__MAIN_TEXT__

Page 1

THOMAS MORE ACADEMIE

Professionalisering VOOR TEAMS EN ONDERWIJSPROFESSIONALS

2019-2020


Thomas More Academie Professionalisering voor teams en onderwijsprofessionals 2019-2020


Contactgegevens Thomas More Academie Stationssingel 80 3033 HJ Rotterdam Contact emailadres: pro@thomasmorehs.nl Inschrijven via: www.thomasmorehs.nl/inschrijfformulier Daphne van Buijten (operationeel coördinator Thomas More Academie) Nyree Schipper (directeur Thomas More Academie) Colofon © 2019 Rotterdam Thomas More Academie, onderdeel van Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Thomas More Hogeschool. Uitgegeven door Thomas More Academie, onderdeel van Thomas More Hogeschool Tekstredactie: Annemieke van Manen Eindredactie: Daphne van Buijten en Nyree Schipper Vormgeving: Graaf Lakerveld Vormgeving, Culemborg Fotografie: Studio Juune, Ron Schluter, Adobestock, Pexels.com stock. Afbeelding cover: bewerkte afbeelding van Andrea Lai, Street Art in Melbourne, via Flickr: https://www.flickr.com/photos/atlai/9156936507/in/photolist-eXaGcD-6g6meA-7CUcFo7PWasu-6g2t4z-5WE47E-6h9e7q-eXaHZa-75Gwqx-6g2zXe-7dFGtn-6g2Hw6-5yDhw58Xhw8i-7PWfjQ-75GwCR-axgq2d-7PSUsD-286WQ5K-e4wU1X-py8wqz-Gz6y9922Yvs-E32dSx-d6T9rC-6aXQyy-gGwBp3-4eYLZ8-6TYuSk-2aK5rvh-7BYuUo-75GwLk75GyiX-6g2HxX-75GyRr-75Gx4k-22KpAXe-5PH66F-7PSVN8-7YMpYA-8SfpEge4Cvk3-92dqCz-7PSRxK-4rdQX-e4CtSo-241gzyM-9V88RV-7FBKDi-8FUBVL Druk: Damen Drukkers, Werkendam


Voorwoord

In de aanloop naar schooljaar 2019-2020 hebben we weer een compleet geactualiseerd leerlandschap met opleidingen, workshops, cursussen, werkplaatsen, trainingen en lezingen samengesteld. Deze gids is een weergave van de mogelijkheden die ons netwerk kan bieden. Het aanbod is een gezamenlijke ontwikkeling van – en tot stand gekomen dankzij het meedenken van – het basisonderwijs, Thomas More Hogeschool en diverse partnerorganisaties. Ook dit schooljaar worden tal van nieuwe bijeenkomsten aangeboden voor wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals en teams. Binnen de trajecten die wij vanuit de Thomas More Academie mogen verzorgen voor en met onderwijsprofessionals en teams ontmoeten we jaarlijks meer dan 1000 deelnemers. In onze ontmoetingen zijn we voortdurend op zoek naar de actuele vraagstukken van onderwijs ­professionals (leerkrachten, IB’ers, schoolopleiders, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, schoolleiders en teams). Vraagstukken die leerkrachten tegenkomen in hun dagelijkse werk met de kinderen, vragen die te maken hebben met hoe je van ­betekenis kunt zijn in de bredere schoolontwikkeling en hoe jouw expertise zichtbaar gemaakt kan worden en breder van bete­kenis kan zijn. Op die manier krijgen we steeds meer zicht op de nascholings­ behoeftes en proberen we daar ieder jaar goed op aan te sluiten. Uiteraard hopen we dat deelnemers aan scholing van dit jaar dit ook zo zullen ervaren.

— Eigenaarschap en vakmanschap van leerkrachten (en andere onderwijsprofessionals) Leerkrachten die goed zicht hebben op hun onderwijsdoelen, die vanuit een onderzoekende houding kritische en bewuste keuzes maken ten aanzien van hun didactische aanpak, kinderen met hun onderwijs weten te boeien, de brede ontwikkeling van hun leerlingen zichtbaar weten te maken, digitale middelen zo inzetten dat het hun onderwijs versterkt en op toekomstgerichte wijze kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldwijze volwassenen. — Teamkracht waarbij we gericht zijn op het versterken van een ­professionele cultuur in de school en sterke en fijne teams waarbinnen alle leden gedeeld leiderschap tonen, zich gezien en gehoord voelen en waarbinnen zij zich samen inzetten en verantwoordelijk voelen. — Versterken van leiderschap en veranderbekwaamheid bij ­leerkrachten Het onderwijs vraagt om professionals die altijd lerend en onderzoekend zijn, die hun professie en expertise ­blijvend ontwikkelen, die ruimte durven innemen om het onderwijs te innoveren, nieuwe aanpakken durven uitproberen en gericht expertise uit een breder netwerk weten te betrekken. — Verbinden van professionals binnen de school als leergemeenschap maar zeker ook school-, bestuur-, en sectoroverstijgend. Samen weet en zie je meer, kun je meer waardevolle ideeën ontwikkelen, uitproberen en delen wat werkt.

We zijn flexibel in maatwerk, deze gids is slechts een weergave van de mogelijkheden die ons netwerk kan bieden. In onze trajecten gaan wij voor — Bouwen aan positief onderwijs waarin kinderen zich veilig, gezien, gehoord en verbonden voelen met elkaar en de wereld en waarbinnen ze op hun krachten en gedeelde verantwoordelijkheid worden aangesproken en vanuit eigenaarschap een stem hebben in hun ontwikkeling en onderwijs.

| 5


Inschrijven

Leeswijzer

Heb je scholing gevonden die je aanspreekt? Je kunt tot anderhalve maand voor aanvang van de scholing inschrijven. Maar wacht niet te lang, want bij overinschrijving houden we de volgorde van aanmelding voor het toekennen van de deelnemersplekken aan. Bovendien beslissen we uiterlijk een maand voor aanvang van de scholing of deze door kan gaan op basis van het aantal inschrijvingen tot dusver.

We weten dat de behoefte van collega’s in de scholen heel divers is en ook van jaar tot jaar anders kan zijn. Om aan de verschillende wensen en behoeften van onze deelnemers tegemoet te komen, ­hebben we verschillende vormen van scholing in ons aanbod. De ­doelen en de uitkomsten hiervan zijn steeds anders. In de gids zijn bij de omschrijving van de bijeenkomsten pictogrammen opgenomen waaraan je kunt zien welke scholingsvorm het betreft..

Aanmelden kan via: www.thomasmorehs.nl/inschrijfformulier Voor vragen over het aanbod, studieadvies, inschrijven of voor een offerte op maat kun je ons mailen via pro@thomasmorehs.nl of bellen op nummer 06 12 65 02 93.

Kenmerkend voor onze scholing is dat we er altijd op uit zijn inspiratie en ontmoeting tot stand te brengen. Daarnaast is er altijd sprake van een pendel tussen theorie en praktijk, alleen de hoofdfocus verschilt. De ene keer ligt de focus op de praktische vertaling van inzichten in de eigen praktijk (cursus), in een andere scholing ligt de focus meer op het inoefenen van nieuwe vaardigheden (training), en in weer andere staat het met en van elkaar leren en samen creëren van nieuwe toepassingen (werkplaats) centraal. Hiernaast wordt een toelichting gegeven op de verschillende scholing die we hebben, het professionaliseringsdoel en de wijze van afronding/validering. Betekenis gebruikte symbolen: , locatie { cursusdata € kosten  aantal deelnemers

6 |


Opleiding

Leernetwerk

Workshop

Inspiratielezing

Cursus

Workshop

Cursus

Inspiratielezing

Training

Training

Opleiding

Werkplaats Open Space

Leernetwerk

Scholingstype Afronding Workshops zijn erop gericht onze deelnemers vanuit specifieke expertise (theoretische en praktijkkennis) Bewijs van deelname te inspireren. De workshop combineren theorie met het opdoen van nieuwe ideeën voor eigen praktijk. Werkplaats Opleiding Leernetwerk Training Workshop In een Inspiratielezing Open deelt een spreker die zich (wetenschappelijk) heeft verdiept in een specifiek onderwerp Space waardevolle inzichten die hij in de loop van de jaren heeft opgedaan, zogenaamde ideas worth sharing.

Inspiratielezing Bewijs van deelname

Binnen onze Cursussen pendelen we voortdurend tussen theorie en praktijk. Je krijgt specifieke theorie aangereikt, brengt eigen praktijkervaring en vragen in, gaat samen creëren voor toepassing in eigen praktijk en probeert tussen de bijeenkomsten door ideeën uit. Deelnemers reflecteren met elkaar op de opgedane ervaring en de praktijkwaarde van de gevormde ideeën.

Bewijs van deelname of certificaat

Leernetwerk Training Trainingen hebben als doel de vaardigheden Workshop en deskundigheid Inspiratielezing van de deelnemer te vergroten. Het is een combinatie van korte en praktische theorie en veel praktijk(handelingen). Tussen de bijeenkomsten neemt de deelnemer de tijd om nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Werkplaats Bewijs van deelname Open Space of certificaat

Binnen onze Opleidingen werk je gedurende een langere periode gericht aan specialisatie op een bepaald gebied. Deelnemers leren op een actief onderzoekende manier en verdiepen zo hun kennis, doen gericht nieuwe ervaringen op, ontwikkelen een eigen onderbouwde visie ten opzichte van het centrale onderwerp, creëren met elkaar binnen leerteams toepassingen voor in praktijk, reflecteren met elkaar op hun ontwikkeling Werkplaats en de opgedane ervaringen en worden opgeleid Training tot een specifiek profiel, zoals bijvoorbeeld specialist, Leernetwerk Inspiratielezing Space schoolopleider of concept leerkracht. Duurzame professionele groei Open staat centraal.

Afronding met een erkend/ extern gevalideerd diploma

In onze Open space en Werkplaatstrajecten staat het initiatief van de deelnemers, de eigen inbreng en creatieve ideeën en de wens tot innovatie centraal. Een werkplaatsbegeleider met specifieke expertise geeft samen met de deelnemers invulling aan de bijeenkomsten. Op basis van de behoeftes wordt aanvullende betekenisvolle expertise betrokken. Binnen deze trajecten is ruimte voor creëren, experimenteren en ontwikkelen in eigen praktijk.

Bewijs van deelname

Werkplaats Leernetwerk Inspiratielezing Binnen Leernetwerken (met Masterclasses en Ateliers) vormen de actuele vragen uit praktijk van de Openonze Space deelnemers het startpunt. Deelnemers geven zelf gezamenlijk invulling aan de geplande bijeenkomsten, halen wanneer wenselijk, expertise van buiten, wisselen gericht met elkaar ideeën uit en creëren samen nieuwe toepassingsideeën. Daarnaast neemt collegiale consultatie een belangrijke plek in: elkaar bevragen en scherp houden. Inspiratielezing

Bewijs van deelname

Werkplaats Open Space

| 7


Handig om te weten

Rotterdamse lerarenbeurs Collega’s die werken op een basisschool binnen de gemeente Rotterdam kunnen voor 1 mei 2019 de Rotterdamse lerarenbeurs voor professionalisering aanvragen. Als er na 1 mei nog budget resteert, wordt een tweede indientermijn geopend, waarvoor de uiterste aanvraagdatum 1 december 2019 is. De Rotterdamse Lerarenbeurs vraag je in de regel aan via je leidinggevende. Vervolgens zorgt jouw bestuur of instelling ervoor dat de aanvraag bij de gemeente terecht komt. Vraag bij je eigen bestuursbureau na welke specifieke afspraken er voor jou en jouw collega’s gelden. Meer informatie over de Rotterdamse lerarenbeurs vind je op: http://onderwijs010.nl/lerarenbeurs. Subsidie post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs In 2019 is er weer een speciale lerarenbeurs subsidie beschikbaar gesteld voor het volgen van onze post-hbo-opleiding Vakbekwaamheid bewegings­ onderwijs. Om voor subsidie in aanmerking te komen, vul het aanvraagformulier in, via de link hieronder: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidieslerarenopleiding/subsidie-bewegingsonderwijs.jsp Subsidiekorting post-hbo-opleiding Muziekspecialist Voor de post-hbo-opleiding Vakspecialist muziek kun je ook dit cursusjaar gebruik maken van een interessante subsidieregeling: je ontvangt maar liefst €1350 korting op het totale cursusbedrag van €2100. Bij inschrijving voor 15 juli 2019 ontvang je bovendien nog een early bird korting van €150 en betaal je slechts €600 voor de volledige opleiding. Belastingvoordeel Wanneer je investeert in je eigen ontwikkeling en een cursus of studie volgt die gericht is op je (toekomstige) beroep, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om studiekosten af te trekken van de belasting. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/ bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/ persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/

8 |

Subsidie Gelijke kansen voor elk talent Eén van de zeven thema’s van het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid ‘gelijke kansen voor elk talent’, betreft burgerschap. Binnen dit thema wordt onder meer de deskundigheidsbevordering van leraren en teams t.b.v. burgerschapsonderwijs, ten doel gesteld. De Gemeente beoogt van leerlingen democratische Rotterdammers te maken en wil hiermee het democratisch burgerschap in en om de school versterken. De subsidie – maximaal €10.000 per school – kan onder meer worden ingezet voor scholingstrajecten, in het aanbod van Thomas More Academie zijn ­trajecten opgenomen die hieraan bijdragen. We verkennen graag samen de mogelijkheden voor een op maat traject. https://onderwijs010.nl/sites/onderwijs010.nl/files/images/ Onderwijsnota%20%27Gelijke%20kansen%20voor%20elk%20 talent%27.pdf Landelijke lerarenbeurs Wil je als bevoegd leraar een Universitaire Master gaan volgen? Dan kom je in aanmerking voor een landelijke lerarenbeurs, die je kunt aanvragen via DUO. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot 30 juni 2019. https://duo.nl/particulier/ lerarenbeurs/aanvragen.jsp.


Inhoudsopgave

Voorwoord 5 Inschrijven, Leeswijzer 6 Handig om te weten 8

I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK

A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK TEAMKRACHT 1 Teamkracht: Team- en schoolontwikkeling 2 Teamscholing op maat TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN 3 Onderzoekend en ontwerpend leren voor teams 4 NEMO Maakkunde 5 Triband Verantwoorden 6 De Grondslag Leren Zichtbaar Maken 7 Rekenverbetertraject 8 ICT-boost voor je school 9 Jonge kind Vakmanschap voor onderbouwteams 10 Groeien van professionele feedback

II OPEN INSCHRIJVING

B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT EN GROEPSKRACHT 

KINDKRACHT & GROEPSKRACHT 11 Kindkracht als leerkracht! 12 Eigenaarschap en in gesprek met het kind 13 Werken met het portfolio in drie stappen 14 Mindset bij jezelf en je leerlingen 15 Goed gestart of doorstart met groepskracht 16 In gesprek naar aanleiding van tekeningen 17 Meer te weten komen over Leren Zichtbaar Maken 18 Master Passend Meesterschap (MPM) – Expert gedrag & leren SAMENWERKING MET OUDERS 19 Communiceren met ouders OMGAAN MET GEDRAG  20 Jezelf De Baas, gedrag reguleren met fysieke en actieve werkvormen 21 Traumasensitief lesgeven

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

30 31 32 33 33 34 34 35 36 37 38


AANPAK KINDERMISHANDELING   22 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling 23 Intervisie voor Aandachtsfunctionarissen 24 Augeo Academy (aanpak van kindermishandeling) C ONDERWIJS ONTWERPEN  

DIDACTISCHE HANDELEN 25 Coöperatief leren in jouw onderwijspraktijk 26 Breinvriendelijk leren in het basisonderwijs 27 Differentiëren 2.0. Van groepsplan naar groeiplan 28 Zelfsturing bij kinderen door middel van executieve functies 29 Spelcarrousel: stimuleer sociale en sociaal-emotionele ontwikkeling 30 Hoogbegaafd! En dan? 31 Collegereeks pedagogisch evalueren en Triband verantwoorden 32 Pedagogisch Evalueren & Triband Verantwoorden coördinatoren SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN 33 Daltonopleiding voor leerkrachten 34 Daltondirecteur 35 Montessori basisbekwaam opleiding voor leerkrachten 36 Montessori vakbekwaam voor leerkrachten 37 Montessori Movement 010 38 Montessoriopleiding voor pedagogisch medewerkers (0-4 jaar) 39 Jenaplanopleiding voor leerkrachten BEWEGINGSONDERWIJS 40 Post-hbo-registeropleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN 41 Onderzoekend en ontwerpend leren oudere kind (W&T) 42 Ontwerpend leren van geschiedenis 43 Nieuwsgierige leerlingen door middel van vragen 44 Verwondering als onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces 45 Creatief denken 46 W&T/OOL-coaching on the job POST HBO REKENCOORDINATOR 47 Specialist Rekenonderwijs (module 1) 48 Rekencoördinator in de school (module 2) BEGRIJPEND LEZEN 49 Beter begrijpend-leesonderwijs. Actief lezen als opstap voor een betere lesaanpak

39 40 41

44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 

D WERELDWIJZE KINDEREN

WERELDWIJS ONDERWIJS   50 Post-hbo Specialist Onderwijs in omgeving, voor wereldwijze kinderen IDENTITEIT 51 Akte godsdienst/levensbeschouwing PROFESSIONALISEREN MET HART EN ZIEL 52 Professionaliseren met hart en ziel. Pedagogische dimensie van onderwijs 53 Pedagogisch gespreksleider, Vrije ruimte & de dialoog (burgerschapsvorming)

66 67 68 69


MINDFULNESS VOOR KINDEREN 54 Inspiratie aandachttraining (mindfulness) in het basisonderwijs KUNSTZINNIGE VORMING  55 Post-hbo registeropleiding Vakspecialist Muziek 56 Muziek maken met kinderen in groep 5 t/m 8 57 Kunst raakt! ENGELS 58 Engels praktische didactiek jonge en oude kind (basis)

70 71 72 72 73

E HET JONGE KIND

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 F

SPECIALIST JONGE KIND Post-hbo-Registeropleiding Specialist jonge kind Leernetwerk en Masterclasses Specialist jonge kind Leernetwerk Spelend leren voor groepen 3 en 4 Masterclasses spelend leren MOTORISCHE ONTWIKKELING JONGE KIND  Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN ONDERBOUW Onderzoekend en ontwerpend spelen groep 3-4 Zaakvakken en W&T in hoeken SPELEND LEREN   Beredeneerd spelen in de onderbouw Verdiepen van spel met de methodiek van speelplezier Spelend leren in groep 3 Spelend ontwikkelen met een ontwikkelvoorsprong Directiecursus jonge kind JONGE KIND Teken je boodschap. Onderbouw leerkracht Executieve functies: met wat dirigeren klinkt het beter! (Groep 1-4) Taal in beweging. Taalontwikkeling jonge kind Spelen met ontwikkelingsbouwstenen KUNSTZINNIGE VORMING JONGE KIND  Muziek en kleuters Beeldende Vorming met jonge kinderen PEDAGOGISCH MEDEWERKERS Heerlijk, ik heb peuters Meneertjes en Mevrouwtjes

80 81 82 83

SAMEN OPLEIDEN Coachend begeleiden (basis) Coachend begeleiden (verdieping) Opleiding tot schoolopleider COACHEN VAN COLLEGA’S Coaching voor IB’ers en leidinggevenden (middenkader)

76   77 77 77  78 78 79  79 80 81 81 82 82  83 83 84 85 86 86 87 87

COACHING EN SAMEN OPLEIDEN  

90 90 91 92


84 85 86 87

Human Dynamics Interne schoolcoach didactiek Coachen op complexe vaardigheden Coaching on the job

G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

WERKEN AAN PROFESSIONELE ZICHTBAARHEID 88 Spreken met impact: Sticky stories 89 Schrijven voor social media 90 Creatief schrijven 91 Teken je boodschap (zakelijk tekenen) TIJD VOOR WAT ANDERS: INNOVEREN 92 Masterclasses Onderwijskunst: Onderwijs(innovatie) in eigen hand 93 Broedplaats010 Leergang voor onderwijsinnovatie 94 Broedplaats010 Ontwerplabs en innovatiekracht PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN MENTALE VEERKRACHT 95 Mindfulness based stress reduction (MBSR-training) 96 Inspiratie mindfulness 97 Individuele coaching MEDEZEGGENSCHAP 98 Medezeggenschap

93 94 95 96

100 100 101 101 102 103 103 104  105  105 106 

H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

BEGELEIDEN EN STIMULEREN VAN DIGITALE TOEPASSINGEN IN DE SCHOOL Edu Digi Coach Opfriscursus Visie en beleid op ICT Kennis opdoen, delen en beheren met Office 365 Digitale lesmaterialen Borging, implementatie en omgaan met weerstand BEWUST EN EFFECTIEF INZETTEN VAN DIGITALE DEVICES Analyseren, organiseren, differentiëren en registreren met Snappet Leerkracht en leerling samen aan het stuur. Eigenaarschap versterken met Snappet Gynzy Verwerkingssoftware bewust inzetten (basis) Adaptief leren: Wat, waarom en hoe? Gynzy (verdieping) DIGITALE GELETTERHEID Digitale Geletterdheid in de Klas ZO WERK JE MET CHROMEBOOKS IN DE KLAS Oriëntatiecursus (instap) Integratiecursus (gevorderden) PARNASSYS ACADEMIE Anders administreren Overzicht met Ultimview (Leren) werken met ParnasSys Beter observeren en handelen met ZIEN! Werken met leerlijnen (jonge kind)

110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 116 116 117 117 118     119 120


Deel I Teamontwikkeling en Maatwerk


A

Kindkracht Certificering& Teamontwikkeling groepskracht en maatwerk onderwijsconcepten Voor een Over het pedagogisch professionelehandelen cultuur invan de de school, leerkracht, gedeeld de stem van de leerling, leiderschap, gezamenlijke eigenaarschap, verantwoordelijkheid, pedagogische behoeftes sterke, en veiligheid veilige en lerende en gelukkige teamskinderen (team-/schoolontwikkeling, teamscholing en inspiratie)


TEAMKRACHT

1 Teamkracht: Team- en schoolontwikkeling Teamscholing

Maatwerk

De afgelopen jaren kregen wij steeds vaker vragen voorgelegd vanuit teams. Meestal gaat het om ontwikkelvragen over een bepaald pedagogisch of onderwijsinhoudelijk onderwerp (transitie). Tijdens deze maatwerkprojecten hebben we ervaren dat er een aantal aspecten voorwaardelijk is om tot duurzame team- schoolontwikkeling te komen. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar teamontwikkeling en naar kenmerken van effectieve schoolteams.

Aan de orde komt bijvoorbeeld: — Anders planmatig handelen — Werken aan professionele cultuur — Boeiend en betekenisvol onderwijs creëren — Veilig team — Groeien richting formatief assessment

Hierbij kwamen wij uit op vier domeinen van school- en team­ ontwikkeling, namelijk: 1 Team in transitie: visie en collectieve ambities 2 Teamspirit: veiligheid en samenwerking in het team 3 Team als lerende organisatie 4 Teamkwaliteit: samen verantwoordelijk voor kwaliteit en leer­ uitkomsten Deze domeinen vormen de basis van Teamkracht, de beproefde aanpak die Thomas More Academie op basis van ervaring en onderzoek heeft ontwikkeld. Met Teamkracht brengen we samen met een team de behoefte in ontwikkeling in kaart (reflectietool) en verzorgen we procesbegeleiding op maat in de weg daar naartoe. De ervaring leert dat alle vier domeinen aandacht verdienen en elkaar moeten ondersteunen. Door met elkaar te analyseren waar de sterke en verbeterpunten liggen, kun je als team al snel tot een hoger plan komen. Binnen Teamkracht werken we met elkaar aan een veilig en ondersteunend teamklimaat. Onze Teamkracht procesbegeleiders denken samen met de schoolleiding en andere leiders in het team, het schoolontwikkelproces uit en ontwerpen sessies, waarbij het team aan de slag gaat met de beoogde schoolontwikkeling. Uitgaande van de ontwikkelvraag van het team brengen we de benodigde expertise bij elkaar en brengen we focus in de acties in de uitvoering van het schoolontwikkelplan.

16 |

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK


ng

TEAMKRACHT

2 Teamscholing op maat Maatwerk

Vrijwel alle trajecten in ons aanbod Open inschrijving in deel 2 van deze gids kunnen ingezet worden als scholingstraject voor het hele team. Wanneer een scholingstraject mooi aansluit bij de schoolontwikkelplannen en een scholingsbehoefte van meerdere collega’s, kan teamscholing voordelen bieden. Als je samen leert kun je vervolgens gezamenlijk aan de slag met de doorvertaling in de eigen praktijk, waarbij coaching on the job tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is het bij twaalf of meer deelnemers vaak financieel voordeliger om de scholing in te kopen. We bieden twee soorten teamscholing aan:

Bijna alle dagtrainingen die in deel 2 staan beschreven, kunnen als teamdag worden gegeven. Wanneer je wensen of leervragen hebt die niet in aanbod worden behandeld, bel of mail ons. We kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden.

Teamstudiedagen eendaagse trainingen Teamtrajecten meerdere trainingen verspreid over een aantal dagen Teamstudiedagen Een aantal voorbeelden van teamstudiedagen zijn: — Samen woorden geven aan een collectieve ambitie en kindbelofte — Inzicht krijgen in wat een professionele cultuur is en in de vraagstukken in het team, zodat je weet welke expertise in het team aanwezig is en deze benut kan worden bij de vraagstukken — Eigenaarschap versterken bij kinderen - inspiratieworkshop — Vanuit positief psychologische grondslag werken aan Kindkracht — Growth mindset bij kinderen stimuleren — Starten met coöperatief leren en activerende werkvormen — Werken aan vrije ruimte en dialoog — Moeilijke thema’s niet uit de weg gaan, maar het gesprek aan ­durven gaan met de kinderen. — Communiceren met ouders — Inspiratieworkshop Onderzoekend en ontwerpend leren (Verwondering, nieuwsgierige leerlingen door middel van vragen, creatief denken) — Inspiratielezing Mindfulness vaag, of toch niet?

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK

| 17


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

3 Onderzoekend en ontwerpend leren voor teams Teamscholing

Maatwerk

Tijdens dit traject verdiept het team zich in de manieren waarop je het onderzoekend en ontwerpend leren in je school kunt introduceren. Vertrekpunt is verwondering van jezelf en je leerlingen. Door middel van het stellen van vragen trainen we jullie in de wijze waarop je leerlingen kunt leren denken. Met de werkvormen om het creatief denken en handelen te stimuleren, wordt duidelijk op welke wijze we kinderen kunnen laten groeien in het leren denken. Doel Het hele team gaat een proces in waarbij je (een deel van) het onderwijs in je school omvormt tot onderzoekende en ontwerpende leeractiviteiten. Je leert de kracht kennen van zwijgen om leerlingen te laten denken. Je weet hoe je jouw leerlingen door middel door het stellen van vragen verder kunt helpen. Daarnaast ken je werkvormen die het creatief denken en handelen van leerlingen stimuleren. Doelgroep Schoolteam

worden met het hele team geoefend. Hierdoor kun alle teamleden na afloop van de training in de eigen groep aan de slag met onder­ zoekend en ontwerpend leren. Organisatie Thomas More Academie Studiebelasting Minimaal 19 uur, waarvan vier bijeenkomsten van 3 uur, 4 uur voorbereiding en uitvoering en ten minste 3 uur direct ­toepassen in de eigen klas

, {

Op de eigen school In overleg met de school € 4.500 per team

Bijzonderheden Meer informatie krijgt u bij Erwin Groenenberg, e.groenenberg@thomasmorehs.nl

Inhoud Om goede lessen onderzoekend en ontwerpend leren te kunnen geven is het belangrijk dat je zelf kunt verwonderen. Vanuit verwondering ontstaan vragen of ontwikkelen zich problemen die moeten worden opgelost. Op dit moment is er in het onderwijs weinig plaats voor verwondering van leerlingen en leerkrachten. Wanneer we leerlingen deze ruimte bieden, ontstaan spontane ­leerprocessen die de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, ook wel 21e-eeuwse vaardigheden genoemd, stimuleren. Het bieden van ruimte aan leerlingen om te werken vanuit verwondering is voor leerkrachten geen eenvoudige klus. Het vraagt vaardigheden die we uit het oog zijn verloren. Daarom wordt tijdens deze training aandacht geschonken aan de manier waarop vragen kunnen bijdragen aan het leerproces. Hoe we leerlingen weer eigenaar kunnen maken van het eigen leren en op welke wijze we denken kunnen stimuleren. De verschillende tech­nieken die in de klas kunnen worden ingezet,

18 |

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

4 NEMO Maakkunde Teamscholing

Maatwerk

Van een koelkast tot een kleerhanger en van een brug tot een broodrooster: bijna alles om ons heen wordt bedacht en gemaakt. Iedereen is een maker. Dat vraagt om creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Dit zijn vaardigheden die we bij kinderen van groep 1 tot en met 8 al vroeg kunnen stimuleren. Maar hoe helpen we ze hun talenten en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen? Om wetenschap en technologie op een goede manier in de klas te brengen, ontwikkelde NEMO de lesmethode Maakkunde: een hands-on wetenschap en technologie (W&T) methode voor onderzoekend en ontwerpend leren voor het basisonderwijs. Doel Teams leren hoe ze Maakkunde in hun beroepspraktijk kunnen inzetten. De teams krijgen per thema en bouw een handleiding en kunnen gratis gebruik maken van de (digitale) werkbladen. Doelgroep Schoolteam met leerkrachten van groep 1 t/m 8 Inhoud Maakkunde is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeld samen met scholen en getest in de klas. De leerlingen ontwikkelen met onderzoekend en ontwerpend leren kennis, houding en vaardigheden. Dit geeft hen zelfvertrouwen, wakkert interesse voor W&T aan en maakt de ze bewust van het brede spectrum van W&T. Op basis van de ontwerpcyclus doen de leerlingen eerst onderzoek, dan maken ze met de verworven kennis maken hun eigen ontwerp dat ze ten slotte testen. Daarna verbeteren ze het totdat het werkt. De open opdracht biedt ruimte voor de oplossingen en ideeën van alle leerlingen. Elke stap van de cyclus zie je als pictogram terug in de handleiding. Maakkunde is geschikt voor verschillende typen leerlingen en beschikbaar voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8.

een dagdeel en geven de leerkrachten kennis en vaardigheden mee, die nodig zijn voor het werken met wetenschap en technologie in de klas. Na iedere training kun je direct aan de slag met de modules. Bij de basistraining horen twee modules. In de drie vervolgtrainingen krijg je telkens zes modules aangeboden. Iedere module wordt geleverd met een handleiding, werkbladen, presentatiematerialen en een boodschappenlijst. De spullen die je nodig hebt zijn verrassend eenvoudig. Organisatie NEMO in samenwerking met Thomas More Academie Studiebelasting Vier bijeenkomsten van 3 uur, exclusief ­implementatie in de praktijk

, Basistraining: Geluid, in NEMO Science Museum, Amsterdam Vervolgtraining A: Elektriciteit, evenwicht, satellieten, in je eigen school Vervolgtraining B: Drijven & zinken, irrigatie, krachten, in je eigen school Vervolgtraining C: Chemie, Inhoudsmaten, isolatie, in je eigen school { In overleg € 2.500 per basistraining, 10.000 voor training 1 t/m 4, inclusief ­lessenseries, handleidingen, werkbladen presentaties en benodigdhedenlijst  maximaal 25 leerkrachten Bijzonderheden Meer informatie krijgt u bij Martin van Rossem, m.vanrossem@thomasmorehs.nl of Erwin Groenenberg, e.groenenberg@thomasmorehs.nl

De vier trainingen Maakkunde maken leerkrachten vertrouwd met de lesmethode, de didactiek en de activiteiten. De trainingen duren elk

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK

| 19


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

5 Pedagogisch evalueren en Triband Verantwoorden Teamscholing

Maatwerk

Op school doen kinderen niet alleen kennis en kunde op. Ze leren ook zichzelf te zijn, relaties met anderen aan te gaan en de zorg voor anderen in de groep te hebben. Maar hoe maak je die ontwikkeling en die verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Hoe kun je andere evaluatie-instrumenten dan traditionele toetsen benutten om op basis van levensecht werk te verantwoorden? Hoe kun je het echte werk zelf én samen met kinderen evalueren?   Doel In gesprek komen met elkaar en idealen omzetten in beleid. Kennismaken van praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing als het gaat om evalueren en verantwoorden.     Doelgroep Teams die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over de ontwikkeling die kinderen doormaken op school en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren.     Inhoud Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs, het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.   De teamscholing is bedoeld voor het hele team en bestaat uit twee studiemomenten ter inspiratie, afgewisseld met vijf werkbijeen­ komsten. Het traject wordt afgesloten met een assessmentbijeenkomst.     De inhoud van het programma berust op de vier pijlers voor het onderwijs van UNESCO: 

20 |

1 Weten — Waartoe leidt goed onderwijs  — Triband Verantwoorden  — Anders evalueren en toetsen  — Wat moet en wat mag? Over wet en regelgeving  — U-dialoog met kinderen — Reflecteren met kinderen  — Verantwoordingskalender  — KindWerkDossier  2 Doen  Alle teamleden ontwerpen een ontwikkeltraject voor de eigen groep. Ze kijken stelselmatig, aan de hand van de theorie, terug op het eigen werk en delen dit met hun collega’s  3 Samen  Reflecteren op wat je school de kinderen biedt en hoe jullie dit ­verder kunnen uitbouwen  4 Zijn  Uitvinden wat vanuit persoonlijke idealen belangrijk is en hoe dit samenkomt in gemeenschappelijk gedragen schoolbeleid   Organisatie Thomas More Academie, nascholingsdocent: Sascha Brasz Studiebelasting Een schooljaar: 112 SBU , waar van 24 uur ­contacttijd en 88 uur zelfstudie en uitwerking in de eigen groep   , Op de eigen school { In overleg € Op basis van offerte

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

6 De Grondslag Leren Zichtbaar Maken Teamscholing

Maatwerk

De Grondslag is een startdag Leren Zichtbaar Maken (LZM), een transfer van het onderzoek van John Hattie naar de onderwijspraktijk en bedoeld als basis voor een verdere implementatie of als verkenning. De dag bestaat uit vijf sessies waarin theorie en praktijkvoorbeelden worden afgewisseld, evenals informatieoverdracht en interactieve werkvormen. Doel Na deze dag kent het team de belangrijkste resultaten van het onderzoek Visible Learning, heeft het team kennis gemaakt met de kenmerken van zichtbaar lerende leerlingen, kan het team effectgroottes berekenen om groei te meten en effectieve feedback geven en kent het team de tien denkkaders. Daarnaast heeft het team voldoende informatie om de brug te slaan naar de ontwikkelingen en leer­behoeftes op de eigen school.

Studiebelasting 12 SBU, inclusief opdracht na de studiedag

, {

In overleg In overleg, een hele werkdag â‚Ź Op basis van offerte

Bijzonderheden Voorafgaand aan de studiedag zal door de Eveline Busch een intake afnemen op de deelnemende school

Doelgroep Schoolteams, bestuurders, bovenschoolsmanagers. Inhoud Deze dag bestaat uit vijf sessies: Sessie 1: Het Visible Learning onderzoek. Wat zegt het onderzoek van prof. Hattie ons, hoe moeten we het lezen? Sessie 2: Zichtbaar lerende leerlingen. Hoe ziet dit eruit en wat zijn beoordelingsbekwame leerlingen? Sessie 3: Ken je impact. Hoe kun je effectgroottes gebruiken om op een praktische manier vooruitgang te meten? Sessie 4: Effectieve feedback. Op welke manier functioneert feedback en wanneer is het effectief? Sessie 5: Denkkaders. Welke denkkaders hebben grote invloed op de prestaties van leerlingen? Organisatie Deze dag wordt in opdracht van Thomas More Academie verzorgd door Bazalt LZM-expert Eveline Busch

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK

| 21


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

7 Rekenverbetertraject Teamscholing

Maatwerk

Lesgeven aan gemotiveerde leerlingen, dat willen we allemaal. Vooral bij vakken als rekenen, waaraan dagelijks veel tijd wordt besteed, is het belangrijk de motivatie hoog te houden. In een trainingstraject bestaande uit drie fasen leert het team het rekenonderwijs beter vorm te geven. De kracht van dit traject is dat het van start gaat met de teamleden die veel plezier hebben in rekenonderwijs. Hun zogenaamde proeftuintjes vormen de bodem voor rekenonderwijs waar de hele school uiteindelijk de vruchten van plukt.

Organisatie Thomas More Academie Studiebelasting In overleg met de aanvrager, op basis van het intakegesprek

, {

Op de eigen school In overleg € Op basis van offerte

Doel Het team leert op een duurzame manier en van binnen uit om motiverend rekenonderwijs vorm te geven dat leerlingen in staat stelt op hun eigen niveau op betekenisvolle wijze te gaan leren. Doelgroep Dit traject is bedoeld voor scholen die het rekenonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen en hiervoor door de directie van de school worden gefaciliteerd. Inhoud Het rekenverbetertraject verspreidt zich over een periode van drie jaar. Het eerste jaar wordt gestart met leraren die met plezier het vak rekenen geven en graag hulp willen bieden aan collega’s op dit gebied. Zij starten met het opzetten van proeftuintjes: lessen die ervoor zorgen dat de motivatie voor rekenen-wiskunde omhoog gaat, het plezier en het enthousiasme worden bevorderd, maar vooral ook dat leerlingen op hun eigen niveau op betekenisvolle wijze gaan leren. In het tweede jaar sluit een ander deel van het team aan en wordt er vanuit de proeftuintjes van het eerste jaar een visie op de rekenlessen geformuleerd waarop de school zich verder gaat ontwikkelen. In het laatste jaar gaat het hele team hiermee verder en zijn alle docenten bezig met het verbeteren van hun rekenonderwijs. Door het drie-fasensysteem werken leraren aan hun eigen ontwikkeling, aan de o ­ ntwikkeling van het team en aan de kwaliteit van het rekenwiskunde­onderwijs op de hele school.

22 |

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

8 ICT-boost voor je school Teamscholing

Maatwerk

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het speelt een steeds belangrijkere rol. De wereld om ons heen verandert en het onderwijs moet mee om de kinderen hierop voor te bereiden. De manier waarop kent vele mogelijkheden. Tijdens dit traject bepalen we samen wat het beste bij jullie past.

Bijzonderheden Dit is een maatwerktraject. We bespreken graag jullie wensen en passen het plan erop aan. Neem hierover contact op met ons via pro@thomasmorehs.nl

Doel Een duidelijke en toekomstgerichte ICT-koers uitzetten. Vanuit onze (bovenschoolse) ICT-ervaring nemen we jullie mee in het vormen van een stevig ICT-kader binnen de school. Doelgroep Schoolteams (of een afvaardiging hiervan). De ICT-boost kan onderdeel zijn van jullie standaard studiedag Inhoud — Voorgesprek voeren met deel van het team (onder andere de directie en de ICT’er) — Scan maken van de huidige situatie — Visie op ICT bepalen en binnen de schoolvisie plaatsen — Stip op de horizon bepalen (moonshot) — Keuzes maken en koers(plan) uitzetten voor de komende 4 jaar (ICT-infrastructuur, digitale leermiddelen, digitale bekwaamheid, ICT-pijlers 21e-eeuwse vaardigheden) Organisatie Thomas More Academie Trainers: Shirley van de Velde en Thijs Groenewegen Studiebelasting 1 uur voorgesprek, 3 uur visiebepaling, 1 uur ­opstarten koersplan. Op basis van behoefte uit te breiden

, {

In overleg, bij voorkeur op school van de aanvrager Nader te bepalen, in overleg met de aanvrager € Op basis van offerte

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK

| 23


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

9 Jonge kind Vakmanschap voor onderbouwteams Teamscholing

Maatwerk

Vanuit betrokkenheid spelend en ontdekkend leren, dat is kenmerkend aan jonge kinderen. Om dat optimaal te stimuleren is een onderbouwteam nodig dat sterk pedagogisch handelt en goed zicht heeft op de leer-/ en ontwikkelings­lijnen van jonge kinderen. Leerkrachten moeten goed kunnen observeren zodat ze op beredeneerde wijze keuzes kunnen maken op het gebied van planning en inrichting van het onderwijs. Als leerkrachten dat beheersen, zijn ze in staat steeds nieuwe en juiste uitdagingen te bieden die aansluiten bij spelend, onderzoekend en ontdekkend leren.  Doel Het onderbouwteam zet gezamenlijk een stevige basis neer in de groepen 1 en 2 van spelend en onderzoekend leren. Het team ervaart samen het spelend leren en leert hoe je dit in de praktijk van een school zo efficiënt mogelijk kan inzetten.  Doelgroep Onderbouwteams. Indien er sprake is van een of meer­ dere peutergroepen op de locatie kunnen ook de pedagogisch medewerkers deelnemen aan de training. Bij aanwezigheid van een Jonge Kind specialist binnen het onderbouwteam zoeken wij graag de samenwerking om deze training passend te maken. Inhoud In de training vinden wij het belangrijk om onderling veel ervaringen uit te wisselen en overeenkomsten en verschillen tussen teamleden bespreekbaar te maken, zodat je als team samen de stevige basis van spelend leren goed in de praktijk kan brengen. Leerkrachten leren de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs aan het jonge kind in de praktijk vorm te geven en toe te passen. Hoe stimuleer je spelend leren en hoe weet je of het effect heeft? Dat is waar wij op inspirerende en actieve wijze mee aan de slag gaan, zodat je dit de volgende dag direct kunt toepassen. 

24 |

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn onder andere: — Effectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling waarin spelend leren centraal staat — Efficiënt werken in hoeken — Themagericht onderwijs voor het jonge kind — Spelontwikkeling van het jonge kind — (Mee)spelen: wat is jouw rol? — Ontwikkelingslijnen kleuters — Observeren en duiden van observaties — Differentiatie in de groep — Stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen in jouw groep — Inspirerende voorbeelden van hoe je met kinderen in je groep aan de slag kunt Organisatie Thomas More Academie. Nascholingsdocenten: Sandra van Huet, Diana Stip en/of Tineke Visser in samenwerking met Jonge Kind specialisten Studiebelasting 4 bijeenkomsten van 3 uur, aangevuld met werkopdrachten à 4 uur in de eigen werkpraktijk. Indien gewenst kan de training worden uitgebreid met een extra bijeenkomst. 

, {

In overleg In overleg € Op basis van offerte

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK


TEAMSCHOLINGSTRAJECTEN

10 Groeien van professionele feedback Teamscholing

Maatwerk

Intensief met elkaar samenwerken is een van de voorwaarden om tot kwalitatief goed onderwijs te komen. Het geven van feedback lukt vaak prima, het ontvangen van feedback blijkt in de praktijk echter nog niet zo gemakkelijk te zijn. Vooral daadwerkelijk veranderingen aanbrengen naar aanleiding van feedback is moeilijk. Wanneer je elkaar in een professionele organisatie kunt en mag aanspreken op gedrag en resultaat zal dit door de hele organisatie heen voelbaar worden. Werkplezier en groei zal het gevolg zijn. Doel Na deze training — heb je de gesprekstechnieken en voorwaarden voor goede feedback opgefrist — ben je bewust van de verschillen tussen willen, kunnen of moeten veranderen — heb je geoefend met het geven van feedback aan een collega — kun je werken aan een gezamenlijk doel en oefen je feedback te geven — kun je feedback ontvangen en de eerste stap naar gedragsverandering inzetten — begrijp je dat veranderprocessen tijd kosten en dat het belangrijk is om ook het proces te zien en niet alleen het behaalde doel

Organisatie In opdracht van Thomas More Academie verzorgd door een experttrainer uit ons netwerk Studiebelasting Twee keer 3 uur training en eventuele individuele of teamafspraken die uitgevoerd gaan worden

, Op locatie van de school { In overleg. Voorkeur voor woensdagmiddagen, of studiedagen onder schooltijd € Offerte op maat

Bijzonderheden De basis is een startmiddag en een terugkom­ middag met het hele team. In de eerste middag wordt de basis gelegd en in de terugkommiddag bespreken we de voortgang en zetten we een eerste stap naar borging. Eventuele extra begeleiding kan op maat worden afgestemd.

Doelgroep Basisschoolteams of bouwteams die hun sterke punten willen uitbouwen en willen groeien Inhoud In deze training leer je als team om te zien en te ervaren hoe feedback binnen het team op een goede manier gegeven maar vooral ontvangen kan worden. Je blinde vlek wordt op een veilige manier zichtbaar. Een cadeau om te groeien dus. We oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden en maken afspraken hoe we daarmee in de toekomst mee verder gaan.

DEEL I TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK | A TEAMONTWIKKELING EN MAATWERK

| 25


Deel II Open inschrijving


B

Pedagogisch Certificering handelen, kindkracht onderwijsconcepten en groepskracht Bouwen aan positief onderwijs waarin kinderen zich veilig, gezien en gehoord voelen, op hun talenten, krachten en gedeelde verantwoordelijkheid worden aangesproken en vanuit eigenaarschap een stem hebben in hun ontwikkeling en onderwijs.  


Opleiding

KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

11 Kindkracht als leerkracht! Workshop

Training

In deze workshops ontwikkel je een ‘handelingsrepertoire’, waarmee je vanuit een positief psychologische benadering steeds de kracht van kinderen centraal stelt. Vanuit de kracht van je leerlingen wordt gekomen tot oplossingen en een effectieve aanpak in allerhande situaties in de dagelijkse onderwijspraktijk. Training Training Je leert hoe je het vermogen van kinderen om zelf oplossingen te bedenken kunt inzetten en komt zo op effectieve wijze tegemoet aan (specifieke) onderwijsbehoeften. Het werkt direct en vraagt weinig tot geen extra tijd of inzet. Een krachtig middel om op een positieve manier daadwerkelijk passend onderwijs te kunnen bieden. Doordat de inhoud over losse workshops verdeeld is, kan je kiezen wat op dit moment voor jou van waarde is. Leernetwerk Doel Je wordt vaardig in het toepassen van oplossingsgerichte werkvormen en -instrumenten in de eigen onderwijspraktijk en krijgt zicht op de theoretische achtergronden van deze manier van werken. Je geeft jouw leerlingen een belangrijke en onmisbare stem in het onderwijs, eigen begeleiding en de sfeer en samenwerking binnen de groep, waardoor de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen vergroot wordt. Door te denken in oplossingen in plaats van in problemen, ervaar je hoe inspirerend en effectief deze manier van werken is Inspiratielezing Doelgroep Leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren van regulier en speciaal basisonderwijs en teams die zich gezamenlijk willen scholen Inhoud Tijdens de workshops krijg je praktische handvatten aangereikt, ga je zelf aan de slag en is er veel ruimte tot uitwisseling. Je leert denken en uitgaan van mogelijkheden en oplossingen (in plaats van problemen). Je oefent vaardigheden die je direct in de praktijk in Werkplaats kunt zetten zonder hiervoor analyses of plannen te hoeven maken. Open Space Uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk en leren van en met elkaar vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus.

30 |

Je kunt een keuze maken uit de volgende workshops:  Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen (basis*)  Problemen vertalen in nog aan te leren vaardigheden (Kids’ Skills)  Verbeteren van het pedagogisch klimaat in een lastige groep  Effectieve aanpak pestgedrag (Supportgroepaanpak)  Het voeren van een oplossingsgericht gesprek met ouders en kind (driehoeksgesprek) * Het op een oplossingsgerichte wijze gesprekken voeren met kinderen is essentieel voor bovenstaande workshops. Voel je je hier nog niet/weinig bekwaam in dan is het raadzaam deze workshop als basis te volgen. Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met het lectoraat Passend Onderwijs Studiebelasting 3 uur per workshop

, Thomas More Hogeschool. Schoolteams kunnen ervoor kiezen

om alle losse workshops als complete cursus op hun eigen school te volgen. { 16-01-2020, 18:30-21:30 uur 13-02-2020, 18:30-21:30 uur 19-03-2020, 18:30-21:30 uur 16-04-2020, 18:30-21:30 uur 14-05-2020, 18:30-21:30 uur € 175,- per workshop, afgesloten met een bewijs van deelname. 595,- bij afname van de hele reeks, afgesloten met een certificaat Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Gaby de Boer, g.deboer@thomasmorehs.nl of Marja van Oudheusden, m.vanoudheusden@thomasmorehs.nl

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT


Workshop

KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

12 Eigenaarschap en in gesprek met het kind Training

Er is veel geschreven over de geheimen van goed onderwijs. Echt luisteren en in gesprek zijn met kinderen helpt om meer door de ogen van het kind te kunnen kijken en eigenaarschap bij het kind te kunnen versterken, maar hoe doe je dit? In deze training leer je de eerste beginselen in het versterken van eigenaarschap Leernetwerk op leren bij kinderen. Je leert welke aspecten belangrijk zijn ter bevordering van eigenaarschap, de verschijningsvormen van zelfstandig leren tot zelfverantwoordelijk leren, hoe je op een constructieve manier gesprekken met kinderen kan voeren over hun leren en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Hoe je hier op een effectieve manier feedback op kunt geven, zodat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Inspiratielezing Doel Een eerste inzicht in het versterken van welbevinden van het kind middels het optimaliseren van eigenaarschap op leren. Het optimaliseren van de gespreksvoering met kinderen en het geven van effectieve feedback wat een positieve invloed heeft op de motivatie en betrokkenheid. Hierbij maken we gebruik van theorie, methodiek en gesprekstechniek verbonden aan/met de eigen praktijk. Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs. Werkplaats Open Space Inhoud — Vanuit de theorie een eerste verkenning in het versterken van ­eigenaarschap op leren bij kinderen — Inzicht in de verschijningsvormen van zelfstandig werken naar ­zelfverantwoordelijk leren — Kennismaking met verschillende gespreksmethodieken en ­werkvormen — Stimuleren van de actieve rol van kinderen in het sturen van hun eigen leerproces en dit kunnen plaatsen in de onderwijsvisie van de school — Kennismaking met effectieve feedback

— Oefenen van gesprekstechnieken waarbij je onder andere leert om leeg te luisteren en ‘oma’ (oordelen, meningen en adviezen) thuis te laten — Filmopnamen van de deelnemers spelen een rol in de training en worden in een veilige setting bekeken en van feedback voorzien Organisatie Thomas More Academie, verzorgd door Joyce Poiesz Studiebelasting 13 SBU waarvan 9 contacturen (3 bijeenkomsten van 3 uur) en 4 uur zelfstudie en maken van filmpjes

, {

Thomas More Hogeschool 08-10-2019, 18:30-21:30 uur 05-11-2019, 18:30-21:30 uur 26-11-2019, 18:30-21:30 uur € 395,-. Bij de keuze voor een in-company training prijs op basis van offerte Bijzonderheden Deze scholing kan in compacte vorm in-company verzorgd worden als een training van minimaal 3,5 uur. Prijs in ­overleg. Meer informatie over de inhoud en verzoeken voor workshops bij Joyce Poiesz: j.poiesz@thomasmorehs.nl In navolging van deze training is een verdiepingstraject in ontwikkeling, waarbij het opbouwend werken aan portfolio’s aan bod komt. Houd berichtgeving hierover in de gaten.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

| 31


KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

13 Werken met het portfolio in drie stappen Cursus

Er is steeds meer bekend over het belang van levenslang leren, waarbij iedere professional in staat moet zijn om zijn eigen ontwikkeling aan te sturen, zo ook kinderen. In het onderwijs zien we dit terug in de wijze waarop kinderen samen met de leerkracht meer inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Kinderen Opleiding worden steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We spreken dan over leerbehoeften, succescriteria, denkkrachten aansporen, feedback geven en ontvangen en de kwaliteit van het geleerde te evalueren en in beeld te brengen. Maar hoe ontwikkel je dit? Wat vind je hierin belangrijk en wat past het beste binnen jouw eigen onderwijsconcept? Een portfolio is een veel gebruikt middel om kinderen de ruimte te bieden om betekenisvolle onderwijssituaties te documenteren. Workshop Doel De cursus is een gezamenlijke zoektocht in het werken met een portfolio. Je wordt je bewust van diverse manieren van werken met het portfolio waarbij de eigen vaardigheid en leerkrachthouding van belang is. Daarnaast kijk je naar de bredere context en het onderwijsconcept van de groep (school). Je krijgt een eerste inzicht in het versterken van welbevinden van het kind door middel van het optimaliseren van eigenaarschap op leren. Hierbij maken we gebruik van theorie, methodiek en Training voorbeelden verbonden aan de eigen praktijk. inspirerende Doelgroep Leerkrachten uit het basisonderwijs Inhoud In drie stappen kijken we naar de mogelijkheden om te werken met het portfolio binnen je eigen praktijk, zorgen we voor meer inzicht, theoretische kennis, praktische voorbeelden en een eerste opzet voor het werken met een portfolio. Stap 1 Leernetwerk — Onderzoeken van eigen motivatie en waarom vraag — Vanuit een theoretisch kader een eerste verkenning in het werken met portfolio

Inspiratielezing 32 |

Stap 2 — Zicht op leeruitdaging, het proces en kwaliteit in beeld brengen mede door de ogen van het kind — Stimuleren van actieve rol van kinderen in het sturen van hun eigen leerproces Stap 3 — Kennismaking met verschillende mogelijkheden voor de inhoud van het portfolio — Concreet aan de slag en zicht op het bouwen van een eerste raamwerk voor wat passen dis in de eigen praktijk Alles stappen zijn verbonden met de eigen praktijk. Na iedere bijeenkomst krijg je een opdracht mee om uit te voeren in de eigen praktijk. Organisatie Thomas More Academie, verzorgd door Joyce Poiesz e.a. Studiebelasting 17 SBU waarvan 9 contacturen, 8 uur zelfstudie en het maken van raamwerk

, {

Thomas More Hogeschool 18-09-2019, 13:30-16:30 uur 09-10-2019, 13:30-16:30 uur 30-10-2019, 13:30-16:30 uur € 395,Bijzonderheden Deze scholing kan in compacte vorm in-company verzorgd worden als een training van minimaal 3,5 uur. Prijs in ­overleg. Meer informatie over de inhoud en verzoeken voor workshops bij Joyce Poiesz, j.poiesz@thomasmorehs.nl. In navolging van deze cursus is een verdiepingstraject in ontwikkeling, waarbij het opbouwend werken aan portfolio’s aan bod komt. Houd berichtgeving hierover in de gaten.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT


Inspiratielezing

KINDKRACHT & GROEPSKRACHT Inspiratielezing

14 Mindset bij jezelf en je leerlingen Werkplaats Open Space

Welke mindset je hebt, bepaalt voor een deel hoe je een nieuwe situatie zult inschatten of hoe je een leertaak zult aanpakken. Het kan consequenties hebben voor je motivatie, je leerprestaties, je zelfbeeld of je relaties met anderen. Tijdens deze werkplaats ga je op zoek naar je eigen mindset in relatie tot die van jouw leerlingen. Je maakt vanuit de theorie een directe koppeling naar voorbeelden uit de praktijk. Daar ga je concreet mee aan de slag, zodat je in de eigen situatie hiermee verder kunt en de leeruitdaging kunt aangaan.

Werkplaats Open Space

15 Goed gestart of doorstart met groepskracht

Tijdens deze werkplaats ga je op zoek naar een passende en goede start met je eigen groep of groepen in de eigen school. Na een korte theoretische inleiding maken we een directe koppeling met jou als leerkracht en via jou met de leerlingen, zodat we de (globale) groep in beeld krijgen. Met elkaar verzamelen we voorbeelden, bekijken we tools en gaan we concreet aan de slag, zodat je in je eigen groep hiermee verder kunt.

Studiebelasting 30 SBU waarvan 3 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur, 4 uur zelfstudie en 20 uur observatie, opstellen plan, uitvoeren plan en meten resultaten

Door te bouwen aan een positief groepsklimaat, vanuit de krachten van kinderen, leg je de basis voor de rest van het jaar en/of bouw je aan een goede doorstart. Middels een zelf bedachte aanpak (bloeiplan), vanuit de positieve psychologie ga je de leerlingen begeleiden naar eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de groep. De kinderen maken de groep en de groep biedt weer de basis voor een positief leerklimaat.

, {

Organisatie Thomas More Academie, verzorgd door Joyce Poiesz en Guusje Riemens

Organisatie Thomas More Academie, verzorgd door Joyce Poiesz en Brigitte Witmus

Thomas More Hogeschool 02-03-2020, 16:00-18:30 uur 16-03-2020, 16:00-18:30 uur 06-04-2020, 16:00-18:30 uur â‚Ź 375,-. Bij keuze voor een in-company training prijs op basis van offerte.

Studiebelasting 2 x 2,5 uur training

, {

Thomas More Hogeschool Eerste tranche 21-06-2019, 15:30-18:00 uur 28-06-2019, 15:30-18:00 uur Tweede tranche 17-01-2020, 15:30-18:00 uur 07-02-2020, 15:30-18:00 uur â‚Ź 250,-. Bij keuze voor een in-company training prijs op basis van offerte

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

| 33


KINDKRACHT & GROEPSKRACHT Leernetwerk

Cursus

16 In gesprek naar aanleiding van tekeningen

Het is voortdurend lastig voor me om met dat ene kind in mijn groep contact te maken. Zij ontwijkt mijn blik en er komt niets uit. Ik zou heel graag willen weten wat er in haar omgaat en hoe zij het vindt op school en in de klas. Herken je dit? Een tekening maken en bespreken kan een opening zijn. Deze cursus van 3 Opleiding bijeenkomsten geeft je handvatten om kinderen of volwassenen te begeleiden/coachen met gebruikmaking van tekeningen. De cursus heeft vooral een praktische insteek, dat betekent dat de cursisten zelf gaan tekenen en ook tekeningen meenemen van kinderen of coaches waarmee ze in gesprek willen n.a.v. de tekening, Casuïstiek uit de eigen praktijk komt aan bod tijdens de cursus. Goed kunnen tekenen is volstrekt niet nodig. Workshop Doelgroep De cursus is geschikt voor leerkrachten, IB-ers, bouwcoördinatoren en iedereen in het onderwijs die zowel volwassenen als kinderen coacht. Organisatie Thomas More Academie. De cursus wordt verzorgd door Carla Lambrichts, een ervaren trainer en coach die zich heeft bekwaamd in gespreksvoering aan de hand van tekeningen Training Studiebelasting 15 SBU waarvan 3 bijeenkomsten van 3 uur en ongeveer 6 uur voor lezen en praktische opdrachten

, {

Thomas More Hogeschool 11-03-2020, 13:30-16:30 uur 25-03-2020, 13:30-16:30 uur 08-04-2020, 13:30-16:30 uur € 315,Leernetwerk

Inspiratielezing 34 |

17 Meer te weten komen over Leren Zichtbaar Maken

Inspiratielezing

Weten jouw leerlingen wat ze gaan leren? En wat doen succesvolle leerlingen eigenlijk? Onderwijswetenschapper John Hattie onderstreept het belang van de zichtbaar lerende leerling. Hoe word ik eigenaar van mijn leerproces? Welke factoren hebben werkelijk invloed op het verhogen van leerresultaten? Werkplaats Open Wat zegtSpace de wetenschap hierover en hoe kun je dit terugzien in jouw groep en/of in jouw school? Je wordt geënthousiasmeerd om leerlingen in de groep te begeleiden en te stimuleren in het beantwoorden van deze 3 vragen: waar ga je heen? Hoe sta je ervoor? Wat is de volgende stap? Doelgroep Leraren, intern begeleiders en directeuren die kennis willen maken met Leren Zichtbaar Maken en geïnspireerd willen worden over hoe ze meer eigenaarschap voor leren bij de leerling kunnen creëren Organisatie Deze inspiratielezing wordt in opdracht van Thomas More Academie verzorgd door Bazalttrainer Eveline Busch Studiebelasting 3,5 uur exclusief lees- en oefenuren

, Thomas More Hogeschool { Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekend­ making van de lesdata € 195,-

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT


Cursus

KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

18 Master Passend Meesterschap (MPM) – Expert gedrag & leren Opleiding

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele Workshop en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel!   Doel Naast het ontwikkelen van persoonlijke, individuele vaardig­ heden, gaat het ook om de klas als geheel en als deel van de school en de gemeenschap. Samenwerken, communiceren en zorg dragen voor elkaar zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Daarvoor is het nodig dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich competent en onderTraining steund weten en als ‘learning partner’ benaderd worden. Inzichten vanuit o.a. de positieve psychologie, de Self Determination Theory en coaching -worden hierbij ingezet. Het uitgangspunt is om ieder kind toe te rusten op deelname aan de maatschappij binnen zijn of haar mogelijkheden.    Inhoud Tijdens de opleiding ontdek je hoe je vanuit een onderzoekende en oplossingsgerichte houding in complexe onderwijssituaties Leernetwerk ondersteuningsbehoeften van kinderen kunt formuleren, gericht op het versterken van de eigenheid van leerlingen en het behalen van persoonlijke doelen. Je leert hoe je juist de sterke kanten en talenten van kinderen kunt gebruiken als inzet voor de ontwikkeling van de hele groep en hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle kinderen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, gericht op versterking van de leeromgeving van de kinderen.  

en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep. In de opleiding ben je zelf verantwoordelijk voor het leerproces. Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen en daarbij behorende organisatieprincipes ingezet (zoals colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring). Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk.   Organisatie De opleiding wordt verzorgd door lectoren en docenten van de meewerkende Radiant hogescholen. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van passend onderwijs.    Studiebelasting De opleiding duurt 2 jaar en omvat 30 EC per jaar (totaal 60 EC) 

,

Marnix Academie in Utrecht € Wettelijk collegegeld; voor het cursusjaar 2019-2020 €2083,- Voor deelname aan deze masteropleiding dien je je in te schrijven via Studielink en kan de landelijke lerarenbeurs worden aangevraagd via DUO

Bijzonderheden De opleiding wordt aangeboden door Radiant, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen: Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Viaa Zwolle. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse  Accreditatie Organisatie (NVAO). Na afronding van de opleiding ­ontvang je een diploma en mag je de titel Master of Education (Med) voeren.  

Inspiratielezing Tijdens de opleiding sta je als professional centraal. Complexe situaties uit je beroepspraktijk worden tijdens de bijeenkomsten uitgewerkt. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek neem je mee naar de opleiding

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT Open Space

| 35


SAMENWERKING MET OUDERS

Workshop

19 Communiceren met ouders Training

Heb je wel eens te maken met ouders die het advies voor het VO niet willen accepteren? Met ouders die agressief reageren als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of maak je je zorgen omdat een van de kinderen in je groep steeds geen brood bij zich heeft maar weet je niet hoe dat aan te Leernetwerk kaarten? Doel In deze training leer je door middel van rollenspelen en theore­ tische kaders de communicatie met ouders te optimaliseren.

Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud en verzoeken voor workshops bij Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl Waardering ‘Werken met een acteur, daar heb ik heel veel van geleerd.’ ‘Van tevoren werden er afspraken gemaakt over veiligheid, dat was erg prettig.’ ‘Het doen en niet alleen er over praten.’ ‘Veel inzichten gekregen na het spelen van situaties.’

Doelgroep Onderwijsgevenden, directieleden, interne begeleiders en andere professionals in het basisonderwijs die zich willen verbe­ teren in het voeren van uiteenlopende gesprekken, zoals 10-minuten­ Inspiratielezing gesprekken, adviesgesprekken en slecht-nieuwsgesprekken of die beter willen leren omgaan met agressie tijdens gesprekken. Inhoud Tijdens deze training waarin communicatie met ouders centraal staat, is de casuïstiek van de deelnemers leidend. Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. Theoretische kaders worden uitgelegd aan de hand van de oefensituaties. WerkplaatsDe cursus wordt verzorgd door een ervaren communiOrganisatie Open Space catietrainer van Thomas More Academie in samenwerking met een trainersacteur Studiebelasting 8 SBU, waarvan 6 uur contacttijd en 2 uur zelfstudie

, Thomas More Hogeschool { 11-11-2019, 15:30-18:30 uur

25-11-2019, 15:30-18:30 uur € 250,-

36 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT


Workshop

OMGAAN MET GEDRAG

20 Jezelf De Baas, gedrag reguleren met fysieke en actieve werkvormen Training

Hoe krijg je leerlingen met gedragsproblemen die geen hulp willen of accepteren toch zo ver dat ze aan hun eigen gedrag willen werken? Antwoorden en praktische mogelijkheden op deze vraag zullen het Leernetwerk onderwerp zijn tijdens deze training. Door middel van oplossings­ gerichte technieken en onderkenning van de problemen die de leer­ lingen ervaren met betrekking tot zelfkennis en regulering, verkennen we de mogelijke interventies. Dit gebeurt vanuit theorie maar vooral ook door middel van actieve werkvormen. Doel Inspiratielezing Na deze training — ben je in staat probleemgedrag van leerlingen met de leerlingen te herkennen, benoemen en bespreken — kun je door middel van interventies de leerlingen bewust laten ­worden van hun gedrag en de gevolgen van dit gedrag — kun je de leerlingen bewust laten worden van het impulsieve gedrag en handelingsalternatieven aanbieden — kun je zogenoemde “daders” hulp bieden in lastige situaties in Werkplaats plaats van repressieve maatregelen toe te passen Open Space

Organisatie Thomas More Academie. Trainers: Jan van Buuren in samenwerking met Liesbeth van Det. Jan van Buuren is werkzaam als een zelfstandig bewegingsagoog (Jezelf De Baas) en is docent lichamelijke opvoeding op een vmbo in Rotterdam. Binnen verschillende jeugdzorginstellingen geeft Jan ­trainingen aan jongeren met probleemgedrag. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het werken met deze jongeren. Studiebelasting 3 bijeenkomsten van 4 uur

, Gymzaal Elisabethschool te Rotterdam { Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekend­ making van de lesdata. € 375,-

Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs onderbouw/bovenbouw Inhoud De training bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: — 5 gebieden van gedragsbeïnvloeding — groepsdynamica — aanleren van sociale vaardigheden — impulscontrole verkrijgen — moreel redeneren toepassen — leren samenwerken

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

| 37


Workshop

OMGAAN MET GEDRAG

21 Traumasensitief lesgeven Training

Maarten is tien jaar. Hij komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Maarten zijn eigen aandeel in het conflict niet. Hij wordt sinds groep 2 stelselmatig gepest. Leernetwerk Ellen, een zevenjarig meisje, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Ellen getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Ellen nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leerkracht, zelfs in de pauzes. Inspiratielezing We staan er niet bij stil, maar de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. In iedere klas zitten wel een paar kinderen die in hun leven al een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze gebeurtenissen zijn heel divers, bijvoorbeeld het meemaken van een vechtscheiding, gepest worden, armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, het slacht­ offer zijn van geestelijke of lichamelijke mishandeling of vluchten uit oorlogsgebied. Dergelijke gebeurtenissen kunnen kinderen ernstig WerkplaatsTraumasensitief lesgeven gaat over kinderen die in de beschadigen. Open Space klas onderpresteren, veel aandacht vragen of zich juist terugtrekken. Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid, machteloosheid of irritatie oproepen. Doel Je bent beter in staat het gedrag van getraumatiseerde kinderen te herkennen en begrijpen, waardoor je er effectiever mee kunt omgaan. Dit maakt dat jij een actieve rol kunt spelen bij het herstel van het getraumatiseerde kind. De kinderen voelen zich veiliger en komen meer toe aan leren, terwijl jij daarnaast zelf minder snel uitgeput raakt.

38 |

Doelgroep Leerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaam binnen het primair onderwijs. Inhoud Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onder­ werpen: — verschillende soorten trauma — trauma: oorzaken en reacties — begrijpen van de effecten van trauma (onder andere het effect op de ontwikkeling van de hersenen, stressreacties, effecten op het leren) — de basis van traumasensitief lesgeven (onder andere bewustwording van de onzichtbare koffer die een kind met zich meedraagt, kijken door een traumabril) — bieden van steun en veiligheid — helpen met zelfregulatie — samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen — voor jezelf zorgen (bewustwording van effect dat trauma kan hebben, vergroten van je eigen veerkracht) Organisatie Thomas More Academie. Trainer: Liesbeth van Det, in samenwerking met een kindertherapeut Studiebelasting 4 avondbijeenkomsten van 3 uur

, Thomas More Hogeschool { Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekend­

making van de lesdata € 475,-

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT


Workshop

AANPAK KINDERMISHANDELING

22 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Training

De Aandachtsfunctionaris is een professional die extra deskundigheid heeft op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, die het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en onder­ steuner fungeert voor collega’s. Hij of zij heeft een coördinerende Leernetwerk rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel Het doel van de training is om een of meerdere medewerkers binnen een school op te leiden tot Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze Aandachtsfunctionaris kan na het volgen van de training de meldcode binnen de school implementeren en de collega’s begeleiden in het nemen van de stappen binnen Inspiratielezing de meldcode. Doelgroep (Toekomstige) Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoud Tijdens de gehele training krijg je de onderdelen op twee niveaus aangeboden: — voor jezelf — Werkplaats voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie Open Space In de training worden de volgende onderdelen behandeld: — Theorie rond kindermishandeling en huiselijk geweld — Kennis en werkwijze over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling — Taken en verantwoordelijkheden van de Aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s — Informatie delen binnen wettelijke en juridische kaders — Maken van een implementatieplan voor de organisatie — Kennis van Veilig Thuis — Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van kinder­ mishandeling

— Het begeleiden van collega’s bij het nemen van stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling — Inzicht in het handelen als Aandachtsfunctionaris — Het coachen van collega’s — Communicatie als Aandachtsfunctionaris met ouders/verzorgers, collega’s en externe partners — Het wegen van veiligheid en risico’s — Het samenwerken met ketenpartners Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met RVKO Studiebelasting 5 dagdelen

, Op de deelnemende basisscholen of op het bestuursbureau van de RVKO

{ Nader te bepalen, houd de website in de gaten

€ 575, inclusief reader en trainersacteur. Voor (toekomstige) Aandachtsfunctionarissen op RVKO-scholen geldt dat de training bovenschools bekostigd wordt

Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Mirl Witte-Both, mirl.both@rvko.nl

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

| 39


AANPAK KINDERMISHANDELING

Training

23 Intervisie voor Aandachtsfunctionarissen Leernetwerk

De Aandachtsfunctionaris is de spil binnen de school als het gaat om signaleren, melden en steun bieden op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De intervisiebijeenkomsten bieden gelegenheid voor onderlinge steun, ervaringen uit­ wisselen en kennis opdoen. De specifieke onderwerpen in Inspiratielezing de intervisiebijeenkomsten worden door de deelnemers zelf aangedragen: waar heb je steun bij nodig en welke vragen heb je? Heb je bijvoorbeeld vragen over het begeleiden van leerkrachten? Over de cultuur binnen je school? Of over de samenwerking met de hulpverlening? Het betreft intervisiebijeenkomsten over praktijk­situaties, met daaraan gekoppeld kennis over het werken met de meldcode en het uitwisselen van ervaringen. In de bijeenkomsten reflecteer je op je Werkplaats eigen praktijk, Open Spacefris je je kennis op over het werken met de meldcode en wissel je ervaringen uit met andere Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder begeleiding van een deskundige ga je aan de slag met complexe situaties uit je eigen praktijk. Doelgroep Deze intervisie is gericht op (toekomstige) Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling Organisatie Thomas More Academie, in samenwerking met RVKO Studiebelasting Drie bijeenkomsten van 2 uur

, Wordt in overleg met de deelnemers nader bepaald { Wordt in overleg met de deelnemers nader bepaald

€ 100 voor drie bijeenkomsten. Voor (toekomstige) Aandachtsfunctionarissen op RVKO-scholen geldt dat de training bovenschools bekostigd wordt

Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Mirl Witte-Both, mirl.both@rvko.nl

40 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT


Leernetwerk Masterclasses

AANPAK KINDERMISHANDELING

24 Augeo Academy (aanpak van kindermishandeling) E-learning

Augeo Academy wil professionals zo goed mogelijk ondersteunen met het creëren van een sociaal veilige school. Met behulp van praktische en actuele informatie en de online cursussen leer je over kindermishandeling, (cyber)pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken. Werkplaats Open Space Augeo Academy biedt verschillende online cursussen aan voor het primair onderwijs en kinderopvang: — Leerkrachten: Werken met een meldcode — Intern begeleiders: Werken met een meldcode — Kinderopvang: Werken met een meldcode — Leerkrachten: Trauma-sensitief lesgeven — Algemeen: Implementeren van een meldcode — Primair onderwijs: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen — Primair onderwijs: Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten — Primair onderwijs: Cyberpesten — Algemeen: Kindcheck

convenantpartners van de RVKO en TMH. Convenantdeelname in lidmaatschap kost €25 per deelnemer. Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: www.augeo.nl/ academy. Voor aanvullende vragen: Mirl Witte-Both, mirl.both@rvko.nl

Doelgroep Leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch mede­ werkers of schoolleiders Organisatie De Augeo Academy Studiebelasting De cursussen duren 2 tot 3 uur en worden online gevolgd, dit kan op een willekeurig tijdstip en tussentijds pauzeren is mogelijk

, Online { Op een willekeurig tijdstip, tussentijds pauzeren is mogelijk

€ 20 tot €30 per lezing. Voor de nieuwe medewerkers binnen de RVKO is een collectief lidmaatschap van toepassing, hiermee kunnen deelnemers een jaar lang kosteloos alle cursussen voor het primair onderwijs en kinderopvang volgen. Dit geldt ook voor

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | B PEDAGOGISCH HANDELEN, KINDKRACHT & GROEPSKRACHT

| 41


C

Onderwijs Certificering ontwerpen onderwijsconcepten Over eigenaarschap en vakmanschap van de leerkracht, zicht op leerdoelen, leerlijnen en ontwikkeling, didactische aanpak versterken, differentiĂŤren naar leerbehoeftes van leerlingen, werken vanuit een specifiek onderwijsconcept, vakinhoudelijke verdieping en boeiend onderwijs ontwerpen


Workshop

Training

DIDACTISCH HANDELEN Workshop

25 Coöperatief leren in jouw onderwijspraktijk

Samenwerken is één van de vaardigheden, die van groot belang zijn om je in de toekomstige maatschappij te kunnen manifesteren. Kinderen leren op verschillende manieren samen te werken, onder andere door spel en onderlinge interactie. Leernetwerk Door het samenwerken op een gestructureerde manier aan te bieden en toe te passen, wordt de slaagkans van de samenwerking hoog en komt ieder kind evenredig aan bod. De coöperatieve werkvormen die je daarvoor kunt inzetten, zorgen ervoor dat leerlingen elkaar leren helpen, taken verdelen en actief naar elkaar luisteren. Het creëert sociale verbinding, het verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Bijeenkomst 1: Doelen en uitgangspunten van coöperatief leren en Inspiratielezing sociale vaardigheden. Bijeenkomst 2: Didactische werkvormen en breindidactiek. Bijeenkomst 3: Klassenmanagement en het vormen van teams. Bijeenkomst 4: Werkvormen die de groepsdynamiek versterken. Organisatie Thomas More Academie. Trainers: Lennard de Roo en Diana Stip. Werkplaats Studiebelasting Vier bijeenkomsten van 2,5 uur en zelfstudietijd ter Open Space voorbereiding en verdieping op de aangeboden stof. Daarnaast wordt verwacht dat je actief aan de slag gaat en werkvormen in de eigen praktijk uitvoert. , Thomas More Hogeschool. De mogelijkheid bestaat om een (deel van het) team van leerkrachten te trainen op de eigen school { Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekend­ making van de lesdata € 415,Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud via Lennard de Roo, l.deroo@thomas­morehs.nl of Diana Stip, d.stip@thomasmorehs.nl

44 |

Training

26 Breinvriendelijk leren in het basisonderwijs

Inspirerend en uitdagend onderwijs maakt leren makkelijker, sneller en leuker. Kinderen leren het meest wanneer zij in het leerproces een actieve rol spelen. Wat is de rol van de leerkracht hierin en wat is het (leer-)effect op de kinderen? Leernetwerk Tijdens de training verzamel je tips om vanuit actuele (neuro-)­ psychologische inzichten in je eigen praktijk inspirerend en uitdagend onderwijs vorm te geven en krijg je een opstapje naar de wetenschappelijke verantwoording ervan. Je krijgt een korte introductie in de nieuwste (neuro-)psychologische inzichten op het gebied van informatieverwerking van de hersenen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de toepassingen van deze wetenschappelijke inzichten in de klas. Inspiratielezing Organisatie Thomas More Academie. Trainer: Brigitte Witmus. Studiebelasting Drie bijeenkomsten van 3 uur en zelfstudietijd ter voorbereiding en verdieping op de behandelde stof. , Thomas More Hogeschool en op locatie { 10-10-2019, 13:30-16:30 uur Werkplaats 31-10-2019, 13:30-16:30 uur Open Space 14-11-2019, 13:30-16:30 uur 30-01-2020, intervisie en afronding/verdieping, tijd in afstemming met de groep € 375,Bijzonderheden De training kan tevens op maat worden aangeboden in samenspraak met de opdrachtgever. Ook kan er een ­vervolgtraject worden georganiseerd, afhankelijk van de belangstelling hiervoor. Meer informatie over de inhoud: Brigitte Witmus, b.witmus@thomasmorehs.nl

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Inspiratielezing

DIDACTISCH HANDELEN

27 Differentiëren 2.0. Van groepsplan naar groeiplan Werkplaats Open Space

Door goed te kijken naar waar leerlingen kunnen groeien, help je hen te groeien. Haal dus meer uit een groepsplan. Groepsplannen en handelingsgericht werken heeft lange tijd synoniem gestaan voor het afleggen van verantwoording over de opbrengsten van jouw groep. Dit impliceert dat de groepsplannen gemaakt worden met de verzamelde gegevens, terwijl ze weinig invloed hebben op het toekomstig handelen. Zo bezien maken we de plannen omdat het moet, zonder dat we hier echt ons handelen werkelijk op aanpassen. Dit is weinig aantrekkelijk. Zullen we het eens omdraaien? Je kunt ook kijken wat de gegevens voor inzicht bieden om de focus van jou en jouw leerlingen te bepalen. Dit betekent dat je nieuwsgierig bent en nauwkeurig kijkt naar de opbrengsten om zo te bepalen waar de groei mogelijk is. Zo kun je het leerproces vormgeven. Dit wordt formatief toetsen genoemd. Op die manier kun je, eventueel samen met leerlingen, kijken waarop ze zich ontwikkelen de komende periode, zodat het pad samen vastgesteld wordt en er doelen gesteld worden. Zo vormen de groeiplannen dus de basis voor het toekomstig handelen van jou en de leerlingen. Doel Groepsplannen bieden de basis voor differentiatie, maar er is binnen het werken met groepsplannen veel meer mogelijk. In deze werkplaats gaan we met elkaar (leerkrachten, IB-ers, pabo-opleiders en experts uit het werkveld) aan de slag om vanuit de groepsplannen te kijken waar de groei mogelijk is.

de eigen school en die van andere scholen aan de slag. De werkplaats wordt ondersteund voor opleiders en experts uit het werkveld. Op die manier krijg je beeld van jouw groep en de onderwijsbehoeften van specifieke leerlingen. Bijeenkomst 1: begin schooljaar (najaar 2019) Bijeenkomst 2: na M-toetsen (februari 2020) Bijeenkomst 3: na E-toetsen (juni 2020) Organisatie Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Lennard de Roo Studiebelasting Drie bijeenkomsten van 2,5 uur en uitvoering op school/in de klas ter voorbereiding en verdieping op de behandelde stof. Ten slotte een intervisie-bijeenkomst , Thomas More Hogeschool { Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de data € 375,Bijzonderheden Dit traject kan tevens op maat aan een (deel van het) team van leerkrachten worden aangeboden en in-company ­worden gegeven

Doelgroep Leerkrachten, intern begeleiders en andere nieuwsgierige professionals die werkzaam zijn in de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) en willen (leren) analyseren van toetsen. Inhoud Tijdens de werkplaats is er een korte aanzet voor het nieuwe handelingsgericht werken en de achtergrond van Differentiëren 2.0. Van groepsplan naar groeiplan. Daarna gaan jullie met collega’s van

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN

| 45


DIDACTISCH HANDELEN

28 Zelfsturing bij kinderen door middel van executieve functies Cursus

In het moderne onderwijs wordt steeds meer zelfsturing van kinderen gevraagd. Gedurende de acht jaar op de basisschool worden wat betreft werkhouding veel vaardigheden impliciet aangeleerd of getraind. Gelukkig zijn veel kinderen in staat deze executieve functies (uitvoeringsvaardigheden) over te nemen, Opleiding maar toch zijn er ook steeds meer kinderen die vastlopen. Ook zijn er kinderen die op sommige van deze vaardigheden hulp nodig hebben. Op die manier worden de verschillen in prestaties ­tussen de leerlingen naarmate de jaren verstrijken steeds groter. Het is te gemakkelijk om dit te wijten aan een matige werkhouding; sommige kinderen hebben meer hulp nodig om zichzelf deze executieve functies eigen te maken. Workshop Doel Leerlingen kunnen nog meer leren wanneer zij zichzelf beter begrijpen en kunnen aansturen. Tijdens de training doe je kennis op over executieve functies, leer je observeren en kritisch kijken, verzamel je tips om vanuit actuele (neuro-)psychologische inzichten in je eigen praktijk leerlingen te begeleiden. Doelgroep Leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals Training die met leerlingen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gericht willen werken aan de zelfsturing Inhoud Tijdens deze cursus maak je kennis met executieve functies en zelfsturing. Dit is een snijvlak van psychologie (werkgeheugen, emotieregulatie, et cetera) en pedagogiek (omgaan met verschillen tussen leerlingen). Na een introductie over de elf executieve functies gaan we ze verder onderzoeken en kijken we hoe je vaststelt waar kinderen hulp bijLeernetwerk nodig hebben. Vervolgens bieden we handvatten om de executieve functies te trainen of te versterken waar dat mogelijk is. Ten slotte staan we stil bij hoe je kinderen leert zelf meer inzicht te krijgen in zelfsturing en hoe je hier rekening mee houdt in de inrichting van je klaslokaal.

Inspiratielezing 46 |

Bijeenkomst 1: Executieve functies en zelfsturing: Wat is het? Hoe zie ik het in de klas? Bijeenkomst 2: Assessment: welke vaardigheden moeten ondersteund worden? Hoe train ik ze? Bijeenkomst 3: Op welke manier oefen je in de klas? Wat kun je in de klas doen? Hoe creëer ik een EF-proof klaslokaal? Bijeenkomst 4: Intervisie en goede voorbeelden uit de praktijk (neem materiaal mee!) Organisatie Thomas More Hogeschool. Opleidingsdocent: Lennard de Roo Studiebelasting Vier bijeenkomsten van 2,5 uur en zelfstudie/­ uitoefening in de klas ter voorbereiding en verdieping op de behandelde stof. Ten slotte een intervisiebijeenkomst. , Thomas More Hogeschool { 11-12-2019, 13:30-16:00 uur 08-01-2020, 13:30-16:00 uur 12-02-2020, 13:30-16:00 uur 18-03-2020, 13:30-16:00 uur € 415,Bijzonderheden De training kan tevens op maat in-company worden aangeboden in samenspraak met de opdrachtgever

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Opleiding

DIDACTISCH HANDELEN

29 Spelcarrousel: stimuleer sociale en sociaal-emotionele ontwikkeling Workshop

De sociaalemotionele ontwikkeling kun je op een leuke manier stimuleren door in de klas spelletjes te spelen. Tegelijkertijd kun je daarmee groepsprocessen in beweging krijgen. Zie je op tegen de drukte en ruzies die dat met zich mee kan brengen? De Spelcarrousel biedt je een organisatievorm waarmee je een Training veilige en voorspelbare setting creëert, zodat je op een hele klas gelijktijdig, doelgericht spelletjes kunt laten spelen. Op deze manier stimuleer je zowel de ontwikkeling van individuele leerlingen als van de groep. Kinderen die denken van elkaar te weten wie waar goed in is, zullen tijdens het spelen van goed gekozen spelletjes merken dat het opeens op andere vaardigheden en kwaliteiten aankomt, waardoor ze anders Leernetwerk naar elkaar gaan kijken. Vaak worden ze verrast door eigen krachten en ervaren ze tegenstand uit onverwachte hoek. Leerlingen beleven plezier en ervaren succes met kinderen waar ze uit zichzelf niet zo snel mee zouden spelen of met wie ze juist vaak ruzie maakten. Hierdoor veranderen verhoudingen en relaties en gaan zowel de groep als individuele leerlingen anders, en bovenal beter, functioneren. Doel Na deze workshop kun je direct aan de slag om een Spel­ Inspiratielezing carrousel op te gaan zetten voor je eigen groep. — je krijgt een leuk spel waarmee je diverse vaardigheden kunt ­stimuleren. — het klassenmanagement komt aan bod. — je weet hoe je groepen samen kunt stellen en welke criteria je daarbij kunt hanteren. — je maakt kennis met 6 leuke en kortdurende spellen die je in een Spelcarrousel in kunt zetten. — je weet ook: waarom juist die spellen? Welke vaardigheden en Werkplaats ­vermogens Open Space activeer je daarmee? — je leert anders kijken naar spellen, zodat je die doelgericht in kunt zetten om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN

— de Spelcarrousel-succesfactoren komen aan bod. Welke effecten kun je verwachten? Doelgroep Leerkrachten van groep 1-8 Inhoud In deze workshop leer je zes spellen kennen die je in kunt zetten in een Spelcarrousel. Je krijgt inzicht in hoe je naar spellen kunt kijken zodat je weet welke vaardigheden je met die spellen kunt activeren en stimuleren. Hierdoor kun je een Spelcarrousel ook heel goed afstemmen op de individuele ontwikkelingsbehoeften van de kinderen uit je groep. Tijdens de workshop zullen we uitgebreid ingaan op de organisatievorm en op de manier waarop jij voorwaarden voor een succesvolle uitvoering kunt creëren. Je krijgt ook alle digitale bestanden die je nodig hebt om een Spelcarrousel voor je eigen groep op te kunnen gaan zetten na afloop via de mail toegestuurd. Naast de Spelcarrousel zijn er nog twee manieren om gebruik te kunnen maken van de kracht van spelletjes in je onderwijsaanbod: het Spelbeheersysteem en Play it forward. Ook deze twee komen aan bod. Organisatie Thomas More Academie. Trainers: Henriette Mol (In Samenspel) en Brenda de Vliegher (Nicolaasschool) Studiebelasting Een bijeenkomst van 4 uur , Thomas More Hogeschool { 30-10-2019, 14:00-18:00 uur € 175,-, inclusief 2 spellen

| 47


DIDACTISCH HANDELEN

30 Hoogbegaafd! En dan? Cursus

Hoogbegaafd, dat zijn toch die kinderen die overal goed in zijn en die het leuk vinden om hard te werken?… We weten inmiddels wel beter! Maar hoe dan wel? Op trendanalyses blijkt dat deze groep kinderen binnen een schoolperiode vaak de minste groei laatOpleiding zien. Deze kinderen hebben, om net zo hard te groeien als hun leeftijdsgenootjes, maar dan op hun eigen niveau, jouw hulp keihard nodig. In deze bijeenkomsten bekijken we hoe je met kleine veranderingen een groot verschil kan maken. Doel Leerkrachten — ervaren in hoeverre hun basiskennis en mindset met betrekking tot hoogbegaafdheid (HB) voldoende en up-to-date is — maken kennis met beperkende factoren van hoogbegaafdheid en Workshop kunnen hier handvatten voor bieden — leren, mede vanuit de taxonomie van Bloom en het MI model van Gardner welke opdrachten daadwerkelijk een leerervaring toevoegen — verkennen met elkaar de uitvoerbare mogelijkheden binnen de eigen klas/school — herkennen het verschil in opdrachten voor meer- en hoogbegaafde kinderen — leren hoe samen (met ouders en) met het kind op zoek gaan een Training kracht is in plaats van een zwakte Doelgroep Leerkrachten die willen starten met het geven van goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Leerkrachten die ervaren dat ze nog tekort schieten en die graag de stap willen zetten naar bewuster en meer doelgericht handvatten bieden aan de optimale ontwikkeling van talentvolle kinderen. Inhoud De cursus bestaat uit twee dagdelen waarin theorie afgewisseld Leernetwerk wordt met ervaringsopdrachten en waarin we zoveel mogelijk concrete ideeën verzamelen voor de dagelijkse praktijk. Opdrachten waar je morgen mee kan starten. Onderstaande onderwerpen komen aan de orde:

Inspiratielezing 48 |

— Theorie met betrekking tot basiskennis over HB — Theorie en oefeningen met betrekking tot het herkennen van belemmerende en versterkende factoren — Lesinhoud en lesideeën verzamelen en ontwikkelen — De koppeling maken tussen lessen en de theorie, met elkaar op zoek naar ‘wat werkt wel en waarom’ — Discussie en ervaringen uitwisselen over de rol die een ouder kan, mag of moet spelen in een begeleidingsvraag van een kind — Actieve werkvorm: herkennen welke opdrachten geschikt zijn voor HB leerlingen en welke meer geschikt zijn voor slimme kinderen en wat het verschil is — Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst stellen we doelen die we door evaluatie in de tweede bijeenkomst bijstellen Organisatie In opdracht van Thomas More Academie verzorgd door Ellen Dijkstra (expert omgaan met hoogbegaafdheid in de school) Studiebelasting 2 bijeenkomsten van 3 uur, 1 uur implementatie­ opdracht en 2 uur facultatief leeswerk , Thomas More Hogeschool { 2 woensdagmiddagen van 14:00-17:00 in november 2019 € 250,Bijzonderheden Fijn als je naar de bijeenkomst voorbeelden van ‘good practise’ meeneemt. In het hoofdstuk Jonge Kind lees je meer over ons aanbod gericht op leerkrachten in de onderbouw die willen differentiëren bij meer- en hoogbegaafde leerlingen.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Cursus

DIDACTISCH HANDELEN

31 Collegereeks pedagogisch evalueren en Triband verantwoorden Opleiding

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Ze hebben allen een eigen pedagogischdidactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met de ander en zorg hebben Workshop voor de groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling en de verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen over de opbrengst van het onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een Training evaluatieprogramma met een combinatie van verschilpedagogisch lende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.    Doelgroep Schoolleiders en intern begeleiders die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren.    Leernetwerk Doel In gesprek komen met elkaar, idealen omzetten in beleid en praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing ontwikkelen op het gebied van evalueren en verantwoorden. Hoe geef je in een school ruimte voor eigenheid aan kinderen en leraren? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Het leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen staan centraal.    Inhoud De inhoud van het programma berust op de vier pijlers voor Inspiratielezing het onderwijs van de UNESCO.  1 Weten  — Waartoe leidt goed onderwijs 

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN Open Space

— Triband verantwoorden — Mathetiek en Typologie van de school  — Anders evalueren en toetsen  — Wat moet en wat mag? Over wet en regelgeving  — Model Professionele Groei  2 Doen  — Keuzes voor de inhoud van Triband Verantwoorden  — Een KindWerkDossier ontwerpen  — De Verantwoordingskalender opbouwen  — Wat is nodig voor mijn team?  — Een LeraarWerkDossier in een lerende organisatie  3 Samen  — Schooloverstijgend reflecteren op de theorie  4 Zijn  — Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen schoolbeleid    Organisatie Thomas More Academie    Studiebelasting De studiebelasting bedraagt circa 84 SBU (3 EC) waarvan 6 bijeenkomsten van 4 uur en een slotbijeenkomst, verspreid over circa 6 maanden. Deze collegereeks is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.  , Op de scholen van de deelnemers. De eerste en laatste bijeenkomst vinden plaats op Thomas More Hogeschool { 10:00-14:00 uur op 03-10-2019; 07-11-2019; 12-12-2019; 09-01-2020; 13-02-2020; 12-03-2020; 16-04-2020 € 1.000,- inclusief literatuur   Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Sascha Brasz, sascha.brasz@gmail.com. Ten behoeve van de effectiviteit wordt aanbevolen met twee of meer collega’s van een school deel te nemen

| 49


Cursus

DIDACTISCH HANDELEN

32 Pedagogisch Evalueren & Triband Verantwoorden coördinatoren Opleiding

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Ze hebben allen een eigen pedagogischdidactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met de ander en zorg hebben voor de Workshop groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen over de opbrengst van het onderwijs. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel Training leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.  het persoonlijk   Doelgroep Bouwcoördinatoren en andere sleutelfiguren.  Doel In gesprek komen met elkaar, idealen omzetten in beleid en praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing als het gaat om evalueren en verantwoorden. Hoe geef je in een school ruimte voor eigenheid aan kinderen en leerkrachten? En hoe verzamel je samen met kinLeernetwerk deren, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen staan centraal.  Inhoud De inhoud van het programma berust op de vier pijlers voor het onderwijs van de UNESCO.  1 Weten  — Waartoe leidt goed onderwijs  — Triband Verantwoorden  Inspiratielezing — Mathetiek en Typologie van de school  — Anders evalueren en toetsen  — Wat moet en wat mag? Over wet en regelgeving  — Leiderschapsperspectief op Triband Verantwoorden — Model Professionele Groei 

50Werkplaats |

Open Space

2 Doen — Ontwerpen van een reflectieve notitie: — Verantwoordingskalender opbouwen  — Verworvenheden van kinderen in kaart brengen — De vertraagde week als leverancier voor de Verantwoordingskalender en als leiderschapsinstrument — Betekenis verlenen voor de specifieke bouw — Wat is nodig voor mijn team?  3 Samen  — Schooloverstijgend reflecteren op de theorie  — Op de werkvloer: Met elkaar meekijken en samen ontwerpen. Groeps­overstijgend reflecteren op de theorie 4 Zijn — Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen schoolbeleid  Organisatie Thomas More Academie. Nascholingsdocent: Sascha Brasz    Studiebelasting De studiebelasting bedraagt circa 84 SBU (3 EC) waarvan 4 bijeenkomsten van 3 uur en een slotbijeenkomst, verspreid over circa 6 maanden. , Op de scholen van de deelnemers. De eerste en laatste bijeenkomst Thomas More Hogeschool { 14:00-17:00 uur op 09-10-2019; 13-11-2019; 15-01-2020; 11-03-2020; 22-04-2020 € 510,-, inclusief literatuur  Ten behoeve van de effectiviteit wordt aanbevolen met twee of meer collega’s van een school deel te nemen    Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Sascha Brasz, sascha.brasz@gmail.com  

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Cursus

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

33 Daltonopleiding voor leerkrachten Opleiding

Er zijn veel scholen die werken volgens het Daltonconcept. Wan­ neer je als leerkracht op zo’n school gaat werken, kan het zijn dat je nog niet alle kennis en vaardigheden voor het Daltononderwijs bezit. Met deze opleiding word je erkend Daltonleerkracht. Workshop Doel De deelnemers maken zich de vijf kernwaarden van Dalton­ onderwijs eigen en onderzoeken daarbij het belang van de verworven inzichten/ervaringen voor de eigen school. De cursus leidt tot kennis van actuele theorieën over Dalton gerelateerde onderwerpen, tot vaardigheden met betrekking tot toepassing ervan in de eigen praktijk, en tot het vergroten van een netwerk van Daltonleerkrachten. De opleiding wordt afgesloten met een NDV-certificaat (officieel certificaat, uitgegeven door de Nederlandse Dalton Vereniging). Training Doelgroep Beginnende leerkrachten en leerkrachten (peuters t/m groep 8) werkzaam in het Daltononderwijs (of voornemens te gaan werken in het Daltononderwijs) kunnen worden opgeleid tot gecertificeerd Daltonleerkracht. Inhoud Ieder jaar worden tien bijeenkomsten georganiseerd: vijf voor eerstejaars cursisten en vijf voor tweedejaars cursisten. De opleiding is Leernetwerk erop gericht dat je, bij een ‘blanco’ start, twee jaar over de opleiding zult doen. Bij eerder of elders verworven en bewezen kennis of competenties kunnen we op deze wijze een traject op maat aanbieden. Je bereidt je voor op de bijeenkomsten door te kiezen voor opdrachten uit assignments (taken). Je bepaalt dus zelf op welke manier je hieraan werkt en in welk tempo. In de bijeenkomst vindt de uitwisseling plaats met collega’s die ook de opleiding volgen. In het eerste jaar maak je kennis met het Daltononderwijs en vijf kernwaarden (samenwerken, zelfstandigheid, reflectie, vrijheid/ verantwoordelijkheid en effectiviteit/doelmatigheid). Inspiratielezing In het tweede jaar zoeken we verdieping en kijken we naar het ontwerpen van een goede taak, het borgen van afspraken en jouw eigen ontwikkeling en is er meer ruimte voor intervisie. We organiseren een mini-

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN Open Space

congres en/of een symposium, waarbij het ook mogelijk is zelf goede evaringen te presenteren. Het wordt aangemoedigd om ook zelf op zoek te gaan naar passende verdiepingsstof. Organisatie Thomas More Academie. Opleidingsdocenten: Brigitte Witmus (TMH), Lennard de Roo (TMH) en diverse collega’s uit het werkveld met specifieke inhoudelijke expertise Studiebelasting (over 2 jaar) 120 SBU waarvan: 30 contacturen (inclusief informatie delen, congresbezoek en intervisie); 40 uur literatuurstudie, voorbereiding van bijeenkomsten; 40 uur uitwerking opdrachten (assignments, experimenten); 5 uur collegiale consultatie/ bezoeken andere scholen; 5 uur onderzoek/overdracht eigen school , Op deelnemende Daltonbasisscholen, zodat je veel bij andere scholen in de praktijk kan kijken. In principe komen alle scholen één of twee keer in de hele tweejarige opleiding aan bod om de cursisten van deze opleiding te ontvangen. De mogelijkheid bestaat om een (deel van het) team van leerkrachten te trainen op de eigen school { Tijd eerste bijeenkomst is 15:00-17:00 uur. Op de eerste dag spreken we de locaties en tijdstippen af voor de overige bijeenkomsten. Leerjaar 1: 25-09-2019; 13-11-2019; 15-01-2020; 04-03-2020; 13-05-2020. Leerjaar 2: 30-10-2019; 27-11-2019; 05-02-2020; 15-04-2020; 27-05-2020 € 625,- per leerjaar. Deze cursus wordt bovenschools bekostigd voor RVKO-scholen Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Brigitte Witmus, b.witmus@thomasmorehs.nl en Lennard de Roo, l.deroo@ thomasmorehs.nl

| 51


Cursus

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

34 Daltondirecteur Opleiding

De opleiding Daltondirecteur is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot Daltondirecteur. De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, het toepassen hiervan, visievorming, waarnemen en oordelen, communiceren, teamleren en leervaardigheden, reflectie en Workshop persoonlijke ontwikkeling van de Daltondirecteur. Doel Bij deze opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van de Dalton­ leerkracht ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding tot Daltondirecteur verwacht worden van de Daltondirectie ten aanzien van het team. De opleiding leidt tot een erkend NDV certificaat. TrainingVan de deelnemers wordt verwacht dat zij een schoolDoelgroep leidersopleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn binnen de directie van een Daltonschool. Inhoud De opleiding tot Daltondirecteur bestaat uit 6 bijeenkomsten (totaal 12 dagdelen), waarvan dag 1 en 2 zijn geclusterd in een tweedaagse op locatie. De bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen: Dag 1: ‘Dalton a way of living’ Leernetwerk Dag 2: Persoonlijke en professionele ontwikkeling ten dienste van de school Dag 3: Zelfstandigheid, diversiteit en Dalton Dag 4: Samenwerken en de lerende organisatie Dag 5: Experimenteren en reflecteren Dag 6: Blijk geven van leiding geven en nemen aangaande de Daltonkwaliteit. Eindpresentaties. In de tijd tussen de bijeenkomsten wordt verwacht dat de directies deelnemen aan intervisie. De Intervisiegroepen worden in de eerste Inspiratielezing bijeenkomst gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst. Een reflectief verslag wordt opgenomen in het portfolio. Na elke bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht verstrekt.

52Werkplaats |

Open Space

Daarbij valt te denken aan: — Een opdracht waarbij het geleerde in de praktijk wordt geoefend — Een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst — Het lezen van literatuur — Een onderzoek in de school — De eindopdracht bestaat uit een persoonlijk portfolio en een eindpresentatie naar aanleiding daarvan. Organisatie Thomas More Academie, in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle. Trainers: Brigitte Witmus (TMA) en Hanneke Drost (KPZ) Studiebelasting Bijeenkomst 1 en 2: tweedaagse van 14 uur Bijeenkomst 3 t/m 6: vier keer 6 uur is 24 uur Intervisie en collegiale consultatie: 12 uur Literatuur en zelfstudie: 40 uur Huiswerkopdrachten/portfolio: 40 uur , In Utrecht en op diverse locaties in de regio van de deelnemers { Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekend­ making van de lesdata € 1380,Bijzonderheden Deze opleiding is geregistreerd bij het School­ leidersregister primair onderwijs en kan worden geselecteerd ten behoeve van het afronden van het professionaliseringsthema Persoonlijk leiderschap en het deelthema Professionele leergemeenschap (uit het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling).

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Cursus

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

35 Montessori basisbekwaam opleiding voor leerkrachten Opleiding

De opleiding is gebaseerd op de nieuwe basisdocumenten, zoals ontwikkeld door de Nederlandse Montessori Vereniging. We bieden een inspirerende ‘voorbereide leeromgeving’ waarin je onderzoekend leert, samen onderwijs ontwerpt om in de praktijk uitWorkshop te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt in je leerteam.

Afronding: je verzamelt tijdens de opleiding bewijzen van je Montessoribekwaamheden in een portfolio en sluit af met een CGI waarin je de opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar maakt.

Doelgroep Deze opleiding is geschikt voor alle leraren, ervaren of onervaren, die op een Montessorischool werken of willen gaan werken. Minimaal 1 jaar werkervaring op een Montessorischool is een pré.

Studiebelasting Totaal 280 uur (10 EC) waarvan 14 bijeenkomsten van 4 of 6 uur, inclusief zelfstudie, praktijkleren, praktijkbegeleiding en driehoeksgesprekken tussen deelnemer, werkplekcoach en opleider , Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en waar mogelijk roulerend op de scholen van de deelnemers { Start in sept. 2019 op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata € 2850,-

Inhoud Weten: de visie van Maria Montessori wordt geplaatst in de hedenTraining daagse context van onderwijs, onderbouwd vanuit actuele inzichten uit onderzoek. Aan bod komen: het didactisch model (heterogene groepen), de ronde en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren, perioden van groei en de ontwikkelingsgebieden, inrichten van de voorbereide omgeving, betekenis van Montessorimaterialen in relatie tot de ontwikkelingsgebieden, kosmische educatie en onderzoekend leren, pedagogische opvattingen en typologie van de school evalueren enLeernetwerk verantwoorden van leerproces en opbrengst. Doen: het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol. Je onderzoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken. De kinderen in jouw klas profiteren zo direct van de opleiding. De werkplekbezoeken zijn erop gericht je verder te helpen met je eigen leervragen. Daarbij worden verschillende vormen ingezet waaronder Coaching on the job. Samen: samen met de andere deelnemers reflecteer je op je ontwikkeling, doe je onderzoek en ontwerp je Montessoriactiviteiten die je beproeft in je klas. Inspiratielezing Zijn: je maakt je eigen ontwikkeling zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuwe verworvenheden, ook ten behoeve van collega’s op je eigen werkplek.

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN Open Space

Organisatie Thomas More Academie & Hogeschool Rotterdam

Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Debbie van der Burgh, specialist Montessori, d.burgh@thomasmorehs.nl

| 53


Cursus

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

36 Montessori vakbekwaam voor leerkrachten Opleiding

Op een Montessoriaanse wijze van Montessoribasisbekwaam naar Montessorivakbekwaam. Doelgroep Deze opleiding is geschikt voor alle leraren die van Montessori­ basisbekwaam door willen groeien naar een Montessori­ Workshop vakbekwame leerkracht. Inhoud Centraal in onze opleiding staan de volgende thema’s: verdieping van het Montessoricurriculum, Montessori kosmisch onderwijs en opvoeding én het Montessori pedagogisch-didactisch thema. Alle drie de thema’s zijn erop gericht betekenis te geven aan de conceptuele uitgangspunten van het Montessorionderwijs als basis voor ontwerpen van onderwijs en begeleiding van kinderen. Deelnemers kunnen één van Training de drie onderwerpen als hoofdthema kiezen en hierin onder begeleiding van een procesbegeleider een eigen weg bewandelen. Samen met andere deelnemers die hetzelfde thema hebben gekozen, vorm je een leerteam. Tijdens werkplaatsbijeenkomsten kom je als leerteam zes keer samen om gezamenlijk de focus van je onderzoek te bepalen, thema’s uit te werken, te onderzoeken, te reflecteren en om elkaar middels feedback, feedup en feedforward te ondersteunen Leernetwerk om vervolgens de thema’s weer krachtig verder uit te kunnen werken en uit te kunnen proberen in jouw eigen praktijk. We gebruiken hierbij het actie-onderzoek model van de TMH om verdieping te bereiken binnen de gekozen thema’s. In de vier gezamenlijke bijeenkomsten zullen we met elkaar werken aan thema’s zoals bijvoorbeeld de opbouw van je portfolio en zorgen we voor kruisbestuiving tussen de verschillende leerteams. Er is veel aandacht voor jouw professionele groei en persoonlijke concept. Je Inspiratielezing maakt je eigen professionele groei zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuwe verworvenheden, ook ten behoeve van collega’s op je eigen werkplek.

54Werkplaats |

Open Space

Afronding: Je verzamelt tijdens de opleiding bewijzen van je Montessoribekwaamheden vakbekwaam in een portfolio en sluit af met een openbare presentatie van je meesterstuk waarin je de opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar en deelbaar maakt. Organisatie Thomas More Academie. Opleiders: Lucinda Hecbert, Debbie van der Burgh en anderen Studiebelasting 200 uur (ongeveer 40 uur contacttijd, 160 uur zelfstudie en werkplekleren) waarvan vier gezamenlijke groepsbijeen­ komsten van 4 uur, 6 door ons georganiseerde leerteambijeen­ komsten van 3 uur, werkplekbezoeken en driehoeksgesprekken tussen deelnemer, werkplekcoach/schoolleerteam en opleider, een individueel gesprek en een afrondend eindgesprek. Overige professionaliseringsbijeekomsten aansluitend op jouw thema kun je integreren in je meesterstuk. , Thomas More Hogeschool en waar mogelijk op locatie van deelnemende scholen { Start in september 2019 op een donderdag van 16.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata € 2250,Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Debbie van der Burgh, specialist Montessori, d.burgh@thomasmorehs.nl

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Training

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

37 Montessori Movement 010 Leernetwerk

Montessori Movement 010 organiseert ook dit schooljaar in samenwerking met Thomas More Academie weer tal van activiteiten voor Montessorileraren. Wil je samen de richting van het Montessorionderwijs bepalen? Wil je samen bepalen wat goed Montessorionderwijs is? Wil je samen ontwikkelen? Wil je Inspiratielezing samen leren binnen deze Montessoricirkel? Kijk dan of er iets voor jou bij zit in ons aanbod. Inhoud Afgestemd op de behoeftes uit Regio Rotterdam e.o. orga­ niseren we gedurende het jaar verschillende activiteiten voor alle Montessorianen. Je kunt je vooraf via de website van de Montessori Movement 010 of Thomas More Academie aanmelden. Alle activiteiten staan in het teken van verbinding maken, zelfstandigheid vergroten Werkplaats enOpen eigenSpace keuzes maken. Gedurende het schooljaar verzamelen we weer jullie behoeftes voor het aankomende jaar. Hieronder vind je het aanbod van dit schooljaar.

Organisatie Montessori Movement 010 in samenwerking met Thomas More Academie

, Zie thomasmorehs.nl en Montessorimovement010.nl { Zie thomasmorehs.nl en Montessorimovement010.nl

€ Zie thomasmorehs.nl en Montessorimovement010.nl Een folder aanvragen kan ook

Bijzonderheden Neem voor meer informatie over de inhoud contact op met Debbie van der Burgh, d.vanderburgh@me.com, 06-200 00 921. Wellicht heb je zelf ook een bepaald thema welke je aan de orde wilt stellen, laat het ons weten.

Montessori QuickStart Ga je na de vakantie op een Montes­sori­ school werken, maar heb je nog totaal geen ervaring? In de laatste week van je vakantie organiseren we een dag waarin we je kennis laten maken met de belangrijkste basiskennis. Montessori Meet-ups Het doel van de Meet-ups is om kennis te delen. We weten hoeveel kennis en ervaring jullie hebben! Wanneer we dit gaan delen, kunnen we allemaal groeien. Meet-ups organiseren we dit jaar op drie Montessorischolen. Iedere Meet-up heeft een bepaald thema uit jullie eigen praktijk, dat we verbinden met de theorie van Maria Montessori, hedendaagse wetenschappen en jullie eigen praktijk. Montessori Masterclasses We organiseren verschillende masterclasses waarbij kennisoverdracht en uitwisseling altijd centraal staan.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN

| 55


Cursus

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

38 Montessoriopleiding voor pedagogisch medewerkers (0-4 jaar) Opleiding

De opleiding is gebaseerd op de nieuwe basisdocumenten, zoals ontwikkeld door de Nederlandse Montessori Vereniging. We bieden een inspirerende ‘voorbereide leeromgeving’ waarin je onderzoekend leert, samen onderwijs ontwerpt om in de praktijk uit te proberen, Workshopvaardigheden traint en ervaringen deelt in je leerteam. Doelgroep Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peutergroepen en kinderdagverblijven. Inhoud Weten: de visie van Maria Montessori wordt gekoppeld aan jouw praktijk. Dit onderbouwen we vanuit actuele inzichten. Aan bod komen: het didactisch model (heterogene groepen), de rondes Training en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren, perioden van groei en de ontwikkelingsgebieden, inrichten van de voorbereide omgeving, betekenis van Montessorimaterialen in relatie tot de ontwikkelingsgebieden, kosmische educatie, pedago­ gische opvattingen en het evalueren en verantwoorden van leerproces en opbrengst. Doen: het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol. Je onderzoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken. De kinderen in jouw Leernetwerk groep profiteren zo direct van de opleiding. De werkplekbezoeken zijn erop gericht je verder te helpen met je eigen leervragen. Daarbij worden verschillende vormen ingezet waaronder Coaching on the job. Samen: samen met de andere deelnemers reflecteer je op je ontwikkeling, doe je onderzoek en ontwerp je Montessoriactiviteiten die je uitprobeert in je groep. Zijn: wij bieden ruimte om jouw eigenheid te onderzoeken en je zelf binnen de NMV bekwaamheden op eigen niveau en tempo te ontwikkelen. Afronding: je verzamelt tijdens de opleiding bewijzen van je Inspiratielezing Montessoribekwaamheden in een portfolio en sluit af met een presentatie waarin je de opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar maakt.

56Werkplaats |

Open Space

Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met Rijkt expertisecentrum Studiebelasting 8 bijeenkomsten van 4 uur en werkplekbezoeken en driehoeksgesprekken tussen deelnemer, werkplekcoach en opleider maken deel uit van de opleiding. , Thomas More Hogeschool en waar mogelijk roulerend op de ­locaties van de deelnemers { Start in september 2019 op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata € 1275,Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Lucinda Hecbert, lucindahecbert@deprinsentoren.nl

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


Cursus

SPECIALISATIE ONDERWIJSCONCEPTEN

39 Jenaplanopleiding voor leerkrachten Opleiding

De RVKO wil dat de mensen die werken op de Jenaplanscholen dat concept goed kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk en kunnen uitdragen. Het wordt belangrijk gevonden dat alle collega’s geschoolde Jenaplanners zijn. Middels deze erkende post-hbo-opleiding kun je het Jenaplandiploma behalen. Workshop Doel Goed te kunnen werken vanuit het Jenaplanconcept Doelgroep Bevoegde leerkrachten die werken op Jenaplanscholen of dat zullen gaan doen Inhoud De opleiding wordt gegeven conform de voorwaarden van de Nederlandse Jena Plan Vereniging (NJPV). In de opleiding krijg Training je de Jenaplantheorie aangeboden: achtergronden, basisprincipes, kernkwaliteiten. Er wordt je geleerd hoe je dat kunt vertalen naar de praktijk. Het gaat dan om zaken als: — Werken met heterogene groepen — Wereldoriëntatie — Gesprek, Spel, Werk en Viering en ritmisch weekplan — Opbrengsten binnen Jenaplanonderwijs — Zelfverantwoordelijk leren Leernetwerk — Burgerschap In de opleiding wordt steeds de relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Net als in de stamgroepen op school werken we met kringen, tafelgroepen en maatjes.

Daarnaast zullen docenten je coachen op je eigen school, ze willen je aan het werk zien in je eigen stamgroep. Je loopt twee keer een dagdeel stage op een andere Jenaplanschool. We maken gebruik van een digitaal portfolio, waarmee je natuurlijk thuis veel werkt. , De cursusbijeenkomsten zijn op de scholen van de deelnemers { De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag 13:45 tot 17:15 uur Data worden binnenkort vastgesteld. In 2019-2020 start een nieuwe groep (1e cursusjaar) en begint een groep aan het tweede cursusjaar € 1485,- per leerjaar Waardering De cursisten waarderen de opleiding gemiddeld met een 8,6 ‘Echt een verrijking, zet aan tot actie’ ‘Inspirerende en activerende bijeenkomsten’ ‘Interactieve opleiding, verrijkend, geen extra belasting’

Organisatie De opleiding wordt verzorgd door Jenaplan Advies Scholing (JAS). De docenten zijn Rien van den Heuvel en Freek Velthausz. Inspiratielezing Studiebelasting De opleiding heeft een studiebelasting van 70 SBU (8 EC) en verdeeld over twee jaar. Ieder cursusjaar bestaat uit zeven plenaire bijeenkomsten van 3 uur en een tweedaagse bijeenkomst.

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN Open Space

| 57


BEWEGINGSONDERWIJS

Cursus

40 Post-hbo-registeropleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs Opleiding

Studenten die na 2001 zijn gestart met de Pabo, zijn slechts bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor de hogere groepen is een certificaat vereist. Doel Het opleiden van bevoegde leerkrachten voor het vak beweWorkshop gingsonderwijs Doelgroep Leerkrachten in het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. Ook leerkrachten die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud, kunnen de leergang volgen. Inhoud De leergang is onderverdeeld in drie blokken. De inhoud van Training elk blok is gebaseerd op de certificeringseisen uit het herziene opleidingskader 2018. Alle blokken zijn verplicht voor het behalen van het certificaat: — Blok 1: aanbieden van activiteiten — Blok 2: reguleren en leerhulp — Blok 3: Vakspecialist bewegingsonderwijs Elk blok bevat een stagecomponent en je verzorgt meerdere lessen. Leernetwerk Een stageplek regel je zelf, maar dat kan ook op de eigen school. Terwijl je de opleiding volgt ben je bevoegd om zelfstandig les te geven op een basisschool. Stagelessen dienen aan verschillende jaargroepen gegeven te worden. Voor het uitvoeren van de stage­ lessen aan verschillende klassen moet je afspraken maken met je eigen directie, zodat je hiervoor voldoende ruimte krijgt. Organisatie Thomas More Academie Inspiratielezing Studiebelasting Maximaal 18 maanden in deeltijd, afhankelijk van het aantal te volgen blokken. Ieder blok duurt 6 maanden. Blok 1: 52 contacturen, 78 uur zelfstudie, 60 uur stage, 10 uur

schoolomgeving. Blok 2: 52 contacturen, 78 uur zelfstudie, 60 uur stage, 10 uur schoolomgeving. Blok 3: 52 contacturen, 68 uur zelfstudie, 60 uur stage, 20 uur schoolomgeving , Een gymzaal in Rotterdam. Voor blok 3 vindt plaats in de Gymzaal van de Toekomst van de Elisabethschool, met led-vloer en projectie­mogelijkheden { Op woensdagmiddag en -avond. Blok 1: 25-09-2019; 09-10-2019; 30-10-2019; 13-11-2019; 27-11-2019; 11-12-2019; 15-01-2020; 29-01-2020. Blok 2: 19-02-2020; 11-03-2020; 25-03-2020; 08-04-2020; 15-04-2020; 13-05-2020; 27-05-2020; 10-06-2020. Blok 3 (voor deelnemers gestart met de opleiding in 2018 en degenen die in het bezit zijn van een deelcertificaat blok 2 en instromen in blok 3): 02-10-2019; 15-10-2019; 06-11-2019 20-11-2019; 13-12-2019; 08-01-2020; 22-01-2020; 12-02-2020 € 975,- per blok. Het is mogelijk om in 2019 via DUO een subsidie voor deze opleiding en studiemiddelen en reistijd aan te vragen. Zie https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidieslerarenopleiding/subsidie-bewegingsonderwijs.jsp Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Martin Langendoen, m.langendoen@thomasmorehs.nl. De bevoegde leraar basisonderwijs krijgt na inschrijving een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen te mogen geven. Dit betekent dat de leerkracht tijdens de leergang toestemming heeft om de lessen bij de groepen 3 t/m 8 te verzorgen. Heb je een deelcertificaat behaald aan een andere hogeschool en wil je de resterende deelcertificaten bij Thomas More Hogeschool behalen? Dat is mogelijk. Als je de blokken hebt gevolgd aan een gecertificeerde opleiding aangesloten bij het CPION, dan kun je direct instromen. Heb je de blokken gevolgd aan een niet-gecertificeerde opleiding, dan is een assessment verplicht. De kosten hiervoor bedragen €225. Zie www.cpion.nl voor gecertificeerde opleidingen.

58Werkplaats |

Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN Opleiding

Cursus

41 Onderzoekend en ontwerpend leren oudere kind (W&T)

Van zelf ervaren tot zelf creëren. Je wordt getraind in het onder­ zoekend of ontwerpend maken van een methodeles. Uiteindelijk werk je toe naar een zelfontworpen themales waarin de leerlingen kennis en vaardigheden opdoen vanuit onderzoek en ontwerp. Opleiding Doel Je ontdekt de meerwaarde van onderzoekend leren en je leert dat het niet moeilijk is om de didactiek in je lessen te verwerken. Je leert aan welke vaardigheden leerlingen werken tijdens onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en je kunt hen daardoor gericht begeleiden in hun ontwikkeling.

42 Ontwerpend leren van geschiedenis Workshop

Deze workshop is gericht op het stimuleren van ontwerp­ vaardigheden bij kinderen en het verbeteren van de interesse van leerlingen in geschiedenis. Aan de hand van een aantal voorbeelden word je meegenomen in de meerwaarde van ontwerpopdrachten bij geschiedenis. Training Doel Je kent de ontwerpcyclus en kunt deze toepassen bij geschie­ denislessen in je klas. Je hebt kennisgemaakt met de verschillende onderdelen van het ontwerpproces en je kent de vaardigheden en werkvormen die nodig zijn om het proces goed uit te voeren met kinderen.

Doelgroep Leerkrachten midden- en bovenbouw

Doelgroep Leerkrachten groep 5-8

Workshop Inhoud OOL is een manier van lesgeven waarbij het initiatief bij de leerlingen ligt. Dat klinkt eenvoudig, maar voor veel leerkrachten is het durven loslaten een uitdaging. Deze training start daarom met het opdoen van ervaringen. Als cursist ervaar je wat het is om door middel van onderzoek je eigen kennis en vaardigheden te vergroten. Vanuit deze ervaring en gedrevenheid word je getraind in het onderzoekend of ontwerpend maken van een methodeles. De door jou ontworpen lessen voer je in je eigen klas uit, in de weken na de training. De resultaten leg Training je vast in de vorm van een presentatie. We delen voortdurend ervaringen en werken toe naar het ontwikkelen van een project waarbij meerdere vakgebieden geïntegreerd zijn. 21e-eeuwse vaardigheden worden hierin gecombineerd met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.

Leernetwerk Inhoud Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en kunnen heel creatieve oplossingen bedenken. Regelmatig gebeurt het dat oplossingen van kinderen gebruikt worden om de problemen van volwassenen op te lossen. In de training Ontwerpend leren van geschiedenis gaan we stapsgewijs door het ontwerpproces. Je maakt kennis met verschillende werkvormen en ervaart hoe het is om op deze manier geschiedenis te leren. Omdat ontwerpend leren bij geschiedenis alleen effect heeft als je ermee aan de slag gaat, krijg je de opdracht om tijdens de bijeenkomst Inspiratielezing een geschiedenisles ontwerpend te maken en deze te testen in je klas. In de tweede bijeenkomst wisselen we de ervaringen van de cursisten met elkaar uit en scherpen we waar mogelijk ontwerpen aan.

Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Studiebelasting Leernetwerk 12 uur contacttijd, min. 7 uur zelfstudie , Thomas More Hogeschool { 18:30-21:30 uur op 15-10-2019; 19-11-2019; 21-01-2020; 11-02-2020 € 650,-

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN

Organisatie Thomas More Academie. Trainer: Erwin Groenenberg Studiebelasting 2 bijeenkomsten van 2 uur

, Thomas More Hogeschool Werkplaats Space uur op 23-01-2020; 06-02-2020 {Open 16:00-18:00 € 250,-

| 59


ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN Opleiding

Opleiding

43 Nieuwsgierige leerlingen door middel van vragen Workshop

Als kleuters binnenkomen zijn ze nieuwsgierig en vragen constant naar het waarom van dingen. Dat lijkt vervelend, maar het is pure interesse en levert het kind informatie op. Maar de waaromvraag en het zoeken naar antwoorden neemt naarTraining mate het kind ouder wordt af. De vragende houding wordt een passieve afwachtende houding in de puberteit. Maar daaraan kunnen wij iets doen. Door het stellen van vragen kunnen we de nieuwsgierige houding van kinderen blijven prikkelen. Met de juiste begeleiding kunnen we kinderen in de denkstand krijgen. We kunnen ze gericht laten onderzoeken wat het antwoord op hun vraag is. Doel, studiebelasting en doelgroep In deze workshop van 2 uur Leernetwerk voor leerkrachten van groep 3 tot 6 leer je je mond te houden. Je weet hoe je leerlingen door het stellen van vragen aan het denken kunt krijgen en hoe je ze met een vraag dieper over het onderwerp kunt laten nadenken. Je weet wanneer je welke vragen het beste kunt stellen.

, Thomas More Hogeschool { 03-03-2020, 16:00-18:00 uur

â‚Ź 175,Inspiratielezing Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg, e.groenenberg@thomasmorehs.nl

Werkplaats Open Space

60 |

Workshop

44 Verwondering als onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces

Verwondering is een belangrijk onderdeel om kinderen onderzoekend en ontwerpen te kunnen laten werken. Vanuit verwondering ontstaat nieuwsgierigheid waaruit vragen of problemen kunnen ontstaan die vragen om een antwoord of een oplossing. Training Kinderen die een oplossing mogen en kunnen verzinnen op hun eigen vraag raken intrinsiek gemotiveerd en werken harder en effectiever dan leerlingen die dat niet kunnen of mogen. Daarom is verwondering een belangrijk onderdeel van het onderzoeks- en ontwerpproces. Doel, studiebelasting en doelgroep Leerkrachten van groep 3 tot 6 leren in deze workshop van twee uur waarover ze zich kunnen Leernetwerk verwonderen en hoe ze verwondering bij de leerlingen prikkelen en ontwikkelen

, Thomas More Hogeschool { 12-03-2020, 16:00-18:00 uur â‚Ź 175,-

Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg, Inspiratielezing e.groenenberg@thomasmorehs.nl.

Werkplaats Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN


ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN Workshop

Opleiding

45 Creatief denken Workshop

Jonge kinderen kunnen erg creatief zijn in de oplossingen die ze verzinnen, maar naarmate leerlingen langer op school zitten verdwijnt dit vermogen bijna volledig. Door regelmatige training is het mogelijk het creatief denken te laten groeien. Over grenzen heen kijken en kunnen loslaten van bestaande ideeën en Training denkbeelden zijn krachten waarmee onze leerlingen straks het verschil maken. Doel, studiebelasting en doelgroep In deze workshop van 2 uur leren leerkrachten van groep 3 tot en met 6 hoe je het creatief denkvermogen van kinderen kunt stimuleren en ontwikkelen. Verschillende werkvormen die direct inzetbaar zijn in de eigen beroepspraktijk komen aan de orde. Leernetwerk

, Thomas More Hogeschool { 19-05-2020, 16:00-18:00 uur € 175,-

Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg, e.groenenberg@thomasmorehs.nl Inspiratielezing

Werkplaats Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN

46 W&T/OOL-coaching on the job Training

Het uitvoeren van wetenschap en technologie (W&T) en het gebruiken van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is niet eenvoudig. Daarom kan coaching van leerkrachten on the job een effectieve manier zijn om te groeien in dit type onderwijs. Leernetwerk Je kunt kiezen uit vier vormen van coaching: — Coaching basaal, één periode bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling en feedback op uitvoering van OOL-activiteiten. — Coaching gemiddeld, twee periodes bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van twee activiteiten en tweemaal feedback op uitvoering en analyse en ondersteuning bij uitvoering van OOLactiviteiten en advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOLactiviteiten. Inspiratielezing — Coaching uitgebreid, in drie periodes bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van vier activiteiten en driemaal feedback op uitvoering van OOL-activiteiten en advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten. — Coaching compleet, gedurende een heel studiejaar bestaande uit initiatiefase, ondersteuning bij ontwikkeling van alle OOL-activiteiten en minimaal viermaal feedback op uitvoering van OOL- activiteiten. Advies bij implementatie van ervaring in nieuwe OOL-activiteiten. Werkplaats Space ,Open Op de eigen basisschool { In overleg € Coaching basaal €650,-; Coaching gemiddeld €950,-; Coaching uitgebreid €1250,-; Coaching compleet €1550,Bijzonderheden De coaching kan gericht zijn op één leerkracht en kan worden uitgebreid tot een heel team. Meer informatie over de inhoud Erwin Groenenberg, e.groenenberg@thomasmorehs.nl

| 61


POST-HBO-REKENCOÖRDINATOR Cursus

Cursus

Opleiding

47 Specialist Rekenonderwijs (module 1)

Tijdens de eerste module van de post-hbo-opleiding Reken­ coördinator, verdiep je je in de vakdidactiek rekenen-wiskunde en professionele gecijferdheid. In de module specialist rekenonderwijs specialiseer je je in het vormWorkshop geven van interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs. Al tijdens je opleiding kun je collega’s inspireren en begeleiden in het vormgeven van het vak rekenen-wiskunde. De module wordt afgerond met een deelcertificaat rekenspecialist module 1: post-hbo-Reken­coördinator Doelgroep Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die met plezier het vak rekenen-wiskunde beoefenen, die collega’s met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een Training hoger plan willen tillen en specialisatiebehoefte hebben. Doorstromen in module 2 is mogelijk, maar hoeft niet.

Opleiding

48 Rekencoördinator in de school (module 2)

In deze tweede module van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar wordt ook steeds gekeken naar de relatie met collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Workshop Centrale vragen zijn dan: wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor rekenwiskunde­onderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder reken-wiskundebeleid? TrainingLeraren die na module 1 rekenspecialist, zich verder willen Doelgroep ontwikkelen tot rekencoördinator t.b.v. een schoolbrede benadering.

De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten te scholen voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. Een coördinator rekenen specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs in de eigen school. Rekencoördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op hun school. Met deze opleiding wordt beoogd het rekenwiskundeonderwijs op de school op een hoger niveau te Leernetwerk Leernetwerk brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod: — Onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid — Het opstellen van een gefundeerd schoolontwikkelplan. De opleiding post-hbo-Rekencoördinator bestaat uit twee modulen. De opleiding leidt op tot een landelijk erkend post-hbo-diploma (CPION). Deelnemers worden bij het succesvol afronden van de opleiding opgenomen in het Abituriëntenregister. Studiebelasting Per module is de studiebelasting 150 SBU, waarvan 40 contacturen en 110 uur zelfstudie, portfolio-opbouw en praktijk­ opdrachten. Iedere module duurt een jaar en omvat 10 bijeenkomsten van 3 uur en een intakegesprek op de eigen school. Bij doorstromen naar module 2 hoort een eindassessment/ tussenassessment. Inspiratielezing Inspiratielezing

, Thomas More Hogeschool { Module 1: woensdagmiddagen vanaf september 2019. Module 2: woensdagmiddagen vanaf september 2020. Bij voldoende belangstelling kan besloten worden eerder te starten. € 1250,- per module, inclusief studiemateriaal

62Werkplaats |

Open Space

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN Open Space


BEGRIJPEND LEZEN

49 Beter begrijpend-leesonderwijs. Actief lezen als opstap voor een betere lesaanpak Cursus

Wil je meer leren over het complexe proces van begrijpend lezen? Wil je je vaardigheden oefenen om je begrijpendleeslessen optimaal te laten verlopen? En wil je naast kennis ook handvatten om in de praktijk keuzes te kunnen maken die aansluiten bij de leerbehoeftes van je leerlingen? Meld je dan aan Opleiding voor deze cursus: Beter begrijpend-leesonderwijs! Doel Aan het einde van deze cursus — weet je een les vorm te geven waarbij de nadruk ligt op actief lezen — verloopt de instructie via het modelen op een heldere en goed omschreven manier — ben je in staat je leerlingen in te delen op hun gewenste tekstniveau Workshop — kan je een les vormgeven waarin leerlingen met zeer verschillende begrijpend leesniveaus toch voldoende instructie krijgen en leerrendement behalen — ben je in staat om ook leesteksten buiten de begrijpend leesmethode te analyseren — kan je toetsuitslagen van de methodetoetsen en de CITO-toets interpreteren en vertalen naar je dagelijkse lespraktijk — ben je in staat leesproblemen te ondervangen Training Inhoud Tijdens de bijeenkomsten zullen videofragmenten en praktijk­ opdrachten de theorie visualiseren en de praktische toepassing ondersteunen. Bijeenkomst 1: Achtergronden van begrijpend lezen. De didactische principes voor een goede begrijpend-leesles. Wat is actief lezen en hoe krijgt dat vorm in het directe instructiemodel? Bijeenkomst 2 en 3: Opbouw van een gedifferentieerde leesles. Instructie via hardop denken (modelen). Hoe kan ik als leerkracht Leernetwerk effectief modelen en hoe kan ik ‘expertleerlingen’ inzetten tijdens de les.

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | C ONDERWIJS ONTWERPEN

Doelgroep Leerkrachten van groep 4 t/m 8 van basisscholen die de kwaliteit van hun begrijpend-leeslessen willen verbeteren. Organisatie CED-groep, in opdracht van Thomas More Academie. Trainers: Ernst Keijsers en/of Yvet van Noordt. Studiebelasting 3 avondbijeenkomsten van 3 uur

, Thomas More Hogeschool { Nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata € 550,-

| 63


D

Wereldwijze Certificering kinderen onderwijsconcepten Over wat naast de kwalificerende doelen nog meer belangrijk is om je als kind te ontwikkelen tot een wereldwijze volwassene: kennis over de wereld, complexe vraagstukken hierbinnen, over jezelf, je plek en bijdrage in deze wereld, en je verbondenheid met anderen.


Cursus

WERELDWIJS ONDERWIJS  

50 Post-hbo Specialist Onderwijs in omgeving, voor wereldwijze kinderen Opleiding

In de post-hbo-opleiding Specialist Onderwijs in Omgeving, voor wereldwijze kinderen staat het kind, zijn omgeving en die van de school centraal. De wereld om ons heen is de plek waar de vraagstukken van nu en de toekomst zich aandienen en worden opgelost. De plek waar we kinderen weloverwogen en verstandig Workshop mee willen leren omgaan, kritisch en oplossingsgericht. Doel De deelnemers — leren hoe je de uitdagingen vanuit de maatschappij kunt inzetten in je eigen onderwijs — leren hoe je onderzoekend en ontwerpend leren toepast op vragen en uitdagingen uit de (school)omgeving — kunnen door middel van onderzoekend en ontwerpend onderwijs Training vanuit de (school)omgeving kinderen trainen in de 21e-eeuwse vaardigheden — leren kinderen op een positieve manier te laten nadenken over ­duurzaamheidsvraagstukken van nu en de toekomst — ontwikkelen zich tot specialist en kunnen de ontwikkeling van onderwijs in omgeving en in de school begeleiden en lijn brengen in het programma Leernetwerk Doelgroep Leerkrachten die zich willen specialiseren in het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs (module 1,2 en 3) en in het verlengde hiervan ook hun collega’s willen stimuleren in de ontwikkeling van onderwijs in omgeving (module 4) Inhoud Door in deze post-hbo-opleiding de omgeving te gebruiken als bron van kennis en plek van ontwikkeling, zijn we in staat onderwijs te ontwerpen waarin vakinhouden en doelen geïntegreerd aan bod komen, de intrinsieke motivatie van kinderen wordt aangesproken Inspiratielezing en kinderen ontwikkelen essentiële skills voor de toekomst (oplossend denkvermogen, creëren, ondernemen, samenwerken, presenteren, reflecteren). Onze omgeving blijft vragen oproepen en problemen

66Werkplaats |

Open Space

worden er van nature zichtbaar doordat wij mensen er gebruik van maken, we ons geld ermee en erin verdienen en we kritisch en zorgvuldig na moeten denken over een duurzaam gebruik van onze omgeving en onze wereld. Elke bijeenkomst start op locatie en wordt geïntroduceerd door middel van een praktijkbezoek. Daarna ontwerpen we een onderzoekende of ontwerpende activiteit die aansluit bij de locatie en die na verfijning direct in de praktijk uitgevoerd kan worden. De ervaringen van de opzet en uitvoering worden teruggekoppeld en verbonden met het leereffect, motivatie, inspiratie, groei en beoordeling. Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met diverse anderen in ons actieve netwerk Studiebelasting 17 bijeenkomsten van 4 uur en 232 uur zelfstudie, opdrachten en implementatie in de praktijk

, Afwisselend op locatie in de stad en op een (basis)school { Woensdagmiddagen vanaf oktober 2019

€ 1875,- voor drie modules verdieping onderwijs in omgeving, deelcertificaat 1, 2 en 3. €625,- voor een vervolgmodule specialist onderwijs in omgeving, deelcertificaat 4 De vier deelcertificaten samen vormen het post-hbo-diploma Specialist Onderwijs in omgeving, voor wereldwijze kinderen Bijzonderheden Deze opleiding wordt waar mogelijk gekoppeld aan de Minor Onderzoekend en Ontwerpend Onderwijs in de omgeving voor wereldwijze kinderen en is daar goed mee te combineren. Cursisten die zowel deze post-hbo-opleiding als minor studenten in hun eigen praktijk begeleiden, kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen vanuit de professionaliseringsgelden van de subsidie ‘Opleiden in de school’. Voor meer informatie: Erwin Groenenberg, e.groenenberg@thomasmorehs.nl of 06-120 79 302.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN


IDENTITEIT

Cursus

51 Akte godsdienst/levensbeschouwing Opleiding

Leraren die werken op een katholieke basisschool moeten in veel gevallen beschikken over de akte godsdienst/levensbeschouwing voor het Nederlandse Katholieke basisonderwijs. Doel De opleiding wil kennis en vaardigheden bijbrengen over de Workshop vakdidactiek GoLev, de toepassing van de concepten transcendentie, contingentie en traditie, de eigen en christelijke spiritualiteit, theologiseren met kinderen, de verbinding van vakliteratuur met de eigen onderwijspraktijk en de ontwikkeling van een eigen visie op het vak GoLev en katholieke identiteit van een school. Doelgroep Leraren die nog niet in het bezit zijn van de akte GoLev Training Inhoud Deze opleiding bevat drie modules: — Het maken van een beroepsproduct dat gebruikt kan worden in de eigen school — Spiritualiteit (kloosterbezoek) — Het zelfstandig bestuderen van literatuur, geven van een eind­ presentatie Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met de Leernetwerk RVKO. Trainer: Jos van den Brand. Studiebelasting Zes bijeenkomsten, het maken van een beroepsproduct (2 EC, 56 SBU), deelname aan het kloosterbezoek of thuisopdracht (1 EC, 28 SBU) en drie bijeenkomsten, introductiecollege, presentatie en diploma-uitreiking (3 EC, 84 SBU)

, Thomas More Hogeschool { Module 1:

19-09-2019, 16:00-18:00 uur 03-10-2019, 16:00-18:00 uur 31-10-2019, 16:00-18:00 uur 14-11-2019, 16:00-18:00 uur 14-01-2020, 16:00-18:00 uur 28-01-2020, 16:00-18:00 uur Module 2: Kloosterbezoek of vervangende opdracht Module 3: 26-03-2020, 16:00-18:00 uur 11-06-2020, 16:00-20:00 uur Diploma-uitreiking: 18-06-2020, 16:00-18:00 uur € 750,-. Bovenschools bekostigd voor RVKO-deelnemers Bijzonderheden De deelnemers krijgen een cursusmap met artikelen en het boek: Kopmels, T. (2016): Verhalen vertellen en vragen stellen. Groningen/Houten: Noordhoff. Voor medewerkers die niet voor de klas staan is een aparte nascholing ontwikkeld die op aanvraag wordt aangeboden. Meer informatie: j.vandenbrand@thomasmorehs.nl

Inspiratielezing

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN Open Space

| 67


Inspiratielezing

PROFESSIONALISEREN MET HART EN ZIEL

52 Professionaliseren met hart en ziel. Pedagogische dimensie van onderwijs Werkplaats Open Space

Wie lesgeeft weet dat onderwijs altijd meer is dan lesdoelen halen, toetsresultaten verbeteren en orde houden. Aan alles wat er in de klas gebeurt, vórmen kinderen zich en leraren begeleiden hen daarbij. Wat daar gebeurt, dat is de ziel van het onderwijs, daar gaat een leraarshart naar uit.

Organisatie Thomas More Hogeschool, dr. Hester IJsseling, lector Professionaliseren met hart en ziel

Tijdens de bijeenkomsten van deze onderzoekswerkplaats gaan we op zoek naar taal om met elkaar te spreken over pedagogische sleutel­momenten. Door het stille weten dat in de ervaring besloten ligt naar boven te halen en er met elkaar over te spreken, wordt de pedagogische professionaliteit van leraren versterkt. Tevens zal de lector tijdens de bijeenkomsten het verband leggen met bronnen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek. Zodoende wordt het praktijkonderzoek in het perspectief geplaatst van een wetenschappelijke traditie die onder andere in de VS en in Duitsland hoogtij viert en die in Nederland sinds het verschijnen van het werk van Gert Biesta aan een comeback is begonnen.

, Thomas More Hogeschool { Nader te bepalen in afstemming met de aanmelders, houd de

Doel — De pedagogische dimensie van de eigen onderwijspraktijk onderzoeken in dialoog met collega’s — Je pedagogische professionaliteit versterken — Terug naar de ziel van het onderwijs

Studiebelasting 6 bijeenkomsten van 3 uur, plus ongeveer 1 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst

website in de gaten voor bekendmaking van de startdatum. € Kosteloos, wegens deelname aan het onderzoek van het Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel

Bijzonderheden Wie deelneemt aan dit professionaliserings­ traject draagt tevens bij aan het onderzoek van het lectoraat Profes­ sionaliseren met hart en ziel. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt commitment gevraagd om aan alle zes bijeenkomsten actief deel te nemen. Meer informatie over de inhoud: Hester IJsseling, h.ijsseling@thomasmorehs.nl

Doelgroep Leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, IB’ers, bouw­ coördinatoren, gevorderde pabostudenten Inhoud De ervaringsverhalen uit de onderwijspraktijk van de deel­ nemers vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten. We onderzoeken de pedagogische dimensie van het onderwijs door het stille weten dat in de ervaringsverhalen verborgen ligt naar boven te halen. Onder begeleiding van de lector worden verbanden gelegd met begrippen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek.

68 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN


PROFESSIONALISEREN MET HART EN ZIEL

53 Pedagogisch gespreksleider, Vrije ruimte & de dialoog (burgerschapsvorming) Cursus

Hoe bespreek je maatschappelijk controversiële kwesties met leerlingen? Hoe creëer je de ruimte waarin leerlingen persoonlijke ervaringen kunnen onderzoeken zonder direct een oordeel te geven? In deze cursus leer je hoe jij als pedagogisch gespreksleider Opleiding de dialoog op professionele wijze faciliteert. Doel Na deze cursus begeleid je leerlingen in het gezamenlijk doordenken van de meest uiteenlopende burgerschapskwesties, van waarden en identiteit tot normen en groepsdruk, van gelijke rechten tot ongelijke kansen, van verantwoordelijkheid en duurzaamheid tot angst, vooroordelen en conflictsituaties. Jouw rol als pedagogisch gespreksleider is cruciaal. Je begeleidt leerlingen in het vinden van praktische wijsheid: nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. Workshop In deze cursus staat de vraag centraal hoe je binnen de school oefenplaatsen creëert ter bevordering van burgerschap. Wat kun je doen om leerlingen uit te nodigen: — zich te verplaatsen in de ander en hem/haar te erkennen als gelijkwaardig — een onderzoekende houding te ontwikkelen — consequenties af te wegen en te reflecteren op hun keuzes — zTraining ich te houden aan spelregels, zoals het tonen van betrokkenheid, nauwkeurig luisteren, actief vragen stellen en elkaar uit laten praten Pedagogische gespreksleiders creëren denkruimte. Dat is vrije ruimte (scholè), waarin leerlingen onderzoekend leren omdat ze dat willen. Een vakkundig geleide dialoog motiveert leerlingen en stimuleert hun onderzoekende houding.

gesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen en werkt aan de benodigde vaardigheden voor gespreksleiders. Je leert de dialoog toe te passen binnen verschillende contexten. Organisatie Thomas More Academie. Trainers: Rudolf Kampers en Pieter Boshuizen Studiebelasting Vijf bijeenkomsten van 3 uur en voorbereiding ­(literatuur, oefengesprekken begeleiden en daarop reflecteren).

, Thomas More Hogeschool { 04-09-2019, 14:00-17:00 uur

18-09-2019, 14:00-17:00 uur 02-10-2019, 14:00-17:00 uur 06-11-2019, 14:00-17:00 uur 27-11-2019, 14:00-17:00 uur € 595,- . Voor dit traject kan gebruik gemaakt worden van de Subsidieregeling Gelijke kansen: https://onderwijs010.nl/sites/ onderwijs010.nl/files/images/Onderwijsnota%20%27Gelijke%20 kansen%20voor%20elk%20talent%27.pdf

Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud: Rudolf Kampers, r.kampers@thomasmorehs.nl

Doelgroep Leerkrachten, intern begeleiders en andere pedagogen Leernetwerk Inhoud Gedurende de cursus bestudeer je enige literatuur. Tijdens de bijeenkomsten werk je samen in praktische opdrachten en oefen-

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN

| 69


MINDFULNESS VOOR KINDEREN

Opleiding

54 Inspiratie aandachttraining (mindfulness) in het basisonderwijs Workshop

Hoor je jezelf geregeld tegen je leerlingen zeggen: ‘’Concentreer je eens op je eigen werk’’ of ‘’Laat je niet zo afleiden’’? We weten allemaal hoe belangrijk het is om je te focussen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, de aandacht bij jezelf houden? Net als taal, rekenen, spelling en lezen kun je dat leren en trainen. Tijdens deze Training workshop willen wij graag de ervaringen delen die wij hiermee hebben opgedaan als aandachttrainers.

Organisatie Thomas More Academie. Brenda de Vliegher (gecertificeerd Kindertrainer aandachttraining en mindfulness volgens de methode van Eline Snel) en Henriette Mol (In Samenspel).

Doel Na deze workshop: — heb je een beeld gekregen van hoe aandachttraining binnen het basisonderwijs vorm kan krijgen — heb je inzicht gekregen in wat aandachttraining op zou kunnen leveren voor jezelf en je leerlingen Leernetwerk — heb je kennisgemaakt met een aantal laagdrempelige aandachtsoefeningen, die je ook in je eigen klas kunt gaan inzetten — heb je inzicht gekregen in welke onderwerpen onderdeel zijn van een uitgebreide aandachttraining voor volwassenen en kinderen — weet je welke mogelijkheden er zijn voor vervolgcursussen en opleidingen — heb je kennis gemaakt met boeken, kaarten, spelletjes en filmpjes zodat je weet waar je nog meer inspiratie en informatie over aanInspiratielezing dachttraining kan vinden

€ 175,- Inclusief het boek Stilzitten als een kikker van Eline Snel

Studiebelasting 1 bijeenkomst van 3 tot 3,5 uur

, Thomas More Hogeschool { 15-01-2020, 14:00-17:30 uur

Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs Inhoud Tijdens deze workshopmiddag maak je kennis met aandachttraining in de klas. We willen je graag een beeld geven van hoe dit er in de praktijk uit kan zien. Uitleg en achtergrondinformatie zullen afgewisseld worden met oefeningen en korte opdrachten. Je eigen ervaringen vormen namelijk altijd de basis als je met aandachttraining Werkplaats inOpen je groep aan de slag wilt gaan. We inspireren je graag met concrete Space activiteiten en materialen.

70 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN


Cursus

KUNSTZINNIGE VORMING

55 Post-hbo registeropleiding Vakspecialist Muziek Opleiding

In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak Muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding Vakspecialist Muziek kun je die leerkracht worden. Workshop Doel Na het succesvol afronden van de opleiding Vakspecialist Muziek kun je als vakspecialist in je eigen school, of bovenschools aan de slag. Je hebt de kennis en vaardigheden om het team of teams te ondersteunen om muziekonderwijs op school te verbeteren en vernieuwen. Doelgroep De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit Training hebben met muziek en cultuur en die extra scholing willen op muzikaal gebied. Bij aanvang van de opleiding wordt verwacht dat je (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. Inhoud Je begint het traject met een intakegesprek waar we jouw beginsituatie in kaart brengen en een studieplan opstellen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s zoals zingen, luisteren, muziek lezen en het bespelen van instrumenten. Een bijeenLeernetwerk komst ziet er als volgt uit: — gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen) — pedagogisch didactische uitwisseling — theoretische input Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om: — gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven — zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen Inspiratielezing — je visie op muziekonderwijs scherper te verwoorden en kun je goed verantwoorden dat muziek als vak binnen het regulier onderwijs thuis hoort

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN Open Space

Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met het Rotterdams conservatorium Codarts, InHolland en Hogeschool Rotterdam. Opleidingsdocent: Roeland Vrolijk. Studiebelasting 200 SBU waarvan 15 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over 1 jaar, 1 introductie-avond en 2 avonden voor de eindpresentaties.

, Codarts, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Inholland

{ 02-07-2019 19:00-21:30 (Intake-assessment); Cursusdata wor-

den spoedig bekend gemaakt. Houd de website in de gaten voor bekendmaking hiervan. € 2100,-. Een subsidieregeling maakt het mogelijk deze opleiding voor 750,- (exclusief ca. 50,- literatuur) te volgen. Bij opgeven voor 15 juli 2019 ontvang je een Early bird korting van 150, Per cursusjaar maximaal 25 deelnemers, op volgorde van binnenkomst Bijzonderheden Binnen het scholingstraject worden gastlessen verzorgd door educatieve partners uit Rotterdam, zoals Zangexpress, Winstons Muziekschool en de SKVR. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland. Na het behalen van dit traject en wanneer je in het bezit bent van een Bachelor leraar Basisonderwijs (pabo) of Bachelor Muziek (conservatorium) ontvang je het diploma Vakspecialist Muziek via CPION en wordt je ingeschreven bij het Abituriëntenregister. Meer informatie over de inhoud: Roeland Vrolijk, ro.vrolijk@thomasmorehs.nl

| 71


KUNSTZINNIGE VORMING Inspiratielezing

Cursus

56 Muziek maken met kinderen in groep 5 t/m 8

De waarde van muziek laat zich niet beschrijven. Je moet het beleven! Tijdens de cursus ga je werken aan twee perspectieven: muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van creatieve lesideeën voor groep 5 t/m 8. Opleiding Bijeenkomst 1: Een reeks muzikale activiteiten. Analyseren van de activiteiten en bekijken van liedbundels, methodes en materiaal om inspiratie op te doen. Bijeenkomst 2: Creatief aan de slag gaan met kinderen: zelf muziek componeren aan de hand van een thema. Gebruik van instrumenten in de klas. Bijeenkomst 3: Stapsgewijs werken naar muzieknotatie en hoe je dit Workshop in verschillende werkvormen kunt aanbieden in de klas. Zelf een activiteit ontwerpen en uitvoeren. Studiebelasting en doelgroep 3 bijeenkomsten van 2,5 uur en een aantal kleine huiswerkopdrachten voor leerkrachten groep 5 t/m 8

, Thomas More Hogeschool { 22-01-2020, 14:00-16:30 uur

Training 19-02-2020, 14:00-16:30 uur 11-03-2020, 14:00-16:30 uur € 350,- inclusief literatuur en vele bruikbare audiofragmenten Zie ook ons aanbod ‘Muziek met kleuters’ en ‘Beeldende vorming jonge kind’ in het jonge kind hoofdstuk

57 Kunst raakt! Werkplaats Open Space

Kunst raakt en dat hebben we nodig. Raken en geraakt worden geeft namelijk verwondering, nieuwsgierigheid, groei, ontwikkeling, onzekerheid én interactie. De wereld van kunst is er een van vele talen, biedt kansen en geeft ruimte aan diversiteit. Diversiteit is er volop in onze groep, we werken met wereldwijze kinderen. Deze kinderen spreken meer dan 100 talen; een uitdagend verhaal. Spreken over kunst en je kunnen uiten via kunst is de focus van deze nascholing. We gaan op onderzoek uit, reflecteren en creëren. Dat alles kan niet zonder het cement van een goed gesprek. — Museumbezoek Kunst raakt! Vanuit een aantal ervaringen en ­vragen gaan we onderzoeken wat ons raakt om vervolgens een plan te maken hiermee in de groep aan het werk te gaan. — Bijeenkomst 1. We ervaren en onderbouwen vanuit theorie het belang van gesprek en reflectie, om vervolgens een nieuw praktijk­ ontwerp voor de groep te maken. De praktijkopdracht wordt uit­ gevoerd en deels opgenomen. — Bijeenkomst 2. We maken een plan van aanpak waarin kunst vanuit verschillende perspectieven in ons dagelijks aanbod, in ons thematisch aanbod een plaats krijgt. Doelgroep Professionals in de groepen 1 t/m 4 (basis bekwaam, startende leraar) Organisatie Thomas More Academie. Trainer: Janneke Hagenaar (Bureau Hagenaar) Studiebelasting 6 uur contacttijd, 8 uur zelfstudie

Leernetwerk

{ 18-09-2019 Museumbezoek

16-10-2019 Thomas More Hogeschool 27-11-2029 Thomas More Hogeschool € 295,-

Inspiratielezing 72 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN


ENGELS

Workshop

58 Engels praktische didactiek jonge en oude kind (basis) Training

Van leerkrachten wordt sinds 2018 in toenemende mate verwacht dat zij de Engelse les in het Engels aanbieden, ook in de onder­ bouw. Maar hoe geef je nou in het Engels les zonder terug te vallen op het Nederlands? En begrijpen de leerlingen je wel? Wat als je geen vertrouwen hebt in je eigen spreekvaardigheid Engels? Hier Leernetwerk zijn oplossingen voor. Met behulp van het cursus­aanbod Engels in het basisonderwijs verbeter je de eigen spreek­vaardigheid en de didactische vaardigheid met betrekking tot Engels. Doel Door te werken aan eigen vaardigheden, zoals Speaking en Grammar skills en door goed op de hoogte te zijn van de didactiek voor Engels in het basisonderwijs, ontwikkel je meer vertrouwen in eigen vaardigheden. Hierdoor zal je met meer durf en plezier de Engelse les Inspiratielezing aanbieden. Doelgroep Individuele leerkracht (JK of OK) Inhoud - Jonge kind In groep 1/2 en 3/4 wordt Engels vooral visueel aangeboden. De leerkracht spreekt alleen Engels tijdens de Engelse les en de leerlingen antwoorden in het Nederlands of het Engels. De leerkracht geeft Engelstalige instructies (input), ondersteund door gebaren, Werkplaats mimiek en plaatjes/objecten. De volgende onderdelen komen aan bod: Open Space Didactiek (voertaal Nederlands en Engels) — Input voor output model, werkvormen en verwerkingsopdrachten — Lespakketanalyse van het leerpakket dat op de eigen school gebruikt wordt en het ontwerp van eigen lessen Classroom language, spreekvaardigheid en uitspraak — Spreekvaardigheid; het vertrouwen ontwikkelen om Engels als instructietaal te hanteren — Koppeling van Classroom language aan grammatica, spelenderwijs aangeboden door middel van taalspelletjes Grammatica — De basisgrammatica die voor vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs) nodig is staat centraal

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | D WERELDWIJZE KINDEREN

Inhoud - Oude kind Vanaf groep 5/ 6 en/of 7/8 wordt Engels aangeboden aan de hand van het vierfasenmodel (van Barneveld en van der Sanden, 1987) en zoveel mogelijk volgens de Classroom English methode. Engelstalige instructies worden ondersteund door gebaren, mimiek en plaatjes of objecten. De leerlingen antwoorden in toenemende mate in het Engels. Onderwerpen: Didactiek (voertaal Nederlands en Engels) — Vierfasenmodel inclusief verschillende werkvormen en verwerkingsopdrachten per fase — Lespakketanalyse van het leerpakket dat op de eigen school gebruikt wordt Classroom language, spreekvaardigheid en uitspraak — Classroom language wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan grammatica, terwijl de uitspraak wordt geoefend — Spreekvaardigheid; het vertrouwen ontwikkelen om Engels als instructietaal te hanteren Grammatica — De basisgrammatica die nodig is voor groep 5-8 staat centraal. Organisatie Thomas More Academie Studiebelasting 5 dagdelen van 3 uur en 10 uur zelfstudie (bestuderen theorie, praktijkopdrachten

, Thomas More Hogeschool { Najaarscursus JK of OK (14:00-17:00 uur): 25-09-2019;

09-10-2019; 23-10-2019; 20-11-2019 Voorjaarscursus JK of OK (14:00-17:00 uur): 29-01-2020; 12-02-2020; 04-03-2020; 18-03-2020; 01-04-2020 € 575,-

Bijzonderheden Deze training kan ook op maat voor het gehele team of op maat voor de onderbouw/middenbouw/ bovenbouw incompany gegeven worden.

| 73


E

Certificering Het jonge kind onderwijsconcepten Over spelend leren en zicht op ontwikkeling van jonge kinderen


Cursus

SPECIALIST JONGE KIND

59 Post-hbo-Registeropleiding Specialist jonge kind Opleiding

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het kind de wereld te ontdekken. Dit vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering. Workshop Doel Je leert een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie met betrekking tot het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registreren is. Op grond van de signalering ben je in staat om een beredeneerd onderwijsaanbod samen te stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch- didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk ben je in staat om met jouw Training onderbouwteam het leren vanuit spel binnen de school te realiseren. Doelgroep Ervaren leerkrachten met een afgeronde hbo-opleiding (minimaal drie jaar ervaring) die werkzaam zijn in de onderbouw (groep 0 t/m 3) van het basisonderwijs en met hun onderbouwteam aan de slag willen gaan om het onderwijs aan het jonge kind op een hoger plan te tillen. Leernetwerk Inhoud Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij deelnemers van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Specialist jonge kind zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen: — visies op onderwijs aan het jonge kind — beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot de pedagogischInspiratielezing ­didactische benadering van het jonge kind — observeren van gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen in ­relatie tot de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind

76Werkplaats |

Open Space

— leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een thema voor onderzoek en verdieping zoals: — sociale media en kleuters — creativiteit/muziek — bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling — wereldoriëntatie — wetenschap en techniek De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren. Organisatie Thomas More Academie Studiebelasting 280 uur (10 EC)

, Thomas More Hogeschool en de deelnemende basisscholen { Intake-assessment, september 2019

9 bijeenkomsten, september 2019 tot en met september 2020 van 13:00-20:30 uur Eindassessment, september-oktober 2020 Diplomering november 2020 € 2.449, Maximaal 25 deelnemers. Toelating op volgorde van binnenkomst en op basis van intake-assessments. Bijzonderheden Bij het succesvol afronden van de opleiding ­worden deelnemers opgenomen in het Abituriëntenregister en ­ontvangen een CPION-diploma. Meer informatie over de inhoud: Marjan Groenewegen, m.groenewegen@thomasmorehs.nl Voor teams die begeleiding willen bij de ontwikkeling van hun jonge kind onderwijs in de school, bieden we het Teamtraject Jonge Kind Vakmanschap aan (lees meer onder teamtrajecten)

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND


SPECIALIST JONGE KIND Training

Training

60 ­Leernetwerk Specialist ­jonge kind

61 Leernetwerk Spelend leren voor groepen 3 en 4

Leernetwerk Masterclasses

Leernetwerk Masterclasses

Heb je de opleiding post-hbo-Registeropleiding jonge kind specialist afgerond en ben jij op zoek naar actuele onderwerpen met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind? Dan is deelname aan ons Leernetwerk echt iets voor jou! Iedere bijeenkomst E-learninggaan we gericht aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Jij hebt mede invloed op de onderwerpen om het spelend leren voor het jonge kind nog verder vorm te geven.

Ben je leerkracht van groep 3 of 4 en wil je binnen je school een doorgaande lijn ontwikkelen in het spelend leren? Wil je groep 3 of 4 meer betekenisvol laten lezen, rekenen en schrijven door middel van spel of thematisch werken? Geef je dan op voor het leernetwerk E-learningmiddenbouw.

Doelgroep Alumni van de post-hbo-Registeropleiding Specialist jonge kind. Het tonen van je CPION-diploma is verplicht.

, Thomas More Hogeschool Werkplaats {Open 3 avonden Space per jaar, op een dinsdag, woensdag en donderdag € 350,-, inclusief deelname aan de Masterclasses.

Omdat kinderen steeds jonger naar groep 3 gaan, missen ze het spelen en de thematische aanpak van de kleuters. Voor de groepen 4 kan het spelend leren meer verschuiven naar onderzoekend leren. Waarbij de leerlingen onderzoeksvragen bedenken bij een thema. De thema’s kunnen gekoppeld worden aan WO-vakken. Iedere bijeenkomst gaan we gericht aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Het uitwisselen van ideeën en inspiratie opdoen. Werkplaats Open Space , Thomas More Hogeschool of op de ­scholen van de deelnemers { 3 avonden per jaar, op een dinsdag, woensdag en donderdag € 350,-, inclusief deelname aan de Masterclasses.

62 ­Masterclasses Spelend leren Ben jij op zoek naar actuele onderwerpen met betrekking tot het spelend leren? Kom dan naar onze Masterclasses voor alumni van de posthbo-Registeropleiding Specialist jonge kind en andere geïnteresseerden. De thema’s kunnen worden ingebracht door Specialisten. Je kunt denken aan gesprekstechnieken verbeteren, geïnspireerde sprekers over spelend leren of het goed vormgeven van buitenspelen. Organisatie: Thomas More Academie in samenwerking met andere partners.

, Deze sluiten waar mogelijk aan op de ­bijeenkomsten van de Leernetwerken { Deze sluiten waar mogelijk aan op de ­bijeenkomsten van de Leernetwerken

€ 100,- per keer. Kosteloos voor deel­nemers aan de Leernetweren specialist JK en SL groep 3-4

Het doel van leernetwerken is om van en met elkaar te leren. Deelnemers aan de beschreven leernetwerken kunnen kosteloos deelnemen aan de Masterclasses Spelend leren. De kosten van een leernetwerk bedragen €350 per jaar. Met deze bijdrage heb je inspraak op de onderwerpen van het leernetwerk en kun je kosteloos deelnemen aan de aansluitende Masterclasses voor het jonge kind.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND

| 77


MOTORISCHE ONTWIKKELING JONGE KIND

Cursus

63 Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar

In de leeftijd van 4 tot 8 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door op sensomotorisch gebied. Dit geldt voor zowel de fijne als de grof motorische ontwikkeling. Verschillende theorieën verklaren de motorische ontwikkeling. Met kennis van verschillende Opleiding theorieën en kennis vanuit de ervaringen van de cursisten wordt de gehele ontwikkeling van de motoriek bekeken. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod: — Welke theorieën zijn van belang voor het verklaren van de moto­ rische ontwikkeling? — Met welke kennis kan ik motorisch gedrag verklaren? — Hoe kan ik vanuit de observaties en -kennis de leerlingen bege­ Workshop leiden in hun motorische ontwikkeling? — Welke rol hebben rijping en omgeving op de motorische ontwik­ keling? — Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voor­ waarden werken? — Hoe kan ik in de groep oefenstof inzetten ter bevordering van de motorische ontwikkeling? Training Trainer Liesbeth van Det Doelgroep Deze cursus kan zowel door basisbekwame en vak­ bekwame leerkrachten worden gevolgd als door specialisten die ­kennis willen ophalen en actualiseren

, Thomas More Hogeschool { 19:00-22:00 uur. 21-01-2020; 04-02-2020; 04-03-2020

€ 375,- voor 3 bijeenkomsten van 3 uur en een kleine observatie­ Leernetwerk opdracht

Waardering Cursisten waardeerden deze opleiding met een 8,9

Inspiratielezing 78 |

Cursus

64 Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven

De fijne motoriek van kinderen ontwikkelt en verfijnt zich gedurende de basisschool. Steeds vaker constateren leerkrachten in de kleutergroepen en groep 3 en 4 dat de fijne motoriek en daarmee samenhangend de schrijfmotoriek zich slecht ontwikkelt. In deze cursus gaan we in op deze problematiek. Opleiding De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod: — Met welke kennis kan ik de fijnmotorische ontwikkeling verklaren? — Hoe kan ik vanuit de observaties en kennis de leerlingen begeleiden in hun fijnmotorische ontwikkeling? — Welke rol hebben rijping en omgeving op de fijnmotorische ontwikkeling? Workshop — Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voorwaarden werken? — Welke pengrepen zijn toegestaan en hoe kan ik kinderen stimuleren de juiste pengreep te gebruiken? — Welke oefeningen kan ik inzetten om de fijnmotorische ontwikkeling/schrijf- en tekenontwikkeling te bevorderen? — Op welke wijze kan spelend leren bijdragen aan de fijnmotorische ontwikkeling? Training Trainers Liesbeth van Det en Jowina Roelevink Doelgroep Leerkrachten in het basisonderwijs. Deze cursus sluit goed aan bij de cursus ‘Motorische kenmerken van het jonge kind’ maar kan ook apart gevolgd worden.

, Thomas More Hogeschool {Leernetwerk 15-04-2020, 14:00-17:00 uur 20-05-2020, 14:00-17:00 uur € 275,-

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND


ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN ONDERBOUW Opleiding

Cursus

65 Onderzoekend en ontwerpend spelen groep 3-4

In de kleutergroepen leren kinderen door spel. De hele kleutergroep is erop ingericht om vanuit spel te komen tot de ontwikkeling die wij voor ogen hebben. Ook op het gebied van wetenschap en technologie kan het spel bijdragen aan de ontwikkeling Opleiding op dit gebied. Het blijkt in de praktijk lastig om in de hogere groepen te komen van spelend leren naar bijvoorbeeld onderzoekend leren. De training onderzoekend en ontwerpend spelen sluit aan op de behoefte om van spelend leren in groep 1-2 naar onderzoekend en ontwerpend leren in groep 3-4 te komen. Op verschillende (zaakvak)gebieden maken de kinderen kennis met de inhoud doordat ze onderzoeksmatig aan de slag gaan met verschilWorkshop lende thema’s. In deze cursus leer je hoe je onderwerpen vanuit de zaakvakken door middel van onderzoekend en ontwerpend spelen op een natuurlijke wijze kunt behandelen. Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de TU Delft. Meer informatie over de inhoud: Erwin Groenenberg, e.groenenberg@-thomasmorehs.nl

, Training Thomas More Hogeschool { 19-02-2020, 15:30-18:30 uur

66 Zaakvakken en W&T in hoeken Workshop

De kracht van een hoek is dat kinderen er zelfstandig kunnen spelen. Door het spel leren ze, maar regelmatig zijn de hoeken voorspelbaar en is de vraag wat de leerlingen kunnen ontdekken en verkennen. Training Tijdens deze workshop voor leerkrachten van groep 1-2 gaan we in op het doel van de hoek en de manier waarop de zaakvakken daar inhoud aan kunnen geven. Door middel van een drietal thema’s oefen je met je medecursisten in het aankleden van een hoek gericht op het zaakvakonderwijs, met als doel het maken van een hoek met leerwaarde. Meer informatie over de inhoud: Erwin Groenenberg; Leernetwerk e.groenenberg@-thomasmorehs.nl

, Thomas More Hogeschool { 07-04-2020, 16:00-18:00 uur € 175,-

Inspiratielezing

17-03-2020, 15:30-18:30 uur 14-04-2020, 15:30-18:30 uur 12-05-2020, 15:30-18:30 uur € 550,-

Leernetwerk

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND

Werkplaats Open Space

| 79


SPELEND LEREN

67 Beredeneerd spelen in de onderbouw Cursus

Spelen is het recept tot leren en jij… jij bent de kok, die door de juiste ingrediënten toe te voegen en aan te bieden kinderen tot spelen krijgt. Jij hebt immers zelf het beste zicht op wat jouw kinderen in de groep nodig hebben en inspireert. Maar hoe doeOpleiding je dat dan en hoe weet je of het effect heeft gehad? Dat is wat centraal staat tijdens deze training. Met elkaar gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met de vier stappen die daarvoor nodig zijn: data, duiden, doelen, doen. Doel Deze cursus is bedoeld om jou handvatten te bieden om al spelend en ontdekkend aan de slag te gaan in jouw onderbouwgroep. Je leert de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs aan het jonge kind in de praktijk vorm te geven en toe te passen. Aansluiten bij wat Workshop er leeft en speelt in de groep staat daarbij centraal. Doelgroep Leerkrachten van groep 1 en 2 Inhoud In de cursus gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met onderwerpen zodat je dit de volgende dag direct kunt toepassen. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: — cyclus van data, duiden, doelen, doen — eTraining ffectief inrichten en gebruik maken van een dagindeling waarin spelend leren centraal staat — efficiënt werken in hoeken — spelontwikkeling van het jonge kind — (mee)spelen: wat is jouw rol? — observeren en duiden van observaties — stellen van concrete en haalbare doelen voor kinderen in jouw groep — inspirerende voorbeelden hoe je kinderen in je groep aan de slag Leernetwerk kunt gaan

Inspiratielezing 80 |

Organisatie Thomas More Academie. Cursusleiders: Sandra van Huet (RVKO) en Sandra Kramer (RVKO) Studiebelasting 3 bijeenkomsten van 3 uur en werkopdrachten, uit te voeren in de eigen werkpraktijk

, Thomas More Hogeschool { 17-09-2019, 16:00-19:00 uur

31-10-2019, 16:00-19:00 uur 12-12-2019, 16:00-19:00 uur Bij voldoende animo wordt de training in het voorjaar van 2020 nogmaals aangeboden. € 375,- inclusief een kleine maaltijd en lesmateriaal Bijzonderheden De training is eerder zeer positief beoordeeld door de aanwezige deelnemers. Enkele uitspraken: ‘Heel praktijkgericht, daardoor direct toepasbaar in mijn werk’ ‘Stof aangepast op vragen uit de groep’ ‘Ik heb geleerd om bewust over spelen na te denken en het op een vernieuwende manier toe te gaan passen’ ‘Training maakte mij enthousiast!’

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND


SPELEND LEREN

Cursus

68 Verdiepen van spel met de methodiek van speelplezier

Ben je leerkracht van groep 1, 2 of 3 en ben je op zoek naar een verdieping in je aanpak van spel in hoeken? In deze cursus maak je kennis met de speelpleziermethodiek die is ontstaan vanuit de visie dat spel de motor is van de gehele ontwikkeling van het jonge kind. Opleiding Deze methodiek is ontwikkeld door Margot Wouters-Schmidt vanuit haar jarenlange ervaring als kleuterjuf en onderwijsadviseur van het jonge kind. We gaan aan de slag met het verdiepen van het spel in de bouwhoek en het atelier en je leert hoe je spelimpulsen kunt geven aan het spel in de themahoek, de huishoek en de verteltafel. Naast goede ideeën voor de inrichting van de verschillende hoeken in je speelleeromgeving, leer je diverse didactische vaardigheden die het Workshop spel van kinderen stimuleren en verdiepen. Cursusleider: Natalie de Leede (trainer speelplezier; Andrea Heyboer Onderwijszaken)

, Thomas More Hogeschool of in een school { 25-09-2019 14:00-17:00 09-10-2019 14:00-17:00 Training 13-11-2019 14:00-17:00 € 550,-

69 Spelend leren in groep 3 Cursus

Je bent leerkracht van groep 3 en hebt de cursus Groep 3 onder de knie (OMJS) gevolgd. Omdat je kinderen niet ondergeschikt wilt maken aan een lesmethode, zoek je naar mogelijkheden om meer met spel te werken. Opleiding In deze cursus leer je hoe je dat op een goede en haalbare manier kunt organiseren in jouw groep. Je krijgt theoretische onderbouwing, werkt samen een aantal passende thema’s uit in spel en hoeken en je krijgt praktische tips. Aan de orde komen: — de ontwikkeling van het jonge kind in groep 3 en spel als leer­ context — goede thema’s kiezen, rollen en spelscripts uitwerken en hoeken inrichten Workshop — het organiseren van betekenisvol en thematisch spel als onderdeel van een circuit — verdiepen en begeleiden van thematisch en doelgericht spel — werken met verhalen, teksten en boeken in relatie tot thematische spel — regisseursspel en de narratieve ontwikkeling Cursusleiders Diana Stip (TMH) en Andrea Heyboer (Onderwijs­ Training zaken). De inhoud van de cursus is ontwikkeld in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen.

{ 11-09-2019, 14:30-17:30 uur

Leernetwerk

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND

16-10-2019, 14:30-17:30 uur 22-01-2020, 14:30-17:30 uur 11-03-2020, 14:30-17:30 uur Daarnaast besteed je drie keer 1,5 uur voor een praktijkopdracht en literatuurstudie. Leernetwerk € 525,-

Inspiratielezing

| 81


SPELEND LEREN

Cursus

70 Spelend ontwikkelen met een ontwikkel­ voorsprong

In elke klas zit wel een leerling van wie je weet dat hij/zij meer uitdaging kan gebruiken. In deze cursus voor leerkrachten en IB’ers bieden we je handvatten. Tijdens vier bijeenkomsten behandelen we het volgende: Opleiding 1 Theorie en praktijk. Je kiest een maatje om elkaar te stimuleren en mee samen te werken tussen de bijeenkomsten 2 Verdiepen en verrijken van activiteiten tijdens het spel. Er worden activiteiten uitgewerkt, passend bij het thema waarmee je aan het werk bent 3 Presentaties om elkaar te inspireren 4 We besprekende onderwerpen: signaleren van de ontwikkelingsvoorsprong, oudercommunicatie, overgang naar groep 3 en het Workshop aanbod in groep 3 Tussen de bijeenkomsten ga je aan de slag met de activiteiten die we tijdens de bijeenkomsten hebben bedacht. Cursusleiders Lia Keijzer (directielid voltijds hoogbegaafdenonderwijs van de RVKO) en Sandra Kramer (jonge kind specialist en leerkracht groep 1 en 2) Training , Thomas More Hogeschool { 24-09-2019, 18:00-20.00 uur 12-11-2019, 18:00-20:00 uur 17-03-2020, 18:00-20:00 uur 19-05-2020, 18:00-20:00 uur Zelfstudie is afhankelijk van hoe enthousiast je aan de slag gaat om hetgeen je gehoord en uitgewerkt hebt te implementeren ­tijdens je dagelijkse werkzaamheden in de klas. Leernetwerk € 375,-

Inspiratielezing 82 |

71 Directiecursus jonge kind Cursus

Je wilt als school recht doen aan het specifieke karakter en de manier van leren van het jonge kind. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een kindgerichte aanpak, waarin de brede ontwikkeling centraal staat en pedagogisch medewerkers en leerkrachten sensitief en responsief zijn naar kind-initiatief, een positief effect Opleiding heeft op het leren van jonge kinderen (Boland 2017). In deze cursus voor directeuren en IB’ers van peuter- en onderbouwgroepen gaan we in op hoe een kindgericht pedagogisch en educatief aanbod voor jonge kinderen er in de dagelijkse praktijk uit kan zien en wat dit betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van de professionals op een school. Tegelijkertijd staan we stil bij hoe je deze kennis kunt inzetten om jouw begeleiding en beleid binnen de school Workshop aan te scherpen en het vakmanschap van je team rondom het jonge kind gericht te stimuleren en te begeleiden. Cursusleiders Sandra van Huet (RVKO) en Andrea Heyboer (Onderwijszaken)

, Locatie nog niet bekend { 10-09-2019, 09.30-12.30 uur

Training 31-10-2019, 09:30-12:30 uur 26-11-2019, 09:30-12:30 uur Er komt ongeveer 2 uur bij voor het werken aan een praktijk­ opdracht en lezen van achtergrondinformatie. € 495,-

Leernetwerk

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND


JONGE KIND Inspiratielezing

Opleiding

72 Teken je boodschap Onderbouw leerkrachten Workshop

Tijdens deze workshop voor onderbouw leerkrachten richten we ons op het visueel alfabet, eenvoudig leren tekenen en het effect van schaduw en kleurgebruik, het ontwerpen van een eigen poppetje, het tekenen van boodschap versterkers zoals attributen, Trainingverhoudingen en spreekballonnen en het kunnen omzetten van abstracte begrippen naar beeldtaal. Je doet tekenvaardigheden op die je kunt benutten ten behoeve van themavoorbereidingen middels mindmappen en woordenschat­lessen. Je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen. Sterker nog hoe ­minder perfect, hoe meer stimulatie voor het brein, hoe meer impact. Workshopleider Dagmar Vriends (Teken je boodschap) Leernetwerk

, Thomas More Hogeschool { 17-10-2019 15:30-18:30 € 215,-

73 Executieve functies: met wat dirigeren klinkt het beter! Werkplaats (Groep 1-4) Open Space Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen, te doen en te sturen. Executieve functies kun je de dirigent noemen van de cognitieve en executieve vaardigheden. Zoals een orkest dat sturing nodig heeft om het muziekstuk optimaal ten gehore te brengen, zo heeft ook het brein sturing nodig. In deze werkplaats gaan we de dirigeerfunctie in ons brein nader onderzoeken in theorie, maar het is vooral boeiend hoe we die kennis toepasbaar maken in de praktijk in onze groep. Na de werkplaats gaat iedereen in de praktijk aan de slag. Na 6 weken presenteren en reflecteren we op dat wat we deden rondom executieve functies in de groep. Vervolgens kiezen we een format, verdelen de taken om de opbrengst te bundelen in een eenmalige uitgave van een glossy De dirigent waarmee we van elkaar kunnen leren en collega’s kunnen inspireren. Trainer Janneke Hagenaar, bureau Hagenaar

, Thomas More Hogeschool { 25-09-2019 13:30-16:30

Inspiratielezing

06-11-2029 13:30-16:30 Bij de werkplaats hoort een werkopdracht van ongeveer 8 uur. De werkopdracht wordt op hoofdlijn voorbereid tijdens de masterclass en uitgevoerd in de eigen praktijk € 195,-

Werkplaats Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND

| 83


JONGE KIND

Cursus

74 Taal in beweging Taalontwikkeling jonge kind

Als je met jonge kinderen werkt, weet je hoezeer spelen, ervaren en bewegen de dag van jonge kinderen kleuren. In deze cursus leer je wat de relatie is tussen het ervaren en bewegen met je hele lijf en de taaldenkontwikkeling. Opleiding Vanuit die kennis ga je taalonderwijs ontwerpen waarbij je de natuurlijke drang tot bewegen en ervaren kunt inzetten voor de taal­ ontwikkeling van jonge kinderen. In drie bijeenkomsten leer je de theoretische achtergronden van taalontwikkeling van jonge kinderen en de rol van ervaring en spel daarbij. Je gespreksvaardigheid wordt gestimuleerd, zodat je die kunt toepassen om het taal-denken te ­stimuleren. Je leert taalproblematiek bij jonge kinderen te signaleren. Workshop Cursusleider Jannette Prins.

, Thomas More Hogeschool { 05-03-2019, 18:00-21:00 uur

12-03-2019, 18:00-21:00 uur 29-03-2019, 18:00-21:00 uur Elke bijeenkomst vergt een uur voorbereiding. De cursus wordt afgesloten met een opdracht, waarvoor je 2 uur moet reserveren Training € 395,Waardering Cursisten waardeerden deze cursus gemiddeld met een 8 ‘Een zinvolle, interessante cursus.’ ‘Heel bruikbaar in de praktijk!’ ‘Het is een inspirerende cursus waarbij je gelijk de theorie in praktijk kan brengen!’ Leernetwerk

Inspiratielezing 84 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND


JONGE KIND

75 Spelen met ontwikkelings­bouwstenen Cursus

Als jij niet doorrijdt met een lekke band, waarom zou je een leerling dan extra leeskilometers laten maken als je niet weet of zijn vehikel in orde is? Wanneer een leerling niet zo goed mee komt als de rest, of minder Opleiding goed dan je verwachtte, is het logisch en zinvol extra te laten oefenen. Tenzij er in de basis iets niet in orde is. (Leren) lezen en schrijven kan lastig worden wanneer bijvoorbeeld restreflexen nog actief zijn, ogen niet goed samenwerken, een kind de verticale middellijn nog niet kan kruisen of een kind alertheidsproblemen heeft. In deze praktische cursus zoomen we in op een aantal ontwikkelingsbouwstenen die fundamenteel zijn voor het leren in groep 3, 4 en Workshop verder. Je leert hoe je -vaak op een speelse manier- kunt achterhalen hoe stevig die bouwstenen zijn. En hoe je -met bewegen en spelensommige bouwstenen ‘af kunt bakken’. Doel — je krijgt zicht op een aantal essentiële ontwikkelingsbouwstenen — je krijgt handvatten waarmee je beter na kunt gaan wat er speelt wanneer een kind niet de gewenste ontwikkeling doormaakt Training — je ziet signalen die aan dyslexie doen denken, krijg je ideeën waar die nog meer op kunnen wijzen, dan op dyslexie — je leer oogvolgbewegingen en saccades (oogsprongbewegingen) testen; beide een voorwaarde om vloeiend te kunnen lezen — je leert drie primaire reflexen testen, die geïntegreerd moeten zijn om soepel te kunnen lezen, schrijven, overschrijven en automatiseren (TLR, ATNR, STNR) — je leert hoe je spelletjes (specifieke kortdurende gezelschapsspellen) in kunt zetten als ontwikkelbron Leernetwerk — je leert hoe ontwikkel-kracht samenhangt met alertheid en hoe je met verzwaringsknuffels kinderen hun alertheid kunt laten regu­ leren

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND

— je krijgt een aantal BreinBouwers: bewegingsoefeningen waarmee je fundamenteel kunt bouwen aan de leerconditie van je leerlingen — bij kinderen waarbij je voor deze cursus associaties kreeg met dyslexie of ADHD, kun je gericht een aantal dingen checken en uitproberen en zo nodig nog gerichter doorverwijzen Doelgroep Leerkrachten en IB’ers Inhoud — Introductie op de cursus en ontwikkelingsbouwstenen — Spel als ontwikkelbron — Leer-kracht en alertheid — De samenhang tussen restreflexen en leren. — Testen van de TLR, ATNR en de STNR. Organisatie In opdracht van Thomas More Academie, door Henriette Mol (In Samenspel) Studiebelasting Vijf bijeenkomsten van 4 uur en 2 uur zelfstudie. Opbrengst: oneindig veel uren implementatie in de praktijk; wat je leert kun je direct in de praktijk gebruiken.

, Thomas More Hogeschool { 25-09-2019, 14:00-18:00 uur

02-10-2019, 14:00-18:00 uur 09-10-2019, 14:00-18:00 uur 30-10-2019, 14:00-18:00 uur 06-11-2019, 14:00-18:00 uur. € 475,-

| 85


KUNSTZINNIGE VORMING JONGE KIND

77 Beeldende Vorming met jonge kinderen

76 Muziek en kleuters Cursus

De waarde van muziek laat zich niet beschrijven. Je moet het beleven! Tijdens deze cursus voor leerkrachten in het basisonderwijs, pedagogisch medewerkers en peuterleidsters ga je werken aan twee Opleiding perspectieven: muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van lesideeën met kleuters. — Bijeenkomst 1: Een reeks muzikale activiteiten voor jonge kinderen. Analyseren van de activiteiten en bekijken van liedbundels, methodes en materiaal om inspiratie op te doen. — Bijeenkomst 2: Creëren van een rijke muzikale leeromgeving voor kleuters en thematisch muziekonderwijs bij jonge kinderen. Workshop Muziekles geven vanuit een thema. — Bijeenkomst 3: Zingen, bewegen, luisteren, lezen/noteren met kleuters. Zelf een activiteit ontwerpen en uitvoeren. Cursusleider Bernadette Evers

, Thomas More Hogeschool { 09-03-2020, 18:30-21:00 uur

Training 23-03-2020, 18:30-21:00 uur 06-04-2020, 18:30-21:00 uur € 395,- inclusief literatuur en vele bruikbare audiofragmenten

Cursus

Een echt goede les Beeldende Vorming geeft ruimte aan de leerlingen om zelf vorm te geven. Leerkrachten ontwerpen de aanleiding, de creatieve vraag of het beeldende probleem; leerlingen reageren daarop, zoeken naar antwoorden en ontwerpen oplossingen. Opleiding Een lastig proces van aanreiken en los durven laten. Gedurende vier bijeenkomsten leer je door eigen praktische ervaring en theoretische kaders Beeldende Vorming te geven op een creatieve manier. Met ruimte voor het kind. Je onderzoekt waar je zelf staat wat betreft je beeldende opdrachten, je eigen beeldende vermogen en hoe dat je kan ondersteunen of juist blokkeren in het geven van beeldende vorming. Je leert hoe je opdrachten open kunt formuleren zodat er ruimte ontstaat voor het kind om beslissingen te nemen. Je leert hoe Workshop het spelen en onderzoeken in het beeldende proces kunnen worden toegepast. Je leert het creatieve vermogen aanspreken van kinderen en daarmee ook van jezelf. Doel — Leren omgaan met vrijheid en ruimte geven in het beeldende proces — Leren vertrouwen op het kunstzinnige vermogen van kinderen — Controle in de organisatie versus loslaten van weten waar de Trainingeindigt opdracht — Spelend en experimenterend tot beeld komen — Onderzoekend tot beeld komen Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs, pedagogisch medewerkers. Organisatie Thomas More Academie. Trainer: Jorinde Jonker

Leernetwerk

Studiebelasting Leernetwerk Contacttijd 10 uur, plus kleine huiswerkopdrachten

, Thomas More Hogeschool en Villa Zebra { 16:00-18:30 op 05-11-2019; 12-11-2019 en 26-11-2019

Inspiratielezing 86 |

1 excursie naar Villa Zebra, wordt nader ingepland € 375,- inclusief excursie

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND


PEDAGOGISCH MEDEWERKERS Workshop

Workshop

78 Heerlijk, ik heb peuters Training

79 Meneertjes en Mevrouwtjes Training

Wat zijn nu precies de ontwikkelingslijnen van peuters? Wat is kenmerkend aan hun manier van doen, en hoe ga ik hier pedagogisch tactvol mee om? En hoe kan ik daar met een uitdagende speelleeromgeving op inhaken? Leernetwerk Dat staat centraal staat in deze training. Er is aandacht voor: — verloop van de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters — kinderen met een ontwikkelingsachterstand en ontwikkelings­ voorsprong — een uitdagende speelleeromgeving — pedagogisch handelen richting peuters De training is bedoeld voor mbo-leidsters, hbo-leidsters en IB’ers die Inspiratielezing in de dagelijkse praktijk met peuters aan de slag zijn.

Deze training voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 geeft een andere kijk op bewegingslessen. Fantasierijk bewegen gekoppeld aan dansen, spelen, zingen en.....leren, jonge kinderen genieten ervan om op deze manier dansles te krijgen! Leernetwerk

Trainer Sandra van Huet (RVKO)

, Nader te bepalen { Nader te bepalen. 4 bijeenkomsten van 16:00-19:00, start

, Nader te bepalen { Nader te bepalen, 4 bijeenkomsten van 3 uur. De training zal

plaatsvinden in het najaar van 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. € Werkplaats 250,- Open Space

Waardering De training is in 2015 en 2017 aangeboden en positief gewaardeerd: ‘Zeer inspirerend en leerzaam’ ‘Een must voor alle peuterspeelzaal-leidsters’ ‘Een training met enthousiaste trainster die je inspireert’

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | E HET JONGE KIND

Fantasie en werkelijkheid zijn verweven met elkaar en daar kun (moet) je veel gebruik van maken. Gedurende de vier bijeenkomsten leer je al doende de basisvaardigheden van fantasie-, taal- en rekendans toe te passen en ga je daar direct de volgende dag mee aan de slag. Trainer Guendoline Hagenstein van ‘Meneertjes en Mevrouwtjes Inspiratielezing Danseducatie’

­november 2019 in een gymzaal van een Rotterdamse school. € Nader te bepalen. Werkplaats Open Space

| 87


F

Coachen Certificering en samen opleiden onderwijsconcepten Voor de ontwikkeling van coachvaardigheden ten behoeve van de begeleiding van leraren in opleiding en collega’s in de school


SAMEN OPLEIDEN

80 Coachend begeleiden (basis) Cursus

Deze basiscursus coachend begeleiden richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs die regelmatig een student begeleiden en zich daar verder in willen bekwamen. Tijdens deze basiscursus staan de persoonlijke coachings- en Opleiding ­begeleidingsvaardigheden voorop. De afwisselende en (inter)actieve werkvormen zetten ertoe aan deze vaardigheden te hanteren in de coachingscyclus van het voorgesprek, het observeren, het analyseren en het nagesprek. De stagerubrics van de opleiding en de persoonlijke doelen van de student zijn hierbij het uitgangspunt. Er wordt gewerkt met filmopnamen van lessen van studenten. Verder komen feedback geven en belemmerende factoren bij begeleiden en beoordelen aan bod. Workshop

81 Coachend begeleiden (verdieping) Cursus

Basisscholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Deze cursus voor leerkrachten, schoolopleiders en bouwcoördinatoren wil leerkrachten verder professionaliseren in het begeleiden van leerkrachten in opleiding, startende leerkrachten en collega’s. Opleiding

Trainer Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

Centraal staan — ontwikkeling van de coach als intermediair in het coachproces — verdieping van het coachrepertoire door het leren en inzetten van coach-methodieken — verdieping van het coachrepertoire door het kennismaken met ­theorieën over coachen Naast het uitbreiden van het persoonlijk coachingsrepertoire leert de Workshop cursist het coachgedrag af te stemmen op de behoeften en de persoonlijkheid van de gecoachte.

Studiebelasting Inclusief huiswerkopdrachten: 11 SBU.

Trainer Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

, Thomas More Hogeschool, eventueel op locatie { 11-09-2019, 13:30-16:15 uur

Studiebelasting 40SBU; 21 uur contacttijd, 15 zelfstudie/portfolio, 4 uur collegiale consultatie op school van een medecursist.

18-09-2019, 13:30-16:15 uur Training 02-10-2019, 13:30-16:15 uur € 325,-. Vanuit de subsidie Opleiden in de School kunnen deel­ nemers vanuit ons convenant aanspraak maken op een tegemoetkoming van de deelname kosten.

Waardering Deelnemers waardeerden deze cursus met een 8,8 ‘Veel praktijkoefening, afwisselende opdrachten en actief.’ ‘Zeer professionele en enthousiaste trainer.’ ‘IkLeernetwerk heb nu veel meer handvatten om een student te begeleiden.’

Inspiratielezing 90 |

, Training Thomas More Hogeschool { (13:30-16:30 uur), 15-01-2020; 05-02-2020; 19-02-2020;

04-03-2020; 15-04-2020; 13-05-2020; 27-05-2020 € 850,-. Vanuit de subsidie Opleiden in de School kunnen deel­ nemers vanuit ons convenant aanspraak maken op een tegemoet­ koming van de deelname kosten

Waardering Cursisten waardeerden deze cursus gemiddeld met een 9.3. ‘Een zeer diepgaande en ook voor privé te gebruiken cursus, die Leernetwerk je verder brengt in je professionele werkhouding richting studenten, ­collega’s en ook ouders’. ‘Mooi vervolg op de basiscursus, zéér leerzaam en direct te gebruiken in praktijk’

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN


Cursus

SAMEN OPLEIDEN

82 Opleiding tot schoolopleider Opleiding

Basisscholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Elke school die stagiaires in huis heeft, leidt samen met de opleiding toekomstige leerkrachten op, met als doel de studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces en voor te bereiden op hun taak als leerkracht. De Workshop schoolopleider speelt een belangrijke rol in het Samen Opleiden. Iedere school, en daarmee ook de schoolopleider, geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan.

werk van de schoolopleider na de cursus te verdiepen en te verrijken, worden er jaarlijks themabijeenkomsten georganiseerd. Alle gecertificeerde schoolopleiders worden hiervoor uitgenodigd.

, Thomas More Hogeschool { 01-10-2019, 15:30-18:30 uur

15-10-2019, 15:30-18:30 uur 05-11-2019, 15:30-18:30 uur 20-11-2019, 13:30-16:30 uur 10-12-2019, 15:30-18:30 uur 14-01-2020, 15:30-18:30 uur 04-02-2020, 15:30-18:30 uur € 950,-. Vanuit de subsidie Opleiden in de School kunnen deel­ nemers vanuit ons convenant aanspraak maken op een tegemoetkoming van de deelname kosten

Doel Het vinden van een invulling van je taak als schoolopleider die past bij jouw school en het beoogde samenwerkings-scenario met de opleiding. Training(Toekomstige) schoolopleiders en/of leerkrachten die de Doelgroep basiscursus coachen gevolgd hebben. Inhoud De schoolopleider heeft een intermediaire rol in het ontwikkelingsproces van de student, hij of zij is de verbinder tussen de praktijk van de basisschool, de student, de Pabo-opleider en het curriculum van de Pabo. Tevens wordt van de schoolopleider verwacht dat hij of zij kennis heeft van het kwaliteitskader Samen Opleiden en dit in Leernetwerk met directie en het team kan vertalen in beleid. Deze samenwerking rollen krijgen gedurende de opleiding door middel van uitwisseling en intervisie de benodigde aandacht. Aan de hand van artikelen volgen we de actuele ontwikkelingen over Samen Opleiden. Tevens de omgang met verschillen tussen mentoren en studenten. Organisatie Thomas More Academie. Opleiders: Carla Lambrichts (TMH) in samenwerking met Annemarie Borsboom (Groeiling)

Bijzonderheden Meer informatie over de inhoud of een aanbod op maat: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl Waardering ‘Ik ben er trots op dat ik, mede dankzij deze opleiding, een mooie eerste stap heb kunnen zetten in deze ontwikkeling. Ik heb al eerder gezegd dat ik deze cursus opleidingswaardig vind, omdat ik echt merk dat het diepgang en sturing geeft aan de vormgeving van mijn rol als schoolopleider en onze school als opleidingsschool’. ‘Ik vond dat er een prettige balans tussen praktische handvatten en ruimte voor eigen inzicht ontwikkelen werd gehanteerd. De kennis, kunde en enorme bak ervaring die vanuit de docenten aanwezig was, droeg daar ook in grote mate aan bij’.

Inspiratielezing Studiebelasting 37 SBU waarvan zeven bijeenkomsten van 3 uur (21 uur), 4 uur voorbereiding op de bijeenkomst, 4 uur collegiale consultatie op de werkplek, 8 uur opdrachten en toetsing. Om het

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN Open Space

| 91


COACHEN VAN COLLEGA’S

83 Coaching voor IB’ers en leidinggevenden (middenkader) Cursus

Leidinggevenden moeten voortdurend pendelen tussen diverse spanningsvelden: leiden versus begeleiden, collectieve doelstellingen en individuele doelstellingen, autonomie en autoriteit. Een professionele organisatie vraagt om leidinggevenden die overzicht hebben over bestaande spanningsvelden, die hier Opleiding weloverwogen keuzes in maken en daar naar handelen. Dit vergt specifieke vaardigheden. Doel In deze cursus ontwikkel je een theoretisch en methodisch repertoire voor coachen en leidinggeven dat je kunt gebruiken in je dagelijks werk in de school. Je krijgt zicht op de kansen en mogelijkheden die het toepassen van coachend leidinggeven in je werk biedt en leert deze in te zetten op school-, team- en individueel niveau. Workshop Doelgroep Bouwcoördinatoren, IB’ers en (adjunct)-directeuren Inhoud Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: — gezamenlijk beeld over professionalisering van medewerkers — inzicht in leiderschapsstijlen — het persoonlijk script van elke deelnemer in relatie tot coachen en Training leidinggeven — gespreksvoering met medewerkers, gesprekstechnieken en methodiek — stimuleren van eigenaarschap bij de medewerkers ten aanzien van de individuele professionele ontwikkeling en de ontwikkeldoelen van team en organisatie — stimuleren van het samen leren onder andere door collegiale ­consultatie — uitwisseling van filmbeelden van gesprekken Leernetwerk — werken vanuit de krachtfocus in plaats van de reparatiefocus

Inspiratielezing 92 |

Organisatie Thomas More Academie. Trainers: Carla Lambrichts en Joyce Poiesz Studiebelasting 30 SBU, waarvan zes bijeenkomsten van 3 uur en 12 uur praktische opdrachten

, Thomas More Hogeschool. Eventueel ook op locatie. { 12-11-2019, 09:00-12:00 uur

26-11-2019, 09:00-12:00 uur 21-01-2020, 09:00-12:00 uur 29-01-2020, 13:30-16:30 uur (workshop Human Dynamics) 18-02-2020, 09:00-12:00 uur 17-03-2020, 09:00-12:00 uur € 850,-

Bijzonderheden Maatwerk op het gebied van inhoud, data en ­kosten behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie over de inhoud: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl of Joyce Poiesz, j.poiesz@thomasmorehs.nl

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN


COACHEN VAN COLLEGA’S

Opleiding

84 Human Dynamics Workshop

Heb je er wel eens last van dat een kind in je groep in je allergie zit, dat je die ene collega echt niet kunt begrijpen of dat die ouder zo lang van stof is dat je wel in slaap kunt vallen? Dan kan inzicht in de dynamiek van de desbetreffende personen en die van jezelf je helpen om hier meer begrip voor te krijgen. Training Doel Inzicht in verschillen tussen mensen en daardoor effectiever communiceren Doelgroep Iedereen die werkzaam is in het onderwijs Inhoud In de workshop worden de basisprincipes van Human Dynamics geïllustreerd en toegelicht aan de hand van filmpjes van Leernetwerk kinderen die samen werken aan een opdracht Organisatie Thomas More Academie. Trainer: Carla Lambrichts, ­deskundige Human Dynamics

, Thomas More Hogeschool { 29-01-2020, 13:30-16:30 uur

€ 150,Inspiratielezing Bijzonderheden De workshop kan ook in company verzorgd ­worden. Meer informatie over de inhoud of een op maataanbod: Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

Werkplaats Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN

| 93


Cursus

COACHEN VAN COLLEGA’S

85 Interne schoolcoach didactiek Opleiding

De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is bedoeld voor scholen die willen investeren in het niveau van basisvaardigheden en complexe vaardigheden van hun leerkrachten in de school. Denk hierbij aan differentiatie en werken met zorg in de klas. Om dit te bereiken is een nieuwe taak in het leven geroepen: de Workshop interne didactische schoolcoach. Deze wordt opgeleid om binnen de eigen school (bij voorkeur in de eigen bouw) de leerkrachten te coachen en begeleiden om goed, of nog beter te worden in de didactische vaardigheden. In de opleiding staat het coachen van alle leerkrachten (van de bouw) centraal. Doel Interne schoolcoaches didactiek worden voldoende toegerust om binnen een school de leerkrachten te begeleiden en te coachen naarTraining beheersing van de basisvaardigheden en op weg naar complexe vaardigheden. Doelgroep Medewerkers die de didactische vaardigheden op basisen complex niveau in zeer sterke mate beheersen. De zogeheten excellente medewerker, die in staat is om door zijn/haar rol/positio­ nering in het team collega’s verder te helpen en een analyse van deze vaardigheden op schoolniveau kan maken. Leernetwerk Inhoud De trainingen worden op maat aangeboden, zoveel mogelijk afgestemd op de deelnemers in hun schoolspecifieke situatie. In totaal zijn het zes avonden tot 21.30 uur en een intake- gesprek, een voortgangsgesprek en een eindpresentatie van 30 minuten. De basis van de training omvat: — Training 1: consultatie en informele feedback geven behandelen en oefenen — Training 2: diverse vormen van coaching (onder andere lessonInspiratielezing study, directe coaching, co-teaching) — Training 3: formele feedback (inzicht en oefening vanuit diverse methodieken)

94Werkplaats |

Open Space

De bijeenkomsten zijn opgebouwd vanuit de principes Leer het, Oefen het en Doe het. De fase Doe het vindt plaats op de werkvloer. Onderdeel van de opleiding is de coaching van de interne coach didactiek op de eigen school. De trainer coacht de coach didactiek, op maat. Na iedere ­bijeenkomst wordt een bezoek van een uur op de school van de didactische coach gepland. Organisatie Bazalt. Trainer: Carola Riemens Studiebelasting 120 uur, inclusief het bijhouden van een portfolio en uitvoeren van opdrachten tussen de cursusavonden door.

, Bazalt, Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam (naast Centraal Station)

{ De totale opleiding loopt van september 2019 tot mei 2020. Start

van de opleiding is op een woensdag. De trainingen zijn gepland op maandagen van 18.30 tot 21.30 uur. Er worden aparte afspraken gemaakt voor coaching op de werkvloer tussen de trainingen door. € 2.480, exclusief materiaal en kilometerkosten voor de bezoeken op de school

Bijzonderheden Onderdeel van de selectieprocedure is een bezoek en gesprek op de werkvloer met de trainer(s) van Bazalt. Deze opleiding wordt aangeraden na goed overleg tussen deelnemer en directie over de invulling binnen de eigen schoolorganisatie. Het is belangrijk dat de interne coach didactiek op enige wijze, binnen de mogelijk­ heden van de school, gefaciliteerd wordt om zijn/haar taak te kunnen uitvoeren. Waardering Deze opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 8,7

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN


Cursus

COACHEN VAN COLLEGA’S

86 Coachen op complexe vaardigheden Opleiding

In deze verdiepende opleiding voor didactisch coaches en schoolopleiders staat het stimuleren en coachen van leerkrachten op complexe vaardigheden (zoals afstemmen op specifieke leerlingbehoeften en extra ondersteuning kunnen bieden voor leerlingen die dit nodig hebben) centraal. Workshop Doel Het kunnen coachen van leerkrachten startende tot vak­ bekwame leerkrachten. Weten waar de collega`s op de school staan, waar de individuele leerkracht naar toe wil en kunnen coachen op wat de collega`s nodig hebben om de complexe vaardigheden steeds beter te kunnen toepassen.

Studiebelasting 60 SBU, inclusief de praktijkopdrachten.

, Thomas More Hogeschool of in-company. { Nader te bepalen, houd de website in de gaten

€ 975,- per deelnemer. Convenant Schoolopleiders komen in het cursusjaar 2019-2020 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit de Subsidie Opleiden in de School

Bijzonderheden Voor coaches is deze training een uitdaging voor verdieping van hun kennis en vaardigheden als met betrekking tot de complexe vaardigheden op didactisch gebied

Doelgroep Gecertificeerde didactische schoolcoaches en opgeleide Training schoolopleiders die hun handelingsrepetoire als schoolopleider willen uitbreiden en/of verdiepen, IB’ers, Bouwcoördinatoren. Inhoud Er zijn vijf bijeenkomsten: — Bijeenkomst 1: wat zijn complexe vaardigheden en hoe herken ik deze binnen mijn school? — Bijeenkomst 2: werken met doelniveaus complexe vaardigheden. Welke niveaus kunnen er worden onderscheiden binnen de comLeernetwerk plexe vaardigheden en hoe kan ik een collega hierop coachen? — 3 bijeenkomsten van elk 3,5 uur over het coachen op complexe vaardigheden in de praktijk van de school. De trainers zijn ieder een keer 2 uur op een school van een van de deelnemers voor coaching op de werkvloer gezamenlijk met een groep coaches. Doel: het herkennen van -en coachen op het toepassen van complexe vaardigheden. Inspiratielezing Organisatie Thomas More Academie in co-creatie met Bazalt. Trainers: Marije Heijdenrijk (Bazalt, tevens opleider didactisch schoolcoach) en Liesbeth van Det (Thomas More Hogeschool)

Werkplaats DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN Open Space

| 95


COACHEN VAN COLLEGA’S

87 Coaching on the job coaching

Coaching on the Job is een intensieve vorm van begeleiding in de praktijk. Afhankelijk van een persoonlijke begeleidingsvraag ontwerpen coach en leerkracht samen een individueel coachtraject op maat. De coach observeert op basis van kijken leervragen jouw functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Met feedback maakt de coach je bewust van ineffectief gedrag en valkuilen. Samen zoeken jullie naar mogelijkheden om je eigen kracht in te zetten voor verbeterpunten. Coaching on the Job is een zeer effectief middel gebleken om individuele vaardigheden en handelen in de praktijk duurzaam te verbeteren. Doel Deze vorm van begeleiding is zeer oplossingsgericht. Het doel van Coaching on the Job is het versterken van het reflectieve vermogen op het eigen handelen en het verbeteren van het onderwijsgedrag. Het direct kunnen toepassen van feedback of het kunnen toepassen van de opgedane inzichten werkt effectiever dan feedback achteraf. De nieuw verkregen inzichten stimuleren de bereidheid om de gewenste competenties verder te ontwikkelen.

— effectief klassenmanagement — spelend leren van jonge kinderen Organisatie Thomas More Academie. Al naar gelang de begeleidingsvraag wordt in overleg gezocht naar een passende coach

, Coaching on the Job vindt plaats op de eigen werkplek { In overleg vast te stellen

€ De kosten van een Coaching on the Job traject zijn afhankelijk van de omvang. Neem contact op met Thomas More Hogeschool voor een offerte op maat: pro@thomasmorehs.nl

Bijzonderheden Er zijn ook mogelijkheden tot begeleiding met videointeractie.

Doelgroep Leerkrachten en leerkrachten met middenmanagementtaken Inhoud Coaching on the job kan waardevol zijn bij: — pedagogisch handelen: de interactie tussen leerkracht-leerlinggroep — het voeren van oudergesprekken — bewegingsonderwijs aan jonge kinderen — vakdidactiek in praktijk — didactische begeleiding van actieve en/of coöperatieve werkvormen, differentiërende didactiek — specifieke vakdidactiek zoals bewegingsonderwijs, taal, rekenen en wereldoriëntatie

96 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | F COACHING EN SAMEN OPLEIDEN


G

Professionele cultuur Certificering en persoonlijk onderwijsconcepten leiderschap Voor versterken van (persoonlijk) leiderschap en veranderingsbekwaamheid bij leraren, professionele zichtbaarheid, bijdrage leveren vanuit eigen expertise in professionele leergemeenschap en netwerk, en mentale veerkracht


WERKEN AAN PROFESSIONELE ZICHTBAARHEID Workshop

Workshop

Training

88 Spreken met impact: Sticky stories

89 Schrijven voor social media Training

Wat zorgt ervoor dat het ene verhaal wel blijft hangen en het andere niet? Hoe vaak denk je niet: Leuk verhaal, maar wat was nu eigenlijk de kern?

Natuurlijk. Berichten plaatsen op social media kan iedereen. Maar hoe zorg je dat iemand jouw bericht aanklikt? Hoe maak je jouw kop beter dan alle andere?

De training Sticky Stories voor schoolleiders, leerkrachten en andere Leernetwerk onderwijsprofessionals is een van de basistrainingen uit het opleidingstraject Spreken met Impact. Aan de hand van filmpjes en goede voorbeelden inspireert de training om voortaan op een hele nieuwe manier om te gaan met presentaties. Je legt een ijzersterk theoretisch fundament voor presenteren volgens de wetten van storytelling. Daarnaast leer je veel, omdat je direct zelf gaat oefenen met je eigen presentatie of pitch. We gaan hierbij aan de slag met de vorm en de opbouw waaraan elk goed verhaal moet voldoen, zodat het blijft “plakInspiratielezing ken”. Ter voorbereiding op deze training werk je je persoonlijke of onderwijspitch van 1 tot 1,5 minuut uit.

InLeernetwerk deze cursus leer je welke teksten het beste werken op welk platform, hoe je die pakkende teksten opstelt en wat de basis is van een succesvolle post. En hoe zit het nou met die algoritmes? Natuurlijk doen we ook een rondje succesverhalen én blunders uit de praktijk. We kijken naar LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Zie www.taaluilen.nl

Trainer een medewerker van Great Communicators

Trainer Rick Evers Inspiratielezing , Thomas More Hogeschool { 1 dagdeel, nader te bepalen € 195,-

, Thomas More Hogeschool { 16-10-2019, 16:30-20:30 uur

€ 275,- inclusief materiaal Werkplaats Open Space Bijzonderheden De trainers van de Great Communicators zijn expert in het begeleiden van mensen die impact willen maken. Zij hebben veel ervaring met het opleiden van masters in presentation. Ze maakten programma’s voor diverse bekende partijen, waaronder: TEDx Amsterdam en Education, Triodos, Microsoft, ABN AMRO Bank, Het Rijksmuseum, Amnesty International.

100 |

Werkplaats Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP


WERKEN AAN PROFESSIONELE ZICHTBAARHEID Workshop

Workshop

90 Creatief schrijven Training

Krijgt de nieuwsbrief waar jij uren op hebt zitten zweten nauwelijks respons? Vinden je collega's je teksten voor de website niet pakkend genoeg? Lijkt de schoolgids wel heel veel op die van vorig jaar? Tijdens dit dagdeel leer je teksten schrijven die ook echt gelezen worden. Sterker nog: met plezier Leernetwerk gelezen worden. Je durft lef in je tekst te leggen. Niet zoals je het vroeger tijdens het vak Nederlands hebt geleerd maar anders. Verfrissender, pittiger en minder voorspelbaar. Je ziet dat er slechts een minimaal verschil zit tussen schrijven en spreken. Hoe kom je uit het beruchte writer’s block? Je leert een glimlach bij de lezer te ontlokken. Dat lukt alleen als je ook met een big smile schrijft. Je gaat vaardigheden ontwikkelen Inspiratielezing om te verleiden met taal en krijgt lol in schrijven. Je stapt af van conventies. Zie www.taaluilen.nl — schrijven van S1 naar S4 niveau — broodje afhaak — menselijk en makkelijk schrijven — zinslengte — checklist voor een blog Werkplaats — koppen Open Space — eerste en laatste zin — schrijf zoals je spreekt — leren van Tony’s chocolonely Je gaat in deze training voornamelijk zelf aan de slag: veel schrijven, feedback geven en ontvangen.

Training

91 Teken je boodschap (zakelijk tekenen)

In een tijd waar we overspoeld raken door informatie, door een overkill aan social media, lappen tekst, etc. kunnen we de informatie nog maar moeilijk filteren en haken we steeds sneller af. Herkenbaar? Leernetwerk Verbeter de impact van je les, training, presentatie, communicatie daarom door middel van eenvoudige tekeningen. Door visueel werken bevorder je de interactie tussen jou en de ander en blijft de boodschap beter hangen. Complexe processen worden inzichtelijker en de communicatie gaat sneller. Het leuke is, iedereen kan het leren. Je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen. Sterker nog hoe minder perfect, hoe meer stimulatie voor het brein. 80% van de tijd ben je zelf aan het tekenen. Inspiratielezing Trainer Dagmar Vriens.

, Thomas More Hogeschool { 13-11-2019 14:00-17:30 27-11-2019 14:00-17:30 € 375,Werkplaats Open Space

Trainer Willem Verdaasdonk van Taaluilen.nl

, Thomas More Hogeschool { 1 dagdeel, nader te bepalen € 195,-

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

| 101


Inspiratielezing

TIJD VOOR WAT ANDERS: INNOVEREN

92 Masterclasses Onderwijskunst: Onderwijs(innovatie) in eigen hand Werkplaats Open Space

Je houdt van je werk. Van je vak. Je wil het mooier maken. Je hebt dingen voor ogen. Soms denk je dat je de enige bent met gedachtes die anders zijn. Je zou de wereld wel willen veranderen. De organisatie. De school waar je werkt. De mensen om je heen. Maar ja. Waar te beginnen. En er is al genoeg te doen. Onderwijsinnovatie is een mooi woord, maar hoe krijg je die veranderingen nu echt in de werkelijkheid? Welke strategieën zijn er die je helpen in het soms logge onderwijs moeras waar alles lijkt te stranden? Want Ja: “Goed idee, maar de neuzen moeten wel dezelfde kant op staan natuurlijk. En nee, ik snap dat je dit project graag wil doen, maar we moeten niet te veel dingen tegelijk aan pakken hè. En ik wil het wel hoor, maar mijn team is er nog niet aan toe”. Je wilt de moed niet laten zakken maar soms gebeurt het je toch. Je voelt je een wolf tussen de schapen. Maar je bent niet alleen. Sinds de wolf weer in Nederland gesignaleerd is duiken er ook overal onderwijswolven op. Geen stakers maar strijders. Mooie dingen doen. Aanpakken. Aangaan. Fun. Slim. Snel. Lichtvoetig zwaarwichtig verandermanagement kun je het ook noemen. Want we doen de dingen die er toe doen met een stevige body of knowledge en zonder daar in te blijven bla-bla’en. Omdat je niet bij de onderwijsmassa wil horen maar een verschil wil maken. Invloed hebben met impact en niet vanuit ego, dat is een leiderschapsstijl die ons past. Het ontwerpen van netwerken die werken en op een organische wijze bijdragen aan verandering. Ontstroeven en ontregelen van bestaande systemen om anderen en vooral ook jezelf uit de groef te krijgen. Ander perspectief krijgen en nieuwe manieren van interventie ontdekken. Dichtbij jezelf zijn en daarmee iets in je wereld om je heen neerzetten dat het liefst iedereen flow en vleugels geeft. Waarom niet?

gaandeweg ontdekt. We verkennen met elkaar innovatie aan de hand van veranderkundige concepten vanuit de onderwijs, organisatie kunde en de kunst. Je maakt kennis met mensen die verschilmaker zijn in hun vakgebied. Waarmee we een cross over maken tussen onderwijs en andere interessante branches. Aan het eind van de classes heb je toegang tot een ruimte in jezelf gekregen waarvan je niet wist dat je hem bij je had en die je vanaf dat moment altijd kunt betreden. Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met Sandra van Kolfschoten Onderwijskunst. Studiebelasting 180 uur per week (want je kunt aan niets anders meer denken), vijf Masterclasses van 3 uur

{ Nader te bepalen, vijf bijeenkomsten van 3 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata. € 850,-

BIijzonderheden Sandra van Kolfschoten heeft een Sterk Verlangen het onderwijs mooier te maken. Beter. Fijner. Sterker, Stoerder, Sexier, Grappiger, Lichter, Zwaarder. Ze vindt onderwijs stom en saai. Altijd al. En toch wil ze er werken. Juist daarom misschien. Het is een ­Haat-Liefdeverhouding. Van die verhouding heeft ze haar werk gemaakt. Sandra heeft twintig jaar werkervaring. Veertig plus jaar levenservaring. Leerkracht. Onderwijskundige. Organisatie adviseur. Manager. Ondernemer. Tien jaar loondienst. Tien jaar MeestersAdvies en de komende tien jaar OnderwijsKunst.

Als dit je aanspreekt dan ben je welkom in mijn Masterclasses Onderwijs Kunst. Je werkt aan een eigen onderwijsproject dat je

102 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP


Inspiratielezing

Open Space

TIJD VOOR WAT ANDERS: INNOVEREN Inspiratielezing

93 Broedplaats010 Leergang voor onderwijsinnovatie

Open Space

94 Broedplaats010 Ontwerplabs en innovatiekracht

Broedplaats010 bouwt aan de toekomst van het onderwijs in Rotterdam, hét programma voor onderwijsinnovatie. Deelnemers van Broedplaats010 zijn allemaal onderwijsprofessionals uit Rotterdam.

De ‘Broeders’ die in de afgelopen jaren de leergang Broedplaats 010 hebben doorlopen, vormen een actieve onderwijsgemeenschap met innovatiekracht. Deze kracht blijft verbonden en beschikbaar in de stad.

Inmiddels hebben zo’n 45 leraren uit de vve, het primair, voortgezet en hoger onderwijs deelgenomen aan de Broedplaats010. De eerste lichting heeft in januari 2018 hun traject afgerond, de tweede lichting heeft dat op 30 januari 2019 gedaan en de derde lichting houdt zich tot januari 2020 bezig met de ontwikkeling van innovatiekracht, leiderschap, een actief professioneel netwerk en Rotterdamse onderwijsvraagstukken.

Momenteel zijn Thomas More Hogeschool en Kennisland met veel input vanuit de ‘Broeders’ in gesprek met de gemeente Rotterdam, om te komen tot een passend vervolg voor de actieve en innovatieve Rotterdamse Broedplaatsgemeenschap. De Broedplaats is een energieke tussenruimte voor innovatie, professionalisering en verbroedering gebleken. De drie cohorten Broedplaats hebben laten zien dat Rotterdamse leraren: — samen willen leren en innoveren — zich willen ontwikkelen tot aanjagers van onderwijsvernieuwing — inhoudelijk gevoed en geïnspireerd willen worden door wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en onderwijsvernieuwers — behoefte hebben aan tijd en ruimte voor onderwijsvernieuwing en professionele groei — buiten de waan van de dag willen stappen — oplossingen willen formuleren voor grotere Rotterdamse maatschappelijke vraagstukken vanuit het onderwijs — experimenteren met andere vormen van onderwijs — het Rotterdamse onderwijs op collectief niveau verbeteren — onderdeel willen zijn van een lerende gemeenschap van Rotterdamse leraren, beleidsmakers, bestuurders, schoolleiders en leerlingen — een zichtbare en ‘betrokken’ rol willen hebben in het onderwijsbeleid

Thomas More Hogeschool heeft in nauwe samenwerking met ­kennisland en in opdracht van gemeente Rotterdam, de Leergang voor onderwijsinnovatie, broedplaats010 ontwikkeld. Op dit moment is een vervolg op de leergang voor nieuw instromende leerkrachten in ontwikkeling. Houd de berichtgeving in de gaten. Voor meer informatie neem contact met ons op via pro@thomasmorehs.nl

Jaarlijkse organiseren we ontwerplabs waarbij ‘Broeders’ elkaar ontmoeten, geïnspireerd blijven en zich samen buigen over actuele Rotterdamse onderwijsvraagstukken en in opdracht van opdrachtgevers onderwijsvernieuwing in de stad aanjagen.

Ligt jouw onderwijshart in Rotterdam? Wil je meebouwen aan de toekomst van het onderwijs in jouw stad? Dan zoeken we jou! Houd de ­berichtgeving in de gaten voor het vervolg. DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

| 103


Workshop

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN MENTALE VEERKRACHT

95 Mindfulness based stress reduction (MBSR-training) Training

Het aantal prikkels wat dagelijks op ons af komt is de afgelopen decennia flink toegenomen, (maatschappelijke) veranderingen volgen elkaar tegenwoordig snel op en we willen het allemaal ‘goed doen’ op de maatschappelijke en/of sociale ladder. Al die prikkels, snelle veranderingen en doelen die we onszelf vaak stellen, zorgen Leernetwerk ervoor dat we gevoelsmatig veel ‘moeten en willen’… vooral van onszelf. Daarnaast kan de evolutionaire ontwikkeling van ons brein de verwerking van de prikkelstroom veelal niet bijbenen. Steeds vaker lopen grote en ook kleine mensen vast. Het blijkt tevens dat onze eigen, veelal onbewuste gedachten een grote rol spelen als het om stressbeleving gaat. En wat blijkt: wij kunnen daar zelf invloed op uitoefenen, maar dan zullen we ons eerst bewust moeten worden hoe Inspiratielezing het dan precies werkt bij onszelf. Ons brein blijkt neuroplastisch. Of je nu 8 of 80 bent, wij kunnen invloed uitoefenen op onze mentale veerkracht middels het trainen van ons brein! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze 8-weekse MBSR-training hier een goede basis voor geeft. Doel Meer invloed op je eigen gevoel van welbevinden door het vergroten van je mentale veerkracht. Je krijgt de tools aangereikt om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen die onze complexer worWerkplaats dende en steeds sneller veranderende maatschappij met zich meeOpen Space brengt. Deelnemers ervaren meer rust, meer (werk)plezier, minder werkdruk en zij kunnen zich beter ontspannen. Doelgroep Alle werknemers binnen het onderwijs die bewuster om willen gaan met hun (mentale) gezondheid Inhoud Deze training combineert moderne psychologische inzichten met oude en beproefde vormen van meditatie en yoga. Inzicht krijgen in gedachtenpatronen, het aanleggen van helpende neurale verbindingen en middels oefeningen balans aan kunnen brengen tussen het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel zodat we meer ont-

104 |

spanning kunnen ervaren en fysiek gezonder kunnen blijven, maken deel uit van de training. Er wordt gewerkt met de materialen van de Radboud Universiteit. Organisatie Thomas More Academie in samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum. Trainer: Bernadette Lensen. Studiebelasting 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een facultatief dagdeel van 4 uur. Daarnaast vraagt het van de deelnemer ook een actieve oefening van zo’n 45 minuten per dag met behulp van audiobestanden en een werkboek.

, Thomas More Hogeschool of op een RVKO-school in Rotterdam { Woensdagen van 19:00-21:00 uur en van 14.15-16.15 uur

Start september 2019 en maart 2020. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de data € 525,-. €75,- voor deelnemers aan het onderzoek voor de Radboud Universiteit, waarvoor gegevens verzameld worden (alleen voor leerkrachten groep 3 t/m 8, vraag naar de voorwaarden). Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van deze ­training (max €350,-), wanneer deze gegeven wordt door een ­categorie-1 trainer, wat bij deze training het geval is. Check dit dus even bij je verzekeraar! Bijzonderheden Deelnemers aan het onderzoek krijgen voorrang bij het aantal beschikbare plaatsen in de training. Waardering ‘Balans kwijt? Doe deze training! Al mijn vooroordelen over mind­ fulness zijn weg.’ ‘Deze training geeft ruimte en rust in mijn hoofd en in mijn leven. Er zijn dingen positief veranderd in mijn leven doordat ik anders ben gaan kijken en anders ben gaan handelen’.

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP


Opleiding

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN MENTALE VEERKRACHT

96 Inspiratie mindfulness Workshop

Druk in ons hoofd, een volle agenda en het gevoel veel te moeten of ieder moment vast te kunnen lopen. Herkenbaar? Wat er op ons afkomt, daar hebben we veelal geen invloed op, wel op de manier waarop we er vervolgens mee om gaan. Training Steeds meer onderzoek laat zien dat aandachttraining een waardevolle bijdrage kan leveren aan het onderwijs, zowel aan leerkrachten als leerlingen, maar hoe dan? Door middel van wetenschappelijke inzichten en de kennis vanuit de werking van het brein krijg je een completer beeld van wat mindfulness is en welke kansen het kan bieden. Het heeft alles te maken met het ontwikkelen van mentale veerkracht. Wetenschappelijk bewezen effecten van mindfulness/aandachttraining: Het bouwt een fundament voor empathie, concentratie/aandacht Leernetwerk en emotionele en cognitieve kwaliteiten, het zorgt voor afname van emotionele uitputting/burn-out bij leerkrachten, het vergroot de effectiviteit van de leerkracht en het werkt door in het totale schoolklimaat, zowel voor directie, onderwijsgevenden, leerlingen als ouders.

97 Individuele coaching coaching

Er zijn allerlei redenen waarom iemand kan vastlopen in zijn werk: overspannenheid of burn-out, een conflict op de werkvloer, werkdruk, levensfase gerelateerde problematiek. Individuele coaching kan helpen de problemen het hoofd te bieden. Afhankelijk van de aanleiding en de problematiek worden er verschillende werkvormen en methodieken gebruikt. Aan coaching gaat een vrijblijvend intakegesprek vooraf. De basis is een goede klik tussen de coach en de gecoachte. € 110,- per sessie van ongeveer 1,5 uur. Afhankelijk van de problematiek wordt gekeken hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Naast deze sessies krijgt de werknemer soms ‘huiswerk’ mee in de vorm van opdrachten. Meer informatie Carla Lambrichts, c.lambrichts@thomasmorehs.nl

Trainer Bernadette Lensen (categorie-1 mindfulnesstrainer, opgeleid aan het Radboud Universitair Medisch Centrum) Inspiratielezing , Thomas More Hogeschool { 28-01-2020 18:30-21:30 € 125,-. Voor teamscholing maken we een offerte op maat voor een dagdeel tussen de 2 tot 4 uur

Werkplaats Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

| 105


MEDEZEGGENSCHAP

98 Medezeggenschap Cursus

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad (MR)? Wat mag en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd?  In twee bijeenkomsten krijg je antwoord op deze vragen. Ook is er Opleiding volop ruimte om je eigen vragen te stellen. Je maakt uitgebreid kennis met de reglementen en statuut en je krijgt een overzicht van andere (wettelijke) regelingen rondom medezeggenschap. We gebruiken casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk. De trainer gaat ook in op de veel gestelde vragen rondom het verschil tussen de MR van de school en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): wie is wanneer aan zet en wat betekent instemming van de GMR over een bepaald onderwerp nu voor de MR?  Workshop   Doel — De deelnemers wegwijs maken in het werk van de MR. — Uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen tussen de diverse raden in de regio: de andere deelnemers aan deze cursus.    Doelgroep Leden van de MR in het primair onderwijs, zowel personeel als ouders.    Training Inhoud  — Wordt mede bepaald door de vraag van de deelnemers  — Kennismaking met MR-reglement en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)  — Adviesrecht en instemmingsrecht — Welke onderwerpen moeten de MR passeren  — Structuur aanbrengen in de MR-vergadering    Leernetwerk Organisatie In opdracht van Thomas More Academie verzorgd door CNV Onderwijs. Cursusleider: Melanie Lassooij.  

Inspiratielezing 106 |

, Thomas More Hogeschool { 05-11-2019, 19:00-21:30 uur

19-11-2019, 19:00-21:30 uur € 195,-

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | G PROFESSIONELE CULTUUR EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP


H

Digitale geletterdheid Certificering en Professionele onderwijsconcepten ICT vaardigheden Voor de ontwikkeling van een curriculum/ leerlijnen Digitale geletterdheid bij kinderen (ict vaardigheden informatievaardigheden, computational thinking, mediawijsheid) en Professionele ICT vaardigheden


Cursus

BEGELEIDEN EN STIMULEREN VAN DIGITALE TOEPASSINGEN IN DE SCHOOL

99 Edu Digi Coach Opleiding

De Office 365 software van Microsoft heeft vele mogelijkheden om het onderwijs te ondersteunen: SharePoint, Teams, OneNote, Classroom. Maar op welke manier zet je als leerkracht / ICT-coördinator deze leerlijnen en eindtermen om naar praktische lessen en borg je deze vaardigheden in de dagelijkse Workshop onderwijspraktijk? De opleiding Edu Digi Coaching biedt concrete handvatten en instructies om deze en andere online tools succesvol in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk. Uitgangspunt in de opleiding is om toekomstgericht onderwijs, onderwijs 2032, op een duurzame manier in te richten. Er wordt vakoverstijgend ingegaan op alle digitale facetten van het moderne onderwijs. Informatievaardigheden, computational Training thinking, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid (de zogenaamde digitale geletterdheid) geven richting aan hoe we ICT een plek kunnen geven in het onderwijs. Doel De opleiding is enerzijds georiënteerd op de doelstelling om de cursist een duidelijk en diep inzicht te geven in alle mogelijkheden die Office365 tools die het meest in het onderwijs worden gebruikt: SharePoint, Teams, OneNote, Classroom, Forms, Sway, maar ook Leernetwerk bekende en onbekende online tools. Kennis van de onderliggende concepten hoort hierbij. Anderzijds komt het toepassen van deze apps in de dagelijkse onderwijspraktijk uitgebreid aan bod. Het vertalen van deze toepassingen naar een lesplan wordt gerealiseerd in een eigen case. Zo is de vergaande kennis over de digitale mogelijkheden direct inzetbaar in de praktijk van elke schooldag. Doelgroep ICT-coördinatoren, bovenschools ICT’ers en leerkrachten Inspiratielezing die een verdieping van Office365 kennis wensen

Werkplaats 110 |

Open Space

Inhoud Bijeenkomst 1: Kennis opdoen over de mogelijkheden van ICT, ­curriculum Digitale geletterdheid Bijeenkomst 2: Overzicht O365 landschap: welke online tools zijn er en wat is innovatief ICT-gebruik? Bijeenkomst 3: Office 365 tools praktisch en effectief inzetten in de dagelijkse onderwijspraktijk Bijeenkomst 4: De rol van de Edu Digi Coach op school: creëren van draagvlak en coaching van leerkrachten Bijeenkomst 5: Van theorie naar de praktijk: vertalen van geleerde naar je eigen school/team/leerlingen Bijeenkomst 6: Hoe om te gaan met weerstand, verbeterings­ trajecten en borgen binnen je organisatie Organisatie DWE ICT – Onderwijs en Opleiding in opdracht van Thomas More Academie. Trainers: Patrick de Jager en Peter Dieleman (DWE ICT – Onderwijs en Opleiding) Studiebelasting 6 bijeenkomsten van 2,5 uur

, Thomas More Hogeschool { 11-09-2019, 13:30-16:00 uur

25-09-2019, 13:30-16:00 uur 09-10-2019, 13:30-16:00 uur 23-10-2019, 13:30-16:00 uur 06-11-2019, 13:30-16:00 uur 20-11-2019, 13:30-16:00 uur € 495,-

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN


BEGELEIDEN EN STIMULEREN VAN DIGITALE TOEPASSINGEN IN DE SCHOOL

100 Opfriscursus Visie en beleid op ICT Cursus

In deze korte opfriscursus staat de visie op leren centraal en de daar uit voortvloeiende visie op het gebruik van digitale leer- en hulpmiddelen die de visie ondersteunen. Middels praktische opdrachten en oefeningen worden deze onderdelen via een stappenplan Opleiding uitgewerkt gericht op het verkrijgen van een breder draagvlak voor ICT-gebruik op school. Cursusleiders Patrick de Jager en Peter Dieleman (DWE ICT)

, Nader te bepalen. { Nader te bepalen. Houd hiervoor de website in de gaten 1 bijeenkomst van 2,5 uur â‚Ź 195,Workshop

Cursus

101 Kennis opdoen, delen en beheren met Office 365

In deze korte cursus worden de principes van opslag van kennis met behulp van Office365 opgefrist. De mogelijkheden van het opslaan van kennis in SharePoint en Teams worden besproken aan de hand van een case. Bovendien kijken we hoe weOpleiding de mogelijkheden van bibliotheken en andere lijstvormen van het nieuwe SharePoint kunnen vertalen naar Teams. Belangrijke vragen als hoe delen we kennis en hoe richten we een verrijkingsproces in worden beantwoord aan de hand van praktijkvoorbeelden. Cursusleiders Patrick de Jager en Peter Dieleman (DWE ICT)

, Nader te bepalen Workshop { Nader te bepalen. Houd hiervoor de website in de gaten

1 bijeenkomst van 2,5 uur â‚Ź 195,-

Training

Training

Leernetwerk

Leernetwerk

Inspiratielezing Inspiratielezing ICT VAARDIGHEDEN DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE

| 111


BEGELEIDEN EN STIMULEREN VAN DIGITALE TOEPASSINGEN IN DE SCHOOL

102 Digitale lesmaterialen Cursus

Cursus

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Drie vragen staan centraal in de cursus: — Opleiding wat zijn onze visie en doelen? — wat wilt je de leerlingen leren? — hoe kunnen we lesmateriaal vormgeven? — je leert hoe je diverse online tools kunt inzetten in de les aan de hand van de Taxonomie van Bloom. Cursusleiders Patrick de Jager en Peter Dieleman (DWE ICT)

, Nader te bepalen. Workshop { Nader te bepalen. Houd hiervoor de website in de gaten. 1 bijeenkomst van 2,5 uur € 195,-

103 Borging, implementatie en omgaan met weerstand

De opfrissessie over borging, implementatie en omgaan met weerstand gaat over het begrijpen wat er nodig is om een ICTverandering tot een succes te maken. Deze sessie laat zien dat communicatie belangrijk is, maar dat er nog Opleiding vijf andere mechanieken zijn om meer resultaat te behalen. Werkend vanuit de Kübler-Ross veranderingscurve kijken we naar de strate­ gische inbedding van ICT in het schoolbeleid. Wat is een goede strategie voor de ontwikkeling van de vaardigheden van de collega’s en hoe activeren we participatie van de collega’s door trajecten ‘van onderop’ in te zetten. Ten slotte bespreken we de effectiviteit van Office365 in de verschillende stadia van de veranderingscurve. Workshop Cursusleiders Patrick de Jager en Peter Dieleman (DWE ICT)

, Nader te bepalen { Nader te bepalen. Houd hiervoor de website in de gaten 1 bijeenkomst van 2,5 uur € 195,-

Training

Training

Leernetwerk

Leernetwerk

Inspiratielezing 112 |

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN


BEWUST EN EFFECTIEF INZETTEN VAN DIGITALE DEVICES Workshop

Workshop

Training

104 Analyseren, organi­ seren, differen­tiëren en registreren met Snappet

Werk je nu een tijdje met Snappet en wil je de diepte in? Dan is deze training echt iets voor jou. Je gaat je verdiepen in het aflezen van de data binnen Snappet en leert daar op een goede manier naar handelen. Bovendien krijg je Leernetwerk handvatten voor het maken van goede afspraken rondom het werken met Snappet in je school. Je doorgrondt het dashboard van de leerkracht en de leerlingomgeving: — juiste lesopbouw — betekenis van de gegevens — analyseren tijdens de les — klaarzetten van de werkpakketten — analyseren na de les Inspiratielezing — aanpassen van het streefniveau — registreren van extra instructies — bekijken van de werkwijzen — differentiatie — adaptief werken Neem een eigen laptop of tablet mee naar de training. Werkplaats Trainer Marian Soullie Open Space

, Thomas More Hogeschool { 1 bijeenkomst van 2 uur, nader te bepalen. Houd hiervoor de ­website in de gaten € 115,-

Training

105 Leerkracht en leerling samen aan het stuur. Eigenaarschap ver­ sterken met Snappet

Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen tijdens het werken met Snappet. Dat is de wens van iedere leerkracht. Snappet is een mooi verwerkingsmiddel maar hoe kun je dit op een Leernetwerk goede manier implementeren? In deze verdiepende training krijgt de leerkracht handvatten en heldere richtlijnen om het optimale uit Snappet te halen en praktische tools en ideeën om zelfsturende ­competenties van leerlingen te stimuleren. Het doorgronden van het dashboard van de leerkracht en de leer­ omgeving: — de juiste lesopbouw — analyseren na de les Inspiratielezing — aflezen van de leerlijn — aanpassen van het streefniveau — registreren extra instructies — bekijken van de werkwijzen De koppeling tussen Snappet en eigenaarschap: — Snappetgesprekken met de leerlingen — werken vanuit een rapport — Snappet en de organisatie in de groep — Werkplaats leren zichtbaar maken Open Space — afwisseling Snappet en coöperatieve werkvormen — differentiatie in de lessen Neem een eigen laptop of tablet mee naar de training. Trainer Marian Soullie

, Thomas More Hogeschool { 1 bijeenkomst van 2 uur, nader te bepalen. Houd hiervoor de ­website in de gaten € 115,-

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN

| 113


Workshop

Training

BEWUST EN EFFECTIEF INZETTEN VAN DIGITALE DEVICES Workshop

106 Gynzy Verwerkingssoftware bewust inzetten (basis)

De verwerkingssoftware van Gynzy is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen, terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. Leernetwerk De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes én bij ­persoonlijke leerroutes. Wanneer je de verwerkingssoftware een constructieve rol binnen jouw onderwijs wilt laten spelen, is gedegen implementatie van dit leermiddel nodig. Wat kan er allemaal met de verwerkingssoftware? Welke keuzes maken we hierin? Hoe zetten we de verwerkingssoftware optimaal in? Aan deze vragen wordt aandacht besteed tijdens deze bassisscholing. Inspiratielezing Volg voorafgaand aan deze training de online starttraining via gynzy. com/start. Zorg er ook voor dat je voorafgaand aan de cursus een startgesprek gevoerd hebt met een buddy van Gynzy. Je kunt een startgesprek inplannen via gynzy.com/buddy. Neem je eigen laptop of tablet mee.

, Thomas More Hogeschool { Cursusdatum nader te bepalen. Houd hiervoor de website in de Werkplaats gaten Open Space € 130,-

114 |

Training

107 Adaptief leren: Wat, waarom en hoe? Gynzy (verdieping)

Adaptief leren staat steeds meer in de belangstelling. Het is geen tijdelijke trend, maar een doorlopende ontwikkeling in het onderwijs. Adaptief leren draait om het tegemoet kunnen komen aan de uiteenLeernetwerk lopende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Passend onderwijs kan met klassikaal lesgeven niet altijd gegarandeerd worden. Om adaptief onderwijs goed uit te voeren is digitale ondersteuning onmisbaar. Met de juiste verwerkingssoftware biedt het de mogelijkheid om het onderwijs te optimaliseren, de leerkracht te ontzorgen en de leerling te motiveren. De rol van de leerkracht blijft onmisbaar, jij zet de lijnen uit en bepaalt de grenzen. Vervolgens gaat de leerling aan de slag, met lesstof op maat. Deze training informeert je over de mogeInspiratielezing lijkheden van adaptief leren en adaptieve verwerkingssoftware. Je kijkt kritisch naar het huidige adaptieve onderwijs binnen jouw school en denkt na over de mogelijkheden van adaptieve verwerkingssoftware. In opdracht van Thomas More Academie verzorgd door Gynzy

, Thomas More Hogeschool { Cursusdatum, 1 bijeenkomst van 3 uur, nader te bepalen. Houd hiervoor de website in de gaten Werkplaats € 150,Open Space

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN


DIGITALE GELETTERDHEID

Opleiding

108 Digitale Geletterdheid in de Klas Workshop

Stichting FutureNL wil dat elk kind in Nederland digitaal vaardig is. Daarom geven zij workshops aan leerkrachten uit het basis­ onderwijs om kennis te maken met digitale geletterdheid. In dit traject van vier workshops, leer je waarom het belangrijk is dat kinderen digitaal vaardig worden, hoe jij zelf lessen Training kunt geven over bijvoorbeeld computational thinking of ICTbasisvaardigheden en hoe je deze lessen ophangt aan een leerlijn. Ervaringen uitwisselen staat hierbij centraal.

school verdere stappen kunt zetten. Hoe ga je van af en toe een lesje digitale vaardigheden naar een structureel beleidsplan, lesprogramma en leerlijn? En hoe neem je je collega’s mee bij deze ontwikkeling? Stichting FutureNL biedt hierbij ondersteuning. Deze sessie levert het beste resultaat op als de directie van een school, of degene die over beleid gaat, ook mee komt.

Doelgroep Leerkrachten uit het basisonderwijs.

Studiebelasting 4 Bijeenkomsten van 3 uur

Inhoud Sessie 1: tijdens deze sessie leer je wat digitale geletterdheid is. Leernetwerk De vier pijlers worden besproken: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheid. Je wisselt ervaringen uit met leerkrachten van andere scholen en maakt kennis met gratis lesmateriaal. Sessie 2: Hoe maak je een supercoole presentatie met digitale middelen? Je maakt kennis met lesmateriaal over het maken van een spreekbeurtpresentatie met gebruik van digitale hulpmiddelen. Hierbij staan ICT-basisvaardigheden centraal. Je deelt ervaringen en leert Inspiratielezing werken met gratis lesmateriaal.  Er kan tijdens deze sessie ook worden gekozen om met unplugged lessen over digitale geletterdheid aan de slag te gaan. Dit bepaalt de trainer aan de hand van de behoeftes van de deelnemers die tijdens sessie 1 naar voren zijn gekomen. Sessie 3: Welke hulpmiddelen, bijvoorbeeld robots, kunnen mij ondersteunen bij lessen over digitale geletterdheid? Je krijgt tijdens deze sessie gelegenheid om verschillende hulpmiddelen uit te proberen en te Werkplaats ervaren hoe deze je lessen kunnen versterken. De opdrachten in deze sessie worden ingevuld aan de hand van de specifieke behoefte Open Space van de deelnemers. Sessie 4: In deze sessie staat centraal hoe je als leerkracht en als

, RVKO bestuursbureau of op een RVKO-school { Nader te bepalen, houd de website in de gaten

Organisatie FutureNL

€ Deelname is kosteloos

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN

| 115


ZO WERK JE MET CHROMEBOOKS IN DE KLAS

Cursus

109 Oriëntatiecursus Werken met Chromebooks (instap)

Cursus

110 Integratiecursus Werken met Chromebooks (gevorderden)

De oriëntatiecursus is voor iedereen die nadenkt over het gebruik van Chromebooks en G Suite for Education en zich wil oriënteren op het gebruik ervan in de praktijk.

De integratiecursus is bedoeld voor iedereen die Chromebooks en de tools en apps van Google beter wil leren kennen/gebruiken en wil leren toepassen in het onderwijs.

WeOpleiding bespreken de voordelen en mogelijkheden van Chromebooks en de Google onderwijsomgeving. Je leert de verschillende apps van Google kennen (drive, documenten, presentaties, classroom, sites, tekeningen). Je bent startklaar om met de Google Apps aan de slag te gaan.

Je Opleiding leert de Google Apps beter kennen en inzetten binnen jouw onderwijs. Je leert digitale opdrachten klaarzetten voor jouw groep in Classroom. We laten zien hoe je met een schoolteam in de cloud kunt samenwerken met MyDrive en Drives van mijn team. Je krijgt handson voorbeelden om te kunnen toepassen in de praktijk.

, Thomas More Hogeschool. Op locatie ook mogelijk { 07-11-2019, 16:00-18:00 uur

, Thomas More Hogeschool. Op locatie ook mogelijk { 30-01-2020, 16:00-18:00 uur

21-11-2019, 16:00-18:00 uur Workshop € 195,-

06-02-2020, 16:00-18:00 uur Workshop 20-02-2020, 16:00-18:00 uur € 275,-

Werk aan de skills van de toekomst met Chromebooks en G Suite for Education. De gratis en gebruiksvriendelijke apps van google zijn goed te integreren in jouw onderwijs en werken naadloos samen. Geef vorm aan onderwijs van de toekomst op jouw school. Wil je zelf je onderwijs vormgeven, dan is dit de cloudoplossing voor online samenwerking. De google apps zijn op elk apparaat te gebruiken en je hebt altijd en overal toegang. Of je nu op zoek bent naar een passende oplossing om online te werken of de keuze Training Training voor G Suite for Education al hebt gemaakt, deze training geeft je een helder beeld van alle mogelijkheden. De cursus wordt aangeboden op twee niveaus: een instapniveau (oriëntatie) en een gevorderden niveau (integratie). Het is mogelijk beide ­cursussen aansluitend op elkaar te volgen binnen hetzelfde cursusjaar. Je leert in beide cursussen, op bijpassend niveau: — toepassen van Chromebooks in jouw onderwijs — de Google Apps kennen — de mogelijkheden van Google Classroom — online samenwerken met Google Drive Leernetwerk Leernetwerk Trainers: Shirley van de Velde en/ of Thijs Groenewegen. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit kan de duur van de training verlengen. We zijn bereid om het hele implementatieproces te ­begeleiden. Neem hierover contact via pro@thomasmorehs.nl

Inspiratielezing 116 |

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN


PARNASSYS ACADEMIE

111 Anders administreren Cursus

Kijk jij uit naar je administratie? Nog niet? Volg dan deze cursus voor administratief medewerkers en bestuurders. De volgende onderwerpen passeren de revue: overzichten, instellingen, BRON, OSO, Gezinnen 3.0. Omdat de bijeenkomst vraag Opleiding gestuurd is, kun je voorafgaand je vragen aan de cursusleider sturen. Daarnaast zijn de nieuwste ontwikkelingen op administratief gebied opgenomen in deze cursus. Deze cursus is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waardoor de administratief medewerkers up-to-date blijven en de schoolorganisatie maximaal kunnen ondersteunen. Deelnemers dienen ‘administratierechten’ in ParnasSys te hebben. Cursusleider Herbert Schaap Driestar Parnassys Academie Workshop

, Nader te bepalen { 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Houd de website in de gaten € 150,-

112 Overzicht met Ultimview Cursus

Een compacte rapportage aan bestuur of andere stakeholders, een adequate analyse van de ken- en stuurgetallen, je populatie in beeld. Dit is allemaal mogelijk met Ultimview. In deze cursus voor directeuren en IB’ers leer je de dashboards lezen Opleiding in Ultimview (wat zie ik?), de data duiden (wat vind ik ervan?) en een eigen rapportage bouwen (moeten we er iets mee?). Je leert verbanden zien tussen de diverse data-stromen en de betekenis daarvan voor de eigen organisatie te duiden. Deze data (populatie, leerlingaantallen, uitstroom, opbrengsten enz.) worden op een integrale manier geanalyseerd en voorzien van conclusies. Als voorbereiding op de tweede bijeenkomst maakt elke deelnemer een beschrijving van de leerlingenpopulatie met behulp van de informatie uit Ultimview. Workshop Tijdens de tweede bijeenkomst koppelen we deze omschrijving aan de diepere (kwantitatieve) data en de betekenis daarvan voor de school(organisatie). Deelnemers hebben de basisscholing gevolgd of ten minste een volledig jaar hebben gewerkt met ParnasSys. Cursusleiders Anton de Jong of Leon van Dalen

Training

, Thomas More Hogeschool, of op een convenantschool { Training Nader te bepalen, 2 bijeenkomsten van 2,5 uur en 5 uur ­zelfstudie. Houd de website in de gate € 275,-

Leernetwerk

Leernetwerk

Inspiratielezing Inspiratielezing ICT VAARDIGHEDEN DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE

| 117


PARNASSYS ACADEMIE

Workshop

113 (Leren) werken met ParnasSys Training

Ken je ParnasSys nog niet? Of ken je ParnasSys nog niet goed genoeg? Vind je het veel werk of kost het je veel tijd? Leer in deze training (beter) werken met ParnasSys. — toetsresultaten invoeren en analyseren Leernetwerk — dossiers/gegevens van leerlingen op goede en effectieve manier in ParnasSys verwerken — overzicht houden op de groep en de individuele leerlingen door middel van de groepskaart — plannen maken op leerling-, clustergroep en groepsniveau Tijdens deze cursus leer je de ins-en-outs van ParnasSys voor het gebruik als leerkracht. Je leert hoe je ParnasSys voor jou laat werken Inspiratielezing in plaats van zelf te werken voor het systeem. Je leert hoe de administratie betekenisvol gedaan kan worden en hoe je door gebruik te maken van de informatie die je collega’s hebben ingevoerd snel je (nieuwe) groep leert kennen. Je leert hoe je de toetsresultaten invoert en hoe je die resultaten op groeps- en leerlingniveau kunt analyseren. Cursusleiding Herbert Schaap of Jan de Waard Werkplaats , Thomas More Hogeschool, of op een convenantschool Space {Open Nader te bepalen, 2 bijeenkomsten van 2,5 uur en 5 uur ­zelfstudie. Houd de website in de gaten € 275,-

118 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN


PARNASSYS ACADEMIE

114 Beter observeren en handelen met ZIEN! Cursus

ZIEN! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. Met ZIEN! kan het gehele proces van handelingsgericht werken doorlopen worden. Wil je leerlingen op sociaal-emotioneel niveau beter kunnen begeleiden? Wil je collega’s met nogal wat gedragsproblemen in de groep beter ondersteunen? Of wil je Opleiding beter samenwerken met ouders bij het bevorderen van het sociaalemotioneel functioneren? Benut de mogelijkheden van ZIEN! Doel — je leert beter waarnemen van gedrag binnen de zeven dimensies van ZIEN! — je begrijpt gedrag van een groep/leerling met behulp van de profielen Workshop — je leert om uitkomsten te wegen om te komt tot adequaat handelen — je zetbewust pedagogische vaardigheden in en je benut alle handelingssuggesties binnen ZIEN! — je reflecteert op je eigen gedrag aan de hand van de ZIEN!dimensies en hebt positieve ervaringen opgedaan hoe je door aanpassing van het eigen gedrag leerlingen nog beter kunt ondersteunen — je bent toegerust om een goede gesprekspartner voor ouders te Training zijn over vragen op school en/of thuis over het sociaal-emotioneel functioneren — je kunt gesprekken met de groep of met individuele leerlingen voeren over het sociaal-emotioneel functioneren naar aanleiding van de resultaten van de leerlingvragenlijsten — je weet hoe ze sociale veiligheid kunt monitoren en bevorderen Doelgroep Leerkrachten en IB’ers Leernetwerk Inhoud De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: ‘Wat heeft deze groep van mij nodig?’ Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Wat

zegt het groepsprofiel over de groepsrollen en het leefklimaat van de groep? Hoe laat een profiel het gedrag van een kind zien? Waar ligt de sleutel tot het handelen? We kijken naar de vijf vaardigheden en de elementen Betrokkenheid en Welbevinden. De deelnemers leren daarbij beter af te stemmen op het gedrag dat ze zien. De profielen van de groepen van de deelnemers nemen we tijdens de cursus ter hand om ze te begrijpen en om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde: wat bespreek je, hoe en waarom. Daarnaast vergelijken we de uitslag van de leerlingvragenlijsten met die van de leraar. Communicatie met collega’s, ouders en leerlingen over het sociaal-emotioneel functioneren wordt uitgebreid geoefend. Organisatie In opdracht van Thomas More Academie verzorgd door Driestart Parnassys Academie, Trainers: Bert van de Waerdt of Michel Vaders Studiebelasting 15 SBU, waarvan vier bijeenkomsten van 2,5 uur en 5 uur zelfstudie/opdrachten/implementatie in de praktijk.

, Nader te bepalen { Vanaf september 2019, nader te bepalen, houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata € 500,-

Bijzonderheden Voorwaarde voor deelname is het gevolgd hebben van de basisscholing of ten minste een volledig jaar gewerkt ­hebben met ParnasSys. Je hebt de startscholing ZIEN! op schoolniveau bijgewoond en de observatielijst voor de groep minimaal een keer ingevuld.

Inspiratielezing DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN

| 119


PARNASSYS ACADEMIE

Cursus

115 Werken met leerlijnen (jonge kind)

Hoe houd je de ontwikkeling van 25 kleuters in je klas bij? Hoe zorg je voor een mooi en uitdagend beredeneerd lesstofaanbod? De module Werken met leerlijnen in ParnasSys helpt daarbij. Doel Je leert ParnasSys leerlijnen gebruiken als ondersteuning voor Opleiding het observeren en registreren van de ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2. Daarnaast leer je hoe een uitdagend beredeneerd lesstofaanbod kan worden opgezet passend bij de ontwikkelingsfase van de groep. Doelgroep Leerkrachten onderbouw, IB’ers Inhoud In deze cursus van vier bijeenkomsten leer je ParnasSys Workshop leerlijnen gebruiken. Je leert hoe je je observatie kunt verwerken en hoe je op basis daarvan je een beredeneerd lesstofaanbod kunt aanpassen. Je denkt ook na over je werkwijze, planperiodes en observatiemomenten. Organisatie Hetty Berkhout Studiebelasting 22 SBU, waarvan vier bijeenkomsten van 2,5 uur en Training 12 uur zelfstudie/opdrachten/implementatie in de praktijk.

, Nader te bepalen { Op woensdagmiddagen, nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata â‚Ź 500,-

Leernetwerk

Inspiratielezing 120 |

DEEL II OPEN INSCHRIJVING | H DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN


Thomas More Hogeschool Stationssingel 80 3033 HJ Rotterdam +31(0)10 4657066 pro@thomasmorehs.nl www.thomasmorehs.nl

Profile for Graaf Lakerveld

Thomas More Academie Professionalisering voor Teams en Onderwijsprofessionals 2019-2020  

Thomas More Academie Professionalisering voor Teams en Onderwijsprofessionals 2019-2020