Page 1

B79EBB;9J?EDFHE9HJF797

¿7PKH : ; J Ø #9 I ; F B #7 ; 9 D ; L E JEKH?IC; ;D F?<H<H;I 9BxI %% x:?J?ED(&&. PEEC IKH B;I 9>


KD ;DL?HEDD;C;DJ <7LEH78B; 7K JEKH?IC; KdfÂťjh_ce_d[Ykbjkh[bZ[gkÂťb_jÂ&#x192;

KD;GK7B?J;:;L?; ;JKD:OD7C?IC;GK?7JJ?H;DJ¨ *".c_bb_edÂş ZĂ&#x160;^WX_jWdji ie_j [dl_hed -", Z[ bW fefkbWj_ed \hWdÂ&#x201A;W_i[ ,)"+ c_bb_edi ZĂ&#x160;^WX_jWdji$ ¨ )[hÂ&#x192;]_edZ[<hÂťdY[ WfhÂ&#x201E;i ?b[ Z[ <hWdY[ ''"+ c_bb_edi [j H^Â&#x17D;d[#7bf[i , c_bb_edi$ ¨ ,ZÂ&#x192;fÂťhj[c[djÂş0 7bf[i Z[ >Wkj[# Fhel[dY[ )"' Z[ bW fefkbWj_ed Z[ Fhel[dY[# 7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh" >Wkj[i#7bf[i ("-" 7bf[i#CWh_j_c[i (("+" 8ekY^[i Zk H^Â&#x17D;d[ *&"+" LWh (&"( [j LWkYbki[ ''"'$ ¨ )Z[Âşl_bb[Âşb[ÂşfbkÂşf[kfbÂ&#x192;[ÂşZ[<hÂťdY[0 CWhi[_bb[" D_Y[" Jekbed$ ¨ /& Z[ bW fefkbWj_ed hÂ&#x192;i_Z[ ZWdi b[i jhe_i ]hWdZ[i cÂ&#x192;jhefeb[i" CWhi[_bb[" D_Y[ [j Jekbed [j ZWdi b[i decXh[ki[i l_bb[i ceo[dd[i Z[ fbki Z[ (& &&& ^WX_jWdji$ ¨ /,) Yecckd[i Zedj () Yecckd[i Z[ fbki Z[ (+&&& ^WX_jWdji$ ¨ )*) e\Ă&#x201C;Y[i Z[ jekh_ic[ [j iodZ_YWji ZĂ&#x160;_d_j_Wj_l[$

KD;x9EDEC?; :;I;HL?9;I<EHJ;¨ fhÂ&#x201E;ÂşZ[(c_bb_edÂşZĂ&#x160;ÂťYj_\Âş$ F?8 hÂ&#x192;]_edWb 0 ')&"( c_bb_WhZi ZĂ&#x160;â&#x201A;Ź [d (&&, Fe_Zi Â&#x192;Yedec_gk[ Zk jekh_ic[ [d hÂ&#x192;]_ed Fhel[dY[# 7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh 0 '( ZkF?8hÂ&#x192;]_edÂťb$

KD;L7H?xJx:;J;HH?JE?H;I KD?GK;;D<H7D9;¨ )'*&&ac(Z[Âşkf[hĂ&#x201C;Y_[Âşe_j+".Zk j[hh_je_h[\hÂťdÂ&#x201A;Âť_Âş$ YedZ_j_edi dWjkh[bb[i [j Yb_cWj_gk[i [nY[fj_edd[bb[i Z[ bW hÂ&#x192;]_ed Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh e\\h[dj Z[ ckbj_fb[i feii_X_b_jÂ&#x192;i Z[ lWYWdY[i [j Z[ be_i_hi$ ¨ kd[Z_l[hÂş_jÂ&#x192; Z[ j[hh_je_h[i kd_gk[ [djh[ l_bb[i" b_jjehWb" Whh_Â&#x201E;h[ fWoi [j cedjW]d[i Wl[Y kd [dieb[_bb[c[dj Z[ (+&& ^[kh[i fWh Wd" )&&& ikh b[ b_jjehWb$ ¨ kdb_jjehÂťbZĂ&#x160;[dl[h]kh[0 /&& ac Z[ b_dÂ&#x192;W_h[ YÂ&#x17D;j_[h" ')( fehji Z[ fbW_iWdY[ [j fhÂ&#x192;i Z[ ,&&&& fbWY[i" fbki Z[ (')&&& XWj[Wkn _ccWjh_YkbÂ&#x192;i fhÂ&#x201E;i ZĂ&#x160;'"( c_bb_ed Z[ Yhe_i_Â&#x192;h_ij[i Zedj b[i fehji Z[ 0 Â&#x161; CWhi[_bb[ Wl[Y fhÂ&#x201E;i Z[ *)&&&& Yhe_i_Â&#x192;h_ij[i" Â&#x161; Jekbed [j IW_dj#Jhef[p Wl[Y fhÂ&#x201E;i Z[ '+*&&& Yhe_i_Â&#x192;h_ij[i" Â&#x161; D_Y[#L_bb[\hWdY^[#9Wdd[i Wl[Y fhÂ&#x201E;i Z[ ,+&&&& Yhe_i_Â&#x192;h_ij[i$ ¨ '' ijWj_edi dWkj_gk[i bWX[bb_iÂ&#x192;[i$ ¨ B[Âş7bf[ÂşZkIkZ0([cºº_\Z[<hÂťdY[ ,. ijWj_edi Z[ ifehji ZĂ&#x160;^_l[h [j Z[ Y[djh[i Z[ ia_ '"., c_bb_ed ZĂ&#x160;^[YjWh[i [d ped[ Z[ cedjW]d[ -'( h[cedjÂ&#x192;[i cÂ&#x192;YWd_gk[i )+&&&& b_ji jekh_ij_gk[i

Kd[dÂťjkh[fhÂ&#x192;Âş[hlÂ&#x192;[ ;cfbe_fÂťhÂş[Yj[kh fbe_fÂťhÂş[Yj[kh

ction Constru Industrie ure Agricult

S e r vic e s IekhY[ 0 ?DI;;

- Z[ bĂ&#x160;[cfbe_ iWbWh_Â&#x192; hÂ&#x192;]_edWb ZÂ&#x192;Z_Â&#x192; Wk jekh_ic[$ BWhÂ&#x192;]_edFhel[dY[# 7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkhh[fhÂ&#x192;i[dj[ ''"+ Z[bĂ&#x160;[cfbe_jekh_ij_gk[[d<hWdY[$

BW hÂ&#x192;]_ed Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh Whh_l[ [d jÂ&#x2026;j[ fekh bW bWX[bb_iWj_ed Z[i [ifWY[i fhejÂ&#x192;]Â&#x192;i [d <hWdY[ 0 ¨ )FÂťhYÂşdÂťj_edÂťknÂşkh- [d <hWdY[ 0 Â&#x161; B[i ;Yh_di } fbki Z[ * '&& cÂ&#x201E;jh[i ZĂ&#x160;Wbj_jkZ[ 0 .&&&&& l_i_j[khi$ Â&#x161; B[ C[hYWdjekh 0 +&&&&& l_i_j[khi$ Â&#x161; Fehj#9hei 0 +&&&&& l_i_j[khi$ ¨ +FÂťhYÂşdÂťjkh[bÂşhÂ&#x192;]_edÂťkn 0 9WcWh]k[" BkX[hed" Gk[ohWi" L[hZed [j B[i 7bf_bb[i ¨ fbkÂşZ[/&fbÂťdÂşZĂ&#x160;[Âťkjekh_Âşj_gk[Âş Zedj )( Z[ fbki Z[ '"+ ^[YjWh[ XÂ&#x192;dÂ&#x192;Ă&#x201C;Y_Wdj ZĂ&#x160;kd WcÂ&#x192;dW][c[dj jekh_ij_gk[$ ¨ /hÂ&#x192;Âş[hl[ÂşdÂťjkh[bb[ÂşdÂťj_edÂťb[ÂşZedj Y[bb[ Z[ 9WcWh]k[ bW fbki WdY_[dd[ [j bW fbki lWij[ Z[ <hWdY[ [j bW HÂ&#x192;i[hl[ ]Â&#x192;ebe]_gk[ Z[ >Wkj[#Fhel[dY[$ ¨ )hÂ&#x192;Âş[hl[ÂşZ[X_eÂşf^Â&#x201E;h[ 0 9WcWh]k[" BkX[hed" L[djekn$ ¨ 'Âş_j[bÂťX[bb_ÂşÂ&#x192;Ă&#x2021;=hÂťdZÂş_j[Z[<hÂťdY[Ă&#x2C6;0 bW cedjW]d[ IW_dj[#L_Yje_h[$ ¨ fhÂ&#x201E;ÂşZ[(+ Z[i i_j[i Zk b_jjehWb hÂ&#x192;f[hjeh_Â&#x192;i Wk 9edi[hlWje_h[ Zk B_jjehWb WffWhj_[dd[dj } bW hÂ&#x192;]_ed Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh$

>x8;H=;C;DJ0 KD;Hx=?EDB;7:;H

:[ fWhj bW fhÂ&#x192;i[dY[ Z[ decXh[ki[i cWd_\[ijWj_edi [j \[ij_lWbi jhWZ_j_edd[bi" bW Ykbjkh[ \W_j fWhj_[ _djÂ&#x192;]hWdj[ Zk fWoiW][ hÂ&#x192;]_edWb Z[ Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh$ ¨ fbki Z[ ((&& Â&#x192;Z_Ă&#x201C;Y[i YbWiiÂ&#x192;i ¨ BÂťfÂťhjZ[bĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[djhÂ&#x192;]_edÂťb Wkn cedkc[dji ^_ijeh_gk[i$ ZÂťdÂşbĂ&#x160;[dÂş[cXb[Zkj[hh_je_h[[d ¨ ) i_j[i _diYh_ji Wk fWjh_ce_d[ cedZ_Wb Z[ bĂ&#x160;Kd[iYe" Z[ lWb[kh kd_l[hi[bb[ [nY[fj_edd[bb[ 0 Â&#x161; 7hb[i [j i[i cedkc[dji hecW_di [j hecWdi" Â&#x161; EhWd][ [j ied j^Â&#x192;~jh[ Wdj_gk[ [j Ă&#x2021;7hY Z[ Jh_ecf^[Ă&#x2C6;" Â&#x161; 7l_]ded [j ied Y[djh[ ^_ijeh_gk[$ ¨ .i_j[i _diYh_ji Wkn Cedkc[dji DWj_edWkn$ ¨ , l_bb[i ZĂ&#x160;Whj [j ZĂ&#x160;^_ije_h[$ ¨ fbki Z[ *&& ckiÂ&#x192;[i Zedj '') YbWiiÂ&#x192;i [j YedjhÂ&#x17D;bÂ&#x192;i$ ¨ a ¨ fbki Z[ (- &&& i_j[i WhY^Â&#x192;ebe]_gk[i h[Y[diÂ&#x192;i$ ¨ Pac lier ngs e ent Ă´te ampi m h ism e c c ¨ ). l_bb[i ek l_bbW][i coj^_gk[i$ erg our s par des ires t b ĂŠ e c nce d nda dâ&#x20AC;&#x2122;h ¨ '( l_bbW][i [j Y_jÂ&#x192;i Z[ YWhWYjÂ&#x201E;h[$ par aca eco rc ces v s n de es ide es enc g rĂŠs a d l i s l e vi rĂŠs cd es des par rc cd a r a p p

pa

KD;:;IJ?D7J?ED799;II?8B; I_jkÂ&#x192;[ Wk YĂ&#x201E;kh Zk XWii_d cÂ&#x192;Z_j[hhWdÂ&#x192;[d [j } gk[bgk[i ^[kh[i Z[i fh_dY_fWb[i YWf_jWb[i Z[ bĂ&#x160;;khef[ Zk DehZ" bW hÂ&#x192;]_ed [ij Z[ii[hl_[ fWh 0 ¨ kdhÂ&#x192;Âş[ÂťkÂťkjehekj_[h0 ( +&& ac 7-" 7." 7+*" ¨ b[J=LCÂ&#x192;Z_j[hhÂťdÂ&#x192;[" fbki Z[ ')")c_bb_edÂş Z[ leoW][khi Wk ZÂ&#x192;fWhj [j } bĂ&#x160;Whh_lÂ&#x192;[ Z[i ]Wh[i Z[ bW hÂ&#x192;]_ed" ¨ b[ºÂ&#x192;hefehjÂş0 D_Y[ 9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh [ij b[ ([ WÂ&#x192;hefehj \hWdÂ&#x201A;W_i Wl[Y fbki Z[ '&") c_bb_edi Z[ fWiiW][hi$ CWhi[_bb[ WYYk[_bb[ fhÂ&#x201E;i Z[ ,".c_bb_edÂş Z[ fWiiW][hi" Jekbed#>oÂ&#x201E;h[i fhÂ&#x201E;i Z[ ,*'&&& fWiiW][hi" [j 7l_]ded .( &&& fWiiW][hi$ ¨ b[ÂşfehjÂşcÂťh_j_c[Âş0 CWhi[_bb[ h[Â&#x201A;e_j fbki Z[ ( c_bb_edi edi Z[ fWiiW][hi" fWiiW][hi D_Y[ '") ' ) c_bb_ed" c_bb_ed [j Jekbed fbki f ZĂ&#x160;' c_bb_ed Z[ fWiiW][hi$

FhÂ&#x201E;i Z[ ) c_bb_edÂş Z[ b_ji jekh_ij_gk[i Zedj fbki Z[ -&& &&& b_ji cWhY^WdZi [j fhÂ&#x201E;i Z[ ( c_bb_edÂş Z[ b_ji [d hÂ&#x192;i_Z[dY[i i[YedZW_h[i$

7kd_l[WkdWj_edWb"bWhÂ&#x192;]_edFhel[dY[#7bf[i# 9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkhi[fei_j_edd[[db[WZ[hikhbĂ&#x160;e\\h[ [dl_bbW][iZ[lWYWdY[i"WkX[h][iZ[`[kd[ii[ W_di_gk[ikhb[fWhYZ[hÂ&#x192;i_Z[dY[ii[YedZW_h[i$

3e

HÂ&#x192;fÂťhj_j_edZ[bĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[dj cÂťhY^ÂťdZ[ddecXh[Z[b_jÂş [jfeÂş_j_eddÂťj_edÂťb[

2e

2e

2e 1er 1er

3e3e

e e e gs es ĂŠs tes sse pin ubl anc rism rism rism â&#x20AC;&#x2122;hĂ´ une am me vac tou tou tou sd C t e e je e e e e r e d d d d b s es ie d ĂŠs es am ges age GĂŽt ller Ch lass enc ber Vill Ă´te sc sid Au ĂŠ ĂŠ l H R ub Me


:;IJ?D7J?ED I E JEKH?IJ?GK; EK I GK FHx<;Hx;:;I<H7Dw7?I 

¨ 'h[hÂ&#x192;]_edZĂ&#x160;ÂťYYk[_b Z[i jekh_ij[i \hWdÂ&#x201A;W_i Z[lWdj H^Â&#x17D;d[#7bf[i [j ?b[#Z[#<hWdY[$ IekhY[ 0 I:J % :_h[Yj_ed Zk jekh_ic[ % JDI#Ie\h[iJWkn ZĂ&#x160;eYYkfWj_ed Wddk[b (&&- 0 ,&") JWkn ZĂ&#x160;eYYkfWj_ed Z eYYkfWj_ed Wddk[b (&&, 0 +. 

Fe_dj[ Z[ \hÂ&#x192;gk[djWj_ed b[ '' WeÂ&#x201C;j (&&- 0 fbki Z[ ("+c_bb_edi Z[ jekh_ij[i fhÂ&#x192;i[dji ZWdi bW hÂ&#x192;]_ed Kd[ \hÂ&#x192;gk[djWj_ed \WlehWXb[ Wkn Yekhji iÂ&#x192;`ekhi 0 )* c_bb_edi Z[ iÂ&#x192;`ekhi Zedj *( Z[ Yekhji iÂ&#x192;`ekhi Zedj fbki Z[i (%) iedj Z[i <hWdÂ&#x201A;W_i ^ehi Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh [j Z[i Â&#x192;jhWd][hi [j +. Z[ bed]i iÂ&#x192;`ekhi$¨ ([hÂ&#x192;]_edZĂ&#x160;ÂťYYk[_b Z[i jekh_ij[i Â&#x192;jhWd][hi WfhÂ&#x201E;i FWh_i#?b[#Z[#<hWdY[$ ¨ )*c_bb_edÂş Z[ jekh_ij[i WYYk[_bb_i Fbki Z[ ((*c_bb_edÂş Z[ dk_jÂ&#x192;[Âş [d (&&ie_j !'", fWh hWffehj } (&&,$ ¨ ,"*`ekhÂş0 ZkhÂ&#x192;[ ceo[dd[ Z[ iÂ&#x192;`ekh ikh bĂ&#x160;WddÂ&#x192;[ (&&,$Eh_]_d[Z[Âş\hÂťdÂ&#x201A;Âť_Âş [dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş\hÂťdÂ&#x201A;Âť_Âş BW Yb_[djÂ&#x201E;b[ eh_]_dW_h[ Z[ Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh [j ZĂ&#x160;?b[ Z[ <hWdY[ h[fhÂ&#x192;i[dj[dj fbki Z[ *, Z[ bW Yb_[djÂ&#x201E;b[ \hWdÂ&#x201A;W_i[$ 9[bb[ Z[ H^Â&#x17D;d[# 7bf[i h[fhÂ&#x192;i[dj[ '* Z[i iÂ&#x192;`ekhi \hWdÂ&#x201A;W_i ik_l_[ Z[ Y[bb[ Z[ BWd]k[ZeY Hekii_bbed Wl[Y '( $

BĂ&#x160;^Â&#x17D;j[bb[h_[hÂ&#x192;]_edWb[W[dh[]_ijhÂ&#x192;kd[ \hÂ&#x192;gk[djWj_edZ[ ('"+c_bb_ediZ[dk_jÂ&#x192;[i [d(&&-"Zedj)/hÂ&#x192;Wb_iÂ&#x192;fWhZ[i Â&#x192;jhWd][hi$BW\hÂ&#x192;gk[djWj_ed[ij[d^Wkii[ ZĂ&#x160;[dl_hed ("* fWhhWffehj}(&&,$

longs sĂŠjours

Ouest Centre Est

Sud-Ouest

JÂťknZĂ&#x160;eYYkfÂťj_edceo[dc[dÂşk[bZÂťdÂş bĂ&#x160;^Â&#x17D;j[bb[h_[hÂ&#x192;]_edÂťb[[d(&&,[j(&&-[d

42%

20% 10%

72,9 72 9

16

0%

9

its nu

its nu

s plu

Ă 8

5 Ă 1

4

its nu

it nu

its nu

1

07 20

ou its nu

de

de

3

2

60,1

06 20

40,3

45,66 45

58,2

70,9

75,11 75

70%

% sĂŠjours % nuitĂŠes

60% 50%

72,2

80,3

60,4

69,6

63,4

55,9

49,8

48,3 41,8 46,00 46

41,0

- M ariti m e

20%

s

10%

ĂŠtĂŠ

ne om aut

s-d u - R h Ă´ n

e

Vaucluse

uche

Alpes de rovence P -P Haute

s mp nte pri

B[iiÂ&#x192;`ekhiZĂ&#x160;Â&#x192;jÂ&#x192;iedjfbkibed]i[j h[fhÂ&#x192;i[dj[djikhbĂ&#x160;WddÂ&#x192;[+'") Z[iiÂ&#x192;`ekhi Wddk[bi[j,(",Z[idk_jÂ&#x192;[iWddk[bb[i$

Bo

Alpes Hautes-

0

er hiv

FbkiZĂ&#x160;Z[ijekh_ij[i\hWdÂ&#x201A;W_iiedj Z[i^WX_jWdjigk_fWhj_Y_f[dj }bĂ&#x160;WYj_l_jÂ&#x192;jekh_ij_gk[$Edb[iWff[bb[ b[ijekh_ij[i_djhW#hÂ&#x192;]_edWkn$

oct.

sept.

aoĂťt

juillet

juin

mai

avril

mars

Eh_]_d[Z[ÂşÂ&#x192;jhÂťd][hÂş[dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş

IekhY[ 0 [dgkÂ&#x2026;j[ Z[ \hÂ&#x192;gk[djWj_ed ^Â&#x17D;j[b_Â&#x201E;h[ # ?DI;;

40% 30% A lp e s

Provence-Alpess CĂ´te d dâ&#x20AC;&#x2122;A Azzuurr

2007 2006

fĂŠvrier

B[ijhe_iZÂ&#x192;fWhj[c[djib_jjehWkn jejWb_i[dj}[kni[kbiZ[idk_jÂ&#x192;[i jekh_ij_gk[iZ[bWhÂ&#x192;]_ed$

RhĂ´ne-Alpes

82,4

HÂ&#x192;fÂťhj_j_edZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş[jdk_jÂ&#x192;[Âş fÂťhº_Âşed Yb_[djÂ&#x201E;b[[njhW#hÂ&#x192;]_edWb[ janvier

04 20

05 20

41,2

46,8

51,9

63,33 63

77,6

nov.

xlebkj_edZ[Âşdk_jÂ&#x192;[Âşjekh_Âşj_gk[ÂşZ[fk_Âş(&&* [dc_bb_edÂşZ[dk_jÂ&#x192;[Âş

:khÂ&#x192;[ ceo[dd[ Zk iÂ&#x192;`ekh [d ^Â&#x17D;j[bb[h_[ 0 ("' `ekhi

courts sĂŠjours

30%

Ile-de-Francee

Languedoc Roussillon

58%

40%

Nord

dĂŠc.

D?L;7K :;B7<HxGK;DJ7J?ED

;DJEKJ;I7?IED

<HxGK;DJ7J?ED:; BÂż>Ă&#x2DC;J;BB;H?;Hx=?ED7B;

:;IJEKH?IJ;I:KCED:;;DJ?;H ¨ BW Yb_[djÂ&#x201E;b[ _djhW#hÂ&#x192;]_edWb[ h[fhÂ&#x192;i[dj[ fbki Z[ (' Z[i iÂ&#x192;`ekhi jekh_ij_gk[i ie_j -") c_bb_edi Z[ jekh_ij[i$ ¨ FhÂ&#x201E;i Z[ +/ Z[i jekh_ij[i" ie_j fbki Z[ (& c_bb_edi Z[ jekh_ij[i" iedj eh_]_dW_h[i Z[i Wkjh[i hÂ&#x192;]_edi \hWdÂ&#x201A;W_i[i$ (& Z[i jekh_ij[i iedj Â&#x192;jhWd][hi ie_j ,". c_bb_edi Z[ jekh_ij[i$ ;dZ[bĂ&#x160;[dÂş[cXb[Z[ººÂ&#x192;`ekhÂş ĂŠtrang e

Va r

rs

*.". Z[i iÂ&#x192;`ekhi iedj hÂ&#x192;Wb_iÂ&#x192;i ^ehi fÂ&#x192;h_eZ[ ZĂ&#x160;Â&#x192;jÂ&#x192;$ ?jWb_[

(( 

 =hWdZ[#8h[jW]d[

', 

 7bb[cW]d[

'& 

 8[b]_gk[ Bkn[cXekh]

'& 

 xjWji#Kd_i

.

 FWoi#8Wi

,

 IYWdZ_dWl_[

+

 Ik_ii[ ;ifW]d[ 

+ Fehjk]Wb

*

7\h_gk[ Zk DehZ

)

;khef[ Z[ bĂ&#x160;;ij

(

 9WdWZW

(

 @Wfed

'

EYÂ&#x192;Wd_[

'

+"'dk_jÂş

>_l[h

,"+dk_jÂş

Fh_dj[cfi

+"*dk_jÂş

ais

7kjecd[

nç

."/dk_jÂş

Fra

;jÂ&#x192;

P aca

:khÂ&#x192;[Z[ÂşÂ&#x192;`ekhfÂťhº_Âşed BĂ&#x160;?jWb_["bW=hWdZ[#8h[jW]d["bĂ&#x160;7bb[cW]d[ [jbW8[b]_gk[iedjb[ifh_dY_fWkn fWoiÂ&#x192;c[jj[khiZ[jekh_ij[iÂ&#x192;jhWd][hi [dFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh$


B;Ix@EKH JEKH?IJ?GK; IEKIJEKJ;II;I<EHC;I KD;9B?;DJĂ&#x2019;B;@;KD;" <7C?B?7B;;J7?Ix;7][[dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn 7][ceo[d0*(ÂťdÂş

30%

9ÂťhÂťYjÂ&#x192;h_Âşj_gk[ÂşZ[bÂťYb_[djÂ&#x201E;b[

FHEL;D9;#7BF;I#9Ă&#x2DC;J;:Âż7PKH KD;:;IJ?D7J?ED :;BE?I?HI

:khÂ&#x192;[Z[ÂşÂ&#x192;`ekhfÂťhceZ[ZĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[dj[ddecXh[Z[dk_jººkhbÂťXº[Yb_[djÂ&#x201E;b[[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťb[

beYWj_ed

/ÂşÂ&#x192;`ekhÂşjekh_Âşj_gk[ººkh'& iedj [\\[YjkÂ&#x192;i ZWdi b[ YWZh[ Z[ be_i_hi#lWYWdY[i [j fekh hW_iedi \Wc_b_Wb[i$

Cej_lÂťj_edÂş[dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş [njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% es es ilial anc tĂŠ vac ns fam s San r si so Loi Rai

s aire Aff

t nsi Tra

s tre Au

'&"/

=Â&#x2030;j[ hkhWb

'&

HÂ&#x192;i_Z[dY[ Z[ jekh_ic[

/"'

>Â&#x192;X[h][c[dj Yebb[Yj_\\

/"'

9Wcf_d] ]

."/

HÂ&#x192;i_Z[dY[ i[YedZW_h[ fWh[dji [j Wc_i

-"*

8Wj[Wk

-"*

H[\k][" ]Â&#x2030;j[ ZĂ&#x160;Â&#x192;jWf[

-")

>Â&#x192;X[h][c[dj hkhWb

-"&

HÂ&#x192;i_Z[dY[ fh_dY_fWb[ fWh[dji [j Wc_i

,"*

7kjh[i

*"/

>Â&#x17D;j[b

*"'

25%

FbkÂşZ[-ÂşÂ&#x192;`ekhººkh'& iedj [\\[YjkÂ&#x192;i [d \Wc_bb[ ek [djh[ Wc_i Wl[Y ek iWdi [d\Wdji ¨ ¨ fbki Z[ (' Z[i iÂ&#x192;`ekhi iedj [\\[YjkÂ&#x192;i fWh Z[i Yekfb[i" ¨ fhÂ&#x201E;i Z[ (+ Z[i jekh_ij[i iedj ~]Â&#x192;i Z[ )+ } ¨ ** Wdi" _ccÂ&#x192;Z_Wj[c[dj ik_l_i fWh bW jhWdY^[ Z[i (+#)* Wdi fk_i Z[ jhÂ&#x201E;i fhÂ&#x201E;i fWh b[i *+#+* Wdi" ¨ bW cW`eh_jÂ&#x192; Z[i jekh_ij[i [ij h[fhÂ&#x192;i[djÂ&#x192;[ fWh kd[ Yb_[djÂ&#x201E;b[ W_iÂ&#x192;[$

20% 15% 10% 5% 0

+ ans ans ans ans ans et 24 34 44 54 64 ans 182535455565

Kd[Yb_[djÂ&#x201E;b[cÂť`eh_jÂť_h[c[djÂť_ÂşÂ&#x192;[ [dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn

Jof[Z[]hekf[ [dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn

mis Famille / am sans enfannts

Famille / amis avec enfants

50% 40% 30% 20%

:khÂ&#x192;[Z[ÂşÂ&#x192;`ekhfÂťheh_]_d[]Â&#x192;e]hÂťf^_gk[

10%

9b_[djÂ&#x201E;b[Â&#x192;jhÂťd]Â&#x201E;h[ [ddecXh[Z[dk_jººkhbÂťXº[Yb_[djÂ&#x201E;b[[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťb[

BÂťZkhÂ&#x192;[ZkÂşÂ&#x192;`ekh

 7bb[cW]d[

¨ ZĂ&#x160;kd jekh_ij[ jekj[ieh_]_d[iYed\edZk[i

,"*dk_jÂş

 8[b]_gk[

/"*

¨ ZĂ&#x160;kd jekh_ij[ _djhW hÂ&#x192;]_edWb

)"+ dk_jÂş

 FWoi 8Wi

/

¨ ZĂ&#x160;kd jekh_ij[ \hWdÂ&#x201A;W_i

-"'dk_jÂş

 =hWdZ[#8h[jW]d[ 

^ehihÂ&#x192;]_edFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh

¨ ZĂ&#x160;kd jekh_ij[ Â&#x192;jhWd][h

-"-dk_jÂş

?hbWdZ[

-",

 ?jWb_[

,"( Fehjk]Wb

Peec0kd[Z[Âşj_dÂťj_edÂť\\Âť_h[Âş FbkiZ[, Z[iiÂ&#x192;`ekhiiedj[\\[YjkÂ&#x192;i fekhhW_iediĂ&#x2021;W\\W_h[iĂ&#x2C6;Yedjh[ )[d(&&)$ B[jekh_ic[ZĂ&#x160;W\\W_h[ih[dZ[p#leki ZĂ&#x160;W\\W_h[i"Yed]hÂ&#x192;i"iÂ&#x192;c_dW_h[i"\ehcWj_ediž fh[dZZ[fbki[dfbkiZĂ&#x160;_cfehjWdY[[j ]Â&#x192;dÂ&#x201E;h[fhÂ&#x201E;iZ[ -"+ c_bb_edÂş Âş Z[dk_jÂ&#x192;[i ie_jfbkiZ['", c_bb_edZ[iÂ&#x192;`ekhi$

Ceo[dd[Â&#x192;jhÂťd][h

JOFEBE=?;:;I9ECFEHJ;C;DJI^ehiiW_ied

-"-dk_jÂş

(' B[i[nfbehÂťj[khÂşkhXÂť_dÂş iedjiekl[djÂ&#x192;jhWd][hi" jhÂ&#x201E;iWYj_\i"feiiÂ&#x201E;Z[djkd\ehj fekle_hZĂ&#x160;WY^Wj[jiÂ&#x192;`ekhd[dj[d ^Â&#x192;X[h][c[djcWhY^WdZWl[Ykd[ ZkhÂ&#x192;[Z[iÂ&#x192;`ekhYekhj[#)dk_ji$

9b_[djÂ&#x201E;b[\hÂťdÂ&#x201A;Âť_Âş[

DehZ

'&

Ek[ijj

."/

?b[#Z[#<hWdY[

."(

9[djh[

,"-

;ijj

,"-

H^Â&#x17D;d[#7bf[i

,"*

IkZ#Ek[ijj

+"/

BWd]k[ZeY#Hekii_bbed

*"+

Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkh

)"/ 

te des Mo

yen Mo

itĂŠ tra Re

-"'dk_jÂş

+]hekf[iZ[Yecfehj[c[djii[iedjW\Ă&#x201C;hcÂ&#x192;i 0

9EKHJIIx@EKHI 

+")

[ddecXh[Z[dk_jººkhbÂťXº[[dÂş[cXb[Z[bÂťYb_[djÂ&#x201E;b[

Ceo[dd[<hÂťdY[ 

ĂŠ Ais

Seul((e)

+")

 ;jWji Kd_i

0

."(

 Ik_ii[

 ;ifW]d[ 

Couple

Autres

/".

(( B[iÂť\Ă&#x201C;d_jÂť_h[Âş iedjfbkjÂ&#x17D;j`[kd[i" iÂ&#x192;`ekhd[dj[dhÂ&#x192;i_Z[dY[ i[YedZW_h["edjkd[ZkhÂ&#x192;[ Z[iÂ&#x192;`ekhYekhj[#)dk_ji" [jZÂ&#x192;f[di[djf[k$

79J?<I 

:xJ;DJ; 

ZÂ&#x192;f[di[i!

ZÂ&#x192;f[di[i##

)'

B[ijhÂťZ_j_edd[bÂş l_[dd[djcW`eh_jW_h[c[dj bĂ&#x160;Â&#x192;jÂ&#x192;[dYWcf_d]ek[d beYWj_ed[d\Wc_bb[Wl[Y Z[i[d\Wdji"fhWj_gk[dj f[kZĂ&#x160;WYj_l_jÂ&#x192;i"fheĂ&#x201C;j[dj Zkieb[_b"ZkYb_cWj[jZ[bW c[h$:khÂ&#x192;[Z[iÂ&#x192;`ekhbWfbki bed]k[fhÂ&#x192;iZ['&dk_ji$

') B[icedjÂť]dÂťhZÂş iedjcW`eh_jW_h[c[dj \hWdÂ&#x201A;W_i"ifehj_\i"l_[dd[dj [d\Wc_bb[fekhfheĂ&#x201C;j[hZ[i WYj_l_jÂ&#x192;iZ[bWcedjW]d["i[ be][dj[dc[kXbÂ&#x192;i[jh[ij[dj [dl_hedkd[i[cW_d[$

iW_ied

BED=IIx@EKHI 

') B[ihÂ&#x192;Âş_Z[dj_[bÂş iedjcW`eh_jW_h[c[dj Z[ih[jhW_jÂ&#x192;i"fheĂ&#x201C;j[dj Z[b[khhÂ&#x192;i_Z[dY[ i[YedZW_h[f[hiedd[bb[ [ii[dj_[bb[c[dj[dÂ&#x192;jÂ&#x192;" ZÂ&#x192;f[di[djf[k[jedjkd[ ZkhÂ&#x192;[Z[iÂ&#x192;`ekhbed]k[$


B;I JEKH?IJ;I I; IK?L;DJ C7?I D; I; H;II;C8B;DJF7I$$$

:;I JEKH?IJ;I I xJH7D=;HI GK? :xF;DI;DJFBKI$$$ PEECIKHB;I:xF;DI;I

B;ICE:;I:;JH7DIFEHJ BÂťle_jkh["'[hceo[dZ[jhÂťdÂşfehjfekhÂş[h[dZh[[dFhel[dY[#7bf[Âş#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh BWle_jkh[h[ij[b[ceo[dZ[jhWdifehjfh_l_bÂ&#x192;]_Â&#x192; BĂ&#x160;Wl_edh[fhÂ&#x192;i[dj[fhÂ&#x201E;iZ['+Z[iiÂ&#x192;`ekhi fekhi[h[dZh[[dFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh0 Yedjh[ '( [d'//,"jhWdifehj[d^Wkii[ZÂ&#x201C;Wk +/Z[ijekh_ij[ibĂ&#x160;kj_b_i[djik_l_ \ehjZÂ&#x192;l[beff[c[djZ[iYecfW]d_[ibemYeij[j Z[be_dfWhb[J=L'-$ }bĂ&#x160;ekl[hjkh[Z[dekl[bb[iZ[ii[hj[i^ehiCF($

Kdjekh_ij[iÂ&#x192;`ekhdWdj[dFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkhZÂ&#x192;f[di[[dceo[dd[ 0 +&â&#x201A;Ź%`ekh%f[hÂşedd[ Kdjekh_ij[\hWdÂ&#x201A;W_i [njhWhÂ&#x192;]_edWb0 *, â&#x201A;Ź%`ekh%f[hiedd[ Kdjekh_ij[\hWdÂ&#x201A;W_i _djhWhÂ&#x192;]_edWb 0*& â&#x201A;Ź%`ekh%f[hiedd[ â&#x201A;Ź

Kdjekh_ij[Â&#x192;jhWd][h 0 ,- â&#x201A;Ź%`ekh%f[hiedd[ 8kZ][jceo[dZĂ&#x160;kdiÂ&#x192;`ekh[dhÂ&#x192;]_ed Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh)f[hiedd[i f[dZWdj,`ekhi 0[dl_hed'&&& â&#x201A;Ź

:Â&#x192;f[dÂş[ceo[dd[fÂťh`ekh[jfÂťhf[hÂşedd[ÂşkhZ_\\Â&#x192;h[djºº[]c[djÂşZ[Yb_[djÂ&#x201E;b[Âş ÂşkhbÂťXº[Yb_[djÂ&#x201E;b[[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťb[ ] ;dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn

[d '//,

[d (&&,

Â&#x192;lebkj_ed '//,%(&&,

hekj[

-("* 

+/"' 

Ă&#x2026; ')") 

\[h

'*") 

('"- 

! -"* 

Âť_h

'("' 

'*". 

! ("-

c[h

'"( 

*"* 

! )"(

100â&#x201A;Ź 90â&#x201A;Ź 80â&#x201A;Ź 70â&#x201A;Ź 60â&#x201A;Ź 50â&#x201A;Ź 40â&#x201A;Ź 30â&#x201A;Ź 20â&#x201A;Ź 10â&#x201A;Ź 0

'- j]l

B;ICE:;I:Âż>x8;H=;C;DJZ[bĂ&#x160;[di[cXb[Z[bWYb_[djÂ&#x201E;b[ 29,3%

RĂŠsidence principale parents / amis 10,2%

HĂ´tel

12% 11,4%

RĂŠsidence secondaire parents / amis MeublĂŠ, location saisonnière RĂŠsidence secondaire personnelle Camping / caravaning RĂŠsidence de tourisme Village de vacances, hĂŠb. collectif Chambre dâ&#x20AC;&#x2122;hĂ´tes Gite rural Autres Bateau Refuge, ggĂŽĂŽte dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtape

6,3% 6% 4,5% 6% 4,6% 4,6% 3,5% 1,7% 2,3% 3,2% 2,4% 1,4% 1,9% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4%

8,8% 10%

% NuitĂŠes % SĂŠjours

14,1%

:Â&#x192;f[dÂş[ Z[ bÂť Yb_[djÂ&#x201E;b[ Â&#x192;jhÂťd]Â&#x201E;h[ fÂťh `ekh [j fÂťh f[hÂşedd[ :Â&#x192;f[dÂş[Z[bÂťYb_[djÂ&#x201E;b[Â&#x192;jhÂťd]Â&#x201E;h[fÂťh`ekh[jfÂťhf[hÂşedd[ FbkiZĂ&#x160;kdjekh_ij[ikhZ[knWh[Yekhi }kd^Â&#x192;X[h][c[djdedcWhY^WdZ$ BWhÂ&#x192;i_Z[dY[fh_dY_fWb[Y^[pfWh[dji [jWc_i[ji[YedZW_h[W_di_gk[bĂ&#x160;^Â&#x17D;j[b h[fhÂ&#x192;i[dj[djb[iceZ[iZĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[dj b[ifbkikj_b_iÂ&#x192;ifWhb[ijekh_ij[i[d Fhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh$

[dZ[iiÂ&#x192;`ekhi[njhWhÂ&#x192;]_edWkn 32,9% 24,3% 21,9% 21,7% 19,8%

13,0% 9,5% 8,3% 6,5% 5,9% 5,4% 5,2% 2,6% 2,5% 2,3% 2,1% 1,2% 1,1% 0,7%

HĂŠ F C C C Ă&#x2030; H H C ber rança lient lient lient trang ĂŠber Ă´tel lient èle èle èle ers gem is e èle gem s â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153; affa ro lo av ent xtra ent ires non rĂŠgi uteâ&#x20AC;? isirs-v ionâ&#x20AC;? ma r o a cha can n ma nd rch aux ces and â&#x20AC;?

17,2%

FH?D9?F7B;I79J?L?JxI ;J 9;DJH;I :¿?DJxH�JI Le soleil, le climat La mer Se reposer, ne rien faire DÊcouverte d'une ville Visite de la famille Pratique de la randonnÊe Pratique d'une activitÊ sportive Un sÊjour dans votre rÊsidence secondaire MarchÊs, brocantes La montagne Visite d'un monument Gastronomie, restauration La campagne Autres Manifestations culturelles Visite d'un parc à thème Un Êvènement sportif Croisière SÊjour thermal sans prescription

35,7%

BWZÂ&#x192;f[di[ceo[dd[fWh`ekh[jfWh f[hiedd[Yehh[ifedZWknZÂ&#x192;f[di[i hÂ&#x192;Wb_iÂ&#x192;[ifWhb[ijekh_ij[iWki[_dZ[ bĂ&#x160;[ifWY[hÂ&#x192;]_edWb$D[iedjZedYfWi fh_i[i[dYecfj[b[iZÂ&#x192;f[di[iWlWdj b[ZÂ&#x192;fWhjb_Â&#x192;[i}bWfhÂ&#x192;fWhWj_edZk leoW]["b[ij_jh[iZ[jhWdifehjfekhi[ h[dZh[[dFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh$ ?dl[hi[c[dj"jekib[iWY^Wji[\\[YjkÂ&#x192;i ZWdibWhÂ&#x192;]_edWkYekhiZkiÂ&#x192;`ekhiedj h[b[lÂ&#x192;i0[dj[hc[iZĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[dj"Z[ h[ijWkhWj_ed"ZĂ&#x160;WY^WjiZ[iekl[d_hi"Z[ ZÂ&#x192;fbWY[c[dji}bĂ&#x160;_djÂ&#x192;h_[khZ[bWhÂ&#x192;]_ed beYWj_edZ[le_jkh[fWh[n[cfb[ž$

B[ijekh_ij[igk_iÂ&#x192;`ekhd[dj [dFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh fh_l_bÂ&#x192;]_[djb[ieb[_b[jbWc[h$

80â&#x201A;Ź 70â&#x201A;Ź 60â&#x201A;Ź 50â&#x201A;Ź 40â&#x201A;Ź 30â&#x201A;Ź 20â&#x201A;Ź 10â&#x201A;Ź 0

M Es B G Ja A A C E It Gr P S èce ays-B utric llema anad uisse elgiqu oyen tats-U rande alie pon pagne he e gne a as /Po ne nis -Br eta rtu Êt gne gal ra ng ère

KdÂ&#x192;jhWd][hZÂ&#x192;f[di[('â&#x201A;Ź Z[fbkigkĂ&#x160;kd<hWdÂ&#x201A;W_iie_j,-â&#x201A;Ź%`ekh$

HÂ&#x192;fÂťhj_j_edZ[bÂťZÂ&#x192;f[dÂş[ceo[dd[fÂťhfeÂşj[[dZ[ººÂ&#x192;`ekhÂş[njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn Français

B['[hh feij[Z[ ZÂ&#x192;f[di[ifekhkd jekh_ij[\hWdÂ&#x201A;W_i [ijbWh[ijWkhWj_ed WbehigkĂ&#x160;_biĂ&#x160;W]_jZ[ bĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[djfekhh kdjekh_ij[Â&#x192;jhWd][hh$

Ă&#x2030;tranger

>Â&#x192;X[h][c[dj

15% 26% 15%

13%

H[ijWkhW Wj_ed Be_i_hi

29%

16%

8_[diZk khWXb[i

15%

JhWdifehhj

29%

14% 28%


B;I 7BF;I:KIK:"([ C7II?< :;<H7D9; FEKHBÂż79J?L?J;D;?=;

B;JEKH?IC;"H;IIEKH9; EK I " I x9EDEC?GK;F>7H;:;B7Hx=?ED

FE?:I x9EDEC?GK; :K JEKH?IC; ;DFHE FHELL;D9; ; 7BF;I#9Ă&#x2DC;J; :Âż7PKH '' c_bb_ÂťhZÂş ZĂ&#x160;[kheÂş 0 YĂ&#x160;[ijbWYedieccWj_edjekh_ij_gk[ Z[bWhÂ&#x192;]_edFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ZĂ&#x160;7pkh

FheZk_j Ă&#x201C;dÂťdY_[h Z[ bÂť jÂťn[ Z[ ÂşÂ&#x192;`ekh FhÂ&#x201E;iZ['-&Yecckd[iZ[bWhÂ&#x192;]_ededjf[hÂ&#x201A;kbW & jWn[Z[iÂ&#x192;`ekhfekhkdcedjWdjjejWbZ[fbkiZ[ (&", c_bb_ediZĂ&#x160;â&#x201A;Ź"h[fhÂ&#x192;i[djWdj(&", ZkcedjWdj jejWbZ[bW<hWdY[$BWhÂ&#x192;]_edFhel[dY[#7bf[i#9Â&#x17D;j[ ZĂ&#x160;7pkhi[i_jk[[d([fei_j_edZ[hh_Â&#x201E;h[H^Â&#x17D;d[#7bf[i$ IekhY[ 0:_h[Yj_edZkjekh_ic[

'( 0 YĂ&#x160;[ijbWfWhjZkjekh_ic[ZWdib[F?8hÂ&#x192;]_edWb

HÂ&#x192;fÂťhj_j_ed Z[ bÂť YedÂşeccÂťj_ed jekh_Âşj_gk[ fÂťh ZÂ&#x192;fÂťhj[c[dj ,+ Z[bWYedieccWj_edhÂ&#x192;]_edWb[[ij ]Â&#x192;dÂ&#x192;hÂ&#x192;[ZWdib[i)ZÂ&#x192;fWhj[c[djib_jjehWkn$

B;I ;CFBE?I JEKH?IJ?GK;I ¨ '&+ )&& & [cfbe_iiWbWh_Â&#x192;ib_Â&#x192;iWkjekh_ic[ ceo[dd[Wddk[bb[$ ¨ '+& &&& & [cfbe_iiWbWh_Â&#x192;ib_Â&#x192;iWkjekh_ic[ [d^Wkj[iW_ied`k_bb[j#WeÂ&#x201C;j$ ¨ BWfWhjZ[bĂ&#x160;[cfbe_iWbWh_Â&#x192;Zkjekh_ic[ h[fhÂ&#x192;i[dj[- Z[bĂ&#x160;[cfbe_iWbWh_Â&#x192;jejWbZ[bWhÂ&#x192;]_ed$ IekhY[ 0_di[[

Provence Alpes-de-HauteHautes-Alpes 5,3%

ItinĂŠrants

Vaucluse

14,7%

HÂ&#x192;fÂťhj_j_ed Z[Âş [cfbe_Âş ºbÂťh_Â&#x192;Âş ZÂťdÂş b[Âş ÂťYj_l_jÂ&#x192;Âş YÂťhÂťYjÂ&#x192;h_Âşj_gk[Âş Zk jekh_Âşc[

B[i7bf[iZkIkZfeiiÂ&#x201E;Z[djZ[decXh[knWjekji dWjkh[bi 0[dieb[_bb[c[dj"gkWb_jÂ&#x192;Z[iZecW_d[i ia_WXb[i"Z_l[hi_jÂ&#x192;Z[bĂ&#x160;e\\h[fhefeiÂ&#x192;[ž ¨ ([ cWii_\Z[<hWdY[ ') Z[bĂ&#x160;[ifWY[d[_][dWj_edWb 7bf[iZkDehZ 0-, ¨ )ZÂ&#x192;fWhj[c[dji 07bf[iZ[>Wkj[#Fhel[dY[" 7bf[i#CWh_j_c[i[j>Wkj[i#7bf[i ¨ ,. . ijWj_ediZ[ifehjiZĂ&#x160;^_l[h[jZ[Y[djh[iZ[ia_ ¨ -'(h[cedjÂ&#x192;[icÂ&#x192;YWd_gk[i"fej[dj_[b cWn_ckcZĂ&#x160;[dl_hed +.* -&& & ia_[khi%^[kh[" '"., , c_bb_edZĂ&#x160;^[YjWh[i[dped[Z[cedjW]d[ Zedj(/ .&& & ^[YjWh[i[dZecW_d[i ia_WXb[i[j) )-& & ^[YjWh[i[df_ij[i ¨ )+& &&&b_jiZedj & '++ &&&b_jicWhY^WdZi" & '( &&& & b_ji[d^Â&#x17D;j[bb[h_[" ¨ fhÂ&#x201E;iZ['&& &&&b_ji[d^Â&#x192;X[h][c[djibeYWj_\i" & [j'/+ &&&b_ji[dhÂ&#x192;i_Z[dY[ii[YedZW_h[i$ &

ca Français hors Pa

Ă&#x2030;trangers

Français Paca IekhY[ 0;dgkÂ&#x2026;j[Yb_[djÂ&#x201E;b[^_l[h(&&,%(&&-

CÂ&#x2026;c[i_bWYb_[djÂ&#x201E;b[hÂ&#x192;]_edWb[h[fhÂ&#x192;i[dj[ kd[fWhj_cfehjWdj[Z[ijekh_ij[i" b[i[njhWhÂ&#x192;]_edWkniedjcW`eh_jW_h[i YedjhW_h[c[djWknÂ&#x192;jhWd][hi"f[kfhÂ&#x192;i[dji$

IekhY[ 0E:?J<hWdY[

7,7%

7,5%

ments* Autres hĂŠberge

21,6% 26,3% 16,8%

Var

:[Âş jekh_Âşj[Âş Âťbf_dÂş" cÂť`eh_jÂť_h[c[dj [njhÂťhÂ&#x192;]_edÂťkn

KD J;HH?JE?H; D7JKH;B 7JJH79J?<

5,4% 5 5,1% 7,2%

Alpes-Marittimes ne Bouches-du-RhĂ´

ge Agences de voya Autres activitĂŠs**

me HĂ´tels de touris

27,2%

55,1%

cafĂŠss Restaurants et

9edjh_Xkj_ed Z[ bÂť hÂ&#x192;]_ed } bÂť YedÂşeccÂťj_ed jekh_Âşj_gk[ _djÂ&#x192;h_[kh[ Z[ bÂť <hÂťdY[ 0 ')", IekhY[ 0:_h[Yj_edZkjekh_ic[ iedjfh_i[i[dYecfj[b[iZÂ&#x192;f[di[iZ[YedieccWj_edjekh_ij_gk[ Wki[diijh_YjW_di_gk[b[jhWdifehj[djh[Zec_Y_b[ [jb_[kZ[iÂ&#x192;`ekh"b[iWY^WjifhÂ&#x192;WbWXb[iWknleoW][iZ[ijekh_ij[i [jbWYedieccWj_edZ[i[hl_Y[ijekh_ij_gk[idedcWhY^WdZi$

* Autres hĂŠbergements de courte durĂŠe (hĂ´tels de prĂŠfecture, auberges de jeunesse, campingsâ&#x20AC;Ś) ** Autres activitĂŠs caractĂŠristiques (tĂŠlĂŠphĂŠriques, remontĂŠes mĂŠcaniques activitĂŠs thermalesâ&#x20AC;Ś)

<HxGK;DJ <Hx GK;DJ77J?ED JEKH?IJ?GK; FhÂ&#x201E;iZ[ '("+c_bb_ediZ[dk_jÂ&#x192;[iZ[ZÂ&#x192;Y[cXh[ }Wlh_biW_iedZĂ&#x160;^_l[h(&&-%(&&. )"+c_bb_ediZ[`ekhdÂ&#x192;[i[nYkhi_edd_ij[i ,",`ekhiZ[ZkhÂ&#x192;[ceo[dd[Z[iÂ&#x192;`ekh , ,* Z[ijekh_ij[ifWii[djb[khilWYWdY[i[d \Wc_bb[ekWl[YZ[iWc_iYedjh[ (+ [dYekfb[$ 

9EDIECC EDIECC77J?ED JEKH?IJ?GK;

HÂ&#x192;fÂťhj_j_ed Z[ bÂť \hÂ&#x192;gk[djÂťj_ed jekh_Âşj_gk[ fÂťh ZÂ&#x192;fÂťhj[c[dj Âťbf_d Dk_jÂ&#x192;[i D _Â&#x192; IÂ&#x192;`ekhi

70% 60% 50%

IekhY[i 0kd[Z_Y"ZWZi"_di[[

40% 30% 20% 10%

BWh[ijWkhWj_ed[jb[iYW\Â&#x192;iYedij_jk[dj kd[bWh][cW`eh_jÂ&#x192;ZWdib[i [cfbe_ib_Â&#x192;iWkjekh_ic[$

de esAlp vence o -Pr ute Ha

s lpe s-A e t u Ha

0

s ime arit M es Alp

9edieccWj_edjekh_ij_gk[ 0fhÂ&#x201E;iZ[-*& & c_bb_ediâ&#x201A;Ź ¨ 8kZ][jceo[dfWhiÂ&#x192;`ekh 0fhÂ&#x201E;iZ[' +&&â&#x201A;Ź ¨ ,&â&#x201A;Ź0ZÂ&#x192;f[di[ceo[dd[fWh`ekh[jfWhf[hiedd[ ¨ )( ZkXkZ][jZkjekh_ij[[ijYediWYhÂ&#x192;} bĂ&#x160;^Â&#x192;X[h][c[dj"(( Wknh[cedjÂ&#x192;[icÂ&#x192;YWd_gk[i [j(& }bWdekhh_jkh[[j}bWh[ijWkhWj_ed 0 Y[i)feij[iYeklh[djZ[iZÂ&#x192;f[di[iZ[ijekh_ij[i$ ¨ B[cedjWdjZ[iZÂ&#x192;f[di[i[ddekhh_jkh[ ek[dh[ijWkhWj_ed\W_j[iWlWdjbĂ&#x160;Whh_lÂ&#x192;[ikh bWijWj_ed[ij[ij_cÂ&#x192;}./ c_bb_ediZĂ&#x160;â&#x201A;Ź$


[i jhWlWkn [cXb[ Z i d [ Ê bÊ kl[p j[ H[jhe h[ ikh b[ i_

je_ Xi[hlW E Ê b Z[

?dj[hd[j

kh_ic[#fWYW$\h e j # i [ h \ \ ^_ mm$Y BÊEXº[hl»je_h[Hƒ]_ed»bZkJekh_ºc[ Yed‚e_j[jhƒWb_i[Z[i[dgk…j[i[jZ[iƒjkZ[if[hc[jjWdjZÊWcƒb_eh[hbWYeddW_iiWdY[Zk jekh_ic[hƒ]_edWbZ[fk_ifh„iZ[(&Wdi$?biÊWffk_[ikhkdIoij„c[Hƒ]_edWbZÊEXi[hlWj_ed [jZÊ7dWboi[ZkJekh_ic[I$h$e$W$j$XWiƒikhb[icƒj^eZebe]_[iZ[iÇÔknÈ[jZ[i[dgk…j[i ÇYehZedÈYecfjW][i[j[dgk…j[iikhb[iceZ[iZ[jhWdifehji$9[ioij„c[]WhWdj_jbW Ye^ƒh[dY[Z[i_d\ehcWj_ediY^_\\hƒ[iikhbÊ[di[cXb[Zkj[hh_je_h[hƒ]_edWb$ BÊEXi[hlWje_h[iÊWffk_[ikhkdhƒi[WkZ[fWhj[dW_h[ij[Y^d_gk[i 0 ?di[["9ec_jƒi:ƒfWhj[c[djWknZ[Jekh_ic["9ec_jƒHƒ]_edWbZ[Jekh_ic[ H_l_[hW9Žj[ZÊ7pkh[jb[ii[hl_Y[iZ[bÊ;gk_f[c[dj9[djh[ZÊ;jkZ[iJ[Y^d_gk[i Z[bÊ;gk_f[c[djCƒZ_j[hhWdƒ["b[i:_h[Yj_ediHƒ]_edWb[[j:ƒfWhj[c[djWb[iZ[ bÊ;gk_f[c[dj"b[9[djh[Hƒ]_edWbZÊ?d\ehcWj_ed[jZ[9eehZ_dWj_edHekj_„h[$ BÊEXi[hlWje_h[fWhj_Y_f[ƒ]Wb[c[djWknjhWlWkn[jhƒÔ[n_edic[dƒi Wkd_l[WkdWj_edWbfWhbW:_h[Yj_edZkjekh_ic[[jEZ_j<hWdY[$ j :[ifWhj[dW_h[iWffehj[djWkii_b[khYedYekhi}bWhƒWb_iWj_edZ[ijhWlWkn Z[bÊEXi[hlWje_h[j[bigk[b[iieY_ƒjƒiZÊWkjehekj[i7i\[j;iYejW" b[i9^WcXh[iZ[9ecc[hY[[jZÊ?dZkijh_["b[i][ij_eddW_h[iZÊWƒhefehji D_Y[9Žj[ZÊ7pkh"CWhi[_bb[#Fhel[dY["Jekbed#>o„h[i"IdY\"IdYc[j9ehi_YW<[hh_[i$

B[ifh_dY_fWknjhWlWknZ[bÊEXi[hlWje_h[iÊWhj_Ykb[djWkjekhZ[ij^„c[iik_lWdji 0 <hƒgk[djWj_ed"L[_bb[jekh_ij_gk["9ed`edYjkh["9eddW_iiWdY[Yb_[dj„b[i"Fe_ZiƒYedec_gk[Zkjekh_ic[$ IekhY[i0C_i[#}#@ekh(&&,;dgk…j[Z[Yb_[dj„b[jekh_ij_gk[8L7Jekh_ic[r ;dgk…j[Z[Yb_[dj„b[7bf[iZkIkZ(&&,% (&&-;delH[i[WhY^$7kjh[ifWhj[dW_h[i08;J<$CWhY^WdZ":_h[Yj_edZkJekh_ic["?DI;;"E:?J<hWdY[$

¨Fekh[dº»le_hfbkº0 EXº[hl»je_h[Hƒ]_ed»bZkJekh_ºc[ Z[Fhel[dY[#7bf[º#9Žj[ZÊ7pkh%9ec_jƒHƒ]_ed»bZ[Jekh_ºc[ B[i:eYai Å '&"fbWY[Z[bW@eb_[jj[ Å 7jh_kc'&$+ Å 8F*,('* Å ')+,-CWhi[_bb[Y[Z[n&( J&*/'+,*-&&%&*/'+,*-)* Å <&*/'+,*-&' Å eXi[hlWje_h[6Yhj#fWYW$\h

7ZƒYeklh_hZWdibWYebb[Yj_edFheZk9HJ0 ÅÇPeecikhbWdej_edZ[hWffehjgkWb_jƒ%fh_nÈ$ ÅÇPeecikhbÊWYYk[_bZ[if[hiedd[i[di_jkWj_edZ[^WdZ_YWfÈ$ 8heY^kh[iZ_ifed_Xb[iikhi_cfb[Z[cWdZ[Wk&*/'+,*-&& fWhcW_b0_d\ehcWj_ed6Yhj#fWYW$\h ek}jƒbƒY^Wh][hikhmmm$fhe#fh[ii[$Yhj#fWYW$\h f f f \

:_h[Yjh_Y[Z[bWfkXb_YWj_ed07dd[#CWh_[8[hdWhZ"Z_h[Yjh_Y[Z[bWYecckd_YWj_ed$9eehZ_dWj_ed0EXi[hlWje_h[Hƒ]_edWbZkJekh_ic[%:_h[Yj_ed?dj[bb_][dY[xYedec_gk[[j?d\ehcWj_ed$ 9edY[fj_ed0@[Wd#<hWd‚e_iB[Xeiiƒ$F^eje]hWf^_[0F^_b_ff[B[hekn$?cfh[ii_ed0;ifWY[?cfh_c[h_[CWhi[_bb[$:Wj[Z[fkXb_YWj_ed0eYjeXh[(&&.$ 9[jj[XheY^kh[dÊ[ijfWi}bÊWXh_ZÊkd[[hh[khjofe]hWf^_gk[ekZÊ_cfh[ii_ed$B[9HJd[fekhhW…jh[j[dkh[ifediWXb[[dYWiZ[b_j_][$

Chiffres Clés 2008  

chiffres clé 2008

Chiffres Clés 2008  

chiffres clé 2008

Advertisement