Page 50

içeride menfaatlerine tapan adamlardır Çıkarlarına ters düşen hiç kimseye insan hakkı ve dindarlık imk nı tanımazlar Tüm muarızlarına karşı zulüm sergilemektedirler Bu zulümler bazen fiilî tecavüz şeklinde ama daha çok iftira ve tekfir yani kâfir ilan etme biçiminde uygulanmaktadır

DĐNCĐYĐ DĐNDAR YERĐNE KOYMA ALDATMACASI

Toplumumuzun temel sıkıntılarından biri de dindar-dinci ayrımında kilitlenmiş bulunuyor. Bu ülkeyi yönetenler yıllar ve yıllar dindar üretmediler; kendi emeği ve gayretiyle dindar olabilenlerin de kıymetini bilmediler Onların bu aymazlığı insan sömürmeyi ve Allah ile aldatmayı en verimli meslek haline getirenler tarafından fark edildi ve alabildiğine boş kalan meydana bir dincilik sanayii kuruldu Dincilik (veya siyaset dinciliği); dini çıkar koltuk baskı egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur Đşin esası bakımından ne dini vardır ne de imanı Onun dini-imanı Tanrısı ibadeti hep çıkarı ve hesabıdır Dincilik tarihin en verimli ama en zalim iş kollarından biridir Dinci ise bu sanayi kolunu meslek edinmiş olanların adı-unvanıdır Şimdi bu sanayi kolu tüm dünyanın nefesini kesiyor uykularını kaçırıyor; o arada ülkemizin de gırtlağını sıkıyor Ne yazık ki tek kutuplu dünyanın süper zalimleri sömürülerine destekçi bulmak için bu dinci sektörün her türüyle işbirliği içine giriyorlar Özellikle kendilerine Đslam dünyası diyen aldatılmış kitlelerin aymazlarıyla Nedir dindar ve nedir dinci? Ana hatlarıyla görelim: Dindar, her şeyden önce dini Allah’a varmanın O’nun hoşnutluğunu kazanmanın daha iyi ve daha yetkin insan olmanın yolu ve kurumu bilen ve bu anlayışla yaşamaya çalışan insandır Bunun içindir ki dindarın temel meselesi daha iyiye ve daha güzele ulaşmaktır Dindar bu inanç ve anlayışla sürekli iyilik ve hayır üretir Din, ona, Đnsana hizmet Allah a hizmettir

dediği için o hep insanlara bir şeyler

verebilmenin gayreti içinde olur Sayfa 50

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement