Page 1

Verslag: dorpenronde – 04‐04‐2013  Op donderdag 4 april 2013 om 20:00 uur kwam het college van burgemeester en schepenen op  bezoek in het OC Woumenhof en dit in het kader van hun dorpenronde. Het was hun 11de bezoek  aan een deelgemeente. De eindstreep van een totaal van 14 bezoeken was dus voor hen in zicht.  Lies Laridon, Kurt Vanlerberghe, Martin Obin, Marc De Keyrel, Karline Ramboer en Bart Laleman  werden door de voorzitter van het Woumense bewonersplatform, Manu Mackelbergh, verwelkomd.  Bij aanvang van de meeting kregen we van de gemeente enkele statistische cijfergegevens. Zo  kwamen we o.a. te weten dat een recente telling uitmaakte dat Woumen heden 1331 inwoners telt.  De rode draad doorheen het verdere verloop van deze meeting was een fotoreportage die  opgemaakt was door het bewonersplatform. Aan de hand van honderdtal foto’s werden de  knelpunten in Woumen visueel en met de nodige toelichtingen naar voren gebracht. De doelstelling  van het bewonersplatform was om het stadsbestuur te overtuigen om enkele hangende openbare   problemen aan te pakken. Daarom was het bewonersplatform, de week voordien, doorheen  Woumen op verkenning gegaan. Ook de diverse meldingen van de Woumenaars werden niet  vergeten.  Het overgrote deel van de aangekaarte problemen situeerden zich op het niveau van de  infrastructuur: wegzakkende stoeptegels, gaten in het wegdek, het ontbreken van trottoirs (o.a.  Iepersteenweg: nieuwe woonwijk en Blankaart richting Woumen), diverse obstructies op trottoirs die  kinder‐ en rolwagen onvriendelijk zijn, onesthetische vluchtheuvels, …  Het stadsbestuur beloofde de kleine dringende herstellingen op korte termijn aan te pakken.  Het was echter een donderslag bij heldere hemel toen we van Martin Obin te horen kregen dat de  aangekondigde en beloofde herstellingswerken aan de Steenstraat enkel spreken op de heraanleg  van het geklasseerde gedeelte (de kasseienstrook). Deze werken zouden gebeuren in samenwerking  met de gemeente Houthulst (gedeelde kosten). Ons ongenoegen, dat het ernstig gehavende deel van  de Steenstraat gelegen tussen de Iepersteenweg en Jonkershovestraat niet zou worden aangepakt,  werd hierop duidelijk overgebracht aan het Stadsbestuur.  Er werd nog eens gewezen op de fouten die in het voorontwerp staan van het nog op het Kerkplein   te installeren paneel met geschiedkundige info. De eerste respons die we kregen van de technische  dienst was dat de fouten niet meer konden gecorrigeerd worden m.a.w. er zou een paneel komen  met incorrecte gegevens. Nu bleek echter dat het Stadsbestuur zelf niet op de hoogte was van deze  melding. Ze beloofden het probleem zelf eens onder de loep te nemen.  Ook de heraanleg van het speelplein kwam ter sprake. Het stadsbestuur had namelijk de belofte  gemaakt een deel van de nieuwe speeltoestellen te bekostigen (dit naast de 5.000 euro welke we van  de Koning Boudewijnstichting hebben ontvangen dankzij een door het bewonersplatform  ingediend  project). Doch voor het Stadsbestuur was er een probleem opgedoken, namelijk het huurcontract  van het terrein waarop het speelplein is gevestigd vonden ze qua rechtszekerheid te zwak. Stad  Diksmuide zou enkel financieel bijtreden indien het contract juridisch steviger in zijn schoenen zou  staan. En daar kwam er nog eens bij dat er blijkbaar voor dit jaar geen budget meer vrij was om het  speelplein te sponsoren. Er werd verwezen naar mogelijks volgend jaar. Hopelijk wordt dit geen loze  belofte.  De werken aan de Iepersteenweg werden ook aangekaart, met name de geplande heraanleg van de  asfalt en het fietspad over een afstand van ongeveer 2 km. De werken zouden ergens in 2015 van  start gaan. Dit zou gebeuren i.s.m. Aquafin. Aan de Kasteelhoek zou een pomp (?) en een bushalte  komen. Er werd gevraagd of de werken zouden uitgevoerd worden in fases om het verkeer alzo toch 


toe te laten. Dit kon in overweging gebracht worden, doch dan zouden de werken langer duren en  daar zou, volgens het Stadsbestuur, niemand mee gebaat zijn. De bezorgdheden van de middenstand  werden eveneens op tafel gegooid.  En wat waren nu ook alweer de plannen met het ontmoetingscentrum? Een concreet antwoord bleef  echter uit. Er werd ons wel verteld dat een bod van de stad Diksmuide, voor de aankoop van de  woning ter hoogte van de oude jongensschool, aanvaard zou zijn. Doch de verdere afhandeling zat  op dat moment nog in de administratieve fase. De planning en de keuze van de locatie zou afhangen  van het financiële kostenplaatje. Overleg met het bewonersplatform en de verenigingen wordt  verzekerd.  Toeristisch Woumen. Op de vraag om de ingang van De Blankaart meer te laten opvallen werd  verwezen naar het Gewest. Het plaatsen van een bord zou een mogelijkheid zijn.  Andere toeristische troeven werden eveneens besproken: de kerk, De Rhille en de promotie van  Woumen als handelsdorp. Eventuele aanknopingspunten binnen deze context waren: wandelroutes,  fietsroutes en ruiterpad.  Het project, uitgaande van het bewonersplatform, om aan de Kasteelhoek en de Warande een  welkomsbord “Blankaartdorp” te plaatsen werd aangekaart.  Het item ‘bouwgrond voor iedereen, niet enkel sociale verkavelingen’ werd eveneens aangehaald.  Het Stadsbestuur gaf aan dat er qua woonuitbreidingsgebied niet veel meer vrij is in Woumen. Er  werd ons medegedeeld dat de aangekondigde verkaveling, voor sociale woningbouw door de  Mandel, er binnen de 6 jaar zou komen. Daarnaast was er blijkbaar nog de mogelijkheid van een  kleine verkaveling van een tiental woningen in de Kerkhofstraat. Verder werd er nog door het  Stadsbestuur verwezen naar eventueel nog beschikbare restgronden gelegen achter de woningen  tussen de Kerkhofstraat en de Woumenweg.  Voor wat het nieuw kerkhof betreft werd het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd en werd een  nieuw openbaar onderzoek uitgevoerd. Er was namelijk een administratief probleem voor wat  betreft de nabijgelegen beek. Deze lag er niet zoals aangegeven op het kadaster.  De wateroverlast achter de woningen aan het einde van de Kerkhofstraat zou binnenkort aangepakt  worden. De aanleg van een gracht zou het overtollige water laten afvloeien o.a. via de kerkbeek.  De vraag naar meer parkeerruimte ter hoogte van de school werd door het Stadsbestuur afgeweerd  met de bemerking dat er destijds vanuit Woumen de vraag kwam om een wegvernauwing aan te  leggen bij het binnenrijden van het centrum.  De vernieuwing van het Kerkplein laat momenteel op zich wachten omwille van problemen met de  aangestelde aannemer.  Voor zij die iets zouden willen organiseren rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog kregen  we te horen dat er door het Stadsbestuur een reglement was opgemaakt voor de verdeling van de  subsidies. Er werd door hen gevraagd om de krachten te bundelen eerder dan elk op zich individuele  initiatieven te nemen.  Omtrent de informatica werd aangekondigd dat Stad Diksmuide zijn site zou updaten en er een link  zou komen met onze site www.woumen.eu. Ook de economische kaart werd toegelicht  (www.economischekaart.be/diksmuide). Er werd gevraagd aan de zelfstandigen om hun gegevens in  te voeren zodat hun winkel/bedrijf op die manier zou gepromoot zou worden. 


Tot slot kregen we van het Stadsbestuur de belofte dat de helft van de aangehaalde problemen  binnen een redelijke termijn konden aangepakt worden. De opvolging van de resterende 50% zou  afhankelijk zijn van het nog beschikbare budget van de gemeente. 

2013 dorpenronde verslag