Page 1

pendi ent es

201 2


Hacepocosmes esquenaci er onl osBandgoTheSi gns ,pr i mer ocomos í mbol osei ni ci al es , des puéscomoor nament os ,ymásr eci ent ement e,ens usver s i onespar al l evar ,comol l aver os , col gant esy,apar t i rdees t apr i maver ade201 2,t ambi énpendi ent es . Todosel l oscompar t enunami s mas eñadei dent i dad,eldes ercompl et ament eúni cosdes deel i ns t ant eenques econci benhas t aelúl t i modet al l edes uacabadof i nal . óxi maspági nass onunabr evemues t r adeunacol ecci ónquedaahor as uspr i mer os Laspr pas osyques evar eal i zandoconj unt ament econt odasaquel l asper s onasqueel i genunparde pendi ent esBandgoTheSi gns


col ecci 贸npendi ent es BandgoTheSi gns pr i maver a201 2


Cadapardependi ent esBandgoTheSi gnsesúni coporpar t i dadobl e.Esúni co por quenohaydospar esi gual esyl oest ambi énpor quecadal adodelpendi ent e esdi s t i nt o. Elpr oces odedi s eñoyr eal i zaci óndeunpardependi ent esBandgoTheSi gnses elmi s moqueeldes us«her manosmayor es ».Pr i mer os edi s eñaelf or mat oys e t r oquel aal ás ers obr et abl er oDM conundi ámet r ode5cm ( s i ncont arelci er r e) . Els i gui ent epas oesapl i carunabas edecol ors obr el aques er eal i zal api nt ur a f i nalenacr í l i co.Fi nal ment e,s er evi s t econunacapadebar ni zpar a i mper meabi l i zar l osyel i mi narl aspr obabi l i dadesdeal er gi as . Losci er r ess er eal i zandelmi s momodo,t ambi énenacr í l i cos obr eDM,haci endo ques udi buj oycol or escombi nenbi enconambosl adosdelpendi ent e. Lospendi ent esBandgoTheSi gnses t ánenexpos i ci ónper manent eenl agal er í a pr i vadadear t eydi s eñoLaCas adelAr co,enVej erdel aFr ont er a( Cádi z)ys ól o s epuedenadqui r i rporencar go,es peci f i candol af or mael egi dayconpos i bi l i dad deper s onal i zareldi buj oyl oscol or esdecadapi eza. Ademásdel ospendi ent esyar eal i zadosyenexpos i ci ón,par af ut ur osencar gos s epuedeel egi rent r eunagr anvar i edaddef or mat os ,ques emues t r anenl as pági nass i gui ent es .


6


Bandgoesl amar cadedi s eñoi nt er i ordel api nt or aypoet aBl ancaGor t ar i . Esunes paci oabi er t oat odaaquel l ai nt er pr et aci ónar t í s t i caquear moni za eli nt er i orquehabi t amosconnues t r apr opi avi dai nt er i or . Bandgos eexponedemaner aper manent eeneles paci opr i vadodear t ey di s eñodeLaCas adelAr co,per oes t áabi er t aapr opues t asdedi ver s a í ndol epar at enerpr es enci aenot r oses paci osi nt er es adosenmos t r aruna s el ecci óndes uscol ecci ones .


AGRADECI MI ENTO Es t ecat ál ogonos epodr í ahaberr eal i zados i nl agener os acol abor aci ónde Vanes ayMóni ca,deles t udi odedi s eñodemodaf l amenca«Nos ól of l amenkas », deConi ldel aFr ont er a( Cádi z) .

Pendientes 2012 bandgo the signs  
Pendientes 2012 bandgo the signs  

Colección de pendientes diseñados y realizados por Blanca Gortari para la temporada primavera-verano 2012. Bandgo The Signs 2012 spring & su...

Advertisement