Page 1

St. Antonius Ziekenhuis en Mesos Medisch Centrum


In een ziekenhuis werken mensen van velerlei pluimage. Verpleegkundigen, medisch specialisten, apothekers, diëtisten, analisten, arts-assistenten, technici, koks, voedingsassistenten, managers, bewakers, financiële deskundigen, personeelsadviseurs, administratieve medewerkers – om er maar eens wat te noemen. Ze hebben een ding gemeen: hun vakkennis en toewijding. Maar het draait in een ziekenhuis natuurlijk om de patiënten en hun familie. Zij brengen hun eigen verschillende achtergronden, ervaringen en verwachtingen mee. En ook zij hebben een ding gemeen: ze verwachten de best mogelijke medische behandeling en verpleegkundige zorg, maar ook de aandacht die ze verdienen. Het St. Antonius Ziekenhuis en Mesos Medisch Centrum doen er alles aan om te voldoen aan die verwachtingen. We investeren in mensen en middelen en werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat doen we enerzijds vanuit de door eigen vakmanschap ingegeven behoefte om steeds betere zorg te leveren; anderzijds stelt ook de maatschappij steeds hogere eisen, mede gestimuleerd door de marktwerking. Een ziekenhuis is een samenleving in het klein: een smeltkroes van emoties die het hele menselijke spectrum bestrijken. Blijdschap en verdriet, hoop en berusting, angst en pijn, geluk en tegenslag, optimisme en verwachting liggen dicht bij elkaar. En dat zeven dagen per week, dag en nacht oftewel 24 uur per dag. Meer dan om de vaak zeer geavanceerde (medische) techniek draait het in een ziekenhuis om mensen. Mensen máken het ziekenhuis. Daarom hebben wij besloten tot deze uitgave. Geen jaarverslag met veel tekst en cijfers, maar een indringend en invoelend fotoverslag van 24 uur ziekenhuisleven. Mocht u ook belangstelling hebben voor onze Jaardocumenten 2006, dan kunt u deze downloaden van onze websites www.antonius.net (via ‘Algemeen’ en ‘Publicaties’) en www.mesos.nl (via ‘Over Mesos’). Wij wensen u veel kijkplezier. Raad van Bestuur AntoniusMesosGroep september 2007


Nachtdienst

Veilig

Spoed

Respect

Levensreddend

Intensief

Contact

Ontbijtje

Analyse

Vakmanschap

Onzekerheid

Opleiden

Ontspannen

Let’s go!

Chemokuur

Kleine ingreep

Informatie

Poetsen

Medicijn

Een meisje

’s Avonds

Dialyseren

Huisarts

Intiem


St. Antonius Ziekenhuis en Mesos Medisch Centrum Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Mesos

rol. Kostenbeheersing is een belangrijk aspect.

Antonius in Houten nauw samen met huisartsen

sinds 2003 over de beste cardiologen. Op de AD-

Medisch Centrum in Utrecht vormen sinds 2002

Door een andere organisatie van de zorg en nauwe

in een Transmuraal Centrum. Specialisten van het

ranglijst van de 100 beste ziekenhuizen eindigde

samen de AntoniusMesosGroep. Hoewel verschillend

samenwerking met zorgaanbieders, zoals huisartsen,

Antonius houden er bijvoorbeeld spreekuur, dus

het Antonius in 2006 op de derde plaats en in

van karakter bieden de beide ziekenhuizen

thuiszorg en verpleeghuizen, verbetert de logistiek

dicht bij huis van de patiënt. Mesos doet hetzelfde

de Elsevierenquête steeg het ziekenhuis naar de

samen een breed, gevarieerd zorgpakket. Beide

(ketenzorg) en daardoor de kwaliteit van de zorg.

in een polikliniek en informatiecentrum in Leidsche

tweede plaats. Daarnaast krijgt het Antonius in

ziekenhuizen vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Het streven is de patiënt steeds de best mogelijke

Rijn. Beide ziekenhuizen verzorgen geregeld

2006 het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond

Het is de bedoeling dat ze op termijn fuseren.

zorg op maat te bieden.

thema- en voorlichtingsavonden voor patiënten en

bij een onderzoek naar de kindvriendelijkheid bij

Het St. Antonius Ziekenhuis is een toonaangevend

Innovatie en zorgvernieuwing zijn daarbij

verwijzers. Ook de mogelijkheden om via internet

het ‘knippen’ van amandelen.

ziekenhuis met een rijke, gastvrije traditie. Het

belangrijke beleidsinstrumenten, zowel qua

afspraken te maken of klachten in te dienen komen

Ook in patiënttevredenheidsonderzoeken scoren het

Antonius fungeert als regionaal ziekenhuis en als

organisatie als op het gebied van medische en

de patiënten ten goede.

Antonius en Mesos goed. Patiënten waarderen met

topklinisch en opleidingsziekenhuis waar vrijwel

verpleegkundige zorg. Zo werken beide ziekenhuizen

alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Landelijk is

aan de verdere ontwikkeling van een gezamenlijk

Waardering

en verpleegkundigen en de servicegerichte instelling

het Antonius bekend vanwege de behandeling van

Oncologiecentrum.

De aandacht voor de patiënt en voor de

van het personeel.

name de professionaliteit van medisch specialisten

kwaliteit van zorg vertaalt zich in steeds hogere

patiënten met hart-, vaat- en longziekten. Mesos Medisch Centrum is het grootste

Kwaliteit

waarderingscijfers. Om met Mesos Medisch Centrum

Bedrijf naar je hart

stadsziekenhuis van Utrecht: laagdrempelig

De voortdurende verbetering van de kwaliteit en

te beginnen: in 2006 stond het ziekenhuis op

Het Antonius en Mesos maken gezamenlijk veel werk

en drie locaties in Noord en West-Utrecht

de toegankelijkheid van de zorg staat centraal

de 33e plaats in de jaarlijkse enquête van het

van de opleiding en motivatie van medewerkers. Dit

– letterlijk – dichtbij de patiënt. Mesos richt zich

in beide ziekenhuizen. Aan de basis hiervan

weekblad Elsevier, zeventien plaatsen hoger dan

gebeurt in het kader van het project ‘Bedrijf naar

op de stad en regio Utrecht en steekt veel energie

liggen kwaliteitssystemen. Veel onderdelen van

in 2005. Patiënten zijn vooral te spreken over

je Hart’. Dit project voorziet in het formuleren en

in samenwerking met huisartsen. De specifieke

beide ziekenhuizen – ook de ondersteunende

vriendelijke artsen, de samenwerking met de

uitvoeren van concrete verbeteractiviteiten, per

aandachtsgebieden van Mesos zijn onder meer

diensten – zijn inmiddels gecertificeerd, vaak

huisartsen en de zorgvernieuwing. Huisartsen

afdeling. Veel verbetervoorstellen komen voort uit

diabetes, hartfalen, COPD en borstkanker.

meervoudig. Zo verwierf zowel het Antonius als

roemen de goede samenwerking. In de Top 100 van

het personeel zelf. Het zijn, kortom, de mensen die

Mesos onlangs de NIAZ-accreditatie, waarmee de

Ziekenhuizen van het Algemeen Dagblad eindigde

ertoe doen bij het Antonius en Mesos.

Marktwerking

ziekenhuizen aangeven te voldoen aan landelijke

Mesos op de 39e plaats.

Beide ziekenhuizen maken momenteel een snelle

kwaliteitsnormen.

Het St. Antonius Ziekenhuis scoort al jaren

ontwikkeling door. De introductie van marktwerking

Verder zoeken de ziekenhuizen de patiënt steeds

hoog in allerlei onderzoeken. Zo beschikt het

in de gezondheidszorg speelt daarbij een grote

vaker op buiten de ziekenhuismuren. Zo werkt het

ziekenhuis volgens de jaarlijkse Elsevierenquête al


Antonius De patiënten slapen, de meeste collega’s zijn naar huis en buiten is het stil en donker. Maar op de verpleegafdelingen van het Antonius zijn de nachtverpleegkundigen alert. Ze waken over hun patiënten en treffen de voorbereidingen voor de volgende dag. Ook ’s nachts houdt de zorg nooit op.

Nachtdienst


Antonius 7

Veilig

Overdag is het er een drukte van belang. Maar nu, in het holst van de nacht, zijn de lange gangen in het Antonius verlaten. De nachtwaker maakt er zijn rondes. Hij weet hoe belangrijk veiligheid is voor een ziekenhuis. Voor de patiĂŤnten ĂŠn voor de medewerkers. Zij kunnen vertrouwen op de mannen en vrouwen van de bewaking.


Spoed

Mesos Een verkeersongeluk of een hartaanval, een botbreuk of een steekwond: op de Spoedeisende Hulp van Mesos komen dag en nacht patiĂŤnten binnen die snel medische hulp nodig hebben. De artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp zijn getraind om snel een diagnose te stellen en doeltreffend hulp te verlenen. Met hun rustige, professionele optreden weten ze angstige patiĂŤnten snel te kalmeren.


Mesos Niet alle patiĂŤnten worden beter. Maar de dood hoort bij het leven, ook in het ziekenhuis. Daarom krijgt ook de overledene in Mesos de beste zorg en de familie de beste begeleiding. In het mortuarium wordt de overledene opgebaard voor het laatste afscheid door familie en vrienden. Respectvol en waardig.

Respect


Antonius Erfelijk bepaald of een ongezond leefpatroon: bloedvaten kunnen dichtslibben, met alle gezondheidsrisico’s van dien. 24 uur per dag en zeven dagen per week openen de cardiologen in het CathLab Cardiologie van het Antonius dichtgeslibde aders. Jaarlijks ondergaan honderden patiÍnten hier een dotterbehandeling. Maar routine wordt het werk nooit.

Levensreddend


Antonius Op de afdeling Intensive Care is het altijd spannend. De patiĂŤnten hier hebben zeer intensieve zorg nodig. Hun toestand is ernstig en daarom worden ze doorlopend bewaakt met de meest geavanceerde apparatuur. Maar belangrijker dan alle techniek zijn de medisch specialisten en de gespecialiseerde verpleegkundigen. Toegewijd en deskundig. Zij staan garant voor de allerbeste zorg.

Intensief


Mesos

Contact

De nacht zit er op, een nieuwe dag breekt aan. In alle vroegte komt het leven in Mesos weer op gang. Dat begint met de ochtendronde van de verpleegkundigen. Zij controleren de gezondheidstoestand van hun patiënten en verstrekken de eerste medicijnen. Minstens zo belangrijk voor de patiënten is het eerste contact van de dag: “Goedemorgen mijnheer De Vries, heeft u goed geslapen?”


Mesos Het ontbijt is ook in het ziekenhuis de belangrijke eerste maaltijd van de dag. PatiÍnten mogen tegenwoordig zelf kiezen wat ze willen eten en drinken. Dan smaakt zo’n ziekenhuisontbijt meteen een stuk lekkerder. Zeker als het wordt gereserveerd met een vriendelijk woord. Elke dag serveren de voedingassistenten van het ziekenhuis binnen een uur tijd de ontbijtjes voor alle patiÍnten. Dat betekent: doorwerken. Ook voor de koks in de keuken.

Ontbijtje


Mesos Bloedonderzoek, urineonderzoek en bloedtransfusie: daarvoor tekent het Klinisch Chemisch Laboratorium. Dat gebeurt op verzoek van de huisarts of de medisch specialist. Met geavanceerde apparatuur verrichten de analisten dag en nacht een analyse, snel en gedegen. Het is werk achter de schermen, onontbeerlijk voor het ziekenhuis ĂŠn de patiĂŤnt.

Analyse


Antonius Vakmanschap is doorslaggevend in een ziekenhuis. En dat geldt niet alleen voor het medisch en verpleegkundig personeel. Ook medewerkers in de medisch ondersteunende diensten dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de zorg. Zo moet de apparatuur die wordt gebruikt bij medische ingrepen altijd in optimale conditie zijn. Het onderhoud en de reparaties ervan wordt verzorgd door medisch technici – stuk voor stuk betrokken en gemotiveerde vaklieden.

Vakmanschap


Mesos Nogal wat vrouwen krijgen er vroeger of later mee te maken: een knobbeltje in de borst. Dat hoeft lang niet altijd ernstig te zijn, maar het brengt wel onzekerheid met zich mee. De Mammapoli van Mesos wil die onzekerheid wegnemen. Binnen twee dagen een onderzoek en mammografie, binnen een week de uitslag. Bij het constateren van borstkanker volgt een snelle behandeling door een team van gespecialiseerde medici en verpleegkundigen. Maar de Mammapoli biedt de patiĂŤnt ook emotionele steun.

Onzekerheid


Antonius Samen met een medisch specialist leggen arts-assistenten en co-assistenten visite af aan patiĂŤnten op de afdeling. Het opleiden van artsen, verpleegkundigen en ander personeel heeft vanouds hoge prioriteit in het Antonius. Het ziekenhuis behoort dan ook tot een van de twintig topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland.

Opleiden


Ontspannen

Antonius “Wat staat er vandaag op het menu?” Rond lunchtijd is het een drukte van belang in het personeelsrestaurant van het Antonius. Na een paar drukke uren komen de medewerkers er even tot zichzelf onder het genot van een maaltijd of een simpel broodje kaas. Het restaurant is de plek om collega’s te ontmoeten en om even rustig bij te praten over het privé-leven of over het werk.


Antonius Een team van chirurgen, anesthesiologen en operatie- en anesthesieassistenten bereidt zich in de gangen van het OK-complex van het Antonius voor op de komende operatie. Opereren is topsport, zeker als het een complexe en langdurige operatie betreft. Net als sporters laadt ook het operatieteam zich op voor de komende topprestatie. De een breekt de spanning met een grap, de ander verkeert in een staat van uiterste concentratie. Dan is het tijd om aan de slag te gaan: let’s go!

Let’s go!


Antonius Kanker is een ingrijpende diagnose. Het zet een leven op zijn kop. De oncologen en verpleegkundigen van het Oncologiecentrum van het Antonius en Mesos zijn niet alleen deskundig en ervaren, maar kennen ook de impact van de ziekte op het leven van de patiĂŤnt. Ze zoeken voortdurend naar vernieuwde behandeltechnieken, zoals de chemokuur. Maar begrip, meevoelen en een helpende hand zijn ook belangrijk voor kankerpatiĂŤnten.

Chemokuur


Kleine ingreep

Mesos Jaarlijks vinden duizenden zogeheten ‘kleine ingrepen’ plaats in de operatiekamers van Mesos. Vaak is de patiënt na de operatie binnen een dag weer thuis. Het lijkt een fluitje van een cent. Maar voor de patiënt legt elke operatie, hoe beperkt ook, altijd gewicht in de schaal. Daarom vergen ook kleine ingrepen opperste concentratie.


Informatie

Mesos Goede informatie is van levensbelang in de zorg. Steeds meer patiënteninformatie komt digitaal beschikbaar. Zo werkt de afdeling Psychiatrie & Psychologie van Mesos en het Antonius met het Elektronisch Patiënten Dossier. Alle betrokken behandelaars hebben online inzicht in en toegang tot het medisch dossier van hun patiënten. Actueel en up-todate. Dat voorkomt miscommunicatie.


Mesos Reinheid en hygiëne zijn in een ziekenhuis nog belangrijker dan elders. Bacteriën en ziektekiemen zijn ze in Mesos dan ook liever kwijt dan rijk. Schoon moet écht schoon zijn. Daarvoor zorgen de schoonmakers en schoonmaaksters. Hun specialistische schoonmaakwerk houdt veel meer in dan hier en daar wat poetsen.

Poetsen


Medicijn

Antonius Mensen genezen lukt meestal niet zonder medicijnen. De apothekers en hun assistenten van de Antonius Apotheek zorgen dat elke patiĂŤnt het juiste geneesmiddel en goede informatie krijgt. Dagelijks gaat het om honderden recepten. Precisiewerk onder tijdsdruk.


Mesos Op bezoek bij je tante in het ziekenhuis en daar voor het eerst je nieuwe nichtje zien: dat vergeet je van je leven toch niet meer? Bezoekuur is spitsuur in Mesos, ook op de kraamafdeling. Vermoeiend vaak voor de jonge moeder, maar oh zo belangrijk voor haar en haar familie. Dus knijpen de verpleegkundigen graag een oogje toe als het rond het bed wat al te druk dreigt te worden.

Een meisje


Mesos Niet overdag maar ‘s avonds naar de polikliniek. Dat kan bij de Vaatpolikliniek in Mesos. Tussen half zes en half negen ‘s avonds houdt een gediplomeerd vaatlaborante er spreekuur. Daarmee speelt het ziekenhuis in op de wens van veel patiënten om ‘s avonds naar het ziekenhuis te kunnen gaan. Dat scheelt ze weer een vrije middag.

’s Avonds


Dialyseren

Antonius Twee tot drie keer per week meldt een nierpatiënt zich op de dialyseafdeling van het Antonius. Daar wordt hij aangesloten op de ‘spoelmachine’. Tijdens de uren aan de dialyseapparatuur kan de patiënt gebruik maken van internet of aan zijn conditie werken op een dialysefiets. Dat maakt het verblijf op de dialyseafdeling net even prettiger.


Antonius Altijd de huisarts bereikbaar, ook in het weekeinde, ‘s avonds en ‘s nachts en op feestdagen. Die service biedt de Huisartsenpost in het Antonius, een samenwerkingsverband van de Nieuwegeinse huisartsen en het ziekenhuis. De Huisartsenpost is er voor patiënten met gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag.

Huisarts


Intiem Mesos Borstvoeding: een intiem moment voor moeder en kind. Borstvoeding is belangrijk voor baby’s, weten ze op de kraamafdeling van Mesos. Daarom maken ze veel werk van de zorg en begeleiding van jonge moeders bij borstvoeding. En dat valt op. Mesos is het eerste ziekenhuis in de regio waarvan de begeleiding bij borstvoeding is gecertificeerd door Unicef en de WHO.


Uitgave St. Antonius Ziekenhuis en Mesos Medisch Centrum

Coördinatie Afdeling Communicatie

Concept, teksten en vormgeving BLADEN&CO, Utrecht

Fotografie Willem Jan Ritman, Zeist

Drukwerk Drukkerij Atlas, Soest

Over de fotograaf

Mesos Medisch Centrum Postbus 8605 3503 RP Utrecht (030) 295 39 53 info@mesos.nl www.mesos.nl

St. Antonius Ziekenhuis Postbus 2500 3430 EM Nieuwegein (030) 609 91 11 info@antonius.net www.antonius.net

Fotograaf Willem Jan Ritman (1964) besloot na de middelbare school van zijn hobby zijn beroep te maken en ging naar de fotoacademie in Amsterdam. Hij specialiseerde zich daar in (journalistieke) portretten en reportages. Ritman werkt nu in opdracht van uitgevers, bedrijven, overheden en (zorg)instellingen. Hij maakt foto’s voor tijdschriften, personeelsbladen, jaarverslagen, brochures en websites. De fotograaf over zijn manier van werken: “Ik maak vrijwel nooit gebruik van flitslicht, omdat ik bestaand licht ­gewoon veel mooier vind. In mijn foto’s probeer ik altijd iets van spanning, emotie of warmte weer te geven. Ik vind het heerlijk om mij tussen de mensen te begeven, contact te maken en foto’s te maken die een verhaal vertellen. Ik vind dat ik een geweldig leuk beroep heb!” Willem Jan Ritman woont in Zeist, is getrouwd en heeft twee kinderen. Zie ook: www.ritman.nl


24 uur zorg  

Jaarverslag ziekenhuis AntoniusMesosGroep

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you