__MAIN_TEXT__

Page 1

Annuals & Perennials Enoletnice in trajnice 2020-2021

Syngenta FloriPro Services Zastopnik v Sloveniji Picount d.o.o. Mošnje 2c 4240 Radovljica Slovenia Tel. Fax.

+386 8 205 32 00 +386 8 205 32 03

info@picount.si www.picount.si

© 2020, Syngenta. Vse pravice pridržane. Informacije v tem katalogu so zašcitene. Ni jih dovoljeno fotokopirati ali kakorkoli drugace reproducirati. Imena izdelkov z oznako ® ali TM, FloriPro Services, Syngenta Wordmark, Syngenta logo so zašcitene znamke podjetja Syngenta Group Company. Syngenta je skrbno pripravila te informacije. Vse informacije podane v katalogu so samo splošno navodilo in jih mora uporabnik prilagoditi skladno s svojimi izkušnjami in lokalnimi zahtevami. Syngenta ne more sprejeti nikakršnih obveznosti

www.syngentaflowers.eu

Enoletnice in trajnice


Syngenta Flowers stremi k inovativnemu žlahtnjenju V zadnjih letih smo naredili pomemben korak k vam, našim strankam. Naša naloga je, da vam zagotavljamo novosti z željo, da zadovoljimo tudi končne potrošnike.

Syngenta flowers je sinonim za inovativnost. Syngenta flowers je zavezana k trajnosti, ne samo v žlahtnjenju, ampak tudi v proizvodnji in dobavi. Naša proizvodnja je certificirana za Global G.A.P. in Fair Trade.

SPLOŠNA DOLOČILA, POGOJI PRODAJE IN DOBAVE - Podjetja PICOUNT d.o.o. 1. člen Uporabnost

10.člen Stroški izterjave dolgov

1.1.  Splošna določila, pogoji prodaje in dobave družbe podjetja Picount d.o.o. veljajo za vse ponudbe, dobave in storitve, ki jih za kupca opravi Picount d.o.o. . Spremembe splošnih določil in pogojev dobave veljajo le, če so objavljeni ali sklenjeni v pisni obliki. Splošna določila in pogoji kupca so vključeni v poslovnem odnosu med kupcem in Picount d.o.o. .

Če kupec ene ali več obveznosti ne izpolni, mora sam nositi stroške izterjave dolgov na sodišču ali izven sodišča.

1.2.  Poleg navedenih določil in pogojev veljajo tudi Splošna določila, prodaje in dobave dobavitelja, razen v primeru, če so v nasprotju s Splošnimi določili in pogoji prodaje in dobave podjetja Picount d.o.o.

11.1. Prodajalec ne odgovarja za reklamacije, če o tem ni obveščen v skladu s členom 13. Reklamacije je potrebno dokumentirati n a t ak n ačin, d a j ih lahko prodajalec ali tretja oseba preverita.

1.3. Pri vegatativno razmnoženih okrasnih rastlinah je dovoljena samo enkratna proizvodnja cvetlic in drugih rastlin. Ta klavzula je pogoj, ki ga mora kupec vedno postaviti svojemu kupcu. Prodajalec si pridržuje pravico do povrnitve realne škode s strani kršitelja. Prodajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik imata pravico do nemotenega vstopa na zemljišče kupca zaradi nadzora proizvodnje cvetlic ali drugih rastlin. Prav tako lahko prodajalec imenuje neodvisno tretjo osebo, da preveri poslovne knjige kupca.

11.2. Kupčeva obveza je, da zmanjša škodo, katere povračilo zahteva od prodajalca.

2.člen Ponudbe in pogoji

12.člen Uporaba in izsledljivost

2.1. Ponudba se lahko prekliče v roku treh delovnih dni. Splošna ponudba ni obvezujoča. Cene, ki so navedene v ponudbi, ne vključujejo davka na dodano vrednost.

12.1. Proizvode, ki jih dobavlja prodajalec, se sme uporabiti samo za proizvodnjo rastlin.

2.2. Prodajalec si pridržuje pravico do občasnega prilagajanja cen. Nove cene nadomeščajo predhodne cene pri naročilih, ki so bila poslana po datumu, ko so začele veljati nove cene. 2.3. Če se količina, navedena v naročilu, razlikuje od prodajalčevega standardnega pakiranja ali njegovega večkratnika, ima prodajalec pravico prodati naslednjo višjo količino. 3. člen Pridržek v zvezi s kakovostjo pridelka in rezultatov dodelave

Neprestano izboljšujemo našo genetiko, da zagotovimo da smo najboljši na svetu. Znotraj razvoja v žlahtnjenju je naš cilj, zagotoviti produkte, ki pomagajo vrtnarjem efektivno vzgajati atraktivne in visoko kvalitetne rastline. Pravtako posvečamo pozornost pri žlahtnjenju večji odpornosti rastlin, kar dokazujemo z Vinco Cora XDR in vodenko Imara. Vse to skupaj prinaša naši genetiki dodano vrednost in nas postavlja pred ostale.

2

V vsem kar počnemo, želimo da izžarevajo naše vrednote:

Dolgoročnost - želimo okrepiti naš sektor za prihodnost, tako ekonomsko, kot tudi ekološko in socialno Rast za vse - Naše vrednote delimo s strankami, zaposlenimi , skupnostjo in poslovnimi partnerji Uresničujemo zastavljene cilje - smo disciplinirani in fokusirani. Naše rešitve so preproste in najdejo rešitve do cilja Kako je pomembno - v vsem kar počnemo smo transparentni Od vseh nas v Syngenti Flowers se vam zahvaljujemo za sodelovanje in se veselimo nadaljevanja uspešnega partnerstva v naslednjih letih. Želimo vam uspešno sezono. Mark Schermer Global Head Syngenta Flowers

12.2. Prodajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali če kupec ali tretja oseba izdeluje, dodeluje ali prepakira proizvode. Nepravilna uporaba pomeni med drugim tudi skladiščenje ali uporabo dobavljenih proizvodov v nasprotju s predpisi prodajalca. 12.3. Izsledljivost semen. Če se seme proda tretji osebi ali če se ga spremeni v rastlinski material in ga nato proda, mora prodajalec ali gojitelj rastlin evidentirati številko serije, da omogoči popolno izsledljivost sorte oziroma semena do proizvajalca. 13.člen Napake, pogoji reklamiranja

4.

člen Dobava in vrste pakiranja

4.1.

V se dobave se bodo vršile Incoterms 2010 (EX Works – franko prodajalec) razen če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače. V primeru ekspresnih dobav plača stroške transporta kupec.

13.2. Kupec bo prodajalca pisno obveščal o domnevnih napakah v treh dneh od dobave. V poročilu mora navesti številko serije, dobavnice in/ali prodajalčevega računa.

4.2. Sadike okrasnih rastlin se bodo dobavljale v posebnih platojih (s paletno zaščito dizajna), ki bodo , odvisno od količine, naloženi na paletah. Platoji in palete ostanejo v lasti prodajalca. Kupec soglaša, da je dizajn lastnina prodajalca in da bo upošteval pogoje, ki so navedeni v tem odstavku. Kupec se zavezuje, da bo platoje in palete hranil kot dober gospodar, dokler jih ne prevzame prodajalec. Stranki se bosta dogovorili, v kakšnih intervalih bo prodajalec prevzemal platoje in /ali palete. Če bo kupec izgubil ali poškodoval platoje in / ali palete, bo plačal globo v evrih. Z namenom varovanja lastnine je vsak plato označen s posebno številko in evidentiran s črtno kodo. Kupec ne sme odstraniti črtne kode ali na kakršen koli način onemogočiti čitljivost le-te.

13.3. Kupec bo prodajalca pisno obvestil o skritih napakah v roku osmih dni od odkritja le-teh. V poročilu mora navesti število serije, dobavnice in/ali prodajalčevega računa.

5. člen Datum dobave Prodajalec mora po sklenitvi pogodbe izvršiti dobavo v razumnem času ustrezno sezoni sejanja oziroma sajenja. Dogovorjeni čas dobave pa ni zadnji rok. V primeru zakasnitve dobave prodajalec o tem ni pisno dolžan obvestiti kupca in mu določi razumen rok za izpolnitev pogodbe.

6.1. Proizvajalec ima pravico izvršiti delne dobave proizvodov. To p a n i izvedljivo v primeru, če posamezne delne dobave nimajo samostojne vrednosti. V primeru delnih dobav lahko prodajalec vsako dobavo ločeno fakturira. 6.2. Vračilo pošiljk, kar tudi pomeni izmenjavo semena in piliranega semena, ni dovoljeno, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja. V takem primeru je treba seme, tretirano s fungicidom oziroma pilirano seme, vrniti v roku 5 mesecev od dobave v neodprti in nepoškodovani embalaži. Vrnjenih, pošiljk ki presegajo 10% celotnega števila semen po posameznih sortah, ne sprejemamo. 7.člen Dodelava semena in pakiranje

Strast do strank - prinašamo vam rešitve, storitev in produkte, ki jih cenite

11.3 V primeru upravičene ali veljavne reklamacije s strani kupca, odgovarja prodajalec največ do vrednosti označene na računu za reklamirani proizvod. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne posledice škode.

13.1. Kupec je dolžan pregledati blago v čim krajšem času po prevzetju, da preveri naslednje: -ali so bili dobavljeni ustrezni proizvodi -ali je količina dobavljenih proizvodov v skladu s pogodbo -ali je opis dobavljenih proizvodov v skladu z dogovorjenimi standardi kvalitete oziroma z običajnimi standardi, če standardi kvalitete niso bili dogovorjeni.

Vse dobave so podvržene običajnim rezultatom pridelka in obdelave. Čese prodajalec upravičeno sklicuje na ta pridržek, ima pravico, da dobave ne izvrši, temveč poskusi dobaviti proporcionalno količino ali ustrezno alternativo. V takem primeru kupec nima pravice do kompenzacije.

6.člen Delne dobave / vračilo pošiljk

Želimo vam stati ob strani z našo prodajno in logistično ekipo. Želimo vam pomagati pri izbiri rastlin in zagotoviti visoko kvalitetne sadike, da boste lahko dobro začeli proizvodnjo. Naši tehnični strokovnjaki so vam na razpolago, da vam pomagajo pri nadaljni vzgoji. Želimo, da ste uspešni pri tem kar počnete. V tem najnovejšem katalogu za leto 2021 predstavljamo več kot 200 novosti. prepričani smo, da so novitete pomembne v našem poslu in ponosni smo, da vam jih lahko ponudimo. Petnia Itsy in petunia Shortcake imajo dokazan uspeh v Severni Ameriki. Dahlia Sincerity je preprosto nuja v ponudbi Dalije z izjemnimi cvetovi. Dodatno predstavljamo Lantano Hot Blooded. Imamo močno ponudbo pelargonij serije Calliope. Med trajnicami navdušuje novost med sivkami serija Vintro; obenem pa ne smemo pozabiti sivko stoechas - Violetta. med enoletnicami predstavljamo novo Begonijo Tuberhybrida - serijo Limitless s presenetljivimi barvami. v ponudbi pa so tudi nove barve v svetu vodilne vodenke, odporne na pepelasto plesen - serija IMARA.

11.člen Obveznosti

7.1. Če je blago na željo kupca posebej dodelano, se stroški dodelave in pakiranja zaračunajo kupcu.

13.4. Če kupec ne pošlje obvestila o napakah v navedenem času, je prodajalec razbremenjen vseh obveznosti v zvezi s temi dobavami. 13.5. V primeru spora glede kaljivosti, čistosti sorte, ustreznosti tipa, genetske ali tehnične čistoče, lahko ena ali druga stran zahteva preiskavo proizvodov s strani NAK-G (postaja ISTA), ki ima sedež v Roelofaredsveenu na Nizozemskem. Stroške takšnega pregleda nosi tista stranka, ki po ugotovitvi postaje ISTA nosi krivdo. Ugotovitev NAK-G zavezuje obe strani. 14.člen Nasveti glede načina gojenja Nasveti prodajalca ne zavezujejo kupca v zvezi z načinom gojenja. Kupec se lahko sam odloči, ali so proizvodi primerni za uporabo v lokalnih razmerah ali ne. V kolikor prodajalec svetuje kupcu o ukrepih ki naj jih kupec izvede v proizvodnji, je kupec dolžan najprej testirati priporočene ukrepe, šele nato pa jih lahko izvede v celotni proizvodnji. Kupec je dolžan upoštevati lokalno zakonodajo glede izvajanja fitosanitarne zaščite rastlin. 15.člen Višja sila 15.1. Izraz višja sila pomeni okoliščine, ki so izven nadzora prodajalca, in ki ovirajo ali onemogočajo izvedbo pogodbe. K višji sili prištevamo naslednje okoliščine, če in v kolikor ovirajo ali onemogočajo izvedbo: stavke v podjetjih, ki niso v lasti prodajalca, nemiri, politične stavke v podjetju prodajalca, splošno pomanjkanje potrebnih surovin in/ali drugega materiala, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe, nepredvideni zastoji pri prodajalcu in/ali tretji osebi, od katere je prodajalec odvisen ter splošne težave pri prevozu. 15.2. V primeru višje sile bo prodajalec o tem v najkrajšem možnem času obvestil kupca.

7.2 . Prodajalec zapakira blago v lastno standardno embalažo. Embalaža se zaračuna kupcu in ni vračljiva.

15.3. Obe strani sta upravičeni preklicati pogodbo, če višje sile trajajo več kot dva meseca. V tem primeru prodajalec ni dolžan plačati nikakršne kompenzacije.

8.člen Pridržek glede lastništva

16.člen Uporaba zaščitnih znamk, simbolov in drugih znakov

8.1. Proizvodi, ki jih je dobavil prodajalec, ostanejo v lasti prodajalca, dokler kupec ne plača zneska nakupa. Pridržek glede lastništva pa velja tudi na zahtevo, ki bi jo imel prodajalec do kupca, če ne bi izpolnil katerega od svojih obveznosti do prodajalca.

Če v pisnem dogovoru ni navedeno drugače, kupec ne sme uporabljati zaščitnih znamk, simbolov in drugih znakov, ki jih uporablja prodajalec, da z njimi loči svoje blago od blaga drugih podjetij, ali kako drugače uporabljati podobne zaščitne znamke, simboli ter druge znaki. Izjema je samo trgovina z blagom v originalnem pakiranju, ki nosi prodajalčev zaščitni znak, simbole in druge znake.

8.2. Proizvodi, ki jih dobavlja prodajalec, in za katere velja pridržek glede lastništva iz prvega odstavka, se lahko uporabijo ali prodajo samo za običajne namene. Kupec mora v primeru prodaje ohraniti ime proizvoda. 8.3. Kupec nima pravice zastaviti proizvod ali ugoditi kakršnimkoli zahtevkom, ki bi se nanašali na te proizvode. 9.člen Plačilo 9.1. Prodajalec mora plačilo prejeti v roku 30 dni od datuma računa, v kolikor ni drugače dogovorjeno med kupcem in prodajalcem. V primeru zamude lahko prodajalec od neplačanega zneska zaračuna zakonite zamudne obresti. 9.2. V primeru likvidacije, bankrota ali ustavitve plačila s strani kupca, takoj zapadejo v plačilo vsi zneski, prodajalec pa ima pravico razveljaviti ali preklicati vse pogodbe s kupcem, brez pridržka do prodajalčeve pravice, da zahteva kompenzacijo ali drugačen pravni način poravnave. 9.3. Če so bila dogovorjena delna plačila, kupec pa enega od njih ne poravna, takoj zapade v plačilo celoten neplačani znesek, ne da bi bilo potrebno dodatno obvestilo. V tem primeru velja zadnji stavek prvega odstavka člena 9.

17.člen Poravnava sporov Če se stranki ne odločita za arbitražo, rešuje vse spore sodišče v Ljubljani, razen v primeru, če pravo, ki je navedeno v 18. členu, nenavaja drugega sodišča. Kljub temu pa ima prodajalec pravico pozvati kupca na sodišče,ki je pistojno z zakonom ali mednarodnem dogovoru. 18.člen Zakon Vse pogodbe med prodajalcem in kupcem so podvržene zakonom države, v kateri ima prodajalec svoj sedež. »Konvencija združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga« velja v primeru ko prodajalec in kupec nimata sedeža v isti državi, razen če je ta v skladu s Splošnimi določili, pogoji dobave in prodaje ali če ima večjo težo zakon v državi prodajalca.

Mošnje, Julij 2020


Legenda Nove sorte in/ ali barve

Oblike izdelkov

Izboljšano

Nagrajena sorta

TOP sorta

Gojenje

Vrt

Xtray® 72

Velikost lonca

Na voljo kot Xtray® 72

(cm)

Bujnost na vrtu 1 = kompaktna / 5 = bujna

Kultipak

Xtray® 128 Na voljo kot Xtray® 128

Primerno za pridelavo v kultipakih

Xtray® 264

Zgodnost

Na voljo kot Xtray® 264

1 = zgodnje / 5 = pozno

Xtray® 480

Bujnost rastlin v rastlinjaku

Na voljo kot Xtray 480 ®

URC Neukoreninjen potaknjenec

Quickstep® Na voljo kot Quickstep®

Semena Na voljo v obliki semen

Licenčna sorta

Višina

Pokončna rast

Plazeča rast

1 = kompaktna / 5 = bujna

Obarvanost listov 0 = ne / 5 = zelo

Za gredice in nasade

Veliki cvetovi

Obešanka

Cvetenje v prvem letu

Pozimi cvetoča

Semena

Čas cvetenja

Vzgojeno iz semena

Potaknjenec

Opraševalcem prijazne rastline

Vzgojeno iz potaknjencev

Promocijske etikete Na voljo so promocijske etikete

Pelargonium

3


Pelargonium Interspecific Moxie! 14 Pretty Little 15 Calliope®M 16 Calliope®L 17 Calliope®Landscape 18 Calliope®Cascade 19 Pelargonium zonale Tango® 22 Compact Line 23 Classic 24 25 Americana® Bunny 25 Pelargonium peltatum Temprano 26 Corriente 27 Cascade® 28 Super Cascade® 30 Ivy League 30 Oblike izdelkov 31

Enoletniceiz potaknjencev Novo v asortimanu Ageratum houstonianum Argyranthemum frutescens Asteriscus maritimus Bidens ferulifolia Brachyscome multifida Begonia x Hybrida Calibrachoa Hybrida Cleome assleriana (spinosa) Cuphea hyssopifolia Cuphea micropetala Dahlia x Hybrida Dianthus caryophyllus Euphorbia hypericifolia Diascia barberae Fuchsia Hybrida Gaura lindheimeri Glechoma hederacea Helichrysum petiolare Helianthus annuus Heliotropium arborescens

34 36 36 38 39 41 42 43 46 46 46 47 55 56 57 58 60 61 61 62 63

Impatiens walleriana Impatiens new guinea Ipomoea batatas Lantana camara Laurentia axillaris Lobularia Hybrida Lobelia erinus Rio Dipladenia Rio Dipladenia Petite Rio Dipladenia Grande Rio Dipladenia Elegant Osteospermum ecklonis Petunia Hybrida Phlox x Hybrida Plectranthus coleoides Portulaca umbraticola Salvia farinacea Salvia patens Sanvitalia speciosa Scaevola aemula Sutera Hybrida Verbena Hybrida

63 64 66 67 69 69 70 73 74 74 75 76 78 85 86 86 87 87 88 88 89 91

Pe la r g onium

12

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Pelargonije Naše najboljše pelargonije

Syngentine kompaktne petunije 154 Phlox drummondii 168 Portulaca grandifl ora 168 Plectranthus scutellarioides (Coleus) 168 Rudbeckia hirta 169 Salvia 170 Sanvitalia speciosa 173 Senecio cineraria 173 Tagetes 174 Verbena hybrida 177 Zinnia 180 Na voljo le kot seme 184 Snapdragon Antirrhinum majus F1 184 Brassica oleracea 185 Cleome hassleriana (spinosa) F1 185 Helianthus annuus 186 Tagetes erecta F1 186 Verbena hybrid 187 Vegetalis 189

A nnu a ls f r om S e e d

Legenda 3

Novo v asortimanu 98 Ageratum houstonianum F1 100 Antirrhinum majus F1 100 Begonia 104 Calendula officinalis 114 Canna x generalis F1 115 Catharanthus roseus (Vinca) 116 Celosia argentea plumosa 122 Cosmos bipinnatus 122 Dahlia x Hybrida 123 Dianthus 125 Dichondra argentea 130 Gazania rigens F1 131 Gypsophila muralis 134 Gomphrena globosa 135 Helianthus annuus F1 135 Imara® 136 Impatiens 138 Laurentia axillaris F1 142 Lobelia 144 Lobularia maritima 146 Mimulus x burnetii F1 147 Nicotiana alata F1 147 Nemesia strumosa 147 Osteospermum ecklonis F1 148 Pelargonium 148 Pentas lanceolata F1 152

Trajnice Novo v asortimanu 192 Achillea millefolium 194 Ajuga reptans 194 Alcea rosea 196 Alchemilla 197 Anemone hupehensis 198 Arenaria montana 198 Astilbe x arendsii Hybrids 199 Campanula 200 Calocephalus brownii 201 Cerastium tomentosum 203 Ceratostigma plumbaginoides 204 Coreopsis grandiflora 205 Cyclamen 206 Delosperma cooperi 207 Delphinium 208 Dianthus 210 Digitalis purpurea F1 212 Echinacea purpurea 214 Erodium 215 Erysimum linifolium 216 Eucalyptus gunnii 216 Gaillardia aristata 217 Gypsophila cerastioides 219 Gaultheria procumbens 219

Gaura 220 Helleborus niger 221 Heuchera 222 Hypericum 223 Lavandula 225 Leucanthemum 230 Lewisia cotyledon 231 Liatris spicata 232 Lobelia speciosa F1 232 Lupinus polyphyllus 233 Lythrum virgatum 234 Papaver 234 Penstemon 236 Platycodon grandiflorus F1 237 Phlox paniculata 238 Rudbeckia fulgida 240 Sagina subulata 240 Primula vialii 240 Salvia 241 Santolina chamaecyparissus 243 Sedum 244 Thymus 246 Veronica spicata 246 Vinca Minor 247 Viola 247

Pe r e nnia ls

Kazalo

Conte nt s

Enoletnice iz seme

Trave Manjše trave Srednje trave

4

248 249

Bujnejše trave Velike trave

250 250

5


2020 / 2021

Syngenta Young Plant Production

Dom&vrt

De Lier, The Netherlands

A world of quality plant products and services at your side PICOUNT d.o.o. 6

MoĹĄnje 2c, 4240 Radovljica Tel.:+386 (0) 8 205 32 00 Fax.:+386 (0) 8 205 32 03 flowers@picount.si 7


mm |

Opraševalcem prijazne rastline Opraševalcem prijazne rastline prepoznate po tej oznaki

Ta širok izbor opraševalcem prijaznihshown rastlin, pomaga ustaviti zmanjševanje žuželk 200% opraševalcev, kot so čebele, metulji, čmrlji in trepetavke. Te žuželke so ključne za obstoj številnih naravnih habitatov in pridelavo rastlin za prehrano.

Bee Loved! Vrsta

Pomagajmo biotski raznovrstnosti, da zacveti! V zadnjih letih opraševalce ogroža kombinacija več dejavnikov, med katerimi imata pomembno vlogo izguba habitatov in urbanizacija. Čas je za ukrepanje! Eden od načinov za povečanje števila opraševalcev v urbanih območjih je zasaditev rastlin na vrtovih in jsvnih površinah, ki privabljajo opraševalce. Naš asortiman je bil skrbno preizkušen na neodvisnih postajah za testiranje, kjer so preverili katere sorte so najbolj privlačne za žuželke opraševalke. shown- Opraševalcem 200% Syngenta Flowers prijazne rastline so označene s čebeljo ikono, da jih lahko preprosto prepoznate. Bi radi vedeli več o programu? Obrnite se na svojega prodajnega zastopnika. shown 100%

labels | one picture

cutter 094 | 60mm x 67mm | shown100%

0 | Bee Happy Garden Collection| Branding | Syngenta | order 038092

Vse potrebne POS-materiale lahko naročite prek spleta na syngentaflowers.elburgsmit.shop!

cutter 2553 | 60mm x 200mm | shown 100%

Če želite izvedeti več o Syngentinem mednarodnem programu biotske raznovrstnosti z mnogimi lokalnimi pobudami, obiščite www.syngenta.com.

8

Opraševalec

Tip

Ajuga reptans Begonia x hybrida Begonia x hybrida Begonia x hybrida Begonia semperflorens Bidens ferulifolia Bidens ferulifolia Bidens ferulifolia Calendula officinalis Campanula carpatica Campanula cochleariifolia Campanula persicifolia shown Campanula portenschlagiana Campanula portenschlagiana Coreopsis grandiflora Cosmos bipinnatus Cuphea micropetala Dahlia x hybrida Dahlia x hybrida Dahlia x hybrida Dahlia x hybrida Digitalis purpurea Erysimum linifolium Gaillardia aristata Gaillardia aristata Gaillardia aristata Gaura lindheimeri Helianthus annuus Lavandula angustifolia Lavandula angustifolia Lavandula angustifolia Lavandula stoechas Lavandula stoechas Leucanthemum maximum Liatris spicata Lupinus polyphyllus Lythrum virgatum Salvia farinacea Salvia coccinea Salvia patens Salvia x superba Salvia x superba Salvia x superba Salvia x superba Tagetes erecta

Trajnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Trajnice Trajnice Trajnice 200% Trajnice Trajnice Trajnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Enoletnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Enoletnice Enoletnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Enoletnice Enoletnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Trajnice Enoletnice

Serija

Sorta

Tophat Tophat Tophat

White Pink Rose Bicolor

Select Select

Pink Beauty White Collar

Clockwise

Compact Deep Blue

Dahlegria Dahlegria Dahlegria

Orange Yellow Tip Pink Flame White

Barbican Sunrita

Yellow Red Ring Yellow Red Ring

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jun

Jul

Avg

Sep

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ Aromatico Aromatico Vintro Javelin Castilliano 2.0

Blue Scent Imp. Blue Imp. Blue Forte White Lilac

Farinacea

Velocity

Merleau Merleau New Dimension

Blue White Blue

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

Oct

Nov

Dec

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

cutter 094 | 60mm x 67mm | shown100%

05 Juni 2020 | Bee Happy Garden Collection| Branding | Syngenta | order 038092

Opraševalec

9


Pelargonije

10 11 Pe r e nnia ls

A nnu a ls f r om S e e d

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Pe la r g onium

Conte nt s


PELARGONIUM ZONALE

Moxie!

Tango®

10.5 - 12 cm

10.5 - 12 cm

• Compact • Floriferous and excellent branching • 4 colours • Ideal on balconies, window boxes and small pots • Bright Colors

• Very compact • Early flowering • 12 colours • Dark foliage • Uniform flowering window

Page 14 Pretty Little™

Page 22 Compact Line

10.5 - 12 cm • Extreme floriforous • Compact small plant • Tiny cluster flowers • Good gardern performance stand alone

Syngenta flowers interspecific pelargonije so dobitnice mnogih nagrad. Znane niso le po izjemnih barvah in obstojnosti, marveč tudi po vsestranskosti uporabe. Od Moxie! za male lončke do Calliope L za velike lonce do Calliope Cascade za obešanke. Na voljo je Calliope za vse uporabe.

Page 15 Calliope® M

Page 23 Classic

12 - 13 cm

Calliope® L

10.5 - 13 cm • Medium-vigorous • Reliable varieties • 10 colours • Very well-known series

• Medium vigorous •P  erfect mix of grower needs and consumer ­performance • 14 colours • Ideal for beds and containers Page 16

Page 24 Americana®

13 - 15 cm

12 - 15 cm • Vigorous • Large flowers - vibrant colours • 2 colours • Excellent outdoor performance

• Vigorous •G  reat outdoor performance a lot of consumer satisfaction • 12 colours • Ideal for beds and containers

Naše pokončne pelargonije so že dolgo znane, da se izjemno dobro obnesejo tako pri končnem kupcu kot pri vrtnarju. Tudi v prihodnje ostajajo kot glavne prodajne sorte pelargonij. Serija Tango ponuja najboljše kompaktne sorte za visoko učinkovito vzgojo. Americana je znana po svoji izjemni obstojnosti. Serija Bunny prinaša nekaj drugačnega s svojimi temnimi listi in izjemnimi barvnimi vzorci.

10.5 cm • Compact • Early flowering • 10 colours • Uniform series in habit and earliness

Pe la r g onium

Naše najboljše pelargonije

PELARGONIUM INTERSPECIFIC

Page 25 Bunny Page 17

Calliope® Landscape 12 - 13 cm; • Medium vigorous • Self cleaning and easy to care for consumers • 6 colours • Ideal for landscaping and hanging baskets

10.5 - 12 cm • Vigourous • Unique eyecatching colors • 4 colours • Single flowered, consumer friendly Page 25

Page 18 Calliope® Cascade 13 cm; • Medium vigorous • Extremly heat tolerant • 3 colours • Ideal in hanging baskets or pots • Self-cleaning Page 19

PELARGONIUM PELTATUM Temprano 10.5 - 12 cm; • Compact • Early flowering • 13 colours • Perfect for early sales Page 26 Corriente 10.5 - 13 cm;

Moxie!

Calliope® Landscape

Pretty Little™

Calliope M

• Medium - vigorous • Wide color range • 11 colours • Perfect for baskets

Calliope L

®

®

Page 27

PELARGONIUM INTERSPECIFIC

Ivy League 10.5 - 13 cm;

Tango®

Americana®

• Medium • Eyecathing dark foliage • 4 colours • Very heat tolerant

Bunny Compact Line

Classic

Page 30

PELARGONIUM ZONALE Temprano

Cascade® 10.5 - 13 cm;

Corriente

Ivy League

Super Cascade

Cascade

Compact

Medium Vigor

Medium Vigor

Vigorous

Vigorous

Early

Mid

Late

Mid

Late

®

• Medium - strong vigorous • Self cleaning and robust • 11 colours • Well  known varieties with a very reliable performance

PELARGONIUM PELTATUM

Page 28 Super Cascade 10,5 - 13 cm;

Dark Leaf

Dark & Green Leaf

Green Leaf

• Vigorous • Early flowering • 5 colours • Large single flowers, self cleaning • Excellent branching Page 30

12

Pelargonije

Pelargonije

13


PEL ARGONIUM

i nte rs p e c ifi c

Inovacije so postale učinkovite • Prva in edina interspecifična pelargonija vzgojena za čudovito barvo v majhnih lončkih • Zaokrožen, gosto razvejan habitus zagotavlja odlično pokritost s cvetovi celotno sezono • Moxie! združuje najboljše prednosti: ekonomično pridelavo, vrhunsko genetiko z odličnimi barvami ter enovitim cvetenjem, ki daje največje število cvetov na kvadratni meter • Zonalke z interspecific izvorom • Za vrtnarje, ki želijo najboljšo kvaliteto v 10,5 oziroma 11 cm lončku • Idealna serija za masovno proizvodnjo in dobro kvaliteto

i nte rs p e c ifi c

Pretty little eksplozija barv

Pe la r g onium

PEL ARGONIUM

• Izjemno cvetenje • Kompaktna rast • Mala socvetja • Dobra obstojnost

Dark Red

Scarlet Imp.

2

3

4

1

3

1

2

3

2

2

3

3

3

3

3

White

Dark Red

Rose Splash

Violet

BUJNOST V RASTLINJAKU srednje zgodnja

Srednje bujna

Moxie! Violet Moxie! White

Pozna

Srednje bujna

Moxie! Dark Red Moxie! Rose Splash

Pink Splash

Moxie! Rose Splash

14

Pelargonije

15


PEL ARGONIUM

PEL ARGONIUM

i nte rs p e c ifi c

i nte rs p e c ifi c

Calliope® L

• Pelargonium hybrid nove generacije • Veliki samočistilni cvetovi • Izredno robustna in odporna na vročino • Calliope Dark Red: edinstvena rdeča barva

• Pelargonium hybrid nove generacije • Veliki samočistilni cvetovi • Izredno robustna in odporna na vročino • Calliope Dark Red: edinstvena rdeča barva"

Pe la r g onium

Calliope® M

Dark Red

Rose Splash Imp.

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

Pink

Scarlet Red

White

Red

Dark Red

Soft Coral

Rose Splash

Hot Rose

2

3

2

3

4

3

1

3

3

3

4

5

3

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

Pink Splash

Hot Pink

Rose Splash Imp.

Deep Rose

BUJNOST V RASTLINJAKU

16

Deep Coral

2

Red Splash

Violet

Coral

3

4

3

2

4

4

Light Lavender

Pelargonije

Dark Red

Hot Pink

Lavender Splash

Lavender Blue

Purple

BUJNOST V RASTLINJAKU

srednje zgodnja

Srednje bujna

Calliope® M Light Lavender

srednje zgodnja

Bujna

Calliope® L Purple

Pozna

Srednje bujna

Calliope® M Dark Red Calliope® M Pink Calliope® M Red Calliope® M Red Splash Calliope® M Rose Splash Imp. Calliope® M Scarlet Red Calliope® M Violet Calliope® M White

Pozna

Bujna

srednje zgodnja

Bujna

Calliope® M Deep Rose Calliope® M Pink Splash

Calliope® L Coral Calliope® L Dark Red Calliope® L Deep Coral Calliope® L Hot Pink Calliope® L Hot Rose Calliope® L Lavender Splash Calliope® L Lavender Blue Calliope® L Rose Splash Calliope® L Soft Coral

Pozna

Bujna

Calliope® M Hot Pink

Pelargonije

17


PEL ARGONIUM

i nte rs p e c ifi c

Calliope® Landscape 3

2

3

5

3

Orange

Platinum White

1

1

3

2

5

3

Fire

Pe la r g onium

Srednje bujna rast • Pokrovna pelargonija • Široka in grmičasta rast • Samočistilni tip cvetov"

4

Rose

Calliope® Cascade Red 1

3

3

2

3

4

Pink

PEL ARGONIUM

Deep Red

Calliope® Cascade

BUJNOST V RASTLINJAKU Rose

srednje zgodnja

Srednje bujna

Calliope® Landscape Platinum White

Pozna

Srednje bujna

Calliope® Landscape Fire Imp. Calliope® Landscape Orange Calliope® Landscape Pink Calliope® Landscape Rose improved

srednje zgodnja

Bujna

Calliope® Landscape Deep Red

i nte rs p e c ifi c

Barvni izbruh cvetov, katere premagajo dež in vročino • Izboljšana viseča rast • Močne rasti • Samočistilni tip cvetov • Idealna za viseče košare in lonce

Dark Pink

Red

5

4

3

3

3

2

5

5

5

Dark Salmon

Dark Pink

BUJNOST V RASTLINJAKU srednje zgodnja

Srednje bujna

Calliope® Cascade Dark Pink

Pozna

Srednje bujna

Calliope® Cascade Dark Salmon Calliope® Cascade Red

Calliope® Cascade Dark Salmon

18

Pelargonije

19


Počasi topna gojiva so dokazano dobra izbira za zdrave in bujno cvetoče Calliope

Marketing material! Delimo skupaj zgodbo o Calliopi.

Z uporabo počasi topnih gnojil v fazi rasti boste najbolje izkoristili potencial Calliop. Poglejte si spodnji razvoj Calliop po posameznem tednu. Zgoraj z uporabo počasi topnih gnojil (npr. Osmocote), spodaj brez uporabe počasi topnih gnojil.

• Za vas smo razvili marketing materiale, ki vam bodo pomagali pri pospeševanju prodaje.

TRANSPARENTI ZA MIZE

ETIKETE Z DRŽALI

ETIKETE ZA STEBLA

• Serija Calliope® je na voljo v različnih velikostih: L, M in S. Priporočamo uporabo lončkov 13 cm za Calliope® M in 15 cm za Calliope® L segment.

TRANSPARENTI ZA VRH CC VOZIČKA TRANSPARENTI ZA STRANICE CC VOZIČKA

Osmocote©**

LONČEK (12 | 13 | 14 | 15)

1

2

3

5

6

7

Prporočamo uporabo počasi topnih gnojil že v času proizvodnje.

8 ETIKETE ZA LONČKE

Reklamni material lahko naročite preko spleta na: syngentaflowers.elburgsmit.shop Control

20

Calliope

**Priporočamo uporabo Osmocote Exact Protect 8-9M.

@CalliopeFlowers

#Calliopemylife

Calliope

21


PEL ARGONIUM

PEL ARGONIUM

zo n a l e

Tango®

zo n a l e

Compact Line

Kompaktna rast • Intenziven temen list v široki paleti barv • Odličen kontrast med barvami cvetov in listja • Bogato razraščanje • Zgodaj cvetoča • Žlahtnjena za gosto vzgojo

Pe la r g onium

Kompaktna • Gosta vzgoja • Hkrati odprti cvetovi omogočajo hitro pakiranje • Sočasna odprema vseh rastlin na mizi

Tiffany Imp.

White Splash

2

2

2

2

2

2

4

3

2

3

2

Salmon 1

1

1

2

1

3

3

3

2

2

2

3

2

2

3

Rose Mega Splash

White

Montevideo

White Splash

3

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

2

3

3

Deep Rose with Eye

Velvet Red

Vulkan 2009

Rose Splash

3

2

1

1

3

2

2

2

3

2

2

2

Hot Zone

Samba

Magic

Pink

22

1

2

3

2

3

3

Neon Purple

Pelargonije

Pozna

Srednje bujna

Srednje bujna

Tiffany Imp.

Bravo Light Pink

BUJNOST V RASTLINJAKU srednje zgodnja

Vulkan Imp.

Orange

1

Dark Red

Charmant

BUJNOST V RASTLINJAKU

Tango® Bravo Light Pink Tango® Deep Rose with Eye Tango® Montevideo Tango® Pink Tango® Rose Mega Splash Tango® Rose Splash Tango® Velvet Red Tango® White Tango® Dark Red Tango® Neon Purple Tango® Orange Tango® Orange Imp. Tango® White Splash

Tiffany

1

1

2

1

2

1

Deep Lavender

Zgodnja

Kompaktna

Compact Line Deep Lavender

srednje zgodnja

Srednje bujna

Compact Line Charmant Compact Line Magic Compact Line Salmon Compact Line Samba Compact Line Tiffany Compact Line Vulkan 2009

Pozna

Srednje bujna

Compact Line Hot Zone Compact Line Vulkan Imp.

Pozna

Bujna

Compact Line Tiffany Imp.

Pelargonije

23


PEL ARGONIUM

PEL ARGONIUM

zo n a l e

zo n a l e

Americana®

Srednje bujna rast • Ima vse klasične lastnosti, ki jih kupec pričakuje od pelargonije • Bogato razraščanje • Živahne barve • Robustna z velikimi cvetnimi glavicami • Odlična bujnost rastlin na prostem, tudi v neugodnih pogojih

Bujna rast • Zrednje zgodnje cvetenje • Robustna bujna rast • Neprimerljivo dobra bujnost rastlin na prostem • Privlačne sorte z dvobarvnimi cvetovi

Pe la r g onium

Classic

Calypso

2

2

3

3

2

4

White Splash

Violet

BUJNOST V RASTLINJAKU

1

1

1

2

3

3

4

3

3

3

4

3

White

Dolce Vita

Helena

Pozna

Srednje bujna

Americana® White Splash

srednje zgodnja

Bujna

Americana® Violet Imp.

White Splash

Gloria

PEL ARGONIUM

zo n a l e

Bunny • Intenzivne rasti • Temno listna serija • Enojni cvetovi • Edinstvene barve 2

3

2

1

3

4

3

4

4

4

3

4

Noblesse

Grand Prix

Diabolo

BUJNOST V RASTLINJAKU

Aquarello

srednje zgodnja

Srednje bujna

Bunny Cherry Ice Bunny Strawberry Ice

Pozna

Srednje bujna

Bunny Pink Ice Bunny Rose Ice

Strawberry Ice

BUJNOST V RASTLINJAKU

Calypso

24

Pozna

Srednje bujna

Classic Aquarello 07 Classic Calypso Classic Candy Rose with Blotch Classic Diabolo Classic Dolce Vita Classic Gloria Classic Noblesse Classic White

srednje zgodnja

Bujna

Classic Grand Prix® Classic Helena 2009

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

5

5

5

Candy Rose with Blotch

Pelargonije

Strawberry Ice

Rose Ice

Cherry Ice

Pelargonije

Pink Ice

25


PEL ARGONIUM

PEL ARGONIUM

p e ltat u m

p e ltat u m

Corriente

Viseče kompaktne • Polpolnjen cvet • Zelo zgodnje in bogato cvetenje • Kompaktna rast • Bogato razraščanje • Dobra bujnost rastlin na prostem

Srednje bujna viseča rast • Čudovit, polpolnjen cvet • Primerno za zasaditve v grede • Široka paleta barv • Bujne • Odlično razraščanje

Pe la r g onium

Temprano

Lavender Splash Imp.

Pink Bicolor

2

1

1

1

4

4

2

1

3

1

3

2

3

4

4

5

3

3

2

3

3

5

5

5

3

4

Amethyst

Blanche Roche

White (Blush)

Molina

Narina

Dark Pink

Pink Bicolor

Arctic Red

1

1

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

2

2

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

4

Maxime

Dark Red

Marimba

Hot Coral

Dark Red

Dark Burgundy

BUJNOST V RASTLINJAKU

26

Beach

3

Bright Red Imp.

Pink

White

2

1

3

3

3

2

3

3

3

Butterfly

Pelargonije

Deep Lavender

Explosive

Hot Pink

Amethyst

BUJNOST V RASTLINJAKU

Zgodnja

Kompaktna

Temprano Amethyst

srednje zgodnja

Srednje bujna

Corriente Explosive

srednje zgodnja

Srednje bujna

Temprano Blanche Roche Temprano Bright Red Imp.

Pozna

Srednje bujna

Pozna

Srednje bujna

Temprano Butterfly Temprano Dark Red Temprano Deep Lavender Temprano Hot Coral Temprano Lavender Splash Imp. Temprano Marimba Temprano Maxime Temprano Molina Temprano Narina Temprano Pink Temprano White (Blush)

Corriente Amethyst Corriente Amethyst Imp. Corriente Arctic Red Corriente Dark Burgundy Corriente Dark Red Corriente Lulu Corriente Pink Bicolor

srednje zgodnja

Bujna

Corriente Beach Imp. Corriente Dark Pink Corriente Hot Pink Imp. Corriente White

3 3 4

Lulu

Pelargonije

27


PEL ARGONIUM

PEL ARGONIUM

p e ltat u m

p e ltat u m

Cascade®

Belostebelne

Cascade Dark Red

Srednje bujna rast • Izjemno bogato cvetoča • Enojni cvet s srednje zgodnjim cvetenjem • Edinstvene lastnosti samočistilnih cvetov • Belostebelni tipi ostanejo bolj kompaktni in grmasti • Belo stebelne sorte so kompakt- nejše rasti od sort z zelenimi stebli • Srednje bujne rasti"

• Veliki cvetovi • Intensivna rdeča barva • Zgodaj cvetoča • Lahka vzgoja • Odporna na vročino • Viseča sorta

Pe la r g onium

Cascade®

2 3 3

Dark Red

PEL ARGONIUM

p e ltat u m

Cascade® Zelenostebelne Srednje bujna rast • Izjemno bogato cvetoča • Enojni cvet s srednje zgodnjim cvetenjem • Edinstvene lastnosti samočistilnih cvetov • Belostebelni tipi ostanejo bolj kompaktni in grmasti • Belo stebelne sorte so kompakt- nejše rasti od sort z zelenimi stebli • Srednje bujne rasti

Leucht

2

3

4

5

5

5

Snow

Feuer

3

3

3

3

5

3

4

4

4

4

5

5

5

4

4

5

5

5

Lachs-Compact

Leucht

Sofie

Acapulco-Compact

Acapulco

Ville de Paris

BUJNOST V RASTLINJAKU

3 4

srednje zgodnja

Bujna

Acapulco-Compact Cascade Cascade Dark Red Lachs-Cascade®-Compact Leucht-Cascade® Lila-Compact-Cascade® Snow Cascade® Sofie-Cascade®

Pozna

Bujna

Acapulco Cascade Feuer-Cascade® Lila-Cascade® Ville De Paris Cascade®

3 5

4

5

Lila Compact

28

Snow

Pelargonije

Lila

Pelargonije

29


Oblike izdelkov Pelargonij

p e ltat u m

Super Cascade Bujna rast, zelenostebelne • Izjemno bogato cvetoča • Edinstvene lastnosti samočistilnih cvetov • Izjemno dobro razrašča • Veliki enojni cvetovi • Enostavna vzgoja • Alternativa seriji Cascade"

Syngenta Flowers® ponuja edinstven asortiman izdelkov. Njihov namen je ustreči posameznim zahtevam naših strank. Naša prodajna ekipa vam lahko pomaga pri izbiranju oblike, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

URC

BUJNOST V RASTLINJAKU Pozna

Medium Vigor

Neukoreninjeni potaknjenci izvirajo iz naših matičnjakov v Keniji in Etiopiji. Vsak potaknjenec je kompakten s kratkim internodijem in osnova za bogato razvejeno sadiko.

Salmon Blush

Super Cascade Rose Super Cascade Salmon Super Cascade Red Super Cascade Appleblossom Super Cascade Salmon Blush

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Appleblossom

Salmon Blush

Rose

Salmon

PEL ARGONIUM

Red

Quickstep v platoju Quickstep v platoju seproizvajajo v Afriki v 19mm paperpotu z razgradljivim ovojem iz papirja. Dostavljeni so v kartonu, kar zagotovlja dostavo v odličnem stanju. Čas proizvodnje je primerljiv s sadikami proizvedenimi v Evropi.

p e ltat u m

Ivy League YPK

• Izjemna toleranca na vročino • Močna razvejanost • Široka barvna paleta • Tenmolistne • Ne obledi v vročih sončnih pogojih

YPK sadike so ukoreninjene v Sloveniji v 28mm paperpotih. Sadike so kompaktne, bogato razvejane in dobro ukoreninjene. Primerne so tako za strojno kot ročno presajanje. To je jamstvo za dober začetek in odlično oblikovane rastline.

BUJNOST V RASTLINJAKU Deep Pink

Red

30

Pozna

Srednje bujna

Ivy League Amethyst Ivy League Dark Lavender Ivy League Deep Pink Ivy League Red

4

3

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

Deep Pink

Pelargonije

Dark Lavender

Xtray Pelargonije v sistemu Xtray se naročajo skupaj z ostalimi Xtrayi. Sistem Xtray® omogoča hitrejše presajanje in zašcito korenin sadik in možnost presajanja rastlin z robotom.

Amethyst

Pelargonije

31

Pe la r g onium

PEL ARGONIUM


Enoletnice iz potaknjencev

32 Š rockin-rosi.de

33 Pe r e nnia ls

A nnu a ls f r om S e e d

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Pe la r g onium

Conte nt s


Novo v asortimanu Enoletnice iz potaknjencev

Ostale nove sorte Argyranthemum frutescens Molimba® Mixed Candies

44

Calibrachoa hybrida Callie® Ivory, Canary, Purple Imp.

45

Calibrachoa hybrida Callie® Double Rose, Mango, Yellow, Lavender

46

Cleome hassleriana (spinosa) Kleio Pink Blush, Lilac

48

Dahlia x Hybrida Gallery ® White, Lemon, Monet, Matisse, Pink, Blood Red

49

Dahlia x Hybrida Grandalia Pink Yellow, Peppermint, Hot Pink Ice, Yellow Imp.

51

Dahlia x Hybrida Melody White, Lemon, Bronze, Deep Orange, Rose

53

Dahlia x Hybrida Collection

55

Dianthus caryophyllus Suncharm Yellow Imp.

Itsy

56

Euphorbia hypericifolia Snow Blizzard Snow Blizzard, Snow Blizzard Double

Na strani

79

Petunia hybrida Dekko Banana, Red, Magenta, Blue imp.

82

Petunia hybrida Sanguna® Deep Burgundy, Lilac Vein

84

Petunia hybrida Aurora Sioux Autumn

89

Scaevola aemula Select Pink Tongue

93

Verbena hybrida Lanai® Up Peach, Red Star, Sky Blue, Purple with Eye Imp.

94

Verbena hybrida Lanai® Compact Candy Pink, Purple Velvet

Helianthus annuus

Sunblast Na strani Brachyscome multifida

Fresco Candy

62

Na strani

41

Lantana Camara

Bandana® Begonia x hybrida

Grace

Appleblossom, Salmon, Orange, Dark Red, Pink

Calibrachoa Hybrida

Cabrio Light Blue

Hot Blooded Na strani

42

Na strani

67 Petunia Hybrida

Na strani

Magenta, Purple

43

Dahlia x hybrida

Dahlegria

Sunset, Sunrise, Light Rose, Magenta Bicolor, Red Imp.

78

Na strani

47

Phlox x hybrida

Startrek White, Red Na strani

Dahlia x hybrida

Happy Days Halo, Purple Imp.

85

A nnu a ls f r om Cu t ting s

37

Na strani

50

NEW - oznaka pomeni nove sorte ali barve

34

Enoletnice iz potaknjencev

Enoletnice iz potaknjence

35


A G E R AT U M

ARGYR ANTHEMUM

houstonianum

Molimba®

Artist® Basso

• zgodnje in razkošno cvetenje • srebrno listje • brez toplotne zakasnitve • dobro razraščanje • majhna potreba po regulatorjih rasti

• kompaktna rast • nenehno cvetenje • izrazito samodejno razvejanje • odlična bujnost rastlin na prostem • primerna za gosto vzgojo 3

3

C: >10.5 cm

S: >10.5 cm

M: >10.5 cm

L: >10.5 - 13 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

fru te s c e n s

Blue

White

2

3

1

3

S Double White

Rose

ARGYR ANTHEMUM

M Mixed Candies

fru te s c e n s

Select • srednje veliki cvetovi • kopasta rast • intenzivne barve • zgodnje cvetenje • dodatek Molimba® seriji 10.5 - 12 cm

Halo White

36

Enoletnice iz potaknjencev

1

2

1

2

2

2

2

2

2

M White

C White

M Double Yellow

M Yellow

2

L Red

3

2

3

2

3

2

3

2

M Pink

L Double Deep Rose

Enoletnice iz potaknjencev

M Deep Rose

37


ASTERISCUS

m a rit i m u s

Aurelia® Early • kopasta rast • zelen list • zgodnja sorta, cveti od centra navzven • izjemno dobro uspeva v vročini 10.5 - 12 cm

1

2

Gold

ASTERISCUS

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Select Inferno

m a rit i m u s

Aurelia® Gold • izrazito kompakten • zgodnje cvetenje • dlakavi listki • izjemno dobro uspeva v vročini • delno prevešajoča sorta 10.5 - 13 cm

3

BIDENS

fe ru l ifo l i a

Select 1

• srednje veliki cvetovi • kopasta rast • intenzivne barve • zgodnje cvetenje • dodatek Molimba® seriji Aurelia® Gold

> 10.5 cm

ASTERISCUS

m a rit i m u s

Aurelia® Sun • kompaktna rast - za balkon • zeleni list • zgodnje cvetenje • primerna za proizvodnjo visoke gostote • izjemno dobro uspeva v vročini 10.5 cm

Aurelia® Sun Imp.

38

Enoletnice iz potaknjencev

2

1

Timeless Golden Empire

10

White Collar

Yellow Charm

Cheerio

Inferno

Enoletnice iz potaknjencev

Pink Beauty

39


BIDENS

BR ACHYSCOME

fe ru l ifo l i a S o l a i re

m u lt ifi d a

L Horizon

Fresco

Srednjebujna rast • primerna za obešanke in lonce • preprosto gojenje • veliki sedemlistni cvetovi • rastlina, ki ne tvori semena

• Dobra uniformnost v rasti, višini in času cvetenja • Primerna za 9-10.5 cm lonce > 9 - 10.5 cm

3

2

> 10.5 cm

BIDENS

A nnu a ls f r om Cu t ting s

L Horizon

fe ru l ifo l i a S o l a i re

Semidouble Compact

Candy

BR ACHYSCOME

Kompaktna rast-pol polnjen cvet • velik privlačen polpolnjen cvet • primerna za gosto vzgojo • zgodnje cvetenje • primerna za proizvodnjo visoke gostote

m u lt ifi d a

Brachyscome multifida

> 10.5 - 12 cm

Semidouble Compact

• dobro poznana sorta • dobro razraščanje • zgodaj cvetoča • Surdaisy White je bujnejša kot Mauve Delight > 10.5 cm

BIDENS

fe ru l ifo l i a S o l a i re

M Star

PTN® Mauve Delight

Kompaktna rast • gosto sajenje • uporaba rastnega hormona ni potrebna • dobro razraščanje • kratka kultura > 10.5 - 13 cm

M Star

40

Enoletnice iz potaknjencev

Surdaisy® White Imp.

PTN® Mauve Delight

Brasco Violet

Enoletnice iz potaknjencev

41


CALIBR ACHOA

hyb ri d a

Cabrio • kopasta oblika rasti primerna tako za manjše lonce kot tudi za obešanke • vse barve zacvetijo pri dolžini dneva 10,5 ur • zaradi zelo iznačene rasti se odlično kombinirajo med sabo 1

2

Grace Salmon

Eclipse Strawberry

NOVA SERIJA

2

1

1

1

Light Blue

BEGONIA

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

Yellow

x hyb ri d a

Grace • Edinstveni viseči polnjeni cvetovi za izjemen izgled korit in obešank • Gosto razraščanje se odlično obnese v različnih tipih posod. • Izjeman obstojnost in cvetenje čez celo sezono. 12 -15 cm

42

1

3

1

20 cm Dark Red

Appleblossom

1

Pink with Dark Eye

Pink

3

3

3

3

4

2

1

2

5

5

5

5

4

3

4

3

Salmon

Orange

Enoletnice iz potaknjencev

Dark Red

Pink

Fuchsia

Eclipse Lilac

Indigo

Enoletnice iz potaknjencev

43


CALIBR ACHOA

CALIBR ACHOA

hyb ri d a

hyb ri d a

Callie®

Callie® Double

• zgodnje cvetenje • dobro razraščanje • manj občutljiva na visoko pH-vrednost • izjemna odpornost proti vročini • široka paleta barv • bujnejša serija kot Cabrio

• Nov dodatek k dobro poznani serije Callie • Dvojni cvetovi • Kopasta do polpovešava rast • Dobra vremenska odpornost

1

12 - 15 cm

1

12 - 15 cm

2

1

1

1

1

3

2

2

2

3

Canary

Lemon

White

Purple Imp.

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Ivory

Rose

Deep Yellow

2

1

2

2

2

5

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

2

2

Terracotta

Orange Sunrise

Deep Orange

Orange

Mango

Coral

Yellow

Rose

Lavender

CALIBR ACHOA

hyb ri d a

Select 1

1

1

1

2

2

4

3

2

3

Dark Red

Strawberry

Mango

• Močna dvojno cvetoča Calibrachoa • dobro cvetoča • povešava rast

Cherry Ribbon

Rose with Eye

10.5 - 13 cm

Burgundy

2

2

2

1

1

3

1

4

3

2

Pink Ribbon

Painted Pink

Lavender

Enoletnice iz potaknjencev

3

Light Blue Double Rose

44

3

Double Blue

Enoletnice iz potaknjencev

45


DAHLIA

NOVA SERIJA

CLEOME

Dahlegria

h a s s l e ri a n a ( s p i n o s a )

Kleio

• xl cvetovi s temno sredino • kompaktna in dobro razvejana rastlina • živahne barve in dolgo cvetenje • nizka cvetna stebla • privlačno temno vijolično listje

Pink Blush

• Nizka Cleoma za vzgoji v loncih • Potrebuje malo rastnih regulatorjev • Razrašča se bolje kot druge sorte na tržišču • Opraševalcem prijazna sorta 10.5 - 15 cm

2

x hyb ri d a

12 - 19 cm

40 - 50 cm

3

3

3

Lilac

CUPHEA

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Lilac

hys s o p ifo l i a

Cuphea hyssopifolia

Sunrise

Sunset

Sunrise

• možno gojiti kot hladno kulturo • samočistilni cvetovi • strukturna rastlina > 10.5 cm White

CUPHEA

4

4

Lilac

m i c ro p eta l a

Light my Fire

Light Rose

Magenta Bicolor

Red Imp.

White

Orange Yellow Tip

Orange

Pink Flame

Tricolor

• Ratline z veliki efektom v zasaditvah • Primerna za velike lonce in kombinacije, saj rastlina zraste 50 cm v širino in 60 cm v višino • Privlačna za čebele • Odlična za vrtove z neprestanim cvetenjem • sOdporna na sušo 13 - 15 cm

3

5

Light my Fire

46

Enoletnice iz potaknjencev

Enoletnice iz potaknjencev

47


DAHLIA

DAHLIA

x hyb ri d a

x hyb ri d a

Gallery®

Grandalia

• priljubljena serija z izjemno velikimi cvetovi • vpadljivi cvetovi • za lonce velike najmanj 15 cm • nekoliko poznejše cvetenje • odlična za zasaditve v gredah

• serija z velikimi cvetovi • izenačena in dobra razvejena rast • bogato cvetoča na kratkem cvetnem steblu • odlična za zasaditve v gredicah 13 - 19 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

> 15 cm

Hot Pink Ice

White

Blood Red

1

4

4

2

3

2

4

3

3

2

Pink Yellow

Yellow Imp.

Lemon

Monet

Pink

Matisse

48

White

2

2

2

2

4

2

1

3

3

2

Orange

Blood Red

Hot Pink Ice

Peppermint

Sunrise

Scarlet Orange

Red

Rose Bicolor

3

3

4

2

1

3

4

4

3

3

2

3

2

2

Pablo

Enoletnice iz potaknjencev

Belline

La tour

Pink

Rose

Dark Rose

Magenta

Enoletnice iz potaknjencev

49


DAHLIA

x hyb ri d a

NOVA SERIJA

Happy Days

DAHLIA

Melody

• velik enojni cvet s temno obarvano sredino • kompaktna rastlina in razraščena ob koreninskem vratu • živahne barve in dolgotrajni cvetovi • kompaktno steblo • privlačni temno vijolični listi 13 - 17 cm

x hyb ri d a

• Veliki cvetovi • Primerna za poznojesensko in poletno vzgojo tako na prostem kot v rastlinjaku • Hitro zapolni velik lonec, zato je primerna za 1719cm lonce

35 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

17 - 19 cm

Lemon

Halo

Halo

2

1

3

1

2

3

4

4

4

3

White

Lemon

Bronze

Deep Orange

DAHLIA 3

2

3

2

4

4

4

4

Purple Imp.

White

Yellow

x hyb ri d a

Goldalia

Orange Flame

Scarlet

• dvobarvni cvetovi • kompaktna rast (do velikosti lonca 13 cm) • bogato razraščanje • zelo dobra bujnost rastlin na prostem • odličen dodatek k seriji Midalio 10.5 - 13 cm

Orange Red Bicolor

50

2

2

2

2

5

4

4

4

Scarlet

Enoletnice iz potaknjencev

Cherry Red

Pink

Rose

Rose

2

2

Rose

Enoletnice iz potaknjencev

51


DAHLIA

Dahlia Sincerity 2020 Dobitnica nagrade

x hyb ri d a

Collection • Izjemna sorta primerna za vzgojo ekskluzivne Dahlie v večjem loncu • Primerna za lonce z višjo dodano vrednostjo, saj je velikost cvetov 15-20cm 80 - 100 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

19 - 26 cm

2

3

3

4

Caffe Latte

Pink Spider

Merlot

3

1

4

5

Merlot

Sincerity

Sincerity Peach

52

Enoletnice iz potaknjencev

Sincerity Lagoon Blue

1

1

3

5

Sincerity

Enoletnice iz potaknjencev

53


DAHLIA

DIANTHUS

x hyb ri d a

c a r yo p hyl l u s

Midalio

Suncharm

• serija z srednje veliikimi do velikimi cvetovi • odlično razraščanje • zelo izenečena serija • za lončke premera 10,5 cm ali večje

• serija kompaktnih lončnih nageljnov • preprosta in hitra kultura • izredno robustna in odporna na vremenske razmere • edinstvene barve • primerna za zimsko vzgojo

10.5 - 12 cm

2

3

10.5 - 13 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Yellow Imp.

Yellow Imp.

54

2

2

1

2

2

2

White

Yellow Imp.

Salmon

Scarlet

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

1

Yellow Imp.

Dark Night

2 2

Scarlet Imp.

White

Orange

Red

Red White Bicolor

Dark Red

Red Rose Bicolor Compact

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

Burgundy

Enoletnice iz potaknjencev

Pink

Rose

Rose Picotee

Pink

Enoletnice iz potaknjencev

Purple

55


DIASCIA

NOVA SERIJA

EUPHORBIA

b a rb e ra e

Flying Colors®

hyp e ri c ifo l i a

Snow Blizzard

• zdrava bujna rast • zelo izenačena serija • odlično uspeva na prostem • veliki cvetovi • brez beljenja • odporna na vremenske razmere

• delno prevešajoče, kroglaste rasti • prekrita z množico drobnih belih cvetov • bogato razraščanje • dolgo in bogato cvetenje • idealno kot listje rastlin in v večbarvne zasaditve

> 10.5 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

Snow Blizzard Double

Snow Blizzard

2

2

3

3

Snow Blizzard Double

Appleblossom

2

2

2

1

2

2

2

1

White

Red

Deep Salmon

Appleblossom

Orange

2

1

1

2

2

1

2

2

Light Pink

Antique Rose

Rose

Flying Colors Light Pink

56

Enoletnice iz potaknjencev

57


FUCHSIA

FUCHSIA

hyb ri d a

hyb ri d a

Trailing

Upright

Viseče • široka paleta dobro poznanih visečih sort fuksij • izbor najboljših sort

Pokončne • široka paleta dobro poznanih pokončnih sort • izbor najboljših sort 10.5 - 13 cm

10.5 - 13 cm

3

A nnu a ls f r om Cu t ting s

South Gate

3

4

Lena

Pink Galore

4

Ringwood Market

Harry Gray

3

La Campanella

58

Gotenborg

4

3

3

Swingtime

Pink Marshmallow

Marinka

Enoletnice iz potaknjencev

Dark eyes

Multa

Patio Princess

3

Gartenmeister

3

3

2

3

3

Allison Patricia

3

Ernie

4

Winston Churchill

1

Insulinde

4

3

Beacon

Paula Jane

3

3

Dollarprincess

4

General Monk Red Blue

Enoletnice iz potaknjencev

1

Lambada

59


GAUR A

GLECHOMA

l i n d h e i m e ri

Geyser®

Glechoma hederacea

• hitro rastoča z zgodnjim cvetenjem • manj antocianih peg • izenačena serija • strukturna rastlina 10.5 - 13 cm

h e d e ra c e a

• zanimiva strukturna rastlina • ustvarja lep kontrast v mešanih nasaditvah • viseč tip rasti

40 cm

White

Pink

Glechoma hederace

White

GAUR A

HELICHRYSUM

l i n d h e i m e ri

Butterfly®

p et i o l a re

Helichrysum petiolare

• kompaktna in izenačena serija • uporaba rastnega hormona ni potrebna • zelo dobro razraščanje 10.5 - 13 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 12 cm

• paleta privlačnih in zanimivih strukturnih rastlin • ustvarja lep kontrast v mešanih nasaditvah • čudovite barve in oblike

30 cm

10.5 - 12 cm

Appleblossom

60

Enoletnice iz potaknjencev

Appleblossom

Rose

Golden Leaved

Petiolare Blue Green Leaved

Enoletnice iz potaknjencev

Microphyllum Silver

61


Sunblast

HELIOTROPIUM

Scentropia®

Eksplozija... barv, atraktivnosti, veselja, cvetov, energije rastline in cvetov.

• neustavljivo privlačen vonj po vanilji • čudovita temno modra barva • odlična razvejanost • izjemno dobro uspeva v vročini • najboljša sorta na trgu 12 - 15 cm

HELIANTHUS

a rb o re s c e n s

2

3

annuus

I M PAT I E N S

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Dark Blue

w a l l e ri a n a

Silhouette • Več cvetov, večja zabava • Veliko sijočih cvetov tekom celega poletja 15 cm

2

• v celoti dvojni cvetovi • zgodaj cvetoča v rastlinjaku • privlačne in atraktivne barve • zelo vsestranska uporabo za posode, gredice in mešane zasaditve • primerno za senčne lege

5

na voljo v omejenem obsegu, zato za več informacij povprašajte vašega potnika

10.5 - 13 cm Sunblast

2

2

2

2

White

Salmon

62

Enoletnice iz potaknjencev

Appleblossom

White

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

Red

Red Star

Rose

Enoletnice iz potaknjencev

Purple

63


I M PAT I E N S

I M PAT I E N S

N ew G u i n e a

N ew G u i n e a

Paradise

Sonic®

• dobro poznana, standardna serija • srednje bujna rast • zgodaj do srednjezgodaj cvetoča • bolj kompaktne rasti kot Sonic in manjši cvetovi

• srednje bujna z dobro razvejanostjo • veliki cvetovi v široki paleti barv • zgodaj do srednjezgodaj cvetoča • uspeva pri nizkih temperaturah do 14 °C • odlična bujnost rastlin na prostem 10.5 - 13 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 12 cm

Moorea

2

1

2

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Moorea

Grenada

64

Timor

Deep Salmon

Orona

Orange

White

1

2

1

1

2

2

1

3

3

3

3

3

3

2

Coiba

Delias Imp.

Orange Neptis

Moyo

Deep Scarlet

Red Star

Dark Red

Magic Pink

Pink

1

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

Logia

Enoletnice iz potaknjencev

Woya

Light Lavender

Sweet Purple

Lilac

Deep Purple

Enoletnice iz potaknjencev

65


IPOMOEA

L A N TA N A

b atata s

c a m a ra

Sidekick

Bandana®

• svetli listi in drzne teksture so idealne za poletne kombinacije • vsestranska uporabnost tako za lonce, korita kot tudi sajenje na gredo • obstojne barve se obdržijo tudi v poletni pripeki

• grmasta, kompaktna rast • pokončna rast in dobro razraščanje • temno zelen list • obožuje vročino

12 - 15 cm

> 10.5 cm

30 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

HOT BLOODED

Če izberete zgolj eno sorto, izberite to! • Naravno dobro razvejana z močno rastjo • Srednje veliki cvetovi z odličnimi barvami • Sterilna sorta, ki se je v poskusih odlično obnesla

1

Lacey Lime

Heart Lime

Heart Black

66

Lacey Lime

Black

Enoletnice iz potaknjencev

Heart Bronze

Hot Blooded

Palmate Bronze

3

2

2

2

2

3

3

3

White

Orange Sunset

Yellow

Orange Sunrise

Mango

3

3

3

2

3

2

3

3

Red

Cherry

Enoletnice iz potaknjencev

Hot Pink

67


L A N TA N A

L AURENTIA

c a m a ra

a xi l l a ri s

Bandolero

Astro

• Nova Lantana primerna za Evropski trg • Dobra razrast in bujne rasti • Po zgodnosti cvetenja primerljiva z serijo Bandana

• najzgodnejša Laurentia na trgu • nenehno cvetenje • močne in zdrave korenine • lepi zvezdasti cvetovi

12 - 15 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

Orange

White

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Pineapple

Orange

Cherry Sunrise

Astro

Red

White

LOBUL ARIA

Blue

hyb ri d a

Stream 2 3

Snow

• kompaktna rast • prekrita z množico malih cvetov • zgodaj zacveti • primerno za zasaditve v gredice • idealno za mešane zasaditve > 10.5 cm

Lilac

2

1

3

3

Lavender

Bandolero Red

68

Enoletnice iz potaknjencev

69


LOBELIA

e ri n u s

e ri n u s

Laguna®

Techno® Up

• zgodnje cvetenje • odlična razvejanost • odporna na vremenske razmere • viseče in pokončno rastoče vrste • za lonce in korita

Pokončen tip • izjemna odpornost proti vročini • bogato razraščanje • izjemna uniformnost • primerna tudi za vzgojo v obešankah > 10.5 cm

> 10.5 cm

Trailing

Trailing Sky Blue

Delft

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Trailing Dark Blue

White

Trailing White

LOBELIA

A nnu a ls f r om Cu t ting s

LOBELIA

Delft

e ri n u s

Techno® 2.0 • Izboljšanja Tehno serija • Bolj kompaktna in polna rastlina • Kopasta rast 12 - 15 cm

2

2

2

2

Purple

Deep Violet

Blue

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dark Blue

70

Enoletnice iz potaknjencev

Lilac

Violet

Sky Blue

Blue

Cobalt Blue

Enoletnice iz potaknjencev

71


Rio Dipladenia

DIPL ADENIA

Rio

Sprosti se, to je Rio DI P L ADENIA White Fleksibilna serija za vzgojo od 10cm lončka in vse do 32 litrskega lonca

Red Velik cvet

Deep Red Naš prodajni hit

Pink Vodilni na trgu v tej barvi

Dark Red Enostavna za vzgojo

Standard, ki naredi Rio serijo kot zmagovalca • Kompaktna rast, dobra razvejanost za enostavno proizvodnjo • Zgodnje cvetenje za hitri prodor na trg • Primerna za velikost lonca 10.5-14 cm • 'Vrtnarjeva izbira' - krajša stebla • Odlièna toleranca na nižjo svetlobno osvetlitev • Nove sorte so dobavljive izkljuèno pri vašem partnerju Syngenta Flowers

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Naša živahna Rio® Dipladenia, znana kot ‘Rio Mandevilla’, izvira iz tropskega južnoameriškega kontinenta. To se kaže že z samim eksotičnim videzom. Pri vzgoji smo se osredotočili na potrebe pridelovalcev in potrošnikov. Naš program žlahtnjenja se ne osredotoča samo na trženje novih barv, temveč tudi na različne vrste na posameznem območju. Ob standardni seriji Rio imamo v ponudbi tudi serijo Rio Petite, Rio Grande in Rio Elegant. Vsaka serija ponuja edinstvene lastnosti, ki ustvarjajo priložnosti, da se vaša proizvodnja ujema s potrebami vaših strank.

10.5 - 14 cm

Prednosti Rio® Z A GOJITELJE

Z A VRTNE CENTRE

Z A VRTIČK ARJE

• Podaljšajte svojo prodajo z zgodnjim cvetenjem in prisotnostjo kot prvi na trgu. • Enostavna za vzgojo, dobro razraščanje, kratki internodiji, svetleči in podolgovati listi, zelo odporna na vročino. • Prva na tržišču, zdrave rastline skozi vso sezono.

• Zkoristite predprodajo in nadaljujte z prodajo dlje časa. • Dobavljiv POS material in spletna stran za pomoč pri prodaji.

• Rio je odporna na vročino in sušo. • Primerna tudi za severne države. • Nasveti za vzgojo in nego na Rio spletni strani.

72

Enoletnice iz potaknjencev

Enoletnice iz potaknjencev

73


DIPL ADENIA

R i o Pet ite

R i o El e g a nt

Primerna za veliko proizvodnjo

Lepota, ki osvoji vsa srca

• Kompaktna rastlina z nizko zahtevo za rastne hormone • Primerna za pozno sajenje, saj je njena odlika v hitrem času vzgoje • Brez vitic, primerna za gosto proizvodnjo • Idealna za paketke ali lončke do 10.5 cm

• Nekoliko bolj bujna kot Rio, odlièna razrast, hitro zapolni lonèek • Zelo močna rast z velikimi cvetovi • Močna in stabilna barva vse poletje • Idealna za lonèek 10.5 cm do 15 cm • Odlična za vrtno zasaditev

Elegant Light Pink Izjemno veliki cvetovi v tem segmentu

Elegant Pink Zelo dobro uspeva na prostem

Elegant Coral Pink Unikatna dvobarvno svetleča barva

Elegant Velvet Red Rdeča, ki ne zbledi

A nnu a ls f r om Cu t ting s

DIPL ADENIA

POS materials POS material

Helping a plant stand out at the Point of Sale (POS) is vital to a strong sales performance. We do all we can to help you enhance your product presentation with standard POS materials.

POS materials

Petite Red Unikatna rdeča barva, favorit v 10 cm lončku

DIPL ADENIA

R i o G ra n d e

beautifully-designed potsna (available in 10.5 cm or other sizes upon request) are offered as standard. PomagatiThese rastlinam izstopati prodajnem They are available at Teku and can be ordered through your regular pot supplier. mestu (POS) jealso ključnega pomena zarequest. močno We can develop special artwork upon prodajno uspešnost. Naredimo vse, kar Helping plant at sizes. the Pointjeof Sale (POS) is vital to a strong sales performance. are stand availableout in two The Rio®alabels v naši moči, da biweizboljšali predstavitev iscan available for allyou seriesenhance and the bigger WeThedostick alllabel to help your product presentation with standard POS materials. swing label is available for the Rio Grande, Rio Elegant vašega izdelka s standardnim POS and Rio. You can order them at: Pots materialom. Lepo oblikovani lončki voljo in 10.5Rio These beautifully-designed pots(na (available cmDipladenia or other sizes upon request) are offered as standard. www.syngentaflowers-pos.com v velikosti 10,5cm ali druge velikosti na vašo They are available at Teku and can be ordered through your regular pot supplier. special artwork requests, please contact željo) soWe vForstandardni ponudbi. voljo so can also develop specialNa artwork upon request. your Syngenta Flowers Sales representative. pri Teku in jih lahko naročite preko vašega ® labels available two sizes. The RioNa distributerja. vašoare željo lahko in razvijemo ® The stick label isNalepke availableRio for allsoseries Rio Dipladenia Poster na and the bigger Rio Dipladenia Labels tudi posebne lončke. swing label is available for the Rio Grande, Rio Elegant voljo v dveh velikostih. Nalepka s palico je Rio. You can– order them at: Rio Dipladenia Pots na voljoand za vse serije za več informacij se Quickstep www.syngentaflowers-pos.com obrnite na prodajnega zastopnika. Večja Ourout Rio Dipladenia the popular, rooted cuttingperformance. form: Helping a plant stand at theproducts Pointareofoffered Salein(POS) is economical vital to Quickstep a strong sales nihajna nalepka je na voljo za Rio Grande, Grownyou in 20mm paper potsyour - 100 plants percontact box presentation with standard POS materials. Forhelp special requests, please We do all we to enhance product Riocan Elegant in Rio.artwork Easy to transplant your Syngenta Flowers Sales representative.

Product Forms POS materials Grande Scarlet Najbolj obstojna rdeča, najboljša v Evropi

Grande Pink Obstojna pink, prilagodljiva sorta

Vzpenjava Dipladenija, odlično raste v loncih

Grande Red Najbolj intenzivno rdeča

74

Enoletnice iz potaknjencev

• Bujne rastline, plazeča rast • Veliki cvetovi z obstojno barvo na žgoèem soncu • Idealna za velike lončke (od 14 cm pa do 32 litrske lonce s 4 rastlinami) • Odlična za vrtno zasaditev • Rast vitic tudi pri slabi osvetlitvi

Produced at our mother stock location in Ethiopia and shipped directly to you These beautifully-designed Lahko jih naročitepots na (available in 10.5 cm or other sizes upon request) are offered as standard. They are available atXtray Teku and can be ordered through your regular pot supplier. syngentaflowers.elburgsmit.shop Zadevelop posebne zahteve se available obrnite narequest. vašega Riospecial Dipladenia is also in the Syngenta Flowers Xtray We can also artwork upon Rio Dipladenia Labels ®

®

Rio

Product Forms

that sets the standard in the young plant market. prodajalcasystem Syngenta Flowers. You can take advantage of this product form and enjoy:

in two sizes. The Rio® labels are available Grown in 30mm plug - 128 plants per tray The stick label is available for all and series the bigger Faster extraction greaterand root protection of young plants Quickstep The opportunity to automate your potting operations swing label is available for the Rio Grande, Rio Elegant robotically Our Rio Dipladenia products are offered in the popular, economical Quickstep rooted cutting form: Protection of Rioat: series: The Rio Dipladenia series is protected by Plant Breeders’ Rights (PBR), also known as Plant Variety Rights and Rio. You can order them Rio Dipladenia Pots (PVR). Syngenta Flowers, as the holder of PBR, or PVR, for the Rio Dipladenia has exclusive control of the propagating material for a Grown in 20mm paper pots 100 plants per box number of years but also has the right to license the variety to others. The Rio, therefore, can be propagated only with a license. www.syngentaflowers-pos.com Easy to transplant

Enoletnice iz potaknjencev

For special artwork requests, contact Produced please at our mother stock location in Ethiopia and shipped directly to you

75 7


OSTEOSPERMUM

e c kl o n i s

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Tradewinds® • nenehno cvetenje • dobro se razrašča • zgodaj cvetoča • tudi kot hladna kultura • neprekinjeno cvetenje 10.5 - 12 cm

Lavender

OSTEOSPERMUM

Deep Purple

e c kl o n i s

Sirocco • kompaktna in grmasta rast • bogato razraščanje • primerna za gojenje rož z gosto saditvijo v loncih velikosti 9–10,5 cm • zgodaj cvetoča • majhna potreba uporabe rastnih regulatorjev 9 - 10.5 cm

2

White

2

2

2

2

2

2

2

White

Yellow Bicolor

Yellow

Bronze

1

Lavender

76

Light Purple

2

Enoletnice iz potaknjencev

Deep Purple

Cinnamon

2

2

2

2

2

2

2

2

Terracotta

Light Purple

Enoletnice iz potaknjencev

Deep Purple

77


PETUNIA

hyb ri d a

Dekko • odlične lastnosti zagotavljajo neprekinjeno cvetenje skozi vso sezono • primerno za majhne lončke ali velike obešanke • zgodnje cvetenje • tolerantna sorta na nizke in visoke temperature • odlična za uporabo v mešanih zasaditvah • primerna za daljše transporte • odlične lastnosti za zasaditve v gredicah • odprna na deževje • srednje veliki cvetovi 12 - 15 cm

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Blue Imp.

2

2

3

2

Banana

PETUNIA

2

2

4

1

2

3

White Imp.

Magenta

1

Rose Star

Bright Pink

Purple

NOVA SERIJA

Red

1

hyb ri d a

Itsy • Edinstveni mikro cvetoči tip • Velikost cveta 1,5-2 cm • Primerna tako za grede, lonce, obešanke, izjemno cvetoča 10.5 cm

78

Magenta

Enoletnice iz potaknjencev

Purple

Deep Lavender Vein

1

1

1

2

2

3

Blue Imp.

Light Blue

Enoletnice iz potaknjencev

79


PETUNIA

hyb ri d a

Sanguna® Patio • primerna za gosto vzgojo • pokončna rast • zgodnje cvetenje • pinciranje ni potrebno • dobra odpornost proti vremenskim razmeram, primerna za okenska korita

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

2

© livforcake.com

2

Shortcake Blueberry

PETUNIA

Purple Vein

Blue Vein

hyb ri d a

Shortcake Blueberry • Shortcake BlueBerry osveži ponudbo in prinese novo barvo, ki se odlično obnese tudi na vrtu. • Vsestranska, primerna za majhne lončke in kombinacije, vendar še vedno impresivna na vrtu • Lahka vzgoja • Edinstvena in obstojna barva Serija Shortcake BlueBerry je zagotovo zadetek v polno! 10.5 - 13 cm

2

3

3

2

2

2

2

2

2

White

Red

Pink Morn

Purple

2

Bluebe

rry Garden Sweethe art!

rry

ebe

Blu

rden Ga

! eart eeth Sw

naročite te atraktivne etikete preko vašega predstavnika syngentaflowers.elburgsmit.shop!

80

Enoletnice iz potaknjencev

Shortcake Blueberry

Twirl Purple

2

2

2

2

4

2

2

4

Blue Vein

Blue

Enoletnice iz potaknjencev

Radiant Dark Blue

81


PETUNIA

hyb ri d a

Sanguna® • serija primerna za gosto vzgojo • zgodnje cvetenje od središča rastline navzven • delno bujna do bujna rast • pinciranje ni potrebno • dobra odpornost proti vremenskim razmeram, primerna za okenska korita in obešanke

A nnu a ls f r om Cu Cu t ting t ting s s

10.5 - 13 cm

Lilac Vein

3

1

2

2

2

3

2

3

2

3

Deep Burgundy

Lilac Vein

82

Purple Imp.

Salmon Imp.

1

1

2

3

2

1

4

2

2

3

2

2

2

2

4

4

Purple Picotee Imp.

Rose

White Imp.

Sanguna Mega Purple

Pastel Yellow

Red

1

1

2

2

Rose Vein

Sugar Cotton

1

3

2

Hot Rose

Enoletnice iz potaknjencev

2

Hot Rose Vein

Mega Purple

Double Violet Vein

Deep Lavender Vein

Sweet Pink

Radiant Dark Blue

1

2

2

2

2

3

3

3

Sky Blue

Cobalt Blue

Blue Vein

Enoletnice iz potaknjencev

83


PETUNIA

PETUNIA

hyb ri d a

hyb ri d a

Aurora

Surfinia®

• dodatna specialna serija • pol viseča • zgodnja • idealna za obešanke • vznemirljiva mešanica barv • atraktiven videz pri prodaji • lepa v kombinacijah

• tradicionalna, močno rastoča petunija (Petunia) • gosti listi • bogato cvetenje • primerna za mešane nasaditve in obešanke • srednje do pozno cvetenje 10.5 - 13 cm

3

1

3

2

White

Star Rose

Impulz Yellow

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

Purple

1

2

1

2

3

2

3

3

2

2

3

4

4

3

2

3

3

4

Sioux Autumn

Banana Candy

Star Rose

Ray Sunflower

Pink Mango

Deep Red

Hot Pink 05

Purple

Blue

NOVA SERIJA

P H L OX 1

2

2

1

2

3

2

3

2

2

2

5

Compact Pink Vein

Cherry Duo

Compact Purple Vein

Starry Merlot

x H yb ri d a

Startrek

White

Purple Vein Ray

• lahka za vzgojo • zanimivega izgleda • izrazit izgled • bogato cvetoča

10 - 12 cm

Violet Duo

84

2

2

2

3

3

4

3

4

2

3

Starry Blue

Rim Magenta

Enoletnice iz potaknjencev

Ray Black

Red

30 - 40 cm

Red

Enoletnice iz potaknjencev

85


PLECTR ANTHUS

S A LV I A

coleoides

Plectranthus coleoides • zanimiva strukturna rastlina • ustvarja lep kontrast v mešanih nasaditvah • dobro uspeva v suhih pogojih • prijetnega vonja 3

Velocity • veliki intenzivno modri cvetovi • zgodnje cvetenje • primerno za manjše lončke in večje posode • lahko gojimo na prostem kot poletno kulturo 12 - 17 cm

5

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 15 cm

fa ri n a c e a

Plectranthus coleoides

PORTUL ACA

u m b rat i c o l a

Lava

Blue

Blue

• izjemno dobro uspeva v vročini • odporen proti suši • primerna za mešane nasaditve in obešanke • preprosto gojenje

S A LV I A

p ate n s

Oceana

10.5 - 12 cm

• izenačena rast • hitra rast • edinstvena in osupljiva modra barva • se dobro odziva na rastni hormon • bogato razraščanje

Yellow

10.5 - 12 cm

White

86

Yellow

Orange

Enoletnice iz potaknjencev

Red

Rose with Lilac

Blue

Blue

Enoletnice iz potaknjencev

87


S A N V I TA L I A

SCAEVOL A

speciosa

aemula

Cuzco®

Select

• prodajna uspešnica za množično proizvodnjo • bogato razraščanje • zgodnje cvetenje • preprosto gojenje • izjemno dobro uspeva v vročini

• srednje veliki cvetovi • kopasta rast • intenzivne barve • zgodnje cvetenje • dodatek Molimba® seriji

10.5 - 12 cm

12 - 15 cm

2

2

2

1

3

1

Compact Imp.

Compact

Trailing Yellow

SCAEVOL A

aemula

Whirlwind

®

SUTER A

2

2

2

3

2

White Tongue

Blue Tongue

hyb ri d a

Cabana® • zgodnje in bogato cvetenje • najboljša izbira za lonce velikosti 10,5 cm • odlična razvejanost • dobro uspeva v mešanih nasaditvah

> 10.5 cm

> 10.5 cm

Early Compact White

88

2

Pink Tongue

• zgodnje cvetenje • bogato razraščanje • pinciranje ni potrebno • močan koreninski sistem • odporna na vremenske razmere • dobro za večbarvne zasaditve

Early Compact White

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Pink Tongue

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

Pink

Enoletnice iz potaknjencev

Trailing Blue

Dark Blue

Hot White

Enoletnice iz potaknjencev

89


SUTER A

VERBENA

hyb ri d a

hyb ri d a

Scopia®

Lanai®

• izredno veliki cvetovi • temen list • odlična razvejanost • primerna za lonce in obešanke • primerno za zasaditve gredic

• veliki privlačni cvetovi • prejela več nagrad za najboljšo serijo Verbena • izjemna odpornost proti bolezni oidij • zgodnje cvetenje • odlična razvejanost • primerna za lonce in obešanke

> 10.5 cm

2

2

Gulliver Dynamic White

SUTER A

1

4

3

1

3

3

White Imp.

Scarlet with Eye

Candy Cane Imp.

hyb ri d a

Cabana® Jumbo • izredno veliki cvetovi • temen list • odlična razvejanost • primerna za lonce in obešanke 9 - 10.5 cm

2

4

3

3

3

2

2

2

3

2

2

Strawberry Dream

Peach

3

2

3

2

2

3

1

3

2

1

Rose Star

Neon Rose

2 2

90

Pink

Enoletnice iz potaknjencev

Rose

Pink

Early Deep Red

2

Pink

White

Scarlet

Blue

Cyclops Purple

Purple Star

Purple

Raspberry

Bright Purple

2

2

3

2

3

3

2

3

Sky Blue

Blue

Enoletnice iz potaknjencev

Blue Eyes

91

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm


VERBENA

VERBENA

hyb ri d a

hyb ri d a

Lanai® Twister

Lanai® Up

Druga generacija sort serije Twister

• pokončna rast • primerna za gosto vzgojo • odlična razvejanost • zgodnje cvetenje • izjemna odpornost proti bolezni oidij • primena za sajenje v posode • izjemno dobro uspeva skozi celo poletje

• edinstvene barve cvetov v seriji Lanai® • ima enake značilnosti kot druge sorte v seriji Lanai® 10.5 - 13 cm

1

2

1

3

Peach

Burgundy

Burgundy

Red

VERBENA

A nnu a ls f r om Cu t ting s

10.5 - 13 cm

hyb ri d a

Lanai® Twister 2.0 Druga generacija Twister sort: • Edisntvene barve v seriji Lanai • Enake značilnosti kot pri ostalih sortah serije Lanai

3

2

1

2

1

1

1

3

2

1

Peach

Red Star

Sky Blue

Purple with Eye Imp.

Twister Deep Purple

10.5 - 13 cm

Twi-Star Blue

Cherry Blossom

92

1

1

2

1

2

2

3

3

3

3

White

Scarlet Imp.

Rose with Eye

Twister Red

Twister Rose

3

2

1

1

3

2

2

2

3

3

3

3

2

3

1

3

Red

Twi-Star Purple

Enoletnice iz potaknjencev

Blue

Twister Scentation

Purple

Purple Velvet

True Blue

Enoletnice iz potaknjencev

93


VERBENA

hyb ri d a

Magelana • serija za masovni trg • zanesljivo zgodnje cvetenje • preprosto gojenje brez dodajanja rastnega hormona • srednje veliki cvetovi • kompaktna, ploščata rast • odlična razvejanost • Magelana: srednje veliki cvetovi • Lanai® Compact: veliki cvetovi in široki listi • Magelana in Lanai® Compact se odlično vzgajata skupaj

A nnu a ls f r om Cu t ting s

> 10.5 cm

Lanai® Compact Twister Purple

2

VERBENA

3

hyb ri d a

Lanai® Compact

White

Red Star

• Serija za masovno proizvodnjo • Zanesljivo zgodnje cvetenje • Enostavna vzgoja brez rastnih regulatorjev • Kompaktna plazeča rast • Veliki cvetovi in široki listi • Magelana in Lanai Compact se lahko vzgajata skupaj > 10.5 cm

2

2

2

2

2

2

2

2

Peach

Red Star

Deep Red

Magic Lipstick

Twister Purple

Candy Pink

94

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

Purple Velvet

White

Enoletnice iz potaknjencev

Scarlet

Twister Purple

Hot Rose

Violet

Lilac

Enoletnice iz potaknjencev

Blue Eye

95


Enoletnice iz semen

96 97 Pe r e nnia ls

A nnu a ls f r om S e e d

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Pe la r g onium

Conte nt s


Novo v asortimanu Enoletnice iz semen

Petunia grandiflora F1

na strani

TriTunia

Fresh White, White Imp.

Petunia pendula F1

na strani

FotoFinish™

White, Salmon, Red, Rose Morn, Rose Star, Pink, Burgundy, Blue, Mix, Patriot Mix

111

Bossa Nova

Pink Glow

Begonia tuberhybrida F1

Petunia pendula F1

Limitless®

Cream Shades, Lemon, Yellow Imp., Compact Salmon Shades, Orange, Compact Velvet Red, Dark Red, Salmon Rose, Dark Rose, Sorbet, Sunset, Sunrise, Formula Mix

na strani

112

SkyBox Rose Star

162 Damask

na strani

Scarlet

na strani ®

White imp.

115

Cannova

161

na strani ™

Petunia multiflora F1 Canna x generalis F1

na strani

A nnu a ls f r om S e e d

Begonia boliviensis F1

158

164

Petunia milliflora F1

FlashForward™ Dianthus chinensis F1

Venti Parfait™

Strawberry Shades, Blueberry

128

na strani

167 Verbena hybrida

Impatiens walleriana F1 ®

Imara

na strani

White, Salmon, Coral, Red, Pink Glo, Pink, Burgundy, Lavender, Purple, Sky Blue, Blue, Cool Water Mix, Mix, Patriot Mix

Tuscany®

Red Star, Pink, Hot! Mix, Pastel Mix, Rosy Mix, Proformula Mix, Tango Mix

Twister Purple Shades

na strani

na strani

187

138 NEW - oznaka pomeni nove sorte ali barve

98

Enoletnice iz semen

Enoletnice iz semen

99


A G E R AT U M

ANTIRRHINUM

h o u s t o n i a n u m F1

m a j u s F1

Aloha

Snaptini™

Ustvarjajte valove z Aloha

Lahko za vzgojo in zanesljiva v vseh sezonah

• primerno predvsem za pridelavo v kultipakih z gosto vzgojo • poznana po hitri pridelavi in zgodnjem pocvitanju • odlično uspeva na prostem v primerjavi z drugimi izjemno nizkimi rastlinami

• kompakten zajček za vzgojo z večjim številom rastlin na m2 v kultipakih in manjših loncih • izenačenost znotraj barv in serije • najbolj dnevno nevtralna serija in zatorej zanesljiva v zgodnosti • se dobro razrašča, s čvrstimi vejicami in močnim srednjim poganjkom. • Scarlet je nekoliko kasneši v cvetenju

9 cm

10 - 15 cm

9 cm

10 - 15 cm

Blue

ANTIRRHINUM

White

Yellow

Peach

Sunglow

Scarlet

Red

Rose Bicolor

Violet

Burgundy Bicolor

Mix

A nnu a ls f r om S e e d

mix

m a j u s F1

Sonnet Poezija za vzgojo poletnih posodovk • izenačena rast • čvrsta razvejanost • primerna za velika korita • živahna barva 13 - 17 cm

50 cm

Mix

White

100

Yellow

Orange Scarlet

Enoletnice iz semen

Pink

Mix

Enoletnice iz semen

101


ANTIRRHINUM

m a j u s F1

Snaptastic™ Naslednja generacija zajčkov za vzgojo v več sezonah • srednji habitus, močan koreninski sistem • napolni lonce pred cvetenjem • močno razraščanje in močni cvetni peclji •zgodnje cvetenje z manjšo občutljivostjo na dolžino dneva • znotraj serije zacveti v 3-5 dneh 12 - 15 cm

30 - 40 cm

A nnu a ls f r om S e e d

Mix

Yellow

Scarlet Orange

Magenta

Mix

Red

Pink

Snaptastic™ Mix

102

Enoletnice iz semen

103


BEGONIA

s e m p e r fl o re n s F1

Ascot Odlično ujemanje, zgodnje cvetenje, zelenolistne in rdečelistne sorte, idealna serija za sezonsko prodajo • kompaktne in bogato razvejane rastline • popolna za pridelavo z gosto vzgojo • v kultipaku zgodaj zacveti, odlično uspeva na prostem 9 cm

10 - 15 cm

Zelenolistne

White

White

Complete Mix

Scarlet

BEGONIA

Zelenolistne

s e m p e r fl o re n s F1

A nnu a ls f r om S e e d

Eureka™ Udari na veliko z odpornostjo na vročino za srednje in pozno prodajo. Scarlet Imp.

Pink Imp.

Rose Bicolor

Rose

Green Leaf Mix

Rdečelistne

• izrazito razvejana, odlično uspeva na vrtu • zacveti 1–2 tedna pozneje kot vrsta Ascot • primerna za kultipake in lonce • zelo primerna za uporabo na zelenicah in v koritih

9 cm

Bronze Pink

Bronze White

Bronze Scarlet

Bronze Rose Bicolor

White

Scarlet

Bicolor

Pink

Rose

Bronze Scarlet

Bronze Pink

Bronze Rose

Complete Mix

10 - 15 cm

Bronze Rose

Rdečelistne

Bronze White

Bronze Leaf Mix

104

Enoletnice iz semen

Bronze Bicolor

Enoletnice iz semen

105


BEGONIA

BEGONIA

s e m p e r fl o re n s F1

Topspin™

Braveheart®

Nizke temperature na koncu vzgoje te begonije ne bodo upočasnile v rasti!

Vaša nekoliko drugačna Begonija. • za vzgojo velikih rastlin, premium kakovosti • zelo preprosto gojenje • dodajanje rastnega hormona ni potrebno • za vzgojo obešank, večjih posod in balkonskih korit • odlična za spontane nakupe

• najzgodnejša in najbolj izenačena serija • hitra rast zagotavlja dobro pokritost lonca in razraščene rastline • ptolerantna sorta na nizke temperature, ko je ukoreninjena in bo pripravljena z aprodajo pred ostalimi Begonijamikulturami in z manj bolezenskimi problemi v času vzgoje. • odlična obstojnost na gredi

13 cm

Mix

BEGONIA

Scarlet

Red

10 - 15 cm

4 cm

Pink

Berose

BEGONIA

× hyb ri d a F1

Dragon Wing

Volumia™ Raščava rastlina z velikimi, sijočimi cvetovi

Odličen dodatek vašemu asortimanu.

• raščave rastline za premium programe • preprosto zapolni lonce velikosti 9–11 cm • izjemno dobro uspeva na prostem na ravni potrošnika • cveti tako zgodnje kot vrste Ascot, s čudovitimi, posebno velikimi cvetovi, ki privabljajo kupce pri maloprodaji • rastlina Volumia Rose Bicolour je dobitnica zlate medalje Fleuroselec

9 - 10.5 cm

2

Rose

s e m p e r fl o re n s F1

20 - 30 cm

A nnu a ls f r om S e e d

9 cm

White

× hyb ri d a F1

• edinstvena genetika • zelo intenzivne barve 13 cm

30 - 40 cm

15 - 20 cm

White

White

106

Scarlet

Pink

Enoletnice iz semen

Red

Pink

Pink

Enoletnice iz semen

107


BEGONIA

s e m p e r fl o re n s F1

Big Dobro poznana in zanesljiva rastlina za grede. • močne velike rastline • lep kontrast temnih listov in svetlečih cvetov • velika okrasna vrednost v vrtu • odlično uspeva na prostem 13 cm

40 - 50 cm

Bronze Leaf Rose

Rose Bicolor

V Z AKULISJU ŽL AHTNENJA

× hyb ri d a F1

Bronze Leaf Red

Tophat

13 cm

Green Leaf Red

Green Leaf Pink

Erik van Heukelum, Pridruženi žlahtnitelj na področju žlahtnjenja rastlin iz semen

največji cvetovi in hitra rast jim daje prednost pred packi • močne rastline • lepa do prve slane • zgodnje cvetenje • se dobro razrašča • 20 % večji cvet kot pri ostalih • do 10 dni zgodnejša od konkurence • edina bela v tem razredu

Bronze Leaf Rose

A nnu a ls f r om S e e d

BEGONIA

Tophat je serija, ki se odlično obnese tako v gredi kot v loncih. Znana je po dobrem razraščanju, hitrem polnjenju lonca, velikanskih cvetovih in zgodnjem cvetenju. Obarvajte vaš svet s celotnim spektrom barv. Rad imam njihovo zanimivost za čebele, saj bodo čebele vedno blizu serije Tophat.

40 - 50 cm

White

Scarlet

Pink

Rose Bicolor

Tophat ™

108

Enoletnice iz semen

109


BEGONIA

t u b e rhyb ri d a F1

BEGONIA

b o l ivi e n s i s F1

Funky®

Bossa Nova™

• Kompaktne, polviseče, dobro razvejane rastline • Enostavne za vzgojo in prevoz • Privlačni, veliki dvojni cvetovi • Odlična za obešanke, zabojnike in za vzgojo na prostem

Prinaša karneval v vaša korita

10 - 12 cm

• 6 izjemnih barv • kompaktna rast in dobra razrast • Bogato cvetenje do prve slane • odlična za sajenje v obešanke, korita in množične nasade • odporna na sušo in dež, uspeva v sončni in senčni legi

20 - 25 cm

10.5 - 12 cm

20 cm

White

Pink

Night Fever Papaya

Scarlet

Light Pink

BEGONIA

Pink

Mix

t u b e rhyb ri d a F1

Illumination®

Pure White

Yellow

Orange

Night Fever Papaya

Red

Rose

A nnu a ls f r om S e e d

Orange

Viseča eleganca • viseč tip rasti • odlične za obešanke in korita na balkonu • edinstvene in izrazite barve

Lemon

110

10 - 12 cm

White

Lemon

Apricot Shades

Golden Picotee

Rose

Scarlet

Salmon Pink

Mix

Enoletnice iz semen

25 - 30 cm

Orange

Pink Glow

Formula Mix

Enoletnice iz semen

111


BEGONIA

NOVA SERIJA

BEGONIA

Nonstop

t u b e rhyb ri d a F1

Limitless®

Tradicionalna serija gomoljne begonije • dobro poznana kakovostna serija • odlično uspevanje na prostem • bujnejša rast kot serija Swift F1

Limitless® prinaša nove standarde v Begonia tuberhybrida • • • • • •

10 - 12 cm

Zelo veliki cvetovi 8-10cm 10% večji cvetovi od konkurenčnih sort Najširši izbor barv na tržišču 1 teden zgodnejša Hitra in lahka vzgoja kompaktna rastlina, ki potrebuje manj rastnih regulatorjev

10 - 12 cm

t u b e rhyb ri d a F1

20 - 25 cm

Deep Rose

20 - 25 cm

White

Appleblossom

Yellow with Red Back

Deep Salmon

Red

Deep Rose

Rose Petticoat

Formula Mix

Mocca Deep Orange

Orange (Fiery Red)

A nnu a ls f r om S e e d

Sorbet

Cream Shades

Lemon

Yellow Imp.

Compact Salmon Shades

Orange

Mocca

Compact Velvet Red

Dark Red

Salmon Rose

Dark Rose

Formula Mix

Mocca White

Mocca Yellow

Sorbet

Sunset

Sunrise

Mocca Scarlet

Mocca Cherry

posebne barve

112

Enoletnice iz semen

Mocca Formula Mix

Enoletnice iz semen

Mocca Pink Shades

113


BEGONIA

CANNA

t u b e rhyb ri d a F1

x g e n e ra l i s F1

Swing®

Cannova

Skočite v akcijo s kompakt

Prinaša k vam tropske kraje.

• visoka stopnja izenačenosti med barvami • primerna za lonce velikosti 9 –11 cm • odlična za gosto vzgojo • kompaktnejša serija na trgu • dobro se obnese pri prevozu in maloprodaji

• varčuje z energijo, vzgoja pri nižji temperaturi • zelo izenačena • možna kompaktna vzgoja • močna bazalna razrast • Scarlet Bronze Leaf je dobitnik medalje Fleurostar

9 - 10.5 cm

20 - 25 cm 13 - 17 cm

40 cm

Rose

Lemon

Yellow

Orange

Scarlet

Pink Shades

CALENDUL A

Yellow

Orange Shades

Mango

Rose

Orange Bronze Leaf

A nnu a ls f r om S e e d

Mix

White

Mix

o f fi c i n a l i s

Little Ball Velike stvari prihajajo v malih pakiranjih. • kompaktna serija z zgodnjim cvetenjem • privlačni cvetovi v intenzivnih barvah • primerna za kultipake in manjše lonce • cvetenje 4–6 tednov po presaditvi v lonec 9 cm

Orange

114

Enoletnice iz semen

10 - 15 cm

Scarlet

Scarlet Bronze Leaf

Enoletnice iz semen

115


VINCA

C at h a ra nt h u s ro s e u s F1

SunStorm® Ljubi toploto. • za pridelavo v kultipakih in manjših loncih tako pri nizkih, kot visokih temperaturah • bogato razraščanje • prednost pred konkurenco sta zgodnejše cvetenje in večja enotnost

10 - 15 cm

Red Halo

Pure White

White with Eye

Apricot

Scarlet with Eye

Bright Red

Red

Red Halo

Blush

Rose with Eye

Orchid Halo

Purple

Mix

Deep Orchid

Deep Lilac

A nnu a ls f r om S e e d

9 - 10.5 cm

SunStorm® Mix

116

Enoletnice iz semen

117


VINCA

C at h a ra nt h u s ro s e u s F1

Cora® XDR

Cora® XDR v primerjavi z neodporno serijo Pri primerjalnem testu nismo uporabili nobenega fungicida.

Vinca, ki je odporna. • vrhunska oblika cvetov na grmastih rastlinah s sijočimi listi • odporna proti glivični bolezni listni Phytophtori • odlično krasi zelenice v toplih podnebjih • zdaj na voljo tudi v ločenih barvah 10 - 14 cm

20 - 25 cm

Mix

Non-Resistant Varieties Fotografija: Huntersville, NC, Julij 2018.

White

Polka Dot

Light Pink

Orchid

Pink Halo

Deep Strawberry

Cranberry

Hotgenda

Apricot

Mix

A nnu a ls f r om S e e d

Rezultati so pridobljeni na osnovi internega testa v Syngenti.

Cora® Cascade Mix

118

Enoletnice iz semen

119


VINCA

C at h a ra nt h u s ro s e u s F1

Cora® Classic Rockin’ red. • Serija z velikimi cvetovi z grmasto rastjo in sijočimi listi • Tolerantna na Phytophtoro • Fantastična za nasade v vročih klimatskih razmerah 10 - 14 cm

20 - 25 cm

Classic Red

VINCA

C at h a ra nt h u s ro s e u s F1

A nnu a ls f r om S e e d

Cora® Cascade Nobena druga kot ona.

White

Polka Dot

Peach Blush

Apricot

Cherry

Strawberry

Lavender with Eye

Bright Rose

Mix

• tolerantna na Phytophthoro • močan viseč habitus z velikimi cvetovi • primerna za viseče košare in balkone

12 - 14 cm

Shell Pink

20 - 25 cm

19 - 25 cm

Violet

Cora® Cascade Strawberry

120

Enoletnice iz semen

121


CELOSIA

COSMOS

a rg e nte a p l u m o s a

b i p i n n at u s

Hopkin

Sonata

Graciozna lepota.

Odlična za zunanje zasaditve.

• kompakten Plumosa tip • primerna za kultipake in lonce • primerna za gredice, lonce in korita • izrazite in svetle barve

• Enostaven za vzgojo • Odličen za vzgojo v kulitpakih ali lončkih • Priporočamo za vzgojo v lončkih 13-15 cm 20 - 25 cm

9 cm

50 - 60 cm

10 - 15 cm

White

Formula Mix

b i p i n n at u s

Casanova

White

Carmine Shades

Pink Shades

A nnu a ls f r om S e e d

COSMOS

Mix

Novi standard med kompaktnimi serijami Cosmosa. DAHLIA

• nov standard med kompaktnimi Cosmos-i • genetsko kompaktna rast • zelo izenačena in popolna za gosto vzgojo • Sorta Red je dobitnica zlate medalje Fleuroselect • na voljo tudi: Sonata 13 - 17 cm

x H yb ri d a

Harlequin Raznobarvna serija! • odlična enotnost v višini, rasti in pri cvetenju • primerna za lonce, velike 10–12 cm, in večje kultipake

40 cm

Mix

9 - 10.5 cm

White

122

Red

Enoletnice iz semen

Pink

Violet

15 - 25 cm

Formula Mix

Enoletnice iz semen

123


DAHLIA

DIANTHUS

x H yb ri d a

b a rb at u s F1

Fresco

Diabunda®

Edinstvena podoba.

Šopek dvobarvnih cvetov.

• odlična enotnost v višini, rasti in pri cvetenju • primerna za lonce, velike 10–12 cm, in večje kultipake

• zanesljiva, zelo izenačena, z zgodnjim cvetenjem za prodajo od zgodnje spomladi vse do jeseni • Purple Picotee je dobitnica nagrade Fleuroselect • fantastična privlačnost pri maloprodaji z mnogimi cvetovi in čudovitimi barvami • dolga življenjska doba na vrtu

9 - 10.5 cm

15 - 25 cm

Formula Mix

> 9 cm

20 -25 cm

A nnu a ls f r om S e e d

Rose

Red

Red Picotee

Pink Pearl

Purple

Purple Picotee

Formula Mix

Rose

Diabunda® Purple Picotee

124

Enoletnice iz semen

125


DIANTHUS

c h i n e n s i s F1

Aristo Bogato s cvetenjem • kompaktna in zgodnja serija, primerna za kultipake in lonce • bogato razraščanje in nenehno cvetenje • višina 15–20 cm 9 cm

15 - 20 cm Formula Mix

Super Parfait™ Raspberry

Scarlet

Pink with Eye

Deep Rose

Formula Mix

DIANTHUS DIANTHUS

Edinstvene barve. • zaradi zgodnosti in rasti je rastlina popolnoma skladna s serijo Aristo F1 • edinstvene barve, ki bodo vzbudile zanimanje pri maloprodaji • Bicolour tipi serije Diana se skladajo s Super Parfait

Dodatek posebnih barv. • zaradi zgodnosti in rasti je rastlina popolnoma skladna s serijo Aristo F1 • edinstvene barve, ki bodo vzbudile zanimanje pri maloprodaji • skupaj s serijo Super Parfait naredite Bicolour serijo

Lavender Picotee

126

Enoletnice iz semen

c h i n e n s i s F1

Super Parfait™

c h i n e n s i s F1

Diana

9 cm

A nnu a ls f r om S e e d

White

9 cm

15 - 20 cm

10 - 15 cm

Red Peppermint

Red Peppermint

Strawberry

Raspberry

Enoletnice iz semen

127


DIANTHUS

DIANTHUS

c h i n e n s i s F1

c h i n e n s i s x b a rb at u s

Venti Parfait™

Emperado

Veliki cvetovi.

Izredna serija.

• kompaktna rast • izredno veliki in bujni cvetovi • veliki cvetovi in njihova izjemno močna barva privblja poglede • primerna za celoletno prodajo za sajenje na grede • primerna tako za pomladansko kot poletno prodajo

• zelo enotna serija • zgodaj cvetoča in dobra razrast • kompaktna rast

9 cm

> 9 cm

20 - 25 cm

20 cm

Strawberry Shades

Blueberry

Crimson Eye

Scarlet

Crimson

DIANTHUS

A nnu a ls f r om S e e d

Strawberry Shades

c h i n e n s i s x b a rb at u s

Telstar Izredna serija. • pokončna rast • močno razraščanje • primerna za vzgojo v kultipakah in loncih 9 cm

Mix

128

Enoletnice iz semen

White

Scarlet

Burgundy

Crimson Picotee

Rose

Mix

Crimson

20 - 25 cm

Enoletnice iz semen

129


GAZANIA

ri g e n s F1

Kiss™ Prinaša veselje. • kompaktne rasti in cveti skozi vso rastno sezono • kompaktna rast in majhni cvetovi • priporočljivo za vzgojo v kulti-pakih • 10 dni zgodnejša kot Gazoo in Big Kiss • Frosty Kiss in Orange sta srebrnolistna in cca. 1-2 tedna kasneje zacvetita 9 cm

10 - 15 cm

A nnu a ls f r om S e e d

Silver Falls Yellow

DICHONDR A

a rg e nte a

Silver Falls Slapovi, ki se skoraj nikoli ne posušijo. • srebrno-siva, trdna in privlačna rastlina, ki se preveša • za ustvarjanje kombinacij v obešankah in visokih loncih • zelo odporno na vročino in sušo 9 - 10.5 cm

Silver Falls

130

Enoletnice iz semen

White

Yellow

Yellow Flame

Orange Flame

Rose

Mix

Orange

10 - 15 cm

Enoletnice iz semen

131


GAZANIA

GAZANIA

rig e n s F1

ri g e n s F1

Frosty Kiss™

Big Kiss™

Nihče ne ostane hladen pri teh cvetovih.

Veliki čudoviti cvetovi. • veliki cvetovi (12 cm), ki segajo visoko nad liste • vzbudijo veliko zanimanja na prodajnem mestu • polne, grmaste rastline hitro napolnijo korita

• kompaktna rast in zgodnje cvetenje • primerna za kultipake • 10 dni zgodneja kot Gazoo in Big Kiss • Srebrno listni Mix je teden do dva kasnejši v cvetenju kot ostale barve 9 cm

9 - 12 cm

10 - 20 cm

10 - 15 cm

Orange

A nnu a ls f r om S e e d

Orange

White Flame

Mix

White

White Flame

Yellow

Orange

Red

Mix

Yellow Flame

Kiss Mix

132

Enoletnice iz semen

133


GAZANIA

GOMPHRENA

rig e n s F1

globosa

Gazoo®

Holly

Nobena gazanija kot Gazoo.

Male bunke - veliko veselje!

• izredno veliki cvetovi v izrazitih barvah • za gojenje v loncih • odlična za zelenice, z velikimi cvetovi in trdnimi stebli"

• izrazito razvejana kroglasta rastlina • zelo izenačena, zgodnja in kompaktna • primerna za majhne lonce in kultipake 9 cm

9 - 12 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Violet

HELIANTHUS

annuus

Sunsation Standard v lončnih sončnicah.

Yellow with Ring

• najprivlačnejša sorta sončnic za gojenje v loncu • priporočljivo je izdelati urnik za bolj zanesljivo uravnavanje in gojenje rastlin • nima cvetnega prahu, kar daljša obstojnost kakovosti cveta • kratko obdobje gojenja 8–10 tednov 9 - 12 cm

Yellow with Ring

Clear Orange

Orange with Ring

Red with Ring

GYPSOPHIL A

30 - 50 cm

Sunsation

Formula Mix

m u ra l i s

Teeny White

Enkratna v kombinacijah, kot tudi v samostojnih zasaditvah. preprosto morate jo imeti. • izrazita temna barva vrtnice s kroglasto rastjo • kratek čas pridelave v kultipakih in majhnih loncih • Teeny Deep Rose ima dvojne cvetove, White Improved Single pa enojne 9 cm

White

15 - 20 cm

Deep Rose

Holly Violet

134

Enoletnice iz semen

135

A nnu a ls f r om S e e d

Clear Yellow

Clear Vanilla


Močna in odporna.

VODENKA SE VRAČA

Nova generacija vodenke IMARA je bolj odporna na pepelasto plesen kot kadarkoli prej. Z izjemnimi lastnostmi se bo ohranila do prve slane.

Imara® prinaša eno najbolj popularnih rastlin nazaj k vam. Sonce, senca ali dež vedno je tu Imara. Zanesljivost Imare predstavlja najboljšo izbiro za potrošnike.

Imara® ponuja vrtnarjem zanesljiv in ekonomičen produkt, ki zahteva malo dela. S svojo robustnostjo in trpežnostjo dobro prenaša transport, tako da so rastline v odlični formi tudi po prevozu do vrtnega centra.

A nnu a ls f r om S e e d

Vodenka se vraca!

Zanesljivost za vrtnarje in prodajalce!

Na razpolago je reklamni material za zagotovitev vašega uspeha.

More garden performance. Izvedite več o Imari Pridružite se #Imara

@SyngentaFlowers SyngentaFlowersEU ali kontaktirajte vašega predstavnika.

136

Enoletnice iz semen

Enoletnice iz semen

137


I M PAT I E N S

w a l l e ri a n a F1

Imara® Nazaj v senco. • kompaktna, dobro razraščena • močne in prilagodljive rastline • prilagodljivost v vrtu • visoka odpornost na pepelasto plesen vodenk Imara® Red Star 10 - 12 cm

A nnu a ls f r om S e e d

9 cm

Violet

Hot! Mix

Tango Mix

138

Pastel Mix

Red Star

Enoletnice iz semen

Rosy Mix

Proformula Mix

Orange

Orange Star

Salmon Shades

Red

Pink

White

Rose

Violet

Purple

Mix

Enoletnice iz semen

139


I M PAT I E N S

I M PAT I E N S

w a l l e ri a n a F1

Xtreme™

Accent Premium™

Odličnost za izredno gostoto.

Ko se srečajo veliki cvetovi in bujna razrast.

• za zelo gosto vzgojo, z dobro razvejano rastjo, ki je odporna na prehitro rast v višino • gojeno za izpolnjevanje zahtev gostega sajenja v kultipakih in loncih • izenačeno cveti 9 cm

w a l l e ri a n a F1

• zelo dobro uspeva na vrtu • za vrhunsko pridelavo v loncih in kultipakih • preprosta pridelava, enoto cvetenje in bogato razraščanje • izredno prilagodljiva spremenljivim okoljskim spremembam

10 - 12 cm

9 - 10.5 cm

Star Mix

10 - 15 cm

Star Mix

Salmon

White

Bright Rose

Orange

Scarlet

Bright Eye

Pink

Lilac

Violet

A nnu a ls f r om S e e d

Orange

Mix

Red

Lavender

Mix

Accent™ Star Mix

140

Enoletnice iz semen

141


I M PAT I E N S

h aw ke ri i F1

Florific® Nagrajena serija. • sejana Impatiens New Guinea za urejanje zelenic zelo izenačeno cvetnje • bogato razraščanje in nenehno cvetenje • odporna proti pepelasti plesni • Mix vključuje široko paleto barv • Sorta Sweet Orange je dobitnica zlate medalje Fleuroselect 25 - 35 cm

A nnu a ls f r om S e e d

10.5 - 12 cm

Mix

L AURENTIA

a xi l l a ri s F1

Starshine™ Izjmena moč cvetov. • bujno razvejane rastline, ki cvetijo kljub kratkemu dnevu • neprestano cvetoča in izjemno odporna na vročino • vrhunska poleti cvetoča lončnica

9 - 12 cm

20 - 30 cm

Blue

Florific® Mix

142

Enoletnice iz semen

143


LOBELIA

LOBELIA

e ri n u s

e ri n u s p e n d u l a

Compact & Upright

Trailing

Zanesljiva predstava iz semen.

Viseče • široka paleta dobro poznanih visečih sort fuksij • izbor najboljših sort

Fontana cvetov.

• kompaktna, kopasta rast za lažji prevoz in večjo privlačnost v maloprodaji • dobro razvejana, zgodnja in z nenehno cvetoča — rastline so prekrite s cvetovi • največja bujnost in odpornost proti vročini izmed vseh semenskih lobelij • visoka izenačenosti med barvami • popolno za kultipake in majhne lonce 9 cm

9 - 10.5 cm

15 - 20 cm

10 - 12 cm

A nnu a ls f r om S e e d

Fountain Formula Mix

Rose Moon

Fountain White

LOBELIA

Fountain Crimson

Fountain Blue

Sapphire

Fountain Formula Mix

e ri n u s p e n d u l a

Aqua Paper Moon

Rose Moon

Crystal Palace

Half Moon

Cambridge Blue

• zelo kompaktne rastline, primerne za množično proizvodnjo • najzgodnejša sorta v naši ponudbi • izenačena rast • popolno za kultipake in majhne lonce 9 - 10.5 cm

Rapid Blue

144

Midnight Moon

String of Pearls

Enoletnice iz semen

10 - 15 cm

Blue

Enoletnice iz semen

145


LOBUL ARIA

MIMULUS

m a rit i m a

x b u rn et i i

Alice

Magic

Čudežna dežela ni daleč stran.

Visoka prilagodljivost.

• zgodaj cvetoče kompaktne rastline • primerna zakultipake • živahne barve

• nenehno in zgodnje cvetenje • čudoviti trobentasti cvetovi v svetlih barvah • kompaktna in izenačena serija z izrazito razvejano rastjo • primerna za vzgojo v kultipakih in loncih

9 cm

10 - 12 cm

9 cm

Purple

10 - 15 cm

Formula Mix

NICOTIANA

a l ata

Saratoga™ Najboljša Nicotiana.

Purple

Mix

9 cm

LOBUL ARIA

A nnu a ls f r om S e e d

White

• na voljo najboljši hibrid sorte Nicotiana • kompaktna rast z enotnim in zgodnjim cvetenjem • primerna za pridelavo v kultipakih in loncih • odlično uspeva na prostem 10 - 15 cm

m a rit i m a

Crystals

Mix

Mali dragulji. NEMESIA • odlično uspeva na prostem • veliki, snežno beli dišeči cvetovi • bolj bujna rast in poznejše cvetenje kot serija Alice 9 cm

s t ru m o s a

Sundrops

Snow Crystals

10 - 15 cm

Zlati standard. • kombinacija velikih pisanih cvetov • primerna za pridelavo v kultipakih in loncih • povsem primerna za spontane nakupe 9 - 10.5 cm

Purple Crystals

146

Enoletnice iz semen

30 cm

Mix

Enoletnice iz semen

147


OSTEOSPERMUM

PEL ARGONIUM

O s te o s p e rm u m e c kl o n i s

Asti™

Ringo® 2000

Mehurčki veselja.

Zvezda.

• izjemna enotnost barvnih značilnosti • primerna za pridelavo v loncu • dobro uspeva na prostem v zmernih pod- nebjih

• popolna serija za ekonomično gojenje in promocije v začetku sezone • zaradi kompaktne, okrogle oblike je primerna za gojenje na ozkih mestih • popolna za pridelavo v kultipakih in majhnih loncih

10.5 - 12 cm

30 cm

9 cm

Mix

PEL ARGONIUM

x h o r t o ru m

15 - 20 cm

Formula Mix

x h o r t o ru m

BullsEye • contrast čokoladno obarvanih listov • žive barve • kompaktna, se dobro razrašča • dodatna ponudba k zeleno listnim sortam 9 - 10.5 cm

148

Salmon

Deep Scarlet

Deep Red

Cardinal

Rose

Deep Rose

Violet

15 - 20 cm

Salmon

Scarlet

White

A nnu a ls f r om S e e d

Prava tarča.

Mix

Light Pink

Enoletnice iz semen

Cherry

Mix

Formula Mix

Enoletnice iz semen

149


PEL ARGONIUM

PEL ARGONIUM

x h o r t o ru m

p e ltat u m

Pinto Premium

Tornado

Paleta barv.

Odlična iz semena.

• bujna rast, razvejanost z odličnim odzivanjem na rastni hormon • odlično uspeva na prostem • posebej primeren za lonce in velike kultipake

• viseča pelargonija iz semena • kompaktna rast in dobra razrast • neprestano in zgodaj cvetoča

9 - 10.5 cm

9 - 10.5 cm

15 - 20 cm

15 - 20 cm

150

White

Salmon

Orange

Orange Bicolor

Deep Red

Deep Scarlet

White to Rose

Deep Rose Imp.

Violet

Lavender

Mix

Enoletnice iz semen

A nnu a ls f r om S e e d

White to Rose

Formula Mix

White

Red

Carmine

Rose

Lilac

Formula Mix

Enoletnice iz semen

Pink

151


P E N TA S

l a n c e o l ata

A nnu a ls f r om S e e d

BeeBright™ Hitra in primerna za kultipake in male lončke. • izenačene, kompaktne in dobro razraščene rastline • zacveti do 7 dni prej kot konkurenčne serije • izenačeno cvetenje znotraj serije • vcvetovi so postavljeni nad habitus • pprimerna tako za vzgojo kot enoletnice kot sobne rastline 10.5 - 13 cm

White

152

Lipstick

25 - 35 cm

Red

Enoletnice iz semen

Pink

Violet

153


Syngentine kompaktne petunije

Kompakntne petunije pregled

Štiri serije, tri prednosti, en dobavitelj. Pet u n i a g ra n d ifl o ra F1

Oglejte si naše

Enostavna vzgoja

Koledar od presajanja do cvetenja

Se ne izdolžuje = manjši stroški za rastne regulatorje, malo potrebe po njihovi uporabi

Prihodnost semenskih petunij je v genetiki, ki je naravno kompaktna. Rastline, ki se ne izdolžujejo za vrtnarja in trgovca prinašajo številne prednosti, kot je lažja vzgoja, daljša obstojnost in izjemna prilagodljivost. Syngentine 4 serije so edinstvene naravno kompaktne petunije. Druge serije prekašajo po izenačenosti, kakovosti semena ter izgledom na vrtu.

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16°C Zgodaj

Priporočena velikost lonca: 9 - 10.5 cm

12-14°C 16°C Srednje 12-14°C 16°C Pozno 12-14°C

Pet u n i a m u lt ifl o ra F1

Damask® Koledar od presajanja do cvetenja Damask® White

Brez uporabe rastnih regulatorjev.

Duvet® White

Brez uporabe rastnih regulatorjev.

TriTunia®White

Uporaba rastnega regulatorja: Teden 11: 2 grama daminozide (DAZIDE) Teden 12: 4 grame daminozide (DAZIDE) Teden 13: 2 grama daminozide (DAZIDE)

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16°C Zgodaj

Priporočena velikost lonca: 9 cm ali kultipak

12-14°C 16°C Srednje 12-14°C 16°C Pozno 12-14°C

Breskrbnost

Kompaktna rast

Zanesljiv čas cvetenja, izenačenost, obstojnost in izgled na vrtu.

Pet u n i a m i l l ifl o ra F1

Picobella®

Kompaktne rastline z izjemno obliko rasti in kvaliteto sadik, zato je vzdržiljivost in obstojnost končne rastline na prodajni polici boljša.

Syngenta kompaktne petunije se odlično obnašajo na gredici, medtem ko konkurenčne serije ostajajo majhne ali se slabo razvijajo tekom poletja.

Koledar od presajanja do cvetenja 3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zgodaj

16°C

Priporočena velikost lonca: 9 cm

12-14°C 16°C

Srednje

12-14°C 16°C

Pozno

12-14°C

Pet u n i a m i l l ifl o ra F1

FlashForward™ Koledar od presajanja do cvetenja 3 Priporočena velikost lonca: 9-12 cm in viseče košaret

154

Enoletnice iz semen

4

5

6

7

8

9 16°C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zgodaj 16°C

12-14°C Srednje 16°C

Enoletnice iz semen

12-14°C Pozno

12-14°C

155

A nnu a ls f r om S e e d

naravno kompaktne petunije.

Duvet®


PETUNIA

g ra n d ifl o ra F1

Duvet® Preproga barv. • visoka stopnja enotnosti • genetsko naravna kompaktnost za lažjo vzgojo • cvetovi segajo nad liste 25- 30 cm

A nnu a ls f r om S e e d

9 - 10.5 cm

Pink

White

Salmon

Red

Burgundy

Blue

Mix

Pink

Duvet™ Mix

156

Enoletnice iz semen

157


Salmon

Salmon Veined

Red

Red Star

Pink Morn

Pink Veined

Pink

Rose

Rose Star

Burgundy

Crimson Star

Purple

Purple Star

Plum

Violet

Lavender

Sky Blue

Blue Veined

Blue

Blue Star

Veined Mix

Mix

Star Mix

Uni Mix

TriTunia™ Red

PETUNIA

g ra n d ifl o ra F1

A nnu a ls f r om S e e d

TriTunia™ Najboljše od najboljšega! • najbolj zgodaj cvetoča tradicionalna sorta na trgu, posebej ob pogojih kratkega dneva • idealna za vzgojo v kulti-pakih in lončkih ob visoki gostoti rastlin • nudi najširšo paleto osnovnih barv in dvobarvnih novosti ob zelo izenačenem času cvetenja (7 - 10 dnevi) • odlikujejo jo veliki, vpadljivi cvetovi za

9 cm

Blue

158

Enoletnice iz semen

Fresh White

10 - 15 cm

White Imp.

Enoletnice iz semen

159


NOVA SERIJA

PETUNIA

p e n d u l a F1

FotoFinish™ Najhitreje do cilja. • Manj občutljiva na dolžino dneva • Zagotavlja zgodnje cvetenje , v 9-10 tednih od setve, tudi v pogojih kratkega dne. • Kopasta rast je idealna za gosto proizvodnjo • Začetno cvetenje na vrhu rastline

Mix

PETUNIA

Pink

15 - 20 cm

White

Salmon

Red

Rose Morn

Rose Star

Pink

Burgundy

Blue

Mix

Patriot Mix

A nnu a ls f r om S e e d

10.5 cm

g ra n d ifl o ra F1

Frost™ Sveža in svetla • serija picotee obrobljenih cvetov • za gosto sejanje v kultipakih in loncih • sorta ki dopolnjuje TriTunia® Serijo 9 cm

Na voljo le kot seme

10 - 12 cm

Prism Sunshine

Na voljo le kot seme

Cherry

160

Na voljo le kot seme

Velvet

Enoletnice iz semen

Fire

Na voljo le kot seme

Blue

Na voljo le kot seme

Mix

Enoletnice iz semen

161


PETUNIA

p e n d u l a F1

Plush® Neprecenljiva klasika • najzgodnejša in najenotnejša serija, z najmanjšo odvisnostjo od osvetlitve • zaradi enotnega cvetenja je popolna sorta za spontano nakupovanje • primerna za hitro menjavo na mizah v rastlinjaku in zgodnjo pomladno prodajo 9 - 10.5 cm

15 - 20 cm

A nnu a ls f r om S e e d

SkyBox™ Rose Star Formula Mix

NOVA SERIJA

PETUNIA

p e n d u l a F1

SkyBox™ Širi horizont petunij • Nova generacija petunij z velikimi cvetovi za viseče košare in lončke • Zanesljivo in hitro cvetenje tudi v razmerah kratkega dne • enostavna za vzdrževanje • odlična izbira za prodajne akcije 10.5 cm

White

Red

Salmon

Deep Pink

Deep Purple

Lilac Pearl

Blue

Mix

15 - 20 cm

Rose Star

162

Enoletnice iz semen

Enoletnice iz semen

163


PETUNIA

PETUNIA

m u lt ifl o ra F1

m u lt ifl o ra F1

Damask®

Hurrah®

Žilava serija

Prva izbira ljubiteljev.

• najzgodnejša med serijami Multiflora na trgu, tudi ob slabši osvetlitvi • kratek petdnevni razmik med cvetenjem v vseh barvah • kompaktna in brez prehitre rasti v višino • za gosto sejanje v kultipakih in loncih

• zgodnja serijami, tudi ob slabši osvetlitvi • kratek petdnevni razmik med cvetenjem v vseh barvah • za gosto sejanje v kultipakih in loncih 9 cm

9 cm

10 - 12 cm

10 - 12 cm

White Imp.

Formula Mix

PETUNIA Salmon

Red

Piccadilly Circus®

Pink

A nnu a ls f r om S e e d

White Imp.

m u lt ifl o ra F1

Podvoji vpliv • dvojno cvetoča serija Petunij • za gosto sejanje v kultipakih in loncih • dobro cveti 9 cm

164

Rose

Carmine

Blue

Mix

Enoletnice iz semen

Purple

10 - 12 cm

Violet

Mix

Enoletnice iz semen

165


PETUNIA

m i l l ifl o ra F1

Picobella™ Mala in lepa. • enostavna za vzgojo, atraktivna v maloprodaji • kopasta rast, prekrita s cvetovi • odlična odpornost na vremenske neprilike 9 cm

10 - 12 cm

Lavender

NOVA SERIJA

PETUNIA

m i l l ifl o ra F1

FlashForward™

Salmon Imp.

White

Salmon

Coral

Red

Odlična z drugimi ali kot samostojna.

Lavender Imp.

Salmon Imp.

White

Red

Rose Morn

9 - 12 cm

Mix

166

Rose Star

Pink

Carmine

Blue

Enoletnice iz semen

Rose

A nnu a ls f r om S e e d

• Kopasta Petunija z malimi cvetovi • Primerna za viseče košare in mešane zasaditve • Manj občutljiva na dolžino dneva • Zgodnje cvetenje, v 9-10 tednih od setve, tudi v pogojih kratkega dneva • V maloprodaji se izkaže dlje kot primerljive viseče petunije • Ne preraste sorod

15 - 20 cm

Pink Glo

Pink

Burgundy

Lavender

Purple

Sky Blue

Blue

Cool Water Mix

Mix

Patriot Mix

Enoletnice iz semen

167


RUDBECKIA

d ru mm o n d i i F1

h i r ta

Kyra

Prairie Sun

Tako lepa kot ime.

Izobilje sonca.

• zgodnje cvetenje in kompaktna rast • genetsko kompaktna, ne potrebuje rastnih regulatorjev • primerna za gojenje v kultipakih in manjših loncih

• čudoviti bleščeči veliki cvetovi • hitra utrditev na vrtu zaradi bujne rasti korenin

9 cm

> 14 cm

30 - 40 cm

10 - 15 cm

Formula Mix

PORTUL ACA

Prairie Sun

RUDBECKIA

g ra n d ifl o ra

Happy Hour

Toto

Ne pozabite na to ... čas zabave!

Kot vse stare dobre reči!

• genetsko naravna kompaktnost, primerna za gojenje v kultipakih • zmanjšana občutljivost na dolžino dneva - hitreje zacveti

• čudoviti bleščeči veliki cvetovi • hitra utrditev na vrtu zaradi bujne rasti korenin

9 cm

> 14 cm

30 - 40 cm

10 - 15 cm

Mix

PLECTR ANTHUS

h i r ta

A nnu a ls f r om S e e d

P H L OX

Toto Gold

s c u te l l a ri o i d e s

Flamex® Presenetljiva listna predstava. • kompaktna in razvejana rast • strukturna rastlina za senčne lege • za mešana korita in gredice 9 cm

10 - 15 cm

Formula Mix

Toto Gold

168

Enoletnice iz semen

169


S A LV I A

splendens

Flamex®2000 Izberite ko so vroče. • najprimernejša za pridelavo v loncu • intenzivna temno zelena barva • dobro uspeva na prostem • globoko škrlatni cvetovi 10 - 15 cm

A nnu a ls f r om S e e d

9 - 10.5 cm

Salsa® Mix

Scarlet

S A LV I A

S A LV I A

splendens

splendens

Passion

Salsa®

Rdeča je barva strasti

Začinite življenje!

• primerna za gosto vzgojo • kompaktna sorta za gojenje v kultipakih • najboljše zgodnje cvetoče sorte Salvij

• mešanica zanimivo obarvanih Salvij • kompaktna rast, primerna za gojenje v kultipaku in loncu 9 - 10.5 cm

9 cm

Pasion

170

Enoletnice iz semen

10 - 15 cm

10 - 12 cm

Scarlet

Mix

Enoletnice iz semen

171


S A LV I A

fa ri n a c e a

Big Blue Večje je lahko boljše! • odlična v vročini in suši • malo vzdrževanja, ne potrebuje odstranjevanja odcvetelih cvetov • Big Blue v vaš vrt privlači kolibrije, čebele in metulje • najbolje se obnese na polnem soncu, prenese pa tudi polsenco

10.5 - 15 cm

40 - 50 cm

Queen of Sunlight Big Blue

S A N V I TA L I A

fa ri n a c e a

Mauritius

Queen of Sunlight

Tako modro kot morje.

Mali sončni žarki nikoli ne obupajo.

• gosti modri cvetovi • odlično uspeva skozi celo poletje • odlične bujne rastline za uporabo v parkih, gredicah ali loncih 9 - 11 cm

speciosa

• temen list in množica sijočih rumenih cvetov • primerna za pridelavo v loncih • zaradi izjemne močnih cvetov vrhunska bujnost rastlin na prostem • kompaktne, močno razvejane rasti

15 - 20 cm

10 - 12 cm

20 - 25 cm

Queen of Sunlight

Mauritius

S A LV I A

A nnu a ls f r om S e e d

S A LV I A

SENECIO

coccinea

c i n e ra ri a

Summer Jewel

Silverdust

Pravi izraz je dragocena!

Takšna in nič drugačna!

• kompaktna rast • zelo zgodnja in nenehno cvetoča sorta – popolna za kultipake • zlata medalja Fleuroselect

• najkompaktnejša izbira z drobnim listjem • srebrno-siva strukturna rastlina • za zelenice in korita z različnimi vrstami rož 9 cm

9 - 10.5 cm

Red

172

Enoletnice iz semen

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Silverdust

Enoletnice iz semen

173


TA G E T E S

TA G E T E S

p at u l a n a n a

p at u l a n a n a

Aton

Flamenco

Vrtni sončni bogovi!

Klasični kot neskončni ples!

• zgodnja, enotna in kompaktna vrsta • ustvari dobro razvejane rastline, ki odlično uspevajo na prostem • enotna serija z izrazitimi barvami • primerna za kultipake in manjše lonce

• Edinstvena barva cveta • Po rasti primerljiva z serijo Aton, vendar zacveti nekaj dni kasneje • Serija primerna za kultipake in majhne lončke 9 cm

9 cm

10 - 15 cm

10 - 15 cm

Fireball

Flamenco

TA G E T E S

p at u l a n a n a

Safari

Yellow

Gold

Flamed

• nenehno cvetoča rastlina s polpolnjenimi cvetovi v sorti Anemone • primerna za velike kultipake in majhne lonce • višina na vrtu: 15–20 cm

Bee

9 cm

Spry

174

Enoletnice iz semen

Deep Orange

Bolero

Fireball

Formula Mix

15 - 20 cm

Formula Mix

Yellow

Tangerine

Red

Enoletnice iz semen

Formula Mix

175

A nnu a ls f r om S e e d

Vroči kot sončni zahod na safariju.


TA G E T E S

e re cta F1

Perfection™ Brezhibna lepota! • čudoviti cvetovi z edinstveno strukturo lističev • višina na vrtu 35–40 cm • vrhunska odpornost proti vremenskim vplivom 9 - 10.5 cm

35 - 40 cm

Antigua™ Yellow

Yellow

TA G E T E S

Orange

Yellow

e re cta F1

Zaupanja vredna izbira za grede in obrobe.

VERBENA

hyb ri d a

Obsession® Twister

• kompaktna serija z razvejanostjo od cveta do korenin • veliki polni cvetovi • neodvisno od dolžine dneva • višina 20–25 cm 9 - 10.5 cm

A nnu a ls f r om S e e d

Antigua™

20 - 25 cm

Vrtinec barv. • unikatne Twister barve • enake rastne lastnosti in zahteve kot pri seriji Obssesion

Yellow

9 cm

Vanilla

176

Yellow

Enoletnice iz semen

Gold

Orange

Purple

10 - 15 cm

Red

Enoletnice iz semen

Purple

177


VERBENA

hyb ri d a

Obsession® Barva, ki hipnotizira. • zelo zgodnja in izenačena • bogato razvejana rastlina, ki se ne izdolžuje in odlično uspeva na prostem • najširša in najostrejša paleta barv na trgu • primerna za kultipake in manjše lonce 9 cm

10 -15 cm

Purple Shades with Eye

Red with Eye

VERBENA

hyb ri d a

Apricot

Scarlet

Red

Red with Eye

Coral with Eye

A nnu a ls f r om S e e d

Obsession® Cascade Prva in edina viseča verbena iz semena. • razvejane, kroglaste in široke rasti • veliki, vpadljivi cvetovi skozi vso rastno sezono • široki listi so visoke kakovosti • visoka odpornost na pepelovko (plesen) • obstojnejša rast v vrtu kot tradicionalne sorte verben iz vzgojene semen

10 - 12 cm

White Imp.

178

Pink

Burgundy with Eye

Lilac

Light Blue with Eye

Blue with Eye

Formula Mix

Enoletnice iz semen

Pink Shades

2

15 - 20 cm

Burgundy with Eye

White

Scarlet

Violet Twister

Purple Shades with Eye

Enoletnice iz semen

Red with Eye

179


ZINNIA

ZINNIA

e l e g a n s F1

e l e g a n s F1

Mondo

Swizzle™

Zanesljiva in vztrajna.

Popestrite vaš poletni izbor z dvobarvno ponudbo.

• veliki cvetovi v obliki dalije • izjemno nizka rast, zgodnje cvetenje • za prodajo v kultipakih in loncih • za urejanje zelenic in mešane nasade v loncih 9 cm

• edinstveni dvobarvni primerki • zaradi zgodnosti in rasti je rastlina popoln dodatek k seriji Mondo • izredno primerna za poletno vzgojo

15 - 20 cm

9 cm

20 - 25 cm

Ivory

Cherry & Ivory

A nnu a ls f r om S e e d

Scarlet & Yellow

Yellow

Yellow

Salmon

Orange

Coral

Red

Pink

Deep Rose

Formula Mix

Zinnia

180

Enoletnice iz semen

181


ZINNIA

Zahara®

m a r yl a n d i c a

Zahara®

Vroča kot puščava

Dvojno je dobro.

• cinija z enojnimi cvetovi • zelo primerna za poletno vzgojo • kroglasta rast • dobro cvetoča • izjemno odporna na bolezni

9 cm

®

Zahara Zinnia Double ZINNIA

m a r yl a n d i c a

Plant in Sun

(at least 6 hrs of sun)

• cinija z dvojnimi cvetovi • zelo veliki cvetovi • kroglasta rast • dobro cvetoča • zjemno odporna na bolezn

15 - 20 cm

10 - 12 cm

Space 8-10" (20-25cm) apart 40 - 50 cm

Grows 12-18" (30-46cm) tall by 12-18" (30-46cm) wide

White

Yellow

1 2 3 4 Red

182

Sunburst

A nnu a ls f r om S e e d

Bigger flowers on a disease-tolerant, heat-loving plant with very low water needs.

Yellow

Fire

Fire

Performs well in sunny, hot and dry conditions.

White

Yellow

Cherry

Mix

Bright Orange

Fire

(Cut along dotted line for standard bench card size.)

Raspberry

Enoletnice iz semen

Mix

Enoletnice iz semen

183


Naša ponudba semena (ni sadik). SNAPDR AGON

BR ASSICA

o l e ra c e a

Kyoto Zanimiva dodatna ponudba. • okrasno zelje za lonce • kompaktna rast • zanimive barve

A nt i rrh i n u m m a j u s F1

Liberty™ Classic

Na voljo le kot seme

Idealno za rezano cvetje. • Antirrhinum za rezano cvetje • izenačena rast in cvetenje • polna in lepo oblikovana 45-55cm dolga socvetja

45 - 55 cm

Na voljo le kot seme Violet Green

A nnu a ls f r om S e e d

Mix

White

Yellow

Scarlet

Rose Pink

SNAPDR AGON

Mix

White Green (Smooth Leaf)

White Green (Curled Leaf)

Red Green (Smooth Leaf)

CLEOME

A nt i rrh i n u m m a j u s F1

h a s s l e ri a n a ( s p i n o s a ) F1

Madame Butterfly™

Sparkler

Dvojni užitek.

• najkompaktnejša rast • privlačni cvetovi – primerne za sajenje mešanih gredic • primerna tudi za večje lonce in korita

Iskrice na vrtu.

• Antirrhinum za rezano cvetje • mešanica vidokih dvojnih cvetov • socvetja so večja kot pri Lyberty Classic

11 - 13 cm 50 - 60 cm

Mix

184

Na voljo le kot seme

Violet Green (Curled Leaf)

50 cm

Na voljo le kot seme

Na voljo le kot seme

Mix

Na voljo le kot seme

185


HELIANTHUS

VERBENA

annuus

hyb ri d a

Sunrich

Tuscany®

Prinaša sonce v hišo.

Sončne barve in veliki cvetovi, ki trajajo.

• za rezano cvetje • odporna na različne tipe Peronospore (Plasmoparahalstedii) 150 • za rezano cvetje • Zlato rumena s temno sredino • brez cvetnega prahu 150 cm

• serija z velikimi cvetovi • intenzivne, pokončne rasti, pri- poročljivo z proizvodnjo v lončkih • zaradi košate rasti odlična bujnost rastlin na prostem

Na voljo le kot seme

9 - 10.5 cm

20 - 25 cm

Na voljo le kot seme

Twister Purple Shades

TA G E T E S

Twister Purple Shades

White

Peach

Scarlet

Scarlet with Eye

Pink Picotee

Rose with Eye

Orchid Frost

Burgundy with Eye

Lavender Picotee

Blue

Mix

A nnu a ls f r om S e e d

Orange

e re cta F1

Inca II™ Inca II fleurit en jours longs ou en jours courts • Ratvejana, srednje velika sorta z velikimi polnjenimi cvetovi • Zgodnje cvetenje, tudi v pogojih daljših dni, naredi Inco primerno za zgodnje ali pozno spomladansko vzgojo • Izredna izbira za sončne lege 9 - 10.5 cm

Na voljo le kot seme

20 - 25 cm

Yellow

Primrose

186

Yellow

Gold

Na voljo le kot seme

Deep Orange

Mix

Na voljo le kot seme

187


Syngenta Flowers je bila navdahnjena... in se zaljubila z Vegetalisom Potrošniki imajo radi doma vzgojeno zelenjavo. Ponosni so na doma vzgojeno solato. Navdušujejo jih paradižniki, ki dozoreavjo, kot tisti ki so že dozoreli. Posebno pa so veseli čebel, ki zagotavljajo neštete plodove na vrtu. Vzgoja lastne zelenjave je naraščujoči trend med potrošniki. Zdravo življenje,v stiku z naravo in veselje do pobiranja lastnih pridelkov navdušuje vedno več ljudi za pridelavo lastne zelenjave.

Verjamemo, da je ponudba zelenjave Vegetalis prava izbira.

A nnu a ls f r om S e e d

Grow happy. Zelenjava, zelišča in sadje iz Vegetalisa. Skrbno izbrano - ravno pravo za vas. Spoznajte dokazano dobro lončno zelenjavo in eko zelišča. Iskoristite priložnost in začnite sami vzgajati zelenjavo.

188

Pozanimajte se pri vašem prodajnem predstavniku.

Enoletnice iz semen

189


Trajnice

190 191 Pe r e nnia ls

A nnu a ls f r om S e e d

A nnu a ls f r om Cu t ting s

Pe la r g onium

Conte nt s


Novosti v asortimanu Trajnice Lobelia speciosa F1

na strani

Campanula persicifolia

201

Earlion

na strani

Starship

Blue, Scarlet, Deep Rose, Dark Leaved Scarlet

232

Coreopsis grandiflora

Castello Compact Yellow

Helenium autumnale

na strani

205

HayDay

Golden Bicolor, Yellow, Orange, Red, Red Bicolor

221

Lavandula stoechas

Blue Scent

White Scent Compact

Lavandula angustifolia

237

Twinkle White

Phlox paniculata

na strani

na strani

Platycodon

na strani

Sweet Summer

ÂŽ

Red Imp.

238

Veronica spicata

na strani

226

Pe r e nnia ls

Coreopsis grandiflora

na strani

246

Ronica

Blue, Fuchsia

na strani

Vintro

Compact Iris, Indigo, Bee Blue

227 NEW - oznaka pomeni nove sorte ali barve

192

Trajnice

Trajnice

193


ACHILLE A

m i l l efo l i u m

Desert Eve • serija kompaktnih rastlin Achillea • na voljo v šestih izrazitih barvah • odlična za spontane nakupe • zgodnje cvetenje 25 - 30 cm

5

Red

AJUGA

Cream

Light Yellow

Yellow

Terracotta

Deep Rose

Red

Pe r e nnia ls

13 - 17 cm

re pta n s

Braunherz & Burgundy Glow • preproga barvnega listja • pokrovna rast • popolna za spontane nakupe jeseni in pozimi • hitra rast

Burgundy Glow

Braunherz

>17 cm

100 cm

3

Arjuga Braunherz

194

Trajnice

195


ALCEA

ALCEA

ro s e a

ro s e a

Chater’s

Spring Celebrities

• srednje zeleni listi z srednje velimi socvetji • sijoče barve in dvojni cvetovi Burgundy Glow

• pol dvojni do dvojni cvetovi v široki paleti barv • omogoča lažji prevoz, saj je krajša od tradicionalnih tipov • dolgo obdobje cvetenja

> 17 cm

100 cm

3 15 - 19 cm

Rose

Red

Lemon

Crimson

Rose

Pink

Purple

5

Yellow

Rose

ALCHEMILL A

Rose

Pe r e nnia ls

White

White

80 cm

mollis

Auslese • odlična pokrovna rastlina • cvetenje od junija do julija • Auslese je kompaktna sorta 11 - 13 cm

20 - 40 cm

3

mollis Auslese

Piena Chater’s Yellow

196

Trajnice

197


ANEMONE

ARMERIA

hupehensis

p s e u d o a rm e ri a

Pink Saucer

Ballerina

• visoka stopnja izenačenosti v rasti in cvetenju • pokončne rastline z močnimi stebli • trajnica, ki cveti prvo leto

• serija, ki cveti prvo leto • bogato cvetenje, izjemno veliki cvetovi • primerna za poletno prodajo

13 - 17 cm

40 - 50 cm

5

11 - 19 cm

20 - 25 cm

4

Pink Saucer

ARENARIA

Lilac

m o nta n a

Blizzard • Priljubljena trajnica zaradi prijetne in izenačene rasti v lončku • Enostavna za vzgojo • Sorta kompaktne rasti, ki cveti 10 dni prej kot ostale sorte 9 - 12 cm

15 - 25 cm

White

Red

Lilac

5

ASTILBE

x a re n d s i i H yb ri d s

Astary

Blizzard Compact

11 - 15 cm

ARENARIA

m o nta n a

25 - 30 cm

3

Mix

Summer • manjša potreba po nizkih temperaturah • spomladi cveti 4 tedne bolj zgodaj kot sorte iz semena • nekoliko manj prezimno odporna kot sorte iz semen • veliki snežno beli cvetovi • nizka potreba po vernalizaciji: cveti vso leto • kratek čas vzgoje cveti prvo leto 9 - 19 cm

15 - 25 cm

6 White Compact

198

Trajnice

Lemon

White

White

Light Rose

Rose

Trajnice

Mix

199

Pe r e nnia ls

Blizzard

• cveti od junija dalje, pernat cvetni lat nad gostim, temno zelenim listjem • kompaktna, dobro razraščena, izenačena v loncu • sorta Astary za cvetenje ne potrebuje vernalizacije


C A M PA N U L A

CALOCEPHALUS

c o c h l e a ri ifo l i a

b ro w n i i

Swinging Bells

Whimsy

• zelo izenačen izbor • zvončast cvet • dobro uspeva v skalnjaku • cveti junija in julija brez vernalizacije

• posebna strukturna rastlina • kompaktne in zelo dobro razvejane rasti • ne cveti prvo leto, ni grdih starih listov 10 - 13 cm

11 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

8

6

Silver Imp.

C A M PA N U L A

i nte rs p e c ifi c

CaribooTM Blue

• Zgodaj cvetoča interspecific Campanula • Cveti celo poletje • Primerna za vzgojo kot lončnica

Blue

11 - 15 cm

C A M PA N U L A

10 - 15 cm

8

p o r te n s c h l a g i a n a

Clockwise

Early Blue

Pe r e nnia ls

White

• prva F1 C. portenschlagiana iz semena • izenačen habitus • za večje in manjše lonce • za prodajo junija, julija

NOVA SERIJA 12 - 15 cm

20 - 25 cm

4

C A M PA N U L A

p e rs i c ifo l i a

Earlion • Manj občutljiva na dolžino dneva • možnost cvetenja v maju

12 - 15 cm Compact Deep Blue

200

Trajnice

Compact Deep Blue

40 - 50 cm

4

Earlion

Trajnice

201


C A M PA N U L A

C A M PA N U L A

c a rp at i c a

g a rg a n i c a

Pristar

Filligree

• zgodnje cvetenje, z največjimi cvetovi med vsemi sortami • odlično prenaša transport in dolga življenska doba na trgovskih mestih • možnost programiranja cvetenja od začetka junija dokonca avgusta • semena ne potrebujejo vernalizacije (nizke temperature)

• prva Campanula garganica, ki cveti prvo leto • množica svetlo modrih zvezdastih cvetov nad srednje velikim zelenim listjem • kompaktna, delno viseča oblika • zelo izenačena selekcija 13 - 17 cm

11 - 15 cm

10 - 15 cm

20 - 25 cm

5

5

Filligree

CER ASTIUM

to m e nto s u m

Cambell White

Deep Blue

Deep Blue

C A M PA N U L A

• visoka stebla z velikimi modrimi zvonastimi cvetovi in zvezdastimi robovi • bujna rast in pokončna stebla • glede na datum sajenja in število rastlin so lahko sadi v lonce od 1–3 litrov

i nte rs p e c ifi c

12 - 15 cm

10 - 15 cm

4

Spring Bell • Primerna za uporabo tako znotraj kot zunaj • Cvetovi dolgo zdržijo • Edinstveni modri in beli cvetovi • Ekskluzivna sorta • Bogato cvetenje • Brez cvetnega prahu 30 cm

CER ASTIUM

to me nt o s u m

Cerastium

8

Omejena distribucija. Kontaktirajte vašega prodajnega predstavnika.

• cveti od junija/julija naprej • beli cvetovi na srebrnem listju • lahko se prodaja tudi kot zelena strukturna rastlina 12 - 15 cm

Blue

202

White

Trajnice

Pe r e nnia ls

13 - 17 cm

Blue

Blue

10 - 15 cm

4

Cerastium tomentosum

Trajnice

203


C E R AT O S T I G M A

COREOPSIS

plumbaginoides

g ra n d ifl o ra

Ceratostigma plumbaginoides

Coreopsis grandiflora

• pokrovna rastlina • prezimno trdna • čudoviti modri cvetovi na rdečih steblih

• močan asortiman vrste Coreopsis • pokončne rastline, ki cvetijo prvo leto • sorta Coreopsis je povsem primerna za gojenje v kompaktnih koritih in manjših loncih 12–19 cm • zanesljivo uspeva tako na gredici kot tudi v koritih

10 - 13 cm

10 - 15 cm

4

11 - 19 cm

20 - 40 cm

6

Ceratostigma plumbaginoides

Sun Kiss

Castello Pompon Yellow

Coreopsis Sunfire

Corey Single Compact Gold

Corey Single Gold

Andiamo Yellow Red

Illico®

Early Sunrise

Sun Kiss

Pe r e nnia ls

Castello Compact Yellow

Corey Single Compact Gold

204

Trajnice

205


C YC L A M E N

DELOSPERMA

coum

Cyberia

Delosperma cooperi

• Prezimna sorta za zunanjo in notranjo uporabo • Edinstvena serija, dobavljiva po posameznih barvah • LISTI: okrogli/podolgovati, zeleni/ srebrni, z ali brez srcka • Veliko cvetov od decembra do aprila • Ni potrebna vernalizacija • Omejena dobavljivost v letu 2020

9 - 13 cm

10 - 15 cm

c o o p e ri

• cveti prvo leto • odlična rastlina za skalnjake • tvori plazečo grmičasto preprogo • lesketajoči skodeličasti cvetovi vijolične barve

11 - 15 cm

10 - 15 cm

6

6

Mix

Delosperma cooperi

DELPHINIUM

g ra n d ifl o ru m

Delfix • kompaktna in dobro razvejana rast • trajnica, ki cveti prvo leto, primerna za majhne do srednje lonce in korita • na voljo v štirih barvah

White

Pink

12 - 17 cm

Rose Silver

Dark Rose

C YC L A M E N

30 - 40 cm

4

White

h e d e rifo l i u m

Pe r e nnia ls

AmazeMe • Prezimno trdna ciklama • Edinstvena serija s posameznimi barvami • Cveti v jeseni 9 - 13 cm

White

206

Trajnice

10 - 15 cm

Pink

6

Rose

White

Blue

Trajnice

207


DELPHINIUM

DELPHINIUM

e l at u m

e l at u m

Delphina

Excalibur

• genetsko kompaktne rastline • ne potrebuje vernalizacije (nizke temperature) • priporočljivo za kratko poletno vzgojo v večjih loncih

• dobra izboljšava obstoječih sort Delphinium elatum/cultorum • Excalibur zagotavlja stabilna, gosta stebla v kombinaciji z bogato razvejanimi rastlinami • izjemno primerna za gojenje v velikih loncih in

40 - 50 cm

4 15 - 19 cm

Dark Blue Black Bee

Dark Blue Black Bee

208

Trajnice

60 - 80 cm

3

Mix

Rose White Bee

Light Blue White Bee

Pure White

Lilac Rose White Bee

Dark Blue White Bee

Mix

Dark Blue Black Bee

Mix

Light Blue White Bee

Trajnice

Pe r e nnia ls

12 - 19 cm

Dark Blue White Bee

209


DIANTHUS

DIANTHUS

Barbarini®

Dianthus deltoides

• serija, ki cveti prvo leto, brez potrebe po vernalizaciji • genetsko kompaktne rasti in izenačena serija v vseh barvah • možno jo je programirati za cvetenje od aprila do septembra 12 - 17 cm

20 - 30 cm

d e lt o i d e s

• sorta Leuchtfunk je zimzelena trajnica z nizko, blazinasto rastjo in snopki linearnih, temno zelenih listov • droben temno rdeč cvet spomladi • vrsta Albus tvori nizko, grmičasto razrast svetlo zelene- ga listja, ki je v pozni pomladi prekrita z drobnimi belimi cvetovi

4

10.5 - 13 cm

15 - 20 cm

3

Formula Mix

Red Picotee

Purple Picotee

Salmon

Red

Lilac

Rose

Redrose Bicolor

Purple

Purple Bicolor

Formula Mix

Albus

Leuchtfunk

Pe r e nnia ls

White

Leuchtfunk

210

Trajnice

211


DIANTHUS

p l u m a ri u s

Dixie® • izenačena serija tako po rasti kot času cvetenja • bogato cvetoča od zgodnjega poletja, ponovno zacveti in cveti do zime • kontrastne barve • dobro se razrašča, dobro prezimna 11 - 15 cm

15 - 20 cm

5 White Red Bicolor

White Red Bicolor

Red Rose Bicolor

Rose Picotee

Deep Rose

D I G I TA L I S

Pink

p u rp u re a F1

Virtuoso

> 17 cm

60 - 80 cm

Pe r e nnia ls

• listnata rozeta iz velikih, temno zelenih listov s stebli, na vrtu do višine 120 cm • visokokakovostna zelnata trajnica, posajena ena sadika v lonec, za spontane nakupe • zanesljiva v rasti in razraščanju v vseh barvah; bolj kompaktna za lažje prevažanj 5

Cream

White

Cream

Rose Compact

Lavender

Virtuoso Lavender

212

Trajnice

213


ECHINACE A

ECHINACE A

p u rp u re a

Prairie Splendor

Cheyenne Spirit

• dobitnica nagrade med viso- kimi Echinacejami • veliko boljše razvejanje od tradicionalnih sort • odlično poletna trajnica za lončke 13 cm ali več 13 - 19 cm

40 - 70 cm

p u rp u re a

• atraktivne močne barve • poletna trajnica za 2 in več litrske lonce • dobra razvejanost in trpežnost cvetov

5

> 13 - 19 cm

Alba

Deep Rose

40 - 60 cm

Cheyenne Spirit

Deep Rose

ECHINACE A

ERODIUM

p u rp u re a

Prairie Splendor Compact

Bishops Form • hitro rastoča rastlina, ki tvori preprogo • cveti skozi celo poletje • sorta, ki cveti prvo leto

• izenačen habitus z veliko cvetnimi stebli • idealna poletna trajnica za lonce velike 12 cm in več, se dobro razveja • končna višina 30-60cmin, zelo dobro razraščanje

Compact Rose

214

Trajnice

Compact White

30 - 60 cm

9 - 13 cm

10 cm

6

Pe r e nnia ls

12 - 19 cm

7

5

Compact Rose

Bishops Form

Trajnice

215


ERYSIMUM

GAILL ARDIA

l i n ifo l i u m

a ri s tata

Super Bowl

Sunrita

• odporna proti škodljivcem • dolgo obdobje cvetenja • sterilna rastlina • Super Bowl je kompaktnejša in prej zacveti kot Bowles Mauve

• nova Gaillardia iz potaknjencev • dobro razraščanje, izjemna izenačenost med barvami • močne barve, dolgo obdobje cvetenja

11 - 15 cm

60 - 70 cm

13 - 17 cm

• Standardna sorta • Čiste rastline, ni problemov z Erwinio

6

6

Bowles Mauve

Bowles Mauve

30 - 35 cm

Super Bowls Mauve Imp.

• zelo zgodnje cvetenje in odlična razvejanost • nov standard za to vrsto traj-

Yellow Red Ring

Super Bowls Compact Purple

• Dolgo cvetenje • Tolerantna na Erwinio • Ne potrebuje hladne faze • Prezmino trdna

Golden Yellow

GAILL ARDIA

Yellow Red Ring

Red Yellow Tip

Burgundy

a ri s tata

E U C A LY P T U S

Pe r e nnia ls

Barbican • multi-flora tip: bogato cvetenje • močno razraščanje, relativno majhni listi • dobra obstojnost v prodaji • cveti najdlje med vsemi gaillardiami

gunnii

Eucalyptus gunnii

12 - 15 cm

20 -30 cm

6

• močno razvejana rastlina, ki lahko zraste v majhno drevesce • poletna lončna trajnica • kontrastna modro-siva barva listja 11 - 15 cm

Eucalyptus gunnii

216

Trajnice

30 - 100 cm

8

Yellow Red Ring

Red

Yellow Red Ring

Trajnice

217


GAILL ARDIA

a ri s tata

GYPSOPHILIA

c e ra s t i o i d e s

Arizona

Pixie Splash

• intenzivne barve • dolgo obdobje cvetenja • odlična za spontane nakupe • dobra izenačenost v rasti in času cvetenja

• zgodaj cvetoča pomladna trajnica • dolga prodajna doba

12 - 19 cm

30 - 45 cm

10 -13 cm

10 - 15 cm

4

6

Sun

Pixie Splash

G A U LT H E R I A Apricot

Sun

Red Shades

p ro c u m b e n s

Winter Pearls® • primerna za uporabo v notranjih prostorih in na prostem • odlična tako v maloprodaji in pri kupcih • vrhunska kakovost sadike • sorti Berry in Speedy Baron primerni za vzgojo kot enoletnici

Big Berry

15 - 20 cm

Speedy Baron

4

Pe r e nnia ls

9 - 15 cm

Red Baron

Arizona Apricot

218

Trajnice

219


GAUR A

l i n d h e i m e ri

NOVA SERIJA

Geyser®

HELENIUM

HayDay

• hitro rastoča z zgodnjim cvetenjem • manj antocianih peg • izenačena serija • strukturna rastlina > 17 cm

40 - 70 cm

autumnale

• Sijoče barve cvetov, ki cvetijo od poletja do slane • Odlična razvejana rastlina • Genetsko kompaktna rast • Zgodnje cvetenje

4

35 – 45 cm

White

White

Pink

GAUR A

35 – 45 cm

Golden Bicolor

l i n d h e i m e ri

Butterfly® • kompaktna in izenačena serija • uporaba rastnega hormona ni potrebna • zelo dobro razraščanje

GEUM

30 - 60 cm

4 Yellow

HELLEBORUS

coccineum

Orange

Christmas Carol

• Enostaven, oranen cvet nad zelenimi sijočimi listi • Ne potrebuje hladne faze in jo lahko vzgajate kot enoletnico za poletne zasaditve

• standardna sorta iz semen za zgodaj cvetoče telohe • pribljižno 70% rastlin cveti pred Božičem • veliki, beli cvetovi so lepo razporejeni nad listjem

20 - 30 cm

5

10 - 15 cm

Koi

220

Trajnice

Red Bicolor

niger

Koi

11 - 15 cm

Red

Pe r e nnia ls

10.5 - 13 cm Rose

Appleblossom

15 - 20 cm

4

Christmas Carol

Trajnice

221


HEUCHER A

A m e ri c a n a

Heuchera americana • privlačen nabor sejancev Heuchera • bujna rast, dobro uspeva na vrtu • popolna za prodajo v jeseni 11 - 15 cm

20 - 30 cm

4

Palace Purple

Melting Fire

HEUCHER A

a m e ri c a n a

Marvelous Marble Silver • srebrni marmorirani listi • zelo izenačene rasti • v hladnem obdobju so listi vijolične barve in se spremenijo v srebrno marmorirane ko temperature narastejo • bujnejše rasti v primerjavi s sorto Palace Purple

11 - 15 cm

Coral Forest

20 - 30 cm

4

HEUCHER A

sanguinea

HYPERICUM

Coral Forest

Rose of Sharon

• barva cvetov je bolj živahna kot pri standardni vrsti • škrlatno rdeči cvetovi 11 - 15 cm

20 - 45 cm

Pe r e nnia ls

Marvelous Marble Silver

• prezimno trdna pokrovna rastlina • cvetenje junija/julija

3

10 - 15 cm

35 - 40 cm

6

Coral Forest

222

Trajnice

Rose of Sharon

Trajnice

223


L AVA N D U L A

a n g u s t ifo l i a

Aromatico

Closer to the world’s best

Lavandula varieties

• izrazite modre in srebrne barve • visoka izenačenost, velik cvet • postavlja nov standard v sorti Angustifolia • zgodnejše in večkratno cvetenje v primerjavi z obstoječimi sortami 11 - 15 cm

Ta pregled kaže optimalno uporabo najboljše Syngentine genetike in selekcije, vzgojene iz semen in potaknjencev. To vam omogoča pravo izbiro, da izpolni vaše posebne potrebe in zahteve vaših kupcev.

20 - 35 cm

5/6

Naš širok spekter sort vam nudi veliko možnosti za prodajo v hitro rastočem impulzivnem segmentu cvetlic. Razvili smo sorte, kjer so uniformnost, zgodnost, podaljšan čas cvetenja in možnost programiraneg cvetenja pomembne lastnosti. Sorte Aromatico in Blue Scent, ne potrebujejo vernalizacije za cvetenje, kar pomeni, da bodo rastline cvetele skozi vse poletje! Na primer, poglejte si našo ekskluzivno Aromatico Vintro Blue, izrazito prezimno sorto s podaljšanim časom cvetenja, ki vas bo navduševala z vijolično modrimi cvetovi skozi vse poletje.

Pe r e nnia ls

Forte Blue

SEED White Scent Early

Teden 18 >

9-11

Zelenosrebrna

+

++

++

+

+

+

Bela

Okrogla

12-15

Blue Scent Early

Teden 18 >

9-11

Zelenosrebrna

+

++

++

+

+

+

Modra

Okrogla

12-15

Blue Scent Imp.

Teden 18 >

9-11

zelena

++

++

++

++

++

++

Temno modra

Okrogla

12-15

Hidcote Blue Strain

Teden 21 >*

Ne

srebrna

++

+

-

-

++

+

Blue

Okrogla

9-13

Aromatico Blue Imp

Teden 23 >

12-14

zelena

++

+ ++

+ ++

+ ++

+/-

+ ++

Modra

Okrogla

12-15

Vintro Tall Grey Blue

Teden 23 >

12-14

srebrna

+

+++

++

+

+ ++

+ ++

Modra

Upright(Tall)

12-15

Vintro White

Teden 23 >

12-14

srebrna-zelena

+++

+++

++

+ ++

+ ++

+ ++

srebrna/Bela

Okrogla

12-15

Early Blue

Blue Compact

Blue

Blue Imp.

CUTTINGS

* Samo kot zimska kultura

Naš nasvet

+ = Srednje

++ = Dobro

+++ = Odlično

+/- = manj primerno

• robustne in razvejane rasti, temno vijolične barve • primerna prezimna trdnost

- = Ni priporočljivo

Izogibajte se zelo suhim razmeram. Ohranjajte zmerno vlažen substrat. Redno prehranjujte s kalcijem in strmite k naslednjemu razmerju med elementi. N: 1, P: 0.4, K: 2.2, Mg: 0.3, Ca: 1. Forte Blue

224

Trajnice

Trajnice

• Le 8-10 tednov od presajanja do cvetenja • Odlično razraščanje, vender je potrebno mlade sadike pincirati • potrebuje rastnih hormonov, lahko pa se jih uporabi • Lahko se ga sadi v lonce ali na grede • Ne potrebuje hladne faze za cvetenje, cvetijo skozi vse leto • Privablja čebele • Izboljšana razrast • Krajša in močnejša cvetna stebla

225


L AVA N D U L A

a n g u s t ifo l i a

Hidcote • Najboljša selekcija semenske Hidcote genetike • Izjemno izenačena rast • Prezimno trdna 9 - 13 cm

Blue Strain

Blue Strain

20 - 30 cm

5

Blue

Blue Scent

L AVA N D U L A

a n g u s t ifo l i a

Vintro a n g u s t ifo l i a • Odporna na zmrzal, cveti zgodaj po prezimovanju • Presajanje v zgodnjem poletju za jesensko cvetenje ali prezimovanje

Blue Scent

11 - 15 cm

• vrsta z zgodnjim cvetenjem in bujno razvejanostjo • požene temno modre cvetove • odlična za spontane nakupe 12 - 15 cm

25 - 35 cm

226

5/6

6

Vintro Pearl

White Scent Compact

White Scent Compact

20 - 35 cm

White Scent Early

Trajnice

Blue Scent Early

Blue Scent

Blue & White Scent Early Mix

Compact Iris

Indigo

Bee Blue

Tall Grey Blue

Trajnice

Blue

227

Pe r e nnia ls

L AVA N D U L A


L AVA N D U L A

s to e c h a s

Violeta • Prva sejana španska sivka, ki ima enake lastnosti kot sivke iz potaknjencev. Odlikujejo jo dolgi cvetovi in dolgo cvetenje, močna rast in dobro razraščanje. • Močno dišeča sivka privlači metulje in čebele. 10.5 - 12 cm

20 - 30 cm

8

Javelin Forte Deep Purple

Violeta Purple

L AVA N D U L A

stoechas

s to e c h a s

Javelin

Castilliano 2.0

• Javelin Forte je najnovejša serija s 4 posameznimi barvami • Forte je močneje rastoča z dobrim razraščanjem • dolga obstojnost barv • nov standard v Lavandula stoechas • cveti od junija do oktobra • Javelin Compact Blue je primernejša za manjše lonce in ima velike in močne cvetove

Španska vrsta sivke z bujno rastjo in izrazitim vonjem • zelo močna razvejana rast in obilno cvetenje, predstavlja raj za čebele • trajnica, ki jo lahko proizvajamo na prostem in v rastlinjaku, brez uporabe rastnih rastnih regulatorjev • bujne rasti, hitro zapolni lonček

12 - 15 cm 12 - 15 cm

20 - 30 cm

20 - 25 cm

8

8

Lilac

Forte White

Forte Rose Imp.

228

Fortissimo Purple

Trajnice

Forte White

Compact Blue

Forte Deep Purple

Rose Imp.

White

Lilac

Trajnice

Violet

229

Pe r e nnia ls

L AVA N D U L A


LEUCANTHEMUM

m a xi m u m

Broadway Lights® • cveti prvo leto • edinstvena barva Leucanthemum • nenehno cvetenje • izjemna rastlina za večja korita 15 -19 cm

40 - 50 cm

6

Snow Lady

LEUCANTHEMUM

Broadway Lights®

LEUCANTHEMUM

Snow Lady m a xi m u m

• najboljša sorta iz semena za zgodnjo pomladansko prodajo • cveti od maja do septembra • pokončna, trdna rast • poletna lončna trajnica cveti prvo leto

Western Star • uniformne sorte z zelo bujnim razraščanjem • zelo "zdravi" temno zeleni listi • Leo, je kompaktni mnogocvetni Shasta daisy, tip z velikim številom majhnih cvetov in dolgim obdobjem cvetenja • Taurus odlikujejo veliki cvetovi in je najzgodnejši med vsemi Leuchantemum - marjeticami • Libra je močnejše rasti in ima zelo velike cvetove • Gemini je prva najzgodnejša kompaktna svetlo rumena sorta 25 - 50 cm

5

12 - 17 cm

25 - 40 cm

6

Pe r e nnia ls

12 - 17 cm

m a xi m u m F1

Snow Lady

LEWISIA

c ot yl e d o n

Elise

Western Star Libra

• cveti prvo leto, brez vernalizacije kompaktna rast polna malih mesnatih listov • izjemno močno cveti v sedmih barvah od marca do septembra • kot sobna lončnica ali trajnica za terase ali skalnjake 10.5 - 15 cm

Leo

230

Libra

Trajnice

Gemini

Taurus

15 - 20 cm

6

Elise Mix

Trajnice

231


LEWISIA

LUPINUS

c ot yl e d o n

Lupini

Hybrids Regenbogen

• odlična serija za gojenje v loncih ali kontejnerjih • kratek čas vzgoje in kompaktna rast • vernalizacija ni potrebna • dolgi cvetni lati • lahko se uporablja kot rastlina za robove ali za gredice

• tradicionalna sorta • 40-50% rastlin zacveti v prvem letu 9 - 13 cm

15 - 20 cm

p o lyp hyl l u s

6

13 - 19 cm

40 - 50 cm

5

Hybrids Regenbogen

L I AT R I S

s p i c ata

Kobold • cvetenje junija • intenzivna vijolična barva 12 - 19 cm

50 - 70 cm

3

Mix

Pe r e nnia ls

Kobold

NOVA SERIJA

LOBELIA

s p e c i o s a F1

Starship • pokončna, izrazito razvejana rastlina • cveti prvo leto, dobro poznana poletna lončna trajnica za spontan nakup • cveteti začne v juliju 13 - 19 cm

232

30 - 60 cm

Scarlet

Dark Leaved Scarlet

Deep Rose

Blue

White

Yellow

Blue Shades

Mix

Pink Shades

Red

6

Trajnice

Trajnice

233


LY T H R U M

vi rg at u m

Dropmore • cveti prvo leto poleti • odlično za gojenje v loncih ali kont- ejnerjih > 17 cm

50 - 80 cm

5

Dropmore Purple

PA PAV E R

nudicaule

Spring Fever ® • izenačena, grmasta rast s številnimi stebli • nevtralnost glede dolžine dneva omogoča fleksibilnost vzgoje • pomladanska vzgoja zacveti junija, zimska vzgoja zacveti aprila/ maja

20 - 30 cm

3

White

Yellow

Orange

Red

Pe r e nnia ls

10.5 - 15 cm

Mix

Rose

Mix

Dropmore Purple

234

Trajnice

235


PENSTEMON

P L AT YC O D O N

h a r t we g i i

Partybells

Twinkle

• genetsko kompakten tip • zgodnje cvetenje in dobra razraščenost • idealna izbira za impulzivne nakupe

• najboljše razvejanje • bogato cvetenje • kot posodovka in kot trajnica

12 - 17 cm

Red

30 - 45 cm

10 - 13 cm

7

Violet

15 - 20 cm

4

Violet

PENSTEMON

Phoenix

Blue

White

Blue

• zelo zgodnje cvetenje in izenačena rast • dobro razraščanje in kompakten habitus • primerno za spontane nakupe v juniju 10 - 13 cm

40 - 50 cm

7

P L AT YC O D O N

Astra

10 - 13 cm

15 - 20 cm

Pe r e nnia ls

• veliki zvezdasti cvetovi • primerna za uporabo kot trajnica ali kot cvetoča lončnica • dobro uspeva na robovih gred in velikih koritih 4

Red

Appleblossom

236

Red

Trajnice

Pink

Magenta

Violet

White

Rose

Blue

Trajnice

237


P H L OX

p a n i c u l ata

Sweet Summer ®

Sweet Summer ® Compact

• tolerantna na plesni • dobra razvejanost in zgodno cvetenje • steba in listi temne barve • dišeča 13 -19 cm

50 -60 cm

p a n i c u l ata

• tolerantna na plesni • kompaktna izvedba sorte Sweet Summer, zraste do višine 35 cm • steba in listi temne barve • velika storžasto oblikovana socvetja

4

13 -19 cm

40 - 50 cm

4

Rose

Violet White

238

Red Imp.

White

Violet White

Purple Bicolor

Trajnice

Soft Pink

Orange Rose

Lilac with Eye

Purple Bicolor

Salmon Orange Dark Eye

Pe r e nnia ls

P H L OX

Pink with Eye

Rose

Trajnice

239


RUDBECKIA

S A LV I A

fu l g i d a

x s u p e rb a

Goldsturm

Bordeau

• kroglasta, grmasta rast z razraščajočimi cvetnimi stebli • odlična za pozno poletne spontane nakupe • cveti po prezimovanju

• cveti v prvem letu • zgodnje in izenačeno cvetenje • odlično razraščanje • idealna za spontane nakupe • sorte znotraj serije so izenečene po rasti in bujnosti

13 - 19 cm

50 - 70 cm

4

13 - 19 cm

40 - 50 cm

5

Compact Sky Blue

Goldsturm

SAGINA

s u b u l ata

Sagina subulata

White

• pokrovna rastlina • požene drobne bele cvetove med poletnimi meseci 11 - 13 cm

4

Deep Blue

x s u p e rb a

Merleau

11 - 17 cm

20 - 30 cm

Pe r e nnia ls

• kompaktna, dobro razvejana grmasta rast s pokončnimi stebli • izenačena selekcija za lonce 12-19 cm • Blue, Rose Improved in White so najprimernejša izbira • lahko za trojčke • po rezi ponovno zacveti

Sagina subulata

PRIMUL A

10 cm

S A LV I A

Compact Sky Blue

Rose

5

vi a l i i

Red Hot Poker Rose Compact

• tradicionalna sorta 10 - 13 cm

25 - 30 cm

7

Red Hot Poker

240

Trajnice

White

Rose Compact

Blue Compact

Trajnice

Blue

241


S A LV I A

SANTOLINA

x s u p e rb a

c h a m a e cyp a ri s s u s

New Dimension

Santolina

• kompaktna rast in dobro razraščanje • cveti v prvem letu, preko poletja in v jesen • kratka vzgojna doba • po rezi ponovno zacveti

• kompaktna in grmasta rastlina • ozka, igličasta, dišeča, s srebrnim listjem • za obrobe ali korita 13 - 15 cm

13 - 19 cm

20 - 30 cm

15 - 20 cm

5

5

chamaecyparissus

Blue

Pe r e nnia ls

Rose

Rose

S A LV I A

p ate n s

Oceana • izenačena rast • hitra rast • edinstvena in osupljiva modra barva • se dobro odziva na rastni hormon • bogato razraščanje 13 - 19 cm

30 - 50 cm

7

Blue

Santolina chamaecyparissus

242

Trajnice

243


SEDUM

pulchellum

Seastar • celovit izbor Sedum-ov za jesensko prodajo • uporabne kot pokrovne rastline ali v skalnjaku, listnati in cvetoči Sedum • posebej primerna za prodajo v poznem poletju • počasi rastoča rastlina 11 - 17 cm

15 - 30 cm

8

SEDUM

Sedum Sea Star

SEDUM

• celovit izbor Sedum-ov za jesensko prodajo • uporabne kot pokrovne rastline ali v skalnjaku, listnati in cvetoči Sedum • posebej primerna za prodajo v poznem poletju • počasi rastoča rastlina

s p u ri u m

Spot on Deep Rose

5

5

5

11 - 17 cm acre

acre Aurea

15 - 30 cm

kamtschaticum Variegatum

• intenzivne svetlo roza/pink barve • čas cvetenja lahko načrtuje- mo od junija do septembra • kompaktne rastline se dobro razraščajo • prijazno čebelam 11 - 17 cm

15 - 30 cm

5 5

hybridum Matrona

5

telephium Surrender Red

telephium Herbstfreude

5

7

Silver Frost

spurium Spot on Pink

Pe r e nnia ls

spurium Spot on Deep Rose

5

5

hybridum Munstead Dark Red

5

tetractinum Coral Reef

spurium Variegatum

5

3

album Coral Carpet

5

reflexum

5

sediforme Gold

5

sediforme Silver

5

sexangulare

Spirium Spot On Pink

244

Trajnice

245


THYMUS

VINCA MINOR

Thymus cirtridorus

Vinca minor

• pokrovna rastlina, idealna za jesensko prodajo • preprosta za kombiniranje z drugimi sortami, npr. Santolina in Helichrysum • uporablja se tudi kot zelišče • pokrovna rastlina, idealna za jesensko prodajo

• dobro poznana pokrovna rastlina • poleti cveti modro

10 - 13 cm

10 - 15 cm

12 - 17 cm Silver Queen

Coccineus

Aureus

Doone Valley

10 - 15 cm

6

5

Variegated Golden

Vinca minor

Vinca minor

VIOL A

Etain

NOVA SERIJA

VERONICA

c o rn u ta

• lepa kombinacija rumenemodrih cvetov • dobro razraščanje

s p i c ata

Ronica

13 - 17 cm

15 - 25 cm

5

Pe r e nnia ls

• cveti prvo leto • Vernalizacija ni potrebna • odlična cvetna krošnja • dobra odpornost na foliarne bolezni Etain

13 - 15 cm

30 - 40 cm

5

VIOL A

hyb ri d a

Rebecca • edinstvena barva in vzorec cvetov • cveti skozi celo poletje in v začetku jeseni • hitro rastoča • polviseča rast 13 - 17 cm

Blue

246

Fuchsia

Trajnice

15 - 25 cm

5

Rebecca

Trajnice

247


GR ASSES

GR ASSES

Nizke trave

Srednje visoke trave

• Idealne za mešane zasaditve • uniformna in hitra vzgoja • štiri novitete v tem popularnem segmentu

• izbor osupljivih trav • ustvarijo pravo arhitekturo zaasajanja 11 -15 cm

9 - 13 cm

5

4

6

7

4

7

4

5

10 - 15

15 - 20

15 - 20

15 - 20

30 - 35

35 - 40

35 - 40

35 - 40

Koeleria glauca

Luzula s ylvatica

Carex comans Bronco

Juncus effusus spiralis Twister

Carex comans Amazon Mist

7

5

7

15 - 20

15 - 20

35 - 40

Festuca cinera (glauca)

Juncus Twisted Dart

Panicum virgatum Goldfountain

Stipa arundinacea Sirocco

Panicum virgatum Goldfountain Grasses

Festuca cinera (glauca)

248

Corynephorus canescens Spiky Blue

Pe r e nnia ls

Festuca gauteri (scoparia)

Trajnice

Trajnice

249


GR ASSES

Višje trave • Izbor za sušne in mokre lege • prehod med srednjimi in velikimi travami • Navdihujoč izbor barv 13 - 17 cm

4

8

7

3

50 - 70

50 - 60

50 - 60

50 - 70

Juncus Twisted Arrows

Stipa tennuissima Pony Tails

Pennisetum alopecuroides

Pennisetum glaucum Purple Baron

GR ASSES

Grasses Large • Izbor za sajenje velikih gred • Nagrajenka je Pennisetum Glaucum Purple Majesty s temno vijoličnimi listi • enostavne za vzgojo in oskrbo 15 - 19 cm

Pennisetum glaucum Purple Majesty

250

3

5

5

20 - 50

20 - 50

20 - 50

Cortaderia selloana

Trajnice

Juncus pallidus Javelin

Profile for Picount d.o.o.

Enoletnice&Trajnice_2020_2021  

Katalog Enoletnice in Trajnice 2020 2021 Syngenta Flowers FloriProService, Picount d.o.o.

Enoletnice&Trajnice_2020_2021  

Katalog Enoletnice in Trajnice 2020 2021 Syngenta Flowers FloriProService, Picount d.o.o.

Profile for blaz123
Advertisement