Page 86

Bizim gördüğümüz ve inancımız odur ki bu ta’zir (Osmanlılarda siyaseten katil) kurumu tarihin hukuk ve düzen adına yapılandırılan ve işletilen en büyük cinayet ve zulüm kurumlarından biridir Devlete ve düzene zararlı olabilirler gerekçesiyle yüzlerce binlerce insan (bunların içinde onlarca kundak bebeği de vardır) asılıp kesilmiştir Tek suçları sultan veya halifenin onları devlet ve saltanat için kaygı yaratıcı bulmasıdır Bu kaygı yüzünden bazen analar evlatlar babalar katledilmiştir Siyaseten katledilen devlet adamlarından vezir-i azam mevkiinde olanların sayısı 43 tür: 23 tanesi azledilmeden 20 tanesi azledildikten sonra katledilmiştir Katledilen şeyhülislamlar da vardır Siyaseten katil önce suçluların katli idi daha sonra potansiyel suçluların ve nihayet hayalî suçluların katli haline geldi Gerekçe şudur: Hikmet-i hükümet Sultan öyle görmüş öyle uygulamışsa bir hikmeti vardır soru sorulmaz (Hikmet-i hükümetin nasıl işlediği hususunda bk Ahmet Mumcu; Osmanlı Devletinde Siyaseten Katil) Đslam hukukçusu Abdülkadir Udeh Nas (tek ve kesin anlamlı Kur an ayeti) olmadan suç ve ceza olmaz ilkesi dinin temel ilkelerindendir ama kamu yararı bu ilkenin esnetilmesini bazen gerekli kılar

diyor. (Udeh, et-TeşrVu l-Cinaî el-Đslamî,

1/126] Bu yaklaşımı ilke olarak biz de kabul ederiz ama tarihe binlerce masumun katlinin dayandırıldığı bir kavram olarak geçen geleneksel ta’zirin hukukun normal sayacağı esnemelerle vücut bulduğunu söylemek inandırıcı olamaz (Đslam dışı bir sistem olan ta’zir hakkında ayrıntılar için bizim Đslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı kitabımıza bakılabilir) Tam bu noktada çağımızda ‘Đslamî şiddetin bir tür sembolü gibi algılanan Taliban’ meselesine de kısaca temas etmek isteriz 11 Eylül Dehşeti’nin ardından Türkiye’de herkes bir biçimde Taliban karşıtı kesildi Kimisi ayakları suya değdiği için kimisi Amerika’ya yaranmak için kimisi de havaya uyup ‘çağdaş’ görünmek için Bu Taliban, 'hak mezhepler’in en ünlüsü en büyüğü ve en muteberi sayılan Hanefîlik’in sadık ve gayretli ‘müminler’inden başkaları değildir Yaptıkları tek şey Hanefî fıkhını uygulamaktır O fıkıhta bile en küçük bir yoruma gitmemişlerdir Allah ile aldatan ve bunu yürütmek için ‘hak mezhepler’ edebiyatıyla geçmiş asırların yorumlarını kutsallaştıran-ların birçoğunun içinde Taliban ruhunun Sayfa 86

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement