Page 62

“Đslam’a ilk gençliğinin dinamizmini yeniden kazandırmak için Đslam’ın beşiği olan yerin mezara dönüştüğünün şuurunda olunması gerekir “ “Dünya h kimiyeti ve Rusya’dan sonra Yeni Şeytan’ı ezme politikası için Başkan Reagan Suudi Arabistan’ın meziyetlerini takdir etmeyi biliyordu Yeni Şeytan Đslam ülkelerindeki halk hareketleridir Reagan şöyle diyordu: ‘Suudi Arabistan’ın yeni bir Đran olmasına asla müsaade etmeyeceğiz “ “Doğuş Đslamı’nın dinamizmini yeniden bulmak için Đslam’ı derin uykusundan uyandırmak Müslümanların ilk vazifesidir Bugünkü dünyada yığınları harekete geçirmek için sadece bu imk nın kaldığı anlaşılıyor “ “Đslam ya geleceğe geri geri girecektir tefsirler ve tefsirlerin tefsiri tekrar edilerek gözler geçmiş üzerinde Eme-vîler ve Abbasîler devrinde ortaya çıkmış olan hukukî meseleler üzerinde sabitleştirilecektir ya da kendisi yeni bir büyüme modelini çözümleme kabiliyetini gösterecektir “ “Şimdinin ve geleceğin bütün meselelerinin çözülmüş olduğuna ve her şeyin cevabına sahip olmak için geçmişin formüllerini ezbere bilmenin yeterli olduğuna inanmak kadar hiçbir şey dünyanın dinamik vizyonuna yani Đslam’ın vizyonuna zıt olamaz." "Ehl-i Sünnet’in bekçileri olduklarını iddia eden ve kendilerini mutlakın vazifelileri gibi gören kılı kırk yaran fakîhlerin çabalarına karşı tenkitçi bir boyut kazanmalıyız Bize en yakın olan Hindli Müslüman Muhammed Đkbal Đslam’da ‘Dinî Düşüncenin Yeniden Oluşumu’ adlı eserinde ancak bu tenkitçi zihniyetin Đslam’ı kutsal metinleri

ölülerin gözleriyle okumak olan büyük hastalığından kurtarabileceğini gösterdi” (Garaudy; Yaşayan Đslam, 122-142)

MÜSLÜMAN KENDĐ DĐNĐYLE VURULUYOR Şeytanlar periler gibi varlıkları lahavle ve zikirle kovmak mümkündür Fakat engel Tanrı olursa onu hangi lahavle ve zikir uzaklaştırabilir?”

Sultan Veled

Sayfa 62

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement