Page 2

NORNA’ZINE #4 –ÂÌÚˇ·р¸ 2005

–Ó‰ÂрÊËÏÓÂ: 1. S.C.A.L.P 3 2. Moloch 4 3.Psilocybe Larvae 5 4.UDOM 6 5. Spawn 7 6. Dark Files 8 7. Reviews 9 8. Shape of Despair 11 9. Infestum 12 10. Cadaveria 14 11.Dialectic Soul 15 12. ¿ÌÚËıÂр: GOD is √¿ƒ! 16 13. Frost Moon Eclipse 18 14. –Í‚ÓÁ¸ ÁÛ·˚ 20 15. Sinful 22 16. Astarte 23 17. Therm.Eye.Flame 24 18. ”Ï̇ˇ Ï˚ÒΡ 26 19. Burden Excess 27 20. Grenouer 30

œрËрÓ‰‡ ñ ÁÂр͇ÎÓ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÚр‡Ê‡˛˘‡ˇ ÔÛÒÚÓÚ‡ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ÍÚÓ ÒÏÓÚрËÚÒˇ: ÓÌ ÏÓÊÂÚ ‚ˉÂÚ¸ ‚ ÌÂÈ ÚÓθÍÓ Ò‡Ï Ò·ˇ, Ò‚Ó ‚ÌÛÚрÂÌÌ ÒÓ‰ÂрʇÌËÂ. ¬.Œ. β˜Â‚ÒÍËÈ

Norna #4  

Norna #4 (2005) Kryptis: Black Metal, Metal Šalis: Rusija Kalba: Rusų Psl.: 32 Grupės: MOLOCH, INFESTUM, CADAVERIA, FROST MOON ECLIPSE, SI...

Norna #4  

Norna #4 (2005) Kryptis: Black Metal, Metal Šalis: Rusija Kalba: Rusų Psl.: 32 Grupės: MOLOCH, INFESTUM, CADAVERIA, FROST MOON ECLIPSE, SI...

Advertisement