Page 1


12 วันแม

สิงหาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

กรกฎาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

11 วันอาสาฬบูชา / 12,14 วันเขาพรรษา

4 วันสารทลิบชุน / 14 วันมาฆบูชา

กุมภาพันธ อา จ อ พ พฤ ศ ส

1 วันขึ้นปใหม / 16 วันครู / 31 วันตรุษจีน, วันชิวอิก

มกราคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

Calendar 2014

กันยายน อา จ อ พ พฤ ศ ส

มีนาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

23 วันปยมหาราช

ตุลาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

5 วันเช็งเมง / 6-7 วันจักรี / 13-16 วันสงกรานต

เมษายน อา จ อ พ พฤ ศ ส

พฤศจิกายน อา จ อ พ พฤ ศ ส

1 วันแรงงาน / 5 วันฉัตรมงคล/ 13 วันวิสาขบูชา

พฤษภาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

5 วันพอ / 10 วันรัฐธรรมนูญ / 31 วันสิ้นป

ธันวาคม อา จ อ พ พฤ ศ ส

มิถุนายน อา จ อ พ พฤ ศ ส


§û¼¦ ƪû¦¤þĤ¼³

µ¦¼­ ®¾›¥¦Ã ĥû¦Æ›¾¦

¯ ¯ ȯĨ¦³¾¤®þ

ĭ­Ã•¯º¤º űÂ÷§űĀĄ§

§¿ µ­¼¯þ¤

¤¯Ã

­•¯¼˜­

¤¼­»¦ µű¼ ¯¿µ·¯þ¤

Event

_CYgO'gU'Y;%O*IS;9Wg¯­:«'«²³9T*ET;¿öÅâÞïñ c6+S6*T;ÄïÞëáìíâëæëäÂíæðìáâ¯%Xh; <EEDT$TJBTDb;*T;_7fCc=6ID'ITCL;Z$L;T;

&Q@MCNODMHMF!X'D@QS

_CYgOIS;9Wg¯±:S;IT'C¯²²³9Wg>T;CTÉäìì®ÌããæàæÞéL;S< L;Z;a6DÀåÞëäÂõíìïñEIC+S6*T;ÂéâàñïìÁÞëàâÊòðæà ÍÞïñö7O;c%=R<TIMGOc%>O LTI*TCBT'°L8T;9W+g 6S *T;=$LS a.><S @VK5ZaG$CO<'ITCL;Z;CS;LL6Z e$S<JVG=; I*¿ììêßììêàÞðåÉìêæðìëæà`GRÁ«Ç«¾íïæé««9Z$';9Wg CTEIC*T;7T*@EOCb+bL-Z6LW%TI_$ec=EIC*T;_EWD$c6IT *T;;WhCW`7'ZC$S<'ZC

+FNN/@QSXOQDRDMSR


Bl 77  

นิตยสารเพื่อคนพิษณุโลก

Bl 77  

นิตยสารเพื่อคนพิษณุโลก

Advertisement