Page 1

Strategisch Plan NOV 2012-2016

Orthopedie houdt Nederland in beweging


Strategisch Plan NOV 2012-2016 Orthopedie houdt Nederland in beweging


Strategisch Plan NOV 2012-2016

Orthopedie houdt Nederland in beweging


© 2012 Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto­kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande ­schriftelijke toestemming van de NOV. Uitgegeven door: Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Bruistensingel 128 5232 AC ’s-Hertogenbosch T +31 (0)73 700 34 10 nov@orthopeden.org www.orthopeden.org www.zorgvoorbeweging.nl Vormgeving: Graaf Lakerveld Vormgeving, Culemborg Fotografie binnenwerk: Werry Crone, Utrecht en Jeroen Dietz Fotografie, Amsterdam (p. 30) Druk: Drukkerij Damen, Werkendam


Inhoud Voorwoord ‘Orthopedie houdt Nederland in beweging’ 7 De missie van de NOV 11 SWOT-analyse 15 NOV-doelen en doelstellingen 2012-2016 21

|5


Orthopedie houdt Nederland in beweging De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV, opgericht in 1898) is een vooruit­ strevende organisatie met aandacht voor het vak orthopedie, de belangen van haar leden en de veranderende context waarbinnen de orthopedie en orthopedisch chirurgen functioneren. De proactieve houding van de NOV toont zich in de strategische plannen van de organisatie, waarmee de NOV richting geeft aan haar beleid. Voor de periode 2012 – 2016 is het motto van

voorwoord

het Strategisch Plan NOV: ‘Orthopedie houdt Nederland in beweging’. Dit motto verwijst naar de betekenis van orthopedie voor mensen met klachten aan het steun- en bewegingsstelsel én naar de maatschappelijke betekenis van het ­medisch specialisme orthopedie. In deze brochure presenteert de NOV haar ­strategisch plan: haar missie, een SWOT-analyse van de situatie medio 2011, haar doelen en doelstellingen voor de komende vier jaar en de programmering van haar activiteiten.

|7


8|

orthopedie houdt nederland in beweging


U zult zien dat de NOV zich inzet om het vak orthopedie verder te verdiepen om te komen tot een meer hoogwaardige, beter toetsbare en kosteneffectievere orthopedische zorg; onder andere via innovatie, verstevigde wetenschap足 pelijke onderbouwing en kwaliteitssystemen. De orthopedisch chirurg brengt en houdt m 足 en足sen met acute en chronische klachten aan hun steunen bewegingsstelsel in beweging. En daarmee houdt orthopedie Nederland in beweging. Prof. dr. J.A.N. Verhaar Voorzitter Nederlandse Orthopaedische Vereniging

orthopedie houdt nederland in beweging

|9


10 |

orthopedie houdt nederland in beweging


De missie van de NOV De NOV heeft als missie: ‘Orthopedie houdt mensen in beweging, van jong tot oud’. In de zorg voor patiënten met klachten, aan­doeningen en acute letsels aan het steun- en bewegingsstelsel werkt de orthopedie vanuit de eigen deskundigheid samen met partnerspecialismen in de zorg­ keten voor een optimale zorg voor elke patiënt. Om de NOV-missie te bereiken: 1 stimuleert de NOV haar leden om orthopedische zorg te leveren van wetenschappelijke topkwaliteit, doelmatig en met compassie,

de missie van de nov

van advies tot operatie: — De NOV leidt medisch specialisten/ experts op om de toenemende orthopedische zorgvraag op te vangen. — De NOV evalueert en vernieuwt de ortho­ pedische zorg door wetenschappelijk onderzoek met internationale uitstraling te bevorderen 2 werkt de NOV met een hoogwaardig kwaliteitssysteem. 3 brengt de NOV de orthopedie onder de aandacht van de samenleving.

| 11


12 |


| 13


SWOT-analyse Vanuit haar missie heeft de NOV medio 2011 een SWOT-analyse uitgevoerd voor de orthopedische zorg.

De analyse van de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen voor de orthopedie vormt de basis van het strategisch plan en laat zich als volgt samenvatten:


16 |


Sterkten

Zwakten

1 De maatschappelijke betekenis (impact) van orthopedie kan worden gekwantificeerd in termen van hoge quality-adjusted life years – QALY. 2 (Wetenschappelijke) expertise is beschikbaar. 3 De orthopedie kent een hoogwaardige, ­moderne opleiding. 4 Er is een hoge organisatiegraad. 5 De orthopeden hebben een positieve stijl van werken / een hoog arbeidsethos.

1 Er is onvoldoende reputatiemanagement. 2 Sterkten worden onvoldoende benut. 3 De kosten en baten van orthopedie zijn niet inzichtelijk gemaakt. 4 De onderlinge solidariteit is laag. 5 De animo voor conservatieve orthopedie neemt af. 6 De kennis van de basiswetenschappen is nog te beperkt. 7 Een kwaliteit-observatie-systeem ontbreekt. 8 Er is onvoldoende aandacht voor de orthopedie in de basisopleiding geneeskunde.

swot-analyse

| 17


Kansen

Bedreigingen

1 Een toenemende zorgvraag: het ontwikkelen van hoge kwaliteitseisen wordt noodzakelijk. 2 Een versterkte marktwerking. 3 De ontwikkeling van moderne media. 4 De ontwikkeling van de traumatologische zorg.

1 De sterke invloed van partijen zoals verzekeraars en industrie; de autonomie van de arts wordt bedreigd. 2 De beperkte manpower in relatie tot de 足orthopedische zorgvraag, onder andere door de ontwikkeling van deeltijdwerken. 3 De beperking van het zorgbudget. 4 Aanpalende specialismen concurreren op het vlak van orthopedische zorg. 5 De toename van de claimcultuur. 6 De bedreiging van inkomens.

| 19


NOV-doelen en doelstellingen 2012 - 2016 Passend binnen haar missie en op basis van de SWOT-analyse heeft de NOV drie kerndoelen en 足bijbehorende doelstellingen geformuleerd: Doel 1 De NOV streeft ernaar dat de individuele orthopedisch chirurg wetenschappelijk g 足 efundeerde, hoogwaardige, toetsbare en kosteneffectieve zorg levert.  e NOV operationaliseert dit met deze concrete doelstellingen: D 1 De NOV wil de sterk toenemende orthopedische zorgvraag in Nederland opvangen:

a door de verhouding tussen de orthopedische zorgvraag en de benodigde manpower nauwlettend te blijven volgen en waar nodig tijdig op discrepantie daartussen te wijzen. Op basis van

nov-doelen en doelstellingen 2012 - 2016

| 21


de demografische groei van de orthopedische zorglast is nu al duidelijk dat het aantal orthopedisch chirurgen moet toenemen: — Er zullen meer orthopeden in opleiding moeten komen. — Voortijdige uitstroom zal beperkt moeten worden. — Het vak moet aantrekkelijk blijven en/of aantrekkelijker worden.

b door de positie van de orthopedie in het reguliere geneeskundig onderwijs te versterken, bijvoorbeeld via een orthopedie-onderwijsblok dat het geneeskundecurriculum versterkt.

c door de aios-opleiding inhoudelijk te versterken: — De kwaliteit van de opleiding moet verder omhoog: • door voldoende opleidingsmogelijkheden te borgen, ook bij een toenemende productiedruk.  • door een centraal (verplicht) cursusaanbod te entameren. — De opleidingsvisitaties worden verder versterkt. — Opleiding en nascholing worden gekoppeld.

nov-doelen en doelstellingen 2012 - 2016

| 23


d

24 |

— De opleiding zal nadrukkelijker voorzien in niet-medische competenties, zoals management en communicatie. — Evidence based werken moet het uitgangspunt zijn van elke orthopedisch chirurg. — Het examineren wordt uitgebreid op de vlakken wetenschappelijke kwaliteiten/metho­ dieken/epidemiologie. door de nascholing van werkzame orthopedisch chirurgen te versterken en uit te breiden: — De kwaliteit van de nascholing wordt verbeterd. — Opleiding en nascholing worden gekoppeld. — Evidence based werken moet het uitgangspunt zijn van elke orthopedisch chirurg.

e door klachten aan het steun- en bewegingsstelsel via primaire en secundaire preventie te voorkomen en door deze klachten en aandoeningen via vroege monitoring aan het licht te brengen.

f door samenwerkingsverbanden te analyseren en te versterken (zoals lateralisatie en trauma):

orthopedie houdt nederland in beweging


— De samenwerking met de eerste lijn wordt versterkt (met behoud van regie over de ortho­ pedische patiënt). — De taakherschikking (Nurse Practitioner, Physician Assistant) wordt geregisseerd. — De samenwerking met aanpalende specialismen wordt geëntameerd. — De rol van ondersteuners wordt nader gedefinieerd.

g door het macrobudget orthopedie te (doen) verhogen.

2 De NOV wil deze orthopedische zorg evalueren en vernieuwen door orthopedisch wetenschappelijk onderzoek van internationale allure te bevorderen:

a De NOV brengt de wetenschappelijke output van de orthopedie in beeld.

b De NOV monitort technologische ontwikkelingen en neemt daar de regiefunctie.

nov-doelen en doelstellingen 2012 - 2016

| 25


Doel 2 Om deze orthopedische kwaliteitzorg te kunnen leveren, ontwikkelt de NOV hoogwaardige ­kwaliteitssystemen voor de individuele orthopedisch chirurgen en voor de patiÍnten. De NOV operationaliseert dit met deze concrete doelstellingen: 1 De NOV ontwikkelt en implementeert op planmatige wijze behandelrichtlijnen. 2 De NOV bevordert verdere standaardisatie van orthopedische werkzaamheden in de vorm van ­protocollen. 3 De NOV stelt positieve kwaliteitsindicatoren op en zet deze op termijn in voor de profilering van de orthopedie in Nederland. In die zin maakt de NOV beter gebruik van de gegevens uit de kwaliteitsmonitoring en de kwaliteitsvisitaties. Hiertoe zal de NOV:

a registraties als de LROI nadrukkelijker inzetten,

nov-doelen en doelstellingen 2012 - 2016

| 27


b de registratiesystemen professionaliseren,

c de effectiviteit van handelen analyseren,

d de interne certificering met cijfers versterken,

e aan landelijke data sharing doen.

4 De NOV versterkt de kwaliteitsvisitaties (als zodanig) door zorg te dragen voor goed opgeleide v足 isiteurs. 5 De NOV-leden zullen zich toetsbaar en transparant opstellen door kwaliteitsvisitatieverslagen openbaar te publiceren. 6 De NOV ontwikkelt en versterkt de accreditatie.

nov-doelen en doelstellingen 2012 - 2016

| 29


Doel 3 De NOV versterkt de maatschappelijke positie van de orthopedie (reputatie, beeldvorming, aantonen sociaal-economische impact). De NOV operationaliseert dit met deze concrete doelstellingen: 1 De NOV maakt de gezondheidswinst door orthopedie inzichtelijk door maatschappelijke (effect) studies uit te voeren en deze te publiceren. 2 De NOV zal haar stakeholders (zoals patiÍnten, huisartsen, overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen) ­voorlichten, adviseren en informeren. 3 De NOV zal een actief PR-beleid formuleren en de omgang met de media verder professionaliseren. 4 De NOV gaat positieve kwaliteitsindicatoren nadrukkelijker naar buiten brengen. 5 De NOV gaat bewerkstelligen dat orthopedie in het basiscurriculum geneeskunde komt (zie doel 1.1).

nov-doelen en doelstellingen 2012 - 2016

| 31


Schematische weergave van de NOV-activiteiten

G eplande jaren 2012 2013 2014 2015

Doel 1: De NOV streeft ernaar dat de individuele orthopedisch chirurg wetenschappelijk g ­ efundeerde, hoogwaardige, toetsbare en kosteneffectieve zorg levert. A Monitoren van behoefte en de sterk toenemende orthopedische zorgvraag in Nederland opvangen K K — Positie in regulier geneeskundig onderwijs versterken K K — Opleiding en nascholing versterken/uitbreiden K K — Preventie en monitoring van klachten bewegingsapparaat K — Samenwerkingsverbanden analyseren en versterken K K — Macrobudget doen verhogen K K — Kwaliteitsmonitoring ontwikkelen en inzetten K B Wetenschappelijk onderzoek bevorderen en de orthopedische zorg evalueren en vernieuwen K K — Wetenschappelijk output in beeld brengen — Monitoren van technologische ontwikkelingen en regiefunctie nemen K K Doel 2: Om deze orthopedische kwaliteitzorg te kunnen leveren, ontwikkelt de NOV hoogwaardige ­kwaliteitssystemen voor de individuele orthopedisch chirurgen en voor de patiënten. — Ontwikkelen en implementeren richtlijnen K K — Bevorderen van standaardisatie van orthopedische zorg in protocollen — Opstellen positieve kwaliteitsindicatoren (o.a. LROI) K K — Versterken kwaliteitsvisitaties K K — Openbaar maken van visitatieverslagen K — Ontwikkelen en versterken van accreditatie K Doel 3: De NOV versterkt de maatschappelijke positie van de orthopedie (reputatie, beeldvorming, aantonen sociaal-economische impact). — Maatschappelijke (effect)studies uitvoeren en publiceren K — Stakeholders voorlichten, adviseren en informeren K K — Actief PR beleid formuleren en omgang met media professionaliseren K — Positieve kwaliteitsindicatoren naar buiten brengen K — Orthopedie in basiscurriculum geneeskunde

K K K

K K K

K K

K K

K K K

K K K

K K

K K

K

K K

K K

K K

K K


Strategisch Plan NOV  

Orthopedie houdt Nederland in beweging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you