Page 63

Allah ile aldatmanın yarattığı tahakküm teolojisi Müslümanları kendi dinleriyle vurulmaya müsait hale getirdi ve Müslümanların düşmanları bundan ustalıkla yararlandılar Đslam dünyasının dininden başka bir şeyle vurulamayacağını fark ettikleri günden beri onu kendi diniyle vuruyorlar Ve bu vuruştan mutlaka sonuç alıyorlar Đslam ümmetini kendi diniyle vuranlar Haçlılar ve onlarla işbirliğine girmiş 'Allah ile aldatanlar.' Lozan’da bizi ‘yok’ saymada kullandıkları gerekçe şuydu: ‚Siz bir millet değil ümmetsiniz Taraf olamazsınız ‛ Batı Trakya’da ezilip horlanan soydaşlarımızın haklarını yok saymak ve bu yok saymaya Türkiye’nin müdahalesini etkisiz kılmak için kullandıkları gerekçe de aynı: ‚Batı Trakya’da Türk yok Müslüman var ‛ Yani oradaki Türk kitlenin haklarını çiğnemek için yine dinimiz kullanılıyor Batı alışmış bizi yıpratmak veya etkisiz kılmak için sürekli dinimizi kullanıyor Bu bir Haçlı-Đngiliz siyaseti Atatürk bu şeytanî siyaseti ta 1920’lerin başında maskesini düşürerek Müslüman dünyaya tanıtıyor 13 Mayıs 1920 günkü TBMM konuşmasında Đngilizlerin siyasetinin

Đslam ı Đslam la yok etme siyaseti olduğunu

ilan ediyor Đslam dünyası Atatürk’ün öne çıkardığı bu büyük basireti anlayabilseydi bugün boğuştuğu belaların büyük bir kısmı belki de tamamı olmazdı 21 yüzyıla egemen olacak din eksenli kutuplaşmayı başlatmadan önce Đslam’ı dünya önünde hiçbir itibara sahip olmayan bir kabile dinine döndürmeyi planladılar ve bunda büyük ölçüde başarılı oldular Onun ardından Medeniyetler Çatışması adı altında bir Haçlı-Đslam savaşı başlattılar Bu savaşta yenik düşecek olan baştan belliydi: Đslam dünyası Bu işin başını birinci derecede Đngilizler çekti 'Medeniyetler Çatışması tezinin babası sanılan Huntington, esasında bu fikrin öğrencisidir Fikrin babasının Đngiliz düşünür ve istihbaratçısı Toynbee (ölm 1975) olduğunu unutmayalım Huntington, Toynbee’nin resmen ve fiilen öğrencisidir Đngilizler Đslam ı Đslam la vurma siyasetinde en çok hilafeti kullandılar Çünkü çöküşün oradan geleceğini ve tek elden kontrol için en emin aracın hilafet aldatmacası olduğunu biliyorlardı Đngiltere son iki yüz yıl boyunca sürekli 'hilafet hamisi' rolünü oynamak suretiyle Müslümanları ifsat etmiştir

Sayfa 63

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement