__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARVERSlAG 2012


Schiermonnikoog

Lauwersmeer

De Alde Feanen Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Duinen van Texel

Drents-Friese Wold Dwingelderveld

Weerribben-Wieden

ZuidKennemerland De Sallandse Heuvelrug

De Hoge Veluwe Veluwezoom Utrechtse Heuvelrug

De Biesbosch De Loonse en Drunense Duinen De Maasduinen Oosterschelde Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide De Groote Peel

De Meinweg

INHOUD 4 5 6 9 13 16

2

Inleiding Jaarverslag 2012 Kwaliteitsverbetering Nationale Parken Communicatie Samenwerking FinanciĂŤn Interne zaken en bijlagen

JAARVERSLAG SNP 2012


VOORWOORD Sinds de oprichting van het Samenwerkingsverband Nationale Parken in november 2005 is met alle betrokken partners succesvol gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van de zichtbaarheid en aan het vergroten van het draagvlak voor de nationale parken. De vele activiteiten zijn in diverse documenten vastgelegd, zoals het SNP Strategisch Meerjarenplan, het Afsprakenkader Zichtbaarheid, de SNP-Huisstijlgids, het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls, het SNP Strategisch Communicatieplan en de Handleiding Bebording NP. Om de bekendheid van de nationale parken bij de Nederlandse bevolking te vergroten zijn de SNP website en SNP Kidssite ontwikkeld en zijn de websites van de meeste nationale parken in de SNP-huisstijl omgezet. Diverse publicaties zijn uitgegeven: posters, ontdekkaarten, het NP-magazine, jaarverslagen, de video Natuurtalent, flyers en de brochures: ‘Nationale Parken in Nederland’, ‘Waardevolle natuur verdient eigen geld’, ‘Het Stappenplan sponsoring Nationale Parken’ en ‘Resultaten van het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken’. Onderzoeksrapporten zijn opgesteld over het benchmarkonderzoek nationale parken, nationale parken en recreatie, bestuurlijk onderzoek perspectieven voor nationale parken, literatuuronderzoek naar gebruik en beleving van natuur van niet-westerse allochtonen in nationale parken, en een nulmeting over de bekendheid nationale parken. Al deze activiteiten zijn slechts tot stand komen door een bijzonder goede samenwerking met de nationale parken en de terreinbeherende organisaties. Door de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen als gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid (waaronder de nationale parken) werd er door het SNP in 2012 vooral veel aandacht besteed aan de afstemming met landelijke en provinciale politici en bestuurders. In diverse politieke overleggen is onze zienswijze over de nationale parken ingebracht. Het SNP-bestuur en leden van het AB-SNP hebben de landelijke en provinciale politici en bestuurders gewezen op de bijzondere betekenis van onze nationale parken en er voor gezorgd dat de nationale parken de nodige politieke aandacht kregen bij veranderingen in de verantwoordelijkheden voor het natuurbeleid van het Rijk en de provincies. De lobbyactiviteiten van het SNP richtten zich vooral op het duidelijk positioneren van de nationale parken, educatie in de nationale parken en de onderlinge samenwerking. In 2012 ondernam het SNP vele activiteiten om gelden van derden te genereren voor het SNP en de nationale parken. Echter hebben deze activiteiten niet tot positieve resultaten geleid. Gaarne bedank ik alle voorzitters en secretarissen van de overlegorganen van de nationale parken en alle betrokken partners voor hun inzet en enthousiasme die zij hebben getoond in 2012. Om de eenheid en de kwaliteit van de nationale parken en het kwaliteitskeurmerk NP ook voor de toekomst veilig te stellen, blijft samenwerking tussen de nationale parken en de partners van groot belang. Onze goede samenwerking zie ik ook voor het komend jaar met vertrouwen tegemoet. Grubbenvorst, april 2013 Joke Kersten Voorzitter Samenwerkingsverband Nationale Parken

JAARVERSLAG SNP 2012

3


INlEIDING Het SNP-Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 en het SNP-Strategisch Communicatieplan 2010-2014 vormden ook in 2012 de basis voor de werkzaamheden van het SNP. Bij de uitwerking van de activiteiten werd prioriteit gegeven aan acties die gelieerd zijn aan de kerntaken en de daaruit geformuleerde speerpunten van het Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 èn aan de voortzetting van activiteiten die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet. De uitgevoerde activiteiten in 2012 hebben succesvol bijgedragen aan de verbetering van de natuurkwaliteit, de versterking van de samenwerking tussen de nationale parken, het vergroten van de bekendheid en de zichtbaarheid van de nationale parken.

Dit plan is te downloaden op www.nationaalpark.nl onder publicaties

4

JAARVERSLAG SNP 2012

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Samenwerkingsverband Nationale Parken


Foto Natuurmonumenten - Martin van Lokven

Veluwezoom

Weerribben-Wieden

KwaliteitsVERBETERING Vier parken bezocht door Visitatiecommissie In 2011 heeft SNP besloten een visitatiecommissie in het leven te roepen die de nationale parken kan helpen bij zelfreflectie en het formuleren van verbeterpunten. De commissie geeft aanbevelingen en suggesties die het park kan benutten bij de verdere ontwikkeling. Inmiddels heeft de visitatiecommissie vier nationale parken bezocht: in 2011 Nationaal Park Alde Feanen en in 2012 Nationaal Park Weerribben-Wieden, Nationaal Park Drentsche Aa en Nationaal Park De Veluwezoom. Het is van groot belang voor de nationale parken om de kwaliteit, ambities en prestaties te toetsen. Hiermee wordt het kritisch vermogen in het eigen park vergroot. De resultaten daarvan worden ook onderling vergeleken. Om op een systematische wijze uitspraken te kunnen doen over het functioneren van de nationale parken heeft de commissie een visitatiekader opgesteld. Dit visitatiekader grijpt terug op diverse onderzoeken over de nationale parken in Nederland en buitenlandse literatuur. Het visitatiekader houdt in dat er gekeken wordt naar de volgende zes aspecten:

• • • • • •

Zicht op doelen en middelen Planvorming, plancyclus en organisatie Samenwerking tussen de partners Wisselwerking met omgeving en maat- schappelijk draagvlak Bestuurlijk draagvlak Participatie in (inter)nationaal netwerk

Daarnaast is er tijdens de visitaties ruimte voor maatwerk en voor specifieke aandachtspunten en vragen die door het betreffende park naar voren zijn gebracht. Over deze aspecten en aandachtspunten wordt informatie verzameld, zowel door bestudering van schriftelijk materiaal vooraf, als in gesprekken met betrokkenen op de dag van de visitatie. De visitaties werden door de desbetreffende nationale parken als zeer waardevol ervaren.

JAARVERSLAG SNP 2012

5


Dag van het Nationaal Park

Communicatie

Zondag 27 mei 2012

Publieksevenement NP dag mei 2012 Om de bekendheid van de nationale parken bij de Nederlandse burger te verbeteren en daarmee het draagvlak voor de parken te vergroten is voor de eerste keer de Internationale Dag van het Nationaal Park gevierd. Dit gebeurde in het Pinksterweekend, van 26 tot en 28 mei 2012. Alle nationaal park hebben succesvol aan de viering van de Dag van het Nationaal Park een eigen invulling gegeven. Vele activiteiten werden aan het publiek aangeboden om de nationale parken op een bijzondere manier te beleven. SNP heeft dit publieksevenement gefaciliteerd door financiering van de productie en uitzending van een filmpje over deze dag op alle 13 regionale tv-zenders. Het filmpje is in de week voorafgaand aan de dag ruim 600 keer uitgezonden en is nog steeds te zien via Youtube.com. Voor dit evenement werd door SNP ook verschillende affiches in SNPNormbladen huisstijl © 10.2012 / Zie ook: www.nationaalpark.nl >login huisstijl ontwikkeld.

Programma Nationaal Park OOsterschelde

10:00u – 11:30u Natuurvaartocht, Natuurvaartocht, Burghsluis Kosten: volwassenen € 10,- kinderen € 7,Aanmelden: Ms Onrust 0653535297 informatie@ms-onrust.nl

14.00u Wandelen rondom de vloedlijn, Neeltje Jans Kosten: volwassenen € 3,- kinderen € 1,50 Aanmelden: Biologische werkgroep NOB 0118-64253 0118

Meer informatie: www.npwww.np-oosterschelde.nl Uitgave: Samenwerkingsverband Nationale Parken / Ontw. Buro van Baar

Maten in mm tenzij anders aangegeven PMS©

S A M E N S T E L L I N G E N O N T W E R P : B U R O VA N B A A R D E N H A AG © 2 012

Illustratie uit het normblad over bebording

Handboek bebording De ringband ‘Handleiding Bebording’ werd door SNP in 2011 uitgegeven. Deze ringband bevat de brochure ‘Handleiding Nationale Parken Bebording en duobranding’. In deze ringband zijn normbladen opgenomen voor de toepassing van de SNP-huisstijl. De normbladen zijn een aanvulling op de algemene brochures over basis huisstijl en de richtlijnen voor bebording en duobranding. De normbladen vormen de technische vastlegging per type drager. In 2012 is de zichtbaarheid en duobranding van informatiecentra door Buro Van Baar bestudeerd. Adviezen en visualisaties zijn vastgelegd op normbladen die voor de nationale parken in de ringband ‘Handleiding Bebording’ zijn opgenomen.

Normblad S 32

Bezoekerscentrum toegangsweg 2012

6

JAARVERSLAG SNP

De Meinwe


Normbladen huisstijl © 10.2012 / Zie ook: www.nationaalpark.nl >login

Uitgave: Samenwerkingsverband Nationale Parken

Pictogrammen Speciaal voor toeristische informatie op kaarten en informatieborden heeft SNP een uitgebreide serie pictogrammen uitgebracht. Er zijn vier thema’s: vervoer, activiteiten, ontspanning en accommodatie. Er zijn verschillende uitvoeringen, zowel in kleur (oranje en groen; de twee SNP kleuren) als in zwart en wit (diapositief). Alle uitvoeringen zijn in EPS (vectoren) beschikbaar voor de nationale parken. Een bijzonder kenmerk van de SNP-pictogrammen is dat de figuren af en toe buiten het schild uitsteken. Dit is een verwijzing naar beleving van vrijheid in de natuur. De 39 pictogrammen zijn als normbladen in de SNPringband ‘Handleiding Bebording’ opgenomen.

S A M E N S T E L L I N G E N O N T W E R P : B U R O VA N B A A R D E N H A AG © 2 012

Inforuimte Station Steenwijk De pictogrammen zijn toegepast in de inforuimte op station Steenwijk. Deze werd in maart 2013 geopend en biedt informatie en wegwijs voor reizigers die vanaf station Steenwijk de noordelijke nationale parken willen bezoeken.

auto.jpg

b&b.jpg

bez-centr.jpg

bootdienst.jpg

bootje huren.jpg

bus.jpg

café.jpg

camper.jpg

caravan.jpg

diner.jpg

film.jpg

hotel.jpg

hut.jpg

info.jpg

kanoën.jpg

paardrijden.jpg

rondvaart.jpg

shopping_blad.jpg

shopping.jpg

surfen.jpg

theater.jpg

trein.jpg

tuktuk.jpg

wandelen.jpg

wellness.jpg

Normblad H5b

Pictogrammen kleur

De inforuimte op station Steenwijk bestaat uit fotowanden waarop interactieve schermen zijn gemonteerd

JAARVERSLAG SNP 2012

7


Jaarverslag 2011 Samen genieten van

Het SNP jaarverslag 2011 werd digitaal uitgebracht en is op de SNP-website te vinden. Het SNPjaarverslag 2011 is het eerste jaarverslag dat in deze vorm is uitgegeven.

JaaRVERSlaG 2011 Samenwerkingsverband Nationale Parken

een mooie kust en een zee vol leven Natuur beleven aan

Kust & Zee De Nederlandse kust heeft prachtige natuur met een grote rijkdom aan verschillende planten en dieren. Het is de moeite waard om deze natuur in stand te houden en te versterken, zodat iedereen hiervan kan blijven genieten. Vereniging Kust & Zee zet zich samen met natuurorganisaties, duinwaterleidingbedrijven, hoogheemraadschappen en de overheid al jaren in voor het behoud en de uitbreiding van de soortenrijkdom aan de Nederlandse kust en op zee. In deze rubriek laten we zien wat hieraan wordt gedaan. ‘Natuur beleven aan kust & zee’ is mede mogelijk gemaakt door: • Dunea • Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling • Gemeente Noordwijk • Gemeente Zandvoort • Hoogheemraadschap van Rijnland • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie • Nationaal Park Zuid-Kennemerland • Nationale Postcodeloterij • Natuurmonumenten • Programma Naar Een Rijke Waddenzee • Provincie Noord-Holland • Provincie Zuid-Holland • PWN • Rijkswaterstaat • Samenwerkingsverband Nationale Parken • Staatsbosbeheer • Vogelbescherming Nederland • Waternet

Zoek onder documenten op www.nationaalpark.nl

In de komende pagina´s nemen we je mee door duinen waar de natuur haar gang kan gaan, zodat er weer duineigen planten groeien en vogels rustig kunnen broeden. Je leest over de bescherming van de bruinvissen en over het duingebied rond Meijendel; een oase van rust in de drukke Randstad. Op de Zandmotor, een opgespoten eiland voor de kust van Zuid Holland, is een nieuw en uniek natuur- en recreatiegebied aan het ontstaan. Tot slot mag de Waddenzee, een rijke wildernis van wereldformaat, niet ontbreken.

Ku K usstt&Ze Zee Gi Zee Gids ds 201 012 - 2013 20 2 013 3 45

Facilitering NP websites

Advertenties

Ook in 2012 heeft het SNP in samenwerking met Webalive een bijeenkomst georganiseerd voor de NP-webmasters (IVN-ers en secretarissen NP) om ervaringen uit te wisselen over het gebruik van het NP-websysteem. Echter was de belangstelling te gering om deze bijeenkomst te kunnen laten doorgaan.

In de Zee en Kustgids 2012 werd een advertentie van het SNP geplaatst. Met deze gids biedt de Vereniging Kust & Zee een podium aan de partijen die zich inzetten om de Nederlandse kust en zee een veilige, natuurlijke, duurzame en leefbare plek te laten zijn.

Speciale editie NP-magazine In mei 2012 is een speciale editie van het NP-magazine uitgebracht, met de titel ‘Ontdek onze Nationale Parken’. In deze uitgave wordt speciale aandacht besteed aan de vier grondpeilers van een nationaal park: natuur, educatie, recreatie en onderzoek. Ook de contouren van nieuwe natuurgerelateerde, economische mogelijkheden voor de nationale parken worden beschreven. Deze bijzondere uitgave is via de SNP webwinkel te koop voor 5 euro. Het NP-magazine, nummer 11 met de titel ‘Wie zorgt straks voor onze nationale parken?’ werd in november 2012 uitgebracht.

SPECIALE EDITIE

MAGAZINE

Magazine over de Nederlandse nationale parken

MAGAZINE

ONTDEK ONZE NATIONALE PARKEN!

WIE ZORGT STRAKS VOOR ONZE NATIONALE PARKEN? nr 11 november 2012

Nr_11-2012_Magazine_NP_NB_V8_7mei2012.indd 1

8

JAARVERSLAG SNP 2012

07-05-12 16:14


SAMENWERKING Vergaderingen Ter bevordering van het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de nationale parken en het stimuleren van een eenduidig uitvoeren van het beleid van de nationale parken zijn door SNP in 2012 weer diverse bijeenkomsten met betrokken georganiseerd. In juni 2012 vond de jaarvergadering plaats op de Floriade (Venlo), met zoals gebruikelijk deelname van de voorzitters en secretarissen van de Overlegorganen Nationale Parken en de SNP-adviseurs. Voor het overige heeft het AB-SNP drie maal en het DB-SNP vier keer vergaderd. De secretarissen kwamen drie keer bij elkaar. Daarnaast waren er enkele bijeenkomsten van de SNP-Werkgroep Communicatie en de Commissie Internationale Zaken.

Politieke en lobbyactiviteiten Een belangrijk deel van de lobbyactiviteiten in 2012 heeft zich gericht op de gevolgen van het Deelakkoord Decentralisatie Natuur dat in september 2011 is overeengekomen tussen het Rijk en provincies. Eén van de punten uit dit akkoord is dat de nationale parken niet langer als een Rijksverantwoordelijkheid worden gezien, zonder dat in het akkoord afspraken zijn gemaakt over de vraag of -en zo ja hoe- provincies deze taak overnemen. De lobby heeft zich vooral gericht op het duidelijk positioneren van de nationale parken, educatie in nationale parken en de onderlinge samenwerking. Een paar punten uit de lobby activiteiten: • Regelmatige agendering van het onderwerp in DB-SNP, AB-SNP en secretarissenoverleg aan de hand van regelmatig ge-update notitie over stand van zaken in diverse nationale parken • Zienswijze ingediend op Nota Ruimte & Infrastructuur • Notitie opgesteld met koers voor lobby zodat iedereen eenzelfde geluid laat horen (geen pleidooi voor de terugkeer naar situatie voor DI, maar wel helderheid over systeemverantwoordelijkheid) • Contacten richting EZ met betrekking tot hernieuwde Basiswet Natuur • Deelname gesprek met politieke partijen over deze nieuwe basiswet • Notitie en contact met ambtelijke IPO werkgroep vervallen Rijkstaken en vervolgens richting bestuurlijke IPO werkgroep Vitaal Platteland • In kader van kabinetsformatie contact met en brief aan (toen nog toekomstig) minister Dijsselbloem • Onder de aandacht brengen van een notitie systeemverantwoordelijkheid bij vaste kamercommissie EZ

Consequenties Deelakkoord Decentralisatie Natuur In het najaar van 2011 zijn het Rijk en IPO tot een akkoord gekomen over de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot natuurbeleid en natuurbeheer worden geregeld. Eén en ander is vastgelegd in het Deelakkoord Decentralisatie Natuur. Met betrekking tot de nationale parken is in dat deelakkoord vastgelegd dat de nationale parken behoren tot de categorie ‘vervallen Rijkstaken’. Daarbij is het de beleidsvrijheid van de individuele provincies In het deelakkoord of deze taak met betrekking tot de is vastgelegd nationale parken al of niet wordt opgepakt. dat de nationale In 2012 heeft dat geleid tot een situatie parken behoren tot waarbij er grote diversiteit is ontstaan ‘vervallen Rijkstaken’ met betrekking tot de rol die provincies daarbij spelen. Ontbreken van middelen In sommige provincie heeft het geleid tot een situatie waarbij het nationaal park geen of nauwelijks nog invulling kan geven aan de doelen wegens het ontbreken van middelen, het wegvallen van het secretariaat en/of het niet meer functioneren van een overlegorgaan. In andere provincies wordt het beleid met betrekking tot het nationaal park onverkort voortgezet. Inmiddels controversieel Inmiddels treedt binnen het Rijk een lichte kentering op: in de toelichting op de (overigens inmiddels controversieel verklaarde) Basiswet Natuur is opgenomen dat het Rijk ‘een systeemverantwoordelijkheid’ heeft voor de nationale parken. In de loop van 2013 zal aan dat begrip een nadere invulling worden gegeven. Nader geïnformeerd Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ is door de staatssecretaris toegezegd dat de Tweede Kamer hierover voor de zomer 2013 nader geïnformeerd zal worden.

JAARVERSLAG SNP 2012

9


Op 13 juni 2012 tekenden betrokkenen van de Nationale Parken en Nationale Landschappen een samenwerkingsovereenkomst. Hieronder hoofdrolspelers: Bart Krol (gedeputeerde provincie Utrecht en voorzitter van Servicenet Nationale Landschappen), Joke Kersten (Voorzitter SNP) en Walter Kooy (directeur Nationaal Groenfonds)

Samenwerking Nationale Parken en Nationale Landschappen Op 13 juni organiseerden Samenwerkingsverband Nationale Parken, Servicenet Nationale Landschappen en Nationaal Groenfonds in Radio Kootwijk het symposium genaamd ‘Nationale Parken en –Landschappen: samen investeren in de toekomst’. Het symposium stond voor de lancering van een meer gezamenlijke aanpak in de veertig mooiste groene gebieden van Nederland: de Nationale Parken en de Nationale Landschappen. Ruim honderd vertegenwoordigers van de Nationale Parken, de Nationale Landschappen en het Nationaal Groenfonds zochten samen met bestuurders en terreineigenaren op de hei bij Radio Kootwijk naar een antwoord op de vraag: “Hoe kunnen de Nationale Parken en de Nationale Landschappen in Nederland de krachten bundelen en hun economische waarde verzilveren zonder de individuele kwaliteiten aan te tasten?” Met de samenwerking tussen de Nationale Parken en Landschappen staan de gebieden samen sterk voor de toekomst. Een toekomst waarin steeds minder subsidies beschikbaar zijn. De Nationale Parken en -Landschappen zullen de krachten moeten bundelen om samen de slag van minder subsidies naar meer investeringen te maken. De in totaal 40 Nationale Parken en

10

JAARVERSLAG SNP 2012

Nationale Landschappen kennen een hoge natuurlijke en landschappelijke kwaliteit met een onschatbare (inter)nationale waarde. Die waarde moet met overheden en marktpartijen de komende jaren verzilverd worden door samen (verder) te bouwen aan een sterk merk met 40 unieke iconen. Samen met de provincies willen de parken en landschappen de gebiedsopgave voor de komende jaren realiseren. Het voornemen tot samenwerking tussen de 20 Nationale Parken, de 20 Nationale Landschappen en het Nationaal Groenfonds werd bekrachtigd door de ondertekening van een gezamenlijke intentieverklaring. Door samen te werken ontstaat de mogelijk om een nationaal fonds op te zetten, waarmee zowel lokale, regionale als nationale partijen aangesproken kunnen worden. Als afzonderlijk nationaal park of nationaal landschap is dit vaak niet haalbaar. Gezamenlijk in een nationaal fonds is het echter wel mogelijk om partijen als de Postcode Loterij of de grote verzekeringsmaatschappijen te benaderen voor sponsoring of andere vormen van participatie. En een partij als het Nationaal Groenfonds is te benaderen voor een laagrentende lening. Lees verder onder rubriek Financiën


Project Neem de tijd operationeel Met financiële steun van het SNP heeft het IVN, in samenwerking met een groot aantal regionale partners, het project ‘Neem de Tijd’, zwerven door en langs noordelijke nationale parken, in juli 2012 gerealiseerd. Onderdeel van dit project is de digitale mammoetwandelroute van in totaal 470 km, verdeeld over 36 trajecten variërend van 10 tot 25 km. De wandelroute loopt via bestaande routes en Ecologische Verbindingszones door de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, zes nationale parken, twee nationale landschappen en twee werelderfgoed locaties. Naast het wandeltraject verstrekt de wandelapp informatie over het landschap, natuur- en cultuurhistorische bezienswaardigheden en mogelijkheden voor openbaar vervoer langs de route. Binnen de nationale parken zijn drie extra routes geselecteerd die al wandelend, fietsend, kanoënd of per paard door het nationaal park voeren. Op de websites van de betrokken nationale parken bevinden zich de adressen van de gastheren, overnachtingsmogelijkheden en leveranciers van streekproducten in en om het desbetreffende nationaal park. Meer info op www.wandelapp-neemdetijd.nl

Kenniscentrum Groen en Handicap Het Kenniscentrum Groen en Handicap heeft ook in 2012 weer een aantal nationale parken bezocht om te adviseren over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de nationale parken voor mensen met een beperking. De algemene uitgangspunten die het Kenniscentrum als toetsings- en beoordelingskader gebruikt, zijn vastgelegd in haar publicatie ‘Samen op pad’ (zelfstandig & drempelvrij genieten van de natuur). Deze publicatie is gedigitaliseerd en te raadplegen via de website van Kenniscentrum Groen & Handicap (www.natuurzonderdrempels.nl). Inmiddels zijn er voor circa 10 nationale parken waardevolle, praktische adviezen uitgebracht. In 2012 heeft het Kenniscentrum Groen & Handicap een Wandelfeest op Papendal bij Arnhem georganiseerd. De diverse wandelroutes waren geheel toegankelijk voor mensen met een beperking. Het SNP heeft deze dag mede gesponsord.

JAARVERSLAG SNP 2012

11


Europarc Conferentie 2012 De Europarc Conferentie werd dit jaar van 23 tot 26 oktober 2012 gehouden in het Belgische Genk. Het thema van deze conferentie was: ‘(Re)connecting: society and biodiversity’. De Europarc Federation telt ongeveer 430 leden. SNP en de 20 nationale parken zijn ook lid van de Europarc Federation. De jaarlijkse bijeenkomsten bieden de Nederlandse deelnemers de mogelijkheid kennis en ervaringen te delen met andere nationale parken in Europa. Op de gezamenlijke Algemene vergadering op 22 oktober zijn de leden geïnformeerd over de activiteiten van Europarc en over de ontwikkeling over de samenwerking met Eurosite. Workshop Natura 2000 Naast diverse inleidingen werden er workshops gehouden op het gebied van inzet vrijwilligers, jongeren en natuur, werken over de grenzen heen, beheer van mariene en kustgebieden, natuur en landbouw, ontwikkeling van wildernis, geologie, duurzaam toerisme, groene infrastructuren, bedrijven en biodiversiteit, natuurbeheer natuuronderzoek, klimaatsveranderingen, life-projecten, E-park, en Natura 2000. Tevens werden er excursies naar Nationaal Park De Hoge Kempen, Zwarte Beek, Lage Kempen, Maas-Swalm-Nette gebied, Kempen Broek, Maasvallei, Haspengouw, Brussel en het Drielandenpunt georganiseerd. Duurzaamheid Op de conferentie werd de European Charter for Sustainable Tourism aan het Nationaal Park De Biesbosch en het Nationaal Park De Meinweg door de Europarc Federation toegekend.

12

JAARVERSLAG SNP 2012

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft het jaar 2012 gekozen als internationaal evenementjaar om bijzondere natuurgebieden in Nederland onder de aandacht van een breed publiek en miljoenen (buitenlandse) toeristen te brengen. Het NBTC heeft voor dit project “Holland Naturally, 20122015” een nationaal samenwerkingsplatform ingesteld, waaraan het SNP deelneemt. De bedoeling van het evenementjaar 2012 is om het domein natuur structureel te integreren in de marketing van Nederland. Gestart is met het ontwikkelen van een Holland Naturally website waarop alle informatie is te vinden over de Holland Naturally bestemmingen, waarvan de nationale parken een onderdeel vormen. Via deze website wordt de bekendheid van de nationale parken sterk verbeterd en vergroot. De website kent ook een Duitse en Engelse versie. De website werd, voorafgaand aan de opening van de Floriade 2012, operationeel.

Foto: Mine Dalemans

Foto: Mine Dalemans

Project Holland Naturally

Op excursie door de Maasvallei met internationale collega’s

Europarc section Low Countries In 2012 is het AB-SNP akkoord gegaan met de totstandkoming van een Europarc section Low Countries onder voorwaarde dat de tijdsinvestering beperkt blijft. Eén en ander heeft, mede namens het Nationaal Park de Hoge Kempen in Vlaanderen, geleid tot een brief aan de Europarc Council met het verzoek in te stemmen met de instelling van een Europarc Section Low Countries. De Council heeft hier positief op gereageerd, hetgeen heeft geleid tot officiële instelling van de sectie tijdens de jaarvergadering van de Europarc Federatie die op de conferentie plaatsvond. In de komende periode zullen gesprekken plaatsvinden over de verdere uitwerking, waaronder een jaarprogramma 2013.


FINANCIEN Aanvraag postcodeloterij Als onderdeel van de eerder genoemde samenwerking met het Servicenet Nationale Landschappen is een gezamenlijke Postcode Loterij aanvraag opgesteld. Alle nationale parken zijn door het SNP benaderd met de vraag een projectvoorstel in te dienen. Uiteindelijk zijn in de aanvraag 38 projecten opgenomen die gelijkelijk zijn verdeeld tussen nationale parken en nationale landschappen. Uitgangspunt is dat de eigen co-financiering minimaal 50% is en dat de projecten moeten bijdragen aan: • • • •

samen investeren in de 40 mooiste gebieden van Nederland

De ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling Vergroting toegankelijkheid en beleefbaarheid Verbetering naamsbekendheid en gebiedsimago Vergroting maatschappelijke betrokkenheid en participatiegraad.

Thema’s waarbinnen de projecten moeten passen zijn: • • • • • •

Nationale Parken & Nationale Landschappen

Aanvraag Nationale Postcodeloterij

CONCEPT

Duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit Recreatie en beleving Educatie en participatie Kunst en cultuur Marketing en promotie Financiering en economie

Natuurfonds Als onderdeel van de samenwerking met het Servicenet Nationale Landschappen en het Nationaal Groenfonds is gesproken over de totstandkoming van twee Fondsen: een Nationaal Fonds Nationale Parken en een Nationaal Fonds Nationale Landschappen. Met zo’n nationaal fonds kunnen landelijke of internationaal opererende partijen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven worden benaderd met de vraag om zich vanuit maatschappelijke verantwoord ondernemen te verbinden aan de doelen die dit nationaal fonds wil realiseren. Centraal doel van dit nationaal fonds is om de individuele nationale parken van middelen te voorzien in aanvulling op de eigen fondsenwerving van de individuele nationale parken.

13

JAARVERSLAG SNP 2012


Eenmaal, andermaal! op de landschapsveiling in texel

Project IVN Natuurlijk en Bedrijvig

SNP-webwinkel

In 2012 is IVN met financiële ondersteuning van SNP gestart met het project ‘Natuurlijk en Bedrijvig’. De bedoeling van dit project is om de fondsenwervingscapaciteit van de nationale parken structureel op een hoger niveau te brengen. In drie regio’s heeft IVN rondetafel netwerkbijeenkomsten met ondernemers georganiseerd om de mogelijke samenwerking van het nationaal park met het regionale bedrijfsleven in kaart te brengen en ervaringen met elkaar te delen. De bijeenkomsten hebben geleid tot het organiseren van landschapsveilingen.

In het voorjaar 2012 is de webwinkel op de SNP-website operationeel geworden. Diverse producten worden op de SNP-webwinkel aan het publiek te koop aangeboden, zoals aanzichtkaarten, NP-magazines, posters, boeken, DVD’s en een muismat. Zie:

Eenmaal, andermaal! De landschapsveiling Nationaal Park De Duinen van Texel heeft succesvol op 15 november 2012 plaatsgevonden. Recreatie-ondernemingen kregen gelegenheid om projecten te adopteren. Per project werd een startbedrag en een wederprestatie vastgesteld. De landschapsveilingen in het Nationaal Park De Meinweg en het Nationaal Park Oosterschelde zijn met veel enthousiasme opgezet en vele bedrijven werden benaderd en uitgenodigd. Ondanks alle inspanningen en uitstekende voorbereidingen hebben zich helaas te weinig bedrijven aangemeld en moesten deze landschapsveilingen worden geannuleerd.

www.nationaalpark-webwinkel.nl SNP-Bureaukalender 2013 Eind 2012 heeft SNP de SNP bureau kalender 2013 uitgebracht. Deze fraaie kalender is te bestellen via het SNP website. De kalender bestaat uit prachtige natuurfoto’s en geeft een goed beeld van de schoonheid van de Nederlandse nationale parken. Bij aanschaf van meerdere exemplaren is korting op de prijs mogelijk. Geïnteresseerden kunnen terecht in de SNP webwinkel. www.nationaalpark.nl

KALENDER 2013 De nationale parken vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur nattuur

JAARVERSLAG SNP 2012

14


FINANCIEEl OVERZICHt 2012 Voor de uitvoering van het SNP-werkplan 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken een subsidie van € 300.000,- toegezegd. De subsidie bestond uit € 95.000,- voor de organisatiekosten en € 205.000,- voor de projectkosten (reguliere projecten en projecten profi lering). De eindafrekening van het werkplan 2012 vindt per 1 juli 2013 plaats. De betaling van een aantal projecten uit 2012 zal pas in het voorjaar van 2013 plaatsvinden. Een uitgebreide fi nanciële verantwoording zal worden neergelegd in de separaat uit te brengen jaarrekening 2012. StAND VAN BAtEN EN lAStEN OVER PERIODE 1 JANUARI t/M 31 DECEMBER 2012

Organisatiekosten Projectkosten totaal

Subsidie

Betaald

Nog te betalen

€ 95.000,00 € 205.000,00 ------------------ € 300.000,00

€ 60.108,01 € 158.926,44 ---------------- € 219.034,45

€ 34.891,99 € 46.073,56 -------------€ 80.965,55

StAND lIQUIDE MIDDElEN PER 31 DECEMBER 2011 Kas ING Bank ING Bank Renterekening Bijdragen NP Opbrengsten donateurs Verkoop webwinkel Nog te ontvangen subsidiegelden 2012

€ 0,00 € 38.743,68 € 40.011,65 € 38.000,00 € 205,00 € 93,68 € 60.000,00

JAARVERSLAG SNP 2012

15


INTERNE ZAKEN Personele wijzigingen

Mevrouw Tini Leenes, administratief medewerker bij SNP, heeft in december 2012 wegens vervroegd pensioen afscheid genomen. De ontstane vacature is niet vervuld. In juli 2012 is afscheid genomen van de voorzitter van het Overlegorgaan NP Alde Feanen, de heer P. Miedema. Zijn functie is overgenomen door de heer G. Gerbrandy. Ook de heer Van Baar, voorzitter van het Overlegorgaan NP De Loonse en Drunense Duinen heeft zijn functie in 2012 beĂŤindigd. Als nieuwe voorzitter van NP De Sallandse Heuvelrug is de heer C.A.C.J. Oomen en als nieuwe voorzitter van het Overlegorgaan NP De Loonse en Drunense Duinen, is de heer P.A. van Vugt welkom geheten. In december 2012 is afscheid genomen van mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman, voorzitter van het Overlegorgaan NP Schiermonnikoog. Eind december heeft Baron S.E. van Voorst tot Voorst, directeur NP De Hoge Veluwe zich uit het AB-SNP teruggetrokken. Dit geldt ook voor de secretaris van NP De Hoge Veluwe, mevrouw A.H. Kylstra. Met het vertrek van de secretaris van het Overlegorgaan NP Oosterschelde, de heer F.M.M. van Pelt, zal in de kring van secretarissen per 1 januari 2013 een nieuwe gezicht verschijnen. In december 2012 is ook afscheid genomen van mevrouw A. Vos (IVN), lid van het Secretarissenoverleg en de SNP-Werkgroep Communicatie.

Bijlage 1: Samenstelling Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en secretarissenoverleg SNP per 31-12-2012 (De DB-leden zijn tussen haakjes aangegeven) Leden Park

NBEL Drentsche Aa NP De Ă‚lde Feanen NP De Biesbosch NP Drents-Friese Wold NP Duinen van Texel NP Dwingelderveld NP De Groote Peel NP De Maasduinen NP Lauwersmeer NP Loonse en Drunense Duinen NP De Meinweg NP Oosterschelde NP Sallandse Heuvelrug NP Schiermonnikoog NP Utrechtse Heuvelrug NP Weeribben-Wieden GP De Zoom - Kalmthoutse Heide NP Zuid-Kennemerland NP De Hoge Veluwe NP Veluwezoom Ministerie van ELI/EZ Federatie Part.Grondbezit (FPG) IVN Staatsbosbeheer Vereniging Natuurmonumenten De12Landschappen

16

JAARVERSLAG SNP 2012

Voorzittersoverleg / AB-SNP

Secretarissenoverleg

H. Oosterveld P. Miedema (lid DB) / G. Gerbrandy J. Heijkoop (lid DB) mw. J.C. Witteveen-Hevinga C.J. Vriesman (lid DB) mw. J.C. Witteveen-Hevinga J.J.M. Tindemans mw. R. Oomen-Ruyten mw. M. de Meijer P.A van Vugt mw. J.W. Kersten (voorzitter DB) S.W.G.M. Kramer C.A.C.J. Oomen mw. G.W. van Montfrans-Hartman Th.E.M. Wijte (lid DB) A. Moens C.J.van Liere mw. A. Emmens-Knol S.E. Baron van Voorst tot Voorst W. Knol

K. Folkertsma L. van der Laan P. Martens W. Werkman M. Burger P.W. Pasman J.J.M. Pouw G.J.J. van der Westen J.E. Bagerman mw. A. van den Bogert G.J.J. van der Westen F.M.M. van Pelt H. Reimerink K.H.C. Bik mw. R. Zwart P. Niens mw. B. van Eeckhoutte mw. K. Lever mw. A.H. Kylstra

H. Soorsma W.J.P. van Notten J. de Jong C. Kalden J.J. de Graeff H. Bartelink

mw. A.Vos


BIJlAGE 2: Samenstelling Commissie Internationale Zaken Th.E.M. Wijte Mw. J.W. Kersten J.W. Sneep J.J. Schiphorst Mw. S. Bakker P. Nuvelstijn Mw. Th. Peters Mw. M.A.J. Jager-Wรถltgens

NP Utrechtse Heuvelrug, Voorzitter NP De Meinweg SNP SNP Staatsbosbeheer Ver. Natuurmonumenten IVN Bestuur Europarc Federation

BIJlAGE 3: Samenstelling Werkgroep Communicatie J.W. Sneep J.J. Schiphorst Mw. M. Vierling Mw. H. Leenen Mw. A. Vos Mw. A. van den Bogert

SNP Voorzitter SNP Ver. Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN NP Loonse en Drunense Duinen

BIJlAGE 4: Medewerkers SNP in 2010 J.W. Sneep J.J. Schiphorst

Directeur, 1,0 fte Ambtelijk secretaris / projectleider, 0,4 fte

JAARVERSLAG SNP 2012

17


JAARVERSLAG SNP 2012

Profile for Carolien Vader

Jaarverslag SNP 2012  

Jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken 2012

Jaarverslag SNP 2012  

Jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken 2012

Advertisement