Page 1

Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur fotoclub BLANDIA

Foto freddy

34ste jaargang — nummer 325—okt 2013


Jaarthema

sport 2013

kalender

 Jubileumjaar 35 jaar Blandia.

Woensdag 9 oktober 2013—20u00—de Kerkewegel

 Bespreking van enkele beelden die vorige maand

getoond werden.

 Projectie beelden van de Blandiareis naar Noord

Frankrijk. Alle medereizigers zijn vriendelijk uitgenodigd. (Zie mededelingen.) Teruggave foto’s van de tentoonstelling.

Woensdag 30 oktober 2013—20u00—de Kerkewegel

 Vrije projectie.

Zie mededelingen.

Woensdag 13 november 2013—20u00—de Kerkewegel

 Jurering rally en bespreking resultaten.

Woensdag 11 december 2013—20u00—de Kerkewegel

 Foto’s verscherpen.

Pro of contra. Hoe te werk gaan. Woensdag 8 januari 2014 —20u00—de Kerkewegel

Nieuwjaarsbijeenkomst. refleks 325 okt 013


editoriaal

D

e succesvolle uitgave van onze zestiende fototentoonstelling geeft ons moed om met vereende krachten te werken voor het bijeenbrengen van voldoende en goed fotomateriaal voor de zeventiende uitgave op zaterdag 6 en zondag 7 september 2014. De aanzet tot fotograferen is gegeven, ieder van de leden kreeg als opdracht een door de club opgelegd onderwerp waarvan men vijf opnamen moet maken. Daarbij komen nog de twee zelf gekozen onderwerpen waar drie opnamen van ieder moet gerealiseerd worden in totaal elf opnamen. Dit alles te doen in de loop van dit werkjaar en te vertonen op de data vermeld in de speciale mail die jullie toegezonden werd. Aan jullie dus om ons met puike opnamen te verrassen. Op iedere vijfde woensdag zoals op 30 oktober aanstaande is de vergadering voorzien voor projectie van reeksen of losse opnamen. Ook daaruit kunnen mooie geschikte foto's geselecteerd worden. Alles dient op stick aangeleverd te worden voorzien van je nummer, voornaam en onderwerp: vb: 805 Ronny vis Volgende vergadering genieten wij van de beelden gemaakt gedurende onze driedaagse trip naar Noord Frankrijk. Ook deze opnamen op stick zoals beschreven aanleveren. De foto's van de tentoonstelling worden aan de eigenaars terugbezorgd. Wil voor deze foto's het nodige opbergmateriaal mee brengen, zodat je ze veilig kan thuis brengen. Nog een nieuwtje te melden. Zes van de grote foto's van de zichtkaarten van Uitkerke staan in de maand oktober in het KBC kantoor gelegen in de Kerkstraat Uitkerke. Afspraak op woensdag 09 oktober om 20.00u. De voorzitter

refleks 325 okt 2013


modellen Deze foto’s werden door de meisjes gekozen om af te drukken op groot formaat.

refleks 325 okt 013


refleks 325 okt 2013


column

I

eder jaar, en dit reeds vele jaren, breng ik enige tijd door in de kerk tijdens onze tentoonstelling. Ieder jaar is er wel iets, een gesprek met een bezoeker of een ander klein feitje dat beklijft. Zo ook dit jaar tijdens de laatste expositie. Op zondagnamiddag verscheen, als uit het niets, een freel dametje, van een leeftijd waarop je alleen nog met HEM rekening moet houden in het portaal van de kerk. Het felle invallende licht maakte haar kleine figuur bijna doorschijnend als porselein. Ze was piekfijn uitgedost en haar witte haar straalde als een aura rond haar fijn gerimpeld gezicht. Met kleine, profijtige pasjes zweefde ze de kerk binnen, eerst naar het rechter wijwatervat waar ze uitgebreid haar beide handen in doopte en zich besprenkelde, daarna naar het linker wijwatervat waar hetzelfde ritueel zich herhaalde. Toen stond ze plots stil en keek achterdochtig om zich heen. Dit was niet de kerk zoals ze die kende of verwacht had. De andere “gelovigen” liepen er, in haar ogen oneerbiedig rond en er stonden veertien schilderijen, dat dacht ze toch, in het midden van de kerk. Die veertien schilderijen dat kende ze, maar die afbeeldingen van het lijden van De Heer hingen gewoonlijk aan de muren en buiten de paastijd werd daar niet veel aandacht aan geschonken. Nu werd zij als het ware verplicht om bij ieder van de veertien staties te mediteren over de gebeurtenissen van vele jaren terug, die er op afgebeeld stonden. Zoals ze in haar jeugd geleerd had ging ze met gesloten ogen voor het eerste paneel staan. Ze sloeg een groot kruis en haar dunne lippen prevelden onverstaanbare, waarschijnlijk zeer devote woorden. Zo deed ze ook bij het tweede tafereel. Op weg naar nummer drie hoorde zij de mensen rondom luidop spreken over zaken die zij eerst niet goed kon thuisbrengen. Woorden als “het oud gemeentehuis”, “café de voorstad” of “de gepoeierde ezel” kon ze niet in overeenstemming brengen met haar vrome gerefleks 325 okt 013


dachten. Ze opende de ogen en zag helemaal geen afbeeldingen van de kruisweg, maar foto’s van taferelen die haar aan haar jeugd deden terugdenken. Wat was er hier aan de hand? Verschrikt keek ze rond, paniek was in haar ogen te lezen. Waarom werd ze juist hier in de kerk geconfronteerd met beelden uit het verleden. Had de Heer daar een speciale bedoeling mee, of was de duivel hier in het spel? Geheel ontredderd keerde ze de taferelen de rug toe en vluchtte richting uitgang. Dat was toch wat ik dacht, maar ik vergiste mij. Ze stormde naar het rechter wijwatervat en boog haar hoofd helemaal over de witmarmeren schelp. Nu was het mijn beurt om even in paniek te raken. Ik dacht werkelijk dat ze het water dat maanden geleden met Pasen gewijd was en waar ondertussen honderden kerkgangers hun al dan niet propere vingers in gedoopt hadden zou leegdrinken tot op de bodem. Mijn beroepshart kromp ineen. In een flits zag ik de namen van de meest gevaarlijke bacteriën die haar bedreigden. Ik liep op haar toe om haar toch te wijzen op de risico’s van deze, misschien devote, doch zeker niet ongevaarlijke daad. Evenwel, toen ik dichter kwam zag ik dat zij niet dronk, maar een gouden kruisje dat aan een even gouden kettinkje om haar dunne hals hing in het water doopte. Vervolgens ging ze naar het linker wijwatervat en herhaalde daar dezelfde handelingen. Zeker is zeker moet ze toen gedacht hebben. Wanneer ze zich oprichtte verscheen een beate glimlach op haar gezicht. Ze was gereinigd van alle boze kuiperijen des duivels. De snoodaards die haar op het verkeerde been hadden willen zetten met hun bedrieglijke afbeeldingen konden haar niet meer deren. En net zoals ze gekomen was verdween ze weer als een porseleinen poppetje in een aureool van licht door de wijd open kerkdeur.

refleks 325 okt 2013


beelden van een

refleks 325 okt 013


tentoonstelling

refleks 325 okt 2013


mededelingen 

Vergadering van 9 oktober. Dan vertonen wij de foto’s van de Blandia reis naar Noord Frankrijk. Iedereen die de reis meegemaakt heeft of ervoor of nadien de streek bezocht krijgt tien minuten projectietijd.Je kunt in die tijd afzonderlijke foto’s tonen of een afgewerkte reeks voorstellen. Vertoon je afzonderlijke foto’s dan kun je zeggen hoe lang je elk beeld geprojecteerd wilt zien om de tien minuten vol te maken. Lidnummer voornaam Le Nord

 Vanaf nu zal regelmatig, naast de Refleks ook een af-

zonderlijk blad doorgestuurd worden met de kalender. Dit blad kun je gemakkelijk afdrukken en raadplegen.  In december jureren wij de rallybeelden.

Van ieder onderwerp mogen drie beelden vertoond worden. De map waar ze in steken is gemerkt als volgt nummer voornaam rally2013 De afzonderlijke beelden zijn als volgt gemerkt nummer voornaam Kerk 1, 2 of 3 nummer voornaam Koets 1, 2 of 3 nummer voornaam Kunst 1, 2 of 3 nummer voornaam Kasseien 1, 2 of 3 nummer voornaam Kikvors 1, 2 of 3 

refleks is een erkend tijdschrift door vtbKultuur

verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge

web site: www.blandia.com refleks 325 okt 013

Refleks 325  

Refleks 325 - oktober 2013

Refleks 325  

Refleks 325 - oktober 2013

Advertisement