Page 1

THOMAS MORE ACADEMIE

Professionalisering VOOR LEERKRACHTEN EN TEAMS

2018-2019


2 |


Thomas More Academie Professionalisering voor leerkrachten en teams 2018-2019


COLOFON Š 2018 Rotterdam Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Thomas More Hogeschool. Uitgegeven door: Thomas More Hogeschool Eindredactie: Nyree Schipper & Daphne van Buyten (Thomas More Hogeschool), Marielle van Bommel (RVKO) Vormgeving: Graaf Lakerveld Vormgeving, Culemborg Fotografie: Studio Juune, Ron Schluter, Adobestock Druk: Printvisie, Rotterdam


Voorwoord

Met trots presenteren we hierbij het professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en teams voor 2018-2019. Dit aanbod is met veel inspraak, meedenken en gezamenlijke ontwikkeling vanuit het werkveld, de Thomas More Hogeschool en diverse partnerorganisaties tot stand gekomen.

Dit schooljaar worden weer tal van nieuwe professionaliseringstrajecten aangeboden. We hebben gezocht naar aanbod ter ver­ dieping en als vervolg op eerdere trajecten. Er zijn nieuwe trajecten in ontwikkeling, zoals het aanbod gedrag, en het werken zonder groepsplan voor teams. Er zijn ook nieuwe trajecten opgenomen om buiten de bestaande onderwijscontext te stappen en aandacht te besteden aan je persoonlijke effectiviteit. Verder hebben we ons aan­ bod voor leerkrachten in de midden en bovenbouw flink uitgebreid.

Zo hopen we aan de veelheid professio­ naliseringswensen van leerkrachten en teams tegemoet te komen en te zorgen voor inspiratie en verrijking van jezelf en je dagelijkse onderwijspraktijk.

| 5


Inleiding

Als onderwijsprofessional word je vandaag de dag in een snel veranderende maatschappelijke context en een diverse, dynamische en complexe onderwijspraktijk voor de uitdaging gesteld je leerlingen zo goed mogelijk tegemoet te treden en voor te bereiden op een nog onbekende toekomst. Dit vraagt om goed onderwijs-pedagogisch kunnen oordelen en handelen. Het stelt je ook voor persoonlijke uitdagingen. Want je kunt je niet professioneel ontwikkelen zonder jezelf daarin mee te nemen. Hierbij kom je de meest uiteenlopende vraagstukken tegen die aanleiding geven tot professionalisering. Professionalisering van jou als individuele leerkracht en in teamverband. Daarnaast vraagt het bevorderen van professionele en onderwijsontwikkeling ook om goed inhoudelijk schoolleiderschap. Met een eigentijds, divers en inspirerend leerlandschap willen we de doorgaande professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals zo goed mogelijk tegemoet treden. Dit leerlandschap is tot stand gekomen met input van leerkrachten en schoolleiders en wordt in nauwe samenwerking tussen diverse professionals (gebundelde expertise vanuit Thomas More Hogeschool, het werkveld en diverse partnerinstituten) verzorgd. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid stellen wij ons ten doel alle leerlingen in Rotterdam en regio te voorzien van 6 |

de beste leraren: leraren die het verschil weten te maken; leraren met kennis van zaken die kinderen helpen opgroeien tot liefdevolle en verantwoordelijke wereld­ burgers; leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven; leraren die kinderen kunnen ‘lezen’ en willen horen wat ze te zeggen hebben; leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaar. TMH vormt samen met haar partners een actieve leergemeenschap voor samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren. De Thomas More Academie voor professionalisering van leerkrachten en teams is onderdeel van deze leergemeenschap. Binnen onze opleidingen/ cursussen wordt voortdurend gependeld tussen theorie en praktijk. Dit betekent enerzijds dat actuele wetenschappelijke kennis en inzichten worden verbonden aan en vertaald naar de praktijk van de deelnemers. Anderzijds brengen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk tijdens de trajecten in. Veel van onze trajecten kennen ook leeronderdelen op de eigen werkplek. Het komende schooljaar kun je je weer inschrijven voor tal van master- en post-hbo-opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, leernetwerken, studiedagen en teamscholingstrajecten. Bij opleidingen die al eerder zijn aangeboden is een waardering van eerdere deelnemers opgenomen.

MEER MOGELIJKHEDEN EN INFORMATIE Deze gids vormt een weergave van de mogelijkheden als het gaat om professio­ na­lisering van leerkrachten en teams. Deze mogelijkheden zijn echter eindeloos. Daarom bieden we nog liever trajecten op maat, waarbij we samen met leraren en hun schoolleiders zoeken naar een invulling die zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkelvragen van de leerkrachten in het team. Dit kan indien gewenst ook in samenwerking met andere partners. Neem voor meer informatie over ons ­aanbod, advies in opleidingskeuze en voor mogelijkheden van trajecten op maat ­contact met ons op. CONTACTGEGEVENS Thomas More Academie Contactadres: pro@thomasmorehs.nl Telefoonnummer: 06-12650293 Algemeen telefoonnummer: 010-4657066 Manager Thomas More Academie: Nyree Schipper Ondersteuning Thomas More Academie: Daphne van Buyten De inhouden van deze gids zijn een moment­opname. Ons aanbod is continu in ontwikkeling. Kijk voor het meest actuele aanbod en geplande cursusdata op www.thomasmorehs.nl/professionals. html. Op de website van Thomas More Hogeschool is tevens onze inspiratie­


Teamscholing

Individueel Individuele Individueel Individueel Individuele Individueel Individuele Individuele Teamscholing Teamscholing Teamscholing Teamscholing Maatwerk Maatwerk team team Maatwerk team Maatwerk team coachtraject professionalisering coachtraject professionalisering coachtraject professionalisering professionalisering mogelijk mogelijk mogelijk coachtraject mogelijk

kalender te vinden. Hier zijn diverse actuele activiteiten zoals open onderwijsavonden/ inspiratielezingen en masterclasses in opgenomen. INSCHRIJVING Voor opleidingen/cursussen die in semester 1 van studiejaar 2018-2019 (najaar 2018) starten kun je je bij voorkeur voor 13 juli 2018. Aanmelden kan via: www.thomas­morehs.nl/inschrijfformulier. Voor vragen over het aanbod of inschrijven kun je ons uiteraard ook altijd mailen via pro@thomasmorehs.nl of bellen via: 06-12650293. Verder vragen we aandacht voor onderstaande zaken: LERARENBEURS Voor de masteropleidingen die zijn opgenomen in deze gids kan de lerarenbeurs ­worden aangevraagd via DUO. De aanvraagperiode hiervoor loopt van 1 april tot 30 juni 2018. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs op:

Leernetwerk

https://duo.nl/particulier/leraar/de-lerarenbeurs/hoe-de-lerarenbeurs-werkt.jsp.

gevalideerd benoemd onder het kopje Studiebelasting.

Voor collega’s die werken op een basisschool binnen gemeente Rotterdam bestaat tevens de mogelijkheid om t/m 30 april 2018 de Rotterdamse lerarenbeurs aan te vragen voor professionalisering. Wanneer er voldoende budget resteert, wordt een tweede indientermijn geopend. Indien van toepassing, dient de aanvraag voor de tweede termijn te zijn ingediend voor 1 december 2018. Kijk voor meer informatie op: http://onderwijs010.nl/lerarenbeurs.

LEESWIJZER Deze gids kent een volgende opbouw: De professionaliseringstrajecten zijn onderverdeeld onder de volgende 10 thema’s: A School- en teamontwikkeling B Pedagogisch didactisch C Vakspecialisatie D Jonge Kind E 21e eeuws leren F Coaching & samen opleiden G Certificering & onderwijsconcepten H Identiteit I Persoonlijke effectiviteit & welbevinden J Overig

REGISTERLERAAR Verschillende van onze cursussen zijn ­gevalideerd door Registerleraar.nl. Wanneer je zo’n cursus bij ons hebt afgerond, ontvang je de validatiecode middels je ­ertificaat, waarna je het aantal Registeruren via de website van Registerleraar kunt laten bijschrijven. In deze gids wordt het aantal Registeruren waarvoor een specifieke cursus is

PICTOGRAMMEN De bovenstaande pictogrammen geven aan of het aanbod gericht is op leraren die individueel deelnemen aan een traject, of het individuele coaching betreft, of het aanbod gericht is op teams en of maatwerk voor teams tot de mogelijkheden behoort | 7


Inhoudsopgave

Voorwoord Inleiding

5 6

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING 1 Teamkracht, mogelijkheden voor teamontwikkeling 2 Communicatie met ouders voor teams 3 Omgaan met gedrag ‘a la carte’ 4 Onderzoekend en ontwerpend leren (voor teams) 5 Leren zichtbaar maken voor teams. “De Grondslag” 6 Teamscholing ‘Toetsen versus formatief assessment’, verdiepingscursus 7 Tri-band verantwoorden collegereeks Pedagogisch Meesterschap 8 Teamscholing Pedagogisch evalueren & verantwoorden (Tri-band) 9 Inspiratiebijeenkomsten SCHOOLPLAN 3D 10 Systeemdenken 11 Bouwen aan de lerende school

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH 12 Kindkracht als leerkracht 13 Eigenaarschap en gespreksvoering met kinderen 14 Coöperatief leren en activerende werkvormen 15 Breinvriendelijk leren in het basisonderwijs 16 Breinvriendelijke coöperatieve structuren (Spencer Kagan), verdieping 17 Executieve functies en zelfsturing (groep 5 t/m 8) 18 Spelcarrousel 19 Communiceren met ouders 20 Leren zichtbaar maken: eigenaarschap van leerlingen volgens John Hattie 21 Toetsen, kan het ook anders? (Growth Mindset) 22 Pedagogisch evalueren en Tri-band verantwoorden voor leerkrachten 23 Masteropleiding Passend Meesterschap 24 Aandachttraining (mindfulness) & de vijf G’s voor kinderen op de basisschool 25 Augeo Academy (aanpak van kindermishandeling) 26 Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling 27 Intervisie voor aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling 8 |

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


28 Signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling 29 Traumasensitief lesgeven 30 Vrije ruimte & de dialoog 31 Professionaliseren met hart en ziel 32 Jongens en meisjes begrepen! (bovenbouw) 33 Coaching on the job

44 45 46 47 48 49

C VAKSPECIALISATIE 34 Post-HBO registeropleiding vakspecialist muziek 35 Post-HBO registeropleiding coรถrdinator rekenen 36 Post-HBO registeropleiding cultuurbegeleider 37 Post-HBO registeropleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs 38 Engels praktische didactiek jonge en oude kind (basis)

52 53 54 55 56

D JONGE KIND 39 Post-HBO registeropleiding jonge kind specialist 40 Jonge kind vakmanschap voor onderbouwteams 41 Leernetwerk en masterclasses specialisten jonge kind 42 Taal in beweging: taalontwikkeling jonge kind 43 Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar 44 Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven 45 Spelen met ontwikkelingsbouwstenen 46 Executieve functies: met wat dirigeren klinkt het beter! (groep 1-4) 47 Beeldende vorming met jonge kinderen 48 Ontwerpen in de kleutergroep 49 Onderzoekend en ontwerpend spelen groep 3-4 50 Zaakvakken en W&T in hoeken 51 Beredeneerd spelen in de onderbouw (verdieping) 52 Tijd voor spel voor peuters 53 Spelbegeleiding (verdieping) 54 Ontwikkeling van jongens en meisjes (onderbouw) 55 Muziek en kleuters 56 Directietraining jonge kind 57 Spelend leren in groep 3 58 Coachen met beelden in de onderbouw

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

| 9


E 21E EEUWS LEREN 59 Onderzoekend en ontwerpend leren bij het oudere kind (W&T) 60 Ontwerpend leren van geschiedenis 61 Nieuwsgierige leerlingen d.m.v. vragen 62 Verwondering als onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces 63 Creatief denken 64 W&T/OOL coaching on the job 65 Zo werk je met Chromebooks in de klas! 66 ICT boost voor je school 67 Scratch, programmeren met kinderen F COACHING & SAMEN OPLEIDEN 68 Coachend begeleiden (basis) 69 Coachend begeleiden (verdieping) 70 Cursus tot schoolopleider 71 Beeldcoach voor schoolopleiders, SVIB opleiding module 1: basiscommunicatie 72 In gesprek naar aanleiding van tekeningen 73 Opleiding tot Interne schoolcoach didactiek 74 Coachen op complexe vaardigheden (verdieping) 75 Human Dynamics 76 Groeien als gespreksleider 77 Coaching voor IB-ers en leidinggevenden (middenkader)

82 83 84 85 86 87 88 89 90

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

G CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN 78 Dalton opleiding voor leerkrachten 79 Opleiding tot Daltondirecteur 80 Montessori opleiding voor leerkrachten 81 Montessori movement 010 82 Jenaplan opleiding voor leerkrachten

106 107 108 109 110

H IDENTITEIT 83 Akte Godsdienst en levensbeschouwing (GoLev) 84 Akte Godsdienst en levensbeschouwing (GoLev) niet lesgevenden 85 Post-HBO registeropleiding identiteitscoรถrdinator

10 |

114 115 116


I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN

86 Individuele coaching 87 Tijd voor wat anders! We grijpen Kairos aan zijn staartje! 88 Transactionele Analyse 89 Time-management 90 Mindfulness based stress reduction (MBSR-training) 91 Inspiratieworkshop mindfulness

120 121 122 123 124 125

J OVERIG 92 Cursus Medezeggenschap

128

| 11


A

School- & Certificering onderwijsconcepten teamontwikkeling


1

Teamkracht, mogelijkheden voor teamontwikkeling Teamscholing

Naast ons aanbod voor individuele deelname, hebben we een aanbod voor teams. In de afgelopen jaren hebben we een toegenomen behoefte tot maatwerktrajecten voor scholen en teams bemerkt. We weten dat de effectiviteit van professionalisering versterkt wordt bij gezamenlijke professionalisering van teamleden en in sterke verbinding met beoogde schoolontwikkeling in het schoolplan. De Thomas More Academie heeft het afgelopen schooljaar nieuwe collega’s aangetrokken met specifieke expertise ten aanzien van het werken met teams en hun ontwikkelvragen. Hiermee willen we de behoefte van teams om gezamenlijk te professionaliseren en hun onderwijs te ontwikkelen nog beter tegemoet treden. Onze teamspecialisten hebben ieder hun eigen expertisegebieden, maar werken ook samen met andere inhoudelijke experts van de Thomas More Academie en partnerorganisaties uit onze gids. Elke teambegeleiding is maatwerk. Na een zorgvuldige intake ontwerpen we samen met de schoolleiding en het team een heldere en inzichtelijke aanpak. De mogelijkheden voor teams zijn zeer divers en helemaal op maat naar behoefte en wens te ontwerpen. Dit gebeurt met actieve inspraak vanuit de schoolleiding en het team.

14 |

Maatwerk team mogelijk

Hebben jullie als schoolteam vraagstukken waar jullie graag extra begeleiding bij zouden willen dan verkennen we graag de mogelijkheden met jullie.

— Anders evalueren en verantwoorden met kinderen voor teams — Jonge Kind Vakmanschap, ontwikkeling Jonge Kind onderwijs in de school

VOORBEELDEN VAN TEAMTRAJECTEN — Werken aan teameffectiviteit en samenwerking als team — Ontwikkeling van de school als actieve leergemeenschap — Werken zonder groepsplan voor teams — Onderzoekend en ontwerpend leren voor teams (te koppelen aan methode) — Werken aan een growth mindset voor teams — Bouwen aan eigenaarschap van kinderen voor teams — Schoolplan 3D voor teams, visie en ambitie als Kompas bij het maken van keuzes in onderwijsontwikkeling en in het werken met kinderen — ICT Boost voor je school — Kindkracht als leerkracht voor teams — Omgaan met (externaliserend) gedrag — Teams in transitie — Brainstorm- en adviessessies beleid Identiteit — Rekenverbetertraject — Filosoferen met kinderen — Dalton, Montessori voor teams/bestuursaanbod — Doorgaande leerlijn groep 1, 2 > 3 — Basisvaardigheden en didactiek Engels voor teams

INVULLING STUDIEDAGEN Naast het maatwerk hebben wij ook ervaren dat op basis van het cursusaanbod in de gids, heel zinvol invulling kan worden gegeven aan inspiratiesessies tijdens studie­ dagen, een greep uit de mogelijkheden: — Eigenaarschap en gesprekken met ­kinderen; gesprekken met kinderen en versterken van eigenaarschap — Inspiratieworkshop beeldende werk­ vormen toepassen in de dagelijkse lespraktijk — Communiceren met ouders — Workshop Human Dynamics — Inspiratie mindfullness — Sociaal emotionele gespreksvoering — Coöperatief/interactief vergaderen — Losse workshop vanuit de opleiding Kindkracht als leerkracht — Feedback geven gericht op ‘Growth Mindset’ Neem voor een verkenning van de mogelijkheden en een aanbod op maat contact met ons op via pro@thomasmorehs.nl.

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

I c


2

Communicatie met ouders voor teams Teamscholing

Ken je dat? Je wordt weer aangesproken door de moeder van dat hoogbegaafde jongetje in je groep. Je daagt hem niet voldoende uit, zegt ze. Op dat moment weet je even niet hoe te reageren. Of heb je ook wel eens te maken met ouders die het advies voor het VO niet willen accepteren? Met ouders die agressief reageren als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of dat jij je zorgen maakt over signalen die je krijgt over de thuissituatie, maar niet weet hoe dat aan te kaarten? In deze workshop leer je de communicatie met ouders van leerlingen te optimaliseren. DOEL De workshop is gericht op scholing van een team, met de bedoeling de communicatie met ouders te verbeteren. DOELGROEP Onderwijsgevenden, directieleden, interne begeleiders en andere professionals in het basisonderwijs die regelmatig contact ­hebben met ouders en die zich willen verbeteren in het voeren van uiteenlopende gesprekken, zoals 10-minutengesprekken, advies­gesprekken en slecht nieuws-­ gesprekken, of die beter willen leren omgaan met agressiviteit tijdens gesprekken.

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

INHOUD Deze workshop betreft altijd maatwerk. Voorafgaand aan de workshop wordt gekeken welke vraagstukken leven bij het team ten aanzien van communicatie met ouders. De omvang en het doel van de workshop worden tijdens het intakegesprek met de opdrachtgever bepaald. De casuïstiek van de deelnemers is altijd leidend. Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. Theoretische kaders worden uit­ gelegd aan de hand van de oefensituaties. ORGANISATIE Thomas More Academie. De workshop wordt verzorgd door ervaren communicatietrainers die afhankelijk van de wensen en behoeften een workshop op maat ontwerpen.

Maatwerk team mogelijk

CURSUSDATA In overleg. WAARDERING Enkele reacties van cursisten: “Werken met een acteur, heel veel van geleerd” “Afspraken van te voren over veiligheid” “Het doen en niet er over praten” “Inzichten gekregen na het spelen van ­situaties” BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

STUDIEBELASTING De omvang van de workshop wordt tijdens het intakegesprek met de opdrachtgever bepaald. KOSTEN Op basis van offerte LOCATIE Thomas More Hogeschool of op locatie

| 15


3

Omgaan met Gedrag ‘a la carte’ Teamscholing

Iedere leerkracht wil graag de beste ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft. Er wordt verwacht dat de leerkracht voor elk leerling een eigen aanpak heeft, maar wat als deze aanpak niet werkt. Wat als de leerling of leer­ lingen ander gedrag vertoont/vertonen dan wenselijk is voor de leerkracht of de groep. Hoe ga je hier mee om? Wat maakt dat een leerling zich gedraagt en handelt zoals het doet? In de op maat samengestelde training staan we stil bij deze gedragingen, krijgen we meer zicht op gedragssituaties, het effect van het handelen van de leerkracht en gaan we op zoek naar de kwaliteiten van de leerkracht en de groep als versterkende kracht.

INHOUD Deze scholing wordt op maat samen­gesteld. We richten ons binnen dit aanbod op duurzame verandering. We starten met een ­oriënterend gesprek met het betreffende team/ leerkracht. Met elkaar stellen we een passend pakket (menu) samen a.d.h.v. ­verschillende bouwstenen (ingrediënten) afgestemd op de leervragen vanuit het team. ‘Kracht a la carte!’

DOEL Kennis, inzicht en begrip van leerkrachten ten aanzien van ‘lastig ervaren gedrag’ van leerlingen vergroten, sterktes aanspreken van de leerkracht en het in de eigen praktijk ondersteunen en motiveren van effectief leerkracht handelen in de gegeven klassensituatie.

We starten met theoretische kennis t.a.v. het als lastig ervaren gedrag, en een didactische oriëntatie op gedrag. Keuze uit verschillende bouwstenen (ingrediënten): — Groep en veiligheid (pedagogische veiligheid) (groepskracht) — Traumasensitief lesgeven (kennis en achtergronden) — Omgaan met agressieve ouders (communicatie en hiërarchie) — De-escalatie technieken en omgaan met conflicten — Pedagogische tact en werken aan veer-

DOELGROEP Leerkrachten en teams die een effectieve aanpak op maat willen ontwikkelen om de klassen (school) situatie duurzaam te verbeteren.

16 |

De Thomas More Academie heeft een gedragsteam samengesteld met verschillende specialisten die vanuit verschillende invalshoeken gedrag belichten, onder de loep nemen en het team met gedrag leert omgaan. Ook mogelijk voor de inzet tijdens studiedagen.

Maatwerk team mogelijk

kracht & mindfulness (kracht van de leerkracht) — Praktijkcoaching (leerkracht en groep samen, coaching on the job) — Intervisie aan de hand van casuïstiek leerlinggedrag en leerkracht handelen ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING Op maat KOSTEN Op basis van offerte LOCATIE Op de eigen school CURSUSDATA In overleg

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

I c


4

Onderzoekend en ontwerpend leren (voor teams) Teamscholing

Met deze teamtraining verdiepen jullie je in de manieren waarop je het onderzoekend en ontwerpend leren in jullie school kunnen introduceren. Vertrekpunt is verwondering van jezelf en je leerlingen. Door middel van vragen stellen trainen we jullie in de wijze waarop we leerlingen kunnen leren denken. Met de werk­vormen om het creatief denken en handelen te stimuleren, wordt duidelijk op welke wijze we kinderen kunnen laten groeien in het leren denken. DOEL Met het hele team gaan jullie een proces in waarbij je (een deel van) het onderwijs in jullie school omvormt tot onderzoekend en ontwerpende leeractiviteiten. Het vertrekpunt wordt de verwondering van jouw leerlingen. Je leert de kracht kennen van zwijgen om leerlingen te laten denken. Je weet hoe je jouw leerlingen d.m.v. vragen stellen verder kunt helpen. Daarnaast ken je werkvormen die het creatief denken en handelen van leerlingen stimuleren. DOELGROEP Schoolteams. Ook geschikt voor Dalton­ scholen die met ateliers willen werken. INHOUD Om goede onderzoekend en ontwerpend leren lessen te kunnen geven is het belangrijk om zelf te kunnen verwonderen.

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

Vanuit verwondering ontstaan vragen of ontwikkelen problemen die moeten worden opgelost. Op dit moment is er in het onderwijs weinig plaats voor verwondering van leerlingen en leerkrachten. Wanneer we leerlingen deze ruimte bieden, ontstaan spontane leer­processen die de onderzoeksen ontwerpvaardigheden (ook wel 21ste eeuwse vaardigheden genoemd) stimuleren. Het bieden van ruimte aan leerlingen om te werken vanuit verwondering is voor leerkrachten geen eenvoudige klus. Het vraagt vaardigheden die we uit het oog zijn verloren. Daarom wordt tijdens deze training aandacht geschonken aan de manier waarop vragen kunnen bijdragen aan het leer­proces. Hoe we leerlingen weer eigenaar kunnen maken van het eigen leren en op welke wijze we denken kunnen stimuleren. De verschillende technieken die in de klas kunnen worden ingezet worden met het hele team geoefend. Hierdoor kunt u na afloop van de training aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen groep.

Individuee Maatwerk team Teamscholing coachtrajec mogelijk

KOSTEN € 4.500,– per team LOCATIE Op de eigen school CURSUSDATA Op aanvraag BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl

ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van 3 uur, thuisstudie/ lesvoorbereiding 4 uur, uitvoering en direct toepassen in de eigen klas minimaal 3 uur.

| 17


5

Leren zichtbaar maken voor teams ‘De Grondslag’ Teamscholing

Transfer van de research van John Hattie naar de onderwijspraktijk. De Grondslag is een startdag LZM bedoeld als basis voor een verdere implementatie of als verkenning. De dag bestaat uit 5 sessies waarin theorie en praktijkvoorbeelden worden afgewisseld, evenals informatieoverdracht en interactieve werkvormen. DOEL Na deze dag: — Ken je de belangrijkste resultaten van het ‘Visible Learning’ onderzoek — Heb je kennis gemaakt met de kenmerken van zichtbaar lerende leerlingen; het berekenen van effectgroottes om groei te meten, effectieve feedback en de 10 denkkaders — Heb je voldoende informatie om de brug te slaan naar de ontwikkelingen en leerbehoeftes op jullie school DOELGROEP Schoolteams INHOUD Deze dag bestaat uit 5 sessies: Sessie 1: Het Visible Learning Onderzoek: Wat zegt het onderzoek van prof. Hattie ons, hoe moeten we het lezen? Sessie 2: Zichtbaar lerende leerlingen: Hoe ziet dit eruit en wat zijn beoordelingsbekwame leerlingen?

18 |

IndividueelMa Maatwerk team Teamscholing coachtraject mogelijk

Sessie 3: Ken je impact: Hoe kun je effectgroottes gebruiken om op een praktische manier vooruitgang te meten? Sessie 4: Effectieve feedback: Op welke manier functioneert feedback en wanneer is het effectief? Sessie 5: Denkkaders: Welke denkkaders hebben grote invloed op de prestaties van leerlingen? ORGANISATIE Bazalt, LZM trainer(s) ‘Leren zichtbaar maken’ expert STUDIEBELASTING SBU 12, inclusief opdracht na de studiedag Je ontvangt een certificaat voor deze ­training die gevalideerd is door register­ leraar. KOSTEN Op basis van offerte LOCATIE Thomas More Hogeschool of één van de deelnemende scholen CURSUSDATUM In overleg. 1 dag van 09:00-16:30 uur, exclusief lunch

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING


6

Teamscholing ‘Toetsen versus formatief assessment’ (verdiepingscursus) Teamscholing

Gaat het bij jullie op school steeds meer over eigenaarschap voor leren creëren bij de leerling? Over jezelf uitdagen en geloven in groei en ontwikkeling door ‘vallen en opstaan’. Wil je naar een feedbackcultuur op je school? Deze gezamenlijke visie meer en meer omzetten naar passend concreet gedrag van leraren en leerlingen, dan is deze teamtraining iets voor jullie! DOELGROEP Schoolteams die teambreed alternatieven voor toetsen willen verkennen om een doorgaande lijn te ontwikkelen: — In het creëren van een leeromgeving voor alle leerlingen waarin de focus ligt op groei en leren door feedback en formatief assessment — In lesgeven over de werking van ons brein en die kennis kunnen benutten in het ontwikkelen van een Growth Mindset in relevante situaties

Individuee Maatwerk team Teamscholing coachtrajec mogelijk

— Bijeenkomst 2: niveaus van feedback en zichtbaarheid in de groepen — Bijeenkomst 3: Formatief assessment en alternatieven voor toetsen ORGANISATIE Thomas More Academie (Brigitte Witmus) in samenwerking met Bazalt (Carola Riemens) STUDIEBELASTING 3 bijeenkomsten en een coachings-moment in de groepen tussen de bijeenkomsten door de trainers KOSTEN Op basis van offerte LOCATIE Op de deelnemende school CURSUSDATA In overleg

INHOUD Het boek Growth Mindset lessen en formatieve assessment zijn de basis voor deze training — Bijeenkomst 1: kennis van het brein en lesgeven over het brein: plannen van lessenreeks in de groep en zichtbaarheid in de school

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

| 19


7

Tri-band Verantwoorden: Collegereeks Pedagogisch Meesterschap Teamscholing

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Scholen hebben allen een eigen pedagogischdidactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met de ander en zorg hebben voor de groep en de ons omringende natuur s ­ pelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling en de verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Tri-band Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het ­persoonlijk resultaat in beeld. DOELGROEP Schoolleiders en intern begeleiders die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren. DOEL In gesprek komen met elkaar, idealen

20 |

Maatwerk team mogelijk

omzetten in beleid en praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing als het gaat om evalueren en verantwoorden. Hoe geef je in een school ruimte voor eigenheid aan kinderen en leraren? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Leren kennen en hanteren van assessment­vormen naast traditionele ­vormen van toetsen staan centraal. INHOUD De inhoud van het programma berust op de vier pijlers voor het onderwijs van de UNESCO. 1 Weten — Waartoe leidt goed onderwijs — Tri-band Verantwoorden — Mathetiek en Typologie van de school — Anders evalueren en toetsen — Wat moet en wat mag? Over wet en regelgeving — Model Professionele Groei 2 Doen — Keuzes voor de inhoud van Tri-band Verantwoorden — Een KindWerkDossier ontwerpen — De Verantwoordingskalender opbouwen — Wat is nodig voor mijn team? — Een LeraarWerkDossier in een lerende organisatie 3 Samen — Schooloverstijgend reflecteren op de ­theorie

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

4 Zijn — Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen school­beleid ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 6 bijeenkomsten van 4 uur, verspreid over circa 6 maanden. De studiebelasting bedraagt circa 84 SBU (3 EC). KOSTEN € 1000,– per deelnemer. CURSUSDATA 3 oktober, 7 november, 12 december 2018. 9 januari, 6 februari, 6 maart en 10 april 2019 van 13:00-17:00 uur. 1 assessmentbijeenkomst. LOCATIE Op de scholen van de deelnemers. De eerste en laatste bijeenkomst vinden plaats op Thomas More Hogeschool. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Rianne de Kiewit; rianne@riannedekiewit.nl. T.b.v. de effectiviteit wordt aanbevolen met 2 of meer collega’s van een school deel te nemen.

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING


8

Teamscholing Pedagogisch evalueren & verantwoorden (Tri-band) Teamscholing

Op school leren kinderen niet alleen maar kennis en kunde. Ze leren ook zichzelf te zijn, relaties met anderen aan te gaan en de zorg voor anderen in de groep te hebben. Maar hoe maak je die ontwikkeling en die verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met ­feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Hoe kun je andere evaluatieinstrumenten dan traditionele toetsen benutten om op basis van levensecht werk te kunnen verantwoorden? Hoe kan je het echte werk zelf én samen met kinderen evalueren? DOEL In gesprek komen met elkaar en idealen omzetten in beleid en praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing als het gaat om evalueren en verantwoorden. DOELGROEP Teams die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over de ontwikkeling die kinderen doormaken op school en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren. INHOUD Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld. De teamscholing is bedoeld voor het hele team en bestaat uit twee studiemomenten ter inspiratie, afgewisseld met vijf werk­ bijeenkomsten. Het traject wordt afgesloten met een assessmentbijeenkomst. De inhoud van het programma berust op de vier pijlers voor het onderwijs van de UNESCO. 1 Weten — Waartoe leidt goed onderwijs — Tri-band Verantwoorden — Anders evalueren en toetsen — Wat moet en wat mag? Over wet en regelgeving — U-dialoog met kinderen — Reflecteren met kinderen — Verantwoordingskalender — KindWerkDossier 2 Doen — Alle teamleden ontwerpen een ontwikkeltraject voor de eigen groep. Ze kijken stelselmatig, aan de hand van de theorie, terug op het eigen werk en delen dit met hun collega’s 3 Samen — Reflecteren op wat jullie school de kinderen biedt en hoe jullie dit verder kunnen uitbouwen

Maatwerk team mogelijk

4 Zijn — Uitvinden wat vanuit persoonlijke idealen belangrijk is en hoe dit samen komt in gemeenschappelijk gedragen school­ beleid. ORGANISATIE Thomas More Academie. Nascholingsdocent: Rianne de Kiewit STUDIEBELASTING Een schooljaar: 112 SBU Contacttijd: 24 uur Zelfstudie en uitwerking in de eigen groep: ongeveer 88 uur. KOSTEN Op basis van offerte CURSUSDATA In overleg LOCATIE Op de eigen school BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Rianne de Kiewit rianne@riannedekiewit.nl

| 21


Teamscholing

9

Inspiratiebijeenkomsten SCHOOLPLAN 3D Leernetwerk

Als schoolleider en team geven we vanuit idealen doordacht invulling aan schoolontwikkeling. Maar hoe zorg je dat dit ook werkelijk leidt tot die bruisende praktijk die je voor ogen hebt? Welke plaats hebben ambitie, visie, missie naast wat moet (wetgeving)? Tijdens 4 atelierbijeenkomsten gaan we, gekoppeld aan actuele momenten in het schooljaar, op zoek naar inspiratie en mogelijkheden om tot een concrete vertaling te komen voor schoolontwikkeling. We willen met elkaar zorgen voor inspiratie, uitwisseling en evaluatie. Samen inhoud geven aan schoolplanontwikkelingen (nieuwe stijl). DOEL Doel van deze bijeenkomsten is het delen van inspirerende voorbeelden uit de praktijk, waarna de eigen praktijk onder de loep wordt genomen en concreet verder uitgedacht. Daarnaast wordt gezorgd voor input van experts op gewenste en/of voorgestelde thema’s. Welke keuzes maak je bij de invulling van de dagelijkse onderwijspraktijk. Wat merken de kinderen van de didactische en pedagogische aanpak. Wat wil je dat ze merken uitgaande van eigen visie en waarden van de school? Past dit bij de visie en waarden van de school? Kunnen de kinderen vertellen waar jullie als team en school voor staan en hoe jullie werken met kinderen?

22 |

Het onderzoeken en ondervinden of dat wat je bedacht had ook daadwerkelijk werkt. En vooral... of dat ook zo is in de ogen van de kinderen. Bewustwording van waar je als school voor staat, waar je als school goed in bent en waar je beter in wilt worden. Zelfbewust keuzes maken. Wat wil je wel en wat niet binnen je onderwijs. DOELGROEP Schoolleiders, interne begeleiders, bouwcoördinatoren. INHOUD — Waartoe dient onderwijs? Dit berust op 3 pijlers namelijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Dr. Gert Biesta) — Schoolplan voorschriften 1 juli 2017 — Wie ben je, wie wil je zijn, wat heb je nodig > matrix brede verantwoording — Keuzes t.a.v. je meerjarenplanning — Keuzes t.a.v. je jaarplanning — Eigen authentieke schoolpraktijk — Delen, inspireren, uitwerken

ORGANISATIE Thomas More Academie. Trekkers van de bijeenkomsten: Ineke van Uden en Anat Lelieveld (RVKO) STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van 3 uur KOSTEN Bij deelname van 1 teamlid: € 350,– per deelnemer. Bij deelname met meerdere collega’s geldt een kortingstarief: deelname is dan € 250,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool en op locatie CURSUSDATA Nader te bepalen

Schoolplan 3D als kompas: het schoolplan als kompas bij de keuzes die je maakt in je dagelijkse praktijk. Het schoolplan vanuit het gedachtengoed van breed verantwoorden en onderwijzen binnen de 3 domeinen: Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming (Subjectivering).

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

Ma


10

Systeemdenken Teamscholing

Systeemdenken heeft gedurende de afgelopen twee jaar zijn plek in het Nederlandse onderwijs langzaam veroverd. Steeds meer scholen, besturen en Pabo’s gaan ermee aan de slag. Systeemdenken is gericht op het beter leren begrijpen van complexiteit: van het leven, van het werk in de klas, van de school, van problemen die zich voordoen in onze samenleving die steeds complexer wordt. Pas als we systemen beter begrijpen, zijn we in staat om er positieve invloed op uit te oefenen en rust te creëren. De cursusleider, Jan Jutten, is met zijn onderneming ‘Natuurlijk leren’ gespecialiseerd in het onderwerp ‘de school als lerende organisatie’. DOEL Je leert cyclisch denken in plaats van lineair en krijgt mogelijkheden aangereikt om een impuls te geven aan hoogstaand onderwijs in deze tijd: systeemdenken in de school­ organisatie en in de groep. DOELGROEP Iedereen die geïnteresseerd is in de school als lerende organisatie en die op basis daarvan beter willen leren systeemdenken: bestuurders, begeleiders, schoolleiders en leerkrachten.

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING

Maatwerk team mogelijk

INHOUD — Dag 1 behandelt de uitgangspunten van systeemdenken en de plek die systeemdenken binnen de school kan innemen. Welke werkvormen en hulpmiddelen zijn er (brainstorms, gedragspatroongrafieken en relatiecirkes) en welke toepassingsmogelijkheden zijn er in een team en in de groep. — Dag 2 behandelt de systeemtaal en biedt veel mogelijkheid tot oefening aan de hand van casussen uit de school. — Dag 3 behandelt de archetypen (speciale causale lussen) en hoe deze invalshoek kan worden gebruikt binnen de school. — Dag 4 richt zich op het onderscheiden van symptomen en problemen. De aanpak van de ijsberg, die helpt om de complexiteit beter te leren begrijpen. ORGANISATIE Bij voldoende aanmeldingen zal de 4 daagse cursus in-company worden georganiseerd. STUDIEBELASTING De dagen zijn niet aaneengesloten, maar worden verspreid over ca. 3 maanden, zodat steeds de mogelijkheid is van werken met de materie in de praktijk. De studie­ belasting buiten de opleidingsdagen is gering. De opgedane theorie, kan in het dagelijkse werk direct worden toegepast. Het lezen van literatuur wordt aanbevolen maar is niet noodzakelijk.

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

KOSTEN € 595,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool of deelnemende scholen CURSUSDATA Worden bij voldoende belangstelling ingepland BIJZONDERHEDEN De cursusleider, Jan Jutten, werkt als zelfstandig onderwijsadviseur in het maatschap ‘Natuurlijk Leren’. Van 1973 tot 2000 was hij werkzaam in het basisonderwijs, eerst als leerkracht, later als schoolleider. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich op het terrein van de lerende organisatie gespecialiseerd. In 2003 verscheen zijn 1e boek over systeemdenken in het onderwijs. Jan treedt op als adviseur voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden op weg naar een lerende organisatie. Systeemdenken neemt bij deze activiteiten steeds meer een centrale plek in.

| 23


11

Bouwen aan een lerende school Teamscholing

Hoe ontwikkel je samen met je team een gezamenlijke visie? Hoe kun je persoonlijk meesterschap en visie toepassen in de klas bij het werken aan boeiend onderwijs? Wat is goede communicatie eigenlijk? Hoe kun je als leider invloed uitoefenen op de manier waarop mensen met elkaar praten en samenwerken? Wat zijn mentale modellen eigenlijk? Welke rol spelen mentale modellen, hoe maak ik ze in mijn school zichtbaar en hoe leren we samen er beter mee om te gaan? Wat is leren eigenlijk? Onder welke voorwaarden leren leerkrachten het beste? Wat “als ze niet willen leren…?” Hoe schep ik als leider de condities waaronder mensen zowel binnen als buiten de school kunnen leren van en met elkaar. DOEL Je leert hoe de vele hulpmiddelen van systeemdenken kunnen worden toegepast in de school? DOELGROEP Iedereen die geïnteresseerd is in de school als lerende organisatie en die op basis daarvan beter willen leren systeemdenken: bestuurders, begeleiders, schoolleiders en leerkrachten. INHOUD De zesdaagse biedt praktische werkvormen en hulpmiddelen voor leidinggevenden. Er

24 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

wordt gewerkt aan de hand van casussen om zo concreet mogelijk te illustreren hoe de werkvormen kunnen worden toegepast in de school. Hoe ontwikkel je samen met je team een gezamenlijke visie? Hoe kun je persoonlijk meesterschap en visie toepassen in de klas bij het werken aan boeiend onderwijs? Wat is goede communicatie eigenlijk? Hoe kun je als leider invloed uitoefenen op de manier waarop mensen met elkaar praten en samenwerken? Wat zijn mentale modellen eigenlijk? Welke rol spelen mentale modellen, hoe maak ik ze in mijn school zichtbaar en hoe leren we samen er beter mee om te gaan? Wat is leren eigenlijk? Onder welke voorwaarden leren leerkrachten het beste? Wat “als ze niet willen leren…?” Hoe schep ik als leider de condities waaronder mensen zowel binnen als buiten de school kunnen leren van en met elkaar. Hoe kan ik de vele hulpmiddelen van systeemdenken toepassen in mijn school?

STUDIEBELASTING De dagen zijn niet aaneengesloten, maar worden verspreid over ca. 3 maanden, zodat steeds de mogelijkheid is van werken met de materie in de praktijk. De studie­ belasting buiten de opleidingsdagen is gering. De opgedane theorie, kan in het dagelijkse werk direct worden toegepast. Het lezen van literatuur wordt aanbevolen maar is niet noodzakelijk. KOSTEN € 850,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool of deelnemende scholen CURSUSDATA Worden bij voldoende belangstelling ­ingepland

We werken met casussen om zo concreet mogelijk te illustreren wat je met de werkvormen kunt doen in je school. ORGANISATIE Bij voldoende aanmeldingen zal de zesdaagse cursus in-company worden georganiseerd.

A SCHOOL- & TEAMONTWIKKELING


B

Certificering Pedagogischonderwijsconcepten didactisch


12

Kindkracht als leerkracht Teamscholing

In deze cursus (workshops*) ontwikkel je een ‘handelingsrepertoire’, waarmee je vanuit een positief psychologische benadering steeds de kracht van Kinderen centraal stelt. Vanuit de kracht van je leerlingen wordt gekomen tot oplossingen en een effectieve aanpak in allerhande situaties in de dagelijkse onderwijspraktijk. Je leert hoe je het vermogen van kinderen zelf oplossingen te bedenken, kunt inzetten en komt zo op effectieve wijze tegemoet aan (specifieke) onderwijsbehoeften. Het werkt direct en vraagt weinig tot geen extra tijd of inzet. Een krachtig middel om op een positieve manier daadwerkelijk passend onderwijs te kunnen bieden! DOEL Je wordt vaardig in het toepassen van oplossingsgerichte werkvormen en -instrumenten in de eigen onderwijspraktijk en krijgt zicht op de theoretische achtergronden van deze manier van werken. Je geeft jouw leerlingen een belangrijke en onmisbare stem in het onderwijs, eigen begeleiding en de sfeer en samenwerking binnen de groep, waardoor de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen vergoot wordt. Door te denken in oplossingen in plaats van in problemen, ervaar je hoe inspirerend en effectief deze manier van werken is. DOELGROEP Leerkrachten, intern begeleiders en zorg-

28 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

coördinatoren van regulier en speciaal basis­onderwijs en teams die zich gezamenlijk willen scholen. INHOUD Tijdens de cursus ga je zelf aan de slag. Je leert denken en uitgaan van mogelijkheden en oplossingen (i.p.v. problemen). Je oefent vaardigheden die je direct in de praktijk in kunt zetten zonder hiervoor analyses of plannen te hoeven maken. Uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk en leren van en met elkaar vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus. Daarnaast is er aandacht voor internationale ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld Zweden (deelnemers kunnen in dec. op eigen kosten mee op studiereis naar Zweden). Tijdens de bijeenkomsten* komen de volgende praktische toepassingen aan bod: — Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen — Problemen vertalen in nog aan te leren vaardigheden (Kids’Skills) — Verbeteren van het pedagogisch klimaat in een lastige groep — Effectieve aanpak pestgedrag (Supportgroep-aanpak) — Oplossingsgerichte gesprekken met ouders — Inzicht krijgen in systemen door middel van opstellingen (systemisch werken) *De bijeenkomsten zijn in overleg ook als

losse workshops bij te wonen, neem contact op voor de mogelijkheden. ORGANISATIE Thomas More Academie i.s.m. het lectoraat Passend Onderwijs en Impuls. STUDIEBELASTING 6 bijeenkomsten van 3 uur met afsluitend een presentatie. Daarnaast is sprake van voorbereiding en verdieping in de praktijk naar aanleiding van iedere bijeenkomst. KOSTEN € 595,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool. Eventueel ook op locatie. CURSUSDATA Eens per maand op donderdagavond van 18.30-21.30 uur, in de maanden oktober 2018, t/m april 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Marja van Oudheusden: m.vanoudheusden@thomasmorehs.nl WAARDERING Cursisten waardeerden deze cursus gemiddeld met een 8,8.

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


13

Eigenaarschap en gespreksvoering met kinderen Teamscholing

Er is veel geschreven over de geheimen van goed onderwijs. Echt luisteren en het in gesprek zijn met kinderen helpt om meer door de ogen van het kind te kunnen kijken en eigenaarschap bij het kind te kunnen versterken, maar hoe doe je dit? In deze scholing/training leer je hoe je op een constructieve manier gesprekken met kinderen kan voeren over bijvoorbeeld hun gedrag, hun leren en hun welbevinden en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Door middel van luisteren, het stellen van de juiste vragen, het creëren van een goede setting en het ruimte geven aan eigen inbreng, worden kinderen gestimuleerd zich te uiten en zich meer eigenaar te voelen van hun leerproces. DOEL Het welbevinden van kinderen versterken middels het optimaliseren van de gespreksvoering met kinderen, wat een positieve invloed heeft op de motivatie en betrokkenheid en het vergroten van eigenaarschap bij kinderen van hun eigen leren en gedrag. Hierbij maken we gebruik van theorie, methodiek en gesprekstechniek verbonden aan/met de eigen praktijk. DOELGROEP Leerkrachten uit het basisonderwijs. Ook mogelijk aan te vragen als in-company ­training.

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

INHOUD — Een eerste verkenning over het belang van gesprekken met kinderen. — Inzicht dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan moet zijn voordat een kind zich open kan stellen — Beknopte theorie over het U-model, gesprekstechniek, eigenaarschap en ontwikkelingsfasen bij kinderen in relatie tot het voeren van gesprekken. — Kennismaking met verschillende gespreksmethodieken en werkvormen — Stimuleren van de actieve rol van kinderen in het sturen van hun eigen leer­ proces en dit kunnen plaatsen in de onderwijsvisie van de school. — Oefenen van gesprekstechnieken waarbij je o.a. leert om leeg te luisteren en ‘oma’ (oordelen, meningen en adviezen) thuis te laten. — Filmopnamen van de deelnemers spelen een rol in de cursus en worden in een veilige setting bekeken en van feedback voorzien. — Inzetten van tools bij met name jonge kinderen. ORGANISATIE Thomas More Academie, verzorgd door Joyce Poiesz, Gerrie Laban en Carla Lambrichts, waarbij een ieder op basis van persoonlijke expertise een bijdrage zal leveren.

STUDIEBELASTING Contacturen: 9 Zelfstudie en het maken van filmpjes: 4 uur Totaal: 13 SBU KOSTEN € 425,– per deelnemer. Bij de keuze voor een in-company workshop: prijs in overleg LOCATIE Thomas More Hogeschool. Deze scholing kan, in compacte vorm, in-company verzorgd worden als een workshop van minimaal 3,5 uur CURSUSDATA Voorjaar 2019; 3 dinsdagen in maart en/of april 15:30 uur tot 18:30 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud en verzoeken voor workshops bij Carla Lambrichts: c.lambrichts@thomasmorehs.nl. In navolging van deze cursus is een verdiepingstraject in ontwikkeling, waarbij het opbouwend werken aan portfolio’s aan bod komt. Houd berichtgeving hierover in de gaten.

| 29


14

Coöperatief leren en activerende werkvormen Teamscholing

Kinderen leren door te doen, door te spelen, door actie en interactie. Kinderen leren vooral veel van elkaar! Allemaal bekende kreten, maar hoe breng je dat nu in de praktijk? In deze training wordt ingegaan op specifieke wensen van de deelnemers en is dus toegespitst op jouw eigen situatie. Het geleerde tijdens de bijeenkomsten kun je meteen in de praktijk brengen. Deze training is een mooie basis voor de cursussen Breinvriendelijk leren, Peercoaching en Oplossingsgericht werken. DOEL — Je leert in je dagelijkse lessen alle kinderen actief bij de lessen te betrekken. — Je leert tegemoet te komen aan de individuele behoefte van een kind. — Je leert wat de voorwaarden zijn om coöperatief leren toe te kunnen passen en wat je bij welke onderwerpen in kan zetten. DOELGROEP Leerkrachten uit het basisonderwijs die hun kennis van werkvormen willen opfrissen en die op een andere manier willen omgaan met het overbrengen van stof. Nieuwe leerkrachten die hun didactische vaardigheden willen vergroten en die concreet aan de slag willen met een activerende manier van werken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf de vertaalslag maken naar de kinderen waar zij

30 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

mee werken, zie de beschrijving hieronder. — Leerkrachten van kleuters hebben vooral te maken met het helpen ontwikkelen van de executieve functies en het aanleren van sociale vaardigheden, voor kleuters zijn een aantal eenvoudige activerende structuren geschikt. — Leerkrachten van groep 3 en 4 breiden het repertoire van coöperatieve werkvormen uit, het gaat dan vooral om het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor coöperatief leren. — Vanaf groep 5 zijn kinderen in staat om coöperatieve structuren zelfstandig te doorlopen en kan er helemaal GIPS gewerkt worden. INHOUD In de training komen de volgende onder­ werpen aan de orde: — De theorie van activerende didactiek en werkvormen; — Meervoudige intelligentie in relatie tot didactiek en werkvormen; — De leerstijlen van Kolb in relatie tot didactiek en werkvormen; — De praktijk: het maken van activerende lessen; ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van 3 uur, plus zelfstudie-

tijd ter voorbereiding en verdieping op de behandelde stof (totaal 27 SBU). 12 contacturen 3 uur lezen van uitgereikt materiaal 2 uur ontwerpen van een activerende werkvorm en deze uitproberen in de eigen groep 10 uur actief aan de slag in de eigen groep met activerende werkvormen en coöperatief leren KOSTEN € 485,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool. De mogelijkheid bestaat om een (deel van het) team van leerkrachten te trainen op de eigen school. CURSUSDATA De cursus start in het najaar van 2018 en wordt gegeven op dinsdagavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur in maart en april. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. WAARDERING Cursisten waardeerden deze cursus gemiddeld met een 8.7. Reacties van cursisten: “Hele actieve, goed vol te houden en leerzame cursus!” “Leuk, veel zelf ervaren en nu doorgeven aan de kinderen”. “Inspirerend, praktisch en zet aan tot actie!”

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


15

Breinvriendelijk leren in het basisonderwijs Teamscholing

Tijdens deze training krijg je een korte introductie in de nieuwste (neuro-) psychologische inzichten op het gebied van informatieverwerking van de hersenen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de toepassingen van deze wetenschappelijke inzichten in de klas. Kinderen leren het meest wanneer zij in het leerproces een actieve rol spelen. Wat is de rol van de leerkracht hierin en wat is het (leer-)effect op de kinderen? DOEL Inspirerend en uitdagend onderwijs maakt leren makkelijker, sneller en leuker. Tijdens de training verzamel je tips om vanuit ­actuele (neuro-)psychologische inzichten in je eigen praktijk inspirerend en uitdagend onderwijs vorm te geven en je krijgt een opstapje naar de wetenschappelijke verantwoording ervan. DOELGROEP Leerkrachten uit het basisonderwijs die de betrokkenheid van de kinderen bij de leerstof willen vergroten en die kennis willen nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van breinvriendelijk leren. INHOUD De bijeenkomsten zijn opgebouwd rondom de volgende thema’s: — Hoe verwerkt het brein informatie? — Hoe werkt het geheugen?

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

— Wat is nodig voor ‘breinvriendelijk leren’? — Hoe maak je breinvriendelijke lessen? — Wat betekent deze kennis voor het ­handelen in de klas? ORGANISATIE Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Brigitte Witmus

BIJZONDERHEDEN De training kan tevens op maat worden ­aangeboden in samenspraak met de opdrachtgever. Meer informatie over de inhoud: Brigitte Witmus: b.witmus@thomasmorehs.nl

STUDIEBELASTING 3 bijeenkomsten van 3 uur en zelfstudietijd ter voorbereiding en verdieping op de behandelde stof. KOSTEN € 425,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool of op locatie. De mogelijkheid bestaat om een (deel van het) team van leerkrachten te trainen op de eigen school. CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. INTERVISIE EN AFRONDING/ VERDIEPING Nader te bepalen

| 31


16

Breinvriendelijke coöperatieve structuren (Spencer Kagan) Teamscholing

Een verdieping op de cursus breinvriendelijk leren en op de Kagan experience van 11 april 2018 DOELGROEP Leerkrachten- IB-ers, coaches, schoolteams die met nog meer kennis over de werking van het brein, nog beter willen aansluiten bij hoe leerlingen het best leren. DOEL Breinprincipes verkennen en ervaren van breinvriendelijke coöperatieve structuren om ze doelgericht te kunnen toepassen in de eigen situatie. Kunnen aansluiten ‘met ­kennis van zaken’ bij de basisbehoeften van de leerlingen. INHOUD Het boek breinvriendelijk onderwijs van Dr. Spencer Kagan is de basis voor dit ­traject. Bijeenkomst 1 — De kennis over ons brein benutten door het toepassen van: — Beinvriendelijke coöperatieve structuren en bewegingsactiviteiten — Voorbereiding voor toepassing in de praktijk. Bijeenkomst 2 — Verdieping in de Breinprincipes EmotiesAandacht en Prikkels — Hoe je emoties kunt benutten, bijvoor-

32 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

beeld om de aandacht van leerlingen te vangen en vast te houden. — Ons brein heeft prikkels nodig, staat open voor variatie en vernieuwing om te leren.

BIJZONDERHEDEN Deze cursus vormt een verdieping op de cursus breinvriendelijk leren in het basis­ onderwijs aan de hand van de inzichten van Spencer Kagan.

ORGANISATIE Bazalt ( Carola Riemens) in co-productie Brigitte Witmus (breinvriendelijk leren in het basisonderwijs) STUDIEBELASTING 2 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur Tussendoor opdrachten in de praktijk en bestuderen van de literatuur over Brein & breinvriendelijk coöperatief leren SBU: 12 KOSTEN € 275,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA In het najaar van 2018 ( van sept. t/m december 2018) 1 x p. mnd 1 bijeenkomst. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


17

Executieve functies en zelfsturing (groep 5 t/m 8) Teamscholing

In het moderne onderwijs wordt steeds meer zelfsturing van kinderen gevraagd. Gedurende de ca. acht jaar op de basis­school worden wat betreft werk­ houding veel vaardigheden impliciet aangeleerd of getraind. Gelukkig zijn veel kinderen in staat deze executieve functies (‘uitvoeringsvaardigheden’) over te nemen, maar toch zijn er ook steeds meer kinderen die vastlopen. Op die manier worden de verschillen in prestaties tussen de leerlingen naarmate de ca. acht jaar op de basisschool verstrijken steeds groter. Het is te makkelijk om dit te wijten aan een matige werkhouding; sommige kinderen hebben expliciete hulp nodig om deze executieve functies zichzelf eigen te maken. Op die manier kunnen ze nog beter laten zien wat voor kennis en vaardigheden zij in huis hebben. Tijdens deze cursus maak je kennis met executieve functies en zelfsturing. Dit is een snijvlak van psychologie (namelijk: werkgeheugen, emotieregulatie, etc.) en pedagogiek (nl: omgaan met verschillen tussen leerlingen). NB: executieve functies zeggen niets over intelligentie, maar kunnen worden gezien als een ‘dirigent van cognitieve vaardig­heden’: het is een verzamelnaam voor verschillende denkprocessen en vaardigheden die aan de basis van efficiënt en effectief gedrag bijsturen. Deze training wil ervoor zorgen dat kinderen het optimale uit zichzelf halen.

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

DOEL Leerlingen kunnen nog meer leren, wanneer zij zichzelf beter begrijpen en kunnen aansturen. Tijdens de training doe je kennis op over executieve functies, leer je observeren en kritisch kijken, verzamel je tips om vanuit actuele (neuro) psychologische inzichten in je eigen praktijk leerlingen te begeleiden. DOELGROEP Leerkrachten en IB-ers die met leerlingen in groep 5 t/m 8 werken. INHOUD De executieve functies zijn onder te verdelen in ‘warme’ en ‘koude’ vaardigheden. De warme vaardigheden hebben betrekking op het aansturen van gedrag: Reactie-inhibitie, emotie-regulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen; de koude vaardigheden gaan vooral over denken: planning, organisatie, timemanagement, werkgeheugen, metacognitie. Tijdens deze cursus maak je kennis met deze elf executieve functies. Na deze introductie gaan we de executieve functies verder onderzoeken en kijken we hoe je vaststelt waar kinderen hulp bij nodig hebben. Vervolgens bieden we handvatten om de executieve functies te trainen danwel te versterken. Tenslotte staan we stil bij hoe je kinderen leert zelf meer inzicht te krijgen in de zelfsturing en hoe je hier rekening mee houdt in de inrichting van je klaslokaal.

Bijeenkomst 1: executieve functies en zelfsturing: Wat is het? Hoe zie ik het in de klas? Bijeenkomst 2: Assessment: welke vaardig­ heden moeten ondersteund worden? Hoe train ik ze? Bijeenkomst 3: Welke vaardigheden kunnen kinderen zelf trainen? Hoe creëer ik een EF-proof klaslokaal? Bijeenkomst 4: Intervisie en goede voorbeelden uit de praktijk (neem materiaal mee!). ORGANISATIE Thomas More Academie. Opleidingsdocenten: Brigitte Witmus en Lennard de Roo STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van ca. 2,5 uur en zelf­ studietijd ter voorbereiding en verdieping op de behandelde stof. KOSTEN € 475,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool of op locatie. De mogelijkheid bestaat om een (deel van het) team van leerkrachten te trainen op de eigen school. CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

| 33


18

Spelcarrousel Teamscholing

Het spelen van spelletjes in de klas biedt kinderen (van groep 1-2 tot groep 8) veel mogelijkheden om zich op speelse wijze te kunnen ontwikkelen en om groeps­ processen in beweging te krijgen. Maar het kan ook in veel drukte en ruzies ontaarden. De Spelcarrousel biedt je een organisatievorm om een hele klas gelijktijdig, doelgericht spelletjes te laten ­spelen ten behoeve van hun sociaalemotionele ontwikkeling. Je kunt hiermee een veilige en voorspelbare setting creëren in je groep terwijl je effectief gebruik maakt van de lestijd. Als groepsleerkracht geeft het je de mogelijkheid om gericht te begeleiden, succeservaringen te creëren voor kinderen, te observeren en overzicht te kunnen houden. DOEL Na deze workshop kun je direct aan de slag om een Spelcarrousel op te gaan zetten voor je eigen groep. — Het klassenmanagement komt aan bod. — Je weet hoe je groepen samen kunt stellen en welke criteria je daarbij kunt hanteren. — Je maakt kennis met 6 spellen die je in een Spelcarrousel in kunt zetten. En waarom die? Welke vaardigheden en vermogens activeer je daarmee? — De Spelcarrousel-succesfactoren komen aan bod. Welke effecten kun je verwachten?

34 |

Maatwerk team mogelijk

DOELGROEP Leerkrachten INHOUD In deze workshop leer je 6 spellen kennen die je in kunt zetten in een Spelcarrousel. Je krijgt inzicht in hoe je naar spellen kunt kijken zodat je weet welke vaardigheden je met die spellen kunt activeren en stimuleren. Hierdoor kun je een Spelcarrousel ook heel goed afstemmen op de individuele ontwikkelingsbehoeften van de kinderen uit je groep. Als je met de Spelcarrousel werkt, krijgen je leerlingen de kans om op speelse wijze verschillende vaardigheden te ontwikkelen. Zowel individueel en als groep kunnen ze hierdoor beter gaan functioneren. Kinderen denken vaak van elkaar te weten wie waar goed in is, maar tijdens het spelen van spelletjes komt het soms op andere vaardig­heden en kwaliteiten aan waardoor alles open komt te liggen. Zoals onder meer doordenken, reactiesnelheid, visuele discriminatie en overzicht houden. Ze worden verrast door eigen krachten en ervaren tegenstand uit onverwachte hoek. Leerlingen beleven plezier en hebben succes met kinderen waar ze uit zichzelf niet zo snel mee spelen of met wie ze juist soms ook ruzie hebben. Hierdoor kunnen verhoudingen en relaties in je groep in beweging komen.

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

Tijdens de workshop zullen we uitgebreid ingaan op de organisatievorm en op welke manier jij de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering kunt creëren. Je krijgt ook alle digitale bestanden die je nodig hebt om een Spelcarrousel voor je eigen groep op te kunnen gaan zetten na afloop via de mail toegestuurd. Naast de Spelcarrousel zijn er nog twee manieren om gebruik te kunnen maken van de kracht van spelletjes in je onderwijsaanbod waarmee je de effecten binnen je groep nòg verder kunt vergroten. Ook hier zullen we je kennis mee laten maken: — Het Spelbeheersysteem — Play it forward ORGANISATIE In opdracht van Thomas More Academie, verzorgd door Henriette Mol (InSamenSpel) en Brenda de Vliegher (Nicolaasschool) STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 3 uur/3,5 uur KOSTEN € 175,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA 31 oktober 2018 14:00-18:00 uur

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


19

Communiceren met ouders Teamscholing

Ken je dat? M. heeft ruzie gemaakt tijdens het buitenspelen en een ander kind geschopt en geslagen, je gaat de ouders bellen en nodigt hen uit voor een gesprek, hoe voer je dit gesprek, wat moet je zeggen? Of heb je ook wel eens te maken met ouders die het advies voor het VO niet willen accepteren? Met ouders die agressief reageren als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of dat jij je zorgen maakt over signalen die je krijgt over de thuissituatie, maar niet weet hoe dat aan te kaarten? In deze workshop leer je de communicatie met ouders van leerlingen te optimaliseren. DOEL De communicatie met ouders verbeteren. DOELGROEP Leerkrachten, interne begeleiders en andere professionals in het basisonderwijs die regelmatig contact hebben met ouders en die zich willen verbeteren in het ­voeren van uiteenlopende gesprekken, zoals 10-minuten­gesprekken, adviesgesprekken en slecht nieuws-gesprekken of die willen leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag van ouders. INHOUD Aan het begin van de training wordt gekeken welke vraagstukken er leven bij de deel­

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

nemers ten aanzien van communicatie met ouders. Tijdens deze training is de casuïstiek van de deelnemers leidend. Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. Theoretische kaders worden uitgelegd aan de hand van de oefensituaties. ORGANISATIE Thomas More Academie

BIJZONDERHEDEN De cursus wordt verzorgd door een ervaren communicatietrainer in samenwerking met een trainersacteur. Meer informatie over de inhoud en ­verzoeken voor workshops bij Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

STUDIEBELASTING Contacttijd: 6 uur Zelfstudie: 2 uur Totaal: 8 SBU KOSTEN € 275,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool of op locatie. CURSUSDATA 11 oktober 2018 15:30-18:30 uur 1 november 2018 15.30 uur tot 18.30 uur WAARDERING Enkele reacties van cursisten: “Werken met een acteur, daar heb ik heel veel van geleerd.” “Van te voren werden er afspraken gemaakt over veiligheid, dat was erg prettig.” “Het doen en niet alleen er over praten.” “Veel inzichten gekregen na het spelen van situaties.”

| 35


20

Leren zichtbaar maken: eigenaarschap van leerlingen volgens John Hattie Teamscholing

Maatwerk team mogelijk

Weten jouw leerlingen wat ze gaan leren? En wat doen succesvolle leerlingen eigenlijk? In het onderzoek van John Hattie scoort hoog in de lijst met 150 invloeden op leerprestaties: ‘jezelf op voorhand een cijfer geven/verwachtingen van leerlingen’ (effectgrootte van 1.44). John Hattie onderstreept het belang van ‘de zichtbaar lerende leerling”. Hoe word ik eigenaar van mijn leerproces?

— Leerkrachtrol/houding van een leraar die zichtbaar leren stimuleert — Samen een vertaalslag maken van de onderzoeksresultaten van John Hattie naar ieders eigen praktijk — De leerling als eigenaar van het eigen leren

DOEL Na deze 3 bijeenkomsten kun je in de eigen praktijk aan de slag om samen met de leerlingen ‘bewijs’ te verzamelen van het leren van de leerlingen in je groep. Ook kun je je leerlingen in de groep begeleiden en stimuleren in het beantwoorden van 3 vragen: Waar ga ik heen? Hoe sta ik ervoor? Wat is de volgende stap?

STUDIEBELASTING SBU 20, inclusief studieopdrachten Tussen de bijeenkomsten door

DOELGROEP leraren , intern begeleiders en directeuren die kennis willen maken met Leren Zichtbaar Maken, en een eerste aanzet willen maken in meer eigenaarschap voor leren bij de leerling te creëren

CURSUSDATA 3 bijeenkomsten van 3 uur: 1 woensdagmiddag in oktober 2018 14:0017:00 uur, nader te bepalen 28 november 2018 14:00-17:00 uur 16 januari 2019 14:00-17:00 uur

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

ORGANISATIE Bazalt, Eveline Busch (‘Leren zichtbaar maken’ expert)

KOSTEN € 325,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool

INHOUD — Onderzoeksresultaten; wat zeggen ze ons? — Kenmerken van de zichtbaar lerende leerling

36 |

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


21

Toetsen, kan het ook anders? (Growth Mindset) Teamscholing

De wijze waarop je als leerkracht feedback geeft aan leerlingen is van grote invloed op de ontwikkeling van hun mindset en hiermee hun benadering van nieuwe uitdagingen en leren. Tijdens deze cursus verken je de school­ visie op toetsen en wordt je bewust van/ krijg je inzicht in: — De invloed van Growth en fixed mindset — De rol van de taal: Wat zeg je en HOE zeg je het?; Wat is je boodschap en het effect op leren van de leerling? — Kenmerkende criteria voor een growth mindset, deze kunnen signaleren en zelfreflectie toepassen. — Wat kenmerkt goede feedback — Welke vormen van toetsen gebruiken we nu en wat is het belang van formatief toetsen — Lessen geven over het brein DOEL Na deze scholing: — Heb je handvatten voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op toetsen; — Ben je je nog meer bewust van de invloed en specifiek gedrag om “een growth mindset in leren” te stimuleren en ‘met die bril’ te kijken naar feedback; — Kun je kennis en mogelijkheden over de werking van het brein benutten om je leerlingen over hun brein te leren en

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

hen te motiveren om eigenaar te zijn van eigen leren. DOELGROEP Schoolteams of teamleden van een school die dit onderwerp willen verkennen. INHOUD In de 1e bijeenkomst gaat het vooral over Growth Mindset; Wat verstaan we er onder en vanuit welke mindset kijk jij en kijken je leerlingen naar leren bijvoorbeeld? Leren over de werking van het brein en hoe we deze kennis kunnen benutten Growth en fixed mindset door voorbeelden en oefeningen ervaren. In de 2e bijeenkomst staat Effectieve Feedback geven en ontvangen centraal. Hoe kijk jij en hoe kijken je leerlingen aan tegen fouten? Kenmerken van feedback en de rol van taal hierin. De soorten feedback kennen en oefenen in het geven van effectieve feedback en in je eigen praktijksituatie leerling-leerling feedback actief inzetten. In de 3e bijeenkomst Toetsen versus formatief assessment komt aan de orde. — de leraar als rolmodel, The ‘learningpit’ (leerkuil) — toetsen wat doet dat met je brein? — alternatieven voor toetsen? De 4e bijeenkomst is een intervisiebijeenkomst waarin we ervaringen met de breinlessen, feedbackoefeningen en formatieve toetsing uitwisselen. Tijd voor reflectie op

onze mindset en mindsets in de school. Het is mogelijk in te stromen vanaf les 2 bij voldoende voorkennis van growth & fixed mindset. ORGANISATIE Thomas More Academie in co-creatie met Bazalt. Trainers: Brigitte Witmus (TMH), Joyce Poiesz (TMH) Carola Riemens (Bazalt) STUDIEBELASTING Totaal: 22 SBU, inclusief opdrachten voor en na de bijeenkomsten KOSTEN € 485,– per deelnemer bij deelname aan de volledige cursus € 375,– per deelnemer bij instroom vanaf les 2 LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN U ontvangt een certificaat voor deze training Minimaal 13 deelnemers Voor meer informatie over de mogelijkheid om in te stromen vanaf bijeenkomst 2: Daphne van Buyten; pro@thomasmorehs.nl.

| 37


22

Pedagogisch evalueren en Tri-band verantwoorden voor leerkrachten Teamscholing

Op school leren kinderen niet alleen maar kennis en kunde. Ze leren ook zichzelf te zijn, relaties met anderen aan te gaan en de zorg voor anderen in de groep te hebben. Maar hoe maak je die ontwikkeling en die verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Hoe kun je andere evaluatie-instrumenten dan traditionele toetsen benutten om op basis van levensecht werk te kunnen verantwoorden? Hoe kan je het echte werk zelf én samen met kinderen evalueren? Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld. DOEL In gesprek komen met elkaar en idealen omzetten naar de eigen lespraktijk en praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing rondom het thema ‘evalueren en verantwoorden’. DOELGROEP Ervaren leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het

38 |

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

onderwijs dat zij verzorgen en zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

ORGANISATIE Thomas More Academie. Trainingsdocent: Rianne de Kiewit.

INHOUD De inhoud van het programma berust op de vier pijlers voor het onderwijs van de UNESCO. 1 Weten — Waartoe leidt goed onderwijs — Tri-band Verantwoorden — Assessmentvormen en andere manieren van evalueren — Wat moet en wat mag? Over wet en regelgeving — U-dialoog met kinderen — Reflecteren met kinderen — Verantwoordingskalender — KindWerkDossier 2 Doen — Je ontwerpt een ontwikkeltraject voor je eigen groep. Je kijkt stelselmatig, aan de hand van de theorie, terug op je eigen werk en deelt dit met de andere deelnemers 3 Samen — Samen met de andere deelnemers reflecteer je op je eigen onderwijspraktijk, op wat je de kinderen biedt en hoe je dit verder kunt uitbouwen 4 Zijn — Uitvinden wat vanuit jouw persoonlijke idealen belangrijk is en hoe dit samen komt in je dagelijkse lespraktijk

STUDIEBELASTING 7 bijeenkomsten van 4 uur en 2 begeleidingsgesprekken van 1 uur, gedurende het schooljaar (circa 8 maanden) contacttijd: 32 uur Zelfstudie en uitwerking in de eigen groep: ong. 80 uur. Totaal: 112SBU CURSUSDATA 8 woensdagmiddagen van september 2018 tot en met april 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. LOCATIE Op de scholen van de deelnemers en 2 keer te Thomas More Hogeschool KOSTEN € 975,– per deelnemer (inclusief literatuur) BIJZONDERHEDEN T.b.v. de effectiviteit wordt aanbevolen met 2 of meer collega’s van een school deel te nemen.

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


23

Masteropleiding Passend Meesterschap Teamscholing

Maatwerk team mogelijk

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel!

ondersteuningsbehoeften van kinderen kunt formuleren, gericht op het versterken van de eigenheid van leerlingen en het behalen van persoonlijke doelen. Je leert hoe je juist de sterke kanten en talenten van kinderen kunt gebruiken als inzet voor de ontwikkeling van de hele groep en hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle kinderen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, gericht op versterking van de leeromgeving van de kinderen.

DOEL Naast het ontwikkelen van persoonlijke, individuele vaardigheden, gaat het ook om de klas als geheel en als deel van de school en de gemeenschap. Samenwerken, communiceren en zorg dragen voor elkaar zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Daarvoor is het nodig dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich competent en ondersteund weten en als ‘learning partner’ benaderd worden. Inzichten vanuit o.a. de positieve psychologie, de Self Determination Theory en coaching -worden hierbij ingezet. Het uitgangspunt is om ieder kind toe te rusten op deelname aan de maatschappij binnen zijn of haar mogelijkheden.

WERKWIJZE Tijdens de opleiding sta je als professional centraal. Complexe situaties uit je beroepspraktijk worden tijdens de bijeenkomsten uitgewerkt. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep. In de opleiding ben je zelf verantwoordelijk voor het leerproces. Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen en daarbij behorende organisatieprincipes ingezet (zoals colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring). Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk.

INHOUD Tijdens de opleiding ontdek je hoe je vanuit een onderzoekende en oplossingsgerichte houding in complexe onderwijssituaties

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

ORGANISATIE De opleiding wordt verzorgd door lectoren en docenten van de meewerkende hogescholen. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van passend onderwijs.

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

STUDIEBELASTING De opleiding duurt 2 jaar en omvat 30 EC per jaar (totaal 60 EC) KOSTEN Wettelijk collegegeld; voor het cursusjaar 2018-2019 € 2060,–. Voor deelname aan deze masteropleiding kan de lerarenbeurs worden aangevraagd via DUO. Toekenning van de lerarenbeurs hangt samen met de accreditatie deze opleiding. Houd de website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen en voorlichtingsmomenten. LOCATIE Marnix Academie in Utrecht en Thomas More Hogeschool Rotterdam BIJZONDERHEDEN De opleiding wordt aangeboden door Radiant, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen: Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Viaa Zwolle. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma en mag je de titel Master of Education (Med) voeren.

| 39


24

Aandachttraining (mindfulness) & de vijf G’s voor kinderen basisschool Teamscholing

Herken je ook geregeld tegen de kinderen in je klas te zeggen: ‘’Concentreer je eens op je werk’’ of ‘’Laat je niet zo afleiden’’, Maar… hoe doe je dat eigenlijk de aandacht bij jezelf houden? Net als taal, rekenen, spelling en lezen kun je dat leren en trainen. Tijdens deze workshop willen we de ervaringen die wij hiermee hebben opgedaan als aandachttrainers graag met je delen. Je krijgt de eerste handvatten en een aantal inspiratiebronnen aangereikt, zodat je deze direct kunt toepassen in de praktijk en zelf kunt bepalen op welke manier je hiermee verder wilt gaan. DOEL Na deze workshop: — heb je kennisgemaakt met een aantal laagdrempelige aandachtsoefeningen die je direct met je eigen klas kunt gaan doen. — heb je inzicht gekregen in wat aandachttraining op zou kunnen leveren voor jezelf en de kinderen uit je klas. — heb je kennisgemaakt met de 5 G’s (Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg). Dit geeft je een denkkader om aandachttrainings­ activiteiten in te kunnen plaatsen. Tevens kun je de 5 G’s ook weer als lesactiviteit in de klas aanbieden. — heb je inzicht gekregen in welke onderwerpen onderdeel zijn van een uitgebrei-

40 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

de aandachttraining voor volwassenen en kinderen. — weet je welke mogelijkheden er voor vervolgcursussen en opleidingen zijn. — heb je kennis gemaakt met boeken, kaarten, spelletjes en filmpjes zodat je weet waar je nog meer inspiratie & informatie over aandachttraining kan vinden.

STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 3 uur/3,5 uur.

DOELGROEP Leerkrachten basisonderwijs

CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

INHOUD Tijdens deze workshopmiddag willen we je kennis laten maken met aandachttraining. Uitleg en achtergrondinformatie zullen afgewisseld worden met oefeningen en korte opdrachten. Je eigen ervaringen vormen namelijk altijd de basis als je met aandachttraining in je groep aan de slag wilt gaan. De oefeningen zijn kort en laagdrempelig en zijn gekoppeld aan de onderwerpen die ook in een uitgebreide aandachttraining aanbod komen. We willen je graag inspireren met concrete activiteiten en materialen.

KOSTEN € 125,– LOCATIE Thomas More Hogeschool.

ORGANISATIE Thomas More Academie. Brenda de Vliegher (gecertificeerd Kindertrainer aandachttraining/ mindfulness volgens de methode van Eline Snel) & Esther Poos (Kinderyoga docent).

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


25

Augeo Academy (aanpak van kindermishandeling) Teamscholing

Maatwerk team mogelijk

Als leerkracht, intern begeleider, pedagogisch medewerker of schoolleider in het primair onderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen. Veiligheid is de basis voor hun ­ontwikkeling. Augeo Academy wil professionals zo goed mogelijk ondersteunen met het creëren van een sociaal veilige school. Met behulp van praktische en actuele informatie en de online cursussen leer je over kindermishandeling, (cyber)pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken.

— Kinderopvang: Werken met een meldcode — Leerkrachten: Trauma-sensitief lesgeven — Algemeen: Implementeren van een meldcode — Primair onderwijs: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen — Primair onderwijs: Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten — Primair onderwijs: Cyberpesten — Algemeen: Kindcheck

DOEL Augeo Academy biedt online cursussen voor professionals. Alle scholing heeft als doel om iedereen die met ouders of kinderen werkt te helpen zorgelijke opvoedsituaties te kunnen signaleren en aan te pakken.

STUDIEBELASTING 2 à 3 uur per cursus.

DOELGROEP Leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers of schoolleiders. INHOUD Augeo Academy biedt verschillende online cursussen aan voor het primair onderwijs en kinderopvang: — Leerkrachten: Werken met een meldcode — Intern begeleiders: Werken met een meldcode

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

LOCATIE EN CURSUSDATA De cursus wordt online gevolgd, dit kan op een willekeurig tijdstip en tussentijds pauzeren is mogelijk. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: www.augeo.nl/academy. Voor aanvullende vragen: Mirl Witte-Both; mirl.both@rvko.nl.

ORGANISATIE Augeo Academy

KOSTEN Reguliere prijs: € 20,– tot € 30,– per cursus. Voor de nieuwe medewerkers binnen de RVKO is een collectief lidmaatschap van toepassing, hiermee kunnen deelnemers 1 jaar lang kosteloos alle cursussen voor het primair onderwijs en kinderopvang volgen. Convenantpartners van de RVKO en TMH kunnen hier ook voordeel van genieten. Convenantdeelname in lidmaatschap: € 25,– per deelnemer. Hiermee heeft deze deelnemer 1 jaar lang onbeperkt toegang tot alle cursussen voor het primair onderwijs en kinderopvang.

| 41


26

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Teamscholing

De aandachtsfunctionaris is een professional die extra deskundigheid heeft op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, die het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en ondersteuner fungeert voor collega’s. Hij of zij heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. DOEL Het doel van de training is om een of meerdere medewerkers binnen een school op te leiden tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze aandachtsfunctionaris kan na het volgen van de training de meldcode binnen de school implementeren en de collega’s begeleiden in het nemen van de stappen binnen de meldcode. DOELGROEP (Toekomstige) ‘aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling’ INHOUD Tijdens de gehele training krijg je de onderdelen op twee niveaus aangeboden: — voor jezelf — voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie

42 |

Maatwerk team mogelijk

In de training worden de volgende onder­ delen behandeld: — Theorie rond kindermishandeling en huiselijk geweld — Kennis en werkwijze over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling — Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s — Informatie delen binnen wettelijke en juridische kaders — Maken van een implementatieplan voor de organisatie — Kennis van Veilig Thuis — Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van kindermishandeling — Het begeleiden van collega’s bij nemen van stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling — Inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris — Het coachen van collega’s — Communicatie als aandachtsfunctio­naris met ouders/verzorgers, collega’s en externe partners — Het wegen van veiligheid en risico’s — Het samenwerken met ketenpartners

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

STUDIEBELASTING 5 dagdelen KOSTEN € 575,– per deelnemer, inclusief reader en trainersacteur. Bovenschools bekostigd voor (toekomstige) aandachtsfunctionarissen op RVKO scholen. LOCATIE Op de deelnemende basisscholen of op het bestuursbureau van de RVKO. CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Mirl Witte-Both; mirl.both@rvko.nl.

ORGANISATIE Thomas More Academie, in samenwerking met RVKO

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


27

Intervisie voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling Teamscholing

De aandachtsfunctionaris is de spil ­binnen de school als het gaat om signa­ leren, melden en steun bieden op het gebied van huiselijk geweld en kinder­ mishandeling. De intervisiebijeenkomsten bieden gelegenheid voor onderlinge steun, ervaringen uitwisselen en kennis opdoen. DOEL Reflecteren op je eigen praktijk, kennis opfrissen over het werken met de meldcode en ervaringen uitwisselen met andere ‘aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling’. Onder begeleiding van een deskundige ga je aan de slag met complexe situaties uit je eigen praktijk. DOELGROEP Deze intervisie is gericht op (toekomstige) ‘aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling’. INHOUD De specifieke onderwerpen in de inter­ visiebijeenkomsten worden door de deelnemers zelf aangedragen: waar heb je steun bij nodig en welke vragen heb je? Heb je bijvoorbeeld vragen over het begeleiden van leerkrachten? Over de ­cultuur binnen je school? Of over de samen­ werking met de hulpverlening? Het betreft intervisiebijeenkomsten over praktijksituaties, met daaraan gekoppeld kennis over

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

het werken met de meldcode en het uitwisselen van ervaringen. ORGANISATIE Nader te bepalen. STUDIEBELASTING Beoogde studiebelasting: 3 bijeenkomsten van 2 uur. Nader te bepalen, in overleg met de deelnemers. KOSTEN € 100,– per deelnemer. Bovenschools bekostigd voor (toekomstige) aandachtsfunctionarissen op RVKO scholen. LOCATIE Op de deelnemende basisscholen of op het bestuursbureau van de RVKO. CURSUSDATA Nader te bepalen, in overleg met de deelnemers. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Mirl Witte-Both; mirl.both@rvko.nl

| 43


28

Signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling Teamscholing

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

Een niet pluisgevoel, je kent het wel. Maar hoe geef je daar woorden aan? Statistisch gezien zit er in Nederland in elke klas 1 kind dat in een onveilige omgeving opgroeit. Dat zijn de Kuip en de Arena gevuld als we deze kinderen verzamelen. Zien jullie ze allemaal ­binnen jouw organisatie? Waarschijnlijk niet. En dat klinkt heel hard, maar ­cijfers liegen niet. Het is ook niet vreemd dat we ze niet allemaal zien. Er zijn namelijk allerlei processen waardoor je van buitenaf beïnvloed wordt om de focus van je gevoel te verleggen naar feitelijke waarneming, op wat je ziet en wat je concreet kan maken. Maar intuïtie, een onderbuikgevoel, een zorg, dat begint niet altijd met feitelijke waarnemingen. Dat begint met gevoel. Met je nek­haren die overeind gaat staan bijvoorbeeld.

DOELGROEP Alle onderwijsprofessionals, individueel of met (een deel van) het team.

DOEL In deze workshop leer je hoe je stil kan staan bij je niet pluisgevoel en hoe je dat gevoel concreet kan maken. En leer je hoe je je vermoeden bespreekbaar kan maken. Vrij van bezwaren als: ‘ik heb niet genoeg bewijzen’ of ‘ouders zoeken vast een andere school als ik dit deel’. Leer hoe je altijd in actie kan zijn en blijven zonder dat het je extra tijd en energie kost.

STUDIEBELASTING 1 dagdeel van 3,5 uur

44 |

INHOUD Alles wat OVORA aanbiedt staat in het teken van leren signaleren en leren bespreekbaar maken. Maar wat nóg belangrijker is, is dat we je een andere manier van kijken bieden. Een andere kijk op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling die ervoor zorgt dat je voorbij je eigen belemmeringen en denkbeelden kunt zien en handelen. Deze verandering in mindset is dan ook wat bijdraagt aan het gevoel van opluchting wat veel deelnemers al hebben ervaren na het volgen van de workshop.

nemers en maximaal 15 per workshop/ teamtraining. LOCATIE Op de deelnemende basisscholen. CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: www.ovora.nl. Voor aanvullende vragen: Mirl Witte-Both; mirl.both@rvko.nl.

ORGANISATIE Trainingsbureau OVORA ‘Het kan anders’. Trainer: Anne van Hoorn.

KOSTEN Deze workshop wordt grotendeels gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam. Gebieden die in aanmerking komen voor deze subsidie: Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland. Resterende kosten: € 43,– per deelnemer, inclusief BTW (op = op). Minimaal 10 deel-

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


29

Traumasensitief lesgeven Teamscholing

Maarten komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Maarten zijn eigen aandeel in het conflict niet. Maarten is tien jaar en wordt sinds groep 2 stelselmatig gepest. Ellen, een zevenjarig meisje, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Ellen getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Ellen nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leerkracht, zelfs in de pauzes. We staan er niet bij stil, maar de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. In iedere klas zitten wel een paar kinderen die in hun leven al een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze gebeurtenissen zijn heel divers, bijvoorbeeld het meemaken van een vechtscheiding, gepest worden, armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, het slachtoffer zijn van geestelijke of lichamelijke mishandeling of vluchten uit oorlogsgebied. Dergelijke gebeurtenissen kunnen kinderen ernstig beschadigen. Traumasensitief lesgeven gaat over kinderen die in de klas onderpresteren, veel aandacht

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

vragen of zich juist terugtrekken. Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid, machteloosheid of irritatie oproepen. DOEL Je bent beter in staat het gedrag van getraumatiseerde kinderen te herkennen en begrijpen, waardoor je er effectiever mee kunt omgaan. Dit maakt dat jij een actieve rol kunt spelen bij het herstel van het getraumatiseerde kind. De kinderen voelen zich veiliger en komen meer toe aan leren, terwijl jij daarnaast zelf minder snel uitgeput raakt. DOELGROEP Leerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaam binnen het primair onderwijs. INHOUD Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: — verschillende soorten trauma — trauma: oorzaken en reacties — begrijpen van de effecten van trauma (o.a. het effect op de ontwikkeling van de hersenen, stressreacties, effecten op het leren) — de basis van traumasensitief lesgeven (o.a. bewustwording van de onzichtbare koffer die een kind met zich meedraagt, kijken door een traumabril) — bieden van steun en veiligheid — helpen met zelfregulatie

— samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen — voor jezelf zorgen (bewustwording van effect dat trauma kan hebben, vergroten van je eigen veerkracht) ORGANISATIE Thomas More Academie. De training wordt verzorgd door Cindy Boeckling, integratief kindertherapeut en orthopedagoog in samenwerking met Liesbeth van Det, Thomas More Hogeschool en/of Mirl Both, RVKO. STUDIEBELASTING 4 avondbijeenkomsten van 3 uur. KOSTEN € 425,– LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN De training is ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog en mede­ auteur van het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Met het ontwikkeling van de training wordt beoogd de aandacht voor getraumatiseerde kinderen te vergroten binnen onderwijsland.

| 45


30

Vrije ruimte & de dialoog Teamscholing

Hoe creëer je vrije ruimte in school om persoonlijke ervaringen te onderzoeken? Hoe kunnen we wijzer worden van die ervaringen? Hoe leer je leerlingen en collega’s hun oordeel even uit te stellen, en zich te verplaatsen in de situatie van de ander? In een vakkundig geleide dialoog leren de deelnemers elkaar én zichzelf kennen. In deze cursus leer je hoe jij als gespreksleider dergelijke gesprekken kunt faciliteren. In de klas met alle groepen kinderen (filosoferen met kinderen), met collega’s (visieontwikkeling, intervisie) en bijvoorbeeld met groepen ouders in het kader van ouderbetrokkenheid. DOEL  Na deze cursus ben je in staat onderzoeksgesprekken op basis van de socratische methode te leiden. Daarin begeleid je leerlingen, collega’s en/of ouders bij het vinden van nieuwe inzichten en handelingsperspectieven: praktische wijsheid. Je kunt na deze cursus:  — De meest uiteenlopende ervaringen onderzoeken en (nog) beter aansluiten op de belevingswereld van je leerlingen  — Een filosofisch gesprek met iedere groep begeleiden, ook over de gevoeligste onderwerpen  — Echt contact maken met de deel­ nemers, je open stellen en een bezielde gedachte­wisseling op gang brengen  — Vanuit een andere invalshoek een bij-

46 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

drage leveren aan een sociaal veilige(r) school Uitgangspunten: — Inzicht is al in de deelnemers aanwezig. Jij helpt ze om het zichtbaar te maken.  — De grondstof bestaat uit de vragen en ervaringen van de deelnemers: van lesmateriaal tot nieuws, van kunst tot extreme denkbeelden, van discriminatie tot uitvinding.  De deelnemers onderzoeken hun ervaringen en waarden onder jouw begeleiding. Daarbij creëer je denkruimte. Dat is vrije ruimte, waarin mensen al onderzoekend leren omdat ze dat willen. Een vakkundig geleide dialoog motiveert leerlingen en ­stimuleert hun onderzoekende houding. 

competenties met het programma per dagdeel publiceren op de TMH-website?).

DOELGROEP Leerkrachten die op professionele wijze groepsdenkprocessen willen leren begeleiden. 

CURSUSDATA Tweewekelijks op woensdag van 14:0017:00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. 

INHOUD Gedurende de cursus bestudeer je enige literatuur. Tijdens de bijeenkomsten werk je samen in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen, ontwikkelt een onderzoekende houding en verwerft een aantal socratische basisvaardigheden. Je leert deze methode toe te passen binnen verschillende contexten. Dit vereist verwerving van een reeks competenties (zie volgende pagina, deze

BIJZONDERHEDEN De cursus is gevalideerd door Registerleraar.nl met 25 registeruren. Meer informatie over de inhoud: Rudolf Kampers; r.kampers@thomasmorehs.nl. 

ORGANISATIE Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Rudolf Kampers STUDIEBELASTING  5 bijeenkomsten van 3 uur en voorbereiding (literatuur, oefengesprekken leiden en daarop reflecteren).  KOSTEN  € 375,– LOCATIE  Thomas More Hogeschool, Rotterdam 

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


31

Professionaliseren met hart en ziel Teamscholing

Wie lesgeeft weet dat onderwijs altijd meer is dan lesdoelen halen, toetsresultaten verbeteren en orde houden. Aan alles wat er in de klas gebeurt, vórmen kinderen zich, en leraren begeleiden hen daarbij. Wat daar gebeurt, dat is de ziel van het onderwijs, daar gaat een leraarshart naar uit. Tijdens de bijeenkomsten gaan we op zoek naar taal om met elkaar te spreken over pedagogische sleutelmomenten. Door het stille weten dat in de ervaring besloten ligt, naar boven te halen en er met elkaar over te spreken, wordt de pedagogische professionaliteit van leraren versterkt. Tevens zal de lector tijdens de bijeenkomsten het verband leggen met bronnen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek. Zodoende wordt het praktijkonderzoek in het perspectief geplaatst van een wetenschappelijke traditie die o.a. in de VS en in Duitsland hoogtij viert en die in Nederland sinds het verschijnen van het werk van Gert Biesta aan een comeback is begonnen. DOEL — De pedagogische dimensie van de eigen onderwijspraktijk onderzoeken in dialoog met collega’s — Je pedagogische professionaliteit versterken — Terug naar de ziel van het onderwijs

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

DOELGROEP
 Leraren, schoolleiders, IB’ers, bouwcoördinatoren, gevorderde pabostudenten

CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

INHOUD
 De ervaringsverhalen uit de onderwijspraktijk van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten. We onderzoeken de pedagogische dimensie van het onderwijs door het stille weten dat in de ervaringsverhalen verborgen ligt naar boven te halen. Onder begeleiding van de lector worden verbanden gelegd met begrippen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek.

BIJZONDERHEDEN
 Wie deelneemt aan dit professionaliseringstraject draagt tevens bij aan het onderzoek van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt ­commitment gevraagd om aan alle zes ­bijeenkomsten actief deel te nemen. Maximale groepsgrootte 12 deelnemers Meer informatie over de inhoud: Hester IJsseling; h.ijsseling@thomasmorehs.nl

ORGANISATIE
 Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Dr. Hester IJsseling, lector Professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool. STUDIEBELASTING
 6 bijeenkomsten van 3 uur, woensdag­ middag van 14-17 uur plus ca 1uur ­voor­bereidingstijd per bijeenkomst. KOSTEN Kosteloos, wegens deelname aan het onderzoek van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel. LOCATIE
 Thomas More Hogeschool

| 47


32

Jongens en meisjes begrepen! (bovenbouw) Teamscholing

En dan ontstaat er een nieuwe periode, in de laatste fase van de basisschool. In groep 7 en 8 beginnen bij zowel jongens als meisjes de hormonen zich te roeren, wat gevolgen heeft voor de kinderen. Er komt een periode aan waarop de hormonen invloed gaan krijgen op de emotionele ontwikkeling van de kinderen. In de hersenen gaan de verbindingen zich opnieuw ordenen, het lichaam gaat sterk veranderen, sociaal gaat er veel gebeuren, kortom, de kinderen komen in een periode waarin zij uit balans raken. Om deze periode te beleven en er in te groeien is het van groot belang om kinderen erop voor te bereiden. Wat gebeurt er in je lijf, wat heeft dit voor gevolgen en hoe kun je hiermee omgaan. DOEL — Kennis over de ontwikkeling van jongens en meisjes in de bovenbouw — Hoe bereik je een kind voor op de puberteit. DOELGROEP Allen die werken met kinderen van 10 tot 13 jaar. INHOUD Ontwikkeling van jongens en meisjes in de bovenbouw basisschool: — In de huidige tijd hebben we veel pubers in de bovenbouw van basisscholen. Hoe

48 |

Maatwerk team mogelijk

bereiden we kinderen in de midden- en bovenbouw voor op deze ontwikkelingsperiode? Waarom is dat belangrijk? — Hoe verloopt de ontwikkeling van een puber: de hormonen, ontwikkeling ­hersenen, gedrag, spelen, etc.? — Hoe ga je om met de puberteit van meisjes en jongens in de bovenbouw? — Hoe bereid je de kinderen op de middel­ bare school, met de kennis over de puberteit?

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Daphne van Buyten; pro@thomasmorehs.nl

ORGANISATIE In opdracht van de Thomas More Academie, verzorgd door Sirene, Hanneke Poot- van der Windt, kinderfysiotherapeut, psycho­ motorische remedial teacher, docente. STUDIEBELASTING 2 bijeenkomsten van 3 uur, actieve deel­ name tijdens de master classes en het implementeren van de kennis in het dagelijkse handelen. KOSTEN € 300,– LOCATIE Gymzaal van een Rotterdamse RVKOschool. CURSUSDATA 7 november 2018 13:30-16:30 uur 28 november 2018 13:30-16:30 uur

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH


33

Coaching on the job Teamscholing

Coaching on the Job is een intensieve vorm van begeleiding in de praktijk, die je helpt om vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Naar aanleiding van een persoonlijke begeleidingsvraag werken coach en leerkracht samen aan een individueel coachtraject op maat. De coach observeert op basis van je ­leervragen jouw functioneren en de dynamiek binnen de klas (of eventueel andere werkkring). Tijdens het nagesprek maakt de coach je bewust van je kracht, van ineffectief gedrag en valkuilen. Samen zoeken jullie naar mogelijkheden om die kracht direct in te zetten voor verbeterpunten. ‘Coaching on the Job’ is een zeer effectief middel gebleken om individuele vaardigheden en handelen in de praktijk duurzaam te verbeteren. DOEL Deze vorm van begeleiding is zeer oplossingsgericht. Het doel van ‘Coaching on the Job’ is het versterken van het reflec­­ tieve vermogen op het eigen handelen en het verbeteren van het onderwijsgedrag. Het direct kunnen toepassen van feedback is effectief. De nieuw verkregen inzichten en de focus op kracht stimuleren de bereidheid om de gewenste competenties verder te ontwikkelen.

B PEDAGOGISCH DIDACTISCH

Maatwerk team mogelijk

DOELGROEP Leerkrachten en leerkrachten met middenmanagementtaken. INHOUD ‘Coaching on the job’ kan waardevol zijn bij: — Pedagogisch handelen: de interactie tussen leerkracht-leerling-groep — Het voeren van oudergesprekken — Bewegingsonderwijs aan jonge kinderen — Vakdidactiek in praktijk; didactische begeleiding van actieve en/of coöpe­ ratieve werkvormen, differentiërende didactiek — Specifieke vakdidactiek zoals bewegingsonderwijs, taal, rekenen en wereldoriëntatie — Effectief klassenmanagement — Spelend leren van jonge kinderen — Versterken van het pedagogisch klimaat

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

KOSTEN De kosten van een ‘Coaching on the Job’ traject zijn afhankelijk van de omvang. Neem contact op met Thomas More Academie voor een offerte op maat: pro@thomasmorehs.nl. LOCATIE Coaching on the Job vindt plaats op de eigen werkplek. CURSUSDATA In overleg met de aanvrager BIJZONDERHEDEN Er zijn ook mogelijkheden tot video-interactie begeleiding.

ORGANISATIE Thomas More Academie. Al naar gelang de begeleidingsvraag wordt in overleg gezocht naar een passende coach. STUDIEBELASTING Het betreft maatwerk. De omvang van een traject kan uiteenlopen van een tot zes dagdelen coaching en begeleiding in praktijk.

| 49


C

Certificering Vakspecialisatie onderwijsconcepten


34

Post-HBO registeropleiding vakspecialist muziek Teamscholing

In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding vakspecialist muziek kunt je die leerkracht worden. Deze opleiding wordt door Thomas More Hogeschool in samenwerking met Codarts, Inholland en Hogeschool Rotterdam. DOEL Na het succesvol afronden van de opleiding vakspecialist muziek kun je als vakspecialist in je eigen school, of bovenschools aan de slag. Je hebt de kennis en vaardigheden om het team of teams te ondersteunen om muziekonderwijs op school te verbeteren en vernieuwen. DOELGROEP De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en die extra scholing willen op muzikaal gebied. Bij aanvang van de opleiding wordt verwacht dat je (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. De collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs. INHOUD Je begint het traject met een intakegesprek. Hierin brengen we jouw beginsituatie in

52 |

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

kaart en stellen we een studieplan op. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s zoals zingen, luisteren, muziek lezen en het bespelen van instrumenten. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit: — gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen) — pedagogisch didactische uitwisseling — theoretische input

KOSTEN € 2100,– per deelnemer. Een subsidieregeling maakt het mogelijk deze cursus voor een aantrekkelijke prijs aan te volgen: € 750,– (exclusief ca. € 50,– literatuur). Early bird: € 600,–, opgeven vóór 15 juli 2018, op volgorde van binnenkomst.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om: — gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven. — zelf de leerlijnen voor muziek uit te ­stippelen — heb je je visie op muziekonderwijs verscherpt en kun je het vak muziek goed verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort

CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

ORGANISATIE Thomas More Academie, in samenwerking met het Rotterdams conservatorium Codarts, InHolland en Hogeschool Rotterdam. Opleidingsdocent: Roeland Vrolijk. STUDIEBELASTING 15 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over 1 jaar. 1 introductie-/kennismakingsavond en 2 avonden voor de eindpresentaties. 200SBU.

LOCATIE Thomas More Hogeschool, Codarts, Hogeschool Rotterdam en Inholland.

BIJZONDERHEDEN Binnen het scholingstraject worden gastlessen verzorgd door educatieve partners uit Rotterdam, zoals Zangexpress, Winstons Muziekschool en de SKVR. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland. Je ontvangt na het behalen van dit traject en wanneer je in het bezit bent van een bachelor leraar basisonderwijs (pabo) of bachelor muziek (conservtorium) ook het certificaat Vakspecialist Muziek via CPION en wordt ingeschreven bij het Abituriëntenregister. Er is per cursusjaar voor deze opleiding ruimte voor maximaal 25 deelnemers, op volgorde van binnenkomst. Meer informatie over de inhoud: Roeland Vrolijk; ro.vrolijk@thomasmorehs.nl.

C VAKSPECIALISATIE


35

Post-HBO registeropleiding coördinator rekenen Teamscholing

De Post-hbo-opleiding rekencoördinator is een gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten te scholen voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. DOEL Een coördinator rekenen specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs in de eigen school. Rekencoördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op hun school. Met deze opleiding wordt beoogd het rekenwiskundeonderwijs op de school op een hoger niveau te brengen. DOELGROEP Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die met plezier het vak rekenen-wiskunde ­beoefenen, die collega’s met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen en specialisatiebehoefte hebben. INHOUD De volgende onderwerpen komen aan bod: — Gecijferdheid — Vakdidactiek — Collegiale consultatie — Onderzoek en ontwikkeling van reken­ beleid In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de eigen gecij-

C VAKSPECIALISATIE

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

ferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden ten aanzien van het reken-wiskunde onderwijs. In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke -pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen onder­steunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor rekenwiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder reken-wiskundebeleid? Al tijdens de opleiding werk je aan de ­verbetering van de kwaliteit van het rekenwiskundeonderwijs op je eigen school. Daarom is de betrokkenheid van de schoolleiding van belang. ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING De Post-hbo-opleiding duurt een jaar en omvat 10 bijeenkomsten van 6 uur. De totale studiebelasting van de opleiding is 200 SBU, waarvan 60 contacturen en 140 uur zelfstudie, portfolio-opbouw en praktijk­opdrachten. Bij aanvang van de

opleiding wordt een intakegesprek gevoerd, bij voorkeur op de eigen school. KOSTEN € 2.150,– per deelnemer (inclusief studiemateriaal) LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Beoogde start nieuwe leergang is januari 2020. De bijeenkomsten zullen vallen op woensdagmiddagen. Bij voldoende belangstelling kan besloten worden eerder te starten. BIJZONDERHEDEN De opleiding leidt op tot een landelijk erkend Post-hbo-diploma (CPION). Deelnemers ­worden bij het succesvol ­afronden van de opleiding opgenomen in het Abituriëntenregister. Meer informatie over de inhoud: Liselot Schuringa; l.schuringa@thomasmorehs.nl.

| 53


36

Post-HBO registeropleiding cultuurbegeleider Teamscholing

Cultuureducatie heeft in het basis­onder­ wijs een vaste plaats gekregen. De school maakt kunst & cultuur toegankelijk voor alle kinderen en legt een fundament voor de culturele en talentontwikkeling van kinderen. Veel basisscholen hebben een intern cultuur­coördinator (ICC) die het interne en externe cultuuraanbod coördineert. De cultuurbegeleider zet naast kennis onderzoeks- en coachingsvaardigheden in bij de schoolontwikkeling. DOEL Tijdens de opleiding verdiep je je kennis en visie op cultuuronderwijs en leer je vanuit cultuuronderwijs te werken aan onderwijsontwikkeling. Ook krijg je praktische handvatten om je collega’s in het team te begeleiden bij het geven van goed cultuuronderwijs. De cultuurbegeleider richt zich op de grote lijnen van de cultuureducatie en motiveert en inspireert zijn/haar collega’s. DOELGROEP Interne cultuurcoördinatoren/leerkrachten in het basisonderwijs die beschikken over een ICC-certificaat. Voor leerkrachten met ervaring als ICC is na een assessment deelname mogelijk. INHOUD In de opleiding is veel aandacht voor de verbinding tussen theorie en je eigen schoolpraktijk. De cultuur in de stad, de omgeving

54 |

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

van de school als ook de gewenste schoolontwikkeling worden zoveel mogelijk betrokken in het programma. Theoretische onderdelen van de opleiding zijn sterk gekoppeld aan de praktijk op de eigen school. In het eerste jaar volg je 5 modules. In het laatste halfjaar doe je praktijkonderzoek op jouw school; de zogenaamde Meesterproef.

lingsfases van kinderen binnen cultuuronderwijs — Volgen en beoordelen van opbrengsten van cultuuronderwijs Module 5: — Implementatie, begeleiding en coaching van collega’s, en het draagvlak voor cultuur­educatie

Module 1: — Inhoud en samenhang cultuuronderwijs, actualiteit, begrippen en theorieën — Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden, kwaliteit van extern aanbod — Cultuur als doel en middel: verbindingen Kunstzinnige Oriëntatie en andere leergebieden Module 2: — Beleid, omgeving en randvoorwaarden, financiering van cultuureducatie — Het bereiken van veranderingen in school, vanuit rol en profiel van de ­cultuurbegeleider — Teamcoaching Module 3: — Kennis van cultuuronderwijs en de rol van kunstdisciplines en erfgoededucatie voor de ontwikkeling van kinderen — Samenhang tussen de kunstvakken onderling en het overige onderwijs, ­actuele methodes, leerlijnen, partners Module 4: — Ontwikkelen van leerlijnen en ontwikke-

ORGANISATIE Thomas More Academie, in samenwerking met KCR en diverse andere cultuurpartners. STUDIEBELASTING 17 bijeenkomsten van 3 uur. Een half jaar zelfstandig werken aan een meesterproef en presentatie. Een aantal dagen voor ­coaching en begeleiding. Totaal 1,5 jaar, 360 SBU. Deze opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl met 360 RU en leidt tot een landelijk erkend post-hbo diploma (CPION). KOSTEN € 2.450,– per deelnemer. Er is een aantrekkelijke subsidieregeling beschikbaar voor de studie. Meer informatie: http://www.lkca.nl/ primair-onderwijs/cultuurbegeleider/subsidieregeling. LOCATIE Op diverse Rotterdamse locaties. CURSUSDATA De opleiding start in oktober.

C VAKSPECIALISATIE


37

Post-HBO registeropleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs Teamscholing

Studenten die na 2001 zijn gestart met de Pabo, zijn slechts bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor de hogere groepen is een certificaat vereist. DOEL Het opleiden van bevoegde leerkrachten voor het vak bewegingsonderwijs. DOELGROEP Leerkrachten in het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. Ook leerkrachten die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud, kunnen de leergang volgen. INHOUD De leergang is onderverdeeld in drie blokken. Alle blokken zijn verplicht voor het behalen van het certificaat: — Aanbieden van activiteiten Inrichten; instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs; volgorde binnen leer­ lijnen; differentiatie en stage — Begeleiding en leerhulp Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties; ongevallen en veiligheid; observeren van bewegingsgedrag; reguleren van bewegingssituaties en stage — Maatwerk en visie (Vak)onderwijsconcepten en planning;

C VAKSPECIALISATIE

Maatwerk team mogelijk

ontwerpen van bewegingssituaties; brede zorg en stage Elk blok bevat een stagecomponent. Je verzorgt meerdere lessen, die regelmatig worden gefilmd. Een stageplek moet je zelf regelen, maar dat kan ook op de eigen school. Terwijl je de opleiding volgt ben je bevoegd om zelfstandig les te geven op een basisschool. Stagelessen dienen aan verschillende jaargroepen gegeven te worden. Voor het uitvoeren van de stagelessen aan verschillende klassen moet je afspraken maken met je eigen directie. ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING Maximaal 18 maanden in deeltijd, afhankelijk van het aantal te volgen blokken. Ieder blok duurt 6 maanden. Blok 1: contacturen: 56; zelfstudie: 104; stage: 40 Blok 2: contacturen: 56; zelfstudie: 99; stage: 45 Blok 3: contacturen: 56; zelfstudie: 80; stage: 64 KOSTEN € 995,– per blok per deelnemer (excl. ­boeken) LOCATIE Een gymzaal in Rotterdam

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

CURSUSDATA Op woensdagmiddag en -avond Blok 1: 26 sept, 10 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec 2018, 9 jan, 30 jan 2019 Blok 2: 20 feb, 13 mrt, 27 mrt, 10 apr, 17 apr, 15 mei, 29 mei, 12 jun 2019 Blok 3: 19 sept, 3 okt, 17 okt, 7 nov, 21 nov, 12 dec 2018, 9 jan, 6 feb 2019 (voor deel­ nemers gestart met de opleiding in 2017) BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Martin Langendoen, m.langendoen@thomasmorehs.nl. De bevoegde leraar basisonderwijs krijgt na inschrijving een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen te mogen geven. Dit betekent dat de leerkracht tijdens de leergang toestemming heeft om de lessen bij de groepen 3 t/m 8 te verzorgen. Heb je een deelcertificaat behaald aan een andere hogeschool en wil je de resterende deelcertificaten bij de Thomas More Hogeschool behalen? Dat is mogelijk. Als je de blokken heb gevolgd aan een gecertificeerde opleiding aangesloten bij het CPION, dan kun je direct instromen. Heb je de blokken gevolgd aan een niet-gecertificeerde opleiding, dan is een assessment verplicht. De kosten hiervoor bedragen € 225,–. Zie www.cpion.nl voor gecertificeerde opleidingen.

| 55


38

Engels praktische didactiek jonge en oude kind (basis) Teamscholing

Van leerkrachten wordt vanaf 2018 in toenemende mate verwacht dat zij in groep 7 en 8, en soms al in groep 5 of 6, de Engelse les in het Engels aan kunnen bieden. Steeds vaker wordt er ook al Engels aangeboden vanaf groep 1 (vroeg vreemde talenonderwijs). Met behulp van het cursusaanbod Engels in het basisonderwijs verbeter je de eigen spreekvaardigheid en didactische vaardigheid met betrekking tot Engels in het basisonderwijs. DOEL Door te werken aan eigen vaardigheden, zoals speaking en grammar skills, en door goed op de hoogte te zijn van de didactiek voor Engels in het basisonderwijs, ontwikkel je meer vertrouwen in eigen vaardigheden. Hierdoor zal je met meer durf en plezier voor de klas staan en een (meer) positieve uitstraling naar de leerlingen ­hebben. DOELGROEP Individuele leerkracht (JK of OK) of op maat voor het gehele team, onderbouw/middenbouw of bovenbouw, of combinatie INHOUD – JONGE KIND In groep 1/2 en 3/4 wordt Engels vooral visueel aangeboden. De leerkracht spreekt alleen Engels tijdens de Engelse les en de leerlingen antwoorden in het Nederlands of

56 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

het Engels. De leerkracht geeft Engelstalige instructies (input), ondersteund door gebaren, mimiek en plaatjes/objecten. De volgende onderdelen komen aan bod: Didactiek (voertaal Nederlands en Engels) — Input voor output model, werkvormen en verwerkingsopdrachten — Lespakketanalyse van het leerpakket dat op de eigen school gebruikt wordt, en/of het ontwerp van eigen lessen Classroom language, spreekvaardigheid en uitspraak — Spreekvaardigheid; het vertrouwen ontwikkelen om Engels als instructietaal te hanteren — Koppeling van Classroom language aan grammatica, spelenderwijs aangeboden d.m.v. taalspelletjes Grammatica — De basisgrammatica die voor vvto nodig is staat centraal

werkvormen en verwerkingsopdrachten per fase — Lespakketanalyse van het leerpakket dat op de eigen school gebruikt wordt Classroom language, spreekvaardigheid en uitspraak — Classroom language wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan grammatica, terwijl de uitspraak wordt geoefend — Spreekvaardigheid; het vertrouwen ontwikkelen om Engels als instructietaal te hanteren Grammatica — De basisgrammatica die nodig is voor groep 5-8 staat centraal.

INHOUD – OUDE KIND Vanaf groep 5/ 6 en/of 7/8 wordt Engels aangeboden aan de hand van het vierfasenmodel (Barneveld en van der Sande, 1987) en zoveel mogelijk volgens de Classroom English methode. Engelstalige instructie door de docent wordt ondersteund door gebaren, mimiek en plaatjes/objecten. De leerlingen antwoorden in toenemende mate in het Engels. Onderwerpen: Didactiek (voertaal Nederlands en Engels) — Vierfasenmodel inclusief verschillende

CURSUSDATA JK: 26 sept., 10 okt., 24 okt., 7 nov., 21 nov. 2018 van 14:00-17:00 uur OK: 30 jan., 13 feb., 6 mrt., 20 mrt., 3 april 2019 van 14:00-17:00 uur

ORGANISATIE Thomas More Academie KOSTEN € 575,– per deelnemer

STUDIEBELASTING 5 dagdelen van 3 uur. Zelfstudie (bestuderen theorie, praktijkopdrachten): 10 uur LOCATIE Thomas More Hogeschool, of in-company

C VAKSPECIALISATIE


D

Jonge kind


39

Post-HBO registeropleiding specialist jonge kind Teamscholing

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het kind de wereld te ontdekken. Dit vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering. DOEL Je leert een beargumenteerd onderwijs­ aanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie m.b.t. het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registreren is. Op grond van de signalering ben je in staat om een beredeneerd onderwijsaanbod samen te stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch- didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk ben je in staat om met jouw onderbouwteam het leren vanuit spel binnen de school te realiseren. DOELGROEP Ervaren leerkrachten met een afgeronde HBO opleiding (minimaal drie jaar ervaring) die werkzaam zijn in de onderbouw (groep 0 t/m 3) van het basisonderwijs en met hun onderbouwteam aan de slag willen gaan om het onderwijs aan het jonge kind op een hoger plan te tillen. INHOUD Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden

60 |

Maatwerk team mogelijk

waarbij deelnemers van en met elkaar leren. De doelstellingen van de Post HBO opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen: — visies op onderwijs aan het jonge kind — beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot de pedagogisch- didactische benadering van het jonge kind — observeren van gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot de ­specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind — leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een thema voor onderzoek en verdieping zoals: — sociale media en kleuters — creativiteit/muziek — bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling — wereldoriëntatie — wetenschap en techniek De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING Totale studiebelasting: 10 EC/280 uur KOSTEN € 2.249,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool en de deel­ nemende basisscholen. CURSUSDATA Intake-assessment wordt in overleg gepland in juni 2018 26 september, 17 oktober, 21 november 2018 13:00-20:30 uur 16 januari, 20 februari, 20 maart, 22 mei en 12 juni 2019 13:00-20:30 uur Les 9 en de eindassessments vallen in ­sept/ okt 2019. De roostering hiervan wordt in een later stadium bekend gemaakt. BIJZONDERHEDEN Deelnemers worden bij het succesvol afronden van de opleiding opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen het lande­lijk erkend post-hbo-diploma (CPION). Maximaal 25 deelnemers. Toelating op volgorde van binnenkomst en op basis van intake-assessments. Meer informatie over de inhoud: Marjan Groenewegen, m.groenewegen@thomasmorehs.nl.

D JONGE KIND


40

Jonge kind vakmanschap voor onderbouwteams Teamscholing

Vanuit betrokkenheid al spelend en ontdekkend leren. Dat is kenmerkend aan hoe jonge kinderen leren! Dit vraagt om een onderbouwteam dat sterk pedagogisch handelt en goed zicht heeft op de leer-/ en ontwikkelingslijnen van jonge kinderen. Het vraagt van de leerkrachten dat ze goed kunnen observeren, zodat op beredeneerde wijze keuzes gemaakt worden t.a.v. de planning van het onderwijs en de inrichting van een inspirerende speelleeromgeving. Op deze wijze kunnen steeds de nieuwe en juiste uitdagingen worden geboden die aansluiten bij spelend, onderzoekend en ontdekkend leren. DOEL Deze training is bedoeld om met het onderbouwteam aan de slag te gaan om spelend en ontdekkend leren met een gezamenlijke stevige basis neer te zetten in de groepen 1 en 2. We laten het team met elkaar leren en ervaring opdoen rondom het spelend leren en hoe je dit in de praktijk van een school zo efficiënt mogelijk kan inzetten. DOELGROEP Onderbouwteams die het spelend en ontdekkend leren met een gezamenlijke stevige basis willen neerzetten op school. Indien er sprake is van een of meerdere peutergroepen op de locatie kunnen ook de pedagogisch medewerkers deelnemen aan de training.

D JONGE KIND

Bij aanwezigheid van een jonge kind specialist binnen het onderbouwteam zoeken wij graag de samenwerking om deze training passend te maken.

— Stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen in jouw groep; — Inspirerende voorbeelden hoe je met kinderen in je groep aan de slag kunt.

INHOUD In de training vinden wij het belangrijk om onderling veel ervaringen uit te wisselen en overeenkomsten en verschillen tussen teamleden bespreekbaar te maken, zodat je als team samen de stevige basis van spelend leren goed in de praktijk kan brengen. Leerkrachten leren de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs aan het jonge kind in de praktijk vorm te geven en toe te passen. Spelend leren staat daarbij centraal. Maar hoe doe je dat dan en hoe weet je of het effect heeft? Dat is waar wij op inspirerende en actieve wijze mee aan de slag gaan, zodat je dit de volgende dag direct kunt toepassen. Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn onder andere: — Effectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling waarin spelend leren centraal staat; — Efficiënt werken in hoeken; — Themagericht onderwijs voor het jonge kind; — Spelontwikkeling van het jonge kind; — (Mee)spelen: wat is jouw rol? — Ontwikkelingslijnen kleuters; — Observeren en duiden van observaties; — Differentiatie in de groep;

ORGANISATIE Thomas More Academie i.s.m. de RVKO. Nascholingsdocenten: Tineke Visser, Sandra van Huet en Diana Stip. STUDIEBELASTING De training bestaat in de basis uit 4 bijeenkomsten van 3 uur. De bijeenkomsten worden aangevuld met werkopdrachten, uit te voeren in de eigen werkpraktijk (a 4 uur). Indien gewenst kan de training worden uitgebreid met een extra bijeenkomst. KOSTEN Op basis van offerte LOCATIE/ DATA In overleg

| 61


Teamscholing

41

Leernetwerk specialisten jonge kind Leernetwerk

Ben jij op zoek naar actuele onderwerpen m.b.t. het onderwijs aan het jonge kind? En heb je de opleiding Post-hbo registeropleiding jonge kind specialist afgerond? Dan is deelname aan ons leernetwerk echt iets voor jou! DOEL Het doel van het leernetwerk is om van en met elkaar te leren. DOELGROEP Alumni van de Post-hbo registeropleiding jonge kind specialist. Het kunnen aandragen van je CPION-diploma is verplicht. INHOUD Iedere bijeenkomst gaan we gericht aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Jij hebt mede invloed op de onderwerpen om het spelend leren voor het jonge kind nog verder vorm te geven. Daarnaast is er aan het eind van de bijeenkomst de mogelijkheid om kosteloos een masterclass over het jonge kind bij te wonen. ORGANISATIE Thomas More Academie in samenwerking met andere partners. KOSTEN € 300,– per deelnemer per jaar. Met deze bijdrage heb je inspraak op de onderwerpen van het leernetwerk en kun je

62 |

kostel­oos deelnemen aan de aansluitende Masterclasses voor het jonge kind. LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA 9 oktober 2018 16.00-18.00 30 januari 2019 16.00-18.00 30 mei 2019 16.00-18.00

MASTERCLASSES JONGE KIND Ben jij op zoek naar actuele onderwerpen m.b.t. het onderwijs aan het jonge kind? Sluit dan aan bij onze Masterclasses! DOEL Tijdens deze masterclasses krijg je verdiepende informatie over verschillende aspecten van het spelend leren voor het jonge kind.

ren, geïnspireerde sprekers over spelend leren of het goed vormgeven van buitenspelen. ORGANISATIE Thomas More Academie in samenwerking met andere partners. KOSTEN € 100,– per keer. Kosteloos voor deelnemers aan het Leernetwerk. LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA 9 oktober 2018 18:00-20:00 30 januari 2019 18:00-20:00 30 mei 2019 18:00-20:00

DOELGROEP Alumni van de Post-hbo registeropleiding jonge kind specialist en andere geïnteresseerden. INHOUD De thema’s hebben wij nog niet allemaal bekend, omdat we het belangrijk vinden om in te spelen op de vragen die er vanuit de Specialisten Jonge Kind komen. Je kunt denken aan gesprekstechnieken verbete-

D JONGE KIND

Ma


42

Taal in beweging: Taalontwikkeling jonge kind Teamscholing

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

Als je met jonge kinderen werkt, weet je hoezeer spelen, ervaren en bewegen de dag van jonge kinderen kleuren. In deze cursus leer je wat de relatie is tussen het ervaren en bewegen met je hele lijf en de taaldenkontwikkeling. Vanuit die kennis ga je taalonderwijs ontwerpen waarbij je de natuurlijke drang tot bewegen en ervaren kunt inzetten voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

van jonge kinderen en de rol van ervaring en spel daarbij. Je maakt kennis met de kenmerken van een rijke leeromgeving en leert hoe belangrijk die zijn voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en de leerlijn ‘geletterdheid’. Je gespreksvaardigheid wordt gestimuleerd, zodat je die kunt toepassen om het taal-denken te stimuleren. Je leert taalproblematiek bij jonge kinderen te signaleren.

DOEL Na het volgen van deze cursus heb je het volgende bereikt: — Je weet hoe de taalontwikkeling van jonge kinderen verloopt — Je kent het belang van ervaring binnen de taalontwikkeling; — Je kunt de leeromgeving van jonge kinderen zo verrijken dat je taalontwikkeling uitlokt; — Je ontwikkelt een visie op taalonderwijs voor het jonge kind waarbinnen ruimte is voor zowel de brede taalontwikkeling van kinderen als de leerlijn geletterdheid. Met deze visie kun je je taalonderwijs verder ontwikkelen en verantwoorden.

ORGANISATIE Thomas More Academie in samenwerking met het lectoraat Natuur en Ontwikkeling van het kind. Opleidingsdocent: Jannette Prins; j.prins@thomasmorehs.nl.

DOELGROEP Leerkrachten jonge kind.

LOCATIE Thomas More Hogeschool.

INHOUD In drie bijeenkomsten leer je de theoretische achtergronden van taalontwikkeling

CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

D JONGE KIND

WAARDERING Cursisten waardeerden deze cursus gemiddeld met een 8. Reacties van cursisten: “Een zinvolle, interessante cursus.” “Heel bruikbaar in de praktijk!” “Het is een inspirerende cursus waarbij je gelijk de theorie in praktijk kan brengen!”

STUDIEBELASTING 3 avondbijeenkomsten van 3 uur. Elke bijeenkomst vergt een uur voorbereiding. De cursus wordt afgesloten met een opdracht, waarvoor je 2 uur moet reserveren. KOSTEN € 395,– per deelnemer inclusief een kleine maaltijd en -cursusmateriaal.

| 63


43

Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar Teamscholing

In de leeftijd van 4 tot 8 jaar maken ­kinderen een enorme ontwikkeling door op sensomotorisch gebied. Dit geldt voor zowel de fijne als grof motorische ontwikkeling. Verschillende theorieën verklaren de motorische ontwikkeling. Met kennis van verschillende theorieën en kennis vanuit de ervaringen van de cursisten wordt de gehele ontwikkeling van de motoriek bekeken. DOEL Je leert geobserveerd motorisch gedrag verklaren en daarop een passende begeleiding te geven, rekening houdend met de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Je kunt met alle verworven kennis zelf oefenstof/werkvormen verzamelen en je weet op welke wijze je dit kunt aanbieden. DOELGROEP Leerkrachten die zowel in de klas, op het schoolplein als in de gymzaal de motorische ontwikkeling beter willen begrijpen en motorisch gedrag willen kunnen verklaren. Met deze kennis, gekoppeld aan eerdere ervaringen, kunnen zij de individuele leerling beter begeleiden, rekening houdend met het proces in de groep. Deze cursus kan zowel door basis­ bekwame, vakbekwame leerkrachten worden gevolgd en is ook bedoeld voor spe­cia­listen die kennis willen ophalen en actualiseren.

64 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

INHOUD De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod: — Welke theorieën zijn van belang voor het verklaren van de motorische ontwikkeling? — Met welke kennis kan ik motorisch gedrag verklaren? — Hoe kan ik vanuit de observaties en ­kennis de leerlingen begeleiden in hun motorische ontwikkeling? — Welke rol hebben rijping en omgeving op de motorische ontwikkeling? — Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voorwaarden werken? — Hoe kan ik in de groep oefenstof inzetten ter bevordering van de motorische ontwikkeling? ORGANISATIE Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Liesbeth van Det

CURSUSDATA Cursusdata op dinsdagavonden van 19:0022:00 uur, in jan., feb. en mrt. 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. WAARDERING Cursisten waardeerden deze opleiding met een 8,9 op een schaal van 1-10. “goede koppeling theorie en praktijk” “meer geleerd over de motorische ontwikkeling” “maakt mij enthousiast” “te kort” “enthousiaste docent” “overzichtelijk gebracht” “ik kijk anders naar kinderen nu” “met deze kennis kan ik de ouders beter uitleggen welke problemen er zijn bij motoriek” “filmbeelden maken alles duidelijk en herkenbaar”

STUDIEBELASTING 3 bijeenkomsten van 3 uur en een kleine observatieopdracht KOSTEN € 375,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool

D JONGE KIND


44

Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven Teamscholing

De fijne motoriek van kinderen ontwikkelt en verfijnt zich gedurende de basisschool. Steeds vaker wordt door leerkrachten in de kleutergroepen en groep 3 en 4 geconstateerd dat de fijne motoriek en daarmee samenhangend de schrijfmotoriek zich slecht ontwikkelt. In deze cursus zal worden ingegaan op deze problematiek en vooral gekeken naar kansen die voor leerlingen gecreëerd worden om de fijne motoriek positief te beïnvloeden. DOEL Na deze cursus: — ben je in staat te verklaren hoe de fijnmotorische ontwikkeling verloopt — kun je de fijnmotorische ontwikkeling observeren en verklaren — weet je welke pengrepen toegestaan zijn — kun je met gerichte oefeningen de fijnmotorische ontwikkeling en specifiek de schrijfontwikkeling positief beïnvloeden DOELGROEP Leerkrachten in het basisonderwijs. Deze cursus sluit goed aan bij de cursus ‘moto­ rische kenmerken van het jonge kind’ maar kan ook apart gevolgd worden. Deze cursus kan gevolgd worden door startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leerkrachten.

D JONGE KIND

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

INHOUD De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod: — Met welke kennis kan ik de fijnmotorische ontwikkeling verklaren? — Hoe kan ik vanuit de observaties en kennis de leerlingen begeleiden in hun fijnmotorische ontwikkeling? — Welke rol hebben rijping en omgeving op de fijnmotorische ontwikkeling? — Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voorwaarden werken? — Welke pengrepen zijn toegestaan en hoe kan ik kinderen stimuleren de juiste ­pengreep te gebruiken? — Welke oefeningen kan ik inzetten om de fijnmotorische ontwikkeling/schrijf- en tekenontwikkeling te bevorderen? — Op welke wijze kan spelend leren bij­ dragen aan de fijnmotorische ontwikkeling?

LOCATIE Thomas More Hogeschool. CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

ORGANISATIE Thomas More Academie. Opleidingsdocenten: Liesbeth van Det en Jowina Roelevink. STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 3 uur KOSTEN € 275,– per deelnemer

| 65


45

Spelen met ontwikkelingsbouwstenen Teamscholing

Als jij niet door rijdt met een lekke band, waarom zou je een leerling dan extra leeskilometers laten maken als je niet weet of zijn vehikel in orde is? Wanneer een leerling niet zo goed mee komt als de rest, of minder goed dan je verwachtte, is het logisch en zinvol extra te laten oefenen. Tenzij er in de basis iets niet in orde is. (Leren) lezen en schrijven kan lastig worden wanneer bijvoorbeeld restreflexen nog actief zijn, ogen niet goed samenwerken, een kind de verticale middellijn nog niet kan kruisen of een kind alertheidsproblemen heeft. In deze praktische workshop zoomen we in op een aantal ontwikkelingsbouwstenen, die fundamenteel zijn voor het leren in groep 3,4. Je leert hoe je – vaak op een speelse manier – kunt achterhalen hoe stevig die bouwstenen zijn. En hoe je – met bewegen en spelen – sommige bouwstenen ‘af kunt bakken’. DOEL Je krijgt zicht op een aantal essentiële ontwikkelingsbouwstenen. Je krijgt handvatten waarmee je beter na kunt gaan wat er speelt wanneer een kind niet de gewenste ontwikkeling doormaakt. Zie je signalen die aan dyslexie doen denken, krijg je ideeën waar die nog meer op kunnen wijzen, dan op dyslexie. Zo leer je oogvolgbewegingen en saccades

66 |

Maatwerk team mogelijk

(oogsprongbewegingen) testen; beide een voorwaarde om vloeiend te kunnen lezen. Daarnaast leer je drie primaire reflexen testen, die geïntegreerd moeten zijn om soepel te kunnen lezen, schrijven, overschrijven en automatiseren (TLR, ATNR, STNR). Je leert hoe je spelletjes (specifieke kortdurende gezelschapsspellen) in kunt zetten als ontwikkelbron. Je leert hoe ontwikkel-kracht samenhangt met alertheid. En hoe je met verzwaringsknuffels kinderen hun alertheid kunt laten reguleren. Verzwaringsknuffels zijn ontwikkeld voor de schoolpraktijk door Brenda de Vliegher, leerkracht binnen de RVKO. Je krijgt een aantal BreinBouwers: bewegingsoefeningen waarmee je fundamenteel kunt bouwen aan de leerconditie van je leerlingen. De Breinbouwers zijn ook ontwikkeld door Brenda de Vliegher en Henriette Mol van In Samenspel. Bij kinderen waarbij je voor deze cursus associaties kreeg met dyslexie of ADHD, kun je gericht een aantal dingen checken en uitproberen. En zo nodig nòg gerichter doorverwijzen. DOELGROEP Leerkrachten en IB-ers die geboeid zijn door de ontwikkeling van kinderen. En die op een leuke manier daarmee bezig willen zijn. Leerkrachten en IB-ers die beter zicht willen krijgen op wat er zou kunnen spelen wanneer een kind moeite heeft met lezen,

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

schrijven, leren. En die kinderen nòg beter en gerichter in hun ontwikkeling willen kunnen stimuleren. INHOUD Introductie op de cursus en ontwikkelingsbouwstenen Spel als ontwikkelbron Leer-kracht en alertheid De samenhang tussen restreflexen en leren. Testen van de TLR, ATNR en de STNR. ORGANISATIE In opdracht van de Thomas More Academie, door InSamenSpel STUDIEBELASTING 5 bijeenkomsten van 4 uur, 2 uur zelfstudie Opbrengst: oneindig veel uren implementatie in de praktijk; wat je leert kun je direct in de praktijk gebruiken. KOSTEN € 475,– per deelnemers LOCATIE Nader te bepalen CURSUSDATA 27 september, 4 oktober, 11 oktober, 1 november en 8 november 2018, van 16:00-20:00 uur

D JONGE KIND


46

Executieve functies: met wat dirigeren klinkt het beter! (Groep 1-4) Teamscholing

Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen, te doen en te sturen. Executieve functies kun je de ‘dirigent’ noemen van de cognitieve en executieve vaardigheden. Zoals een orkest wat sturing nodig heeft om het muziekstuk optimaal ten gehore te brengen, zo heeft ook het brein sturing nodig. Executieve functies helpen bij alle soorten taken in het brein, bij denk- en bij doe-taken. Deze functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen. Het is een verzamelnaam voor denkprocessen in het brein die belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en het uitvoeren (executie) van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. De executieve functies worden meestal ingedeeld in: — Impulsbeheersing. — Concentratie. — Flexibiliteit. — Prioriteiten stellen Maar breinwetenschappers breiden deze lijst moeiteloos uit. In de masterclass zetten we dat zo goed mogelijk op een rijtje. We gaan de “dirigent- functie” in ons brein nader onderzoeken in theorie, maar het is vooral boeiend hoe we die kennis toepasbaar maken in de praktijk in onze groep. DOEL Meer weten en meer kunnen met executieve functies is van grote meerwaarde voor

D JONGE KIND

Individueel Individuee Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

iedere professional. Daarom deze aanpak van theorie naar praktijk en andersom. Het eindproduct is bedoeld om binnen teams op een gemakkelijke manier een stukje inhoud rond executieve functies te delen. DOELGROEP Basisbekwaam, startende leraar INHOUD De scholing is verdeeld in 3 onderdelen: — Masterclass, waarin het vooral gaat om kennis over executieve functies; horen, zien, ervaren en toepassen — Werkopdracht, waarin iedere deelnemer een eigen transfer maakt van theorie naar praktijk — Praktijkbijeenkomst, waarin we delen en verdiepen, samen meer kennis en ervaringen krijgen over executieve functies in de dagelijks praktijk op school Ons gezamenlijke product is “een glossy” waarin we theorie en onze ervaringen in en uit de praktijk samenbrengen. Deze vorm maakt het proces van jou als deelnemer makkelijk deelbaar in een team.

kiezen we een format, verdelen de taken (cognitie en executie) om de opbrengst te bundelen in een eenmalige uitgave van een glossy “De dirigent”. Zodat we met en van elkaar kunnen leren en collega’s kunnen inspireren. ORGANISATIE Thomas More Academie, in samenwerking met Janneke Hagenaar (Bureau Hagenaar) STUDIEBELASTING 2 bijeenkomsten van 3 uur: de Masterclass en de Praktijkbijeenkomst Daarnaast ongeveer 8 uur (of wellicht meer als je de ‘flow’ hebt) zelfstudie, opdrachten en implementatie in de praktijk KOSTEN € 195,– LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Start najaar 2018. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

Na de masterclass gaat iedereen in de praktijk aan de slag, we bereiden dat met elkaar voor. Na 6 weken komen we in een praktijkbijeenkomst bij elkaar. We presenteren en reflecteren wat we deden rondom executieve functies in de groep. Vervolgens

| 67


47

Beeldende Vorming met jonge kinderen Teamscholing

Een echt goede les Beeldende Vorming geeft ruimte aan de leerlingen om zelf vorm te geven. Leerkrachten ontwerpen de aanleiding, de creatieve vraag of het beeldende probleem; leerlingen reageren daarop, zoeken naar antwoorden en ontwerpen oplossingen. Een lastig proces van aanreiken en los durven laten. Tijdens deze nascholing richten we ons op het ontwikkelen van creativiteit door middel van Beeldende Vorming. Het Onderzoekende en Spelende kind staat centraal. DOEL — Leren omgaan met vrijheid en ruimte geven in het beeldende proces — Leren vertrouwen op het kunstzinnige vermogen van kinderen — Controle in de organisatie versus loslaten van weten waar de opdracht eindigt — Spelend en experimenterend tot beeld komen — Onderzoekend tot beeld komen DOELGROEP Leerkrachten basisonderwijs, pedagogisch medewerkers en peuterleidsters. INHOUD Gedurende vier bijeenkomsten leer je door eigen praktische ervaring en theoretische kaders Beeldende Vorming te geven op een creatieve manier. Met ruimte voor het kind.

68 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

Je onderzoekt waar je zelf staat wat betreft je beeldende opdrachten, je eigen beeldende vermogen en hoe dat je kan ondersteunen of juist blokkeren in het geven van beeldende vorming. Je leert hoe je opdrachten open kunt formuleren zodat er ruimte ontstaat voor het kind om beslissingen te nemen. Je leert hoe het spelen en onderzoeken in het beeldende proces ­kunnen worden toegepast. Je leert het creatieve vermogen aanspreken van kinderen en daarmee ook van jezelf. Daarnaast is er alle ruimte om zelf met leervragen te komen, het programma zal daarop worden aangepast.

CURSUSDATA 3 bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 16.00 tot 18.30. Excursie naar Villa Zebra wordt in overleg gepland. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

ORGANISATIE Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Jorinde Jonker STUDIEBELASTING 3 bijeenkomsten van 2,5 uur op Thomas More Hogeschool en een excursie van 2 uur naar Villa Zebra Rotterdam. Kleine huiswerkopdrachten zoals het verzamelen van lessen, materiaal en het doen van korte observaties. KOSTEN € 350,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool en Villa Zebra

D JONGE KIND


48

Ontwerpen in de kleutergroep Teamscholing

Ontwerpen met kleuters is een praktische cursus waarin je leert samen met kleuters betekenisvolle ontwerpen te maken. Door zelf dingen te ontwerpen voor hun spel leren kleuters over techniek, creatief en flexibel denken en praktische oplossingen bedenken voor maak-problemen. Dat vraagt van jou als leerkracht dat je het proces kunt begeleiden en de ontwerp­ cyclus behapbaar maakt. Je krijgt theoretische onderbouwing, werkt samen aan betekenisvolle ontwerp­ opdrachten en krijgt tips van een ervaren techniekdocent/trainer. DOEL — deelnemers weten hoe ze de ontwerp­ cyclus kunnen vertalen naar uitdagende en betekenis­volle activiteiten voor kleuters — deelnemers hebben goede ontwerp­ opdrachten voor tenminste 3 thema’s — deelnemers zijn in staat het proces van ontwerpen met kleuters te begeleiden en verrijken. DOELGROEP Kleuterleerkrachten die de cursus Onderzoekend en Ontwerpend spelen en leren voor groep 1 en 2 hebben gevolgd of die via andere scholing al kennis hebben gemaakt met de basis van Onderzoekend spelen en leren in de onderbouw.

D JONGE KIND

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

INHOUD — het ontwikkelen van betekenisvolle ontwerpopdrachten die een functie hebben in het spel — leren werken met de ontwerpcyclus op een manier die behapbaar is voor kleuters — het koppelen van een technische toepassing aan een ontwerp — het stimuleren van creatief denken en het maken van eigen beeltenissen — het leren werken met gereedschappen en bevestigingstechnieken — kleuters leren planmatig handelen en presenteren

KOSTEN € 500,– per deelnemer CURSUSDATA 19 september 2018 14:30-17:30 uur 7 november 2018 14:30-17:30 uur 6 februari 2019 14:30-17:30 uur

ORGANISATIE De cursus wordt in opdracht van de Thomas More Academie gegeven door Andrea Heyboer (Oderwijszaken) en Bastiaan Baeten (techniekdocent ’t Palet in Den Haag en co-trainer Oderwijszaken) STUDIEBELASTING Naast het bijwonen en voorbereiden van de cursusbijeenkomsten, moet je rekenen op 2 x 1,5 uur voor een praktijkopdracht en literatuurstudie. LOCATIE Thomas More Hogeschool of RVKO-school in Rotterdam

| 69


49

Onderzoekend en ontwerpend spelen groep 3-4 Teamscholing

In de kleutergroepen leren de kinderen door spel. De hele kleutergroep is erop ingericht om vanuit spel te komen tot de ontwikkeling die wij voor ogen hebben. Ook op het gebied van wetenschap en technologie kan het spel bijdragen aan de ontwikkeling op dit gebied. Het blijkt in de praktijk lastig om in de hogere groepen te komen van spelend leren naar bijvoorbeeld onderzoekend leren. De training onderzoekend en ontwerpend spelen sluit aan op de behoeft om van spelend leren in groep 1-2 naar onderzoekend en ontwerpend leren in groep 3-4 te komen. DOEL Je weet wat de onderdelen van onderzoekend en ontwerpend spelen zijn en hoe je deze kunt inzetten in de groepen 3 en 4. Je weet welke kinderen ontwikkelen bij het inzetten van onderzoekend en ontwerpend leren. DOELGROEP Leerkrachten groep 3-4 INHOUD In de groepen 1 en 2 leren kinderen door te spelen, in groep 3 moet dat zomaar voorbij zijn, maar is dat voor alle vakken wel een wenselijke ontwikkeling? Kinderen van alle leeftijden ontwikkelen zich door spel, maar als leerkracht heb je een doel waaraan je

70 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

wilt voldoen. Je wilt dat jouw leerlingen zich in alle kennisgebieden ontwikkelen. Door spel doelgericht en vanuit onderzoeken en ontwerpend spelen in te zetten kan een meerwaarde voor de leerlingen worden gerealiseerd. Op verschillende (zaakvak) gebieden maken de kinderen kennis met de inhoud doordat ze onderzoeksmatig aan de slag gaan met verschillende thema’s. In deze training leer je hoe je onderwerpen vanuit de zaakvakken d.m.v. onderzoekend en ontwerpend spelen op een natuurlijke wijze kan behandelen.

BIJZONDERHEDEN Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20 deelnemers. Meer informatie over de inhoud: Erwin Groenenberg; e.groenenberg@-thomasmorehs.nl

ORGANISATIE Thomas More Academie i.s.m. de TU Delft STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van 3 uur KOSTEN € 550,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Voorjaar 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

D JONGE KIND


50

Zaakvakken en W&T in hoeken Teamscholing

De kracht van een hoek is dat kinderen er zelfstandig kunnen spelen. Door het spel leren ze, maar regelmatig zijn de hoeken voorspelbaar en is de vraag wat kunnen de leerlingen ontdekken en verkennen. Tijdens deze workshop gaan we in op het doel van de hoek en de manier waarop de zaakvakken daar inhoud aan kunnen geven. DOEL Je weet hoe je vanuit de zaakvakken een uitdagende hoek kunt maken waarin kinderen al spelend meer leren over aardrijks­ kunde, geschiedenis, natuur of techniek. DOELGROEP Leerkrachten groep 1-2 INHOUD In elke kleutergroep worden regelmatig themahoeken ingericht, maar niet elke hoek lijkt even effectief. Het inrichten van een hoek met een specifiek zaakvakkendoel kan het spelplezier en de leerwinst vergroten. In deze workshop worden de mogelijkheden om van je hoek een zaakvakkenhoek te maken besproken. Door middel van een drietal thema’s oefen je met je mede­ cursisten in het aankleden van een hoek gericht op het zaakvakonderwijs, met als doel het maken van een hoek met leerwaarde.

D JONGE KIND

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 2 uur KOSTEN € 175,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool. CURSUSDATA april 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20 deelnemers. Meer informatie over de inhoud: Erwin Groenenberg; e.groenenberg@-thomasmorehs.nl

| 71


51

Beredeneerd spelen in de onderbouw (verdieping) Teamscholing

Spelen is het recept tot leren en jij… jij bent de kok, die door de juiste ­ingrediënten toe te voegen en aan te bieden kinderen tot spelen krijgt! Jij hebt immers zelf het beste zicht op wat jouw kinderen in de groep nodig hebben en inspireert! Maar hoe doe je dat dan en hoe weet je of het effect heeft gehad? Dat is wat centraal staat tijdens deze ­training. Met elkaar gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met de 4 stappen van opbrengstgericht werken (data, duiden, doelen, doen). DOEL Deze training is bedoeld om jou handvatten te bieden om al spelend en ontdekkend aan de slag te gaan in jouw onderbouwgroep. Je leert de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs aan het jonge kind in de praktijk vorm te geven en toe te passen. Aansluiten bij wat er leeft en speelt in de groep staat daarbij centraal. INHOUD In de training gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met onderwerpen zodat je dit de volgende dag direct kunt toepassen. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: — cyclus van data, duiden, doelen, doen; — effectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling waarin spelend leren centraal staat;

72 |

Maatwerk team mogelijk

— efficiënt werken in hoeken; — spelontwikkeling van het jonge kind; — (mee)spelen: wat is jouw rol? — Observeren en duiden van observaties — Stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen in jouw groep; — Inspirerende voorbeelden hoe je kinderen in je groep aan de slag kunt gaan. DOELGROEP leerkrachten van groep 1 en 2. ORGANISATIE De training wordt verzorgd door Sandra van Huet (RVKO/Thomas More Hogeschool). Er is geen sprake van een selectieprocedure. Bij voldoende animo zal de training meerdere keren worden aangeboden (maximaal 18 deelnemers per groep). STUDIEBELASTING 3 bijeenkomsten van 3 uur, aangevuld met enkele werkopdrachten, uit te voeren in de eigen werkpraktijk.

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

DATA 18 oktober 2018 16:00-19:00 uur 15 november 2018 16:00-19:00 uur 11 december 2018 16:00-19:00 uur BIJZONDERHEDEN Na het volgen van de training ontvangt de deelnemer een certificaat. De training is eventueel uit te breiden met enkele coachmomenten op de werkvloer. WAARDERING De training is in 2016-2017 zeer positief beoordeeld door de aanwezige deelnemers. Enkele uitspraken: “heel praktijkgericht, daardoor direct toepasbaar in mijn werk” “stof aangepast op vragen uit de groep” “ik heb geleerd om bewust over spelen na te denken en het op een vernieuwende manier toe te gaan passen” “training maakte mij enthousiast!”

KOSTEN € 275,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool

D JONGE KIND


52

Tijd voor spel voor peuters Teamscholing

Spel is een ideaal middel om cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling op gang te brengen en te houden en is onmisbaar in de ontwikkeling van het jonge kind. Maar spel is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige peuters lijken niet verder te komen in hun spelontwikkeling; ze blijven rommelen en rondlopen in de ruimte en verschillende hoeken. Wat je zou willen zien is dat peuters op hun eigen niveau in betrokkenheid (gerichtheid op spel) groeien. Jonge kinderen hebben daarom veel speeltijd, een rijk ingerichte speelomgeving en de juiste stimulans en spelbegeleiding van jou als pedagogisch medewerker nodig om zich te ontwikkelen tot volwaardige spelers. Pas als de spelontwikkeling zelf goed op gang komt, kun je deze benutten voor het behalen van cognitieve of sociaal-emotionele doelen. DOEL In deze drie bijeenkomsten leer je de spelontwikkeling van kinderen observeren en de verschillende spelniveaus herkennen. Je leert hoe je een rijke speelleeromgeving kunt inrichten waarin kinderen op alle spelniveaus aan hun trekken komen. Daarnaast gaan we aan de slag met spelbegeleiding en welke vaardigheden jij kunt inzetten om de spelontwikkeling echt in beweging te brengen. Tot slot leer je hoe je spel kunt benutten voor het behalen van cognitieve en sociaal-emotionele doelen.

D JONGE KIND

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

DOELGROEP Pedagogisch medewerkers van peuter­ groepen. INHOUD In deze training gaan we aan de slag met deze onderwerpen: — kennis van de verschillende spelniveaus — observeren van de spelontwikkeling van peuters — spelbegeleiding — praktisch aan de slag met het inrichten van inspirerende hoeken
 — het werken aan doelen op cognitief- of sociaal-emotioneel gebied door middel van spel

CURSUSDATA 10 september 2018 16:00-19:00 uur 1 oktober 2018 16:00-19:00 uur 6 november 2018 16:00-19:00 uur

ORGANISATIE De training wordt in opdracht van de Thomas More Academie verzorgd door Sandra van Huet (RVKO) en Annemarie Geerts-Mulder van Onderwijszaken. STUDIEBELASTING De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en tussendoor werk je aan 2 praktijkopdrachten. Die nemen elk ongeveer een uur voorbereidingstijd in beslag. KOSTEN € 420,– per deelnemer

| 73


53

Spelbegeleiding (verdieping) Teamscholing

In het onderwijs aan het jonge kind staan al sinds een aantal jaar het ‘­spelend leren’ centraal. Als je ervaring hebt met ‘spelend leren’ of de cursus ‘Tijd voor SPEL!’ hebt gedaan is deze training ‘Spelbegeleiding’ iets voor jou! Spelbegeleiding is een kindgerichte en methodische manier van werken. Niet alle kinderen komen vanzelfsprekend tot spel en wat doe je dan als leerkracht? Hoe kun je ‘spelend leren’ als het spel niet op gang komt bij bepaalde kinderen? Door deze kinderen te leren spelen kunnen zij zich ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden en ze krijgen vaak meer zelfvertrouwen. DOEL In deze drie bijeenkomsten leer hoe de spelontwikkeling van jonge kinderen verloopt en welke problemen zich binnen de spelontwikkeling kunnen voordoen. Je kunt de spelontwikkeling in kaart brengen en de betrokkenheid van kleuters observeren. Je weet welke vormen van spelbegeleiding er zijn en hoe je deze als professional doelgericht kunt inzetten in je onderwijs aan jonge kinderen. DOELGROEP Leerkrachten van de groepen 1 en 2 die de training ‘Tijd voor Spel!’ hebben gedaan en/ of veel ervaring hebben met ‘Spelend leren’.

74 |

Maatwerk team mogelijk

INHOUD In deze training gaan we aan de slag met deze onderwerpen: — Spelontwikkeling en problemen binnen de spelontwikkeling — Ontwikkelstadia gekoppeld aan spel­ niveaus — Analyseren van spelsituaties adhv ­ingebrachte beelden — Verschillende manieren van spel­ begeleiding — Technieken uit de speltherapie

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

CURSUSDATA 20 september 2018 16.00-19.00 uur 18 oktober 2018 16.00-19.00 uur 22 november 2018 16.00-19.00 uur BIJZONDERHEDEN Deelnemers brengen eigen beelden in van spelsituaties uit hun eigen groep en hun eigen spelbegeleiding; we bespreken deze beelden in kleine groepen.

ORGANISATIE De training wordt in opdracht van de Thomas More Academie verzorgd door Annemarie Geerts-Mulder van ONDERWIJSZAKEN (zie ook www.onderwijszaken.nl) en Janna van der Honing (speltherapeut, zie ook www.zelluf.nu) STUDIEBELASTING De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en tussendoor werk je aan 2 praktijk­ opdrachten. Die nemen elk ongeveer een uur voorbereidingstijd in beslag. KOSTEN € 475,– per deelnemer LOCATIE Nader te bepalen

D JONGE KIND


54

Ontwikkeling van jongens en meisjes: onderbouw Teamscholing

Jongens en meisjes maken een andere ontwikkeling door. Dit heeft verschillende oorzaken. Deze verschillen zijn te onderkennen in o.a. hersenontwikkeling, hormonen, gerichtheid en tempo. Het zichtbaar maken van de verschillen tussen jongens en meisjes kan begrip opleveren, waardoor leerkrachten anders naar hen kunnen kijken én waarderen. Dan kan duidelijk worden dat jongens en meisjes elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen leren. Zo kunnen zij elkaar tot uitdaging zijn. DOEL Kennis verkrijgen over de ontwikkeling van jongens en meisjes in de onderbouw en hoe dit in te zetten in de praktijk van elke schooldag. DOELGROEP Een ieder die werkt met kinderen van 4 tot 9 jaar

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

ORGANISATIE In opdracht van de Thomas More Academie, verzorgd door Sirene, Hanneke Poot- van der Windt, kinderfysiotherapeut, psycho­ motorische remedial teacher, docente STUDIEBELASTING 2 bijeenkomsten van 3 uur Actieve deelname tijdens de master classes Het implementeren van de kennis in het dagelijkse handelen. KOSTEN € 300,– per deelnemer LOCATIE Gymzaal van een Rotterdamse RVKOschool CURSUSDATA 26 september 2018 13:30-16:30 uur 17 oktober 2018 13:30-16:30 uur

INHOUD Onderbouw: — Hoe verloopt de ontwikkeling van jongens en meisjes. Welke consequenties heeft dit in je onderwijs: t.a.v. spel, inrichting van je ruimte, gebruik buitenruimte, benadering, gedrag? — Op welke manier kun je gedrag begrijpen van kinderen en deze in spelvorm ondersteunen?

D JONGE KIND

| 75


55

Muziek en Kleuters Teamscholing

De waarde van muziek laat zich niet beschrijven. Je moet het beleven! Tijdens de cursus ga je werken aan twee perspectieven: muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van lesideeën met kleuters. Muziekdocent Roeland Vrolijk gaat samen met deelnemers aan de slag met kleuterdidactiek v.w.b. muziek.  INHOUD Tijdens deze cursus wordt gewerkt aan de eigen muzikale vaardigheden van de leerkracht die nodig zijn om muziek te maken met kleuters. Daarnaast krijgt de cursist diverse praktische beelden voorgeschoteld die in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Tijdens bijeenkomst 2 en 3 kijken we terug op de activiteiten in eigen praktijk.  — Bijeenkomst 1: muzikale beginsituatie van de leerkracht en van jonge kinderen in kaart brengen, zingen met kleuters en het gebruik van instrumenten.  — Bijeenkomst 2: perspectieven van ­muzikale vorming bij jonge kinderen en praktische werkvormen voor het luisteren naar muziek — Bijeenkomst 3: creëren van een rijke muzikale leeromgeving voor kleuters en thematisch muziekonderwijs bij jonge kinderen

76 |

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

DOELGROEP Leerkrachten basisonderwijs, pedagogisch medewerkers en peuterleidsters ORGANISATIE Thomas More Academie. STUDIEBELASTING 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Kleine huiswerkopdrachten. KOSTEN € 375,– per deelnemer, inclusief literatuur en vele bruikbare audiofragmenten. LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA 30-11-2017 19:00-21:30 uur 14-12-2017 19:00-21:30 uur 11-01-2018 19:00-21:30 uur

D JONGE KIND


56

Directietraining Jonge Kind Teamscholing

Je wilt als school recht doen aan het specifieke karakter en manier van leren van het jonge kind. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een kindgerichte aanpak, waarin de brede ontwikkeling centraal staat en pedagogisch medewerkers en leerkrachten sensitief en responsief zijn naar kind-initiatief, een positief effect heeft op het leren van jonge kinderen (Boland 2017). In deze training gaan we in op hoe een kindgericht pedagogisch en educatief aanbod voor jonge kinderen er in de dagelijkse praktijk uit kan zien en wat dit betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van de professionals op een school. Tegelijkertijd staan we stil bij hoe je deze kennis kunt inzetten om jouw begeleiding en beleid binnen de school aan te scherpen en het vakmanschap van je team rondom het jonge kind gericht te stimuleren en te begeleiden. DOEL Met deze training willen we bereiken dat jij: — Weet hoe in de peuter- en kleutergroepen de brede ontwikkeling van kinderen gevolgd wordt, wat de meest gangbare volgsystemen zijn en hoe ze bijdragen aan een beredeneerd aanbod — Weet wat spelend leren is en wat de belangrijkste pijlers zijn waarop in een groep jonge kinderen ook echt spelend geleerd kan worden

D JONGE KIND

Maatwerk team mogelijk

— De (eventueel aanwezige) pedagogisch medewerkers en leerkrachten zodanig kunt aansturen en begeleiden, dat de verhouding tussen routines en uitdaging in balans is en de professionals en de kinderen krijgen wat ze nodig hebben om zich blijvend te ontwikkelen. DOELGROEP Directeuren en intern begeleiders van ­peuter- en onderbouwgroepen

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

KOSTEN € 450,– per deelnemer LOCATIE Nader te bepalen CURSUSDATA 13 september 2018 08:30-11:30 uur 30 oktober 2018 08:30-11:30 uur 27 november 2018 08:30-11:30 uur

INHOUD — spelend leren van peuters tot in groep 3 — werken met een volgmodel en een ­beredeneerd aanbod samenstellen — doelgericht werken in een rijke speelleeromgeving — pedagogisch en didactische vaardig­ heden en spelend leren — professionaliteit en reflectie in het team ORGANISATIE De training wordt verzorgd door Sandra van Huet (RVKO) en Andrea Heyboer (Onderwijszaken). STUDIEBELASTING De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. Er komt ongeveer twee uur bij voor het werken aan een praktijkopdracht en lezen van achtergrondinformatie.

| 77


57

Spelend leren in groep 3 Teamscholing

Omdat je het jonge kind niet ondergeschikt wilt maken aan een lesmethode, zoek je naar mogelijkheden om meer met spel te werken aan de ontwikkeling van je kinderen in groep 3. Je weet hoe je in een circuit doelen ook spelenderwijs kunt behalen en jouw volgende stap is het werken met thematische speelhoeken en begeleiden van spel. In deze cursus leer je hoe je dat op een goede en haalbare manier kunt organiseren in jouw groep. Je krijgt theoretische onderbouwing, werkt samen een aantal passende thema’s uit in spel en hoeken en je krijgt praktische tips van een ervaren leerkracht/trainer. DOEL — deelnemers weten hoe spel de leer­ context van groep 3 kan verrijken — deelnemers zijn in staat om samen met de kinderen goede themahoeken te ­ontwikkelen — deelnemers weten hoe ze spel kunnen begeleiden — deelnemers zijn in staat om het thematische spel te verdiepen en te koppelen aan relevante leerdoelen DOELGROEP Ervaren leerkrachten die de cursus groep 3 onder de knie (OMJS) hebben gevolgd, ervaring hebben met spelenderwijs werken in hoeken en circuit of ervaring hebben met kleuters.

78 |

Maatwerk team mogelijk

INHOUD de ontwikkeling van het jonge kind in groep 3 en spel als leercontext goede thema’s kiezen, rollen en spelscripts uitwerken en hoeken inrichten het organiseren van betekenisvol en thematisch spel als onderdeel van een circuit verdiepen en begeleiden van thematisch en doelgericht spel werken met verhalen, teksten en boeken in relatie tot thematische spel regisseursspel en de narratieve ontwikkeling

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

CURSUSDATA 5 september 2018 14.30-17.30 uur 17 oktober 2018 14.30-17.30 uur 16 januari 2019 14.30-17.30 uur 17 april 2019 14.30-17.30 uur

ORGANISATIE De cursus wordt gegeven door Andrea Heyboer (Onderwijszaken) en Koen van der Ende (groep 3 leerkracht van ‘de Provenier’ en co-trainer van Onderwijszaken). De inhoud van de cursus is ontwikkeld in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen. STUDIEBELASTING Naast het bijwonen en voorbereiden van de cursusbijeenkomsten, moet je rekenen op 3x1,5 uur voor een praktijkopdracht en literatuurstudie. LOCATIE Nader te bepalen KOSTEN € 495,– per deelnemer

D JONGE KIND


58

Coachen met beelden in de onderbouw Teamscholing

Ben jij intern begeleider, onderbouwcoördinator, jonge kind specialist of werk je als hbo’er op een peutergroep en heb je in je werk een coachende rol? Dan is deze training iets voor jou! Het werken met beelden is een manier van begeleiden die effectief en ook prettig is omdat het uitgaat van wat werkt. Je leert beelden te analyseren door te kijken naar de basiscommunicatie tussen kinderen en de pedagogisch medewerker of leerkracht. Je zoomt met elkaar in op krach­tige momenten, bespreekt samen wat hier precies gebeurt en hoe deze momenten verder uitgebouwd kunnen worden. DOEL Met deze training willen we bereiken dat jij: — bekwaam wordt in het coachen/begeleiden van collega’s door middel van beeldcoaching — kennis krijgt en de begrippen toepast die gebruikt worden bij basiscommunicatie — beelden van collega’s kan analyseren en microanalyses kunt maken door dit te oefenen aan de hand van zelf ingebrachte videobeelden — deze kennis en begrippen kunt toepassen in begeleidingsgesprekken — kan reflecteren op eigen begeleidings­ gesprekken door beelden te analyseren en sterke en leerpunten hieruit te formu­ leren — oefent in het versterken van gespreks­

D JONGE KIND

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

vaardigheden tijden de begeleidings­ vragen vanuit persoonlijke leervragen DOELGROEP Intern begeleiders van onderbouwgroepen, onderbouwcoördinatoren, jonge kind specialisten en hbo’ers op een peutergroep met een coachende rol. INHOUD De training bestaat uit 2x drie bijeenkomsten van 3 uur. Deel 1: rondom het analyseren van groepsbeelden. In deze drie bijeenkomsten staan de volgende onderdelen centraal: — begrippenkader van basiscommunicatie dat gebruikt wordt bij het coachen met beelden — inzoomen op onderdeel interactie — kennismaken met en zelf toepassen van een microanalyse met behulp van eigen videobeelden — spelend leren: interactie, didactiek en groepsmanagement Deel 2: rondom begeleidings- en coachingsgesprekken. In deze bijeenkomsten staan de volgende onderdelen centraal: — opbouw en oefenen met uitvoeren van coachingstrajecten met behulp van eigen videobeelden — gesprekstechnieken — omgaan met weerstanden

ORGANISATIE De training wordt in opdracht van de Thomas More Academie verzorgd door Sandra van Huet (RVKO) en Licia Horsman van Onderwijszaken STUDIEBELASTING 2 keer 3 bijeenkomsten van 3 uur. Per bijeenkomst werk je aan een praktijkopdracht van ongeveer 2 uur. KOSTEN € 1550,– per deelnemer LOCATIE Nader te bepalen CURSUSDATA Deel 1: 24 september 16:00-19:00 uur 10 oktober 2018 14.00-17.00 uur 20 november 2018 16.00-19.00 uur Deel 2: 21 januari 2019 16.00-19.00 uur 19 februari 2019 16.00-19.00 uur 17 april 2019 14.00-17.00 uur BIJZONDERHEDEN Deze training is specifiek voor personen die gedurende de training daadwerkelijk een coachende rol hebben binnen hun organisatie. Daarnaast moet je beschikken over een camera om videobeelden te kunnen opnemen en analyseren.

| 79


E

Certificering 21e eeuws leren onderwijsconcepten


59

Onderzoekend en ontwerpend leren bij het oudere kind (W&T) Teamscholing

Van zelf ervaren tot zelf creëren. Door het uitvoeren van een eigen onderzoek ervaar je wat het effect van onderzoekend en ontwerpend leren is. Vanuit een kader van onderzoeks- en ontwerp-vaardigheden voor de leerling en leerkracht, word je getraind in het onderzoekend of ontwerpend maken van een methodeles. Uiteindelijk werk je toe naar een zelf­ ontworpen themales waarin de leerlingen kennis en vaardigheden opdoen vanuit onderzoek en ontwerp. DOEL Je ontdekt de meerwaarde van onderzoekend leren en je leert dat het niet moeilijk is om de didactiek in je lessen te verwerken. Je leert aan welke vaardigheden leerlingen werken tijdens onderzoekend en ontwerpend leren(OOL) en je kunt hen daardoor gericht begeleiden in hun ontwikkeling. DOELGROEP Leerkrachten midden- en bovenbouw INHOUD OOL is een manier van lesgeven waarbij het initiatief bij de leerlingen ligt. Dat klinkt eenvoudig, maar voor een echte leerkracht is het durven loslaten een uitdaging. Deze training start daarom met het opdoen van ervaringen. Als cursist ervaar je wat het is om d.m.v. onderzoek je eigen kennis en vaardigheden te vergroten. Vanuit deze ervaring

82 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

en gedrevenheid word je getraind in het onderzoekend of ontwerpend maken van een methodeles. Je krijgt de opdracht om lessen vanuit verschillende methodes mee te nemen en deze om te vormen tot een les vanuit de OOL-principes. De door jou ontworpen lessen voer je in je eigen klas uit, in de weken na de training. De resultaten leg je vast in de vorm van een presentatie. We delen voortdurend de ervaringen en werken toe naar het ontwikkelen van een project waarbij meerdere vakgebieden geïntegreerd zijn. 21e eeuwse vaardigheden worden hierin gecombineerd met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Richting het einde van de cursus verzamel je inhouden, werkvormen vaardigheden die in het thema aan de orde kunnen komen. Natuurlijk voer je het door jou ontwikkelde thema in je eigen klas uit. Tevens draagt het ontwikkelen van een project eraan bij dat de didactiek gemakkelijker toepasbaar wordt bij andere projecten. De lessen en thema’s die door de cursisten zijn gemaakt en uitgevoerd zijn onderdeel van de laatste bijeenkomst. Elke deelnemer presenteert zijn of haar resultaten.

STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van 3 uur, thuisstudie/ lesvoorbereiding 4 uur, uitvoering en direct toepassen in de eigen klas minimaal 3 uur KOSTEN € 750,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Maandelijkse bijeenkomsten op dinsdagavonden van 18:30-21:30, in: september, oktober, november, januari. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Jim Franssen: j.franssen@thomasmorehs.nl of Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

ORGANISATIE Thomas More Academie i.s.m. het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam

E 21E EEUWS LEREN


60

Ontwerpend leren van geschiedenis Teamscholing

Deze workshop is gericht op het stimuleren van ontwerpvaardigheden bij kinderen en het verbeteren van de interesse van leerlingen in geschiedenis. Aan de hand van een aantal voorbeelden word je meegenomen in de meerwaarde van ontwerpopdrachten bij geschiedenis. DOEL Je kent de ontwerpcyclus en kan deze toepassen bij geschiedenislessen in je klas. Je hebt kennisgemaakt met de verschillende onderdelen van het ontwerpproces en je kent de vaardigheden en werkvormen die nodig zijn om het proces goed uit te voeren met kinderen. Daarnaast weet je de meerwaarde van ontwerpend leren te benoemen.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

leren bij geschiedenis alleen effect heeft als je ermee aan de slag gaat krijg je de opdracht om tijdens de bijeenkomst een geschiedenisles ontwerpend te maken en deze te testen in je klas. In de tweede bijeenkomst wisselen we de ervaringen van de cursisten met elkaar uit en scherpen we waar mogelijk ontwerpen aan. ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 2 bijeenkomsten van 2 uur KOSTEN € 225,– per deelnemer

DOELGROEP Leerkrachten groep 5-8

LOCATIE Thomas More Hogeschool

INHOUD Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kunnen heel creatieve oplossingen bedenken. Regelmatig gebeurt het dat oplossingen van kinderen gebruikt worden om de problemen van volwassenen op te lossen. Daarom is het belangrijk het creatief denken van kinderen te stimuleren. In de training ‘ontwerpend leren van geschiedenis’ gaan we stapsgewijs door het ontwerpproces. Je maakt kennis met verschillende werkvormen en ervaart hoe het is om op deze manier geschiedenis te leren. Omdat ontwerpend

CURSUSDATA januari en februari 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

E 21E EEUWS LEREN

BIJZONDERHEDEN Minimaal 8 deelnemers, maximaal 20 deelnemers. Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

| 83


61

Nieuwsgierige leerlingen d.m.v. vragen Teamscholing

In het onderwijs stellen we de hele dag vragen, maar het is maar de vraag hoe efficiënt deze vragen zijn. Zijn onze ­vragen gericht op het krijgen van een antwoord op de vraag? Een antwoord die de juf of meester al in het hoofd heeft? Die op internet te vinden is of uit te rekenen met een machientje? Een spannendere vraag is een vraag waar het antwoord niet bekend van is. Hoe pakken we die aan en hoe zorgen wij ervoor dat onze leerlingen op onderzoek gaan naar het antwoord. DOEL Je leert om je mond te houden. Je weet hoe je leerlingen door het stellen van vragen aan het denken kunt krijgen en hoe je ze met een vraag dieper over het onderwerp kunt laten nadenken. Je weet wanneer je welke vragen het beste kunt stellen. DOELGROEP Leerkrachten groep 3-6 INHOUD Als kleuters binnenkomen zijn ze nieuws­ gierig en vragen constant naar het waarom van dingen. Dat lijkt vervelend, maar het is pure interesse en levert het kind informatie op. Maar de waarom vraag en het zoeken naar antwoorden neemt naarmate het kind ouder wordt af. De vragende houding wordt een passieve afwachtende houding

84 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

in de puberteit. Maar daaraan kunnen wij iets doen. We kunnen door het stellen van ­vragen de nieuwsgierige houding van ­kinderen blijven prikkelen. Met de juiste begeleiding kunnen we kinderen in de denkstand krijgen. We kunnen ze gericht laten onderzoeken wat het antwoord op hun vraag is. ORGANISATIE Thomas More Hogeschool STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 2 uur KOSTEN € 175,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Februari 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20 ­deelnemers. Meer informatie over de inhoud: Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

E 21E EEUWS LEREN


62

Verwondering als onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces Teamscholing

Verwondering is een belangrijk o ­ nderdeel om kinderen onderzoekend en ontwerpen te kunnen laten w ­ erken. Vanuit verwondering ontstaat nieuwsgierigheid waaruit vragen of problemen kunnen ontstaan die vragen om een a ­ ntwoord of een oplossing. Verwondering is een belangrijk onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces. DOEL Je leert waarover jij je kunt verwonden en hoe je verwondering bij je leerlingen moet prikkelen en ontwikkelen. DOELGROEP Leerkrachten groep 3-6 INHOUD Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, maar gedurende hun schoolloopbaan leren wij ze af om zich te verwonderen en vragen te stellen. Maar verwondering is belangrijk voor de motivatie van kinderen. Wanneer kinderen een oplossing mogen en kunnen verzinnen op hun eigen vraag raken ze intrinsiek gemotiveerd en werken ze harder en effectiever dan leerlingen die dat niet kunnen en/of mogen. Verwonderen is een voorwaarde om kinderen te leren denken en zelfstandig te laten werken.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 2 uur KOSTEN € 175,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Maart 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20 deelnemers. Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

ORGANISATIE Thomas More Academie

E 21E EEUWS LEREN

| 85


63

Creatief denken Teamscholing

Om oplossingen te vinden voor de problemen waar onze leerlingen in de toekomst tegenaan kunnen lopen is het belangrijk dat ze flexibel van geest zijn en creatief kunnen denken. Het over grenzen heen kunnen denken, kunnen loslaten van bestaande ideeën en denkbeelden is een kracht waarmee onze leerlingen het verschil maken. DOEL Je weet hoe je het creatief denkvermogen van kinderen kan stimuleren en ontwikkelen. DOELGROEP Leerkrachten groep 3-6 INHOUD Creatief en alle kanten op kunnen denken is één van de vereisten om te kunnen komen tot creatieve oplossingen in het ontwerp- en onderzoeksproces. Jonge kinderen kunnen erg creatief zijn in de oplossingen die ze verzinnen, maar naarmate leerlingen ­langer op school zitten verdwijnt dit vermogen bijna volledig. Door regelmatige training is het mogelijk het creatief denken te laten groeien. In deze workshop komen verschillende werkvormen aan de orde die direct inzetbaar zijn in de eigen beroepspraktijk.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 2 uur KOSTEN € 175,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Mei 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20 ­deelnemers. Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

ORGANISATIE Thomas More Academie

86 |

E 21E EEUWS LEREN


64

W&T/ OOL-coaching on the job Teamscholing

Het uitvoeren van wetenschap & techno­ logie (W&T) en of het gebruiken van onderzoekend & ontwerpend leren (OOL) is niet eenvoudig. Daarom kan coaching van leerkrachten on the job een effectieve manier zijn om te groeien in dit type onderwijs. Bij de coaching baseren de docenten van Thomas More Hogeschool zich op de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan met de implementatie van W&T en OOL in het eigen onderwijs en dat van partnerscholen. DOEL Je wilt jouw OOL en W&T vaardigheden verder ontwikkelen, aansluitend bij jouw eigen wensen en ontwikkelen of die van jouw school. DOELGROEP Leerkrachten basisonderwijs. INHOUD Bij de coaching van de school of de leerkracht kunnen meerdere opties worden gekozen. In overzicht is elke optie uitgewerkt voor één leerkracht. — Coaching basaal, uitvoering in één ­periode (prijs per leerkracht) bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling en feedback op ­uitvoering ­(coaching on the job) van OOLactiviteiten. — Coaching gemiddeld, uitvoering in twee

E 21E EEUWS LEREN

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

periodes (prijs per leerkracht) bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van twee activiteiten en tweemaal feedback op uitvoering en analyse en ondersteuning bij uitvoering (coaching on the job) van OOL-activiteiten en advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten. — Coaching uitgebreid, uitvoering in drie periodes (prijs per leerkracht) bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van vier activiteiten en driemaal feedback op uitvoering (coaching on the job) van OOL-activiteiten en advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten. — Coaching compleet uitvoering gedurende een heel studiejaar (prijs per leerkracht) bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van alle OOL-activiteiten en minimaal viermaal feedback op uitvoering (coaching on the job) van OOL- activiteiten. (meer feedback on the job kan op aanvraag). Advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOLactiviteiten. De coaching kan gericht zijn op één leerkracht en kan worden uitgebreid tot een heel team. Afhankelijk van de wensen van de school kan de coaching worden ingezet.

STUDIEBELASTING Coaching basaal coaching gedurende 1 periode Coaching gemiddeld coaching gedurende 2 periodes Coaching uitgebreid coaching gedurende 3 periodes Coaching compleet coaching gedurende het hele jaar KOSTEN Coaching basaal € 450,– per deelnemer Coaching gemiddeld € 810,– per deelnemer Coaching uitgebreid € 1080,– per deel­nemer Coaching compleet € 1080,– per deelnemer LOCATIE Op de eigen basisschool CURSUSDATA In overleg tussen coach en gecoachte BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg: e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

ORGANISATIE Thomas More Academie

| 87


65

Zo werk je met Chromebooks in de klas! Teamscholing

Werk aan de skills van de toekomst met Chromebooks en g suite for education. De gratis en gebruiksvriendelijke apps van google zijn goed te integreren in jouw onderwijs en werken naadloos samen. Geef vorm aan onderwijs van de toekomst op jouw school. Wil je zelf je onderwijs vormgeven, dan is dit de cloudoplossing voor online samenwerking. De google apps zijn op elk apparaat te gebruiken en je hebt altijd en overal toegang. Of je nu op zoek bent naar een passende oplossing om online te werken of de keuze voor g suite for education al hebt gemaakt, deze training geeft je een helder beeld van alle mogelijkheden. DOEL In deze workshop leer je: — toepassen van Chromebooks in jouw onderwijs — de Google Apps kennen — de mogelijkheden van Google Classroom — online samenwerken met Google Drive DOELGROEP Iedereen die nadenkt over het gebruik van Chromebooks en/of de tools van Google en dit wil leren toepassen binnen hun onderwijs.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

INHOUD 1 Oriëntatie op Chromebooks & G Suite for Education We bespreken de voordelen en mogelijkheden van Chromebooks en de Google onderwijsomgeving. Je leert de verschillende apps van Google kennen (drive, documenten, presentaties, classroom, sites, tekeningen). Je bent startklaar om met de Google Apps aan de slag te gaan. 2 Integratie van Chromebooks & G Suite for Education Je leert de Google Apps beter kennen en inzetten binnen jouw onderwijs. Je leert ­digitale opdrachten klaarzetten voor jouw groep in Classroom. We laten zien hoe je met een schoolteam in de cloud kunt samenwerken met MyDrive en Drives van mijn team. Je krijgt hands-on voorbeelden om te kunnen toepassen in de praktijk.

LOCATIE Thomas More Hogeschool, Rotterdam. Op locatie ook mogelijk. CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit kan de duur van de training verlengen. We zijn bereid om het hele implementatie­ proces te begeleiden. Neem hierover contact met s.vandevelde@wsko.eu of t.groenewegen@wsko.eu.

ORGANISATIE Deze training wordt in opdracht van de Thomas More Academie verzorgd door Shirley van de Velde en Thijs Groenewegen (WSKO). STUDIEBELASTING Oriëntatie: 1 bijeenkomst van 3 uur Integratie: 1 bijeenkomst van 3 uur ­(meerdere sessies optioneel) KOSTEN € 250,– per deelnemer

88 |

E 21E EEUWS LEREN


66

ICT boost voor je school Teamscholing

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het speelt een steeds belangrijkere rol. De wereld om ons heen verandert, het onderwijs moet mee om de kinderen hier op voor te bereiden. Er zijn tal van mogelijkheden. Tijdens dit traject bepalen we samen wat het beste bij jullie past. DOEL Een duidelijke en toekomstgerichte ICTkoers uitzetten. Vanuit onze (bovenschoolse) ICT-ervaring nemen we jullie mee in het vormen van een stevig ICT-kader binnen de school. DOELGROEP Schoolteams (of een afvaardiging hiervan). Dit kan onderdeel zijn van uw studiedag. INHOUD — Voorgesprek met deel van het team (o.a. directie, ICT’er). — Scan maken van de huidige situatie. — Visie op ICT bepalen en binnen de schoolvisie plaatsen. — Stip op de horizon bepalen. (moonshot). — Keuzes maken en koers(plan) uitzetten voor de komende 4 jaar (ICT infrastructuur – digitale leermiddelen – digitale bekwaamheid – ICT pijlers 21e eeuwse vaardigheden).

E 21E EEUWS LEREN

Maatwerk team mogelijk

ORGANISATIE In opdracht van de Thomas More Academie, verzorgd door Thijs Groenewegen en Shirley van de Velde (WSKO) STUDIEBELASTING In ieder geval: Voorgesprek van 1 uur Visiebepaling 3 uur Opstarten koersplan 1 uur Op basis van behoefte uit te breiden. KOSTEN Offerte op maat LOCATIE In overleg, bij voorkeur op uw school. CURSUSDATA Nader te bepalen. In overleg met de aanvrager BIJZONDERHEDEN Het betreft een maatwerktraject. We bespreken graag uw wensen en passen het plan erop aan. Neem hierover contact met s.vandevelde@wsko.eu of t.groenewegen@wsko.eu

| 89


67

Scratch, programmeren met kinderen Teamscholing

Scratch is een programma waarmee kinderen kunnen leren programmeren. Ze kunnen allerlei leuke programma’s maken, zoals interactieve strips, muziekprogramma’s en spelletjes. Je kunt Scratch opvatten als een grafische ­programmeeromgeving. Grafisch omdat je niet typt, maar met blokjes sleept, ­programmeren omdat de stapels blokjes een programma vormen waar je computer naar luistert. De ambitie van de makers reikt echter veel verder. Met Scratch hopen zij een omgeving te creëren die net zo krachtig is als de zandbak waarin we als peuter duizend-en-een dingen hebben geleerd. Scratch is laagdrempelig: iedereen die kan lezen kan meteen aan de slag en het eerste resultaat, bijvoorbeeld een kat die achter een muis aanrent, wordt al binnen minuten bereikt. DOEL Na het volgen van deze praktische workshop: — kun je overweg met Scratch — heb je zicht op de brede toepassings­ mogelijkheden van Scratch — ben je in staat een eigen scratch project op te zetten — en heb je kennisgemaakt met mogelijkheden van Scratch met andere invoer (MakeyMakey)

90 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

DOELGROEP Leerkrachten en ICT-coördinatoren die hun leerlingen met Scratch willen leren programmeren.

CURSUSDATA Najaar 2017 of voorjaar 2018 op een woensdagmiddag. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

INHOUD Aan de hand van een eenvoudige instructie ben je binnen een uur vaardig in het bedienen van Scratch. De kennis wordt uitgebreid aan de hand van een paar voorbeeldprojecten. Vervolgens bedenk je een eigen project waarvan jij denkt dat je het op school kunt gebruiken. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een spelletje over de provincies van Nederland. Tot slot werk je dat project om naar les­materiaal dat je aan kinderen kunt aanbieden en ga je er in de praktijk mee aan de slag.

BIJZONDERHEDEN Maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Er bestaan diverse handige websites en ­applicaties om kinderen in de basisschoolleeftijd te leren programmeren. Indien het werken met andere tools gewenst is, kan dit in een maatwerktraject worden opgenomen.

ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 1 bijeenkomst van 4 uur. KOSTEN € 195,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool, Rotterdam

E 21E EEUWS LEREN


| 91


F

Coaching & Certificering onderwijsconcepten samen opleiden


68

Coachend begeleiden (basis) Teamscholing

Deze basiscursus coachend begeleiden richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs die regelmatig een student begeleiden en zich daar verder in willen bekwamen. De cursus behandelt de basisprincipes van het coachend begeleiden. DOEL — De deelnemers ervaren wat het verschil is tussen coachen en begeleiden; welke interventies daarbij horen en hoe zij deze kunnen toepassen, aansluitend op het niveau van de student. — De deelnemers maken kennis met de coachingscyclus en leren deze in te zetten bij de begeleiding / coaching van de student. — De deelnemers leren begeleiden / ­coachen met de verschillende meetlatten als uitgangspunt.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

gewerkt met filmopnamen van lessen van studenten. Verder komen feedback geven en belemmerende factoren bij begeleiden en beoordelen aan bod. Na de basiscursus kan de deelnemer besluiten om de verdiepingscursus te volgen. ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten 2,5 uur 4 uur voorbereiding Totaal: 14 SBU KOSTEN € 395,– per deelnemer. Houd de berichtgeving in de gaten ten behoeve van een tegemoetkoming van het cursusgeld vanuit de subsidie Opleiden in de School, voor ­collega’s van convenantscholen.

DOELGROEP Leerkrachten die leraren in opleiding willen coachen in hun ontwikkeling.

LOCATIE Thomas More Hogeschool. Eventueel, in overleg, op locatie.

INHOUD Tijdens deze basiscursus staan de persoonlijke coachings- en begeleidingsvaardigheden voorop. De afwisselende en (inter) actieve werkvormen zetten ertoe aan deze vaardigheden te hanteren in de coachingscyclus van het voorgesprek, het observeren, het analyseren en het nagesprek. Er wordt

CURSUSDATA 5 september 2018 13:30-16:00 uur 19 september2018 13:30-16:00 uur 3 oktober 2018 13:30-16:00 uur 17 oktober 2018 13:30-16:00 uur

94 |

WAARDERING Deelnemers waardeerden deze cursus met een 8,8 op een schaal van 1-10. Commentaar deelnemers: “Veel praktijkoefening, afwisselende opdrachten en actief.” “Zeer professionele en enthousiaste trainer.” “Ik heb nu een veel beter beeld van coachen en begeleiden.” “Ik heb nu veel meer handvatten om een student te begeleiden.” BIJZONDERHEDEN Voor meer informatie over de inhoud of een aanbod op maat: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN


69

Coachend begeleiden (verdieping) Teamscholing

Basisscholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Elke school die stagiaires opneemt leidt samen met de opleiding toekomstige leerkrachten op en doet dat naar beste kunnen, met als doel de studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces en voor te bereiden op hun taak als leerkracht. Deze cursus wil leerkrachten verder professionaliseren in het begeleiden van leerkrachten in opleiding, startende leerkrachten en collega’s. Hierbij ligt het accent op de te behalen competenties van de LIO-student/startende leraar en de eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar leerproces. Dit vraagt om een coachende houding van de coach. DOEL Het verdiepen van de coachende vaardigheden en het bevorderen van zelfkennis en inzicht ten aanzien van het persoonlijk ­functioneren als coach. DOELGROEP Leerkrachten die meerdere studenten, LIO’s, startende leerkrachten of meer ervaren collega’s willen coachen, IB’ers en bouwcoördinatoren. INHOUD De cursus bestaat uit 3 pijlers; — De ontwikkeling van de coach als intermediair in het coachproces.

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

— De verdieping van het coachrepertoire door het leren en inzetten van coachmethodieken. — De verdieping van het coachrepertoire door het kennismaken met theorieën over coachen. De eigen praktijk van de cursist staat centraal. Ervaringen met coachen begeleid door filmopnamen vormen een essentieel uitgangspunt bij de cursus. Theoretische kaders worden gerelateerd aan eigen ervaringen. Naast het uitbreiden van het persoonlijk coachingsrepertoire leert de cursist het coachgedrag af te stemmen op de behoeften en de persoonlijkheid van de gecoachte. ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING 21 contacturen (7 bijeenkomsten van 3 uur) 4 uur collegiale uitwisseling 2 uur filmen 6 uur zelfstudie 5 uur portfolio Totaal: 38 SBU KOSTEN € 850,– per deelnemer. Houd de berichtgeving in de gaten ten behoeve van een tegemoetkoming van het cursusgeld vanuit de subsidie Opleiden in de School, voor ­collega’s van convenantscholen.

LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA 9 januari 2019 13:30-16:00 uur 23 januari 2019 13:30-16:00 uur 6 februari 2019 13:30-16:00 uur 20 februari 2019 13:30-16:00 uur 13 maart 2019 13:30-16:00 uur 27 maart 2019 13:30-16:00 uur 17 april 2019 13:30-16:00 uur Er dient rekening gehouden te worden met eenmaal collegiale consultatie op een school van een medecursist. WAARDERING Cursisten waardeerden deze cursus ­gemiddeld met een 9.3. “Een zeer diepgaande en ook voor privé te gebruiken cursus, die je verder brengt in je professionele werkhouding richting studenten, collega’s en ook ouders”. “Mooi vervolg op de basiscursus, zéér ­leerzaam en direct te gebruiken in praktijk.” BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

| 95


70

Cursus tot schoolopleider Teamscholing

Basisscholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Elke school die stagiaires in huis heeft, leidt samen met de opleiding toekomstige leerkrachten op, met als doel de studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces en voor te bereiden op hun taak als leerkracht. De schoolopleider speelt een belangrijke rol in het ‘Samen Opleiden’. Iedere school en daarmee ook de schoolopleider geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. DOEL Het vinden van een invulling van je taak als schoolopleider die past bij jouw school en het beoogde samenwerkings-scenario met de opleiding. DOELGROEP Schoolopleiders en/of leerkrachten die deze rol vervullen of dat op korte termijn willen gaan doen. INHOUD Uitwisseling en intervisie geven je een overzicht van de mogelijkheden die de taak van schoolopleider biedt. Er wordt ingegaan op verschillende stijlen van mentoren, zodat je deze kunt herkennen en inzetten. Tevens wordt aandacht besteed aan coachende vaardigheden en actuele ontwikkelingen op het terrein van ‘Samen Opleiden’.

96 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

ORGANISATIE Thomas More Academie STUDIEBELASTING Contacttijd: 7×3 uur: 21 uur. Voorbereiding op elke bijeenkomst 0,5 uur: 4 uur. Collegiale consultatie op de werkplek 1×4 uur: 4 uur . Opdrachten toetsing 5,5 uur: 5,5 uur. Totaal: 34,5 SBU Om het werk van de schoolopleider na de cursus te verdiepen en te verrijken, worden er jaarlijks themabijeenkomsten georganiseerd. Alle gecertificeerde schoolopleiders worden hiervoor uitgenodigd. KOSTEN € 950,– per deelnemer. Houd de berichtgeving in de gaten ten behoeve van een tegemoetkoming van het cursusgeld vanuit de subsidie Opleiden in de School, voor ­collega’s van convenantscholen. LOCATIE Thomas More Hogeschool

CURSUSDATA 11 september 2018 15:30-18:30 uur 25 september 2018 15:30-18:30 uur 10 oktober 2018 13:30-16:30 uur 30 oktober 2018 15:30-18:30 uur 7 november 2018 13:30-16:30 uur 28 november 2018 13:30-16:30 uur 18 december 2018 15:30-18:30 uur Tevens moet er rekening gehouden worden met een moment voor collegiale uitwisseling op een school van een medecursist. WAARDERING Enkele reacties van cursisten: “Het was een superfijne cursus waardoor ik na iedere bijeenkomst weer zeer geïnspireerd was om verder te gaan”. “Ik vond het heel fijn dat we zoveel uit de praktijk hebben behandeld”. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud of een maataanbod: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN


71

Beeldcoach voor schoolopleiders, SVIB opleiding module 1: basiscommunicatie Teamscholing

DOEL Deze eerste module van de opleiding tot Beeldcoach is gericht op: — het versterken van geslaagde inter­ venties en interacties — interacties in samenhang met klassenmanagement en didactiek — de mogelijkheden die er liggen om het contact tussen de leerkracht en de leerling te analyseren en te diagnosticeren — coaching onder en boven de waterlijn DOELGROEP Schoolopleiders die hun handelings­ repertoire als schoolopleider willen ­uitbreiden en/of verdiepen INHOUD De beeldcoach in opleiding leert de gecoachte te activeren om alternatieven te zoeken voor handelingen die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk van de klassensituatie. Naast het leren analyseren van de interactie in de klas, is de analyse van de communi­catie tussen de beeldcoach en de gecoachte een belangrijk aandachtspunt in de opleiding. Binnen de opleiding wordt handelings- en resultaatgericht gewerkt. De deelnemer kan de volgende dag direct aan de slag met het geleerde. Daarbij kan de beeldcoaching ook ingezet worden bij onderwijsontwikkeling. Tijdens de 6 bijeenkomsten staat de basis-

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN

Maatwerk team mogelijk

communicatie centraal en het accent ligt hierbij dan op het maken van video-opnamen en het analyseren van beelden door microanalyse. ORGANISATIE Inholland Academy, in opdracht van WSKO en de Thomas More Academie. Nascholingsdocent: Joyce Scheltens

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

BIJZONDERHEDEN Deze module kent een maximum van 15 deelnemers. Deelnemers ontvangen een deelcertificaat na het behalen van deze module. Wanneer de eerste module succesvol is doorlopen, kunnen de overige modules via Inholland worden gevolgd.

STUDIEBELASTING 6 bijeenkomsten van 3 uur en 54 uren zelfstudie KOSTEN € 570,– per deelnemer LOCATIE Poeldijk, bestuursbureau WSKO CURSUSDATA 31 oktober 2018 14:00-17:00 uur 20 november 2018 middag/avond 14 januari 2019 middag/avond 7 februari 2019 middag/avond 11 maart 2019 middag/avond 27 maart 2019 14:00-17:00 uur Tijdsplanning wordt spoedig aangevuld, houd de website in de gaten.

| 97


72

In gesprek naar aanleiding van tekeningen Teamscholing

Ken je dat? “Het is voortdurend lastig voor je om met dat ene kind in je groep contact te maken. Zij ontwijkt je blik en er komt niets uit, je zou heel graag willen weten wat er in haar omgaat en hoe zij het vindt op school en in de klas”. Een tekening maken en bespreken kan een opening zijn. Deze cursus van 3 bijeenkomsten geeft je handvatten om kinderen of volwassenen te begeleiden/ ­coachen met gebruikmaking van tekeningen. DOELEN — Een (coachings) gesprek leren voeren naar aanleiding van een tekening — Leren op welke elementen in een tekening je door kan vragen — Leren wat voor soort opdrachten je kan geven DOELGROEP In de verdiepingscursus coachen is het coachen d.m.v. tekeningen een vast ­onderdeel van de cursus. De deelnemers zijn zo enthousiast over dit onderdeel dat ze aangegeven hebben hier meer over te willen leren, deze deelnemers willen we aanspreken met deze cursus. Deelnemers die niet de verdiepingscursus coachen gevolgd hebben zijn ook van harte welkom, voorkennis is niet nodig voor deel­name. De cursus is geschikt voor leerkrachten, IB-ers, bouwcoördinatoren

98 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

en iedereen in het onderwijs die een ­coachende rol heeft, zowel voor volwassenen als voor kinderen. INHOUD De cursus heeft vooral een praktische insteek, dat betekent dat de cursisten zelf gaan tekenen en ook tekeningen mee­ nemen van kinderen of coaches waarmee ze in gesprek willen n.a.v. de tekening, casuïstiek uit de eigen praktijk komt aan bod tijdens de cursus. Goed kunnen tekenen is volstrekt niet nodig.

LOCATIE Thomas More Hogeschool. CURSUSDATA 22 mei 2019 13:30-16:30 uur 5 juni 2019 13:30-16:30 uur 19 juni 2019 13:30-16:30 uur BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

ORGANISATIE Thomas More Academie. De cursus wordt verzorgd door Carla Lambrichts, een ervaren trainer en coach die zich bekwaamd heeft in gespreksvoering aan de hand van tekeningen. De cursus kan doorgang vinden bij minimaal 8 deelnemers. STUDIEBELASTING De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Voor lezen en praktische opdrachten moet de cursist rekenen op ongeveer 3,5 uur extratijd. 9 contacturen. 1,5 uur voor tekenopdrachten 2 uren voor zelfstudie Totaal: 11,5 SBU. KOSTEN € 275,– inclusief lesmateriaal.

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN


73

Opleiding tot Interne schoolcoach didactiek Teamscholing

De RVKO wil alle in dienst zijnde en toekomstige leerkrachten toerusten met voldoende niveau van basisvaardigheden en complexe vaardigheden. Denk hierbij aan differentiatie en werken met zorg in de klas. Om dit te bereiken is een nieuwe taak in het leven geroepen: de interne didactische schoolcoach. Deze wordt opgeleid om binnen de eigen school (bij voorkeur in de eigen bouw) de leerkrachten te coachen en begeleiden om goed, of nog beter te worden voor wat betreft de didactische vaardigheden. In de opleiding staat het coachen van alle leerkrachten ( van de bouw) centraal. De interne coach didactiek maakt kennis met diverse vormen van coaching en kan deze gericht(er) inzetten voor individuele of teamcoaching. Samen optrekken voor nog beter onderwijs voor kinderen. N.B.: Deze opleiding wordt aangeraden na goed overleg tussen deelnemer en directie over de invulling binnen de eigen schoolorganisatie. Het is belangrijk dat de interne coach didactiek op enige wijze, binnen de mogelijkheden van de school, gefaciliteerd wordt om zijn/haar taak te kunnen uitvoeren. DOEL Interne schoolcoaches didactiek worden voldoende toegerust om binnen een school de leerkrachten te begeleiden en te coachen naar beheersing van de basisvaardigheden en op weg naar complexe vaardigheden.

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN

Maatwerk team mogelijk

DOELGROEP Medewerkers die de didactische vaardigheden op basis- en complex niveau in zeer sterke mate beheersen. De zogeheten excellente medewerker, die in staat is om door zijn/haar rol/positionering in het team collega’s verder te helpen en een analyse van deze vaardigheden op schoolniveau kan maken! INHOUD De trainingen worden op maat aangeboden, er wordt zoveel mogelijk afgestemd op de deelnemers in hun school specifieke situatie. De basis van de training omvat: Training 1: Consultatie en informele feedback geven worden behandeld en geoefend; Training 2: Diverse vormen van coaching (o.a. lesson-study, directe coaching, co-teaching); Training 3: Formele feedback (inzicht en oefening vanuit diverse methodieken). De bijeenkomsten zijn opgebouwd vanuit de principes:” Leer het; Oefen het en Doe het”. De fase: “Doe het” vindt plaats op de werkvloer. Onderdeel van de opleiding is de coaching van de interne coach didactiek op de eigen school, de trainer coacht de coach didactiek op maat, na iedere bijeenkomst wordt een bezoek van 1 uur op de eigen school van de didactische coach gepland. ORGANISATIE Bazalt, Trainer: Carola Riemens

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

STUDIEBELASTING Totale studiebelasting: 120 uur, inclusief het bijhouden van een portfolio en uitvoeren van opdrachten tussen de cursusavonden door. De opleiding is gevalideerd door het register leraar. KOSTEN € 2.380,– per deelnemer (exclusief materiaal en km kosten voor de bezoeken op de school van de deelnemer) LOCATIE Bazalt, Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam (naast het centraal station) CURSUSDATA Start van de opleiding is op woensdag. De trainingen zijn gepland op maandagen. Er worden aparte afspraken gemaakt voor coaching op de werkvloer tussen de trainingen door. WAARDERING Deze opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 8,7 op een schaal van 1-10. BIJZONDERHEDEN Onderdeel van de selectieprocedure is een bezoek en gesprek op de werkvloer met de trainer(s) van Bazalt en een taakgroeplid professionalisering van RVKO. Er wordt gestart met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers in één groep.

| 99


74

Coachen op complexe vaardigheden (verdieping) Teamscholing

In deze verdiepende opleiding voor didactisch coaches staat het stimuleren en coachen van leerkrachten op complexe vaardigheden (zoals afstemmen op specifieke leerlingbehoeften en extra ondersteuning kunnen bieden voor leerlingen die dit nodig hebben) centraal. DOEL Weten waar de collega`s op de school staan, waar de individuele leerkracht naar toe wil en kunnen coachen op wat de collega`s nodig hebben om de complexe vaardigheden steeds beter te kunnen toepassen. DOELGROEP Gecertificeerde didactische schoolcoaches Schoolopleiders die hun handelings­ repetoire als schoolopleider willen uitbreiden en/of verdiepen Intern-begeleiders Bouwcoördinatoren INHOUD Deze opleiding omvat 5 bijeenkomsten 1e bijeenkomst: wat zijn complexe vaardigheden en hoe herken ik deze binnen mijn school? 2e bijeenkomst: werken met doelniveaus complexe vaardigheden: hoe score ik mijzelf op deze vaardigheden? Een ontwikkeldoel opstellen. 3 bijeenkomsten van elk 3,5 uur over het

100 |

Maatwerk team mogelijk

coachen op complexe vaardigheden in de praktijk van de school. De trainers zijn ieder 1 keer twee uur op een school van een van de deelnemers voor coaching op de werkvloer gezamenlijk met een groep coaches. Doel: het herkennen van -en coachen op het toepassen van complexe vaardigheden

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

BIJZONDERHEDEN Voor didactische coaches is deze training een uitdaging voor verdieping van hun kennis en vaardigheden als interne schoolcoach didactiek.

ORGANISATIE Thomas More Hogeschool in co-creatie met Bazalt Trainer: Marije Heijdenrijk (Bazalt, tevens opleider didactische schoolcoach) Trainer: Liesbeth van Det (Thomas More) STUDIEBELASTING 60 SBU, inclusief de praktijkopdrachten KOSTEN € 875,– per deelnemer. Convenant Schoolopleiders komen in het cursusjaar 2018-2019 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kisten vanuit de Subsidie Opleiden in de School. LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN


75

Human Dynamics Teamscholing

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

Heb je er wel eens last van dat een kind in je groep in je allergie zit, dat je die ene collega echt niet kan begrijpen of dat die ouder zo lang van stof is dat je wel in slaap kan vallen... Dan kan inzicht in de dynamiek van de desbetreffende personen en die van jezelf je helpen om hier meer begrip voor te krijgen.

KOSTEN € 125,– per deelnemer

DOEL Inzicht in verschillen tussen mensen en daardoor effectiever communiceren.

BIJZONDERHEDEN De workshop kan doorgang vinden bij minimaal 10 deelnemers. De workshop kan ook in company verzorgd worden. Meer informatie over de inhoud of een op maataanbod: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

DOELGROEP Iedereen die werkzaam is in het onderwijs INHOUD In de workshop worden de basisprincipes van Human Dynamics geïllustreerd en ­toegelicht aan de hand van filmpjes van kinderen die samen werken aan een opdracht.

LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDAG 14 november 2018 13:30-16:30 uur

ORGANISATIE Thomas More Academie. De workshop wordt verzorgd door Carla Lambrichts, deskundige op het gebied van Human Dynamics STUDIEBELASTING 3 SBU.

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN

| 101


76

Groeien als Gespreksleider Teamscholing

Deze training is gericht op verder ontwikkelen van vaardigheden om effectief te vergaderen en het leren gebruiken van faciliterende gesprekstechnieken. Lukt het je om processen te leiden waarin ­succesvol wordt samengewerkt. Leer omgaan met lastige situaties tijdens een vergadering of overlegmoment en negatieve energie om te zetten in positieve effectieve samenwerking op een eerlijke en integere manier. DOEL Vaardig(er) zijn in het succesvol leiden van ‘werkprocessen’, waarbij alle deelnemers gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van de bijeenkomsten (vergaderingen/plg/bordsessies) erkennen en bewust inzetten. DOELGROEP Leraren, coördinatoren / IB-ers/ coaches, (adjunct) directeuren van wie regelmatig procesbegeleiding wordt verwacht. Dit kan in uiteenlopende overlegsituaties zijn, zoals bijvoorbeeld binnen organisaties die werken volgens de principes van gedeeld leiderschap, de methodiek leerkracht, actief functionerende professionele leergemeenschappen e.d. INHOUD Bijeenkomst 1: Deskundig betekent vaardig — Er wordt gestart met een competentieprofiel: waar sta jij als gespreksleider?

102 |

Maatwerk team mogelijk

— Waar sta je als gespreksleider en wat kun je doen om verder te groeien? — Wat zijn eigenschappen van een goede gespreksleider en wat zijn de basisprincipes van een effectieve gespreksleider. Je gaat het ervaren en oefenen. Bijeenkomst 2: Overgaan tot interventie — Hoe zorg je ervoor dat je geloofwaardig bent en blijft als gespreksleider? — Je krijgt voorbeelden van richtlijnen en werkafspraken als je weet wat het doel is moet je ook nog kunnen beslissen wanneer je een interventie uitvoert. In deze bijeenkomst gaat het over soorten interventies: wanneer en op welk moment zet je één van deze in? Bijeenkomst 3: Omgaan met veelvoorkomende problemen en uitdagingen — Weten wat er voorop staat in een overleg betekent nog niet dat het dan ook automatisch zo verloopt als jij hebt voorbereid. — In deze 3e bijeenkomst oefen je hoe je de aandacht vangt én hoe je aandacht vasthoudt. — Ook is het belangrijk om te weten hoe je kunt bijsturen en emoties reguleert. — Naast deze algemene belangrijke elementen gaan we ook in op soorten deelnemers in een overleg. Hoe communiceer je bijvoorbeeld non-verbaal? interpreteer je ‘fronsen’ als negatief of is het nu juist positief…en hoe reageer je op ‘tegenstribbelaars?’

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

Bijeenkomst 4: Intersisie en strategieën voor gevorderde interventie. — In deze laatste bijeenkomst, wisselen we ervaringen met elkaar uit en geven elkaar feedback op een casus uit de praktijk. Ook kijken we naar de competenties van een effectieve gespreksleider, waar we mee gestart zijn. welke groei heb jij doorgemaakt als procesbegeleider? — Tot slot zoomen we in op strategieën voor gevorderde interventie op uitdagingen die zelfs voor gevorderde gespreksleiders een uitdaging zijn. ORGANISATIE Bazalt in co-creatie met Thomas More Academie STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van 3 uur en zelfstudie/ opdrachten/implementatie in de praktijk KOSTEN € 625,– per deelnemer CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. LOCATIE Thomas More Hogeschool

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN


77

Coaching voor IB-ers en leidinggevenden (middenkader) Teamscholing

Leidinggevenden moeten voortdurend pendelen tussen diverse spanningsvelden: leiden versus begeleiden, collectieve doelstellingen en individuele doelstellingen, autonomie en autoriteit. Een professionele organisatie vraagt om leidinggevenden die overzicht hebben over bestaande spanningsvelden, die hier weloverwogen keuzes in maken en daar naar handelen. Dit vergt specifieke vaardigheden. DOEL In deze cursus ontwikkel je een theoretisch en methodisch repertoire voor coachen en leidinggeven dat je kunt gebruiken in je dagelijks werk in de school. Je krijgt zicht op de kansen en mogelijkheden die het toepassen van coachend leidinggeven in je werk biedt en leert deze in te zetten op school-, team- en individueel niveau. DOELGROEP Bouwcoördinatoren, interne begeleiders en (adjunct)-directeuren. INHOUD Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: — Gezamenlijk beeld over professionalisering van medewerkers; — Inzicht in leiderschapsstijlen; — Het persoonlijk script van elke deelnemer in relatie tot coachen en leidinggeven;

F COACHING & SAMEN OPLEIDEN

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

— Gespreksvoering met medewerkers, gesprekstechnieken en methodiek; — Stimuleren van eigenaarschap bij de medewerkers t.a.v. de individuele professionele ontwikkeling en de ontwikkel­ doelen van team en organisatie; — Stimuleren van het samen leren o.a. door collegiale consultatie; — Uitwisseling van filmbeelden van gesprekken. — Werken vanuit de krachtfocus i.p.v. de reparatiefocus.

CURSUSDATA Op dinsdagen in het najaar van 2018 van 9:00-12:00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Maatwerk op het gebied van inhoud, data en kosten behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie over de inhoud: Joyce Poiesz, j.poiesz@thomasmorehs.nl; of Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

ORGANISATIE Thomas More Hogeschool. Opleidingsdocenten/trainers: Carla Lambrichts en Joyce Poiesz. STUDIEBELASTING 6 bijeenkomsten van 3 uur Contacttijd 18 uur Praktische opdrachten ongeveer 10 uur Totaal: 31 SBU KOSTEN € 850,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool. Eventueel ook op locatie.

| 103


G

Certificering & onderwijsconcepten


78

Dalton opleiding voor leerkrachten Teamscholing

Er zijn veel scholen die werken volgens het daltonconcept. Wanneer je als leerkracht op zo’n school gaat werken, kan het zijn dat je nog niet alle kennis en vaardigheden voor het daltononderwijs bezit. Het is belangrijk om door middel van het volgen van een opleiding over de juiste (moderne) theorie en over de juiste en passende bekwaamheden te beschikken. Deze opleiding wordt aangeboden als ­traject voor scholen in de regio Rotterdam, en als apart traject voor ­scholen buiten de regio. DOEL Leerkrachten die op een daltonschool komen werken beheersen aan het eind van deze opleiding de zes kernwaarden van dalton­ onderwijs en maken kennis met de toepassing van deze kernwaarden in hun eigen onderwijspraktijk. De tweejarige opleiding wordt afgesloten met een NDV-certificaat. DOELGROEP Beginnende leerkrachten en/of leerkrachten (peuters t/m groep 8) en IB-ers die recentelijk (de afgelopen tien jaar) geen ervaring hebben gehad met daltononderwijs kunnen worden opgeleid tot gecertificeerd daltonleerkracht. INHOUD Je maakt gedurende twee jaar kennis met de zes kernwaarden van het dalton­onderwijs en

106 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

de onderwijspraktijk (zoals het planbord/de dagtaak/weektaak, de niveaus van samenwerken en zelfstandig werken, soorten vrijheid, etc.). Ook word je geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kennis over dalton­onderwijs, leert een eigen visie te ontwikkelen, maakt kennis met verschillende manieren om dalton­onderwijs aan te passen aan de behoeftes van jouw klas/school en je wordt je bewust van je eigen verantwoordelijkheid op de school waar je lesgeeft. Na afronding van de tweejarige opleiding ontvang je een NDV-erkend daltoncertificaat. Deze opleiding duurt twee jaar en de volgorde van bijeenkomsten is met zorg opgebouwd om je kennis over de kernwaarden stap voor stap uit te breiden en gelegenheid te geven voor het uitvoeren van experimenten en de uitwisseling in je eigen beroepspraktijk. De opleiding is bovendien flexibel ingericht, om op die manier aan te sluiten bij de voorkennis van de deelnemers ORGANISATIE Thomas More Academie. Vakdocenten: Brigitte Witmus (TMH), Lennard de Roo (TMH/RVKO) en diverse collega’s uit het werkveld met specifieke inhoudelijke expertise. STUDIEBELASTING 5 bijeenkomsten van 3 uur per jaar. Op­­ drachten/experimenten in eigen beroepspraktijk, huiswerk en zelfstudie. Uitwisseling van

informatie via een Dalton-portal. Facul­tatieve verdiepende middagen; 4 per jaar, waarvan 2 verplicht. Het wordt aangemoedigd zelf op zoek te gaan naar passende verdiepingsstof. KOSTEN € 625,– per deelnemer per leerjaar. Boven­ schools bekostigd voor RVKO scholen. Kos­ten voor scholen buiten de regio, op aanvraag. LOCATIE Op de deelnemende daltonbasisscholen, zodat je veel bij andere scholen in de praktijk kunt kijken. In principe komen alle scholen uit je groep één of twee keer in de hele twee­ jarige opleiding aan beurt als gastschool. CURSUSDATA 1e bijeenkomst op woensdag van 14:3017:30 uur, 4 bijeenkomsten op woensdag van 15:00-17:00 uur met aansluitende intervisie naar keuze van 14:15-15:00 uur of van 17:00–17:45 uur. Houd de website in de gaten voor de lesdata. BIJZONDERHEDEN Je schrijft je apart in voor jaar 1 of jaar 2. Op basis van je schoolgegevens, wordt je gekoppeld aan de groep binnen of buiten regio Rotterdam. Meer informatie over de inhoud: Brigitte Witmus, b.witmus@thomasmorehs.nl; Lennard de Roo, l.deroo@thomasmorehs.nl

G CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN


79

Opleiding tot Daltondirecteur Teamscholing

De opleiding daltondirecteur is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot daltondirecteur. De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, het toepassen hiervan, visievorming, waarnemen en oordelen, communiceren, teamleren en leervaardigheden, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de daltondirecteur. DOEL Bij deze opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van de dalton­ leerkracht ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding tot daltondirecteur verwacht worden van de daltondirectie ten aanzien van het team. De opleiding leidt tot een erkend NDV certificaat. DOELGROEP Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een schoolleidersopleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn binnen de directie van een daltonschool. INHOUD De opleiding tot daltondirecteur bestaat uit 6 bijeenkomsten (totaal 12 dagdelen), waarvan dag 1 en 2 zijn geclusterd in een tweedaagse op locatie. De bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen: Dag 1: “dalton a way of living” Dag 2: persoonlijke en professionele ontwik-

Maatwerk team mogelijk

keling ten dienste van de school Dag 3: zelfstandigheid, diversiteit en dalton Dag 4: samenwerken en de lerende organisatie Dag 5: experimenteren en reflecteren Dag 6: blijk geven van leiding geven en nemen aangaande de daltonkwaliteit. Eindpresentaties. In de tijd tussen de bijeenkomsten zitten wordt verwacht dat de directies deelnemen aan intervisie. De Intervisiegroepen worden in de eerste bijeenkomst gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst. Een reflectief verslag wordt opgenomen in het portfolio. Na elke bijeenkomst wordt een huiswerk­ opdracht verstrekt. Daarbij valt te denken aan: — Een opdracht waarbij het geleerde in de praktijk wordt geoefend — Een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst — Het lezen van literatuur — Een onderzoek in de school — De eindopdracht bestaat uit een persoonlijk portfolio en een eindpresentatie naar aanleiding van het persoonlijk portfolio. ORGANISATIE Thomas More Academie, in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle (Hanneke Drost)

G CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

STUDIEBELASTING Bijeenkomst 1&2 Tweedaagse: 14 uur Bijeenkomst 3 t/m 6 van 6 uur: 24 uur Intervisie en collegiale consultatie: 12 uur Literatuur en zelfstudie: 40 uur Huiswerkopdrachten/portfolio: 40 uur KOSTEN € 1080,– per deelnemer LOCATIE In Utrecht en op dicerse locaties in de regio van de deelnemers CURSUSDATA Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Deze opleiding is geregistreerd bij het Schoolleidersregister primair onderwijs en kan worden geselecteerd ten behoeve van het afronden van het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ (uit het thema ‘Kennis- en kwaliteits­ ontwikkeling’). Voor meer informatie, kun je contact ­opnemen via pro@thomasmorehs.nl.

| 107


80

Montessori-opleiding voor leerkrachten Teamscholing

De opleiding is gebaseerd op de nieuwe basisdocumenten, zoals ontwikkeld door de Nederlandse Montessori Vereniging. We bieden een inspirerende ‘voorbereide leeromgeving’ waarin je onderzoekend leert, samen onderwijs ontwerpt om in de praktijk uit te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt in je leerteam. DOELGROEP Deze opleiding is geschikt voor alle leraren, ervaren of onervaren, die op een montessorischool werken of willen gaan werken. Minimaal 1 jaar werkervaring op een ­montessorischool is een pré. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een opleiding voor Montessori vakbekwaam. Meer informatie is later op de website terug te vinden. INHOUD Weten: De visie van Maria Montessori wordt geplaatst in de hedendaagse context van onderwijs, onderbouwd vanuit actuele inzichten uit onderzoek. Aan bod komen: het didactisch model (heterogene groepen), de ronde en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren, perioden van groei en de ontwikkelingsgebieden, inrichten van de voorbereide omgeving, betekenis van montessori­ materialen i.r.t. tot de ontwikkelingsgebieden, kosmische educatie en onderzoekend leren, pedagogische opvattingen en typolo-

108 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

gie van de school evalueren en verantwoorden van leerproces en opbrengst. Doen: Het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol. Je onderzoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken. De kinderen in jouw klas profiteren zo direct van de opleiding. De werkplekbezoeken zijn erop gericht je verder te helpen met je eigen leervragen. Daarbij worden verschillende vormen ingezet waaronder coaching-onthe-job. Samen: Samen met de andere deelnemers reflecteer je op je ontwikkeling, doe je onderzoek en ontwerp je montessoriactiviteiten die je beproeft in je klas. Zijn: Je maakt je eigen ontwikkeling zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuwe verworvenheden, ook t.b.v. van collega’s op je eigen werkplek. Afronding: Je verzamelt tijdens de opleiding bewijzen van je montessoribekwaamheden in een portfolio en sluit af met een CGI waarin je de opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar maakt.

STUDIEBELASTING 14 bijeenkomsten van 6 uur op woensdagen van 14.00 uur tot 20.00 uur. Praktijkbegeleiding en driehoeksgesprekken tussen deelnemer, werkplekcoach en opleider maken deel uit v.d. opleiding. Totaal 10EC/280 uur (ongeveer 100 uur ­contacttijd, 180 uur zelfstudie en werk­plek­ leren). KOSTEN € 2850,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool (TMH), Hogeschool Rotterdam (HR), en waar mogelijk roulerend op de scholen van de deelnemers. CURSUSDATA Start in sept. 2018 op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Meer informatie over de inhoud: Debbie van der Burgh, specialist Montessori TMH: d.burgh@thomasmorehs.nl

ORGANISATIE Thomas More Academie & Hogeschool Rotterdam

G CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN


Teamscholing

81

Montessori Movement 010 Leernetwerk

Montessori Movement 010 organiseert dit schooljaar i.s.m. Thomas More Academie tal van activiteiten voor ­montessorileerkrachten. Wil je samen de richting van het montessorionderwijs bepalen? Wil je samen bepalen wat goed montessorionderwijs is? Wil je samen ontwikkelen? Wil je samen leren binnen deze montessoricirkel? Kijk dan of er iets voor jou bij zit in ons aanbod! Iedereen is overal welkom! INHOUD Afgestemd op de behoeftes uit Regio Rotterdam e.o. organiseren we verschillende activiteiten. Je kunt je vooraf via de website van de Thomas More aanmelden. Alle activiteiten zullen in het teken staan van: verbinding maken, zelfstandigheid vergroten en eigen keuzes maken. Gedurende het schooljaar verzamelen weer jullie behoeftes voor het aankomende jaar. Wat organiseren we? — Montessori QuickStart Ga je na de vakantie op een Montessorischool werken, maar heb je nog totaal geen ervaring? In de laatste week van je vakantie organiseren we een dag waarin we je kennis laten maken met de belangrijkste basiskennis.

— Montessori Meet-up Het doel van de Meet-ups is om kennis te delen. We weten hoeveel kennis en ervaring jullie hebben! Wanneer we dit gaan delen, kunnen we allemaal groeien. Meet-ups organiseren we dit jaar op drie Montessorischolen. Iedere Meet-up heeft een bepaald thema uit jullie eigen praktijk, welke we verbinden met de theorie van Maria Montessori en hedendaagse wetenschappen en jullie ei- gen praktijk. — Montessori Masterclasses We organiseren verschillende masterclasses waarbij kennisoverdracht en uitwisseling altijd centraal staan. •  WMBO Masterclass (voor scholen die met het WMBO werken) • Kosmisch onderwijs • Kindwerkdossier/portfolio • Montessori Klassenmanagement • Taal • Montessori Peuters Zijn enkele thema’s waar we aankomend jaar mee aan de slag gaan. — Montessori Inspiratiemarkt Dit woord zegt het al! Op jullie scholen gebeurt zoveel moois! Tijd om elkaar te inspireren en dit met elkaar te delen! — Een jaarlijkse Montessori lezing Een inspirerende lezing met aansluitend een interactieve terugkoppeling naar onze eigen praktijk.

G CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN

ORGANISATIE Montessori Movement 010 i.s.m. Thomas More Hogeschool CURSUSDATA, LOCATIE EN KOSTEN Alle data, tijden en locaties zijn terug te ­vinden op de website van de Thomas More en op onze facebookpagina: montessori movement 010. Of vraag onze folder aan. BIJZONDERHEDEN Voor meer informatie over de inhoud kan contact worden opgenomen met de ­initiatiefnemers van Montentessori Movement 010 Annette de Deken, annette.de.deken@xs4all.nl of Debbie van der Burgh, d.burgh@thomasmorehs.nl. Wellicht heb je zelf ook een bepaald thema welke je aan de orde wilt stellen, laat het ons zeker weten!

| 109


82

Jenaplan opleiding voor leerkrachten Teamscholing

De RVKO wil dat de mensen die werken op de Jenaplanscholen, dat concept ook goed kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk en kunnen uitdragen. Het wordt belangrijk gevonden dat alle collega’s geschoolde jenaplanners zijn. Middels deze erkende post-hbo opleiding kun je het Jenaplandiploma behalen. DOEL Leerkrachten de scholing aanbieden om goed te kunnen werken vanuit het Jenaplanconcept. DOELGROEP Bevoegde leerkrachten die werken op Jenaplanscholen of dat zullen gaan doen. INHOUD De opleiding wordt gegeven conform de voorwaarden van de Nederlandse Jena Plan Vereniging (NJPV). In de opleiding krijg je de Jenaplantheorie aangeboden: achtergronden, basisprincipes, kernkwaliteiten. Er wordt je geleerd hoe je dat kunt vertalen naar de praktijk. Het gaat dan om zaken als: — Werken met heterogene groepen — Wereldoriëntatie — Gesprek, Spel, Werk en Viering en ­ritmisch weekplan — Opbrengsten binnen Jenaplan onderwijs — Zelfverantwoordelijk leren — Burgerschap

110 |

Individueel coachtraject

Maatwerk team mogelijk

In de opleiding wordt steeds de relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Net als in de stamgroepen op school werken we met kringen, tafelgroepen en maatjes. ORGANISATIE De opleiding wordt verzorgd door Jenaplan Advies Scholing (JAS). De docenten zijn Rien van den Heuvel en Freek Velthausz. STUDIEBELASTING Dit is een tweejarige opleiding, die ieder cursusjaar bestaat uit zeven plenaire bijeenkomsten van drie uur en een tweedaagse bijeenkomst. Daarnaast zullen docenten je coachen op je eigen school, ze willen je aan het werk zien in je eigen stamgroep. Je loopt twee keer een dagdeel stage op een andere jenaplanschool. We maken gebruik van een digitaal portfolio, waarmee je natuurlijk thuis veel werkt. De hele ­opleiding kent een studiebelasting van 8 EC (European Credits), 70 SBU.

Individuele professionalisering

CURSUSDATA De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 13:45 tot 17.15 uur. Data worden binnenkort vastgesteld. In 2018-2019 start een nieuwe groep (1e ­cursusjaar) en gaat een groep beginnen aan het tweede cursusjaar. WAARDERING De cursisten waarderen de opleiding ­gemiddeld met een 8,6. “echt een verrijking, zet aan tot actie” “inspirerende en activerende bijeenkomsten” “interactieve opleiding, verrijkend, geen extra belasting”

KOSTEN € 1485,– per cursusjaar LOCATIE De cursusbijeenkomsten zijn op de scholen van de deelnemers.

G CERTIFICERING & ONDERWIJSCONCEPTEN


H

Identiteit


83

Akte godsdienst/levensbeschouwing (GoLev) Teamscholing

Maatwerk team mogelijk

Leraren die werken op een ­katholieke basisschool moeten in veel g ­ evallen beschikken over de akte godsdienst/­ levensbeschouwing voor het Neder­ landse katholieke basisonderwijs.

ORGANISATIE De opleiding wordt verzorgd door Thomas More Academie, i.s.m. de RVKO. De ­moduleleiders zijn Leontien Dekker, Jos van den Brand en Bas Dumoulin.

DOEL De opleiding wil kennis en vaardigheden bijbrengen over de vakdidactiek GoLev, de toepassing van de concepten transcendentie, contingentie en traditie, de eigen en christelijke spiritualiteit, theologiseren met kinderen, de verbinding van vakliteratuur met de eigen onderwijspraktijk en de ontwikkeling van een eigen visie op het vak GoLev en katholieke identiteit van een school.

STUDIEBELASTING In het reguliere traject worden de vier ­modules in 2 jaar aangeboden: Zes bijeenkomsten, het maken van een beroepsproduct (2 EC, 56 SBU). Deelname aan het kloosterbezoek of thuisopdracht (1 EC, 28 SBU). Drie bijeenkomsten, introductiecollege en presentatie (3 EC, 84 SBU).

DOELGROEP Leraren die nog niet in het bezit zijn van de akte GoLev. Voor medewerkers die niet voor de klas staan is een aparte nascholing ontwikkeld. INHOUD Deze opleiding bevat drie modules: — Het maken van een beroepsproduct dat gebruikt kan worden in de eigen school — Spiritualiteit (kloosterbezoek) — Het zelfstandig bestuderen van literatuur, geven van een eindpresentatie.

114 |

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

Module 3: 9 mei 2019 16:00-18:00 uur 13 of 20 juni 2019 16:00-18:00 uur Diploma-uitreiking: oktober 2019

KOSTEN € 750,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool CURSUSDATA De bijeenkomsten vinden plaats op ­do-avonden van 16:00-18:00 uur Module 1: 27 september 2018 16:00-18:00 uur 11 oktober 2018 16:00-18:00 uur 1 november 2018 16:00-18:00 uur 15 november 2018 16:00-18:00 uur 17 januari 2019 16:00-18:00 uur 31 januari 2019 16:00-18:00 uur Module 2: Kloosterbezoek of vervangende opdracht

H IDENTITEIT


84

Akte Godsdienst/levensbeschouwing (GoLev) voor leidinggevenden Teamscholing

DOEL Voor medewerkers die niet voor de klas staan is deze aparte nascholing ontwikkeld. Doel van de opleiding is om niet-onderwijzend personeel te scholen op het gebied van identiteit. DOELGROEP Personen die werkzaam zijn op een katholieke basisschool maar geen lesgevende taken hebben. Het gaat bijvoorbeeld om intern begeleiders en directieleden. ORGANISATIE De scholing wordt verzorgd door Jos van den Brand, Leontien Dekker (TMH) en Bas Dumoulin (RVKO). STUDIEBELASTING Deze opleiding is een combinatie van colleges volgen en zelfstudieopdrachten uitvoeren. Over twee jaar verspreid worden vier modules aangeboden. Module 1 godsdienstpedagogiek: één bijeenkomst en het schrijven van een individueel verslag over een lesobservatie of een halfgestructureerd interview op basis van een literatuurstudie (1 EC, 28 uur). Module 2 kloosterbezoek: deelname aan het kloosterbezoek van de RVKO of een thuisopdracht maken (1 EC, 28 uur). Module 3 identiteit: twee bijeenkomsten over de identiteit van een katholieke school. De cursisten schrijven van een

H IDENTITEIT

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

individueel verslag over de identiteit van de school waaraan de cursist is verbonden (2 EC, 56 uur). Module 4 spiritualiteit en leiderschap: twee bijeenkomsten waarin teksten worden gelezen en besproken over christelijke spiritualiteit en leiderschap. De cursist schrijft een tekst over haar of zijn visie op christelijke spiritualiteit en leiderschap. Verder leest de cursist het evangelie van Marcus, Mattheüs, Lucas of Johannes. De module wordt afgesloten met een presentatie waarin de cursist zijn visie geeft op katholiek onderwijs (2 EC 56 uur). KOSTEN € 750,– per deelnemer LOCATIE Thomas More Hogeschool Rotterdam CURSUSDATA De bijeenkomsten worden ingepland bij aanmelding van voldoende deelnemers. BIJZONDERHEDEN Als de vier opdrachten en de presentatie met een voldoende worden afgesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Dumoulin: b.dumoulin@thomasmorehs.nl.

| 115


85

Post-HBO registeropleiding identiteitscoördinator Teamscholing

Waarin onderscheiden bijzondere scholen zich (nog) van openbare scholen? Leerkrachten in het katholiek onderwijs ervaren tegenwoordig veelal minder binding met de katholieke traditie. Vaak zijn zij handelingsverlegen om elementen (van)uit deze traditie betekenisvol ter sprake te brengen, laat staan ernaar te handelen. Dit wordt versterkt door het feit dat zij in hun klas steeds vaker met culturele en religieuze diversiteit hebben te maken. Daarnaast hebben ouders/ verzorgers andere identiteitswensen dan enkele decennia geleden. Hoe gaan we om met religieuze diversiteit op de basisscholen? Hoe spelen scholen hierop in? Zijn mensen die op deze bijzondere scholen werkzaam zijn (nog steeds) in staat op geloofwaardige en inspirerende wijze invulling te geven aan hun bijzondere (i.c. katholieke/interconfessionele) identiteit in een context van pluriformiteit? DOEL Doel van de opleiding is leraren uit het basisonderwijs te scholen voor de taak van vakspecialist op het gebied van identiteit. De opleiding richt zich op leraren die vanuit een lesgevende taak een specifiek domein binnen hun school (of cluster van scholen) tot hun verantwoordelijkheid willen rekenen. Met het afronden van deze opleiding wordt voldaan aan de HBO-plus eis met betrekking tot een specifiek en relevant domein.

116 |

Maatwerk team mogelijk

DOELGROEP De opleiding tot coördinator identiteit is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteits­ vragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en -didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct) directeuren meerwaarde genereert. INHOUD In de bijeenkomsten ligt de nadruk op het verwerven van competenties, gekoppeld aan kennis (impliceert vaardigheden) vanuit een ontmoetingskarakter. Daar waar mogelijk worden in samenspraak met betrokkenen, gastsprekers uit diverse tradities, organisaties en netwerken uitgenodigd. Opdrachten en thuiswerk sluiten aan op inhouden en aandachtsgebieden uit de bijeenkomsten. Ze staan direct ten diensten van het werk als identiteitscoördinator en kunnen worden toegespitst op de eigen schoolsituatie. Voor feedback en beoordeling wordt gebruik gemaakt van software waartoe deelnemers toegang krijgen. De opleiding wordt, in aanwezigheid van een directielid van de eigen school, afgesloten met een presentatie van het in gang gezette

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

verbetertraject met betrekking tot identiteit. Er wordt een certificaat verstrekt nadat aan alle opdrachten tenminste op ‘voldoende’ niveau is voldaan. ORGANISATIE Thomas More Hogeschool STUDIEBELASTING Deze tweejarige opleiding bestaat uit 15 ­bijeenkomsten van 3 uur en zelfstudie. KOSTEN € 1950,– per deelnemer. Het minimum aantal deelnemers is 9. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. LOCATIE Thomas More Hogeschool. CURSUSDATA 15 bijeenkomsten van 3 uur, start voorjaar 2019. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats van 14.00-17.00 uur op woensdag­middagen. Houd de website in de gaten voor bekend­ making van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van den Brand. j.vandenbrand@thomasmorehs.nl

H IDENTITEIT


I

Persoonlijke Certificering effectiviteit & onderwijsconcepten welbevinden


86

Individuele coaching Teamscholing

Er zijn allerlei redenen waarom iemand kan vastlopen in zijn werk: overspannenheid of burn-out, een conflict op de werkvloer, werkdruk, levensfase gerelateerde problematiek. Individuele coaching kan helpen de problemen het hoofd te bieden.

KOSTEN € 120,– per deelnemer voor een sessie van ongeveer 1,5 uur

DOEL Werken aan individuele ontwikkeldoelen om weer goed te kunnen functioneren op het werk.

CURSUSDATA Data en tijden worden in onderling overleg bepaald

DOELGROEP Alle werknemers binnen het onderwijs die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in hun werk of die andere ontwikkelvragen hebben.

Maatwerk team mogelijk

Individueel coachtraject

LOCATIE Thomas More Hogeschool. Andere locaties in overleg

BIJZONDERHEDEN Meer informatie bij: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

INHOUD Afhankelijk van de aanleiding en de problematiek worden er verschillende werkvormen en methodieken gebruikt. ORGANISATIE Een vrijblijvend intakegesprek behoort tot de vaste procedure. De basis is een goede klik tussen de coach en de gecoachte. STUDIEBELASTING Afhankelijk van de problematiek wordt gekeken hoeveel sessies er nodig zijn. Naast deze sessies krijgt de werknemer soms ‘huiswerk’ mee in vorm van opdrachten.

120 |

I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN

pro


87

Tijd voor wat anders! We grijpen Kairos aan zijn staartje! Teamscholing

Werkdruk, een volle klas, moeilijke dilemma’s, kinderen met specifieke behoeftes. Wil je op een andere manier naar deze vraagstukken kijken en er anders mee om leren gaan? Dan is dit programma een verademing. We bieden je gul praktische inzichten voor jouw vragen in jouw werk. Deze nieuwe inzichten vertalen we vervolgens in het nieuwe gedrag dat je wilt vertonen. Je leert Kairos kennen en toepassen in je werk. Wie is Kairos? Kairos komt uit de Griekse mythologie. Kairos is de tegenhanger van Chronos. Chronos staat voor tijd en structuur. Kairos staat voor het kiezen van het juiste moment, voor een strategie om los te komen van de tijd. Kairos heeft de gave onverwachts iets goeds te ontdekken. En dat doen we in dit programma! DOEL Het voeden van jouw denken met nieuwe interpretaties, beelden en perspectieven waarmee je nieuwe mogelijkheden leert en gaat zien. DOELGROEP Alle docenten uit het basisonderwijs. INHOUD Om Kairos te leren kennen en te integreren in ons gedrag trainen we op verrassende locaties in Rotterdam. Tijd voor wat anders bestaat uit vier modules. Elke module wordt

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

gegeven op een plek die de thematiek van de module ondersteund en versterkt. ORGANISATIE Deze training wordt georganiseerd door History@work. History@work organiseert trainingen voor organisaties in musea aan de hand van geschiedenis. STUDIEBELASTING 4 bijeenkomsten van drie uur. KOSTEN Worden nader bekend gemaakt. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. LOCATIES Op diverse bekende inspirerende Rottedamse locaties zoals: Laurenskerk Rotterdams museum De kop van Zuid Kunsthal BIJZONDERHEDEN Deze training draait letterlijk om het tijd nemen voor wat anders. Kairos speelt van oudsher een belangrijke rol in de pedagogiek.

I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN

| 121


88

Transactionele Analyse Teamscholing

De Transactionele Analyse (TA) is een model over communicatie en een leer over persoonlijkheid met grote toepassings­ mogelijkheden bij het werken met leerlingen en in het contact met andere onderwijsprofessionals en met ouders. TA vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De onderwerpen, die in de training aan de orde komen zijn direct toe te passen in de klas en andere contexten in de school. Op verschillende scholen wordt inmiddels succesvol met TA gewerkt. DOEL Wat kun je met TA in de klas? — de TA geeft direct in de klas toe te passen interventiemogelijkheden — autonomie in het contact tussen leraar en leerling wordt gestimuleerd — door inzichten in de posities, waar vanuit wordt gecommuniceerd, wordt het opbouwen van goede contacten met leerlingen makkelijker — leerlingen voelen zich meer begrepen en krijgen ook begrip van eigen communi­ catie. — wat kun je met TA in het contact met ouders en binnen het team? — contact met ouders en collega’s wordt inzichtelijk en ontwikkelt zich vanuit wederzijds respect en acceptatie — onuitgesproken gevoelens worden bespreekbaar, waardoor geen irritatie­

122 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

zegels worden gespaard — door inzicht in gezamenlijke waarden en pijnpunten kunnen er makkelijker onderlinge afspraken worden gemaakt — proactief gedrag wordt gestimuleerd DOELGROEP Leerkrachten en Intern begeleiders INHOUD De TA-training is een persoonlijk ontwikkelingstraject, gericht op thema’s die spelen bij de communicatie binnen de klas, in het contact met ouders en het werken met andere professionals binnen de school. In de training worden de onderlinge communicatiepatronen inzichtelijk gemaakt en leer je de werking van zogenaamde psychologische spelen. Een bekend model dat daarbij zeer verhelderend werkt, is de dramadriehoek, welke communicatie makkelijker maakt en zorgt voor het opbouwen van goed contact. Deelnemers gaan ook zien hoe de ‘onderstroom’ in een groep werkt en krijgen praktijkgerichte methoden om daarin te manoeu­ vreren en te sturen. Het trainingsprogramma dat wordt geboden kan direct worden gebruikt in verschillende contexten. Het is opgebouwd rondom drie TA-onderwerpen: — TA, de kracht van het model: centraal in de TA staan de ‘egotoestanden’ die in ieder mens – en ook in een klas en binnen een schoolteam – te herkennen zijn.

— Faciliteren van een optimale leeromgeving. — Script, psychologisch spel en strooks: het psychologisch spel binnen groepen ontstaat vanuit een – veelal onbewuste – groepsdynamiek (‘groeps-script’) en het onvermogen tot het maken van werkelijk contact. Inzicht in deze spelen maakt het mogelijk om als leerkracht uit het drama te blijven, met de onderstroom binnen de groep te werken en concrete veranderingen in gang te zetten. Strooks (eenheden van aandacht) zijn het ‘tegengif’ tegen spel. ORGANISATIE Plata Onderwijsacademie. Trainer: Conny Maurmanns BELASTING IN TIJD 6 dagdelen van 3,5 uur. Zelfstudie voor bestuderen van theorie en het maken van praktijk­ opdrachten: 10 uur. KOSTEN € 495,– per deelnemer LOCATIE Nader te bepalen CURSUSDATA 7 november, 21 november, 12 december 2018, 9 januari, 30 januari, 13 februari 2019, 16:00-19:30 uur

I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN


89

Time-management (basis) Teamscholing

Hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met tijd? In deze workshop leer je verschillende manieren om efficiënter met je tijd om te gaan. Wat jij nodig hebt, bepaal je zelf. Tijdens de workshop oefen je concreet met je eigen taken. DOEL Deze workshop leert je hoe je je taken kunt prioriteren, hoe efficiënt je eigen werk­ gewoontes zijn en hoe je die efficiënter kunt maken en hoe je kunt werken volgens een workflowschema. Je denkt na over beide invalshoeken en oefent ermee. DOELGROEP (startende) leerkrachten en leidinggevenden INHOUD Voor welke taken maak je tijd? Welke taken eisen tijd? En wat doe je niet? Aan de hand van Stephen Covey kijken we hoe je kunt prioriteren. In het tweede gedeelte leggen we jouw werkgewoontes onder de loep. Hoe efficiënt werk jij? In het derde gedeelte kijken we naar een andere manier van omgaan met taken: Met als achtergrond het boek Getting Things Done gaan we werken met een workflowschema.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

STUDIEBELASTING Eén bijeenkomst van drie uur. KOSTEN € 125,– per deelnemer. LOCATIE Thomas More Hogeschool Rotterdam CURSUSDATA 1 woensdagavond in november 2018, van 19.00 – 22.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. BIJZONDERHEDEN Workshop op locatie is in overleg mogelijk. WAARDERING “Ik vond een erg nuttige cursus.” “Ik heb inmiddels de hele inbox opgeschoond! Dus het begin is er!” “Bedankt voor je goede ideeën.”

ORGANISATIE Thomas More Academie. Trainer: Henriëtte Toma

I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN

| 123


90

Mindfulness based stress reduction (MBSR-training) Teamscholing

Het aantal prikkels wat dagelijks op ons afkomt is de afgelopen decennia flink toegenomen, (maatschappelijke) veranderingen volgen elkaar tegenwoordig snel op en we willen het allemaal ‘goed doen’ op de maatschappelijke en/of -sociale ladder. Al die prikkels, snelle veranderingen en doelen die we onszelf vaak stellen, zorgen ervoor dat we gevoelsmatig veel ‘moeten en willen’… vooral van onszelf. Daarnaast kan de evolutionaire ontwikkeling van ons brein de verwerking van de prikkelstroom veelal niet bijbenen. Steeds vaker lopen grote en ook kleine mensen vast. Het blijkt tevens dat onze eigen, veelal onbewuste, gedachten een grote rol spelen als het om stressbeleving gaat. En wat blijkt: wij kunnen daar zelf invloed op uitoefenen, maar dan zullen we ons eerst bewust moeten worden hoe het dan precies werkt bij onszelf. Ons brein blijkt neuroplastisch. Of je nu 8 of 80 bent, wij kunnen invloed uit­oefenen op onze mentale veerkracht middels het trainen van ons brein! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze 8-weekse MBSR-training hier een goede basis voor geeft. DOEL Meer invloed op je eigen gevoel van welbevinden door het vergroten van je mentale veerkracht. Je krijgt de tools aangereikt om beter om te kunnen gaan met de uit­dagingen die onze complexer wordende en steeds

124 |

Maatwerk team mogelijk

sneller veranderende maatschappij met zich meebrengt. Deelnemers ervaren meer rust, meer (werk)plezier, minder werkdruk en zij kunnen zich beter ontspannen. DOELGROEP Alle werknemers binnen het onderwijs die bewuster om willen gaan met hun (mentale) gezondheid. INHOUD Deze training combineert moderne psychologische inzichten met oude en beproefde vormen van meditatie en yoga. Inzicht krijgen in gedachtenpatronen, het aanleggen van helpende neurale verbindingen en middels oefeningen balans aan kunnen brengen tussen het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel zodat we meer ontspanning kunnen ervaren en fysiek gezonder kunnen blijven, maken deel uit van de training. Er wordt gewerkt met de materialen van de Radboud Universiteit. ORGANISATIE Thomas More Hogeschool in samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum/Bernadette Lensen. STUDIEBELASTING 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een facultatief dagdeel van 4 uur. Daarnaast vraagt het van de deelnemer ook een actieve oefening van zo’n 45 minuten per dag met

Individueel coachtraject

Individuele professionalisering

behulp van audiobestanden en een werkboek. KOSTEN € 350,– bij deelname aan het onderzoek € 525,– wanneer niet deelgenomen wordt aan het onderzoek LOCATIE Thomas More Hogeschool of op een RVKOschool in Rotterdam CURSUSDATA Woensdagavond van 19:00-21:00 uur, najaar 2018 en voorjaar 2019. Houd de website in de gaten voor de lesdata. BIJZONDERHEDEN Deelnemers aan het onderzoek krijgen voorrang op ’niet deelnemers’ bij het aantal beschikbare plaatsen in de training. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden deels (max 350 euro) deze training, wanneer deze gegeven wordt door een categorie-1 trainer, wat bij deze training het geval is. Check dit dus even bij je verzekeraar! ERVARINGEN “Balans kwijt? Doe deze training! Al mijn vooroordelen over mindfulness zijn weg.’’ “Deze training geeft ruimte en rust in mijn hoofd en in mijn leven. Er zijn dingen positief veranderd in mijn leven doordat ik anders ben gaan kijken en anders ben gaan handelen”.

I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN


91

Inspiratieworkshop mindfulness Teamscholing

Het enthousiasme over mindfulness in het onderwijs groeit. Steeds meer onderzoek laat zien dat mindfulness/aandachttraining een waardevolle bijdrage kan leveren aan het onderwijs, zowel aan leerkrachten als leerlingen, maar hoe dan? Heb jij de associatie ‘zweverig of vaag’ bij het woord mindfulness of aandachttraining? Dan helpt deze ‘verre van zweverige’ workshop je middels wetenschappelijke inzichten en de kennis vanuit de werking/neuroplasticiteit van het brein om een completer beeld te krijgen bij wat mindfulness/ aandachttraining is en welke kansen het kan bieden. Het heeft alles te maken met het ontwikkelen van mentale veerkracht. Druk, druk, druk. Druk in ons hoofd, een volle agenda en het gevoel veel te ‘moeten’ of ieder moment ‘vast te kunnen lopen’… Herkenbaar? Een (groot) deel van de oplossing ligt in onszelf. Wat er op ons afkomt, daar hebben we veelal geen invloed op, wel op de manier waarop we er vervolgens mee om gaan. DOEL Inzicht krijgen in wat Mindfulness/aandachttraining is en wat het kan betekenen voor jou als leerkracht, voor kinderen en voor je schoolorganisatie.

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtrajec mogelijk professionalisering

INHOUD De workshop is een afwisseling van theorie en ervaringsgerichte opdrachten. De werking van ons stress-respons systeem, de invloed van onze (veelal onbewuste) gedachten, de theorie achter het aanleggen en afbreken van neurale verbindingen maar ook tips om direct mee aan de slag te gaan maken deel uit van de workshop. Wetenschappelijk bewezen effecten van mindfulness/aandachttraining: Het bouwt een fundament voor empathie, concentratie/aandacht en emotionele en cognitieve ­kwaliteiten, het zorgt voor afname van ­emotionele uitputting/burn-out bij leerkrachten, het vergroot de effectiviteit van de leerkracht en het werkt door in het totale schoolklimaat, zowel voor directie, onderwijsgevenden, leerlingen als ouders.

KOSTEN € 125,– per deelnemer Vraag voor een in-company aanbod naar de mogelijkheden en een prijs op maat via pro@thomasmorehs.nl. LOCATIE Thomas More Hogeschool of op locatie als het een team betreft. CURSUSDATA Voorjaar 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. Bij een workshop voor het team in overleg

ORGANISATIE Thomas More Hogeschool, nascholingsdocent Bernadette Lensen (categorie-1 mindfulnesstrainer opgeleid aan het Radboud Universitair Medisch Centrum) STUDIEBELASTING Ongeveer 2,5-3 uur (of in overleg op maat minimaal 75 minuten max 4 uur)

DOELGROEP Leerkrachten, schoolteams, werknemers in het onderwijs, studenten.

I PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & WELBEVINDEN

| 125


J

Certificering Overig onderwijsconcepten


92

Cursus Medezeggenschap Teamscholing

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd? In twee bijeenkomsten krijg je antwoord op deze vragen. Ook is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen. Je maakt uitgebreid kennis met het MR-reglement en je krijgt een overzicht van andere (wettelijke) regelingen rondom medezeggenschap. We gebruiken casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk. De trainer gaat ook in op de veel gestelde vragen rondom het verschil tussen de MR en de GMR: wie is wanneer aan zet en wat betekent instemming van de GMR over een bepaald onderwerp nu voor de MR? DOEL — De deelnemers wegwijs maken in het werk van de medezeggenschapsraad — Uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen tussen de diverse MR-en in de regio: de andere deelnemers aan deze cursus. DOELGROEP Leden van de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs, zowel personeel als ouders. INHOUD — Wordt mede bepaald door de vraag van de deelnemers

128 |

Individueel Individueel Teamscholing Maatwerk team Maatwerk team Individuele coachtraject mogelijk coachtraject mogelijk professionalisering

— Kennismaking met MR-reglement en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) — Adviesplicht en instemmingsplicht — Welke onderwerpen moeten de MR passeren — Structuur aanbrengen in de MR-vergadering ORGANISATIE Thomas More Academie in samenwerking met CNV Onderwijs. De cursus wordt uit­ gevoerd door Melanie Lassooij. STUDIEBELASTING 2 cursusavonden van elk 2,5 uur KOSTEN € 175,– per deelnemer. De kosten worden in de regel bekostigd uit het budget van de MR. LOCATIE Thomas More Hogeschool, of locatie van de deelnemende scholen. CURSUSDATA 4 oktober 2018 19.30-22.00 uur 11 oktober 2018 19.30-22.00 uur BIJZONDERHEDEN Minimum deelname: 12 personen, maximum deelname 20 personen. Bij meer aanmeldingen wordt een tweede cursus georganiseerd. De cursus is gevalideerd door registerleraar.nl

J OVERIG


Thomas More Hogeschool Stationssingel 80 3033 HJ Rotterdam +31(0)10 4657066 pro@thomasmorehs.nl www.thomasmorehs.nl

Thomas More Academie Professionalisering voor leerkrachten en teams 2018-2019  
Thomas More Academie Professionalisering voor leerkrachten en teams 2018-2019