Page 4

PËRMBAJTJA I.

HYRJE ...................................................................................................................................... 5

II.

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT............................................................................................. 6

III.

PROKURIMI PUBLIK NË KOSOVË (I PREKUR NGA KORRUPSIONI) ............................................. 7

1. 2.

Rregullimi ligjor dhe ndryshimet e fundit ligjore në prokurimin publik ............................................. 7 Mekanizmat institucional dhe akterët në sektorin e prokurimit publik në Kosovë ........................... 8

IV.

RASTI “HOTI”....................................................................................................................... 9

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit Publik dhe hyrja në fuqi e ligjit të ri.......................................... 9 Refuzimi i paligjshëm i Ministrit për të nënshkruar kontratat ......................................................... 10 Ndikimi i paligjshëm i Ministrit në AQP për të zbatuar kontratat .................................................... 11 Këshillimi i paligjshëm me institucione të pavarura për nënshkrim të kontratave ......................... 12 Pjesëmarrja e Paligjshme e Autoriteteve të Pavarura ..................................................................... 14 Ministri Nënshkruan Kontratat pas 6 muaj refuzimi ........................................................................ 14

V.

PËRFUNDIME ........................................................................................................................ 16

ANEKS I ......................................................................................................................................... 18 KRONOLOGJIA DHE PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E RASTIT ............................................................ 18 Prokurimi me Nr: AQP 15 003 211 me vlerë prej 4.8 milion Euro. .......................................................... 18 Prokurimi me Nr: AQP 15 002 111 me vlerë prej 4.5 milion Euro. ........................................................... 18 Prokurimi me Nr: AQP 15 004 111 me vlerë prej 2.8 milion Euro. ........................................................... 19

Pacenueshmeria e sistemit t ë prokurimit në kosovë  
Pacenueshmeria e sistemit t ë prokurimit në kosovë  
Advertisement