Page 1

The leaflet for

Wat Ratburana temple,

Ayutthaya is integrated

betweenvirtual reality technology with innovative of

Augmented Reality: AR

นวัตกรรมแผนพับ วัดราชบูรณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality AR)

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร คณะนิเทศศาสตร และนวัตกรรมการจัดการ 2559


การค้นคว้าอิสระ นวัตกรรมแผ่นพับ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality AR)


2559

บทนำ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงาน การค้นคว้าอิสระสื่อ แผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยว วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีน ่ ำเอา เทคโนโลยีความ จริงเสมือนโดยมุง่ เน้นการพัฒนา นวัตกรรมผสมผสานกับแผ่นพับของวัดราชบูรณะ โดยใช้เทคโนโลยีความจริง เสริม (Augmented Reality: AR) โดยใช้รูปแบบ การนำเสนอทั้ง 3 รูปแบบ คือ วีดีทัศน์ (VDO), การนำเสนอแบบ ภาพเคลื่อนไหว และ การนำเสนอแบบภาพนิ่ง มาแสดงในการใช้งาน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง ความ แปลกใหม่ของเทคโนโลยี ในการนำมาใช้ ในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในอนาคต

ชัชวาลย์ พิริยพลพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยอิสระ


สารบัญ

บทนำ ที่มาและความสำคัญ ประวัติและความเป็นมาจังหวัดอยุธยา ประวัติวัดราชบูรณะ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แพ่นพับ การออกแบบแผ่นพับ รูปแบบของแผ่นพับ กระดาษ พื่้นฐานและองค์ประกอบของตัวหนังสือ เลย์เอาท์ กริด ส่วนประกอบต่างๆของแผ่นพับ การพัฒนาโปรแกรม AR การสร้างและเข้าถึงเนื้อหาจาก แอปพลิเคชั่น AR เริ่มใช้งาน Pixlivemaker Create Content การใช้โปรแกรม AR

ก ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๗ ๑๙ ๒๒ ๒๔ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๖


ที่มาและความสำคัญ การท่องเทีย ่ วเป็นอีกธุรกิจหนึง่ ทีน ่ ำไปสูก ่ ารพัฒนา ทางเศรษฐกิจของประเทศ และ จังหวัดอยุธยาถือ เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และ มีนัก ท่องเทีย ่ วเข้ามาท่องเทีย ่ วเป็นจำนวนมาก แต่เนือ ่ ง จากจังหวัดอยุธยาเป็นเมืองเก่าที่มีโบราณสถาน มากมาย ซึ่งโบราณสถานต่างๆมีประวัติอันยาว นาน และโบราณสถานส่วนใหญ่นั้นมีสภาพที่ไม่ สมบูรณ์ ดังนั้นการนำเอาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย ่ วมาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี AR ใน การให้ขอ ้ มูลการท่องเทีย ่ ว และประวัตศ ิ าสตร์เพือ ่ นำมาพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยในหนังสือเล่มนีจ ้ ะพูดถึงประวัตศ ิ าสตร์ของวัด ราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา ซึงมีประวัติศาตร์ที่น่า สนใจ อีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทัง้ นีใ้ นหนังสือเล่มนีจ ้ ะประกอบด้วย ประวัตก ิ รุงศรี อยุธยา, ประวัติวัดราชบูรณะ, การผลิตแผ่นพับ, การผลิต AR ร่วมกับแผ่นพับ และการใช้เทคโนโลยี AR ร่วมกับแผ่นพับ


http://www.novabizz.com/Map/35.htm


ประวัติและความเปนมาจังหวัดอยุธยา การท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์ มากขึ้น เมื่อมีประชากรที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เศรษฐกิจทีเ่ จริญก้าวหน้ามากขึน ้ การใช้ชว ี ต ิ ประ จำวันทีม ่ ค ี วามกดดัน และความอึดอัดเพิม ่ มากขึน ้ เช่นกัน ดังนั้นความต้องการด้านการพักผ่อนจึง มีมากตามขึ้นไปด้วยการท่องเที่ยวจึงเป็นการพัก ผ่อน ผ่อนคลายหรือ ลดความเครียดด้วยตนเอง ที่บุคคลจะใช้เป็นทางเลือกเพื่อต้องการหลีกหนี จากชีวิตที่ซ้ำซากจำเจหลังจากการทำงานหลัง จากการใช้ชว ี ต ิ ทีเ่ ร่งรีบ การใช้ชว ี ต ิ อยูบ ่ นท้องถนน สภาวะความกดดันทางสังคม การท่องเที่ยวจึง กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับสัตว์สังคมมาก ยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกเพื่อส่งเสริมคุณ ภาพชีวต ิ ให้ดข ี น ้ึ ก่อให้เกิดความเข้าใจและความ สัมพันธ์อน ั ดีตอ ่ กัน รวมทัง้ ในสังคมของครอบครัว สังคมของเพื่อนและสังคมทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ภาครัฐจึงได้เข้ามาสนับสนุนและมีบทบาทในการ ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยได้มีการจัด ตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายใน ประเทศ ยกตัวอย่างเช่นมาตรการภาษีส่งเสริม การท่องเที่ยวทั่วไทยใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ ซึง่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย ่ ว ภายในประเทศ และ ยังเป็นการกระตุน ้ เศรฐกิจให้ กับประเทศอีกด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่นิยมของทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติเช่นกัน จากข้อมูลการ ส่งเสริมการตลาดท่องเทีย ่ วภาคกลาง ปี 2558 พบ ว่าเป้าหมายรายได้จากการท่องเทีย ่ วของประเทศ ไทย ทีร ่ ฐ ั บาลกำหนดไว้ให้ทง้ั สิน ้ 2.2ล้านล้านบาท เป็นโจทย์ที่สำคัญในวางแผนการตลาดท่องเที่ยว ปี 2558 โดยททท.ได้แบ่งเป้าหมายย่อยออกเป็น 2 ส่วนตลาดใหญ่ๆ ดังนี้ – ตลาดต่างประเทศ (คนต่างชาติมาเที่ยวเมือง ไทย) กำหนดเป้าหมายรายได้ไว้จำนวน 1.4 ล้าน ล้านบาท คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเทีย ่ วต่างชาติ เดินทางมาท่องเทีย ่ วตลอดทัง้ ปีประมาณ 28 ล้าน คนต่อปี – ตลาดในประเทศ (คนไทยเที่ยวเมืองไทย) กำหนดเป้าหมายรายได้จำนวน 0.8 ล้านล้านบาท คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง ท่องเทีย ่ วตลอดทัง ้ ปี ประมาณ 148 ล้านคนต่อปี

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยานัน ้ ก็คอ ื โบราณาสถาน เครือ ่ ง ใช้โบราณ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์อู่ทอง จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา หรือเรียกสัน ้ ๆว่า "อยุธยา" ตัง้ อยู่ ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึน ้ เมื่อปี พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ในเวลา 417 ปีท่ี กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อท ู่ อง ราชวงศ์สพ ุ รรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มี อายุยน ื ยาวทีส ่ ด ุ ในประวัตศ ิ าสตร์ชาติไทย ตลอด ระยะเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลา แห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ ยังเป็นการสร้างอารยธรรมของมวลมนุษย์ซง ่ึ เป็น ที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย แม้ว่า กรุงศรีอยุธยาจะถูกทําลายเสียหายจากการทำ สงครามกับประเทศเพื่อนบ้านหรือจากการที่ถูก ผู้บุกรุกจากผู้ล่าอนานิคมต่างๆนั้น สิ่งที่ประจักษ์ แก่สายตาให้เห็นในปัจจุบันยังมีร่องรอยหลักฐาน ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพและความสามารถอันยิ่ง ใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณาจักรผู้อุทิศตน สร้างสรรค์ความเจริญรุง่ เรืองทางศิลปวัฒนธรรม และความมั่งคั่งให้แก่แผ่นดินไทยจวบจนปัจจุบัน กรุงศรีอยุธยาก็มไิ ด้เป็นเมืองร้างเนือ ่ งจากพืน ้ ฐาน ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอู่ข้าวอูน ่ า ้ํ ทีส ่ า ํ คัญเป็นชุมทางการคมนาคมระหว่าง ภาค และ ศูนย์เศรษฐกิจสําคัญเพียงระยะเวลา ประมาณ 60 ปีต่อมากรุงศรีอยุธยาก็เป็นเมืองที่ มีประชากรอยูกันหนาแน่น และ มีความเจริญมี การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ และ สังคมจนเป็น จังหวัดศูนย์กลางภาคกลางตอนบนดังเช่นปัจจุบน ั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง้ อยูใ่ นภาคกลางตอน บน อยูร ่ ะหว่างเส้นรุง ้ ที่ 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ 33 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 14 ลิปดา 53 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำ ทะเลประมาณ 3.50 เมตร จากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร มีพน ้ื ท่ท ี งั้ สิน ้ ประมาณ 2,556.64 ตาราง กิโลเมตรหรือ 1,597,900 ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศไทย และ เป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดภาคกลาง


ประวัติวัดราชบูรณะ วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระองค์ ได้ทรงถวายพระเพลิงศพให้กับเจ้าอ้ายพระยา และ เจ้ายี่พระยา พระเชษฐา ทั้งสองพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ภายในหลังจากการกระทำยุทธหัตถีเพื่อแย่งชิง ราชสมบัติของสมเด็จพระนครอินทราธิราชพระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตลงใน ปี พ.ศ.1967 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนครอินทราธิราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริยล ์ ำดับที่ 6 แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระมหากษัตริยพ ์ ระองค์ ที่ 3 แห่งราชวงศ์สพ ุ รรณภูมไิ ด้โปรดเกล้าให้พระราชโอรสของพระองค์ 3 พระ องค์ได้แก่เจ้าอ้ายพระยา เจ้ายีพ ่ ระยา และ เจ้าสามพระยาแยกย้ายกันปกครอง หัวเมืองต่างๆ โดยทรงมอบหมายให้เจ้าอ้ายพระยาพระราชโอรสองค์ใหญ่ให้ ไปปกครองเมืองสุพรรณบุรี เจ้ายี่พระยาพระราชโอรสองค์กลางปกครองเมือง แพรกศรีราชา และเจ้าสามพระยาพระราชโอรส พ.ศ.1967 สมเด็จพระนครอิน ทราธิราชได้เสด็จสวรรคตโดยทีย ่ งั มิได้สถาปนาพระมหาอุปราชผูเ้ ป็นรัชทายาท ครอบครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อไป ภายหลังการสิ้นพระชนม์ เจ้าอ้ายพระยา และ เจ้ายีพ ่ ระยาทราบข่าวการสิน ้ พระชนม์ จึงได้ยกกองทัพมุง่ หน้าเข้าสูก ่ รุงศรี อยุธยาเพื่อมาทำสงครามในการช่วงชิงราชสมบัติต่อ จากพระราชบิดา เจ้าอ้ายพระยาตัง้ ทัพอยูใ่ กล้วด ั พลับพลาไชย เจ้ายีพ ่ ระยาตัง้ ทัพอยูใ่ กล้วด ั ชัยภูมิ ทั้งสองพระองค์ได้เคลื่อนทัพเข้าสู้กันบริเวณสะพานป่าถ่านในปัจจุบัน ทั้งสอง พระองค์ทรงพระแสงของ้าวฟันต้องพระศอขาดพร้อมกันทำให้สวรรคตพร้อม กัน เจ้าสามพระยาซึง่ ไม่ได้มาทำการรบด้วยจึงได้เสด็จจากเมืองชัยนาทขึน ้ ครอง ราชย์ในกรุงศรีอยุธยาแทนพระราชบิดาทันทีมพ ี ระนามว่าสมเด็จพระบรมราชา ธิราชที่ 2 เมือ ่ เจ้าสามพระยาทรงขึน ้ ครองราชย์แล้วจึงจัดการถวายเพลิงพระศพ พระเชษฐาธิราชทัง ้ สองพระองค์พร้อม กันสถานที่ ทีถ ่ วายพระเพลิง นัน ้ ก็ทรง อุทศ ิ สร้างพระปรางค์ และ พระวิหาร มี นามว่า เจดียเ์ จ้าอ้าย และ พระยาเจ้า ยี่พระยา


การออกแบบ สื่อสิ่งพิมพแพนพับ


การออกแบบแผนพับ หลักการทัว ่ ไปในการออกแบบแผ่นพับมี 2 เรือ ่ งทีส ่ าคัญ คือ สิง ่ ทีต ่ อ ้ งกำหนด และวางแผนก่อนการออกแบบแผ่นพับ และองค์ประกอบและการจัดวางองค์ ประกอบในการออกแบบ แผ่นพับสิ่งที่ต้องกำหนด และวางแผนก่อนการออก แบบแผ่นพับ ก่อนจะทำการออกแบบแผ่นพับนั้นมีเรื่องที่ต้องกำหนด และวาง แผนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ดังนี้ 1. การกำหนดขนาดและรูปแบบของแผ่นพับ แผ่นพับเป็นสือ ่ สิง่ พิมพ์ซง่ึ จัดเป็นการเผยแพร่ถงึ กลุม ่ เป้าหมายโดยตรงชนิดหนึง่ การนำไปใช้งานนัน ้ อาจทำได้หลายวิธี โดยส่งทางไปรษณียใ์ ห้ผอ ู้ า ่ นทีค ่ าดว่าจะ เป็นกลุ่มที่สนใจสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือนำไปใส่ไว้ในกล่องที่จัดทำขึ้นเป็น พิเศษ ซึง่ จะไปตัง้ ตามสถานทีส ่ าธารณะ เช่น ศูนย์การค้า เพือ ่ ให้ผท ู้ ส ่ี นใจหยิบ ไปเอง ( Take-Onebox) นอกจากนี้ยังมีการใช้คนไปยืนแจกตามสถานที่ที่คาด ว่ากลุ่มคนที่สนใจจะไปการผลิตรูปแบบของแผ่นพับจะเป็น กระดาษแผ่นเดียว พิมพ์ทั้งสองหน้าแล้วพับอย่างน้อย 1 พับ รูปแบบที่นิยมที่สุดคือเป็น กระดาษ ขนาดเอสี่แล้วพับ 2 ครั้ง 2. การกำหนดลักษณะการส่ง เนื่องจากการนำแผ่นพับไปใช้งานนั้นทำได้หลายวิธีตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น แล้วการ กำหนดลักษณะการแจกจ่ายแผ่นพับทีแ ่ น่นอน จะทำให้ทราบล่วงหน้า ถึงข้อที่ควรคำนึงถึงใน ขั้นตอนการออกแบบ เช่น หากจะส่งทางไปรษณีย์ ก็ อาจต้องออกแบบซองทีจ ่ ะใช้ใส่ หรือเว้น พืน ้ ทีว ่ า ่ งเอาไว้เขียนชือ ่ และทีอ ่ ยูข ่ อง ผู้รับรวมทั้งการติดแสตมป์หรือการเสียค่าไปรษณีย์เป็น การล่วงหน้า เป็นต้น 3. การกำหนดกระดาษ โดยทั่วไปแล้วการกาหนดกระดาษสาหรับทาแผ่นพับมักจะคำนึงถึงต้นทุนใน การผลิตเป็นหลักเพราะแผ่นพับ 1 ใบที่แจกออกไปนั้นจะมีผู้พบเห็นเพียงคน เดียวเท่านัน ้ ผิดกับสือ ่ อืน ่ ๆ เช่น โปสเตอร์ 1แผ่นทีม ่ ผ ี ผ ู้ า ่ นไปมาพบเห็นมากมาย อย่างไรก็ตามการกาหนดกระดาษทีใ่ ช้ใน การทำแผ่นพับนัน ้ ก็ตอ ้ งมีความเหมาะ สมกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการสื่อสารด้วยเช่น แผ่นพับของเรือสำราญที่มี ความหรูหราก็ควรจะใช้กระดาษทีพ ่ เิ ศษและมีราคากว่ากระดาษทัว ่ ไป ลักษณะ ของกระดาษที่แตกต่างกันสามารถทำให้แผ่นพับมีลักษณะไม่เหมือนกันอย่าง สิน ้ เชิง และในด้านเทคนิคกระดาษบางชนิดก็มข ี อ ้ จากัดในเรือ ่ งการพับโดยเฉพาะ กระดาษที่มีความหนามากกว่าปกติ คือจะต้องพับไปในแนวเดียวกับทิศทาง การเรียงตัวของเส้นใยกระดาษ (Grain) เท่านั้น 4. การกำหนดลำดับของการอ่านตามลักษณะของแผ่นพับ เมือ ่ ผูอ ้ า ่ นได้รบ ั แผ่นพับนัน ้ จะเป็นลักษณะทีย ่ งั พับอยูท ่ ำให้ผอ ู้ า ่ นได้เห็นด้านหน้า ก่อนหน้าอืน ่ ๆ จากนัน ้ เมือ ่ ผูอ ้ า ่ นคลีแ ่ ผ่นพับนัน ้ ออกก็จะค่อยๆ เห็นหน้า อืน ่ ๆ ดังนัน ้ จึงต้องกำหนดลำดับของเนือ ้ หาให้อยูใ่ นตำแหน่งหน้าทีส ่ อดคล้องกับลำดับ ของการคลี่แผ่นพับนั้นออกอ่านโดยต้องกำหนดว่าเนื้อหาส่วนใดควรมาก่อน ส่วนใดควรมาทีหลัง แล้วจัดวางไปตามส่วนต่างๆให้ถก ู ต้องตามลำดับของการ คลี่ออกอ่าน

๑๐


รูปแบบของแผนพับอ “แผ่นพับ” มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษ ว่า Folder(s) แต่นย ิ มเรียกว่า โบร์ชว ั ร์ (Brchure) ซึ ่ ง หมายถึ ง เอกสารที ่ เ ย็ บ เป็ น เล่ ม บางๆ และมี ลักษณะคล้ายคลึงกัน “แผ่นพับ” สามารถพับได้ ตัง้ แต่ 4-80 หน้า (หน้า-หลัง) แต่นย ิ มใช้กระดาษ A4 พับเป็น 3 ตอน 6 หน้า มากที่สุด เนื่องจาก สะดวก และประหยัด เมื่อพับเสร็จแล้ว แผ่นพับ จะมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก รวมทัง้ แบ่งเนือ ้ หา ออกเป็นส่วนๆได้ โดยไม่ต้องมีเลขหน้ากำกับ แผ่นพับเป็นสือ ่ สิง่ พิมพ์ทจ ่ี ด ั เป็นการเผยแพร่ขอ ้ มูล ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงชนิดหนึ่ง แผ่นพับ มีลก ั ษณะคล้ายแผ่นปลิว แต่มข ี นาดใหญ่กว่าแผ่น ปลิว (เมือ ่ คลีอ ่ อก) เนือ ่ งจากถูกออกแบบให้บรรจุ รายละเอียดได้มากกว่าใบปลิวมีได้ตง้ั แต่ 2-5 ทบ หรือมากกว่านัน ้ วิธก ี ารพับมีหลายแบบ เช่น พับ ทบกันไปมาเท่ากันทุกด้าน, พับไม่เท่ากันทุกด้าน และในปัจจุบน ั มีการออกแบบให้มล ี ก ู เล่นมากมาย จะเป็น ไดคัด popup ดึง ฯลฯ การผลิตรูปแบบของแผ่นพับจะเป็นกระดาษแผ่น เดียวพิมพ์ทั้งสองหน้า แล้วพับอย่างน้อย 1 พับ เนื่องจากแผ่นพับมีวิธีการพับหลายแบบและไม่มี เลขหน้ากำกับเหมือนกับหนังสือ ที่จะบังคับให้ผู้ อ่านอ่านไปทีละหน้า ดังนั้นผู้ทำแผ่นพับจึงต้อง ออกแบบจัดเรียงลำดับการเสนอข้อความและรูป ภาพในการโฆษณาให้เหมาะสมกับลักษณะของ การพับนั้นๆ เพราะถ้าออกแบบไม่ดีแล้วจะทำให้ ผูอ ้ า ่ นเกิดความสับสนในการอ่านได้ง่าย ซึง่ ในการจัดทำครัง้ นีผ ้ จ ู้ ด ั ทำได้เลือกใช้แบบพับ 2 ทบ จะแบ่งเป็นหน้าละ 3 ส่วนซึง่ จะทำให้สามารถ ใส่ข้อมูลได้ถึง6หน้า

๑๒


กระดาษ

๑๔


A8

A7

A6

A5

A4

A2

A0

A3

A1

ในปัจจุบน ั องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ(Internationnal Standard Origanization) หรือ ISO ได้พยายาม กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต ุ สาหกรรม โดยกำหนดขนาดกระดาษรีมให้เป็นระบบมาตรฐานได้แก่การสร้าง รูปร่างของกระดาษ ซึง่ เมือ ่ ตัดแบ่งครึง่ แล้วจะได้สว ่ น (Proportion)ระหว่างความกว้างกับความยาวคงทุกครัง้ อัตราส่วนระหว่างความกว้าง : ความยาวจะเท่ากับ 1 : 1.414 เสมอ ขนาดของกระดาษ มาตรฐาน ซึ่งเรียกว่า กระดาษชุด A เริ่มมด้วย AO มีขนาดความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 1 ตารางเมตรพอดี เพื่อเป็นการสะดวกต่อการคิดน้ำหนักเป็นกรัม หรือแกรม/ตารางเมตรอีกด้วย ดังนั้นหน่วยของการวัดกระดาษมาตรฐาน จึงนิยมใช้มาตราเมตริกเสมอ


กระดาษ ชนิดของกระดาษ (Type of paper) จากความแตกต่างของกรรมวิธใี นการผลิต กระดาษความแตกต่างของเยือ ่ กระดาษสารเคมีตลอดจนเครือ ่ งจักรในการผลิต จะมีผลทำให้ลักษณะของกระดาษมีความแตกต่างกันตามวัสดุพื้นฐานในการ ผลิตผูพ ้ ม ิ พ์จำเป็นต้องศึกษาถึงประเภทและชือ ่ เรียกของกระดาษเพือ ่ ประโยชน์ ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ ตลอดจนสามารถสือ ่ ความหมายกับผู้ อื่นโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของการพิมพ์กระดาษจะมีลักษณะ และชื่อเรียก ต่างกันดังนี้ 1. กระดาษบรูฟ ๊ (newsprint) เป็นกระดาษทีท ่ ำจากเยือ ่ ไม้ปน ่ จึงทำให้มร ี าคาถูก คุณภาพต่ำถ้าเก็บไว้นานจะกรอบและแดงใช้พิมพ์หนังสือราคาถูกและหนังสือ พิมพ์ 2. กระดาษปอนด์ (bond paper) เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง เยื่อกระดาษทำ จากเศษผ้าผสม ด้วยสารเคมี Sulfite ฟอกให้ขาวเป็นพิเศษ เป็นกระดาษใช้พม ิ พ์ งานที่มีค่า เช่นประกาศนียบัตรหรืกระดาษเขียนจดหมาย 3. กระดาษฟอกขาวหรือกระดาษปอนด์ขาว (Wood Free Paper) เป็นกระดาษ ที่ทำจากเยื่อเคมีฟอกขาวผลิตเป็นกระดาษเพื่อใช้เขียนหรือพิมพ์ ใช้ทำสมุด และพิมพ์หนังสือโดยทั่วไป 4. กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีนำ ้ ตาลห่อของ (Kraft paper) ทำจากเยือ ่ Sulphate ผสมสีนำ ้ ตาล มีความเหนียวมากใช้ทำกระดาษห่อของหรือบรรจุภณ ั ฑ์ 5. กระดาษปก (Cover Paper) เป็นกระดาษปอนด์ทำให้หนาเป็นพิเศษ มีความ เหนียวทนทาน เพื่อใช้ทำปกหนังสือ 6. กระดาษวาดเขียน (Drawing Paper) เป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ทำให้เนื้อ กระดาษสามารถรับสีได้งา ่ ย และมีผว ิ เหมาแก่การเขียนภาพระบายสี ดูดหมึก ดูดสีไว้โดยง่าย 7. กระดาษอาร์ต(Arts,Coate paper) เป็นกระดาษทีไ่ ด้มก ี ารเคลือบผิวหน้าด้วย วัสดุบางอย่างให้มีผิวเรียบมัน เพื่อใช้พิมภาพที่มีรายละเอียด 8. กระดาษกล่อง (Box board) เป็นกระดาษทีด ่ า ้ นหน้าทำจากเยือ ่ เคมี มีลก ั ษณะ เป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ดา ้ นหลังทำจากเยือ ่ ไม้ปน ่ หรืออาจเป็นเยือ ่ กระดาษ เก่าซึ่งจะมีสีคล้ำ กระดาษชนิดนี้จะผลิจากเครื่องจักรชนิด Cylinder machine หลายๆชั้น 9. กระดาษโปสเตอร์ (Poster paper) เป็นกระดาษปอนดืทข ่ี ด ั มันเรียบหน้าเดียว ส่วนอีกหน้าหนึ่งจะปล่อยให้หยาบไว้ 10. กระดาษแข็ง (Hard board) เป็นกระดาษทีใ่ ช้ทำปกแข็งด้านในของหนังสือ เมื่อใช้งานจะต้องมีกระดาษหรือวัสดุอื่นหุ้ม จึงเป็นกระดาษที่ไม่ต้องฟอกขาว ทำจากเยื่อไม้ป่นหรือเยื่อกระดาษเก่า เนื้อกระดาษจะดูสีคล้ำ และผิวไม่เรียบ 11. กระดาษพาทเม้นท์ (Parchment paper) เป็นกระดาษทำเลียนแบบแผ่นหนัง ฟอกเยื่อกระดาษใช้เศษผ้าเป็นกระดาษที่ใช้กับงานพิมพ์ที่มีความสำคัญ

๑๖


พื่นฐานและองคประกอบของตัวหนังสือ เพราะการออกแบบสิง่ สำคัญทีไ่ ม่ควรละเลยคือการเลือกใช้ฟอ ้ นต์ การเลือกฟ้อนต์ทอ ่ี า ่ นง่าย เพือ ่ ให้สามารถ สื่อสารกับผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วแต่หากการใช้ฟ้อนต์ต่างๆอาจจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ทีใ่ ช้เช่นงาน พิธก ี ารควรเลือกฟ้อนต์ทม ่ี ค ี วาม เรียบหรูหรือการใช้ฟอ ้ ต์ทด ่ี ส ู นุกสนานในงานปาร์ตเ้ี ป็นต้น

Uppercase letter

Cap height Serif

Ascender

Typography

Lowercase letter

Bowl

Loop

Counter

x height Baseline

Descender

องค์ประกอบของตัวหนังสือ กายวิภาคศาสตร์ของตัวหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจแบบอักษร ที่แตกต่างกันและความแตกต่างหนึ่งอักษรจากตัวหนังสืออื่นๆ โดยรูปแบบอักษรข้อความส่วนใหญ่ที่เป็นนิยมนำ มาใช้งานในพืน ่ ทีส ่ ว ่ นใหญ่สำหรับพืน ้ ทีข ่ นาดใหญ่ ของข้อความ

Times Arial Garamond

รูปแบบอักษรข้อความเช่น Times, Arial และ Garamond มีรป ู แบบเรียบ ง่ายมากง่ายต่อการอ่านข้อความมากๆ

รูปแบบอักษรทีแ ่ สดงผลตกแต่งเพิม ่ เติม และอ่าน ยากไม่เป็นชัดเจน ตัวหนังสือเหล่านี้มีแนวโน้มที่ จะจับความสนใจและการถ่ายทอดอารมณ์หรือ ท่าที ส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับการเขียนเดี่ยวๆ หรือคำที่มีการจัดกลุ่มเช่น logotypes, พาดหัว หรือวลี

Impact Homestead Noteworthy การแสดงผลแบบอักษรเช่น Impact, Homestead Noteworthy จะมีการ แสดงหรือสื่ออารมณ์และความหมายออกมากขึ้นกว่ารูปแบบอักษรข้อ ความ แต่ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ของข้อความ

Serif และ Sans serif นักออกแบบทีด ่ ค ี วรวางแผนวิธก ี ารต่างๆ ของการ จัดรูปแบบอักษรข้อความทีแ ่ ตกต่าง และทีส ่ ำคัญ คือความแตกต่างระหว่างเส้นและรูปแบบอักษร แบบ Serif และ Sans serif

Serif

ตัวอักษร Serif ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยชาวโรมันที่ระบุว่าพวกเขาได้ สร้างศาลเจ้าหิน และอาคารสาธารณะทีม ่ ี รูปแบบของตัวอักษร โดยใช้ สิ่วตัดเพื่อซ่อนปลายมอมแมมของ รูปแบบของตัวอักษร เหล่านี้ชาว โรมันหัวตัวอักษรให้สั้น, และเสริมความหนาที่ปลายของตัวอักษรและ เรียกว่า serif

Sans serif ตัวอักษร Sans serif เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่จะสะท้อนให้ เห็นถึงความงามทีท ่ น ั สมัยมากขึน ้ ลักษณะของตัวอักษรคือไม่มห ี ว ั แบบ และเรียบง่านดูคล่องตัว


serif ได้สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมูย ่ อ ่ ยทีท ่ ำให้แตกต่างระหว่างประเภทของเซอริฟพวกเขาแสดงตัวอักษร และรูปแบบเฉพาะนัน ้ ๆ backeted serif

Oldstyle

b

wedge serif splayed serif less thick and thin contrast gradual transition, thick to thin

ตัวอักษรแบบ Old Style Roman มีสไตล์แบบโรมัน คลาสสิก โดยจะมีเส้นตัวอักษรที่มีความ

semibacketed serif

Transitional

b

wedge serif splayed serif less thick and thin contrast gradual transition, thick to thin

ตัวอักษรแบบ Transitional Roman มีสไตล์ระหว่าง แบบ Old Style Roman กับ Modern Roman

unbacketed serif

horizontal serif straight stem

extreme thick and thin contrast Modern abrupt transition, thick to thin

Modern

ตัวอักษรแบบ Modern Romanจะมีความคมชัด ระหว่างจังหวะเส้นหนาและบางจะมีลักษณะของ Sarif เพียงเล็กน้อย

unbacketed serif

Egyptian or Slab Serif

horizontal serif straight stem

even stroke no thick and thin contrast

ตัวอักษรแบบ Egyptian or Slab Serif จะมีจังหวะเส้นหนาและบางที่เท่ากัน

รูปแบบอักษรที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรเขียนด้วยลายมือหรือลักษณะการใช้มือเขียนในประเภทที่เรียกว่า สคริปต์ ทุกรูปแบบอักษรนี้อยู่ในประเภทที่เรียกว่าอักษรสำหรับการตกแต่งรูปแบบอักษรเหล่านี้จะมีความ สวยงาม และมีเอกลักษณ์เหมาะสำหรับการแสดงผล

Painted Calligraphy ประเภทสคริปต์ของรูปแบบอักษรที่มีความหลาก หลายของรูปลักษณ์ตง้ั แต่รป ู แบบอักษรทีม ่ ล ี ก ั ษณะ คล้ายน้ำมันดิบแปรงทาสีป้ายให้กับผู้ที่เลียนแบบ รูปลักษณ์ชอ ้ ยปากกาและหมึก เป็นต้น

KORean Herculanum รูปแบบอักษรตกแต่งทีบ ่ อกถึงระยะเวลาและความ แปลกใหม่รป ู ลักษณ์ รูปแบบอักษรส่วนใหญ่มก ั จะ ใช้ในการดึงดูดความสนใจและใช้ในการถ่ายทอด อารมณ์

๑๘


เลยเอาท หมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษโดยกำหนดจัดเรียงข้อความ และภาพ ประกอบในแต่ละหน้าให้ดส ู วยงาม เริม ่ ตัง้ แต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ฯ วิธก ี ารดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทการ ออกแบบงานพิมพ์ เช่น Iilussatr, Ventura Publisher, QuarkXpress ในการ จัดหน้าแบบต่างๆ การลด / ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ เมือ ่ เราคิดว่าการออกแบบรูปแบบทีเ่ รามักจะคิดในแง่ของตารางโครงสร้างลำดับ ชัน ้ และการวัดทีเ่ ฉพาะเจาะจง และความสัมพันธ์เหล่านีท ้ น ่ี ำมาใช้ในการออก แบบการแสดงให้ผลให้เห็นรูปแบบต่างๆ ที่จะใช้ในสร้างสรรค์ หรือนำข้อมูล มานำเสนอ แต่นอกเหนือไปจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และความความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สิ่งพิมพ์มีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย


กริด กริดสมมาตรมีจด ุ มุง่ หมายในการจัดระเบียบข้อมูลและให้ความรูส ้ ก ึ ของสมดุลทัง้ ของหน้ากระดาษ หนึง่ หน้า กระดาษหรือ workspace การใช้ Grid มาใช้งานในการจัดเนือ ้ หาตัวหนังสือข้อความ มีความเป็นระเบียบได้ อย่างง่ายดาย โครงสร้างของของกระดาษจะสะท้อนให้เห็นในแง่ของคอลัมน์ทั้งตำแหน่ง และ ความกว้าง และรูปแบบของเนื้อหาต่างๆ ไม่เพียงแค่เพิ่มความเป็นระเบียบ สะอาดตาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ใช้งานองค์ ประกอบหลายอย่างมารวมกันได้งา ่ ยยิง่ ขึน ้ รวมถึงการวางภาพร่วมกับตัวหนังสือการใช้ Grid ก็สามารถเข้า มาช่วยเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งประโยชน์สุดสำคัญของ Gridคือการแบ่งเลเอาท์ของหน้าให้เป็นสัดส่วน ซึ่งทำให้การแบ่งเลเอาท์ง่าย และเป็นระเบียบมากขึ้นโดยเฉพาะการออกแบบ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ค่อนข้าง เยอะ

๒๒


สวนประกอบตาง ๆ ของแผนพับ

๒๔


สวนประกอบตาง ๆ ของแผนพับ หน้าแรก เป็นหน้าปกแผ่นพับที่จะต้องสะดุดตา ด้วยสีสน ั หรือข้อความดึงดูดให้คนทีไ่ ด้รบ ั แผ่นพับ สนใจทีจ ่ ะเปิดอ่านหน้าถัดไป ดังนัน ้ การเลือกรูป ภาพจะต้องดึงดูดสายตาชัดเจน สีสน ั สวยงามสอด คล้องกับงาน สำหรับข้อความต้องสัน ้ กระชับได้ใจ ความที ่ ส มบู ร ณ์ เช่ น ข้ อ ความที ่ ส ร้ า งประเด็ น คำถาม ต้องการคำตอบ ข้อความกระแสต่างๆ ใน สังคม ข้อความทีส ่ อดคล้องกับงานทีน ่ ำเสนอ รวม ถึงต้องพิจารณาตัวอักษรและขนาดทีจ ่ ะต้องเลือก ให้เหมาะสม การกำหนดเนื้อหา เนื้อหาที่จะนำเสนอในแต่ละ หน้าของส่วนทีถ ่ ก ู พับ จะต้องสรุปให้กระชับ ชัดเจน ได้ใจความที่สมบูรณ์เช่นกัน หากเป็นประโยค เรียงติดกันก็ไม่ควรทีจ ่ ะแน่นเต็มหน้า การย่อหน้า เว้นวรรค จะต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย และ ใส่รป ู ภาพเล็ก ๆ หรือโค้ดข้อความประเด็นสำคัญ ประกอบ เพือ ่ เป็นการเบรกสายตาผูอ ้ า ่ น การแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย จะต้องจบเรื่องใน หน้านั้นๆ ไม่ต่อข้อความไปหน้าอื่น หัวข้อย่อให้ แตกต่าง หรือเด่นจากรายละเอียด โดยใช้ขนาด ของตัวอักษรหรือสีตว ั อักษรทีต ่ า ่ งออกไป และการ แบ่งหัวข้อย่อย จะต้องมีเนือ ้ หารายละเอียดครอบ คลุมหัวข้อที่กำหนด การใช้สัญลักษณ์ลำดับเลขแสดงหัวข้อย่อย และ ตารางเป็นอีกวิธก ี ารหนึง่ ทีช ่ ว ่ ยให้เนือ ้ หาของแผ่น พับน่าอ่าน จากข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย และ น่าสนใจ ดังนัน ้ การสรุปเนือ ้ หาทีจ ่ ะกำหนดเรียง ลำดับเป็นข้อๆ หรือการนำข้อมูลใส่กรอบไว้ใน ตาราง เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันอ่านแล้วรู้ว่าต้อง การสื่อสาร และตอบคำถามเหล่านี้ ได้แก่ what when where why who how สถานทีต ่ ด ิ ต่อ สำหรับส่วนนีอ ้ าจจะพิมพ์ไว้ทา ้ ยสุด หรือหน้าสุดท้ายของแผ่นพับ แต่สิ่งที่ต้องระบุให้ ชัดเจนได้แก่ ชื่อสถานที่ เลขที่ ที่ตั้ง หมายเลข โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์มอ ื ถือ เว็บไซต์ และ อีเมล ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้

๒๖


รูปแบบแผ่นพับ ด้านหน้า

๒๘


รูปแบบแผ่นพับ ด้านหลัง

๓๐


การพัฒนาโปรแกรม AR

๓๒


การสรางและเขาถึงเนื้อ หาจากแอปพลิเคชั่น AR ระบบทั้งการสร้างเนื้อหา และ แสดงเนื้อหานี้มี ชื่อว่า Pixlive โดยโปรแกรมสร้างเนื้อหา AR code เรียกว่า Pixlive Maker สามารถสร้างเนื้อหาได้จากในคอมโดยผ่านเวป เบร้าเซอร์ https://armanager.vidinoti.com

ตัวแสดงเนื้อหาเรียกว่า Pixlive Player สามารถ ดูเนื้อหาได้ผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ ระบบ Android

ดาวนโหลดโปรแกรม สำหรับ Android

ดาวนโหลดโปรแกรม สำหรับ iOS

๓๔


หากเข้ามาสร้างเนื้อหาครั้งแรกต้องทำการสมัคร เพื่อสร้าง Account ใหมในใช้ในการสร้างเนื้อหา AR โดยข้อมูลที่ต้องใส่คือ Email สำหรับการสร้างเป็นชื่อ Account Password สำหรับการเข้ารหัสป้องกัน Repeat Password สำหรับการยืนยันนเข้ารหัส ป้องกัน (รหัสต้องเหมือนกับที่ใส่รหัสข้างต้น) First Name ชื่อ Last Name นามสกุล ทำเครื่องหมายถูกในช่อง I agree with the terms of use และเลือกปุ่ม Register เพื่อยืนยันข้อมูล

๓๖


เริ่มใชงาน Pixlivemaker เริม ่ สร้างสือ ่ เสมือนจริง โดยการเลือก My Contents > Create New Content ในหน้าเริม ่ ต้นนีเ้ มือ ่ ลง Application PixLivePlayer ใน Smartphone แล้วเมือ ่ ต้องการเรียกใช้ AR ใน หน้านี้ โดยต้องให้ผใู้ ช้แสกน QRCode น้ก ี อ ่ นเพ่อ ื เข้าถึงข้อมูล AR ของผูผ ้ ลิตข้อมูลทีต ่ อ ้ งการเข้าถึง ได้

๓๖


Create Content ลักษณะการสร้างข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ Beacon technology การนำเอา Technology AR มาใช้ร่วมกับ Technology Bluetooth โดยปลาย ทางจะต้องเปิด Bluetoothเพือ ่ การเชือ ่ มต่อในการ ใช้ Technology AR Image AR การนำเอา Technology AR มาใช้รว ่ ม กับ ภาพสิง่ พิมพ์ เพือ ่ ใช้ในการเชือ ่ มต่อเพือ ่ แสดง การใช้ Technology AR GPS Point การนำเอา Technology AR มาใช้รว ่ ม กับสัญญาณ GPS เพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งใน การเชื่อมต่อเพื่อแสดงการใช้ Technology AR

๓๘


Create Content เมือ ่ เลือฟังชัน ่ Image AR Creation เพือ ่ สร้างข้อมูล ทีต ่ อ ้ งการ โปรแกรมจะข้น ึ หน้าสร้างข้อมูลโดยจะมี หน้า Upload รูปซึง่ สามารถอัพรูปทีผ ่ ส ู้ ร้างข้อมูล ต้องการให้กล้องของอุปกรณ์ Recognize บนภาพ นั้นๆ (Recognize คือภาพทเมื่อนำเอากล้องของ อุปกรณ์นำไปสแกนแล้วให้ AR แสดงข้อมูลบน อุปกรณ์นน ้ั ๆ) สร้างข้อมูล AR ในฟังชั่น Image AR Creation โดยในรูปแบบสามารถเลือกไฟล์ในรูปแบบ PDFs หรือ รูปภาพ ไฟล์ JPG / PNG เพื่อนำมาเป็น ไฟล์รป ู ต้นแบบในการสร้างข้อมูล AR ** ไฟล์ JPG / PNG ต้องมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 480 x 480 pixels

๔๐


Create Content เมื่อเลือกรูปต้นแบบในการสร้างข้อมูล AR แล้ว โปรแกรมจะแสดงรูปบนหน้าการใช้งาน และเมนู สำหรับพัฒนา AR โดยหน้านีจ ้ ะสามารถใช้ฟงั ชัน ่ ได้หลากหลายประกอบด้วยฟังชั่นหลัก คือ Images, Audio/Video, Web, Text Contest, 3D, Social, Timer โดยแต่ละฟังชั่นมีสามารถดังนี้ Images คือการนำเอาภาพมาแสดงบนอุปกรณ์ ต่างๆเช่น การเปลีย ่ นรูป การทำรูปเป็นปุม ่ การใส่ รูปหลายๆ ถาพหลังสแกนเป็นต้น Audio/Video คือการนำเอาไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ วิดีโอมาแสดงหลังสแกนภาพต้นแบบ Web คือการลิ้งค์ข้อมูลไปยังเว็บไซด์หลังสแกน ภาพต้นแบบ Text คือการแสดงตัวหนังสือ หลังสแกนภาพต้น แบบ Contest คือการแสดงผลแบบเล่นเกมส์แบบสุ่ม หลังสแกนภาพต้นแบบแล้ว 3D คือการแสดงภาพในรูปแบบ 3D หลังสแกน ภาพต้นแบบ Social คือการลิ้งค์ข้อมูลไปยัง สื่อโซเชี่ยลต่างๆ เช่น facebook twitter หลังสแกนภาพต้นแบบ เป็นต้น Timer การจับเวลาหลังสแกนภาพต้นแบบ

๔๒


Create Content เลือกฟังชั่นที่ต้องการและเลือกไฟล์ที่ต้องการให้ แสดงผลภาพทีต ่ อ ้ งการจะปรากฎแทนรูปต้นแบบ จากนั้นทำการบันทึกและออกเพื่อพร้อมใช้งาน

๔๔


การใชโปรแกรม AR

๔๖


การเขาถึงเนื้อหาและ ใชแอปพลิเคชั่น AR ระบบการแสดงเนื้อหา Pixlive เป็นเพียงแค่ตัว อย่างในการทดลองทำ AR หากจะทดลองใช้ AR จะต้องเปิดสิทธิจากโปรแกรมในเว็บไซด์ก่อน โดยโปรแกรมเปิดได้จากเวป เบร้าเซอร์ https://armanager.vidinoti.com และใช้ Email : arleaflet@gmail.com Password : gscmnida แล้ว Login ตัวแสดงเนื้อหาเรียกว่า Pixlive Player สามารถ ดูเนื้อหาได้ผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ ระบบ Android

ดาวนโหลดโปรแกรม สำหรับ Android

ดาวนโหลดโปรแกรม สำหรับ iOS

๔๘


การเขาถึงเนื้อหาและ ใชแอปพลิเคชั่น AR เลือกเปิดการเข้าถึงสื่อเสมือนจริง โดยการเลือก My Contents > Content List หลังจากนัน ้ ผูใ้ ช้ตอ ้ งเลือก เครือ ่ งหมายถูกในช่อง Published เพื่อเปิดการเข้าถึงสื่อเสมือนจริง เมื่อ เครือ ่ งหมายถูกเป็นสีเขียวแล้วผูใ้ ช้สามารถเข้าไป ใช้สื่อเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้

๕๐


> สแกน QR CODE

สแกน QR CODE นี้

<

เปดโปรแกรม Pixlive Player

>

ขอมูล เพิ่มเติม

สแกน รูปภาพ ดานบน

< เลือก My Content

สแกน ภาพที่มีสัญลักษณนี้


การใชโปรแกรม Pixlive Player เปิดโปรแกรม Pixlive Player สแกน QR CODE

เลือก My Content สแกน ภาพที่มีสัญลักษณ์นี้

ขอมูล เพิ่มเติม

สแกน รูปภาพ ดานบน

๕๒


สแกนเพื่อชมวิดีโอประวัติวัดราชบูรณะ

ขอมูล เพิ่มเติม

สแกน รูปภาพ ดานบน


การสแกนแผนพับ เพื่อเลน วิดีโอ การสแกนภาพในแผ่นพับเพือ ่ เล่นวิดโี อ โดยฟังชัน ่ นีจ ้ ะสามารถเข้าไปดู วิดโี อิทเ่ี กีย ่ วกับประวัตค ิ วาม เป็นมา และรายละเอียดต่างๆของวัดราชบูรณะ เนือ ่ งจากเนือ ้ หา และประวัตศ ิ าสตร์มม ี ากการนำ เสนอในรูปแบบวิดีโอจะทำให้เกิดความน่าสนใจ และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น

๕๔


สแกนเพือ ่ ชมแบบจำลองวัดราชบูรณะ

ขอมูล เพิ่มเติม

สแกน รูปภาพ ดานบน


การสแกนแผนพับ เพื่อเปลี่ยนภาพ การสแกนภาพในแผ่นพับเพือ ่ เปลีย ่ นภาพ โดยการ ใช้ฟง่ั ชัน ่ ในการเปลียนภาพวัดให้กลายเป็นภาพวัด ในอดีต เพราะวัตถุประสงค์ในการนำเสนอนัน ้ ต้อง การให้ผู้ที่ได้รับชมเห็นภาพอดีตในสมัยที่วัดยังมี สภาพที่สมบูรณ์จึงเลือกการนำฟั่งชั้นการเปลี่ยน รูปมาและนำเอาภาพจำลองมาแสดงเมือสแกนรูป ภาพในปัจจุบันแล้ว

๕๖


สแกนเพือ ่ ชมภาพสมบัติ และของมีคา ตางๆในวัดราชบูรณะ

ขอมูล เพิ่มเติม

สแกน รูปภาพ ดานบน


การสแกนแผนพับ เพื่อดูภาพ การสแกนภาพแผ่นพับเพือ ่ ดูภาพ โดยการใช้ฟง่ั ชัน ่ ในการดูภาพสิ่งของต่างๆในกรุของวัดราชบูรณะ ให้สามารถเห็นสิ่งเครื่องทองต่างๆที่สามารถขุด มาได้จากกรุของวัดให้สามารถเห็นสิ่งของที่มีได้ มากขึน ้ เนือ ่ งจากในพิพฒ ิ ภัณฑ์ หลายวัตถุโบราณ มากมายซึ่งไม่สามารถนำมานำเสนอได้ทั้งหมด จึงนำเอาฟังชั่นในการใช้แบบเลื่อนภาพได้มาใช้ เพื่อการนำเสนอที่สามารถเห็นวัตถุโบรารได้ครบ ถ้วนยิ่งขึ้น

๕๘


บรรณานุกรม หนังสือ กําธร สถิรกุล. (2515). หนังสือและการพิมพ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. (2526). ลายสือไทย 700 ป. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว. มหาวิทยาลัยบูรพา. 2554 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. Ambrose, G. and Harris, P. (2008). the production manual*. Switzerland. AVA Publishing SA. Ambrose, G. and Harris, P. (2011). Basic Design O2 Layout. Switzerland. AVA Publishing SA. Basic Brochures. (2011). Bukit, Singapore: Page One Publishing Pte Ltd. Evans, P. and Sherin, A. (2008). The Graphic Design Reference & Specification Book. MA. Rockport Publisher Samara, T. (2014). Design Elements A Graphic Style Manual. NY. Rockport Publisher เว็บไซต์ การท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย. 2559. การส่งเสริมการท่องเทียวภาคกลางปี 2558. ค้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จาก http://www.tiewpaklang.com/ news/central-region/16250/ การท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย. 2559. เทีย ่ วอยุธยาเรียนรู้ 9 วัดทีม ่ ป ี ระวัตศ ิ าสตร์ ยาวนาน. ค้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จาก http://travel.kapook.com/ view75900.html การสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์. มารู้จัก “แผ่นพับ” กันเถอะ. ค้นวันที่ 5 มกราคม 2560 จาก http://travel.kapook.com/view75900.htmlhttps://sites.google.com/site/hlakkarxxkbaebsingphimph/07-kar-xxkbaeb-sing-sux-phimph -chephaa-kic/kar-xxkbaeb-phaen-phab

๖๐


The leaflet for Wat Ratburana temple, Ayutthaya is integrated betweenvirtual reality technology  

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลงาน แผ่นพับเพื่อการท่องเที่ยววัดราชบูรณะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความ จริงเสมือ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you