Page 1

Huisstijlhandboek Triode bv


© 2009 Triode bv, Amsterdam Opdrachtgever Triode bv, Amsterdam Art-direction Graaf Lakerveld Vormgeving, Culemborg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ­verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens­bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triode bv. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, ­stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, ­without written permission of Triode bv.


Inhoud

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

1 Inleiding

4

2 Briefpapier

6

3 A4 rapporten staand

8

4 A4 rapporten liggend

12

5 A3 rapporten liggend

16

6 Memo A4

20

7 Offerte

22

8 Curriculum Vitae

26

3


Inleiding

Het huisstijlhandboek Wanneer de huisstijl eenmaal gereed is, wordt hij in het huisstijlhandboek vastgelegd. Dit handboek bevat: J voorschriften over de vormgeving van de verschillende basiselementen en J voorschriften over de toepassing daarvan. Vroeger waren huisstijlhandboeken echte boeken, vaak losbladig uitgevoerd. Dit huisstijlboek wordt digitaal gepubliceerd. Op deze manier kan iedereen kennis nemen van de afspraken aangaande de huisstijl.

Huisstijl Triode, achtergrondinformatie Iedere huisstijl bestaat uit een combinatie van een aantal basiselementen. Door hun vorm, onderlinge afstemming en steeds herhaald gebruik maken zij de organisatie in visueel opzicht tot een geheel. Deze basiselementen kunnen breed worden toegepast, omdat ze zijn ontworpen voor algemeen gebruik. De vijf meest voorkomende zijn het woordmerk en het beeldmerk, de kleuren, de typografie en het zogenaamde ‘vijfde basiselement’. Sommige organisaties gebruiken al deze basiselementen; andere passen alleen een selectie toe. Bij Triode is het woordmerk tevens het beeldmerk. Een gebruikelijke naam voor het samenstel van een woordmerk en een beeldmerk is het woord ‘logo’. Het logo van Triode Het logo als woordmerk is een al dan niet verkorte weergave van de naam van een organisatie of een product, op een dusdanige manier ontworpen dat het zich in principe onderscheidt van conventionele schrijfwijzen van dezelfde naam. Naast de naam van de organisatie kan een woordmerk ook wat zeggen over de aard van de organisatie en dus over haar identiteit.

4

Een moddervet woordmerk is geschikter voor een baggerbedrijf dan voor een exclusieve modezaak en een specialiteitenrestaurant kan zich heel goed tooien met een fraai cursief woordmerk met sierlijke halen, iets wat een aannemer of een chemische fabriek beslist niet moet proberen. Het logo van Triode is gebaseerd op een bestaand lettertype. Dit lettertype is eigenwijs, opvallend en heeft door zijn specifieke sierlijke vorm een organische uitstraling die verwijst naar de vorm van plangebieden waarvoor Triode werkt en het menselijke aspect van de werkzaamheden. Daartegenover staat juist de blokvorm (het logo bestaat uit een stapeling van 5 blauwe en 1 transparant blokje). Deze blokjes geven juist de zakelijke kant van Triode weer. De betrouwbaarheid, de efficientie en de projectmatige analytische aanpak Het kleurgebruik Rondom het verschijnsel kleur bestaan tal van geschreven en ongeschreven wetten. Kleuren roepen bepaalde associaties op en die associaties kunnen van land tot land verschillend zijn. In België staat men veel wantrouwiger tegenover de kleur rood dan in Denemarken. Daar is rood een nationale aangelegenheid, zoals oranje in Nederland zijn eigen lading heeft. Daarbij hebben verschillende kleuren ook een verschillende attentiewaarde: Shell voert haar tankstations niet voor niets uit in helder rood en hard geel, dat valt lekker op in een groen landschap. En KLM gebruikt een lichtblauwe kleur die sterk lijkt op een strakblauwe lucht. Triode gebruikt de kleuren geel en blauw. Geel is een warme kleur, die opnieuw staat voor de menselijke kant van Triode. Blauw staat voor zakelijk en betrouwbaar. Als geheel geeft de kleurcombinatie Triode een frisse, zakelijke, betrouwbare en eigentijdse uitstraling. Typografie De typografie als basiselement van een huisstijl is iets fundamenteel anders dan het logo. Het logo behelst

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


alleen de vaste schrijfwijze van de naam of de populaire naam van de organisatie; de typografie omvat alle andere vormen van geschreven tekst. Als onderdeel van een huisstijl zijn er twee vormen van typografie te onderscheiden: voor het logo en voor het verzorgen van tekst. Wanneer er tekst moet worden verzorgd is het van belang dat er een onopvallend lettertype wordt gebruikt. Deze vorm van typografie heeft een dienende taak; het gaat erom dat het geschrevene opvalt en niet de manier waarop het geschrevene is vormgegeven. Toch draagt ook de typografie bij aan de identiteit van de organisatie; een verzorgd uiterlijk van teksten draagt bij aan een heldere uitstraling van de organisatie. Verder heeft ook het consequent gebruik van lettergrootte, interlinie en vast marges zijn invloed op de uitstraling van de huisstijl. Triode heeft als huisstijllettertype de Frutiger Roman. Dit een schreefloze letter, niet opvallend voor lopende tekst (hier is de inhoud belangrijk) maar wel helder en duidelijk. De lettergrootte (corpsgrootte) en regelafstand heeft een vast maat en wordt in grafische punten 8,5pt/12pt gezet. Verder worden in de verschillende formaten van de rapporten steeds dezelfde kolombreedtes gebruikt (82 mm) In Indesign is dit eenvoudig in te stellen. Van groot belang is ook het hanteren van eenzelfde schrijfstijl (zelfde woordgebruik, afsluiting van brieven, etc.) en tekstindeling (paragraafindeling en nummeringnotatie etc.). In dit huisstijlhandboek worden voorbeelden gegeven van de toepassing van de huisstijl voor de diverse uitingen zoals voor brieven en rapporten.

Voor Triode kunnen twee onderdelen gezien worden als het ‘vijfde element’: J de drie streepjes die staan voor de ‘E’ in het zesde transparante blokje van het logo. Deze kunnen ­incidenteel vrij, bijvoorbeeld op de cover van ­rapporten, worden toegepast. J de blokvorm van de zes blokjes uit het logo. De hoofdstuk- en opsomblokjes in de rapporten van ­Triode verwijzen hiernaar en versterken zo de huisstijl. De huisstijl van een bedrijf is dus meer dan een logo. Een combinatie van logo, kleurgebruik, typografie, stijltoepassing, etc. samen wordt ook wel de corporate identity genoemd.

Het vijfde basiselement De meeste organisaties hebben een huisstijl waar het logo, de kleuren en de typografie samen en in een bepaalde rangschikking zorg dragen voor de visuele communicatie. Sommige organisaties echter benutten ook nog een vijfde basiselement.

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

5


Briefpapier

Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Zetbreedte: 130 mm De zetbreedte loopt van de linkerzijde van het blokje i tot de linkerzijde van het blokje t. Marges J Kopwit: 56 mm J Staartwit: 42 mm J Zijwit links: 25,4 mm J Zijwit rechts: 54,6 mm De naw-gegevens hebben een vaste plek zodat ze goed zichtbaar in het venster van de envelop zijn. De x-hoogte van de aanhef (de hoogte van de letter e of a in het voorbeeld) valt gelijk met de bovenzijde van het blokje r. Drie witregels (= plaats voor handtekening) tussen ‘met vriendelijke groet’ en de afzender. Een basisstramien met de naam ‘Briefpapier blanco.indt’ of ‘Briefpapier mail.indt’ is te downloaden van de server.

6

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

7


A4-rapporten staand

Algemeen J Zetbreedte: 172 mm, verdeeld in twee kolommen van 82 mm elk met 8 mm kolomwit. J De tekst springt standaard 4 mm links in. J Platte tekst begint op y = 102 mm J Nieuwe alinea’s kunnen worden voorafgegaan door een witregel of een inspring van 4 mm wanneer er geen witregel is. J Accenten in de tekst worden cursief weergegeven, niet vet. Marges J Boven: 20 mm J Onder: 29 mm J Binnen: 21 mm J Buiten: 17 mm Titelpagina Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Interlinie 19,2 pt Uitlijning: gecentreerd (horizontaal en verticaal binnen de drie afzonderlijke kaders h = 20; b = 85) Kader 1: Naam project, Positie: x = 49; y = 82 Kader 2: Naam opdrachtgever, Positie: x = 49; y = 138 Kader 3: Datum, Positie: x = 49; y = 194 Colofon Lettertype: Frutiger Roman 7 pt Interlinie 9 pt Niet vast op basislijnen, Onderste regel lijnt op onderste basislijn. Inhoudsopgave Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt. Gebruik steeds het woord ‘Inhoud’ als kop en plaats de inhoudsopgave zoveel mogelijk naar de meest rechtse kolom. De inhoudsopgave springt niet in. Tabinstellingen op positie 5(L), 14(L) en 82(R).

8

Hoofdstuknummer Illustratie Hoofdstukblokx.eps Plaatsen op 100%. Onderzijde vast op basislijn Linkerkant lijnt met de platte tekst Hoofdstuktitel Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Positie: x = 63 mm; y = vast op basislijn Paragraaf niveau 1 Lettertype: Frutiger Bold 11,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Nummeren Paragraaf niveau 2 Lettertype: Frutiger Bold 8,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Nummeren Paragraaf niveau 3 Lettertype: Frutiger Italic 8,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Niet nummeren Platte tekst Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt De platte tekst springt standaard 4 mm in. Alinea’s zonder witregel erboven springen op de eerste regel nog eens 4 mm in. Opsommingen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt Opsommingen krijgen een inspring van 4 en 8 mm. De opsomming van het eerste niveau wordt aan­ge­ geven door een gevuld vierkantje (J, European PI 3) De opsomming van het tweede niveau wordt aange­ geven door een open vierkantje (j, European PI 3)

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

9


Tabellen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Tabellen bestaan uit een tabellijn (dikte 0,5 pt) waarna een tabelkop volgt, weer een tabellijn en daarna de tabeltekst. De tabel wordt ook door een tabellijn afgesloten. Figuren Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Figuren worden bij voorkeur passend binnen de zetspiegel geplaatst. Figuren krijgen een figuurnummer waarnaar verwezen wordt in de lopende tekst. Figuurnummer en toelichtende tekst wordt op de pagina naast de figuur geplaatst. Figuurnummer wordt hier uitgevoerd in Frutiger Bold en voorzien van een bovenstreep (alinealijn dikte 0,5 pt erboven, 12 pt met variabele rechterinspring). Tussen figuurnummer en figuurtekst 3 spaties tussenruimte. Voetregel Lettertype: Frutiger Roman 7 pt, alleen kapitalen. De voetregel staat op de derde basislijn van onder. De lijn met dikte 0,5 pt staat op y = 282 over de volledige zetbreedte. Een basisstramien met de naam ‘A4_staand_20091013.indt’ of ‘A4_staand_enkelzijdig_20091013.indt’ is te downloaden van de server.

10

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

11


A4-rapporten liggend

Algemeen J Zetbreedte: 262 mm, verdeeld in drie kolommen van 82 mm elk met 8 mm kolomwit. J De tekst springt standaard 4 mm links in. J Platte tekst begint op y = 80 mm J Nieuwe alinea’s kunnen worden voorafgegaan door een witregel of een inspring van 4 mm wanneer er geen witregel is. J Accenten in de tekst worden cursief weergegeven, niet vet. Marges J Boven: 20 mm J Onder: 29 mm J Binnen: 21 mm J Buiten: 14 mm Titelpagina Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Interlinie 19,2 pt Uitlijning: gecentreerd (horizontaal en verticaal binnen de drie afzonderlijke kaders h = 20; b = 85) Kader 1: Naam project, Positie: x = 92,5; y = 36,1 Kader 2: Naam opdrachtgever, Positie: x = 92,5; y = 92,1 Kader 3: Datum, Positie: x = 92,5; y = 148,2 Colofon Lettertype: Frutiger Roman 7 pt Interlinie 9 pt Niet vast op basislijnen, Onderste regel lijnt op onderste basislijn. Inhoudsopgave Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt. Gebruik steeds het woord ‘Inhoud’ als kop en plaats de inhoudsopgave zoveel mogelijk naar de meest rechtse kolom. De inhoudsopgave springt niet in. Tabinstellingen op positie 5(L), 14(L) en 82(R).

12

Hoofdstuknummer Illustratie Hoofdstukblokx.eps, Plaatsen op 100%. Onderzijde vast op basislijn Linkerkant lijnt met de platte tekst Hoofdstuktitel Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Positie: x = 63 mm; y = vast op basislijn Paragraaf niveau 1 Lettertype: Frutiger Bold 11,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Nummeren Paragraaf niveau 2 Lettertype: Frutiger Bold 8,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Nummeren Paragraaf niveau 3 Lettertype: Frutiger Italic 8,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Niet nummeren Platte tekst Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt De platte tekst srpingt standaard 4 mm in. Alinea’s zonder witregel erboven springen op de eerste regel nog eens 4 mm in. Opsommingen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Opsommingen krijgen een inspring van 4 en 8 mm. De opsomming van het eerste niveau wordt aan­ge­ geven door een gevuld vierkantje (J, European PI 3) De opsomming van het tweede niveau wordt aange­ geven door een open vierkantje (j, European PI 3)

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

13

Aanpassing faseringskaart

Na de 3e ter visie is het mogelijk de bouwvergunningen voor D+E+F af te geven. De bouwaanvraag voor deelgebied L (sporthal & fitness) wordt met artikel 19 doorlopen.

2.1.1 Toelichting In de toelichting per deelgebied is beschreven welke oorzaken ten grondslag liggen aan de veranderingen. Een belangrijke aanpassing is de vertraging van de aanleg van de nieuwe sporthal/fitness boven het zwembad. De aanleg van de nieuwe sporthal heeft invloed op de deelgebieden K en M. De huidige sporthal (deelgebied K) kan pas gesloopt worden als gestart is met de bouw van de nieuwe hal.

De hiernaast getoonde fasering is de nieuwe faseringskaart. De veranderingen kennen verschillende oorzaken. In de planning is de relatie tussen de bouwvergunning, start verkoop, gunning en start bouw nader uitgewerkt. Dit heeft een bijna alle gebieden geleid tot een iets latere start bouw datum.

2.1

111

Planologisch kader

193 201

Het is de verwachting dat de provincie eind mei/begin juni het Bestemmingsplan vast heeft gesteld. Na de 3e ter visie is het mogelijk de bouwvergunningen voor D+E+F af te geven. De bouwaanvraag voor deelgebied L (sporthal & fitness) wordt met artikel 19 doorlopen. Er zijn ook enkele zienswijzen ingediend die betrekking hebben op het gehele gebied. Indien bij de 2e ter visie bedenkingen worden ingediend zal de provincie waarschijnlijk meer tijd nodig hebben om tot een besluit

Bij het uitwerken van de fasering van bouwplantraject is de situatie van het planologisch kader bepalend voor de te volgen planologische procedures. Het nieuwe bestemmingsplan voor het totale plangebied is op 10 januari 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij zijn enkele zienswijzen ingediend en behandeld. De gemeente heeft o.a. aangegeven nogmaals te kijken naar deelgebied A en het informatiecentrum. In deze rapportage is gebruikt gemaakt van de eerder gemaakte aannames. Als blijkt dat de plannen van deelgebied A veranderen, dan zal dit worden verwerkt in de planning.

2.2

Definitieve laatste fasering

103

TRIODE | ONDERZOEK INSTRUMENT PLANNING | GEMEENTE ALKMAAR | JUNI 2006

21

Initiatief Definitie Sbontwerp Ontwerpbp Voorbereid. Realisatie

4 3 5 1

1

2006

8

5

1

2007

1 5 7

2008

1 7

2009

3

2010

Tabel 1 Aantal projecten per jaar uitgesplitst per projectfase

te komen. Het bestemmingsplan zal dan pas enkele maanden later vigerend zijn. De bouwvergunning is hier direct aan gekoppeld, waardoor direct vertraging ontstaat voor de start bouw van deelgebied D+E+F.

283

7

181

20


Tabellen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Tabellen bestaan uit een tabellijn (dikte 0,5 pt) waarna een tabelkop volgt, weer een tabellijn en daarna de tabeltekst. De tabel wordt ook door een tabellijn afgesloten. Figuren Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Figuren worden bij voorkeur passend binnen de zetspiegel geplaatst. Figuren krijgen een figuurnummer waarnaar verwezen wordt in de lopende tekst. Figuurnummer en toelichtende tekst wordt op de pagina naast de figuur geplaatst. Figuurnummer wordt hier uitgevoerd in Frutiger Bold en voorzien van een bovenstreep (alinealijn dikte 0,5 pt erboven, 12 pt met variabele rechterinspring). Tussen figuurnummer en figuurtekst 3 spaties tussenruimte. Voetregel Lettertype: Frutiger Roman 7 pt, alleen kapitalen. De voetregel staat op de derde basislijn van onder. De lijn met dikte 0,5 pt staat op y = 193,2 over de volledige zetbreedte. Een basisstramien met de naam ‘A4_liggend_20091013.indt’ is te downloaden van de server.

14

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

15


A3-rapporten liggend

Algemeen J Zetbreedte: 352 mm, verdeeld in vier kolommen van 82 mm elk met 8 mm kolomwit. J De tekst springt standaard 4 mm links in. J Platte tekst begint op y = 95 mm J Nieuwe alinea’s kunnen worden voorafgegaan door een witregel of een inspring van 4 mm wanneer er geen witregel is. J Accenten in de tekst worden cursief weergegeven, niet vet. Marges J Boven: 28 mm J Onder: 40 mm J Binnen: 21 mm J Buiten: 47 mm Titelpagina Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Interlinie 19,2 pt Uitlijning: gecentreerd (horizontaal en verticaal binnen de drie afzonderlijke kaders h = 20; b = 85) Kader 1: Naam project, Positie: x = 238,5; y = 84,678 Kader 2: Naam opdrachtgever, Positie: x = 238,5; y = 140,6 Kader 3: Datum, Positie: x = 238,5; y = 196,745 Colofon Lettertype: Frutiger Roman 7 pt Interlinie 9 pt Niet vast op basislijnen, Onderste regel lijnt op onderste basislijn. Inhoudsopgave Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt. Gebruik steeds het woord ‘Inhoud’ als kop en plaats de inhoudsopgave zoveel mogelijk naar de meest rechtse kolom. De inhoudsopgave springt niet in. Tabinstellingen op positie 5(L), 14(L) en 82(R).

16

Hoofdstuknummer Illustratie Hoofdstukblokx.eps, Plaatsen op 100%. Onderzijde vast op basislijn Linkerkant lijnt met de platte tekst Hoofdstuktitel Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Positie: x = 63 mm; y = vast op basislijn Paragraaf niveau 1 Lettertype: Frutiger Bold 11,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Nummeren Paragraaf niveau 2 Lettertype: Frutiger Bold 8,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Nummeren Paragraaf niveau 3 Lettertype: Frutiger Italic 8,5 pt Inspring 4 mm, Tabinstelling 16 mm Niet nummeren Platte tekst Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt, Interlinie: 12 pt De platte tekst srpingt standaard 4 mm in. Alinea’s zonder witregel erboven springen op de eerste regel nog eens 4 mm in. Opsommingen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Opsommingen krijgen een inspring van 4 en 8 mm. De opsomming van het eerste niveau wordt aan­ge­ geven door een gevuld vierkantje (J, European PI 3) De opsomming van het tweede niveau wordt aange­ geven door een open vierkantje (j, European PI 3)

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

17

Werkterreinen

103 111

TRIODE | ONDERZOEK INSTRUMENT PLANNING | GEMEENTE ALKMAAR | JUNI 2006

Figuur 1 Deelgebied N

21

193

201

Deelgebeid N

Ook worden in deelgebied N werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitgevoerd. Daarnaast wordt in het gebied gewerkt aan de warmte kou installatie (WKO).

De beschikbaarheid van deelgebied N als werkterrein hangt samen met de ontwikkelingen in de deel­ gebieden D+E+F. In theorie is het mogelijk deelgebied N te gebruiken als werkterrein voor alleen de sporthal / fitness, omdat deze eerder opgeleverd wordt dan D+E+F. Op het moment dat deelgebieden D+E+F wor­ den opgeleverd is deelgebied N noodzakelijk als afvoer van regenwater.

Rekening houdend met een logische en evenwichtige fasering worden beschikbare terreinen gebruikt als werkterrein. — In de planning van september 2006 was deelgebied J als werkterrein voor de sporthal/fitness ingepland tot begin 2008. Begin januari 2007 is besloten deelgebied K en M als werkterrein voor de bouw van de sporthal/fitness te gebruiken. Deelgebied M is nodig tot en met de zomer van 2007, maar omdat dit gebied gekoppeld is aan deelgebied K, kan eventueel langer gebruik worden gemaakt van het deelgebied. Omdat de voorgenoemde sport­ hal/fitness één kwartaal later in uitvoering gaat, is het ook nodig langer gebruik te maken van het werkterrein. — In verband met de bouw van deelgebied C dient zolang mogelijk gebruik gemaakt te worden van B als werkterrein. De brandweer verhuisd eerder dan in de vorige planning is aangenomen. Dit betekent dan ook dat een eerdere start van deelgebied C, en daarmee dan ook van deelgebied B, mogelijk wordt. De bouwterreinen worden geschikt gemaakt op onderkant fundering.

3.1

283

291

Deelgebeid F

Saneren en sloop Hiernaast is een overzichtskaart weergegeven met de huidige situatie met nog te slopen bebouwing en te saneren gebieden. De 2 noordelijke gebieden worden voor januari 2008 gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Er moet nog wel een oplossing gevonden worden voor de vervuilingen die onder het KPN gebied lopen en onder de Hane­ graaf. Ten noorden van de brandweer is al in 2006 gestart met de sanering. De rest volgt nadat de brandweer­ kazerne gesloopt is. Bij het saneren bestaan verschil­ lende risico’s. Hierbij valt te denken aan een hogere

3.3

De beschikbaarheid van deelgebied N als werkterrein hangt samen met de ontwikkelingen in de deelgebie­ den D+E+F. In theorie is het mogelijk deelgebied N te gebruiken als werkterrein voor alleen de sporthal / fit­ ness, omdat deze eerder opgeleverd wordt dan D+E+F. Op het moment dat deelgebieden D+E+F worden opgeleverd is deelgebied N noodzakelijk als afvoer van regenwater. Ook worden in deelgebied N werkzaam­ heden aan de kabels en leidingen uitgevoerd. Daarnaast wordt in het gebied gewerkt aan de warmte kou installatie (WKO). Het is op dit moment niet bekend wanneer de hiervoor genoemde werk­ zaamheden zullen plaatsvinden. Het is daarom niet wenselijk om daar een werkterrein te hebben.

3.2

Het is op dit moment niet bekend wanneer de hiervoor genoemde werkzaamheden zullen plaatsvinden. Het is daarom niet wenselijk om daar een werkterrein te hebben.

373

9

257

28


Tabellen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Tabellen bestaan uit een tabellijn (dikte 0,5 pt) waarna een tabelkop volgt, weer een tabellijn en daarna de tabeltekst. De tabel wordt ook door een tabellijn afgesloten. Figuren Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Figuren worden bij voorkeur passend binnen de zetspiegel geplaatst. Figuren krijgen een figuurnummer waarnaar verwezen wordt in de lopende tekst. Figuurnummer en toelichtende tekst wordt op de pagina naast de figuur geplaatst. Figuurnummer wordt hier uitgevoerd in Frutiger Bold en voorzien van een bovenstreep (alinealijn dikte 0,5 pt erboven, 12 pt met variabele rechterinspring). Tussen figuurnummer en figuurtekst 3 spaties tussenruimte. Voetregel Lettertype: Frutiger Roman 7 pt, alleen kapitalen. De voetregel staat op de vierde basislijn van onder. De lijn met dikte 0,5 pt staat op y = 277,794 over de volledige zetbreedte. Een basisstramien met de naam ‘A3_liggend_20091013.indt’ is te downloaden van de server.

18

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

19


Memo A4

Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Zetbreedte: 130 mm Standaard inspring: 4mm Marges J Boven: 20 mm J Onder: 29 mm J Binnen: 21 mm J Buiten: 17 mm Datum begint op derde basislijn onder het zwarte blokje (!) incl 4mm inspring. Twee witregels lager staat onderwerp resp. van en aan (ook 4mm inspring). Platte tekst begint op y = 120 mm Voetregel Lettertype: Frutiger Roman 7 pt, alleen kapitalen. De voetregel staat op de derde basislijn van onder. De lijn met dikte 0,5 pt staat op y = 282 over de volledige zetbreedte. Een basisstramien met de naam ‘Memo_A4_Amsterdam.indt’ of ‘Memo_A4_Rotterdam.indt’ is te downloaden van de server.

20

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


Memo Datum: Onderwerp: Van: Aan:

In de planning van september 2006 was deelgebied J als werkterrein voor de sporthal/ fitness ingepland tot begin 2008. Begin januari 2007 is besloten deelgebied K en M als werkterrein voor de bouw van de sporthal/fitness te gebruiken. Deelgebied M is nodig tot en met de zomer van 2007, maar omdat dit gebied gekoppeld is aan deelgebied K, kan eventueel langer gebruik worden gemaakt van het deelgebied. De gemeente heeft o.a. aangegeven nogmaals te kijken naar deelgebied A en het informatiecentrum. In deze rapportage is gebruikt gemaakt van de eerder gemaakte aannames. In de planning van september 2006 was deelgebied J als werkterrein voor de sporthal/ fitness ingepland tot begin 2008. Begin januari 2007 is besloten deelgebied K en M als werkterrein voor de bouw van de sporthal/fitness te gebruiken. Deelgebied M is nodig tot en met de zomer van 2007, maar omdat dit gebied gekoppeld is aan deelgebied K, kan eventueel langer gebruik worden gemaakt van het deelgebied. De gemeente heeft o.a. aangegeven nogmaals te kijken naar deelgebied A en het informatiecentrum. In deze rapportage is gebruikt gemaakt van de eerder gemaakte aannames. In de planning van september 2006 was deelgebied J als werkterrein voor de sporthal/ fitness ingepland tot begin 2008. Begin januari 2007 is besloten deelgebied K en M als werkterrein voor de bouw van de sporthal/fitness te gebruiken. Deelgebied M is nodig tot en met de zomer van 2007, maar omdat dit gebied gekoppeld is aan deelgebied K, kan eventueel langer gebruik worden gemaakt van het deelgebied. De gemeente heeft o.a. aangegeven nogmaals te kijken naar deelgebied A en het informatiecentrum. In deze rapportage is gebruikt gemaakt van de eerder gemaakte aannames.

Met vriendelijke groet,

Hans Teunissen

TRIODE BV | WENCKEBACHWEG 47E | 1096 AK AMSTERDAM | T (020) 530 40 80 | F (020) 530 40 99 | INFO@TRIODE.NL | WWW.TRIODE.NL

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

21


Offerte

De offerte start op briefpapier en heeft daarna volg­ vellen met een vaste voetregel waarin de naam van Triode, de opdrachtgever en de projectnaam steeds genoemd worden. 1 Briefpapierpagina (zie hoofdstuk 2. Briefpapier op pagina 6). 2 Volgvellen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Inspring 4mm Zetbreedte: 130 mm Marges J Kopwit: 24,4 mm J Staartwit: 32 mm J Zijwit links: 25,4 mm J Zijwit rechts: 54,6 mm Offertetitel Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Bold 16 pt Paragraaf niveau 1 Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Bold 11,5 pt Paragraaf niveau 2 Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Bold 8,5 pt Paragraaf niveau 3 Inspring 4 mm, Lettertype: Frutiger Italic 8,5 pt Platte tekst Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt De platte tekst springt standaard 4 mm in. Alinea’s zonder witregel erboven springen op de eerste regel nog eens 4 mm in.

22

Opsommingen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Opsommingen krijgen een inspring van 8 en 12 mm. De opsomming van het eerste niveau wordt aan­ge­ geven door een gevuld vierkantje (J, European PI 3) De opsomming van het tweede niveau wordt aange­ geven door een open vierkantje (j, European PI 3) Tabellen Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt. Interlinie: 12 pt. Tabellen bestaan uit een tabellijn (dikte 0,5 pt) waarna een tabelkop volgt, weer een tabellijn en daarna de tabeltekst. De tabel wordt ook door een tabellijn afgesloten. Figuren Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Figuren worden bij voorkeur passend binnen de zetspiegel geplaatst. Figuren krijgen een figuurnummer waarnaar verwezen wordt in de lopende tekst. Figuurnummer en toelichtende tekst wordt op de pagina naast de figuur geplaatst. Figuurnummer wordt hier uitgevoerd in Frutiger Bold en voorzien van een bovenstreep (alinealijn dikte 0,5 pt erboven, 12 pt met variabele rechterinspring). Tussen figuurnummer en figuurtekst 3 spaties tussenruimte. Voetregel Lettertype: Frutiger Roman 7 pt, alleen kapitalen. De voetregel staat op de derde basislijn van onder. De lijn met dikte 0,5 pt staat op y = 282 over de volledige zetbreedte. Een basisstramien met de naam ‘Offerte-Brief blanco.indt’ of ‘Offerte-Brief mail.indt’ is te downloaden van de server.

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


Triode bv Projectanalyse Structurering Fasering

Woningbedrijf ieder 1 t.a.v. Mevrouw J. Hoeflak Postbus 888 7400 AW Deventer

Wenckebachweg 47e 1096 AK Amsterdam

Datum: 23 februari 2009 Betreft: Offerte planningrapportages Keizerslanden Offertenummer: 09-008

T (020) 530 40 80 F (020) 530 40 99 E info@triode.nl www.triode.nl ING Bank 66 50 43 570

Geachte mevrouw Hoeflak. Naar aanleiding van uw vraag, doe ik u de offerte toekomen voor het verrichten van planningswerkzaamheden voor de wijk Keizerslanden

Handelsregister Amsterdam 33 28 26 36 BTW NL 8051.30.019.B.01

Ik hoop u met deze offerte een passende aanbieding te doen. Met vriendelijke groet,

Triode bv Drs A.M. Westhoff

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

23


24

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

25


Curriculum Vitae

Lettertype: Frutiger Roman 8,5 pt Interlinie: 12 pt Marges J Boven: 20 mm J Onder: 29 mm J Binnen: 21 mm J Buiten: 17 mm Zetspiegel J Zetbreedte: 126 mm. J De tekst springt standaard 4 mm links in. J Platte tekst begint op y = 105 mm op volgpagina begint de tekst op y = 20 mm Foto medewerker De foto van de medewerker wordt steeds op dezelfde manier (zelfde manier van inzoomen en met het gezicht naar links kijkend) geplaatst in een daarvoor bestemd vierkant kader van 38 x 38 mm, x = 155, y = 105,8 mm. Contactgegevens De kop wordt gezet in Frutiger Bold 11,5/12. Daarna volgt een lijn met dikte 0,5 pt over de volledige zetbreedte. De naam van de medewerker wordt gezet in de ­Frutiger Bold 8,5/12, gevolgd door in Frutiger Roman en in vaste volgorde, functie, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Daarna volgt opnieuw een lijn met dikte 0,5 pt over de volledige zetbreedte en twee witregels.

blokje’ (De opsomming van het eerste niveau wordt aan­­ge­geven door een gevuld vierkantje (J, European PI 3); De opsomming van het tweede niveau wordt aange­geven door een open vierkantje (j, European PI 3)) 30, voor de ‘opgave van werkzaamheden’. ‘Data, projecten en opdrachtgevers’ worden gezet in ­Frutiger Bold 8,5/12. Overig in F­ rutiger Roman. Overige relevante werkzaamheden en opleiding Zie Projecten, opdrachtgevers en werkzaamheden Vaste gegevens Triode bv Op elke pagina staan de vaste naw-gegevens van Triode. De linkerzijde van deze gegevens lijnen met de foto op de eerste pagina. De positie van dit tekstblokje is: x = 155, y = 250 mm Voetregel Lettertype: Frutiger Roman 7 pt, alleen kapitalen. De voetregel staat op de derde basislijn van onder. De lijn met dikte 0,5 pt staat op y = 282 over de volledige zetbreedte. Een basisstramien met de naam ‘Blanco cv Amsterdam.indt’ of ‘Blanco cv Rotterdam.indt’ is te d ­ ownloaden van de server.

Projecten, opdrachtgevers en werkzaamheden De kop wordt gezet in Frutiger Bold 11,5/12. Daarna volgt een lijn met dikte 0,5 pt over de volledige zetbreedte. Voor de tekst geldt een linkertabinstelling van 26 en 30. 26, voor de ‘projecten, opdrachtgevers en het opsom-

26

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

27


28

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009


30

HUISSTIJLHANDBOEK | TRIODE BV | OKTOBER 2009

Huisstijlhandboek Triode  
Huisstijlhandboek Triode  

Huisstijlhandboek Triode