Page 91

Kur an a göre sevgide paylaşım vardır: sevginin esası paylaşımdır. Paylaşım sevilen şeylerden olmalıdır Sevilen şeylerden paylaşım yoksa sevgi ve mutluluk olamaz. Merhamet karşılıklı bir faaliyet değildir Merhamette esas faal olan taraf, veren taraftır Öteki taraf sadece alan yararlanandır Kur an sevgiyle paylaşım arasında irtibat kurmak suretiyle sevginin merhametten farklı olarak yaratıcı bir güç olduğuna vurgu yapmıştır (Sevgi konusunda geniş bilgi için bizim Kur an ın Temel Kavramları kitabımızın Rahmet ve Sevgi maddelerine bakılabilir.) Kur’an terminolojisinin aşılmamış ustası Isfahanlı R gıb (ölm 502/1108) anıt eserlerinden birinde sevginin Kur'an-sal çerçevesini şu yolda çizmiştir: Đnsanların iş ve yönetimlerinin düzenini sağlayan sebeplerden biri sevgi, ikincisi adalettir Đnsanlar karşılıklı sevmeyi gerçekleştirebilseler adalet istemeye ihtiyaçları asla kalmazdı Bu böyle olduğu içindir ki adalet sevginin vekilidir; sevginin olmadığı yerde işi üstlenir

(R gıb; ez-Zerîa ila Mekârimi ş-Şerî a, 364)

Sevgi oluşun özü varlığın ve hayatın başlangıç ve varış noktasıdır Kısacası hayat ve oluş çeşitli tarz ve manzaralar sergileyen bir sevgi faaliyetidir. Kur an bize gösteriyor ki Allah ın sevdiği benliklerin başında güzeli ve güzelliği sevip güzel fiil sergileyenler gelmektedir. Şu cümle değişik bağlamlarda onlarca kez tekrar edilmektedir: Allah güzel düşünüp güzel işler yapanları sever

(Örnek olarak bk. Kur'an; 2/195;

3/134, 148; 5/13, 93) Ne ilginçtir ki Allah ile aldatanların bugüne değin belirlenen özelliklerinden biri de estetik düşmanlığıdır Sevgi zemini tahribe uğramış bir benlikte güzelliğe de yer olmadığı açıktır Kur’an’ın insanında iman da kemal noktasında bir sevgidir. Sevgiden nasipsiz olanların iman iddiaları bir aldatma cadan öteye geçemez Paul Tillich'in ifadesiyle: Sevgi imanın bir belirişi bir uygulanışıdır (Tillich; Dynamics of Faith, 117) Ve müminin imanda yüceliğiyle sevgide taşkınlığı arasında açık bir paralellik kurulmuştur: Đman sahipleri Allah a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar." (Bakara, 165) Allah ile aldatanların din ve iman zeminlerinde sevgiden eser bulunamaz Onların yüreğinde bunun yerini korku ve şiddet almıştır Laiklikten nefretleri de bunun Sayfa 91

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement