Page 1

oporekrš č a nskeetikena predposta vka h sistema M a x a Schellerja « .Teda njeM inistrstvo za š olstvo ha b ilita cijeniprizna lo!!! N jegovo delova njekot duš nega pa stirja , pub licistič no delo, delo preda va telja na univerza h in sta lno delo med mladimini v nob enimeriovira lo njegovo sta lno in hitro na predova njev cerkvenihiera rhiji. Ž eleta 19 58posta nekra kovskipomož ni P a pež ev rokopis š kof in siteda jza svojš kofovskimoto pesnitev "R imskitriptih", poglavje"P otok izb ereizrek:»Totus » tuus« (V es tvoj); izrek, kiga jeodtlejspremlja ldo smrti. tivnih prepovedi, za sliš a nj, š ika nira nj,… S svojim delova njem, domoljub jem in so š liv tejra b otiprič a tudi mora lno posta vo posta ja vedno b oljb oleč K a ko da leč a fera »R deč a za pestnica « , kiso jo ta jne trn v oč eh rež ima kinemoremimo b elansira le, ko jeb ilW ojty ł až e njegovega delova nja , v ka terem segoreč e služ pa pež , po njegovem drž a vniš kem ob isku v za vzema za svob odo vsa kega č loveka , za domovini, po tem ko ga jesprejeltudi njegovo dostoja nstvo, pra vico do dela in genera lJa ruzelski, kijemenda izja vil, pra vič nega plač ila, pra vico do svob ode ka ko visoko cenistikez pa pež em Ja nezom misli, govora in veroizpovedi.O b »priP a vlom II.V a feriso Ja neza P a vla II ma su tisoč letja « ka rdina lu W y szy ń skem neposredno povezova lis tihota pcizlata , W ojty ł a posta ja neka ko njegov tihi, predod ka terih na jb ib ivš ika rdina lkupova l videva nina slednik in osebnost, ka tere zlato, na menjeno za ob novo cerkva .Tega mnenjemora jo š eka ko moč no zlata na jb isedrž a la tudikri, sa jna jb iga upoš teva tinesa mo ob lastnestrukturev tihota pcidob ilitudiz umori. V a rš a vi, a mpa k tudiv M oskvi. K a rdina lW ojty ł a jeta ko do svojeizvolitve N a ra zlič nena č ineso skuš a liodpra viti za pa pež a posta ldruga na jpomemb nejš a vpliv K a rola W ojty ł ena množ ice, na oseba iz vrst poljskega episkopa ta , a jeves mlade, na delavcein inteligenco, O d č a s do smrtiW y szy ń skega s tem tesno vsega za č etka so v zveziz njim upora b lja sodelova lin ga spoš tova lza ra dinjegovih lira zlič nena č inena dzora , a dministra -

stran_6_papez  
stran_6_papez  

No Description

Advertisement