, at vi har brug for at høre medlemmernes behov for eget klubhus, idet det bliver et kæmpe arbejde at skaffe pengene dertil. Derfor ønsker vi at høre, hvad medlemmerne synes om et sådant projekt. Mød derfor op til generalforsamlingen, for at give din mening tilkende. Samarbejdet i bestyrelsen og udvalgene har været godt i år. Der har været lidt flere til at deltage i foreningens aktiviteter, end vi plejer at se, men der er stadig brug for flere især yngre medlemmer til at give et nap med. Der har været afholdt møder med Nedre Ryå Sammenslutningen, Danmarks Sportsfiskerforbund herunder miljøkoordinatoren, Idrætssamvirket, Brønderslev Kommune, Grønt Råd, Friluftsrådet, Landbrugets Vandløbslaug og dambruger Peter Holm. Desuden har De Vendsysselske Foreninger hjulpet hinanden med praktiske ting i forbindelse med el-fiskeri og vandpleje. BLF har i årets løb haft et tæt samarbejde med Brønderslev Kommunes forvaltning om praktiske tiltag i åer og bække. Vi siger tak til lodsejere, annoncører, sponsorer, dambruger og samarbejdspartnere, men ikke mindst til vore aktive medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, som har givet et nap med i årets løb. Jens Andersen


Blad og hjemmeside beretning 2013 er første sæson hvor Gællespalten ikke kom i samtlige medlemmers postkasse men udkom digitalt via hjemmesiden. De første tilbagemeldinger på det digitale blad har været positive, og det er blevet besluttet at Gællespalten også udkommer i 2014. Til de medlemmer som ønsker en trykt kopi af bladet vil det igen være muligt at tilmelde sig postmodtagelse (præcis som til 2013 sæsonen). Interessen for at skrive til Gællespalten er stadig vigende og i takt med det dalende antal historier til bladet, svinder grundlaget for at skrive bladet. I det lys bliver der fra år til år taget stilling til hvor længe bladet har sin berettigelse og hvornår kræfterne bruges bedre andetsteds. På generalforsamlingen i 2013 var der klager over manglende opdateringer i aktivitetskalenderen. Det er Blad og hjemmeside udvalgets opfattelse at de forskellige udvalg og afdelinger, som ligger aktiviteter i kalenderen, har taget klagen til sig og strammet op på rutinerne omkring at holde aktivitetskalenderen ajourført.

Hjemmesiden har i 2013 beholdt sin struktur og fået enkelte opdateringer som at det nu er muligt at købe dagkort online. Normalt har en hjemmeside en levetid på omkring 2 år inden der normalt påtænkes en større gennemgang. Den tid nærmer sig for b-l-f.dk, og det første skridt i processen er taget. Hvorvidt det udmunder i en ny hjemmeside eller en opdatering af den nuværende er der ikke taget stilling til. En række muligheder holdes åbne samtidig med vurderingen af den eksisterende hjemmeside debatteres. Igen i år skal der lyde en tak til Søren Nørnberg, som altid arbejder seriøst og hurtigt med opdateringer og indlæg, som skal på hjemmesiden. Lars Jakobsen

Guldsmed Hansen

Algade 46 - 9700 Brønderslev - 98 82 00 73


Juniorudvalg beretning I 2013 havde junior afdelingen igen et meget højt aktivitet niveau. Der er ca. 8-10 junior, som møder op næste hver gang. Ved vores klubaftener bliver der hygget med at få gjort greetj klar igen til nye fisketure, samt lavet en del fluer, spinnere, blink, støbt lodder og lavet woblere. Vi deltog også ved DM i fluebinding i Kolding. Vi havde 4 fra juniorafdelingen med. Efter en lang og lærerig dag i Kolding, måtte vi desværre konstatere, at det ikke blev til nogen placering, men vi var alle enige om, at vi kommer stærkt tilbage til næste år. NM i fluebinding blev desværre aflyst i år, men erstatte af en dag med fluebinding ved Brasholt i Hjørring. Brasholt afholdte ligeledes aftener med fluebinding for alle, hvor vi også deltog. Mads Birkholt har vi også haft besøg af, Mads fortalt noget om nymfe fiskeri, og afsluttede med at binde nogle nymfer, en interessant aften. Mads Birkholt har lovet at vende tilbage i denne vintersæson med flere fluer og fluekast. En stort tak til Mads. Af udendørs aktiviteter har vi igen i år deltaget i ved NM. NM afvikles over fire lørdage på forskellige fiskesteder. I år var fiskeriet henlagt til Limfjorden, Ryå, Dvertved sø, samt Hirtshals Havn Vi kæmpede længe med Sæby om førstepladsen, men måtte desværre tage til takke med en ande plads.

En flot placering. Vi vender stærkt tilbage til næste år: Næste års NM er allerede planlagt sammen med de øvrige klubber, en rigtig god turnering. Der skal lyde en stor tak til Jørgen Jakobsen for at holde styr på hele arrangementet med at afholde nordjysk mesterskab for landsdelens juniorer. Ryå og Kraghede søen har været flittigt besøgt uden dog med de helt store fangster. Af øvrige ture har vi været i Mariager, Serritslev Fiskepark, Motorvejs søerne, Hirtshals mole, Egholm samt Bølling sø. Ved alle turene har vi næsten været fuldtallige. Der er blevet fisket med stor iver, samt hygget og grillet pølser. Enkelte forældre har også deltaget i turene og fisket ivrigt. Tak for hjælpen! Junior afdelingen har desuden været med til at udsætte yngel i vores vandløb. Vi har endvidere deltaget ved Parkfestival, Tylstrup byfest, Naturens dag i Grinsted plantage, samt lavet klasse- arrangement ved Serritslev fiskepark. Det har desværre kun kastet nogle få nye medlemmer af sig. Det er lidt skuffende, da vi lægge rimelig megen tid i disse arrangementer. Juniorne har igen i år arrangeret majturen Her blev der fanget skallere om lørdagen til videresalg om søndagen. Selve konkurrencen forløb sædvane tro rigtigt godt.Med et stort fremmøde og godt vejr kan den næste kun gå


godt, Tak til vores sponsere for mange flotte præmier. Vi havde to junior med på Danmarks Sportsfiskerforbunds juniorlederkursus i efterårsferien. Det var denne gang kursus nr. 3 for deltagerne.Et rigtig godt og lærerigt kursus som forbundet afholder. Nicolaj og Mikkel, som deltog i kurset, var sidst år på efterskole, men er vendt tilbage i klubben efter sommerferien. Nicolai og Mikkel er kommet tilbage fra kurset og efter-

skole med er masse gode ideer. De har begge lovet at give en hånd med til vores klubaftener og ture. Vi glæder os meget til at involvere dem noget mere i arbejdet med vores juniorer. Til sidst skal der lyde en rigtig stor tak til Jens Erik og Emil for at bruge en stor del af deres fritid på at hjælpe til i året løb. Peter

Vandplejeudvalg beretning Vandplejeudvalgsberetning 2013. Der har været meget arbejde i vandplejeudvalget med at få vores el-fiskeanlæg bygget om. Det er sket i årets løb. Vi har fået vores variotransformer bygget ind i anlægget, samtidig med, at det er blevet sikkerhedsgodkendt. Vi har også købt en 2000 w Honda generator. Der var ved første el-befiskning i år usikkerhed om størrelsen af denne maskine. Vi afprøvede også en 3200 w generator uden dog at komme til et endeligt resultat. Det må der arbejdes videre med. Inden hver el-befiskning skal sikkerhedsinstruksen læses op for el-fiskeholdene, så vi har gjort det så godt som muligt i tilfælde af uheld. Vores første el-befiskning d. 26. oktober i år fra Jerslev Bro til Søndergade gav 52 havørreder og 7 bækørreder samt 5 gedder, som blev sat ud i Kraghede Søen. Der var 12 hanner blandt

ørrederne. Havørrederne havde en gennemsnitslængde på 53,2 cm. Der var en fin hun på 85 cm. Nogle deltagere i el-fiskeriet har klaget over tonen deltagerne imellem. Man bedes huske på, at alle deltagere har vist interesse for at give en hånd med ved el-fiskeriet. Vi skal nødigt have skræmt nogle aktive medlemmer bort p.g.a. omgangstonen. Når vi el-fisker er der næsten ligeså mange meninger om, hvad vi bør gøre, som der er deltagere til. Vandplejeudvalget bestemmer hvordan el-fiskeriet skal foregå, og el-fiskeformændene fører disse bestemmelser ud i livet ved det praktiske fiskeri. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og økonomien. Det kan altså ikke hjælpe at gå og hidse sig op under el-fiskeriet om dette eller hint. Arbejdsgangen er fastlagt på forhånd, og kun formanden kan ændre på tingene i felten.


Der er i år blevet sat ud som vi plejer. D. 3. april blev der udsat 16000 smolt betalt af Fiskeplejen. Desuden satte Nedre Ryå Sammenslutningen 2500 smolt ud. De var også af avl af Ry åens egne havørreder. Vi udsatte desuden 6500 smolt i Lindholm å, 1250 smolt i Stae Bæk og 4000 smolt i Østerå for Fiskeplejen. Disse fisk var også af Ryå`s oprindelse. Vi har med aktive medlemmers hjælp udsat 13500 yngel d. 14. maj. Desuden blev der d. 7. maj udsat 19700 1-års, hvor der blev sejlet fisk ud af 2 hold. Alle disse fisk er af Ryå`s egne ørreder. I september satte medlemmer 5400 stk. ½-års ud i Ryå og 1400 i Stae Bæk. Der er et omfattende arbejde, der skal laves i Vandplejeudvalget. Først skal tilladelser til el-fiskeri fra lodsejerne bringes i orden. Vandplejeudvalget skal planlægge årets gang, og dambrug, fiskerikontrol, udsætnings- og el-fiskefolk skal adviseres. Grejet skal tjekkes. Det skal køres frem og tilbage

ved brug. Desuden skal der køres med moderfisk både til dambrug og tilbage til åen. Der skal laves indberetninger til fiskerikontrollen og indberetninger og regnskaber skal sendes til Fiskeplejen. De praktiske indkøb til aktiviteterne skal foretages, og der skal gøres regnskab herfor. Hvis der skal laves ændringer i vedtagne planer, bliver der således et stort ekstrarbejde med at kontakte alle de instanser, som det er nødvendigt at advisere. På trods af alt arbejdet er det dejligt at se, hvor mange af vores medlemmer, som bakker op om det vigtige arbejde, som der bliver lavet i Vandplejeudvalget. Tak for det. Gert Kristensen.

Lodsejerudvalg beretning Året fik en uheldig start med yderligere mistet fiskevand ved Nørreå. I forlængelse af mistet fiskevand ved Søndergade broen i slutningen af 2012, er det en væsentlig begrænsning, ikke bare for unge lystfiskere fra Brønderslev, men for alle medlemmer i Brønderslev Lystfiskeriforening. Der blev dog givet en midlertidig tilladelse til 2 gange elfiskeri i 2013 på strækningen ved Søn-

dergade broen hvilket gjorde logistikken omkring el-fiskeriet en del lettere. På enkelte strækninger af fiskevandet, er der opstået tvivl om hvorvidt Brønderslev Lystfiskeriforening i fremtiden kan bibeholde retten til fiskeri. Indtil der kommer endelig afgørelse fra lodsejere, som stiller sig tvivlende, kan der fortsat fiskes på strækningerne. Der opfordres fra Lodsdejerud-


valget til at man inden fiskeri, ser på b-l-f.dk om der er ændringer i forholdene ved den strækning man påtænker fiskeri. I bestyrelsen er det besluttet at formanden for Brønderslev Lystfiskeriforening varetager alt kommunikation på vegne af BLF mellem lodsejere, myndigheder og Brønderslev Lystfiskeriforening. Således skal det fremadrettet koordineres med formanden for Brønderslev Lystfiskeriforening når der blandt andet indhentes og fornyes lodsejeraftaler. Lodsejer kartoteket er nu digitaliseret og helt opdateret med hvilke rettighed-

er Brønderslev Lystfiskeriforening har og ikke har på de enkelte matrikler langs Ryå og Nørreå. Digitaliseringen i et databasesystem betyder at kartoteket i fremtiden forholdsvis enkelt kan udbygges til en internetløsning og dermed være mere tilgængelig for relevante personer og udvalg i en fuldstændig opdateret version. Der vil blive set på internet løsning såfremt det lader sig gøre i forbindelse med eventuelle fremtidige hjemmesideløsninger. Lars Jakobsen

Budget 2014 Vandpleje Tur og Arrangement Lodsejerfest Juniorer Materiale Kontakt/kasserer Kontingent Dagkort Blad og hjemmeside Lodsejerudvalg Pensionist Dybetsgade Kraghede sø Overskud

Indtægter 23.000 15.000 0 2.000 0 25.000 75.000 7.000 7.400 0 0 0 0 154.400

Udgifter 29.500 15.000 25.000 13.000 8.000 30.000 0 0 4.100 2.100 2.000 3.000 5.000 136.900 17.500


Materialeudvalg beretning Det har været et år med meget lidt hærværk ved søen, der har været smidt lidt affald, men ikke mere end det har kunne samles op og smides i affaldssækken. Det ville se godt ud, hvis de som laver bål, ryddede op efter sig og ikke efterlod grilbakker og lignende på pladsen. Der er blevet beskåret i træerne omkring søen, og ryddet til en ny sti i den sumpede nordende af søen. Der blev på søens dag ryddet et større område til P-plads, som gerne skal laves færdig næste søens dag. Tom har som sædvanlig holdt stien omkring søen gangbar. Ved åen er der tre spang som er fjernet, (gad vide hvem der kan have for-

nøjelse af det!). Det ene blev fundet på brinken ved Hovalds plantage, de tre spang er genetableret,og et nyt spang er lavet ved Stavad. Ved huset i Dybetsgade er der brugt en del tid med slåning af græsplæne og klipning af hækken, der er kørt en del jord på til etablering af græsplæne på nordsiden af huset. En stor tak til Søren, Kris, Tom og Ejgild for altid at stille op når der mangler ekstra hænder, det er en stor hjælp, TAK! Carsten Christiansen.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Nyt Klubhus..? Der har gennem flere år forgæves været forsøgt at finde et nyt klubhus. Derfor har et udvalg under bestyrelsen arbejdet en del med at kortlægge behovet og vilkårene for at bygge et klubhus i Dybetsgade. Der er blevet udarbejdet en foreløbig tegning til et godt klubhus på ca. 150 kvadratmeter. Det vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr. Bestyrelsen har stillet følgende forudsætninger op for klubhuset: •

• • • •

Det skal stort set være betalt af fondsmidler Dog kan foreningen bruge ca. halvdelen af vores opsparing på projektet. Det skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Det skal være så fleksibelt, at alle vores aktiviteter kan fungere på samme tid. Det skal holdes rent og pænt. Driftsudgifterne skal holdes på et så lavt niveau som muligt.

Det er et stort arbejde at finde tilstrækkelig med fondsmidler. Derfor ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse på generalforsamlingen, om der skal arbejdes videre med projektet. Hertil skal oplyses, at alene driften vil betyde en kontingentstigning på 100-150 kr. årligt. Vi opfordrer medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen, så behovet for et nyt klubhus kan blive belyst. Denne generalforsamling skal ikke tage stilling til den endelige igangsætning af projektet, men kun give bestyrelsen et fingerpraj om medlemmernes ønske angående et nyt klubhus. Inden et konkret byggeprojekt besluttes, skal beslutningen konfirmeres af medlemmerne enten ved en generalforsamling eller ved en urafstemning. P.B.V. Jens Andersen.

Lodsejerfesten d. 15. februar 2014 Lodsejerfesten er i skrivendestund ved at blive planlagt, men som altid bliver det en festlig anledning til at møde fiskekammerater og lodsejer. Årets lodsejerfest holdes på Fårup Skovhus, med musik og underholdning.

Du finder mere information om årets menu, underholdning og tilmelding på b-l-f.dk Velmødt til lodsejerfest Tur og arrangement


Juniorene tager ordet..: Vi er godt i gang med efterårssæson. I øjeblikket binder vi fluer, laver blink og får grejet gået igen, så vi er klar til en ny sæson. Der bliver også tid til en lille film i ny og næ. Der vil også blive brugt tid på at binde DM fluer for dem som gerne vil forsøge at kvalificere sig til det. Vi vil igen prøve at komme ud på Hedegårdsskolen og benytte deres faciliteter, men det bliver først i det nye år, der vil igen i år være mulighed for at lave wobler, støbe blink, vi arbejder også på at der bliver mulighed for at lave en priest Der er selvfølgelig masser af tid til hygge, og spise kage m.m Der møder ca 10 junior op hver gang til klubaften, alle med godt humør og masser af energi.

Modtager:

Lars Jakobsen Lærkevej 9 9440 Aabybro

Hold øje med hjemmesiden, som løbende vil blive opdateret, om diverse aktiviteter. Husk at klikke på dato for at se yderligere informationer Vi er også kommet på facebook, så også her er der en mulighed for at holde sig opdateret og komme med gode historier. NM er afsluttet med en flot anden plads som samlet resultat, HUSK.: Du er altid velkommen til at tage en kammerat med til klubaften, som vil prøve kræfter med fiskeriet, så er det bare få dem med! Klub aften hver Torsdag fra kl 19.00 til 21.00 Knæk og Bræk Peter Kristensen

Porto


GÆLLESPALTEN 2014

2013 var første sæson i 40 år hvor Gællespalten ikke udkom i samtlige medlemmers postkasse. Det var med spænding at Blad og hjemmesideudvalget afventede reaktionen fra medlemmerne. Responsen har været rigtig positiv, og det digitale blad er blevet taget godt imod. Samtidig er de medlemmer, der ønskede bladet som tidligere blevet tilgodeset og har modtaget det pr post. I 2014 fortsætter bladet som fortrinsvis digital udgivelse, og de medlemmer som har svært ved digitallæsning kan igen tilmelde sig postmodtagelse via formularen her under (for de som modtager pr post), sende tilkendegivelse via kontaktformularen på hjemmesiden til ”Sekretær og hjemmeside”

eller via liste ophængt i klublokalet Gravensgade 10, 9700 Brønderslev. Hvis bladet i fremtiden skal bestå, er det vigtigt at der fortsat kommer artikler fra medlemmerne. Artiklerne kan omhandle noget fiskerelateret og være fortællinger om oplevelser, kommende fiskeoplevelser til inspiration for andre og i det hele taget noget du gerne vil dele med ligesindet... Billeder sammen med artiklerne er meget velkommen, så del dine erfaringer med fluebinding, spinnerfiskeriet, stang og knivbygning, gode oplevelser ved vandet (i eller udenfor foreningens vand).

Ønsker modtagelse af Gællespalten i 2014 Afsender: Medlemsnummer: Navn: Adresse: Postnr. / by:


Kun

399,-

Pris

1499,-

Laks!

Jan Grünwalds legendariske bog "Laks" som langt de fleste lystfiskere betragter nærmest som en bibel indenfor laksefiskeri, er nu endelig udkommet på ny. Denne gang har man valgt at samle 3 af Jan's største værker i et samlet eksemplar. Bogen indeholder alt omkring lige fra det tidligere fiskeri i Mörrum tilbage i slutningen af 70'er til den ultimative lakseelv Alta i Finmarken.

Guideline Core Jakke

Fantastisk isolerende fiskejakke, som bruges under vadejakken. Jakken er isoleret med Primaloft, hvilket sikrer dig optimal komfort og varme. Desuden er den super let.

Kun

fra

Guideline Haze

1399,-

Elegant fluehjul i topkvalitet, med sikre bemseegenskaber og selvfølgelig fremstillet i aluminium, hvilket gør det 100% saltvandsbestandigt. Vælg mellem 5 forskellige størrelser.

Jægeren &

Lystfiskeren

749,Guideline Vac Rac Uundværligt når man er på fisketur, og gerne vil skifte plads mange gange i løbet af en dag. Dette Vac Rac klæber sig fast til kølerhjelmen via magnetisme og fungerer 110%

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30 Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 Maren Turisgade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten december 2013  

Medlmesblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, december 2013

Gællespalten december 2013  

Medlmesblad for Brønderslev Lystfiskeriforening, december 2013

Advertisement