Page 1

 'A%*2!AAAAA2!'0A

"+,>?7<;

@;9:A >;@/:@?98

10

Bilgisayar HakkÄąnda Her Ĺ&#x17E;ey!

AdÄąmda NasÄąl Linux Eksperti Olunur?

>)?:+A @87=;&=A#9;4?=?7@A64?=.= ->?A@;:9?7@A346=5

    

   


İÇİNDEKİLER

R E V N Ü L A V E S

S

izlere özel yazdığım laf salatası var. (-senin yaptığın yemekler yenmiyor ki nasıl salatanı yesin millet!) Oooo benim yaptığım salata tadından yenmez.. Valla amacım eğlenmek. Umarım bu amacıma ulaşabileceğim 10 adımı birisi bulur da benim için paylaşır. :d Önümde şu anda böyle “10 adımda laf salatası üretmek” şeklinde bir yazı olma-

2 SEVAL

dığından şu anda yelkensiz gemi gibiyim, beni affedin. (-yaparsın sen aslan parçası hadi görim seni.) Ne derler bilirsiniz. İnsan kendinden asla bahsetmemelidir. Kendini överse şarlatanlık, yererse budalalık etmiş olur. Bu bakımdan nerden başlayacağımı bilememekteyim. O halde bir hikaye şeklinde anlatalım bu küçük kızgın kızın başından geçenleri.


Ä°Ã&#x2021;Ä°NDEKÄ°LER

>SaK_X`V^]_]aQ`RaX`K\`Y`]ZaT[`]aXZOaK_JaW^ U^[^Q\_P_a Q_\_a W^I_[Y_RNa AMU^[^Q\_P_a W^a ]^a T[` X_:B =^[^Q\_P_a U`]ZEa W`a XZUX`]`][`\a D`\YZR ````<a"][LaX_R_a_RP^aV^``NNa9`PP`aU_OaT]W`] V`RJ`a`Q[`aD^a`I`Q^VaT[`F`Xa_]U`][`\UZ]ZOG X^]W_]_O^aH^[_]aV`KSNa2`]_aUT]SJP`aQ_[Y^Y^X U_O_]aCXLO[LIL]LOaW^I_[a5Ea>`XZ]a^P\`?Z]ZO` _]U`][`\aJTXaHLO^[[^\GaJTXaO^X_[^\aV`<a@Y``] JTXaW`aSY\SYSOW`aU`]X_aW_I^\a_]U`][`\a5BB >_OaH^[^[_Ya`UZ[aXT]SYSO`Na@UZ[aQ`KU^W^F^M I_Y_Oa_]U`]aX_YW_GaK`KaK`PZ\[`WZYNa@Y`aT]` K^Ea(_]U`]'aV`aW`a(HZO'aYZaH_V^F^I_ONaAMU`]` _]U`]aW_V^]_]aHCOLaJZXUZ]GaJL]XLaU^]aQ_\aY^M [^XU_]a5EaBa4]a_V_U_aQSaX`K\`Y`]`aQ_\a_U_YaP`M X`[ZYNa @Y`a QSa HZOa P`XY`a _U_Y[^\_ U^DY_VT\YSRNa9`PP`aCV[^aX_a`\PZXa_]U`][`\Z] Y`UX^[^\_]W^]a W^a P`XY`a _U_Y[^\_]W^]a W^ QZXYZRNa8aK`[W^aT]`aU`W^F^aX`K\`Y`]ZYZO W_V^[_YNAMTXSV`]a W`a U`]`F`Xa X_a WTISW` ?`[`]aQ`R`\ZV[`a`UX^\[_XaV`EPZ]GaKZK<B *^\J^X

K`V`PP`aT[Y`U`aW`aK_X`V^]_]aX`K\`Y`]Za^] `OZ]W`]N 1`K\`Y`]ZYZOaaVZ[Z]Z]a_[XQ`K`\a`V[`\Z]M W`]aQ_\_]W^GaQ`RX^]P_Y_Oa@]X`\`;W`aWL]V`V` HCO[^\_a`JZ]F`aYT\`[_aUZ?Z\`aWLRYLRNa0^I^\ WL]V`aK_JaW^aQ^X[^W_I_aH_Q_aW^I_[Y_RNa8aU`]ZM VT\YSRaX_a>^V`Oa=`\`VW`a?`[`]aWTI`F`XN AM >`\`FXa 8Q`Y`a Q_[^a @[[`K;Z]a 1^]V`;UZ]W` WTIYSRa U^]a Q^X[^]P_[^\_]_]a ?`\XZ]W`a YZUZ] XSOSY:Ba@Y`aTaD`W_W^aWTIYSRa`][`V`F`IZM ]ZONa_\D^V^a`_PaT[WSIS]SaQ_[_VT\YSRNaAM@Y`] W`a`Y`]GaQ^Q^XX^]aQ`R[`YZRaW^U^]_O^aQCM QL\[^]Y^V^NNB 6TI`\a WTIY`Oa VC]L]La O_\M D^V^aWTI\SaD^\Y_RaD^a`WZYa`WZYaVL\LY^V^ Q`R[`YZRN5Ea=T]\`aQ_\aW^aQ`XYZRa@Y^\_X`] T\WSUS]W`aQ`RXSY`]W`]aT[SD^\Y_RNa6`K` Q^Q^Xa_X^]a037;W^]aP^X[_?a?`[`]a`[YZRNa7`Q_aQS XZOa O`P^]a SO`V[Za T[WSIS]W`]a K^Y^]a QS]S `][`VZD^\Y_RNa@Va]^aX`W`\aW`aR_\__]<a`X`aV`M EZVT\SOaP`Q__aX_N

SEVAL 3


Ä°Ã&#x2021;Ä°NDEKÄ°LER >`XZVT\SOaW`a^I_P_YaX`\_V^\_]^aJTXaUZ\`W`] Q_\aCI\^]F_aH_Q_aQ`R[`YZRNaAM8aY`D_aC][LIL H_V^]aK^\X^UaUZ\`W`]WZ\Ga`VaTaQ^V`OaV`X`M [`\ZaW`aP`XPZVU`]aQ_[W_I_]a`Y^[^aCI\^]F_aUZM ?`PZ]W`a Q`R[`YZRUZ]a _RP^a CI\^]F_[_X K`V`PZ]`Ga]^aSO`PZVT\US]<B @Y`aTXS[S]a_[X HL]L]LaJTXa_V_a`]ZYUZVT\YSRNa@]]^U_aW`K` UZ]Z?[`\Z]Z]a]^\W^aT[WSIS]Sa`\`\X^]GaQ_O_YM X_U_a`]`TXS[SaUZ]Z?Z]Za^[_V[^aXTVYSRaH_Q_aQS[M YSRN AM^X_aXZOZ]aK[_aQ_aQ`RX`aT[SVT\aP`Q_NB ,`UZ[a QS[WSIS]Sa Q_Oa W^a Q_[Y_VT\SOGa `\PZX VSX`\ZW`]aQ_\aR^VaY_a_]Y_Ra]^aT[YSRa@[[`K Q_[_\Na 6`K`a `]`TXS[S]W`VX^]a CI\^PY^]_G X`K\`Y`]ZYZOW`X_a ZRZIZa X^R?^W^\^XGa T]S \^U_YaV`\ZRY`[`\Z]`aUTXYSRNa&^U_YaV`E`M Q_[_VT\YSRaT[^V<aAM2`aQZ\`Xa@[[`K;Z]ZaU^D^\M U^]GaV`EPZIZ]a\^U_Y[^\aHL]^RGa`VGa`I`JPZ\G K`a Q_\a W^a JCEa Q^Q^Xa V`E`Q_[_VT\US]WS\ U^]GaT]S]aQS]S]aH`OZV[`aW`aJTFSXaV`RP` X^]W_]_a\^UU`YaYZaU`]WZ]aVTXU`aU^]:B

YZOZXJZaQ_\_U_aT[`F`IZ]<B 0^I^\aQS]`a_J_]W^ TVS]aX_P`QZaT[`]aS?`XaQ_\aXSPSaD^\Y_R[^\Na6_M &^U_YaV`\ZRY`UZ]W`]aW`K`aTaV`RP`aCWL[aX`M I^\[^\_]^a]^aD^\_[Y_Ra`\PZXaT]SaW`a@[[`KaQ_[_\N O`]YZRNa8TaV^`NaA!``VVVGaWS\aTaO`Y`]aQS Q`]`aX`E`XaT[US]<a5WB !`[[`Na0_]]`FZXaQ^Q^< 3[XTXS[GaT\P`TXS[aW^\X^]aVZ[[`\aH^JY_RNa>SaXZOM ,`UZ[aX`O`]YZRaV`KS:aAM7T\E_[a?`[`]aT[`Q_[_\ F`IZOaUZ]Z?P`a^]aU^D_[^]a_U_YaT[YSRNa2Z[[`\aVZ[Z Y_a[^]:a>`XaCV[^aQ_R^VaD`\U`aUCV[^GaVTXU` K^Ea UZ]Z?a Q`RX`][ZIZa V`EYZRNAM=Z]Z?`a ]^[^\ _]`]`YZVT\SOaV`]_aCWL[aX`O`]WZIZ]`NNNBa9`aQ_ J^XP_\Y_RU_]a@[[`KaQ_[_\GaXT]SR`][`\Z]a_U_Y[^M W^a LJL]FL[LXa CWL[L]La `[Z\X^]Ga (,^W^] \_]_aP`KP`V`aV`OZEa`PPZIZ]aJ`\EZ[`\ZaCI\^PY^]^ Q^]_YaCWL[LYaW`K`aXLJLXaZ]H````:'aW_V^ UCV[^Y_RU_]W_\aU^]aD`\aV`<B 8\P`UT]W`aUZ]Z? OZ\[`YZRNaAM6`K`aTaV`RP`aQ^[[_VY_Ra_RP^a_[^\_W^ CI\^PY^]_]_]aV`EPZIZaQ_\aTV[`Y`W`aaX_R_[_X UZ]Z?P`]aQ_O_YaX`K\`Y`]ZYZOa^]aJTXaTVSa`[`M \`Xa(=Z]Z?Z]a^]aU^D_[^]aX_R_U_'aU^J_[Y_RNaAM>`X Q`XaQ`XGaUZ]Z?Z]aX`JaX_R_[_XaT[WSIS]SaUCV[LVT\ `Y`aX`JaTVa`[WZIZ]ZaUCV[^Y_VT\GaSV`]ZXaUET\ U^]_____NNB 9TF`UZa QS]`a V_]^a XLJLXa Q_\a XSPS D^\Y_RGa_J_]W^]aV_]^aQ_\aX_P`EaJZXYZRNa>`KPUZO Q^W^D_aH_Q_aK^\aW^?`UZ]W`aW`aX_P`EaD^\_VT\[`\M YZRNAM1`]WZ\YZR[`\a_RP^aK^\aU^?^\_]W^aU^]_G U^]aH`\_Q_YaW^a_]`]YZRa]`UZ[aU^D_]Y_RU_]W_\ K^^NB

4 SEVAL


!

0^OS]_V^P_aJTXaW`aR`R`[ZaT[Y`YZRNa=Z\`W`] Q_\a@]X`\`[ZaH^]JaXZOaH_Q_aH_W_Ea^D[^]Y^U_aV` W`aWLOa[_U^V^aV`OZ[Y`UZaH^\^X_VT\YSRNAM9^E Q_aQ^X[^]P_GaK^EaQ_aQ^X[^]P_GaXSOSYaUZ\`W`]M UZ]a_RP^aXQS[a^PNa5EBa@Y`aTaQS]SaV`EY`YZRN 6^\UK`]^V^a U`W^F^a T\P`UT]W`a H_PY^U_]^ \`IY^]GaK`PP`aW^\UK`]^W^aQ_[^aK_JaW^a_V_aT[M Y`V`]aQ_\aUZ]Z?P`aQS[S]Y`UZ]`a\`IY^]aD^aQ_\ P`]^aQ_[^aUT\SaQ`]X`UZaQ_P_\Y^Y^U_]^a\`IM Y^]aTaO`Y`][`\a._U^[^\^a*_\_Ra=Z]`DZaA.*=B `WZa _[^a P`\_K_]a H^[Y_Ra H^JY_Ra A+==;W^] UT]\`BaQ_[_]^]a^]aX`UD^P[_aUZ]`DZ]W`]aVLXU^X ]TPa`[YZRNa!`Va`]`UZ]ZaU`VZ]aU^V_\F_[^\<aAM@\M X`W`RaHC\^]aW^aUZ]`D`a9`XX`\_;W^aJTXaOT\ R`\P[`\W`aH_\Y_RaU`]`F`XGa_[[`aX^]W_]_aCD^F^X K^^Ga`Y`aK^[`[aT[US]aQ^Ga]`UZ[a`[WZ]aTaES`]M [`\Za`][`PaQ_aQ`X_YGaQ_OW^aSVHS[`V`[ZYa`V]Z VC]P^Y_Ga X_YW^]a J`[WZ]a UT\S[`\Za UCV[^ J`QSX<Ba +=20;W^]a Y`_[a T[`\`Xa H^[W_a K^\M K`[W^aQLPL]aUT\S[`\a56 >CV[^F^aH^[Y_RaY_aQ_O_YX_U_aHLO^[aQ_\a`]`M WT[Sa [_U^U_]^Na 8a O`Y`][`\a `]`WT[Sa [_U^[^\_ E^Xa Q_a \^D`JP`VYZRNa $TXa OT\YSRa TXSY`UZ ?`[`]Na@Y`a`UZ[aOT\[SXaO_K_][^\W^Na+]F^aO_KM ]^]a QSa TXS[S]a OT\a T[Y`WZIZ]`a _]`]Y`]ZO [`OZYNa>_O_YX_U_aW^aK_JaWLRL]Y^Y_RGaQ`R`M \`Q_[^F^I_a_]`]FZaP`YYZRN aVZ[aUT]\`a+==;W^aV_]^a`V]ZaQ`R`\ZVZaHCUP^M \^Xa 78>>a 47";VLa QS\U[Sa X`O`]YZRNAMVSKG 78>>a47"aK``GaD`Va`]`UZ]ZaU`VZ]aU^V_\F_[^\G V`aQSaXZOaH^\J^XP^]aJTXaO^X_GaV`aW`aUT\S[`\Z ?`[`]a_]W_\^H`]W_aV`EYZR<Ba9`PP`aV^PY^Y_RG TXS[W`]aR^\^?aQ^[H^U_a`[YZRNaAM`PaQ`X`[ZYa`PG ]^aW^aT[U`aXT]P\T[a^W^F^XaW^I_[_OaV`GaU`[[` Q`X`[ZYaHC][L]F^NB 6`K`aY^OS]aT[`Y`YZR

İÇİNDEKİLER

`Y`aT[US]Na>SaXT]SV`aUT]\`aWC]^\_OaF`][`\N

2`]_aXZU`F`UZaCI\^]_YaK`V`PZaQCV[^VY_RNa+IM \^]_YaK`V`PZ]W`aQ`R`\Z[ZaT[`][`\aH^\J^XaK`M V`PP`aX`VQ^W^Q_[_VT\[`\Na+]F^a`W`YaT[Y`X [`OZYNaAM=^]aQ_\aX^\^aXZOUZ]a]`UZ[a`W`YaT[`M F`XUZ]a V```Ga X`WZ]a T[`F`XUZ]a U^]a X`WZ]NB 1`K\`Y`]ZYZOaW`aX^]W_]_aH^[_RP_\^Q_[Y^Xa_J_] Q_\a UL\La ?``[_V^Pa V`EYZRa ^PY_RNa =T]\`a ]^ T[YSR:a4^^^^aK_JaQ_\aR^VNaAM*C\LVT\US]SO _P_\`?[`\aH^[_VT\aV`D`RaV`D`RNNBa@Y`aT[US]aO`M Y`]Z]W`aD`XP_]_aQ`OZaQS\]S]SaX`\ZRPZ\`][`\ H_Q_aK_JaQTR`aK`\F`Y`YZRaT[Y`XaW`aHLO^[aQ_\ R^VNa 0^U^[`a\^U_YaX`Q_[_V^P_]_aH^[_RP_\Y^V^aJ`[ZR`M \`XaVZ[[`\aVZ[ZaV`I[ZQTV`aJ`[ZRYZRNa8XS[S]W`X_ ^]a _V_a \^U_Ya V`E`]a X_R_[^\W^]a Q_\_U_VY_RN +O^[Y_Ra_RP^aX`K\`Y`]ZYZONa2TXU`a]`UZ[aX`KM \`Y`]aT[US]Na9^\X^U_]aQ_\aULE^\aHLFLaT[Y`X OT\S]W`aW^I_[aY_:a>SaX`K\`Y`]Z]aW`aULE^\ HLJ[^\_aQS][`\YZRa_RP^N

3[^\_U_a_J_]aK^EaK`V`[[^\aXS\SVT\YSRGa(XLJLX Q_\a \^U_Ya `PC[V^Ya T[US]Ga _J_]W^a _UP^W_I_Y D`X_PaHLO^[aP`Q[T[`\aV`E`Q_[^V_Y'aW_VT\YSRN >SaK`V`[_aW`K`aH^\J^X[^RY^Y_RNaAM@JZXJ`UZ E^Xa V`E`Q_[^F^I_]_a WLRL]YLVT\SOa Q_Oa W^ O`P^]Ga5EaU`W^F^aK`V`[aT[`\`XaX`[UZ]aT][`\ R_YW_[_XNB

,^VU^aU`W^F^a\^U_YaT[Y`UZ]aQS]S]aULE^\ HLFLNa>`RX`aR^V[^\aW^aD`\Na*_P`\aJ`[Y`V`aJ`M [ZRYZRa`Y`aQ^F^\^Y^Y_RNaAM4aK_X`V^]_]aQ`M RZ]W`aQ^F^\_XU_OaT[WSIS]SaUCV[^Y_RP_XaW_Y_ Q_OaU`]`NNB OS]aSI\`R[`\aD^a_[H_a_UP^V^]aQS YLO_Xa`[^P_a_[^aD`X_P[^\_aK_JaSVSRY`YZRN

SEVAL 5


İÇİNDEKİLER 4^^^a^[[^\aX`Q_[_V^P[_aT[S\aW`aQ`RX`aSI\`R[`\Z T[Y`Oa YZ:a 6`K`a Ta [_U^W^VX^]Ga `]]^U_a QS XZOZ]a^[a_R[^\_]^aT[`]a_[H_U_]_a?`\Xa^PY_RaD^aT]` CO^[aW_X_RaY`X_]^U_aU`PZ]a`[YZRNa3RP^aQSaW_X_R Y`X_]^U_a _[^a VZ[[`\WZ\a W_X_Ra W^a W_X_VT\YSRN @Y`aK_JaW^\Ua`[Y`YZRaQSaXT]SW`NaAM=^]aW^ O`P^]aY`K`[[^]_]aP^\O_a`Q[`UZaE\T?_[_aD`\GaK^\ HL]aX`WZ][`\Z]aPTE[`]WZIZaD^aW^W_XTWSaV`EPZIZ W^I_[GaV`Q`]FZaE`\`[`\aW`a_J^\^]aD^aJTXa^UX_ Q_\aP^\O_aWLXX`]Za`JU`]aD`\aV`aE`\`V`aE`\` E`\`[`\`aX`W`\aSO`]`]aQ_\aE`\`aXT[^XU_VT]S W`a D`\YZRNa AM@]`Ya E`\`a XT[^XU_VT]Sa YS: W^Y^OU_]aH_Q_NNB =^D`[F_YaQ_OaU^]_aJTXaU^D_VT\SOaQS]SaQ_[_VT\M 4]P^\^U`]aXT[^XU_VT][`\ZaD`\YZRNa%%^aV`XZ] US]aW^I_[aY_:B >S][`\Z]aK_JaQ_\_aK_JQ_\a_R^aV`M ?`\X[ZaETR^PP^]aT[SR`]aQ_\aETR^PaXT[^XU_VT]S \`YZVT\GaCDL]WLILYLO^aQ`XY`VZ]NAM6TXPT\ D`\YZRNaAM)TR^PaXT[^XU_VT]SaYS<a1SOSYaETM X^]W_aK[_]^aQZ\`XZ]aW^W_NB

R^P[^\_aH^\_aWC]LRLYa_J_]aPTE[`V`][`\W`]aU^] Y_a`[ZVT\US]a]^aV`EZVT\US]GaLO^\_Y_O^a_V_[_X U`I[ZXGaETR^PaQ_\_XP_\^]aQ_\_]^a\`UP[ZVT\SOa_[X W^?`<Ba ,^a X`W`\a W`a W^[_F^a H^[_VT\a XS[`I`N )TR^Pa H_Q_a W^I^\U_Oa Q_\a H^\^F_a XT[^XU_VT] V`EY`a_KP_V`FZ]Za]^\W^]aWSVYSRaQ_OaW^aQ_[M Y_VT\SONaAM>_OaW^aQ_[Y_VT\SOaD`[[`NB

1_P`EaTXSY`VZaU^DW_I_a_J_]aX_P`EaW`aQ_\_XP_\M Y^V^aQ`R[`YZRNa4DW^aXLPLEK`]^aV`\`PY`V` J`[ZRYZRa`Y`a^R^aWTUP`aX_P`EaW`IZPY`XP`] QS]Sa E^Xa Q^F^\^Y^Y_RNa @V\ZF`a TXSWSIS W^\H_[^\_aW^aQ_\_XP_\_VT\YSRNaA/8XSWSIS/aXZUM YZ]`aP`XZ[WZXaQ_OGaK_JaW^aU`]YZVT\SOaTaW^\H_M [^\_]a K^EU_]_a TXSWSIS]SGa U`[[`a H_PU_] 1`PZ[WZIZaU^Y_]^\[^\W^]aH^\_V^aX`[`]aQTVS]M Q`X`[ZYNB [SXaD^a_U_Y[_X[^\_aW^aXT[^XU_VT]aK`[_]W^aQ_\_XM P_\_VT\YSRNAM2`a T][`\a U`PZ[ZVT\a O`P^]Ga QZ\`X ._U^aK`V`PZaQTVS]F`a_OF_[_XaV`EYZRNa6`I`aJZXM V^Y^a Q_O_a X`PZ[WZIZa U^Y_]^\[^\a ?`[`]Ga H_W_E YZRGaX`YEaV`EYZRNaAM4\X^XaH_Q_aXZOa_RP^GaK`[Z X^]W_a Y`W`[V`a `[ZEa _UY_]_a V`OWZ\Z\X^]a HC\M U`K`aY`JZaW`aV`EZVT\US]WS\a@[[`KaQ_[_\aU^]<B YLR[^\a U^]_B >S]S]a V`]Z]W`a U`W^F^a7L\X 4]aU^DW_I_a?``[_V^P[^\W^]aQ_\_U_a^UX_W^]aQSVM YSRNa@Y`aQLVLVL]F^a_R[^\aW^I_RY_RGaQ`XM YZRa X_a X`YE[`\`a _EU_Oa U`EUZOa `W`Y[`\a XZO P`D[`Y`V`aH^[_VT\[`\Ga`\PZXaH_PY^Y^V^aX`\`\ D^\Y_RNa AM@U[Z]W`a ^DW^a X`[Y`Y`Xa `WZ]` HLO^[aQ_\a?``[_V^PaT[`Q_[_\Y_RGaQ`X`\UZ]aXZUY^M P_]aT\`W`a`JZ[Z\WZaQ^[[_aY_aT[S\GaU^]a^]a_V_U_aY_ _OF_[_Xa?``[_V^P_]_aW^D`Ya^PP_\Ga^DW^aX`[Y`a\_UM X_]_a `O`[PZ\UZ]Na 5EBa 9^Y^]a XZOY`VZ]Ga Q_O_Y Y^Y[^X^P_Y_OW^aQSaD^aQ^]O^\_aT[`V[`\aJTX WTI`[Na0^U^[`aW`]UaXS[LE[^\_]^aW^a^\X^X[^\ H^]^[W^aXZOaP`D[`Y`Xa_J_]aH_W^\[^\GaV`[`]aYZ: AM2`[`]aP`Q_X_aW^GaQ_aX^\^aQSaXZO[`\Z]aSVWS\M Y`UZNB

6 SEVAL


İÇİNDEKİLER

1T]Sa^\X^X[^\W^]a`JZ[YZRX^]GaX`K\`Y`]ZYZO XLJLXX^]aP^XD`]WTaXS\US]`aH_PY_RN AM6`K` ]^[^\aWSV`F`IZOa@[[`KaQ_[_\GaP`^XT]WTa?`[`] ]^aV`EYZRUZ]aU^]aXSOSYaV`:Ba8\W`a^\X^X[^\_ WCDY^Xa_J_]aQ`V`a`O_YaV`EYZRa`Y`aQ^F^\^M Y^Y_RNa2Z[[`\aH^JP_XJ^aH^]^P_XaT[`\`Xa^\X^XM [^\W^]aW`K`aHLJULOaT[WSIS]Sa?`\Xa^W_]F^aQS J`Q`UZ]W`]a D`OH^JY_RNa @Y`a ^DW^a XLJLXM X^]aX`O`]WZIZaY`W`[V`[`\ZaK`[`aWS\SVT\YSRN

W_V^aT\P`[ZIZa_][^P_VT\YSRUS]aX_Y^a`][`PZVT\M US]aQSaY`U`[[`\Z:B 1`K\`Y`]ZYZOaU_]^Y`V`aH_PY^V^aQ`VZ[ZVT\N 7_V`P\TV`a_U^a`V\ZaQ_\aU^DH_aQ^U[_VT\Na1^]W_U_M ]_]aTVS]FS[SXaV^P^]^I_]_]aUZ?Z\aT[WSIS]Sa?`\X ^PY^U_a_U^a[_U^aVZ[[`\Z]`aW^]XaH^[_\NaAM>_OaQS]S V`OZ]Z]aQ`RZ]W`a?`\Xa^PY_RP_XaO`P^]a5EBa8VS]M FS[SXaD^aR`\XZFZ[ZXaX`\_V^\_a_RP^aTaVZ[[`\W`aUT] QS[YSRNaA>`Xa^DW^aX`[Y`W`]GaD`X_PaH^JaT[M Y`W`]a U^]a RSa Y`K`[[^a P^\O_[_I_a _R_]_a Q_\ =ET\aV`EPZIZ]W`]a?`[`]aW^I_[aW^Ga_RP^aH^]^P_X WLRL]a_UP^\U^]NB T[`\`XaX`K\`Y`]ZYZOaJTXaSOS]YSRNa9^\aH_PM P_I_aV^\W^a^]aSOS]aXZOaTaT[SVT\YSRNa@Y`aXLM $^D\^U_aJTXaH^]_RaQSaX`K\`Y`]Z]aV`<a$TX JLXX^]aQCV[^aW^I_[Y_RNa._U^W^a`PYZRaQSaXZOZ] `\X`W`RZaD`\YZRGaJL]XLaJTXa`\X`W`RaF`][ZM QTVSNaAM4a]T\Y`[aP`Q_Ga[_U^aJ`IZa^\H^][_XaJ`IZG UZVYZRNa=^UU_OaQ_\a_]U`]aW^I_[Y_RNaAM=^]aPSP U^]_]aQ_VT[T-_aKTF`]aX_YW_a=^D`[:Ba>_VT[T-_aY_ F`\aF`\aF`\aXT]SRSEa_]U`][`\ZaUZXZ]PZV`aQTIG K`K`K`K`a#_O_XaW^Y^Xa_UP^W_]aK^\`[W^<a@\PZX UT]\`aW`a/Q^]aU^UU_OaQ_\_U_aW^I_[_Y/aW^aJZX `]]^U_aY_aJTXa?`O[`aULPa_J_\Y_RGaVTXU`aH_O[_ _R_]a_J_]W^]GaVTXa`]`YaVTXaXT\X`F`XUZ]aQS]M H_O[_aQ_\_aQSaXZO`aSVXSUS]W`aULPaYLa_J_\_VT\M [`\W`]NNBa6LRL]WLIL]LaK^Y^]aUCV[^V^]aQ_M YSRaQ_[Y_VT\SONaAM2`aQZ\`XaU^]aWT[`QZ]aC]L]M \_U_VY_RNa@Y`aK^EaQSaVLOW^]aT]SaP`]ZY`V`] W^]a `V\Z[YZVT\YSRUS]Ga H^F^[^\_a /ULPa ULP/ _]U`][`\aK^Y^]aV`\HZ[ZVT\[`\YZRNa2`aT]SaX^]M

SEVAL 7


İÇİNDEKİLER W_]_aQ^I^]Y_RaU`]ZVT\[`\YZRGaV`aW`aQ^]F_[N 9`[QSX_aCV[^aW^I_[Y_RN =^D^F^]Ga HL[^\VLO[La D^a SVSY[Sa Q_\_VY_RN $TXaW`aJ`[ZRX`]YZRNa$`[ZRX`][ZXP`aUZ]Z\aP`]ZM Y`OYZRa`Y`a^UX_W^]Na_YW_[^\W^aQ_[H_U`V`\ Q`RZ]W`aP^YQ^[[_XP^]aQ`RX`aQ_\a_RaV`EYZVT\M YSRNaAM*^\^XU_Oa_R[^\[^aSI\`RaWS\aUT]\`aW` JTXaJ`[ZRX`]YZRaY`U`[ZaSVWS\GaTKa]^a`[`NB

VLXU^XaES`][`\Z]a`\X`UZ]W`aX_\[_aQ_\aU^]`\VT WC]LVT\aT[`Q_[_\Na5EBa>_aX`K\`Y`]`aWLRLXa]TP V`XZRZ\aYZaK_Ja5B

4D^PaQ_\`OaW`aX`\_V^\_]W^]aQ`KU^W^[_YaV`N ,^W_\a QSa ^I_P_Ya CI\^P_YGa _J_Y_Oa WZRZYZOa `[M ?`Q^aT[WSNa@OFZXaW`a?``[_V^PaHC\^[_YGaP^T\_X R^V[^\W^]aXS\PS[`[ZYaP``YaYZN

3]U`][`\ZaTaO`Y`][`\a`][`Y`XP`aOT\[SXaJ^X_M VT\YSRNa@Y`aRSa`]W`aaV`RZ]W`aT[Y`X[` Q_\[_XP^a_]U`][`\ZaD^aK`V`PZaW`K`a_V_a`][`V`Q_M [_VT\N AM1ZO[`\a V`RZ]Za UCV[^Y^O[^\a Q_[Y_VT\ YSUS]aU^]a`XZ[[ZY:B

>`XZ]aQSaX`K\`Y`]ZYZOaW^[_aF^U`\^P_a_[^aQ_\ UL\La_RP^aJ`[ZRYZRNa>S][`\Za_]U`][`\`a`][`PU`X K^EU_aHL[^\Y_RNa@Y`aV_]^aW^a_RP^aQ_\aR^V[^\ Q`R`\Y`Xa_J_]aJ`[ZRZEaVZ[[`\aVZ[ZaX^]W_]_aE`\`M [`YZRGa`KaO`D`[[ZYNaA7^\O_W^aJ`[ZRPZ]aYZaU^] T]SaUCV[^aH^JaW_I^\[^\_]_NB 3RP^a Q_[H_U`V`\a _[^a _[Xa X`\RZ[`RY`UZa %%%a VZM [Z]W`a_]WTUaaVLX[LaQ_\a@\J^[_XaY`U`LUPL _[^a T[YSRNa =T]\`a T]W`a TVS][`\a TV]`Y`V` Q`R[`YZRNa 8VS]a X`\_V^\_a 0`\_Ta _[^a Q_PY_RN )\^]U^U_aXS\P`\WZXP`]aUT]\`aQ_\aW`K`aTVS] TV]`Y`Y`V`aX`\`\aD^\Y_RNa "]_D^\U_P^V^aQ`R[`WZXP`]aUT]\`aV`OZ[ZYa_R_]^ H_\Y_RNa>`XYZRaX_aQSa_RaW`K`a^I[^]F^[_GaQS VT[W`a_[^\[^Y^V^aX`\`\aD^\Y_RNa3[XaE\T-^U_aQ_\ @UU^YQ[VaE\T-^U_VY_RNa>S]SaW`a]`UZ[aV`E`M F`IZ]ZaP^XaQ`RZ]`aQ_[^Y^OY_RGaQSaVLOW^]aUZM ]Z?P`X_a H^^Xa Q_\a ^\X^XP^]a V`\WZYa `[`\`X E\T-^V_a P`Y`Y[`YZRNa @\X`W`RZa _[^a Q^\`Q^\ V`OWZIZaQ_]`\VaU^`\FKaE\TH\`YZGaWCXLY`]M P`UVT][`\Za_[^aQ^\`Q^\aUZ]Z?Z]a^]aVLXU^Xa]TM PS]Sa`[YZRNa@?^W^\U_]_Oa`Y`aP`Ya]TPa`[`]aP^X E\T-^a T][`\Z]X_VY_RNa AM>_[Y_VT\SOa `Y`a QS

8 SEVAL

7`Q_a_X_a(9^[[TaT\W'aV`O`\`XaX^]W_]_aW_D^[TM EZ\a _[`]a ^W^][^\W^]a T[Y`YZRNa >_O_YX_U_ TXS[W`a]^aW^\UaD^\_[_VT\U`aQ_\aHLO^[aJ`[ZRYZR D^aQ`R`\YZRN

>_\JTXaK`P`aV`EYZRNa9`P`aV`E`\`XaCI\^]Y_RN 9`P`[`\W`]a W^\Ua `[YZRNa AM>_[_VT\SOa Q_\a JTX K`P`aV`EPZIZ]ZGa^]aJTXaV`EPZIZ]aR^VaO`P^]NNB ._]S aW`aXS[[`]Y`V`aD^aT]SaU^DY^V^aQ`RM [`YZRNa#`X`Pa_]U`][`\Z]a_J^\_U_]W^X_a[_]S JSM Y_F\TUT?PJSa `V\ZYZ]W`]a K_J KTR[`]Y`YZRNAM._]S FSaP`Q_\_]_aW^a_[XaW^?` WSVSVT\SYaK`GaTa]^aCV[^a/?T\WJS/aW^\aH_Q_a5BB >Sa VLOW^]a X^]W_]_a ._]S a PTE[S[SX[`\Z]W`] SO`XaPSPSVT\YSRNa3]U`][`\W`X_a?`]`P_X[_I^aQ_\ `][`YaD^\^Y_VT\YSRNa7^X]T[T-_]_]aK^\aR^V_ _[^a_[H_[^]_VT\YSRNa$L]XLaTaQ_\aE`O`\[`Y`FZ W^I_[aYLK^]W_Ua_Y_RNaAM>SaXZOW`]aW`aYLK^]M W_UaT[`F`XaQ_OaHC\^F^I_ONNB 3]H_[_OF^a^I_P_Y_]^aJTXa?`O[`aC]^YaD^\Y^W_I_ _J_]aR_YW_[^\W^aJTXaE_RY`]YZRNa@Y`aV_]^aW^ W_[a^I_P_Y_]^a`\PZXaH^\^X^]aC]^Y_aD^\Y^aP`M \`?P`\ZNa>S]S]aWZRZ]W`a&SUJ`aW^\U[^\_aW^a`[ZM VT\Na@Y`]a&SUJ`aCI\^]^F^XaW^a]^aT[`F`X V`D:aAM7_E_Xa7L\Xa^\X^I_a&SUJ`aCI\^]_\a`][`M \ZYa`Y`aU^]_]a&SUJ`aCI\^]Y^]aF_WW^]aH^M \^XU_OGaJTXa_UP_VT\U`]a3P`[V`]F`a?`[`]aCI\^]G


Ä°Ã&#x2021;Ä°NDEKÄ°LER

JaW^]^V_YM _] [H a_ ] ^ Za ZI W ` R PZ/aV` a`Y` /@Y^\_X`aK`V` M _[ aQ ][`PaQ_P_\^Y^O \Z ` [` Pa ] [` S ] aQ a` V ` @ W Ba ] [Z \N U M \_a_V_a W_VT\[` N Y_RNa>S]Sa` ][`PYZVT\SONa3] _Y a` ^ _] _V Y aW ^ a Z] ] U 3P`[V`]a^\X^X[^ ` ` W [Y ] T _Q_a M ^PX_[^Y^Oa QS aD`\aV`]_a(@Y^ _M CDL]Y^XaH ^ ] a] ^ _[ \G ` PX \[ a^ T \Z ZV [` ] Y^Xa X_YU^V_a X [` ` ] aXZ[ ^F^a_]U`]aX`V U`][`\aK^Y^] _V^MY^V^F^X W X ^ 'a Y _[ Y L aQ V \W ^ C aR `]]ZYF`aU`W H aQ_\ Sa _O^a[`]Na @OFZX \_X`;W`a RS] _V^aQ`R[ZVT\M aU aW ZX ] O ^ ` X a2 V \N ` S ;W ` \W X T \_ V ^ _V_ONNNAM>^]a@Y `EY`ON aV Y W`NB Y ` W ` _a V ^ U X_Y aQ_[_\aK^\aT\P`Y K ` [[ a@ ] ^ U \a S S]W [S\:aAM9`[` U aT Y ` W a` M Z[ U ` a] `]ZYZO aH^[Y_RNa)T[T] ZY _E ZO _W X aH Ga ` ZR ;V Y ` V Z\ >_O_YaX`K\`Y ] W Z[ [T aJ a)T _UP_VT\a QSa XZO G 4\P^U_aVZ[aW` YZa_[^aH_PP_I_a_J_] Z] \` U H X ` \T F aE [` _Y aT `W`Ya T[Y`Xa _R Z/ I WZ] W^ F`XUZ]Ga /_RaX` W`a Q_\a UL\L V`;V`aCI\^]F_a \` M T ` Ga aV \B % T  _V Na O ] ^ \S W U^]aX`WZ]aT[` T _V SUa ^]NBa>S]SaQ_[Y ]W_]_aR`]U[Z AM>S]`a 4\`UY ^ \U aX P^ ` E U ;V ^ a_ ` aK ` X ` \_ Y ^ ` \W \[ Y [` T O T]S _]^a@ a`UM ^\Ua`[YZRNa>SaX aF^U`\^P_a_[^aV W [_ ^ V aW ] a` F^aR`]UaW^I_[ ^ G ^ X V W a ` ` ` ;P W U U \a ` RZ] [` H ] ^ S ! U > SRNa ^] Y^\_X`;W`a.` UG HC\LVT\Y aF^U`\^P_a]^\W [` S ^ a> H \N ] T @ V U P_ T U H_W_EaH^[Y_RNa@ . a_ Ga ^ W W \^Pa W`]a9T[[VTT a Ta X`W`\a L[X^ G [Z]W`GaF^U` _P T H H a ] _^ ^ 6 = ] ` AM = Na Ga V`R`YZRNa@\WZ] O ] \S T VT ]`Ga*\`]W1`] QS[YSRa Q_[Y_V Pa 3]H_[_OF^aQ_[^ \_ U ^ \L \[ L ^ V aW Na \S Q I D T a ,^D`W`Ga@\_OT NN `aW `FK WT[`RGa UT]\`aW aV^P^]^XU_OM ]P\ VGa .T]H>^ S ZY T Y Z\  ` ] a ` \W ^ aU H P^ ` ] U aW \` Y ` 8 UGa @ aQS] K_UGa 0_]_`)T[_ T]SR`Y`GaQ_O E X Y ^ ` W 0 B; Na ] _R P` Y U O \_ H^ `F` SW`E^RP^a A0 aW_VT\SO5aEaB > X a [_ ^ D ? Ba \` ` I W ] PT ` T [[ RNAM# A9T [YZRaD^aHC\YL ` aX ` [U aT ` ^I_O aW O JTXa` ]^\^W^]aQ_[^F Ga R ` W ` \X a` ZO V VTXU`a_]`]Y` B U`[[`Y`WZIZ]Z:

SEVAL 9


İÇİNDEKİLER

>_\aW^aQSaX`K\`Y`]Z]aV`O`\[ZXaH^JY_R_aD`\N 9ZYYYaQ`V`aW`aX`Q`\ZXNa@?^\_]aHZO<a+]F^ Q`XZVT\SOaP^X]T[T-_a_[^aQ`R[ZVT\aK^\aR^VGa`Y` `\PZXa_V_F^aU`\YZRaK^\aXT]SW`]aV`O`Q_[_VT\N @KaQ_\aW^aV`OZaW_[_]W^aT[WSISaX`W`\aXT]SRM Y`FZaT[`\`XaW`aSUP`aT[`Q_[U^VY_RNa@Y`aT[`M Y`YZRa_RP^N 9`aQ_\aW^a`\`Q`aUL\^Q_[_VT\NaAM9`]_aRSa#`F^M QTTX;P`a?`[`]aX`WZ]aUL\LFL[^\_]aXTY_XaX`O` D_W^T[`\ZaD`\aV`GaT][`\W`]aQ_\aP`]^U_aU^]_]aD_M W^T]aT[Y`UZ]aU`XZ]<Ba2`aQSaXZOaT[Y`UZ]a^] _V_U_NaA*`\_Q_YaX^]W_U_]_a^]a_V_U_aU`]ZVT\NBa9_M X`V^V_aQ`RP`]aV`O`[ZYaQ^]F^Na4\X^XaT[US] QSa V`<a AM>^]F^a P^\O_a T[US]Ga VT[a V`XZ]X^]G K^YaP^\O_aT[S]F`a^\X^XaV`aW`aX`WZ]aT[Y`UZM ]Z]aQ_\a?`\XZaX`[YZVT\NB

10 SEVAL

1ZOaT[S]F`a_R[^\aX`\ZRZVT\Na,`UZ[aW`aQ_[H_U`V`\ PSPXS]Sa Q_\a XZOa T[S]`Q_[_\a W^I_[a Y_:a 6_I^\ QLPL]aXZOa`\X`W`R[`\Za^D[^]Y_RaQ`\X[`]YZRG V`aU^X\^P^\aV`a^DaK`]ZYZaT[YSR[`\Na@Y`aQS X`K\`Y`]ZYZOa^DaXZOZaT[`\`XaV`aW`aU^X\^P^\ T[`\`XaWTIY`WZIZ]ZaQ_[_VT\YSRNa6L]V`V`aP^XM \`\aH^[U^aV_]^aQ_[H_U`V`\aYLK^]W_U_aT[S\YSRN 8aW^\^F^aQSa_Ra_J_]aSVHS]aQ_\_U_VY_RN =_OaW^aQSaX`K\`Y`]ZYZOa_J_]aWS`a^W_]NaAM@[M [`K;Z]a]^aT[S\aU^]aRSaXZO`a`XZ[a?_X_\aD^\<B @?_\_] QCV[^aWS`a^PNa3[^\W^a7L\X_V^;]_]aH^[^F^I_a_J_] J`[ZR`F`XaE`\[`XaH^]J[^\W^]aQ_\_U_VY_RaUTM ]SJP`Na>S]`aVL\^XP^]a_]`]`]aQ_\a`_[^U_aD`\M YZRNa 1^]W_U_a _J_]a T[Y`U`a W`a T][`\a _J_] J`[ZRZ\YZRNa>LPL]a^[^RP_[^\^GaQLPL]aXZUX`]J[ZXM [`\`GaQLPL]aV^\Y^[^\^a\`IY^]aW_YW_Xa`V`XP` WS\`Q_[_\Y_RGaJL]XLaWLRL]Y^U_aH^\^X^]aY_[M


İÇİNDEKİLER

HAYAT SEVAL’E GÜZEL :) VT][`\aD`\YZRNaAM@K`a_V_F^aSJPSNB 6L]V`]Z] H^[^F^XP^X_a8Q`Y`;UZaT[`Q_[_\Y_RNaAM8K`NB 7`Y`Ya`Q`\PY`V`[ZYNAM#`\X^PP_VU^]aXTUM XTF`a V`OZa QTVS]F`a _[Xa W^?`a WTI\Sa Q_R^V UCV[^W_]NB 2_]^a_[XaQ`RP`aW^W_I_Y_OaH_Q_aT[`VaR`\[`P`]M [ZI`aWC]LRY^W^]aQSaV`OZV`aQ_\aD^W`a^W^M [_YN =_O[^\_aJTTTTXaU^D_VT\SYYYYY<aAM2`IFZM [ZXa V`EY`U`]a T[Y`OWZa W_Y_:a 3V_a P`Y`Y K`W_aQ_OaW^aU^]_aJTXaU^D_VT\SOGaQS]SaUCVM [^\X^]aE^XaW^a_J_Y_OW^]aH^[^\^XaUCV[^Y_M VT\SOa`Y`a_W`\^a^PaQ^aXSOSYa56aB >^]aVC]^PY^]_]_Oa=^D`[a"]D^\a5)aAM>^] W^aX`\_OY`P_XGaV`XZRZX[ZaD^aXSS[aVT\SYFSM ]SOa@KY^Pa@VHL]Na7^R^XXL\[^\a7L\X_V^<B

SEVAL 11


POSTER
  


"@:>;>A6<A6@/@6.@A46=7=6:@89?9-9?A,<&A<8<A= 7>8(<7>A346A.@5@5>?A5@?</=:@;34?@A=8@79?9(>&5<A4:;=?A0A*5@A7@,@A<3<;<A1@8A411A3>@$$$

#@/@6A+->:<0 %>1@:A)?1>8 248=5=0 *,5>.A*3(+?

@;@8950A2@;<?A2)#% '

seval_high  

Nasıl Linux Eksperti Olunur? &gt;&gt; )?:+A@87=;&amp;=A#9- ;4?=?7@A64?=.= -&gt;?A@;:9?7@A346=5 &#13; Ad ı md a Bilgisayar Hakkında Her Şey!...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you